Kunstterapi for traumatiserede flygtninge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunstterapi for traumatiserede flygtninge"

Transkript

1 ab Kunstterapi for traumatiserede flygtninge

2 Gruppeforløb i Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge Baggrund: Kunstterapi som behandlingsmetode til grupper har været under udvikling siden 2010, hvor det har været et tilbud til patienter i individuel behandling i Oasis. Målgruppe: Flygtninge i tværfaglig behandling i Oasis, som lider af langvarig stressbelastning som følge af krigstraumer, flugt og eksil. De har diagnosen PTSD (PostTraumatic StressDisorder) og er i individuel behandling hos psykolog, psykomotorisk terapeut og socialrådgiver samt psykiater eller læge i Oasis. Formål: Gennem den skabende proces at give patienten mulighed for at kunne udtrykke erindringer og oplevelser, der er vanskelige at udtrykke i ord øge evnen til koncentration og fokuseret nærvær styrke den individuelle, tværfaglige traumebehandling. Ramme: En gang ugentligt i 3 timer i gruppe på 6-8 deltagere. Redaktion: Lea Bentsen, Nanna Maria Wibholm, Tanja Weiss Layout: Bettina Jensen Illustrationer: Gruppedeltagere i kunstterapiforløb i Oasis Alle gruppedeltagere og billedskabere optræder anonymt, men deres identitet et redaktionen bekendt. Billedet på forsiden: På flugt over havet - skabt af en deltager i kunstterapigruppen

3 Forord Oasis har siden 2010 arbejdet med udvikling af et supplerende og understøttende kunstterapeutisk tilbud til vore patienter. Med denne pjece ønsker vi at videregive de erfaringer, vi har høstet i forhold til, hvad kunstterapien ser ud til at tilføje af merværdi til behandlingen af traumatiserede flygtninge. Nogle af de vigtigste erfaringer vi har gjort os er, at muligheden for at udtrykke sig gennem billeder giver en stemme til de patienter, som har vanskeligt ved at fortælle om deres oplevelser med krig, flugt og overgreb. Når billederne inddrages i den psykoterapeutiske behandling giver det mulighed for at åbne en dør ind i det traumefelt, som ellers er hermetisk lukket. Oasis har arbejdet tværfagligt med rehabilitering af traumatiserede flygtninge (børn, unge og voksne), og deres pårørende siden Patienternes problemer er komplekse og mangefacetterede, og der er ikke entydige behandlingssvar på alle tilstande. Oasis bestræber sig derfor løbende på at undersøge og udvikle metoder, der kan imødekomme forskellige patienters behov for behandling. Vi håber med denne pjece at vække læsernes interesse for de muligheder, der ligger i kunstterapien inden for behandlingsområdet, og står gerne til rådighed med yderligere oplysninger. En særlig tak til de patienter, som har lagt billeder til publikationen, med ønsker og håb om forbedring af deres fremtid. Ligeledes en stor tak til Lea Bentsen og Nanna Maria Wibholm, som står for kunstterapien i Oasis, samt til informationsmedarbejder Tanja Weiss for redaktionelt arbejde med pjecen. Rigtig god læselyst. Ruth Lauge Centerleder

4 Hvad er kunstterapi? I kunstterapi er det den skabende kreative proces, der er omdrejningspunktet for terapien fx gennem billeder, lyd eller bevægelse. I Oasis anvendes billedterapi. Metoderne inden for kunstterapi spænder bredt og kan bruges i behandling af både børn, unge og voksne. De anvendes bl.a. inden for psykiatrien og på klinikker for traumatiserede flygtninge. Kunstterapien virker gennem det kreative arbejde, hvor deltageren får mulighed for at udtrykke oplevelser og tilstande, der ikke findes ord for. I kunstterapi bliver deltageren aktiv og handlende, og derigennem brydes fastlåste tilstande. Det kræver ingen kunstneriske forudsætninger hos deltageren for at deltage i terapien. Hvorfor kunstterapi i Oasis? Kunstterapien begyndte som et metodeudviklingsprojekt og er nu et fast tilbud til patienter, som er i behandling i Oasis. Det er udviklet af behandlere med mangeårig erfaring fra traumebehandlingen og kunstterapeutisk arbejde. Det er vores erfaring, at det er nødvendigt at udforske og afprøve mange forskellige tilgange til bearbejdning af de traumatiske oplevelser, som flygtninge har med sig efter krig, flugt og eksil. Formålet med kunstterapien er gennem den skabende proces at give patienten mulighed for at kunne udtrykke erindringer og oplevelser, der er vanskelige at udtrykke i ord øge evnen til koncentration og fokuseret nærvær styrke den individuelle, tværfaglige traumebehandling.

