SPIRITUALITET OG TERAPI. Cand Mag., Psykotereapuet Fin Egenfeldt-Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPIRITUALITET OG TERAPI. Cand Mag., Psykotereapuet Fin Egenfeldt-Nielsen"

Transkript

1 SPIRITUALITET OG TERAPI. Cand Mag., Psykotereapuet Fin Egenfeldt-Nielsen I etikudvalget har vi i det forløbne år haft en række drøftelser om forholdet mellem terapi, selvudvikling og spirituel fordybelse, der for nogen også implicerer bøn og meditation. Psykoterapi er ligesom al videnskab og håndværk eller teori og praxis også en trossag. Grænserne mellem tro, viden, fantasi og virkeligheden er ikke let at fastlægge og vejene der forbinder disse virkelighedsområder betrædes ofte i det terapeutiske møde, der har alle tonaliteter af virkelighed i sig. Mine betragtninger nedenfor kan derfor med et udtryk fra Bion læses som en slags "act of faith". Disse betragtninger udspringer af mere end 25 års systematisk arbejde med meditation selvudvikling og terapi, med hjælp og støtte fra min lærer i meditation Jes Bertelsen og fra mine lærere/terapeuter og supervisorer blandt psykoanalytikere, analytiske psykologer og andre terapeuter. Når du ejer et træskib eller spiller folkemusik har du en særlig livsstil. På samme måde er både terapi og spiritualitet livsstils former og de har et voldsomt nuanceret udtryk, der yderligere nuanceres af, at de livslangt væves sammen i nye former. Vore mødre og fædre, vore brødre og søstre, venner og kærester er vores første spirituelle vejledere og terapeuter. Nogen af os får siden hen hjælp af professionelle terapeuter og spirituelle vejledere, og den sværm af faggrupper, der tilbyder sig med råd og vejledning kender ingen grænser. Og grænsen mellem det terapeutiske og det spirituelle ligesom grænsen over til det almindeligt dagligt udfoldede liv er flydende. Eller sagt lidt anderledes: Terapi og spirituel praxis er - bør være - en dagligdags beskræftigelse ligesom det du gør til dagligt bør være spirituelt eller terapeutisk. Helt enkelt betyder det en bestræbelse på at give gud og kejseren deres hver dag eller at drage omsorg for selvet og egoet hver dag. Og mon dog iøvrigt vi i det hele taget kan lade være i alle de møder vi får og giver dagligt. TERAPI. En terapeut må vide om hvordan og om hvornår klienten skal mødes med de forskellige redskaber terapeuten har til rådighed: Om han skal intervenere støttende eller analyserende, tolkende eller bekræftende; Om han skal tolke overføringen eller kun leve den igennem i sit eget indre og vente. Terapeuten sidder i sin stol, klienten sidder i sin eller ligger på sin briks i terapirummet. Dette rum er den ydre verden, som deres psyke, den indre verden, bruger som scene for de indre gestalter. Terapirummet er som et dukketeater med klient og terapeut som dukkeførere og deres indre figurer som dukkerne. Alle med hver deres liv og forbindelser og delvist ude af kontrol. Drejebogen skrives undervejs i spillet som et udtryk for de erkendelser, der er et resultat af spillet, når de opdager, hvad der er deres hver for sig og hvad de er fælles om. I deres arbejde er de opmærksomme på dem selv, den anden og på deres relation og gennem denne opmærksomhed, der i scenesættes gennem tale ændres deres muligheder for at se sig selv og deres dukke figurer. De får måske også øjnene op for, hvordan de projicerer, strukturerer, iscenesætter og former virkeligheden og mennesker omkring dem også udenfor terapirummet og hvordan deres 1

2 egen måde at opfatte på forvrides af de psykotiske, neurotiske og traumatiske strukturer, der er lejret i dem. En sådan erkendelse er vel den terapeutiske process primære formål. Den styrker realitetssansen og øger manøvreringsmulighederne eller friheden ved at give et mere sandt billede af en selv og af omverdenen. Det er ikke afgørende for terapi om klienten får det bedre eller bliver en mere nyttig samfundsborger eller ægtefælle. Nogen gange er det en følge af terapi, at klienten i hvert fald for en periode får det dårligere og måske så forhåbentlig kan dele deres ulykke med terapeuten. Andre gange bliver klienten gladere eller bedre. Terapis mål er derimod nok at styrke mulighederne for at udholde og bevæge sig flydende i de skift og genvordigheder, de lidelser og glæder, som der er. Udholde lidelserne i tillid til, at de går over. Og naturligvis også udholde glæderne i tillid til, at de går over. Når en terapeutisk proces tager sin begyndelse, kommer en relativt dårligt fungerende person til en relativt velfungerende person. Man kan håbe, at når processen når til at skulle afsluttes, at så kan to relativt velfungerende personer skilles. Hvis det er tilfældet, kan man karakteriserer terapien som vellykket. Under alle omstændigheder er processen mål at nå til en afslutning og til en skilsmisse. I de tilfælde hvor dette ikke sker eller sker på en dårlig måde er terapien ikke specielt vellykket. Det hænder, at afslutningen sker på en retraumatiserende måde og i så fald er terapien mislykkedes og både klient og terapeut må begynde forfra antageligvis med nye klienter og nye terapeuter. Måske bare fortsætte med at bøvle med de sædvanlige problemer i dagligdagen på en alt for sædvanlig måde.. Men den terapeutiske proces slutter under alle omstændigheder med en adskilthed på trods af, at en række terapeutiske redskaber er internaliseret i klienten og lejlighedsvis beskrives som klientens internalisering af terapeuten. Retteligt er der dog tale om, at det er færdigheder eller teknikker til håndtering af daglige problemer, der er blevet selvfølgelige at bruge for klienten såsom selvanalyse, indre dialog, symbolisering, humor etc. Men psykens tonalitet kan også ideelt set være ændret så der er mere tillid, taknemmelighed og medfølelse og mindre angst. SPIRITUALITET. Mennesker er, tror jeg, sammen i et fælles spirituelt kontinuum. Det gælder uanset hvad de bekender sig til; uanset hvilken verdensanskuelse, videnskabssyn eller religion de har eventuelt ikke har. Dette kontinuum er ikke en scene eller det rum, der er bestemt af Immanual Kants transendentale æstetik eller analytik. Det er snarere Einsteins æter eller et imaginært ocean, hvori de svømmer som fisk. I terapi lærer de at se sig selv, de andre fisk og de relationer, der forbinder dem. Mesteren ved af oceanet. Det spirituelle arbejde går ud på at opdage, at man ved af det. At det er omkring en, inden i en selv og i de andre. At vandet i fiskene og udenfor fiskene er det samme. At fisk og ocean er gjort af det samme. Blot sammensat på forskellig vis. Den spirituelle vejlednings mål er langt mere ambitiøst end de terapeutiske mål, men på en måde enklere. Her gælder det intet mindre end at opdage lykken. At blive, være lykkelig ved at indse, at alt er godt. Intet skal eller kan forandres. Der er ikke noget, der skal kunnes eller indses, gøres eller undgås. Alle tanker er lige gode eller dårlige. Sexualitet eller emotion indgår på lige fod med kærlighed, uegennytte, taknemmelighed, medfølelse og begær eller egoisme, men opløses i oceanets blå uendelighed så de bliver som oceanet. Mange har på forskellig måde søgt at udtrykke noget ligende. For eksempel hører vi Paulus: Beder uophørligt. Takker i alle forhold. Og Sokrates 2

3 fortæller, at den der lider uret er langt bedre hjulpet end den der øver uret. Friheden er uendelig fordi den bliver et med nødvendigheden. Der er ikke noget jeg, der, som i terapi, skal manøvrere mellem lyst og realitet. Ikke noget bevidst eller ubevidst; ingen drømme at vågne fra og ikke nogen falden i søvn. Arbejdet hen mod den spirituelle virkelighed adskiller sig derfor radikalt fra den terapeutiske process realitet. I det spirituelle arbejde er målet, at den spirituelle vejleders bevidsthed smelter sammen med elevens. Det er, hvad der sker, når det, der i den østlige spirituelle træning kaldes "pointing out" erkendes og føles. Måske er det også det, der opdages, når Ignatius Loyolas anvisninger i sine excercitier om meditativ disciplin, lydighed og selvopgivelse i forhold til læreren, følges. I min metaforik, tror jeg, det betyder, at oceanet opdages, som fælles psykisk rum. Men dette mål synes direkte skræmmende fra en terapeutisk synsvinkel, hvor målet er adskillelse, erkendelse af adskilthed og dygtighed til at være i, håndtere denne absolutte adskilthed i form af jeg et og du et som gensidigt sættende hinanden.i ensomhed og i accept af den. Det er derfor netop i denne forskel, at farerne ved en sammenblandig af spiritualitet og terapi bliver tydelige. For når denne sammensmeltning er målet stiller det naturligvis ganske anderledes krav til klient/elev og terapeut/lærer. Der er skrevet ganske meget om de krav, der stilles til en terapeut og vel mere om, hvad der forventes af den spirituelle lærer. Men i det spirituelle er det afgørende måske snarere de krav, der stilles til klienten eller eleven. Og her tror jeg den radikale forskel er, at eleven skal være mere velfungerende og selvberoende end klienten behøver at være. Klienten har lov til, ja målet er måske faktisk at gå ind i en form for afhængighed af terapeuten så denne afhængighed kan afvikles igen. Den spirituelle lærers elev kan ikke tillade sig den luxus at blive afhængig selvom han faktisk er det; lige så lidt som den spirituelle lærer kan det. Selvom han faktisk er det på sin egen måde. Grunden hertil er, at afhængigheden opløses i oceanet samtidig med, at den bliver absolut på grund af, at sammensmeltningen har en karakter af absoluthed. Jeg ved godt det lyder mærkeligt selvmodsigende. Om det skyldes min mangelfulde forståelse og formuleringsevne eller emnets karakter skal jeg lade stå hen. Før jeg forsøger nærmere at beskrive sammensmeltnings - og adskillelsessynspunktet vil jeg gerne slå fast, at jeg ikke ser nogen modsætning mellem terapeutisk og spirituelt arbejde. Det foregår heller ikke i forlængelse af hinanden: først det ene så det andet. Det foregår hånd i hånd og spirituelt og terapeutisk arbejde er uadskillige fælgesvende. Jeg mener også, at det kun er for nemheds skyld, at vi taler om trin i processen. Skemaer er altid forkerte selvom de er anvendelige og til tider nødvendige. Et klassisk billede for den spirituelle proces er Jacobsstigen fra Mosebøgerne, hvor Jacob i sin drøm ser engelene forbinde den jord han ligger på og himmelen og Himmelstigen fra Skt. Katarina klosteret på Sinai, der beskriver de 30 trin på vejen mod Kristus og hvor mange falder af undervejs. C.G. Jung har med de alchymiske billeder, han analyserer på framragende vis symboliseret den terapeutiske udviklings vej, der afsluttes med integrationen af anima og animus i coniunctio symbolet. 3

4 I logion 22 i Thomas evangeliet skitseres et lignende mål men for den spirituelle process: "Når i anser det, som er to, for et, og i anser det indvendige for lige med det udvendige, og det udvendige for lige med det indvendige, og det øvre for lige med det nedre, og når i anser det mandlige og det kvindelige for at være et, så at det mandlige ikke skal være mandligt og det kvindelige ikke kvindeligt, når i anser et øje for et øje, og en hånd for en hånd, og en fod for en fod, et billede for et billede, da skal i gå ind i (riget). Platon beskriver i "Symposion" vejen som en bevægelse fra det individuelle konkrete over det almene til det modsætningsløse uendeligt gode og skønne. Og i Østen er beskrivelserne udfoldet i sondringerne mellem Mahayoga, hvor det især er kroppens og bevidsthedens mentale, astrale og æteriske funktioner, der arbejdes med medens det renere spirituelle arbejde udfoldes i Anuyoga og Atiyoga, hvor bevidsthedens rummende og ikkeskillende egenskab udfoldes. Men disse billeders afgørende indhold i spirituel forstand ligger i, at de ikonagtigt bestemmer spirituel udvikling. Eller vejen. Det er min opfattelse, at vi alle er på alle trin eller stadier samtidig og at processen snarere skal forstås som en stadig fordybet forståelse af netop det forhold. I det omfang billederne, skematiseringerne, hierarkierne etc. kan tjene til at fremme en sådan forståelse, tror jeg, de tjener et vigtigt formål, men hvis de tages til indtægt for virkeligheden, tror jeg, der begås en klassisk brøler: en slags kategorifejltagelse, hvor søkortenes billeder og farver forveksles med havets og kysternes virkelighed. Adskillelse som terapeutisk mål. I terapi arbejdes der grundlæggende med en styrkelse eller smidiggørelse af jeget og i mere dybtgående terapiformer med en opdagelse af selvet og dets forbundethed med mennesker. Det betyder, at indre objekter i individet skal læres at kende, skal accepteres og individet skal lære at evne at holde af eller nære omsorg for alle sider af sig selv. Det sker typisk ved leg med symboler, der udtrykker disse indre figure og det liv de udfolder. Det foregår ved at tale om drømme og fantasier eller disses iscenesættelser i terapirummet mellem teraput og klient. Det kan også foregå ved at iscenesætte klientens historier i en række fortællinger om klientens fortid. Samtidig afdækkes, hvordan alt dette levede liv i terapien væves eller er blevet vævet ind i klientens liv som det udfolder sig i dennes dagligdag. Når dette arbejde lykkes vil indre objekter og lag i psyken som kunne kaldes archetypiske, og som måske virker destruktive, affektivt forvridende eller angst fremkaldende for klienten ændre sig og blive mere fredsommelige. Ideelt set tages der afsked med far og mor og barndom på samme måde, som barnet tager afsked med sit såkaldte overgangsobjekt. I terapiens andet afsnit tages der afsked med terapeuten og det begribes, hvordan den ydre verden hænger sammen med og farves af de nævnte indre objekter eller archetypiske gestalter især også i kraft af, at det forstås, hvordan relationen mellem terapeut og klient har konstelleret sig og må forlades. Der er terapifomer, der tilbyder og rummer mulighed for også at arbejde med selvet. Det gælder vel primært den analytiske psykologi, psykoanalyse og selv-psykologien. Når også terapeuten i et vist minimum har udfoldet sit eget selv og er blevet istand til at rumme de voldsomme sexuelle, destruktive,affektive og angstprovokerende kræfter, der er her, kan et sådant mere generaliseret sigte med terapien komme indenfor rækkevidde. Her blive målet at opløse og blødgøre jeget således at psyken eller bevidstheden bliver mere inkluderende overfor dets kollektive og ubevidste sider. Archetypernes tag i bevidstheden mildnes så at sige. Drømmearbejdet vil så fokuserer mere på drømmenes kollektive aspekter og på den fællesmenneskelige lidelse, der udspringer af begær, 4

5 vrede og dumhed eller er sat som vilkår for individet i, hvad man kunne kalde en fælles og individuelt betinget karmisk afhængighed. ( Det vil sige: I hvilket samfund og i hvilken familie er du vokset op) Igennem dette arbejde forstås betydningen af den sociale orden både globalt og individuelt: Hvorfor er jeg endt som invalidepensionist og ikke som statsminister og, hvorfor er det godt, at det er gået sådan. Hvorfor er det nødvendigt, at der fødes et bestemt antal børn, der er mongoler? som Steiner hævder det er, og hvorfor måtte jeg blive hendes bror eller far eller søster? Hvorfor er vi i krig i Irak? Jegets medfølelse og forståelse trækkes her ud til dets grænse. Måske over. Den barriere der er mellem bevidst og ubevidst masseres, ændres. Det er forkert at tro, at dette arbejde hører vor tid til; at det skulle være begyndt med det, der kunne kaldes den terapeutiske bølge med Freud, Jung, Perls, Klein og Kohut m.fl. Arbejdet er foregået med samme intensitet i de forløbne år i det vi kalder højkulturerne. Det er blevet varetaget som bevidsthedsarbejde, hvor filosofiske eller religiøse skoler og retninger har søgt at påvirke mennesker i retning af en fællesforståelse, fælles kærlighedsfølelse; forsøgt at vise den gensidige afhængighed mellem mennesker og værdien af at udbygge denne fællesforståelse gennem en styrkelse af kærlighedsfølelsen; forsøgt at vise os som samaritanere. Klosterfællesskaber i øst og vest viser dette tydeligt og især, når de har været grupperet omkring en mester med hans nære eller fjernere brødre og videre med læg - grupperinger omkring klosteret. Her har træning, uddannelse og omsorg kunnet finde optimale vækstbetingelser. Man kunne fristes til at påstå, at den moderne velfærdsstat har et sådant kloster fællesskabs moral og etik som forbillede. Dengang og nu lykkes det med forskelligt held i de forskellige slags fællesskaber. Men vorherre ser som bekendt på intentionen. 5

6 Sammensmeltning som spirituelt mål. I disse klostre var der træningssystemer, hvis formål det var at uddanne eller træne mennesker, der kunne give andre mennesker omsorg ofte i form af at låne dem øre i det såkaldte skriftemål Her var bøn eller meditation en integreret del af uddannelserne og en bøns eller meditationspraxis en forudsætning for at kunne virke. Det skyldtes formentlig, at bevidsthedstræningen havde sit udgangspunkt i et ønske om at opnå spirituelle færdigheder. Det blev anset som det optimale, at komme nær det guddommelige og væk fra det verdslige. Karrieremålet var ikke Villa, Volvo, Vulva og Vovhund, men mødet med Gud. Måske forberedelse til det definitive møde med Gud i døden og dermed var karriere målet opløsningen af jeget. Et mål alle opnåede ved døden, men som der kunne opnås forskellige former for tilnærmelser til igennem bøns og meditationserfaringer. På moderne mennesker virker det noget absurd, at bekendtskabet med døden skulle være et livsmål. Meditativt arbejde foregår i nuet. Der er ikke fortid og ikke fremtid. Hvor det terapeutiske arbejde breder nuet som det opleves i overføringen ind i fortid og over i fremtid søger mediation at fastholde nuet. Det er umuligt at gøre, men muligt at forsøge. Når forsøgene er vellykede, sker der ofte noget, som foregår i tid, i det mentale, i følelsen eller i reale fantasidannelser (hallucination eller vision) og som derfor ikke er den egentlige meditative erfaring, men som har retning fra eller mod det spirituelle. Dette noget må ikke forveksles med de egentlige spirituelle erfaringer, som jeg ikke evner at beskrive bedre end den kendte psykoanalytiker Wilfred R. Bion, der har søgt at udarbejde et slags periodisk system for psyken og dermed også for det spirituelle. Hans beskrivelse er kort og abstrakt og matematisk præcis: O; hverken mere eller mindre. Terapeuten bearbejder det der sker i nuet som om det fandt sted før eller vil blive aktivt fremover. Den spirituelle vejleder dyr sig og fastholder instruktivt, visende, det nu, der momentant var fælles. Måske opdager eleven, at det er sket eller at noget er sket, når han intenst kontemplerer over: O. Når eller hvis det sker, opløses for et øjeblik de jeger, der har bevæget sig frem mod dette nu. Det er denne opløsning, der når den gentages og gentages rummer spiritualitetens mål. Men også dens farer for det er klart, at når jegets manøvre bliver ligegyldige og besværlige må de livsomstændigheder dette jegs krop og existens afhænger af kunne tage vare på sig selv eller dets behov må varetages af andre. En intens spirituel udvikling finder derfor normalt også først sted, når livsvilkår og ydre omstændigheder tillader det. Ikke mærkeligt at sådanne processer ofte kun forekommer i klostre eller i andre ansvarlige fællesskaber. Og vanskeligheden ved at nå spirituelle mål af denne art forstås måske, når antallet af mestre opregnes. Det hænder, når to mennesker taler om kærlighed eller oplever et kærlighedsmøde, at de bliver klar over, at de mener noget meget forskelligt. Jeg tror det er på samme måde med begreber og møder om terapi, selvudvikling og spiritualitet. Jeg tror også, at det er vældig vigtigt at blive ved med at være sammen om og med disse ord og disse møder for så - og kun derved - bringes de områder til stede i virkeligheden. Hvor virkeligheden måsker er jeg ets, måske selvets, måske "O s". Det er det jeg har forsøgt her. 6

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer Hvad mon m ø r k e t gemmer? Inspireret af Eva Matjekas seneste bog Hvad mon mørket gemmer? satte jeg mig ned og begyndte at formulere nogle betragtninger om et af de mest spændende aspekter i mit liv

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Mary O Malley

Interview om spiseforstyrrelser med Mary O Malley at vågne af forhekselsen Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med traf jeg første gang, da hun var i Danmark for et par år siden for at holde foredrag om afhængighed. Det gjorde mig nysgerrig,

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Drømme og drømmearbejde

Drømme og drømmearbejde Drømme og drømmearbejde Drømme Drømme er en række psykiske billeder og fænomener, der viser sig mens man sover. Vi drømmer i de faser af søvnen man kalder REM (Rapid Eye Movement), i hvilke der optræder

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K.

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. VIPASSANA Town retreaten i København, efterårsferien 2015 Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. Fredag d. 16. okt. - søndag d. 18. okt. 2015 Lærkehaven 51, Lystrup ved

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at Den sensitive profil fire typiske træk 1 I den fysiske verden kan man være følsom over for lyde, lugte, lys for skift i temperatur. Rod eller uorden i omgivelserne kan ligeledes påvirke én mere end normalt.

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk DU & JEG Andre bøger af Stig Dankert Hjort: Krishnamurtis psykologi en indføring. Borgens Forlag, 1983. HYPNOSE historie, teknik, anvendelse en indføring. Gyldendal, 1989. Sigurd Næsgaard det naturlige

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Supervision af tværfaglig behandling af børn og unge. v. Tine Heede, cand. psych et art Forstander for behandlingshjemmet Stutgården

Supervision af tværfaglig behandling af børn og unge. v. Tine Heede, cand. psych et art Forstander for behandlingshjemmet Stutgården Supervision af tværfaglig behandling af børn og unge v. Tine Heede, cand. psych et art Forstander for behandlingshjemmet Stutgården Behandlingshjemmet Stutgården Supervision af tværfaglig behandling af

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Psykoterapi en introduktion

Psykoterapi en introduktion Psykoterapi en introduktion Stig Poulsen Psykoterapi en introduktion Frydenlund Psykoterapi en introduktion Frydenlund 2006 1. oplag, 1. udgave ISBN 87-7887-444-0 Grafisk tilrettelægning: Jan Gralle Grafisk

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Intermezzo. God fornøjelse Frederik Berg Olsen

Intermezzo. God fornøjelse Frederik Berg Olsen Metode Kære Læser, Et novellescenarie af Frederik Berg Olsen til Orkons Højhus-koncept Natural Born Holmers København 2002 Velkommen Hvis du har modtaget dette som en række A4-ark, så er det meningen,

Læs mere

Den terapeutiske holdning - set gennem valget og 3 mulige mønstre

Den terapeutiske holdning - set gennem valget og 3 mulige mønstre Akademisk Opgavebank Den terapeutiske holdning - set gennem valget og 3 mulige mønstre Af Simon Egenfeldt-Nielsen Psykologisk Laboratorium Københavns Universitet Overbygningen Efterår 1998 Forord/abstrakt

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Holistisk ledelse. Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede: Det personlige projekt

Holistisk ledelse. Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede: Det personlige projekt Holistisk ledelse Erhvervslivets nøgle til succes i det 21. århundrede:! Medarbejderne betragtes som hele mennesker, ikke kun en resurse. Både personlig og faglig udvikling.! Ledernes selvindsigt er central.

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform 1 Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform Lisbjerg lokaldistrikts fælles pædagogiske platform udtrykker og afspejler integrativt et fælles menneskesyn og fælles grundforståelse af børns og unges

Læs mere

Den gode dommer. Håndbold Region øst 2013

Den gode dommer. Håndbold Region øst 2013 2013 Den gode dommer Håndbold Region øst 2013 Indhold... 2 Johari s vindue:... 3 Dommerens Personlighed:... 4 Selvværd/selvtillid... 4 Godt humør:... 4 Indlevelse:... 4 Motivation:... 5 Seriøs:... 5 Dommerens

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Integral Enneagram - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Enneagrammet er et beskrivende værktøjer, der forklarer hvorfor du opfører dig som du gør. Ved at kombinere

Læs mere

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre.

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre. KURSUS Igennem mange år har Bob Moores energiøvelser og meditationer været til stor glæde for mennesker i deres psykologiske og spirituelle udvikling. Det energiarbejde, som han udfoldede og videregav

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Procesledelse. Relationer og Ressourcer For ledere, konsulenter, coaches, terapeuter og undervisere. Proceshåndtering er en central funktion bl.a.

Procesledelse. Relationer og Ressourcer For ledere, konsulenter, coaches, terapeuter og undervisere. Proceshåndtering er en central funktion bl.a. Proceshåndtering er en central funktion bl.a. for Introduktionsaften 18. august: se side 2 - konsulenter, der arbejder med større eller mindre personalegrupper. Også her vil målet være i fokus, mens håndtering

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere