SPIRITUALITET OG TERAPI. Cand Mag., Psykotereapuet Fin Egenfeldt-Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPIRITUALITET OG TERAPI. Cand Mag., Psykotereapuet Fin Egenfeldt-Nielsen"

Transkript

1 SPIRITUALITET OG TERAPI. Cand Mag., Psykotereapuet Fin Egenfeldt-Nielsen I etikudvalget har vi i det forløbne år haft en række drøftelser om forholdet mellem terapi, selvudvikling og spirituel fordybelse, der for nogen også implicerer bøn og meditation. Psykoterapi er ligesom al videnskab og håndværk eller teori og praxis også en trossag. Grænserne mellem tro, viden, fantasi og virkeligheden er ikke let at fastlægge og vejene der forbinder disse virkelighedsområder betrædes ofte i det terapeutiske møde, der har alle tonaliteter af virkelighed i sig. Mine betragtninger nedenfor kan derfor med et udtryk fra Bion læses som en slags "act of faith". Disse betragtninger udspringer af mere end 25 års systematisk arbejde med meditation selvudvikling og terapi, med hjælp og støtte fra min lærer i meditation Jes Bertelsen og fra mine lærere/terapeuter og supervisorer blandt psykoanalytikere, analytiske psykologer og andre terapeuter. Når du ejer et træskib eller spiller folkemusik har du en særlig livsstil. På samme måde er både terapi og spiritualitet livsstils former og de har et voldsomt nuanceret udtryk, der yderligere nuanceres af, at de livslangt væves sammen i nye former. Vore mødre og fædre, vore brødre og søstre, venner og kærester er vores første spirituelle vejledere og terapeuter. Nogen af os får siden hen hjælp af professionelle terapeuter og spirituelle vejledere, og den sværm af faggrupper, der tilbyder sig med råd og vejledning kender ingen grænser. Og grænsen mellem det terapeutiske og det spirituelle ligesom grænsen over til det almindeligt dagligt udfoldede liv er flydende. Eller sagt lidt anderledes: Terapi og spirituel praxis er - bør være - en dagligdags beskræftigelse ligesom det du gør til dagligt bør være spirituelt eller terapeutisk. Helt enkelt betyder det en bestræbelse på at give gud og kejseren deres hver dag eller at drage omsorg for selvet og egoet hver dag. Og mon dog iøvrigt vi i det hele taget kan lade være i alle de møder vi får og giver dagligt. TERAPI. En terapeut må vide om hvordan og om hvornår klienten skal mødes med de forskellige redskaber terapeuten har til rådighed: Om han skal intervenere støttende eller analyserende, tolkende eller bekræftende; Om han skal tolke overføringen eller kun leve den igennem i sit eget indre og vente. Terapeuten sidder i sin stol, klienten sidder i sin eller ligger på sin briks i terapirummet. Dette rum er den ydre verden, som deres psyke, den indre verden, bruger som scene for de indre gestalter. Terapirummet er som et dukketeater med klient og terapeut som dukkeførere og deres indre figurer som dukkerne. Alle med hver deres liv og forbindelser og delvist ude af kontrol. Drejebogen skrives undervejs i spillet som et udtryk for de erkendelser, der er et resultat af spillet, når de opdager, hvad der er deres hver for sig og hvad de er fælles om. I deres arbejde er de opmærksomme på dem selv, den anden og på deres relation og gennem denne opmærksomhed, der i scenesættes gennem tale ændres deres muligheder for at se sig selv og deres dukke figurer. De får måske også øjnene op for, hvordan de projicerer, strukturerer, iscenesætter og former virkeligheden og mennesker omkring dem også udenfor terapirummet og hvordan deres 1

2 egen måde at opfatte på forvrides af de psykotiske, neurotiske og traumatiske strukturer, der er lejret i dem. En sådan erkendelse er vel den terapeutiske process primære formål. Den styrker realitetssansen og øger manøvreringsmulighederne eller friheden ved at give et mere sandt billede af en selv og af omverdenen. Det er ikke afgørende for terapi om klienten får det bedre eller bliver en mere nyttig samfundsborger eller ægtefælle. Nogen gange er det en følge af terapi, at klienten i hvert fald for en periode får det dårligere og måske så forhåbentlig kan dele deres ulykke med terapeuten. Andre gange bliver klienten gladere eller bedre. Terapis mål er derimod nok at styrke mulighederne for at udholde og bevæge sig flydende i de skift og genvordigheder, de lidelser og glæder, som der er. Udholde lidelserne i tillid til, at de går over. Og naturligvis også udholde glæderne i tillid til, at de går over. Når en terapeutisk proces tager sin begyndelse, kommer en relativt dårligt fungerende person til en relativt velfungerende person. Man kan håbe, at når processen når til at skulle afsluttes, at så kan to relativt velfungerende personer skilles. Hvis det er tilfældet, kan man karakteriserer terapien som vellykket. Under alle omstændigheder er processen mål at nå til en afslutning og til en skilsmisse. I de tilfælde hvor dette ikke sker eller sker på en dårlig måde er terapien ikke specielt vellykket. Det hænder, at afslutningen sker på en retraumatiserende måde og i så fald er terapien mislykkedes og både klient og terapeut må begynde forfra antageligvis med nye klienter og nye terapeuter. Måske bare fortsætte med at bøvle med de sædvanlige problemer i dagligdagen på en alt for sædvanlig måde.. Men den terapeutiske proces slutter under alle omstændigheder med en adskilthed på trods af, at en række terapeutiske redskaber er internaliseret i klienten og lejlighedsvis beskrives som klientens internalisering af terapeuten. Retteligt er der dog tale om, at det er færdigheder eller teknikker til håndtering af daglige problemer, der er blevet selvfølgelige at bruge for klienten såsom selvanalyse, indre dialog, symbolisering, humor etc. Men psykens tonalitet kan også ideelt set være ændret så der er mere tillid, taknemmelighed og medfølelse og mindre angst. SPIRITUALITET. Mennesker er, tror jeg, sammen i et fælles spirituelt kontinuum. Det gælder uanset hvad de bekender sig til; uanset hvilken verdensanskuelse, videnskabssyn eller religion de har eventuelt ikke har. Dette kontinuum er ikke en scene eller det rum, der er bestemt af Immanual Kants transendentale æstetik eller analytik. Det er snarere Einsteins æter eller et imaginært ocean, hvori de svømmer som fisk. I terapi lærer de at se sig selv, de andre fisk og de relationer, der forbinder dem. Mesteren ved af oceanet. Det spirituelle arbejde går ud på at opdage, at man ved af det. At det er omkring en, inden i en selv og i de andre. At vandet i fiskene og udenfor fiskene er det samme. At fisk og ocean er gjort af det samme. Blot sammensat på forskellig vis. Den spirituelle vejlednings mål er langt mere ambitiøst end de terapeutiske mål, men på en måde enklere. Her gælder det intet mindre end at opdage lykken. At blive, være lykkelig ved at indse, at alt er godt. Intet skal eller kan forandres. Der er ikke noget, der skal kunnes eller indses, gøres eller undgås. Alle tanker er lige gode eller dårlige. Sexualitet eller emotion indgår på lige fod med kærlighed, uegennytte, taknemmelighed, medfølelse og begær eller egoisme, men opløses i oceanets blå uendelighed så de bliver som oceanet. Mange har på forskellig måde søgt at udtrykke noget ligende. For eksempel hører vi Paulus: Beder uophørligt. Takker i alle forhold. Og Sokrates 2

3 fortæller, at den der lider uret er langt bedre hjulpet end den der øver uret. Friheden er uendelig fordi den bliver et med nødvendigheden. Der er ikke noget jeg, der, som i terapi, skal manøvrere mellem lyst og realitet. Ikke noget bevidst eller ubevidst; ingen drømme at vågne fra og ikke nogen falden i søvn. Arbejdet hen mod den spirituelle virkelighed adskiller sig derfor radikalt fra den terapeutiske process realitet. I det spirituelle arbejde er målet, at den spirituelle vejleders bevidsthed smelter sammen med elevens. Det er, hvad der sker, når det, der i den østlige spirituelle træning kaldes "pointing out" erkendes og føles. Måske er det også det, der opdages, når Ignatius Loyolas anvisninger i sine excercitier om meditativ disciplin, lydighed og selvopgivelse i forhold til læreren, følges. I min metaforik, tror jeg, det betyder, at oceanet opdages, som fælles psykisk rum. Men dette mål synes direkte skræmmende fra en terapeutisk synsvinkel, hvor målet er adskillelse, erkendelse af adskilthed og dygtighed til at være i, håndtere denne absolutte adskilthed i form af jeg et og du et som gensidigt sættende hinanden.i ensomhed og i accept af den. Det er derfor netop i denne forskel, at farerne ved en sammenblandig af spiritualitet og terapi bliver tydelige. For når denne sammensmeltning er målet stiller det naturligvis ganske anderledes krav til klient/elev og terapeut/lærer. Der er skrevet ganske meget om de krav, der stilles til en terapeut og vel mere om, hvad der forventes af den spirituelle lærer. Men i det spirituelle er det afgørende måske snarere de krav, der stilles til klienten eller eleven. Og her tror jeg den radikale forskel er, at eleven skal være mere velfungerende og selvberoende end klienten behøver at være. Klienten har lov til, ja målet er måske faktisk at gå ind i en form for afhængighed af terapeuten så denne afhængighed kan afvikles igen. Den spirituelle lærers elev kan ikke tillade sig den luxus at blive afhængig selvom han faktisk er det; lige så lidt som den spirituelle lærer kan det. Selvom han faktisk er det på sin egen måde. Grunden hertil er, at afhængigheden opløses i oceanet samtidig med, at den bliver absolut på grund af, at sammensmeltningen har en karakter af absoluthed. Jeg ved godt det lyder mærkeligt selvmodsigende. Om det skyldes min mangelfulde forståelse og formuleringsevne eller emnets karakter skal jeg lade stå hen. Før jeg forsøger nærmere at beskrive sammensmeltnings - og adskillelsessynspunktet vil jeg gerne slå fast, at jeg ikke ser nogen modsætning mellem terapeutisk og spirituelt arbejde. Det foregår heller ikke i forlængelse af hinanden: først det ene så det andet. Det foregår hånd i hånd og spirituelt og terapeutisk arbejde er uadskillige fælgesvende. Jeg mener også, at det kun er for nemheds skyld, at vi taler om trin i processen. Skemaer er altid forkerte selvom de er anvendelige og til tider nødvendige. Et klassisk billede for den spirituelle proces er Jacobsstigen fra Mosebøgerne, hvor Jacob i sin drøm ser engelene forbinde den jord han ligger på og himmelen og Himmelstigen fra Skt. Katarina klosteret på Sinai, der beskriver de 30 trin på vejen mod Kristus og hvor mange falder af undervejs. C.G. Jung har med de alchymiske billeder, han analyserer på framragende vis symboliseret den terapeutiske udviklings vej, der afsluttes med integrationen af anima og animus i coniunctio symbolet. 3

4 I logion 22 i Thomas evangeliet skitseres et lignende mål men for den spirituelle process: "Når i anser det, som er to, for et, og i anser det indvendige for lige med det udvendige, og det udvendige for lige med det indvendige, og det øvre for lige med det nedre, og når i anser det mandlige og det kvindelige for at være et, så at det mandlige ikke skal være mandligt og det kvindelige ikke kvindeligt, når i anser et øje for et øje, og en hånd for en hånd, og en fod for en fod, et billede for et billede, da skal i gå ind i (riget). Platon beskriver i "Symposion" vejen som en bevægelse fra det individuelle konkrete over det almene til det modsætningsløse uendeligt gode og skønne. Og i Østen er beskrivelserne udfoldet i sondringerne mellem Mahayoga, hvor det især er kroppens og bevidsthedens mentale, astrale og æteriske funktioner, der arbejdes med medens det renere spirituelle arbejde udfoldes i Anuyoga og Atiyoga, hvor bevidsthedens rummende og ikkeskillende egenskab udfoldes. Men disse billeders afgørende indhold i spirituel forstand ligger i, at de ikonagtigt bestemmer spirituel udvikling. Eller vejen. Det er min opfattelse, at vi alle er på alle trin eller stadier samtidig og at processen snarere skal forstås som en stadig fordybet forståelse af netop det forhold. I det omfang billederne, skematiseringerne, hierarkierne etc. kan tjene til at fremme en sådan forståelse, tror jeg, de tjener et vigtigt formål, men hvis de tages til indtægt for virkeligheden, tror jeg, der begås en klassisk brøler: en slags kategorifejltagelse, hvor søkortenes billeder og farver forveksles med havets og kysternes virkelighed. Adskillelse som terapeutisk mål. I terapi arbejdes der grundlæggende med en styrkelse eller smidiggørelse af jeget og i mere dybtgående terapiformer med en opdagelse af selvet og dets forbundethed med mennesker. Det betyder, at indre objekter i individet skal læres at kende, skal accepteres og individet skal lære at evne at holde af eller nære omsorg for alle sider af sig selv. Det sker typisk ved leg med symboler, der udtrykker disse indre figure og det liv de udfolder. Det foregår ved at tale om drømme og fantasier eller disses iscenesættelser i terapirummet mellem teraput og klient. Det kan også foregå ved at iscenesætte klientens historier i en række fortællinger om klientens fortid. Samtidig afdækkes, hvordan alt dette levede liv i terapien væves eller er blevet vævet ind i klientens liv som det udfolder sig i dennes dagligdag. Når dette arbejde lykkes vil indre objekter og lag i psyken som kunne kaldes archetypiske, og som måske virker destruktive, affektivt forvridende eller angst fremkaldende for klienten ændre sig og blive mere fredsommelige. Ideelt set tages der afsked med far og mor og barndom på samme måde, som barnet tager afsked med sit såkaldte overgangsobjekt. I terapiens andet afsnit tages der afsked med terapeuten og det begribes, hvordan den ydre verden hænger sammen med og farves af de nævnte indre objekter eller archetypiske gestalter især også i kraft af, at det forstås, hvordan relationen mellem terapeut og klient har konstelleret sig og må forlades. Der er terapifomer, der tilbyder og rummer mulighed for også at arbejde med selvet. Det gælder vel primært den analytiske psykologi, psykoanalyse og selv-psykologien. Når også terapeuten i et vist minimum har udfoldet sit eget selv og er blevet istand til at rumme de voldsomme sexuelle, destruktive,affektive og angstprovokerende kræfter, der er her, kan et sådant mere generaliseret sigte med terapien komme indenfor rækkevidde. Her blive målet at opløse og blødgøre jeget således at psyken eller bevidstheden bliver mere inkluderende overfor dets kollektive og ubevidste sider. Archetypernes tag i bevidstheden mildnes så at sige. Drømmearbejdet vil så fokuserer mere på drømmenes kollektive aspekter og på den fællesmenneskelige lidelse, der udspringer af begær, 4

5 vrede og dumhed eller er sat som vilkår for individet i, hvad man kunne kalde en fælles og individuelt betinget karmisk afhængighed. ( Det vil sige: I hvilket samfund og i hvilken familie er du vokset op) Igennem dette arbejde forstås betydningen af den sociale orden både globalt og individuelt: Hvorfor er jeg endt som invalidepensionist og ikke som statsminister og, hvorfor er det godt, at det er gået sådan. Hvorfor er det nødvendigt, at der fødes et bestemt antal børn, der er mongoler? som Steiner hævder det er, og hvorfor måtte jeg blive hendes bror eller far eller søster? Hvorfor er vi i krig i Irak? Jegets medfølelse og forståelse trækkes her ud til dets grænse. Måske over. Den barriere der er mellem bevidst og ubevidst masseres, ændres. Det er forkert at tro, at dette arbejde hører vor tid til; at det skulle være begyndt med det, der kunne kaldes den terapeutiske bølge med Freud, Jung, Perls, Klein og Kohut m.fl. Arbejdet er foregået med samme intensitet i de forløbne år i det vi kalder højkulturerne. Det er blevet varetaget som bevidsthedsarbejde, hvor filosofiske eller religiøse skoler og retninger har søgt at påvirke mennesker i retning af en fællesforståelse, fælles kærlighedsfølelse; forsøgt at vise den gensidige afhængighed mellem mennesker og værdien af at udbygge denne fællesforståelse gennem en styrkelse af kærlighedsfølelsen; forsøgt at vise os som samaritanere. Klosterfællesskaber i øst og vest viser dette tydeligt og især, når de har været grupperet omkring en mester med hans nære eller fjernere brødre og videre med læg - grupperinger omkring klosteret. Her har træning, uddannelse og omsorg kunnet finde optimale vækstbetingelser. Man kunne fristes til at påstå, at den moderne velfærdsstat har et sådant kloster fællesskabs moral og etik som forbillede. Dengang og nu lykkes det med forskelligt held i de forskellige slags fællesskaber. Men vorherre ser som bekendt på intentionen. 5

6 Sammensmeltning som spirituelt mål. I disse klostre var der træningssystemer, hvis formål det var at uddanne eller træne mennesker, der kunne give andre mennesker omsorg ofte i form af at låne dem øre i det såkaldte skriftemål Her var bøn eller meditation en integreret del af uddannelserne og en bøns eller meditationspraxis en forudsætning for at kunne virke. Det skyldtes formentlig, at bevidsthedstræningen havde sit udgangspunkt i et ønske om at opnå spirituelle færdigheder. Det blev anset som det optimale, at komme nær det guddommelige og væk fra det verdslige. Karrieremålet var ikke Villa, Volvo, Vulva og Vovhund, men mødet med Gud. Måske forberedelse til det definitive møde med Gud i døden og dermed var karriere målet opløsningen af jeget. Et mål alle opnåede ved døden, men som der kunne opnås forskellige former for tilnærmelser til igennem bøns og meditationserfaringer. På moderne mennesker virker det noget absurd, at bekendtskabet med døden skulle være et livsmål. Meditativt arbejde foregår i nuet. Der er ikke fortid og ikke fremtid. Hvor det terapeutiske arbejde breder nuet som det opleves i overføringen ind i fortid og over i fremtid søger mediation at fastholde nuet. Det er umuligt at gøre, men muligt at forsøge. Når forsøgene er vellykede, sker der ofte noget, som foregår i tid, i det mentale, i følelsen eller i reale fantasidannelser (hallucination eller vision) og som derfor ikke er den egentlige meditative erfaring, men som har retning fra eller mod det spirituelle. Dette noget må ikke forveksles med de egentlige spirituelle erfaringer, som jeg ikke evner at beskrive bedre end den kendte psykoanalytiker Wilfred R. Bion, der har søgt at udarbejde et slags periodisk system for psyken og dermed også for det spirituelle. Hans beskrivelse er kort og abstrakt og matematisk præcis: O; hverken mere eller mindre. Terapeuten bearbejder det der sker i nuet som om det fandt sted før eller vil blive aktivt fremover. Den spirituelle vejleder dyr sig og fastholder instruktivt, visende, det nu, der momentant var fælles. Måske opdager eleven, at det er sket eller at noget er sket, når han intenst kontemplerer over: O. Når eller hvis det sker, opløses for et øjeblik de jeger, der har bevæget sig frem mod dette nu. Det er denne opløsning, der når den gentages og gentages rummer spiritualitetens mål. Men også dens farer for det er klart, at når jegets manøvre bliver ligegyldige og besværlige må de livsomstændigheder dette jegs krop og existens afhænger af kunne tage vare på sig selv eller dets behov må varetages af andre. En intens spirituel udvikling finder derfor normalt også først sted, når livsvilkår og ydre omstændigheder tillader det. Ikke mærkeligt at sådanne processer ofte kun forekommer i klostre eller i andre ansvarlige fællesskaber. Og vanskeligheden ved at nå spirituelle mål af denne art forstås måske, når antallet af mestre opregnes. Det hænder, når to mennesker taler om kærlighed eller oplever et kærlighedsmøde, at de bliver klar over, at de mener noget meget forskelligt. Jeg tror det er på samme måde med begreber og møder om terapi, selvudvikling og spiritualitet. Jeg tror også, at det er vældig vigtigt at blive ved med at være sammen om og med disse ord og disse møder for så - og kun derved - bringes de områder til stede i virkeligheden. Hvor virkeligheden måsker er jeg ets, måske selvets, måske "O s". Det er det jeg har forsøgt her. 6

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Psykoterapi er noget fis, fordi

Psykoterapi er noget fis, fordi Psykoterapi er noget fis, fordi Om tre indvendinger mod psykoterapi Psykoterapi er noget meget privat. Faktisk kan jeg ikke umiddelbart forestille mig et mellemmenneskeligt forhold, der er mere privat

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Et indblik i,hvad det vil sige at have

Et indblik i,hvad det vil sige at have Et indblik i,hvad det vil sige at have Peter Brigham mag.art.psych.aut Behandlingsforløb af Sadie kajtazaj med PTSD Hvem er? Peter Brigham Afdelingsleder Studenterrådgivningen/Odense Tidligere Behandlingsleder/Psykolog

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Fonden En god start i livet har fået lov til at genoptrykke bogen såvel af forlaget som af forfatteren.

Fonden En god start i livet har fået lov til at genoptrykke bogen såvel af forlaget som af forfatteren. KROGHS FORLAG A/S eksisterer ikke mere. Fonden En god start i livet har fået lov til at genoptrykke bogen såvel af forlaget som af forfatteren. FORORD En kombination af to ting er årsagen til denne bog.

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå.

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå. Næste gang: Lørdag d. 16. april 2016 Kl. 10.00 16.00 5 TRIN TIL DINE DRØMME Kan man få, hvad man beder om? Ja! Men det kræver indsigt og træning. Få her 5 trin, der sætter dig på sporet til at nå dine

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Mindfulness-bølgen i et kritisk lys

Mindfulness-bølgen i et kritisk lys Mindfulness-bølgen i et kritisk lys Mindfulness Set fra 3 perspektiver: 1. Sociologisk /kulturelt (mindfulness som universalmiddel) 2. Psykologisk (mindfulness brugt i behandling) 3. Åndeligt / religiøst

Læs mere

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien.

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Uanset om OCD en kommer snigende eller sætter mere pludseligt ind, giver barnets symptomer ofte anledning

Læs mere

VÆR PROFESSIONEL. VI VIL TJENE VORES LØN UDEN AT SÆLGE SJÆLEN Charlotte Mandrup

VÆR PROFESSIONEL. VI VIL TJENE VORES LØN UDEN AT SÆLGE SJÆLEN Charlotte Mandrup VÆR PROFESSIONEL VI VIL TJENE VORES LØN UDEN AT SÆLGE SJÆLEN Charlotte Mandrup Individualisme & eksistens Når jobbet skal bære vores eksistens Vi vandt individualiteten & uafhængigheden og tabte: Religionens

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 402 Den signede dag 448 fyldt af glæde 28 De dybeste lag i mit hjerte 414 Den mægtige finder vi ikke 412 v.4-5 Af som vintræs grene 266 Mægtigste Kriste

Læs mere

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke Når man siger farvel til nogen, man holder af, som man ikke skal se i lang tid, er det sjældent nok bare at sige farvel eller hej. Der må noget mere til. En eller anden form for berøring, et kys, et håndtryk,

Læs mere

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den.

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 21. februar 2016 Kirkedag: 2.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 402 * 388,1-4 * 299 * 643 * 388,5 * 609,4-5 LL: 402 * 388 * 643 * 609,4-5 I vores

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Cellegruppeoplægget tager udgangspunkt i første del af menighedens mission nemlig Mødested og i første punkt under dette punkt: Mødested mellem Gud og

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Nytårsdag side 1. Prædiken til Nytårsdag Bording. Læsning. Lukas. 2,21.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Nytårsdag side 1. Prædiken til Nytårsdag Bording. Læsning. Lukas. 2,21. side 1 Prædiken til Nytårsdag 2017. Bording. Læsning. Lukas. 2,21. Godt nytår ønsker vi hinanden, og håber at det nye år bliver et godt år. For nogle år siden kaldte dronning Elisabeth året for anno horribilis.

Læs mere

Alt det, som mange mennesker troede, at de havde lagt bag sig, kan blusse op med fornyet voldsom styrke, når boet skal gøres op, og der skal deles

Alt det, som mange mennesker troede, at de havde lagt bag sig, kan blusse op med fornyet voldsom styrke, når boet skal gøres op, og der skal deles 1. søndag i fasten, 2. tkt. rk. 2016 Læsninger: 1. Mos 4, 1-12 Jak 1,9-16 Luk 22, 24-32 Salmer: 747: Lysets engel 498: Gud efter dig jeg længes 557: Her vil ties 70: Du kom til vor runde jord 697: Herre,

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010 Følgende bønner blev læst op: Hey Maestro Hjælp mig til at finde tiden til andre... Yo J.K & Crew Tak for styrken til at gennemføre! Hjælp mig til at smide den kærlige kraft, du har begavet mig med, videre

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

ETIK I TEORI OG PRAKSIS

ETIK I TEORI OG PRAKSIS ETIK I TEORI OG PRAKSIS - Hvad gør vi?! Etik og Kristen etik i en bioetisk sammenhæng Ved Anne Mette Fruelund Andersen Bioetik Definition: Overvejelser over etiske problemer i tilknytning til udvikling

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

2. s. i advent I

2. s. i advent I Advent er en tid, hvor vi har lejlighed til at glæde os. Glæde os til den forestående jul, glæde os over al den hygge, der er op til jul, glæde os over julelysene i børnenes øjne, glæde os til nogle fridage

Læs mere

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 Salmer: 747 Lysets engel 26 Nærmere Gud til dig 335 Flammerne er mange 164 Øjne I var lykkelige 424 I Herrens

Læs mere

Fra delebørn til hele børn

Fra delebørn til hele børn Fra delebørn til hele børn Når far og mor bliver skilt kan verden gå i stå. Et væld af nye følelser og tanker overtager barnets verden, og somme tider er de r ikke plads til så meget andet. Projektet Delebørn

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/ (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer )

Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/ (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer ) Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/7 2009 (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer 754 29 747) Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. Folkene

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis

1. søndag efter Trinitatis 1. søndag efter Trinitatis Tid og sted: 18/6 2017 kl. 9 og 10.30 i Højen og Ødsted Salmevalg Vågn op og slå på dine strenge, 745 O Jesus, du al nådens væld, 684 De dybeste lag i mit hjerte, 28 Far, verden,

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21

Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21 Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21 750 Nu titte til hinanden Dåb: 448.1-3 + 4-6 41 Lille Guds barn 292 Kærligheds og sandheds ånd (438 Hellig, hellig, hellig 477 Som korn) 726 Gak ud min

Læs mere