5 Målgruppens traumesymptomer Patienterne i Oasis lider af efterfølgerne af krigstraumer, eksilstress og langvarig stressbelastning. De har diagnosen PTSD (PostTraumatic StressDisorder). Traumerne påvirker hele mennesket; psykisk, fysisk og socialt. Symptomerne viser sig blandt andet ved: En oplevelse af indre kaos, tankemylder og ensomhed En oplevelse af ikke at kunne genkende sig selv og egne reaktioner, hvilket medfører svækket identitetsfølelse, lav selvtillid, mistillid og social isolation. Vanskeligheder ved at få øje på egne ressourcer og mulighed for forandring Muskelspændinger, hovedpine, svimmelhed og diffuse smerter Afbrudt søvn på grund af mareridt og problemer med koncentration og hukommelse. Trivialitet og fastlåsning I mange tilfælde oplever patienterne deres situation som fastlåst og uden forandringspotentiale. Det skyldes både traumetilstanden og aktuelle påvirkninger i eksiltilværelsen. Tilstanden kan blive forstærket af skyldfølelser over at være flygtet, at svigte familien eller kampen, eller at have bedre tryghed og velstand end de efterladte i hjemlandet. En del er sikre på, at de ikke er i stand til at tilegne sig nye færdigheder. Mange har erfaret det ved at have store vanskeligheder med for eksempel at lære dansk trods ihærdige forsøg og tidligere god indlæringsevne. Mange er bange for at indgå i nye relationer og møder ofte andre med angst eller mistillid. Der opstår derfor en fornemmelse af ikke at høre til, af kaos samt overvældende og ukontrollable følelser. Reaktionen på disse angstfyldte følelser bliver tilbagetrækning og social isolation og derved bliver personen bekræftet i, at det ikke er godt at være sammen med andre. De kan ikke forestille sig, at hverdagen, omgivelserne og egne handlinger kunne se anderledes ud. Derfor er der ikke adgang til mulighedernes rum forstået som både det kreative og personlige spillerum.

6 Kunstterapiens virkemidler Udtryksmulighed for ordløse tilstande Billeder åbner til et både personligt og fællesmenneskeligt sprog. Patienterne har ofte vanskeligt ved at formulere sig verbalt om oplevelser med krig, flugt og fængsling, fordi de er så voldsomme. Den kunstneriske form hjælper med både direkte og indirekte at sætte ord på de svære oplevelser og tilstande, og knytte dem an til den enkeltes liv på en meningsfuld måde. Når den enkelte udtrykker sig kreativt i billeder og symboler, danner selve den skabende handling bro mellem de indre kropsligt forankrede stemninger og omverdenen. Dette billede er udtryk for en nutidig personlig krise en tilstand, som Muhana ikke har kunnet formulere i ord. Det fælles tredje en ligeværdig dialog I kunstterapien udgør billedet et fælles tredje. Det fælles tredje muliggør en ligeværdig erfaringsudveksling mellem beskuerne: billedskaberen, terapeuterne eller de andre gruppedeltagere. Det bryder følelsen af isolation og ensomhed at kunne være sammen om billederne. Der åbnes for en ny måde at forbinde sig til andre mennesker på. Forbundet med sig selv og omverdenen Fastlåste forestillinger om sig selv og omverdenen bliver sat i bevægelse via konkrete sanseerfaringer med at udforme billeder. Det betyder, at når gruppedeltageren sanser og ser på sine egne billeder, så erfares livshistorien, relationer og eksiltilværelsen også på en ny måde. Når den enkelte har lavet et billede, bliver der skabt kontakt til verdenen på en ny måde: Det giver en mere tydelig følelse af at være forbundet med omverdenen og sig selv. 6

7 Billederne bevidner forandring over tid Gennem kunstterapiforløbet skaber hver enkelt deltager en betydelig billedproduktion. Billederne fungerer som en håndgribelig bevidning på deltagerens proces. Billedskaberen udvikler efterhånden sit eget udtryk og bevæger sig også nye steder hen i sin opfattelse af billedarbejdet. Billedernes konkrete form tydeliggør og minder om forbundethed i et liv, der ellers opleves kaotisk, uden faste holdepunkter. Netop fordi oplevelsen af en opbrudt livshistorie er karakteristisk for den traumatiseredes tilstand, er denne styrkelse af meningsfyldte sammenhænge en vigtig del af det terapeutiske arbejde. Bearbejdning af traumatisk historie og nuværende liv Ved hjælp af de kreative processer iværksættes en gradvis bearbejdning af både den traumatiske historie og nuværende liv. Gennem billedarbejdet kan patienten genvinde fornemmelsen af at kunne håndtere egne følelser og reaktioner. Voldsomme oplevelser bliver gennem billedsprogets symbolske karakter mindre overvældende. I eget tempo kan patienten nærme sig de dele af sit liv, som kan være svære at sætte ord på. Billedet taler for sig selv, og man bestemmer selv, hvad man vil fortælle om. Sonja har været i koncentrationslejr i det tidligere Jugoslavien i 1990 erne. Kattekillingerne på billedet til venstre er for Sonja voksne og børn med tomme og sultne blikke, der er spærret inde bag pigtrådshegn, hvor det flyder med afføring og blod. Billedet til højre illustrerer den indre, nuværende kamp for at skabe sig et meningsfuldt liv på trods af fortidens oplevelser. 7

8 Hvad foregår der i kunstterapigruppen? Det er vigtigt at skabe en tryg ramme, hvor deltageren kan tilegne sig det kreative materiale og opleve, at aktiviteten er både håndterbar og meningsfuld. Opgaver og inspirationsforlæg bliver struktureret for, at deltagerne støttes til at udfolde værdier, følelser og egenskaber, som leder frem til erkendelsen af personlige ressourcer. Engagement i materialet er en forudsætning for, at den skabende proces går i gang, og derfor skal deltagerne vælge noget, der er betydningsfuldt og giver mening for dem. Billedet er et udtryk for, hvordan det er at deltage i kunstterapigruppen. Dette er det eneste sted, hvor jeg oplever fuldstændig frihed og ro, siger billedskaberen. Et godt sted at være Beskrivelse af metoder og temaer i gruppeforløbet Deltagerne præsenteres for forskellige former for igangsættende inspirationsforlæg både for at komme i gang med billederne og for at udvikle deltagernes materialekendskab. Det første oplæg til nye deltagere i gruppen er at skabe et collagebillede med titlen: Et godt sted at være. Opgaven er at vælge fotografier af noget, der har betydning og skaber mening. Herefter begynder legen og arbejdet med at klippe og sammenstille billederne, lime og farvelægge. Efterhånden udvikler deltagerne deres egen form og stil, og nogle lægger collagen bag sig og maler helt frit. For langt de fleste giver det umiddelbart mening at finde det gode sted. Ofte er det et billede af natur, bjerge, særlige personer eller andet, der fortæller om hjemlandet. 8

9 Sandra fra Bosnien husker bjerge og floder fra sit hjemland som Et godt sted at være - før krigen i 1990 erne. Andre opgaver eller temaer kan være: Vælg et dyr, hvor deltagerne ud fra en række miniaturefotografier af forskellige dyr, vælger et billede, som har en særlig betydning for den enkelte. Herefter skriver de betydningen og egenskaberne ved dyret ned. Det kan for eksempel være egenskaber og værdier som styrke og frihed, som deltagerne tillægger dyrene, og derefter maler billeder ud fra. Vælg 2-3 farver du synes om. På samme måde vælger de blandt et bredt udvalg af farveprøver. Den personlige betydning af farverne, for eksempel farven rød, skrives ned, og ordene, for eksempel kærlighed eller energi, udgør inspiration til et billede. Mange inspirationsopgaver bliver til på baggrund af, hvad der sker i gruppen, og er under konstant udvikling. Et tema, der opstår som inspiration blandt deltagerne kan være Det tabte land eller Flugten.

10 Shireen fra Iran har skabt dette billede ud fra de oplevelser, som hendes mand og søn har fortalt om, da de flygtede over bjergene. En dag i kunstterapigruppen Deltagere, terapeuter og tolke mødes i et stort lokale, som til dagen er indrettet til kunstterapeutisk værksted. På væggene og bordet i midten af lokalet hænger og ligger billederne, som blev lavet i sidste uge. Deltagerne ser på deres billeder med undren: Er det virkelig mig, der har lavet det? Det er smukt! Smil og stolthed breder sig blandt de fremmødte. Dagens inspirationsopgave bliver præsenteret, og bordene trækkes lidt fra hinanden, så hver enkelt får sin egen værkstedsplads, og alle kan se hinanden og blive inspireret uden at forstyrre processen hos den enkelte. På bordene langs væggen ligger tilbud af materialer: A2 papir, akrylmaling, farvekridt, pensler, svampe, sakse, lim. Bunker af fotokopierede billeder, magasiner og forskellige bøger med billeder, der kan klippes i eller kopieres fra. Der er billeder af natur, dyr, men-

11 Pause fra fortiden eller pause fra billeder med mere følelsesladet betydning. Pausebilleder Pause fra fortiden Det mærkes tydeligt, når det bliver for belastende for deltagerne at blive i de smertefulde historier, som billederne handler om. For at bryde dette og styrke det ressourcefyldte, opfordres deltagerne til at lave et billede, der giver en pause fra fortiden. Det er billeder, som umiddelbart ikke har nogen betydning. Forskellige materialer, der giver mulighed for at arbejde med farveblanding og mønstre, lægges frem. Det virker som et frigørende og stabiliserende element i det meget betydningsladede univers, som deltagerne ellers befinder sig i. Udstilling - Billedforløb over tid Indimellem bliver der lavet en udstilling af hver deltagers samlede produktion. Herfra vælger de selv et sammenhængende meningsfuldt forløb ud fra de billeder, de har produceret. Det kan enten blive til en billedserie eller en gruppering af billeder, der hører sammen. Deltagerne opfordres til at vælge titler til billederne eller at lave en forside til forløbet. Der har fx været titler som: En rejse til mit land eller Erindringer og drømme. nesker, byer fra mange forskellige verdensdele, så alle kan finde noget, der kan inspirere dem. Et rum af aktiv ro og fordybelse Deltagerne giver sig tid til at undersøge materialet, vælger billede, papir og farver, tager det hen til deres arbejdsplads og går i gang med at klippe og komponere. Processen er i gang. Alle er fordybede i deres egen proces, og der hviler en aktiv ro og fordybelse i rummet. Terapeuterne taler med den enkelte deltager og spørger blandt andet: Hvad indeholder billedet, hvad handler det om og hvad gør det ved dig at se på det? Samtalen drejer sig om, hvordan det er at gense billedet fra sidste gang og hvilke følelser det sætter i gang. Det handler både om det konkrete billede og betydningen, men også om materialevalg og teknik.

12 Kims billedserie Erindringer og drømme Dette billede er minder fra hendes barndom og opvækst i ernes Vietnam. Farefuld flugt over havet til Hongkong en rejse, som stadig påvirker hende. 12

13 Ankomst til en tryg havn. Hongkong var første stop, før hun kom videre til Danmark. Fremtidsdrømme Kim drømmer om et få sit eget hus med have og børnebørn i. 13

14 Værkstedsstemning og fællesskab bryder den sociale isolation I rummet er der en stemning af arbejdende værksted. Optagetheden af det meningsfyldte, skabende arbejde bidrager til et uforstyrret frirum hos den enkelte og for hele gruppen. Den enkelte deltager og den samlede gruppe har på den måde en gensidig dynamisk effekt af aktivitet og ro på samme tid. Én af deltagerne siger forundret efter at have været i gruppen et par gange: Det er første gang, jeg sidder og laver noget fornuftigt for mig selv. En anden omtaler sig selv på denne måde: Jeg er sådan en, der altid er i aktivitet, min familie kan ikke holde mig ud, for jeg kan aldrig sidde stille, men nu sidder jeg her og arbejder koncentreret. Værkstedet giver også den enkelte deltager en erfaring med, at hun er vigtig for fællesskabet, fordi hun er med til at skabe og fastholde aktiviteten og roen for de andre. På den måde kan selv de gruppedeltagere, der er plaget af socialangst opleve, at de er med til at facilitere processen for sig selv og de andre og være med til at bryde den sociale isolation. 14

15 Hvordan virker kunstterapien sammen med den øvrige behandling? Alle deltagere i de kunstterapeutiske gruppeforløb går samtidig i individuel tværfaglig behandling. I det psykologiske rum er billederne i relevante tilfælde blevet inddraget både direkte og indirekte i terapien og erfaringerne viser, at patienten oplever det som meningsfuldt at inddrage billederne i terapien at arbejdsmetoden har bidraget positivt til den samlede behandling at der er udviklings- og forandringspotentiale ved brug af det kunstneriske udtryk i den psykologiske samtale. Det viser sig ved, at patienterne er blevet mere aktive og medansvarlige for det terapeutiske forløb at der er kommet mere ligeværdighed i dialogen. Konkrete resultater har også været, at en meget skrøbelig patient nu har ønske om at komme i arbejde. En anden er kommet i gang med frivilligt arbejde og arbejder som tolk i en organisation. En tredje taler nu gerne om fortiden, og er blevet mere motiveret for samtaleterapien. Generelt for alle er, at de hurtigt har overvundet deres forbehold for at deltage i gruppen at de hurtigt har følt sig trygge og har overvundet præstationsangsten at roen i gruppen giver mulighed for at være sig selv sammen med andre. Det er et intenst arbejde mellem hjerte og hjerne. Jeg får nogle ting ud, jeg mærker lettelse - og jeg er helt flad bagefter! (En patients vurdering af udbyttet af kunstterapi) 15

16 Flere erfaringer er, at patienterne er blevet friere i samtaleterapien, fordi billederne åbner og letter og derfor gør det nemmere at tænke på fortiden at mange patienter har opnået en anden distance til de traumatiske oplevelser, som billedet omhandler og er blevet i stand til meget hurtigere at vende tilbage til nutiden at de oplever, at de har fået frihed til at gøre noget for deres egen skyld det styrker identitetsopfattelsen. Det har til tider syntes at være den eneste mulighed for at komme i en meningsfuld og udbytterig dialog med patienten (Psykologens vurdering af en patients udbytte af kunstterapiforløbet) Sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid Kunstterapi og behandling giver patienter med traumer, som oplever sig som fragmenterede og fastlåste fysisk, psykisk og socialt, mulighed for at opleve sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid. På de efterfølgende sider er et eksempel på, hvordan en tjetjensk kvinde gennem behandling og kunstterapi har bearbejdet sin traumatiske historie og nu oplever en sammenhæng og mening i sit liv. 16

17 En tjetjensk kvinde skriver om denne billedserie: Dette billede fortæller om min fortid, hvor jeg var rigtig glad og lykkelig. Mine bedsteforældre havde et hus ude på landet, hvor jeg besøgte dem især om sommeren. Jeg passede dyrene og nød udsigten, som gav mig ro. Da krigen begyndte, ødelagde de alt, hvad vi havde. Jeg håber, at jeg en dag igen kan besøge stedet, hvor jeg var lykkelig. Her er den del af mit liv, som jeg aldrig kan glemme eller vil opleve igen. Når jeg ser dette billede, gør det ondt. Den angst og vold og umenneskelighed, som jeg har set i Tjetjenien, påvirker min krop. Ulven under de forfærdelige billeder fra krigen, er et symbol på, hvor stærke vi tjetjenere er. Vi er stærke som ulven, selvom vi har oplevet forfærdelige krige. Jeg håber, at alle krige i Verden vil stoppe, så alle kan leve deres liv i fred og ro at mennesker ikke vil gøre andre ondt, men at de vil redde andres liv i stedet for at tage det fra dem. 17

18 Med dette billede vil jeg fortælle om mine følelser hvad jeg føler i øjeblikket. Jeg er kommet til et land, hvor jeg er glad for at være. Det stille vand på billedet viser den ro, som der er i mit liv nu. Blomsten, som springer ud af vandet betyder, at jeg også vil springe ud og udvikle mig som den blomst. Jeg gør mit bedste for at ændre mit liv og leve som et normalt menneske. Kunstterapi og behandling giver håb om en anden fremtid Kunstterapien giver mulighed for at være kreativ, aktiv og handlende. Det hjælper patienterne til at bryde deres ofte fastlåste tilstand. Og derved udvides og udvikles det personlige spillerum i samspil med den øvrige behandling. Den kreative proces er nysgerrig, undersøgende og selvforglemmende, og tilbyder en pause fra identifikation med håbløshed, angst og social isolation. Denne pause giver plads til drømme og håb om en meningsfuld fremtid. Billedarbejdet tilfører nye perspektiver, og forestillingsevnen udvikles lidt efter lidt. På den måde er selve den skabende proces medvirkende til, at deltagerne gradvist tilegner sig nye måder at se sig selv og sin omverden på konkret og i overført betydning. 18

19 Referencer Carey, L. (2006). Expressive and Creative Arts Methods for Trauma Survivors. Jessica Kingsley Publishers. Hillman, J. (a) (1992). Re-visioning Psychology. First HarperPerennial Edition. Jørgensen, D. (2008). Aglaias Dans på vej mod en æstetisk tænkning. Aarhus Universitetsforlag. Stern, D. (2010). Vitalitetsformer. Dynamiske oplevelser i psykologi, kunst, psykoterapi og udvikling. Hans Reitzels Forlag. Teglbjærg, H. S. (2011). Skabende kunstterapi. Aarhus Universitetsforlag. Teglbjærg, H.S. (2009). Kunstterapi i psykiatrisk behandling: med særligt fokus på skizofreni. Ph.d. afhandling. Aarhus: Det sundhedsvidenskabelige fakultet.

20 a OASIS - Behandling og rådgivning for flygtninge Nygade 4, 1164 København K Tlf

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Hanne Stubbe Teglbjærg Center for Psykiatrisk Forskning Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Århus Universitet Disponering Hvad er kunstterapi?

Læs mere

Flygtninge og traumer

Flygtninge og traumer Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge og traumer Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Bornholm, 20. marts 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge,

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Professionelles møde med flygtningemed traumer, Sundhedscentrum Tingbjerg, 21. februar 2013 Mette Blauenfeldt,

Læs mere

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16.

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16. Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge 16. september 2014 Hvad er MindSpring MindSpring er navnet på en gruppemetode,

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge I flygtningefamilier, Fyraftensmøde, Silkeborg Kommune 6. februar 2013 Mette Blauenfeldt, Leder

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Børn I flygtningefamilier

Børn I flygtningefamilier Side 1 Børn I flygtningefamilier Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Ringsted Kommune 23. Oktober 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Uledsagede flygtninge og trauma. Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune

Uledsagede flygtninge og trauma. Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune Uledsagede flygtninge og trauma Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune Hvad er særligt kendetegnende for uledsagede flygtningebørn? En sårbar gruppe Rejser uden deres forældrer

Læs mere

Post Traumatisk Stress (PTSD)

Post Traumatisk Stress (PTSD) Post Traumatisk Stress (PTSD) PsykInfo, den 9. november 2011 Annemarie Gottlieb, klinikleder, cand.psych. Samuel Olandersson, souschef, fysioterapeut Posttraumatisk belastningsreaktion Er en psykisk tilstand,

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 1 At leve med traumer Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem kan få ophold i Danmark? Reguleres i udlændingeloven: Asyl

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder

Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder Jens Einar Jansen Psykolog og Ph.d.-studerende Kompetencecenter for debuterende psykose jenj@regionsjaelland.dk Oversigt Syn på Skizofreni tidligere

Læs mere

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Veje til tilstedeværelse i kropsterapien Somatic Experience Psykomotorik Mindfulness med multitraumatiserede

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

www.odsherredterapihave.dk Stokkebjergvej 1, Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland

www.odsherredterapihave.dk Stokkebjergvej 1, Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland Hvad er symptomerne på udbrændthed? Symptomerne er fx: Højt alarmberedskab dag og nat, udmattelse, angst, svimmelhed, kvalme, søvnforstyrrelser, følelsen af "grød" i hjernen, koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt,

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden. Introduktion til psykoterapeutisk behandling. Min baggrund: Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer.

Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer. Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer. Ergoterapilærer Jytte Kokholm JCVU, ergoterapeutuddannelsen i Århus Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf. 86 21 11 88 E-mail: jyk@efaa.jcvu.dk Min baggrund: Jeg er

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i skole og fritid

Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i skole og fritid Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i skole og fritid Jette Thulin jette.thulin@gmail.com De fleste børn som vokser op i hjem med traumer, vokser op med Uforudsigelighed kognitivt moralsk

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

Den pårørende i fokus

Den pårørende i fokus Den pårørende i fokus 16. september 2015 Onkologisk Afdeling R Herlev Hospital Pårørende er noget man er til en anden Mig Os Pårørende Pårørende i dilemmaer Ændring af opgaver/roller/relation: Mulighed

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere