Kunstterapi for traumatiserede flygtninge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunstterapi for traumatiserede flygtninge"

Transkript

1 ab Kunstterapi for traumatiserede flygtninge

2 Gruppeforløb i Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge Baggrund: Kunstterapi som behandlingsmetode til grupper har været under udvikling siden 2010, hvor det har været et tilbud til patienter i individuel behandling i Oasis. Målgruppe: Flygtninge i tværfaglig behandling i Oasis, som lider af langvarig stressbelastning som følge af krigstraumer, flugt og eksil. De har diagnosen PTSD (PostTraumatic StressDisorder) og er i individuel behandling hos psykolog, psykomotorisk terapeut og socialrådgiver samt psykiater eller læge i Oasis. Formål: Gennem den skabende proces at give patienten mulighed for at kunne udtrykke erindringer og oplevelser, der er vanskelige at udtrykke i ord øge evnen til koncentration og fokuseret nærvær styrke den individuelle, tværfaglige traumebehandling. Ramme: En gang ugentligt i 3 timer i gruppe på 6-8 deltagere. Redaktion: Lea Bentsen, Nanna Maria Wibholm, Tanja Weiss Layout: Bettina Jensen Illustrationer: Gruppedeltagere i kunstterapiforløb i Oasis Alle gruppedeltagere og billedskabere optræder anonymt, men deres identitet et redaktionen bekendt. Billedet på forsiden: På flugt over havet - skabt af en deltager i kunstterapigruppen

3 Forord Oasis har siden 2010 arbejdet med udvikling af et supplerende og understøttende kunstterapeutisk tilbud til vore patienter. Med denne pjece ønsker vi at videregive de erfaringer, vi har høstet i forhold til, hvad kunstterapien ser ud til at tilføje af merværdi til behandlingen af traumatiserede flygtninge. Nogle af de vigtigste erfaringer vi har gjort os er, at muligheden for at udtrykke sig gennem billeder giver en stemme til de patienter, som har vanskeligt ved at fortælle om deres oplevelser med krig, flugt og overgreb. Når billederne inddrages i den psykoterapeutiske behandling giver det mulighed for at åbne en dør ind i det traumefelt, som ellers er hermetisk lukket. Oasis har arbejdet tværfagligt med rehabilitering af traumatiserede flygtninge (børn, unge og voksne), og deres pårørende siden Patienternes problemer er komplekse og mangefacetterede, og der er ikke entydige behandlingssvar på alle tilstande. Oasis bestræber sig derfor løbende på at undersøge og udvikle metoder, der kan imødekomme forskellige patienters behov for behandling. Vi håber med denne pjece at vække læsernes interesse for de muligheder, der ligger i kunstterapien inden for behandlingsområdet, og står gerne til rådighed med yderligere oplysninger. En særlig tak til de patienter, som har lagt billeder til publikationen, med ønsker og håb om forbedring af deres fremtid. Ligeledes en stor tak til Lea Bentsen og Nanna Maria Wibholm, som står for kunstterapien i Oasis, samt til informationsmedarbejder Tanja Weiss for redaktionelt arbejde med pjecen. Rigtig god læselyst. Ruth Lauge Centerleder

4 Hvad er kunstterapi? I kunstterapi er det den skabende kreative proces, der er omdrejningspunktet for terapien fx gennem billeder, lyd eller bevægelse. I Oasis anvendes billedterapi. Metoderne inden for kunstterapi spænder bredt og kan bruges i behandling af både børn, unge og voksne. De anvendes bl.a. inden for psykiatrien og på klinikker for traumatiserede flygtninge. Kunstterapien virker gennem det kreative arbejde, hvor deltageren får mulighed for at udtrykke oplevelser og tilstande, der ikke findes ord for. I kunstterapi bliver deltageren aktiv og handlende, og derigennem brydes fastlåste tilstande. Det kræver ingen kunstneriske forudsætninger hos deltageren for at deltage i terapien. Hvorfor kunstterapi i Oasis? Kunstterapien begyndte som et metodeudviklingsprojekt og er nu et fast tilbud til patienter, som er i behandling i Oasis. Det er udviklet af behandlere med mangeårig erfaring fra traumebehandlingen og kunstterapeutisk arbejde. Det er vores erfaring, at det er nødvendigt at udforske og afprøve mange forskellige tilgange til bearbejdning af de traumatiske oplevelser, som flygtninge har med sig efter krig, flugt og eksil. Formålet med kunstterapien er gennem den skabende proces at give patienten mulighed for at kunne udtrykke erindringer og oplevelser, der er vanskelige at udtrykke i ord øge evnen til koncentration og fokuseret nærvær styrke den individuelle, tværfaglige traumebehandling.

5 Målgruppens traumesymptomer Patienterne i Oasis lider af efterfølgerne af krigstraumer, eksilstress og langvarig stressbelastning. De har diagnosen PTSD (PostTraumatic StressDisorder). Traumerne påvirker hele mennesket; psykisk, fysisk og socialt. Symptomerne viser sig blandt andet ved: En oplevelse af indre kaos, tankemylder og ensomhed En oplevelse af ikke at kunne genkende sig selv og egne reaktioner, hvilket medfører svækket identitetsfølelse, lav selvtillid, mistillid og social isolation. Vanskeligheder ved at få øje på egne ressourcer og mulighed for forandring Muskelspændinger, hovedpine, svimmelhed og diffuse smerter Afbrudt søvn på grund af mareridt og problemer med koncentration og hukommelse. Trivialitet og fastlåsning I mange tilfælde oplever patienterne deres situation som fastlåst og uden forandringspotentiale. Det skyldes både traumetilstanden og aktuelle påvirkninger i eksiltilværelsen. Tilstanden kan blive forstærket af skyldfølelser over at være flygtet, at svigte familien eller kampen, eller at have bedre tryghed og velstand end de efterladte i hjemlandet. En del er sikre på, at de ikke er i stand til at tilegne sig nye færdigheder. Mange har erfaret det ved at have store vanskeligheder med for eksempel at lære dansk trods ihærdige forsøg og tidligere god indlæringsevne. Mange er bange for at indgå i nye relationer og møder ofte andre med angst eller mistillid. Der opstår derfor en fornemmelse af ikke at høre til, af kaos samt overvældende og ukontrollable følelser. Reaktionen på disse angstfyldte følelser bliver tilbagetrækning og social isolation og derved bliver personen bekræftet i, at det ikke er godt at være sammen med andre. De kan ikke forestille sig, at hverdagen, omgivelserne og egne handlinger kunne se anderledes ud. Derfor er der ikke adgang til mulighedernes rum forstået som både det kreative og personlige spillerum.

6 Kunstterapiens virkemidler Udtryksmulighed for ordløse tilstande Billeder åbner til et både personligt og fællesmenneskeligt sprog. Patienterne har ofte vanskeligt ved at formulere sig verbalt om oplevelser med krig, flugt og fængsling, fordi de er så voldsomme. Den kunstneriske form hjælper med både direkte og indirekte at sætte ord på de svære oplevelser og tilstande, og knytte dem an til den enkeltes liv på en meningsfuld måde. Når den enkelte udtrykker sig kreativt i billeder og symboler, danner selve den skabende handling bro mellem de indre kropsligt forankrede stemninger og omverdenen. Dette billede er udtryk for en nutidig personlig krise en tilstand, som Muhana ikke har kunnet formulere i ord. Det fælles tredje en ligeværdig dialog I kunstterapien udgør billedet et fælles tredje. Det fælles tredje muliggør en ligeværdig erfaringsudveksling mellem beskuerne: billedskaberen, terapeuterne eller de andre gruppedeltagere. Det bryder følelsen af isolation og ensomhed at kunne være sammen om billederne. Der åbnes for en ny måde at forbinde sig til andre mennesker på. Forbundet med sig selv og omverdenen Fastlåste forestillinger om sig selv og omverdenen bliver sat i bevægelse via konkrete sanseerfaringer med at udforme billeder. Det betyder, at når gruppedeltageren sanser og ser på sine egne billeder, så erfares livshistorien, relationer og eksiltilværelsen også på en ny måde. Når den enkelte har lavet et billede, bliver der skabt kontakt til verdenen på en ny måde: Det giver en mere tydelig følelse af at være forbundet med omverdenen og sig selv. 6

7 Billederne bevidner forandring over tid Gennem kunstterapiforløbet skaber hver enkelt deltager en betydelig billedproduktion. Billederne fungerer som en håndgribelig bevidning på deltagerens proces. Billedskaberen udvikler efterhånden sit eget udtryk og bevæger sig også nye steder hen i sin opfattelse af billedarbejdet. Billedernes konkrete form tydeliggør og minder om forbundethed i et liv, der ellers opleves kaotisk, uden faste holdepunkter. Netop fordi oplevelsen af en opbrudt livshistorie er karakteristisk for den traumatiseredes tilstand, er denne styrkelse af meningsfyldte sammenhænge en vigtig del af det terapeutiske arbejde. Bearbejdning af traumatisk historie og nuværende liv Ved hjælp af de kreative processer iværksættes en gradvis bearbejdning af både den traumatiske historie og nuværende liv. Gennem billedarbejdet kan patienten genvinde fornemmelsen af at kunne håndtere egne følelser og reaktioner. Voldsomme oplevelser bliver gennem billedsprogets symbolske karakter mindre overvældende. I eget tempo kan patienten nærme sig de dele af sit liv, som kan være svære at sætte ord på. Billedet taler for sig selv, og man bestemmer selv, hvad man vil fortælle om. Sonja har været i koncentrationslejr i det tidligere Jugoslavien i 1990 erne. Kattekillingerne på billedet til venstre er for Sonja voksne og børn med tomme og sultne blikke, der er spærret inde bag pigtrådshegn, hvor det flyder med afføring og blod. Billedet til højre illustrerer den indre, nuværende kamp for at skabe sig et meningsfuldt liv på trods af fortidens oplevelser. 7

8 Hvad foregår der i kunstterapigruppen? Det er vigtigt at skabe en tryg ramme, hvor deltageren kan tilegne sig det kreative materiale og opleve, at aktiviteten er både håndterbar og meningsfuld. Opgaver og inspirationsforlæg bliver struktureret for, at deltagerne støttes til at udfolde værdier, følelser og egenskaber, som leder frem til erkendelsen af personlige ressourcer. Engagement i materialet er en forudsætning for, at den skabende proces går i gang, og derfor skal deltagerne vælge noget, der er betydningsfuldt og giver mening for dem. Billedet er et udtryk for, hvordan det er at deltage i kunstterapigruppen. Dette er det eneste sted, hvor jeg oplever fuldstændig frihed og ro, siger billedskaberen. Et godt sted at være Beskrivelse af metoder og temaer i gruppeforløbet Deltagerne præsenteres for forskellige former for igangsættende inspirationsforlæg både for at komme i gang med billederne og for at udvikle deltagernes materialekendskab. Det første oplæg til nye deltagere i gruppen er at skabe et collagebillede med titlen: Et godt sted at være. Opgaven er at vælge fotografier af noget, der har betydning og skaber mening. Herefter begynder legen og arbejdet med at klippe og sammenstille billederne, lime og farvelægge. Efterhånden udvikler deltagerne deres egen form og stil, og nogle lægger collagen bag sig og maler helt frit. For langt de fleste giver det umiddelbart mening at finde det gode sted. Ofte er det et billede af natur, bjerge, særlige personer eller andet, der fortæller om hjemlandet. 8

9 Sandra fra Bosnien husker bjerge og floder fra sit hjemland som Et godt sted at være - før krigen i 1990 erne. Andre opgaver eller temaer kan være: Vælg et dyr, hvor deltagerne ud fra en række miniaturefotografier af forskellige dyr, vælger et billede, som har en særlig betydning for den enkelte. Herefter skriver de betydningen og egenskaberne ved dyret ned. Det kan for eksempel være egenskaber og værdier som styrke og frihed, som deltagerne tillægger dyrene, og derefter maler billeder ud fra. Vælg 2-3 farver du synes om. På samme måde vælger de blandt et bredt udvalg af farveprøver. Den personlige betydning af farverne, for eksempel farven rød, skrives ned, og ordene, for eksempel kærlighed eller energi, udgør inspiration til et billede. Mange inspirationsopgaver bliver til på baggrund af, hvad der sker i gruppen, og er under konstant udvikling. Et tema, der opstår som inspiration blandt deltagerne kan være Det tabte land eller Flugten.

10 Shireen fra Iran har skabt dette billede ud fra de oplevelser, som hendes mand og søn har fortalt om, da de flygtede over bjergene. En dag i kunstterapigruppen Deltagere, terapeuter og tolke mødes i et stort lokale, som til dagen er indrettet til kunstterapeutisk værksted. På væggene og bordet i midten af lokalet hænger og ligger billederne, som blev lavet i sidste uge. Deltagerne ser på deres billeder med undren: Er det virkelig mig, der har lavet det? Det er smukt! Smil og stolthed breder sig blandt de fremmødte. Dagens inspirationsopgave bliver præsenteret, og bordene trækkes lidt fra hinanden, så hver enkelt får sin egen værkstedsplads, og alle kan se hinanden og blive inspireret uden at forstyrre processen hos den enkelte. På bordene langs væggen ligger tilbud af materialer: A2 papir, akrylmaling, farvekridt, pensler, svampe, sakse, lim. Bunker af fotokopierede billeder, magasiner og forskellige bøger med billeder, der kan klippes i eller kopieres fra. Der er billeder af natur, dyr, men-

11 Pause fra fortiden eller pause fra billeder med mere følelsesladet betydning. Pausebilleder Pause fra fortiden Det mærkes tydeligt, når det bliver for belastende for deltagerne at blive i de smertefulde historier, som billederne handler om. For at bryde dette og styrke det ressourcefyldte, opfordres deltagerne til at lave et billede, der giver en pause fra fortiden. Det er billeder, som umiddelbart ikke har nogen betydning. Forskellige materialer, der giver mulighed for at arbejde med farveblanding og mønstre, lægges frem. Det virker som et frigørende og stabiliserende element i det meget betydningsladede univers, som deltagerne ellers befinder sig i. Udstilling - Billedforløb over tid Indimellem bliver der lavet en udstilling af hver deltagers samlede produktion. Herfra vælger de selv et sammenhængende meningsfuldt forløb ud fra de billeder, de har produceret. Det kan enten blive til en billedserie eller en gruppering af billeder, der hører sammen. Deltagerne opfordres til at vælge titler til billederne eller at lave en forside til forløbet. Der har fx været titler som: En rejse til mit land eller Erindringer og drømme. nesker, byer fra mange forskellige verdensdele, så alle kan finde noget, der kan inspirere dem. Et rum af aktiv ro og fordybelse Deltagerne giver sig tid til at undersøge materialet, vælger billede, papir og farver, tager det hen til deres arbejdsplads og går i gang med at klippe og komponere. Processen er i gang. Alle er fordybede i deres egen proces, og der hviler en aktiv ro og fordybelse i rummet. Terapeuterne taler med den enkelte deltager og spørger blandt andet: Hvad indeholder billedet, hvad handler det om og hvad gør det ved dig at se på det? Samtalen drejer sig om, hvordan det er at gense billedet fra sidste gang og hvilke følelser det sætter i gang. Det handler både om det konkrete billede og betydningen, men også om materialevalg og teknik.

12 Kims billedserie Erindringer og drømme Dette billede er minder fra hendes barndom og opvækst i ernes Vietnam. Farefuld flugt over havet til Hongkong en rejse, som stadig påvirker hende. 12

13 Ankomst til en tryg havn. Hongkong var første stop, før hun kom videre til Danmark. Fremtidsdrømme Kim drømmer om et få sit eget hus med have og børnebørn i. 13

14 Værkstedsstemning og fællesskab bryder den sociale isolation I rummet er der en stemning af arbejdende værksted. Optagetheden af det meningsfyldte, skabende arbejde bidrager til et uforstyrret frirum hos den enkelte og for hele gruppen. Den enkelte deltager og den samlede gruppe har på den måde en gensidig dynamisk effekt af aktivitet og ro på samme tid. Én af deltagerne siger forundret efter at have været i gruppen et par gange: Det er første gang, jeg sidder og laver noget fornuftigt for mig selv. En anden omtaler sig selv på denne måde: Jeg er sådan en, der altid er i aktivitet, min familie kan ikke holde mig ud, for jeg kan aldrig sidde stille, men nu sidder jeg her og arbejder koncentreret. Værkstedet giver også den enkelte deltager en erfaring med, at hun er vigtig for fællesskabet, fordi hun er med til at skabe og fastholde aktiviteten og roen for de andre. På den måde kan selv de gruppedeltagere, der er plaget af socialangst opleve, at de er med til at facilitere processen for sig selv og de andre og være med til at bryde den sociale isolation. 14

15 Hvordan virker kunstterapien sammen med den øvrige behandling? Alle deltagere i de kunstterapeutiske gruppeforløb går samtidig i individuel tværfaglig behandling. I det psykologiske rum er billederne i relevante tilfælde blevet inddraget både direkte og indirekte i terapien og erfaringerne viser, at patienten oplever det som meningsfuldt at inddrage billederne i terapien at arbejdsmetoden har bidraget positivt til den samlede behandling at der er udviklings- og forandringspotentiale ved brug af det kunstneriske udtryk i den psykologiske samtale. Det viser sig ved, at patienterne er blevet mere aktive og medansvarlige for det terapeutiske forløb at der er kommet mere ligeværdighed i dialogen. Konkrete resultater har også været, at en meget skrøbelig patient nu har ønske om at komme i arbejde. En anden er kommet i gang med frivilligt arbejde og arbejder som tolk i en organisation. En tredje taler nu gerne om fortiden, og er blevet mere motiveret for samtaleterapien. Generelt for alle er, at de hurtigt har overvundet deres forbehold for at deltage i gruppen at de hurtigt har følt sig trygge og har overvundet præstationsangsten at roen i gruppen giver mulighed for at være sig selv sammen med andre. Det er et intenst arbejde mellem hjerte og hjerne. Jeg får nogle ting ud, jeg mærker lettelse - og jeg er helt flad bagefter! (En patients vurdering af udbyttet af kunstterapi) 15

16 Flere erfaringer er, at patienterne er blevet friere i samtaleterapien, fordi billederne åbner og letter og derfor gør det nemmere at tænke på fortiden at mange patienter har opnået en anden distance til de traumatiske oplevelser, som billedet omhandler og er blevet i stand til meget hurtigere at vende tilbage til nutiden at de oplever, at de har fået frihed til at gøre noget for deres egen skyld det styrker identitetsopfattelsen. Det har til tider syntes at være den eneste mulighed for at komme i en meningsfuld og udbytterig dialog med patienten (Psykologens vurdering af en patients udbytte af kunstterapiforløbet) Sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid Kunstterapi og behandling giver patienter med traumer, som oplever sig som fragmenterede og fastlåste fysisk, psykisk og socialt, mulighed for at opleve sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid. På de efterfølgende sider er et eksempel på, hvordan en tjetjensk kvinde gennem behandling og kunstterapi har bearbejdet sin traumatiske historie og nu oplever en sammenhæng og mening i sit liv. 16

17 En tjetjensk kvinde skriver om denne billedserie: Dette billede fortæller om min fortid, hvor jeg var rigtig glad og lykkelig. Mine bedsteforældre havde et hus ude på landet, hvor jeg besøgte dem især om sommeren. Jeg passede dyrene og nød udsigten, som gav mig ro. Da krigen begyndte, ødelagde de alt, hvad vi havde. Jeg håber, at jeg en dag igen kan besøge stedet, hvor jeg var lykkelig. Her er den del af mit liv, som jeg aldrig kan glemme eller vil opleve igen. Når jeg ser dette billede, gør det ondt. Den angst og vold og umenneskelighed, som jeg har set i Tjetjenien, påvirker min krop. Ulven under de forfærdelige billeder fra krigen, er et symbol på, hvor stærke vi tjetjenere er. Vi er stærke som ulven, selvom vi har oplevet forfærdelige krige. Jeg håber, at alle krige i Verden vil stoppe, så alle kan leve deres liv i fred og ro at mennesker ikke vil gøre andre ondt, men at de vil redde andres liv i stedet for at tage det fra dem. 17

18 Med dette billede vil jeg fortælle om mine følelser hvad jeg føler i øjeblikket. Jeg er kommet til et land, hvor jeg er glad for at være. Det stille vand på billedet viser den ro, som der er i mit liv nu. Blomsten, som springer ud af vandet betyder, at jeg også vil springe ud og udvikle mig som den blomst. Jeg gør mit bedste for at ændre mit liv og leve som et normalt menneske. Kunstterapi og behandling giver håb om en anden fremtid Kunstterapien giver mulighed for at være kreativ, aktiv og handlende. Det hjælper patienterne til at bryde deres ofte fastlåste tilstand. Og derved udvides og udvikles det personlige spillerum i samspil med den øvrige behandling. Den kreative proces er nysgerrig, undersøgende og selvforglemmende, og tilbyder en pause fra identifikation med håbløshed, angst og social isolation. Denne pause giver plads til drømme og håb om en meningsfuld fremtid. Billedarbejdet tilfører nye perspektiver, og forestillingsevnen udvikles lidt efter lidt. På den måde er selve den skabende proces medvirkende til, at deltagerne gradvist tilegner sig nye måder at se sig selv og sin omverden på konkret og i overført betydning. 18

19 Referencer Carey, L. (2006). Expressive and Creative Arts Methods for Trauma Survivors. Jessica Kingsley Publishers. Hillman, J. (a) (1992). Re-visioning Psychology. First HarperPerennial Edition. Jørgensen, D. (2008). Aglaias Dans på vej mod en æstetisk tænkning. Aarhus Universitetsforlag. Stern, D. (2010). Vitalitetsformer. Dynamiske oplevelser i psykologi, kunst, psykoterapi og udvikling. Hans Reitzels Forlag. Teglbjærg, H. S. (2011). Skabende kunstterapi. Aarhus Universitetsforlag. Teglbjærg, H.S. (2009). Kunstterapi i psykiatrisk behandling: med særligt fokus på skizofreni. Ph.d. afhandling. Aarhus: Det sundhedsvidenskabelige fakultet.

20 a OASIS - Behandling og rådgivning for flygtninge Nygade 4, 1164 København K Tlf

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Arbejdet med flygtningebørn og -familier. Traumer som en del af det samlede billede

Arbejdet med flygtningebørn og -familier. Traumer som en del af det samlede billede Arbejdet med flygtningebørn og -familier Traumer som en del af det samlede billede Traumer Eksilstress Socioøkonomisk stress 1. Tænk på et flygtningebarn i mistrivsel, som har brug for hjælp. 2. Snak 5

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Et indblik i,hvad det vil sige at have

Et indblik i,hvad det vil sige at have Et indblik i,hvad det vil sige at have Peter Brigham mag.art.psych.aut Behandlingsforløb af Sadie kajtazaj med PTSD Hvem er? Peter Brigham Afdelingsleder Studenterrådgivningen/Odense Tidligere Behandlingsleder/Psykolog

Læs mere

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Copenhagen, Denmark Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Model Hel Familie en biopsykosocial indsats for traumatiserede familier i kommunerne Ved Tanja Weiss, Traumekonference 17. januar

Læs mere

Silkeborg, 19.5.2015. Børn og Traumer. -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme

Silkeborg, 19.5.2015. Børn og Traumer. -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme Silkeborg, 19.5.2015 Børn og Traumer -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme Hvad skal dagen(e) handle om? Hvad er psykisk traumer og hvordan traumet

Læs mere

Flygtningebørns traumer hvordan støtter vi trivsel?

Flygtningebørns traumer hvordan støtter vi trivsel? Flygtningebørns traumer hvordan støtter vi trivsel? Edith Montgomery Gode børneliv for flygtninge i Danmark, den 18. maj 2017 Børn og unge med flygtningebaggrund Belastes af: Egne traumatiske oplevelser

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

PeakStates k l i n i k k e n

PeakStates k l i n i k k e n PeakStates k l i n i k k e n Methods for Fundamental Change in the Human Psyche 99% af alle traumer starter før fødslen Nye veje til et liv i balance med PeakStates Harmoni, balance og momentvis lykkefølelse

Læs mere

Billeder. psykiatri. på fremtidens. Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013. Rønnebæksholm

Billeder. psykiatri. på fremtidens. Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013. Rønnebæksholm Billeder på fremtidens psykiatri Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013 Rønnebæksholm Du står med et kunstkatalog i hånden! Kataloget er udgivet i forbindelse med kunstudstillingen på Verdens Mentale Sundhedsdag

Læs mere

Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge,

Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Formiddagens program > Eksilstress

Læs mere

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) -

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - Når PTSD rammer hele familien - Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - 1 ved Dorte Uhd, fysioterapeut og Knud Eschen, socialrådgiver og familieterapeut Om ATT Psykiatrien,

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Sevel 2016 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan kan man leve og leve videre

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER Arrangeret af Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark Finansieret af Social- og Integrationsministeriet I 2009 bevilgede

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Flygtninge med traumer

Flygtninge med traumer Flygtninge med traumer Den første tid i Danmark og mødet med frivillige 1 Dansk Flygtningehjælp, årsmøde 27.9.2014 Oplæg v/azra Hasanbegovic, uddannelseskonsulent på ATT Uddrag af dronningens nytårstale

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Veteran kom helt hjem

Veteran kom helt hjem Veteran kom helt hjem Krig, fællesskab og familie Pilotprojekt v. Inge Mørup, Malene Andersen og Luan Haskaj Indhold Forord... 2 Hvem er vi?... 3 Inge Mørup... 3 Malene Andersen... 3 Luan Haskaj... 3 Introaften...

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Genvej til sindet. Skabende udtryksformer

Genvej til sindet. Skabende udtryksformer Genvej til sindet I psykiatrien giver arbejdet med skabende udtryksformer patienterne en mulighed for at åbne for nye erkendelser, se noget nyt eller se det genkendelige fra en ny vinkel Af Lisbeth Maindal,

Læs mere

Den professionelle børnesamtale

Den professionelle børnesamtale Den professionelle børnesamtale Program: Socialfaglige perspektiver (modeller) ift. arbejdet med børn og unge. Den Narrative tilgang som grundlag for børnesamtalen. Grundprincipper i Børnesamtalen Den

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk

Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk Prolonged Exposure Therapy! Kognitiv adfærdsterapeutisk metode udviklet af Edna Foa fra Center for Study of

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Dialogkortene De 12 kort i værktøjet beskriver de 12 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø, som er nærmere beskrevet i hæftet. Spørgsmål til inspiration

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af

Hvad børn ikke ved... har de ondt af Hvad børn ikke ved... har de ondt af Landskonference for sundhedsplejersker 2017 Karen Glistrup www.familiesamtaler.dk / www.snak-om-det.dk Faglig bagrund: Socialrådgiver og familiebehandler i mindre kommuner

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

Flygtninge, familier og traumer

Flygtninge, familier og traumer Trine Brinkmann, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge, familier og traumer Traumatiserede flygtningefamilier hvordan møder lærere, pædagoger og vejledere disse familier? - Fyraftensmøde,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Traumatisere børn - sårene kan heles

Traumatisere børn - sårene kan heles Traumatisere børn - sårene kan heles Edith Montgomery Psykolog og seniorforsker Psykiatridage København, 11. november 2016 Børn og unge med flygtningebaggrund Belastes af: Egne traumatiske oplevelser

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Verden i klassen Klassen i verden -fortællingen i billede og lyd. En workshop for 4. og 5. klasse

Verden i klassen Klassen i verden -fortællingen i billede og lyd. En workshop for 4. og 5. klasse Verden i klassen Klassen i verden -fortællingen i billede og lyd En workshop for 4. og 5. klasse Indhold Introduktion til projekt Kladdehæftet Mobiltelefonen til optagelse af billede og lyd. Computer til

Læs mere

ICF - modellen. Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering og ICF Margrethe Bennike

ICF - modellen. Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering og ICF Margrethe Bennike ICF - modellen 1 Bogstaverne i koderne beskriver hovedområdet b: Body functions, s: body Structure, d: Daily life (aktivitet og deltagelse), e: Environment - omgivelser Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et gruppeforløb foråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet august 2012 af Irene Bendtsen og Manja Jurkofsky 1 RESUME.....3 MÅLGRUPPE... 4 FORMÅLET MED KURSET... 4 OPBYGNING

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune Forord På baggrund af folkeskolereformen og Byrådets godkendelse d. 11-03-2014 af, at fritidstilbuddet organiseres ud fra nedenstående pejlemærker, har

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af

Hvad børn ikke ved... har de ondt af 106 B Ø RN I PRAKSIS Hvad børn ikke ved... har de ondt af Karen Glistrup I denne artikel redegør en familie- og psykoterapeut for sine overvejelser i forbindelse med børn, der lever som pårørende til patienter

Læs mere

Målgruppe. Effekter. Teoretisk/empirisk grundlag

Målgruppe. Effekter. Teoretisk/empirisk grundlag Indhold Målgruppe... 2 Effekter... 2 Teoretisk/empirisk grundlag... 2 Behandling... 3 Koordination... 3 Samtaler/Børnemindmapping... 3 Ikke-sproglige aktiviteter... 4 Theraplay... 4 Behandlingsskabelon...

Læs mere

Miljøterapi og emotioner II. Torben Schjødt Schizofrenidagene 2015

Miljøterapi og emotioner II. Torben Schjødt Schizofrenidagene 2015 Miljøterapi og emotioner II Schizofrenidagene 2015 2 Et terapeutisk miljø for mennesker med psykose 3 Miljøterapi er aldrig blot miljøterapi men altid miljøterapi for bestemte mennesker med særlige behandlingsbehov

Læs mere

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Hanne Stubbe Teglbjærg Center for Psykiatrisk Forskning Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Århus Universitet Disponering Hvad er kunstterapi?

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Uledsagede flygtninge og trauma. Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune

Uledsagede flygtninge og trauma. Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune Uledsagede flygtninge og trauma Mozhdeh Ghasemiyani Cand. Psyk., Projektleder, Rudersdal Kommune Hvad er særligt kendetegnende for uledsagede flygtningebørn? En sårbar gruppe Rejser uden deres forældrer

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere