Kunstterapi for traumatiserede flygtninge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunstterapi for traumatiserede flygtninge"

Transkript

1 ab Kunstterapi for traumatiserede flygtninge

2 Gruppeforløb i Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge Baggrund: Kunstterapi som behandlingsmetode til grupper har været under udvikling siden 2010, hvor det har været et tilbud til patienter i individuel behandling i Oasis. Målgruppe: Flygtninge i tværfaglig behandling i Oasis, som lider af langvarig stressbelastning som følge af krigstraumer, flugt og eksil. De har diagnosen PTSD (PostTraumatic StressDisorder) og er i individuel behandling hos psykolog, psykomotorisk terapeut og socialrådgiver samt psykiater eller læge i Oasis. Formål: Gennem den skabende proces at give patienten mulighed for at kunne udtrykke erindringer og oplevelser, der er vanskelige at udtrykke i ord øge evnen til koncentration og fokuseret nærvær styrke den individuelle, tværfaglige traumebehandling. Ramme: En gang ugentligt i 3 timer i gruppe på 6-8 deltagere. Redaktion: Lea Bentsen, Nanna Maria Wibholm, Tanja Weiss Layout: Bettina Jensen Illustrationer: Gruppedeltagere i kunstterapiforløb i Oasis Alle gruppedeltagere og billedskabere optræder anonymt, men deres identitet et redaktionen bekendt. Billedet på forsiden: På flugt over havet - skabt af en deltager i kunstterapigruppen

3 Forord Oasis har siden 2010 arbejdet med udvikling af et supplerende og understøttende kunstterapeutisk tilbud til vore patienter. Med denne pjece ønsker vi at videregive de erfaringer, vi har høstet i forhold til, hvad kunstterapien ser ud til at tilføje af merværdi til behandlingen af traumatiserede flygtninge. Nogle af de vigtigste erfaringer vi har gjort os er, at muligheden for at udtrykke sig gennem billeder giver en stemme til de patienter, som har vanskeligt ved at fortælle om deres oplevelser med krig, flugt og overgreb. Når billederne inddrages i den psykoterapeutiske behandling giver det mulighed for at åbne en dør ind i det traumefelt, som ellers er hermetisk lukket. Oasis har arbejdet tværfagligt med rehabilitering af traumatiserede flygtninge (børn, unge og voksne), og deres pårørende siden Patienternes problemer er komplekse og mangefacetterede, og der er ikke entydige behandlingssvar på alle tilstande. Oasis bestræber sig derfor løbende på at undersøge og udvikle metoder, der kan imødekomme forskellige patienters behov for behandling. Vi håber med denne pjece at vække læsernes interesse for de muligheder, der ligger i kunstterapien inden for behandlingsområdet, og står gerne til rådighed med yderligere oplysninger. En særlig tak til de patienter, som har lagt billeder til publikationen, med ønsker og håb om forbedring af deres fremtid. Ligeledes en stor tak til Lea Bentsen og Nanna Maria Wibholm, som står for kunstterapien i Oasis, samt til informationsmedarbejder Tanja Weiss for redaktionelt arbejde med pjecen. Rigtig god læselyst. Ruth Lauge Centerleder

4 Hvad er kunstterapi? I kunstterapi er det den skabende kreative proces, der er omdrejningspunktet for terapien fx gennem billeder, lyd eller bevægelse. I Oasis anvendes billedterapi. Metoderne inden for kunstterapi spænder bredt og kan bruges i behandling af både børn, unge og voksne. De anvendes bl.a. inden for psykiatrien og på klinikker for traumatiserede flygtninge. Kunstterapien virker gennem det kreative arbejde, hvor deltageren får mulighed for at udtrykke oplevelser og tilstande, der ikke findes ord for. I kunstterapi bliver deltageren aktiv og handlende, og derigennem brydes fastlåste tilstande. Det kræver ingen kunstneriske forudsætninger hos deltageren for at deltage i terapien. Hvorfor kunstterapi i Oasis? Kunstterapien begyndte som et metodeudviklingsprojekt og er nu et fast tilbud til patienter, som er i behandling i Oasis. Det er udviklet af behandlere med mangeårig erfaring fra traumebehandlingen og kunstterapeutisk arbejde. Det er vores erfaring, at det er nødvendigt at udforske og afprøve mange forskellige tilgange til bearbejdning af de traumatiske oplevelser, som flygtninge har med sig efter krig, flugt og eksil. Formålet med kunstterapien er gennem den skabende proces at give patienten mulighed for at kunne udtrykke erindringer og oplevelser, der er vanskelige at udtrykke i ord øge evnen til koncentration og fokuseret nærvær styrke den individuelle, tværfaglige traumebehandling.

5 Målgruppens traumesymptomer Patienterne i Oasis lider af efterfølgerne af krigstraumer, eksilstress og langvarig stressbelastning. De har diagnosen PTSD (PostTraumatic StressDisorder). Traumerne påvirker hele mennesket; psykisk, fysisk og socialt. Symptomerne viser sig blandt andet ved: En oplevelse af indre kaos, tankemylder og ensomhed En oplevelse af ikke at kunne genkende sig selv og egne reaktioner, hvilket medfører svækket identitetsfølelse, lav selvtillid, mistillid og social isolation. Vanskeligheder ved at få øje på egne ressourcer og mulighed for forandring Muskelspændinger, hovedpine, svimmelhed og diffuse smerter Afbrudt søvn på grund af mareridt og problemer med koncentration og hukommelse. Trivialitet og fastlåsning I mange tilfælde oplever patienterne deres situation som fastlåst og uden forandringspotentiale. Det skyldes både traumetilstanden og aktuelle påvirkninger i eksiltilværelsen. Tilstanden kan blive forstærket af skyldfølelser over at være flygtet, at svigte familien eller kampen, eller at have bedre tryghed og velstand end de efterladte i hjemlandet. En del er sikre på, at de ikke er i stand til at tilegne sig nye færdigheder. Mange har erfaret det ved at have store vanskeligheder med for eksempel at lære dansk trods ihærdige forsøg og tidligere god indlæringsevne. Mange er bange for at indgå i nye relationer og møder ofte andre med angst eller mistillid. Der opstår derfor en fornemmelse af ikke at høre til, af kaos samt overvældende og ukontrollable følelser. Reaktionen på disse angstfyldte følelser bliver tilbagetrækning og social isolation og derved bliver personen bekræftet i, at det ikke er godt at være sammen med andre. De kan ikke forestille sig, at hverdagen, omgivelserne og egne handlinger kunne se anderledes ud. Derfor er der ikke adgang til mulighedernes rum forstået som både det kreative og personlige spillerum.

6 Kunstterapiens virkemidler Udtryksmulighed for ordløse tilstande Billeder åbner til et både personligt og fællesmenneskeligt sprog. Patienterne har ofte vanskeligt ved at formulere sig verbalt om oplevelser med krig, flugt og fængsling, fordi de er så voldsomme. Den kunstneriske form hjælper med både direkte og indirekte at sætte ord på de svære oplevelser og tilstande, og knytte dem an til den enkeltes liv på en meningsfuld måde. Når den enkelte udtrykker sig kreativt i billeder og symboler, danner selve den skabende handling bro mellem de indre kropsligt forankrede stemninger og omverdenen. Dette billede er udtryk for en nutidig personlig krise en tilstand, som Muhana ikke har kunnet formulere i ord. Det fælles tredje en ligeværdig dialog I kunstterapien udgør billedet et fælles tredje. Det fælles tredje muliggør en ligeværdig erfaringsudveksling mellem beskuerne: billedskaberen, terapeuterne eller de andre gruppedeltagere. Det bryder følelsen af isolation og ensomhed at kunne være sammen om billederne. Der åbnes for en ny måde at forbinde sig til andre mennesker på. Forbundet med sig selv og omverdenen Fastlåste forestillinger om sig selv og omverdenen bliver sat i bevægelse via konkrete sanseerfaringer med at udforme billeder. Det betyder, at når gruppedeltageren sanser og ser på sine egne billeder, så erfares livshistorien, relationer og eksiltilværelsen også på en ny måde. Når den enkelte har lavet et billede, bliver der skabt kontakt til verdenen på en ny måde: Det giver en mere tydelig følelse af at være forbundet med omverdenen og sig selv. 6

7 Billederne bevidner forandring over tid Gennem kunstterapiforløbet skaber hver enkelt deltager en betydelig billedproduktion. Billederne fungerer som en håndgribelig bevidning på deltagerens proces. Billedskaberen udvikler efterhånden sit eget udtryk og bevæger sig også nye steder hen i sin opfattelse af billedarbejdet. Billedernes konkrete form tydeliggør og minder om forbundethed i et liv, der ellers opleves kaotisk, uden faste holdepunkter. Netop fordi oplevelsen af en opbrudt livshistorie er karakteristisk for den traumatiseredes tilstand, er denne styrkelse af meningsfyldte sammenhænge en vigtig del af det terapeutiske arbejde. Bearbejdning af traumatisk historie og nuværende liv Ved hjælp af de kreative processer iværksættes en gradvis bearbejdning af både den traumatiske historie og nuværende liv. Gennem billedarbejdet kan patienten genvinde fornemmelsen af at kunne håndtere egne følelser og reaktioner. Voldsomme oplevelser bliver gennem billedsprogets symbolske karakter mindre overvældende. I eget tempo kan patienten nærme sig de dele af sit liv, som kan være svære at sætte ord på. Billedet taler for sig selv, og man bestemmer selv, hvad man vil fortælle om. Sonja har været i koncentrationslejr i det tidligere Jugoslavien i 1990 erne. Kattekillingerne på billedet til venstre er for Sonja voksne og børn med tomme og sultne blikke, der er spærret inde bag pigtrådshegn, hvor det flyder med afføring og blod. Billedet til højre illustrerer den indre, nuværende kamp for at skabe sig et meningsfuldt liv på trods af fortidens oplevelser. 7

8 Hvad foregår der i kunstterapigruppen? Det er vigtigt at skabe en tryg ramme, hvor deltageren kan tilegne sig det kreative materiale og opleve, at aktiviteten er både håndterbar og meningsfuld. Opgaver og inspirationsforlæg bliver struktureret for, at deltagerne støttes til at udfolde værdier, følelser og egenskaber, som leder frem til erkendelsen af personlige ressourcer. Engagement i materialet er en forudsætning for, at den skabende proces går i gang, og derfor skal deltagerne vælge noget, der er betydningsfuldt og giver mening for dem. Billedet er et udtryk for, hvordan det er at deltage i kunstterapigruppen. Dette er det eneste sted, hvor jeg oplever fuldstændig frihed og ro, siger billedskaberen. Et godt sted at være Beskrivelse af metoder og temaer i gruppeforløbet Deltagerne præsenteres for forskellige former for igangsættende inspirationsforlæg både for at komme i gang med billederne og for at udvikle deltagernes materialekendskab. Det første oplæg til nye deltagere i gruppen er at skabe et collagebillede med titlen: Et godt sted at være. Opgaven er at vælge fotografier af noget, der har betydning og skaber mening. Herefter begynder legen og arbejdet med at klippe og sammenstille billederne, lime og farvelægge. Efterhånden udvikler deltagerne deres egen form og stil, og nogle lægger collagen bag sig og maler helt frit. For langt de fleste giver det umiddelbart mening at finde det gode sted. Ofte er det et billede af natur, bjerge, særlige personer eller andet, der fortæller om hjemlandet. 8

9 Sandra fra Bosnien husker bjerge og floder fra sit hjemland som Et godt sted at være - før krigen i 1990 erne. Andre opgaver eller temaer kan være: Vælg et dyr, hvor deltagerne ud fra en række miniaturefotografier af forskellige dyr, vælger et billede, som har en særlig betydning for den enkelte. Herefter skriver de betydningen og egenskaberne ved dyret ned. Det kan for eksempel være egenskaber og værdier som styrke og frihed, som deltagerne tillægger dyrene, og derefter maler billeder ud fra. Vælg 2-3 farver du synes om. På samme måde vælger de blandt et bredt udvalg af farveprøver. Den personlige betydning af farverne, for eksempel farven rød, skrives ned, og ordene, for eksempel kærlighed eller energi, udgør inspiration til et billede. Mange inspirationsopgaver bliver til på baggrund af, hvad der sker i gruppen, og er under konstant udvikling. Et tema, der opstår som inspiration blandt deltagerne kan være Det tabte land eller Flugten.

10 Shireen fra Iran har skabt dette billede ud fra de oplevelser, som hendes mand og søn har fortalt om, da de flygtede over bjergene. En dag i kunstterapigruppen Deltagere, terapeuter og tolke mødes i et stort lokale, som til dagen er indrettet til kunstterapeutisk værksted. På væggene og bordet i midten af lokalet hænger og ligger billederne, som blev lavet i sidste uge. Deltagerne ser på deres billeder med undren: Er det virkelig mig, der har lavet det? Det er smukt! Smil og stolthed breder sig blandt de fremmødte. Dagens inspirationsopgave bliver præsenteret, og bordene trækkes lidt fra hinanden, så hver enkelt får sin egen værkstedsplads, og alle kan se hinanden og blive inspireret uden at forstyrre processen hos den enkelte. På bordene langs væggen ligger tilbud af materialer: A2 papir, akrylmaling, farvekridt, pensler, svampe, sakse, lim. Bunker af fotokopierede billeder, magasiner og forskellige bøger med billeder, der kan klippes i eller kopieres fra. Der er billeder af natur, dyr, men-

11 Pause fra fortiden eller pause fra billeder med mere følelsesladet betydning. Pausebilleder Pause fra fortiden Det mærkes tydeligt, når det bliver for belastende for deltagerne at blive i de smertefulde historier, som billederne handler om. For at bryde dette og styrke det ressourcefyldte, opfordres deltagerne til at lave et billede, der giver en pause fra fortiden. Det er billeder, som umiddelbart ikke har nogen betydning. Forskellige materialer, der giver mulighed for at arbejde med farveblanding og mønstre, lægges frem. Det virker som et frigørende og stabiliserende element i det meget betydningsladede univers, som deltagerne ellers befinder sig i. Udstilling - Billedforløb over tid Indimellem bliver der lavet en udstilling af hver deltagers samlede produktion. Herfra vælger de selv et sammenhængende meningsfuldt forløb ud fra de billeder, de har produceret. Det kan enten blive til en billedserie eller en gruppering af billeder, der hører sammen. Deltagerne opfordres til at vælge titler til billederne eller at lave en forside til forløbet. Der har fx været titler som: En rejse til mit land eller Erindringer og drømme. nesker, byer fra mange forskellige verdensdele, så alle kan finde noget, der kan inspirere dem. Et rum af aktiv ro og fordybelse Deltagerne giver sig tid til at undersøge materialet, vælger billede, papir og farver, tager det hen til deres arbejdsplads og går i gang med at klippe og komponere. Processen er i gang. Alle er fordybede i deres egen proces, og der hviler en aktiv ro og fordybelse i rummet. Terapeuterne taler med den enkelte deltager og spørger blandt andet: Hvad indeholder billedet, hvad handler det om og hvad gør det ved dig at se på det? Samtalen drejer sig om, hvordan det er at gense billedet fra sidste gang og hvilke følelser det sætter i gang. Det handler både om det konkrete billede og betydningen, men også om materialevalg og teknik.

12 Kims billedserie Erindringer og drømme Dette billede er minder fra hendes barndom og opvækst i ernes Vietnam. Farefuld flugt over havet til Hongkong en rejse, som stadig påvirker hende. 12

13 Ankomst til en tryg havn. Hongkong var første stop, før hun kom videre til Danmark. Fremtidsdrømme Kim drømmer om et få sit eget hus med have og børnebørn i. 13

14 Værkstedsstemning og fællesskab bryder den sociale isolation I rummet er der en stemning af arbejdende værksted. Optagetheden af det meningsfyldte, skabende arbejde bidrager til et uforstyrret frirum hos den enkelte og for hele gruppen. Den enkelte deltager og den samlede gruppe har på den måde en gensidig dynamisk effekt af aktivitet og ro på samme tid. Én af deltagerne siger forundret efter at have været i gruppen et par gange: Det er første gang, jeg sidder og laver noget fornuftigt for mig selv. En anden omtaler sig selv på denne måde: Jeg er sådan en, der altid er i aktivitet, min familie kan ikke holde mig ud, for jeg kan aldrig sidde stille, men nu sidder jeg her og arbejder koncentreret. Værkstedet giver også den enkelte deltager en erfaring med, at hun er vigtig for fællesskabet, fordi hun er med til at skabe og fastholde aktiviteten og roen for de andre. På den måde kan selv de gruppedeltagere, der er plaget af socialangst opleve, at de er med til at facilitere processen for sig selv og de andre og være med til at bryde den sociale isolation. 14

15 Hvordan virker kunstterapien sammen med den øvrige behandling? Alle deltagere i de kunstterapeutiske gruppeforløb går samtidig i individuel tværfaglig behandling. I det psykologiske rum er billederne i relevante tilfælde blevet inddraget både direkte og indirekte i terapien og erfaringerne viser, at patienten oplever det som meningsfuldt at inddrage billederne i terapien at arbejdsmetoden har bidraget positivt til den samlede behandling at der er udviklings- og forandringspotentiale ved brug af det kunstneriske udtryk i den psykologiske samtale. Det viser sig ved, at patienterne er blevet mere aktive og medansvarlige for det terapeutiske forløb at der er kommet mere ligeværdighed i dialogen. Konkrete resultater har også været, at en meget skrøbelig patient nu har ønske om at komme i arbejde. En anden er kommet i gang med frivilligt arbejde og arbejder som tolk i en organisation. En tredje taler nu gerne om fortiden, og er blevet mere motiveret for samtaleterapien. Generelt for alle er, at de hurtigt har overvundet deres forbehold for at deltage i gruppen at de hurtigt har følt sig trygge og har overvundet præstationsangsten at roen i gruppen giver mulighed for at være sig selv sammen med andre. Det er et intenst arbejde mellem hjerte og hjerne. Jeg får nogle ting ud, jeg mærker lettelse - og jeg er helt flad bagefter! (En patients vurdering af udbyttet af kunstterapi) 15

16 Flere erfaringer er, at patienterne er blevet friere i samtaleterapien, fordi billederne åbner og letter og derfor gør det nemmere at tænke på fortiden at mange patienter har opnået en anden distance til de traumatiske oplevelser, som billedet omhandler og er blevet i stand til meget hurtigere at vende tilbage til nutiden at de oplever, at de har fået frihed til at gøre noget for deres egen skyld det styrker identitetsopfattelsen. Det har til tider syntes at være den eneste mulighed for at komme i en meningsfuld og udbytterig dialog med patienten (Psykologens vurdering af en patients udbytte af kunstterapiforløbet) Sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid Kunstterapi og behandling giver patienter med traumer, som oplever sig som fragmenterede og fastlåste fysisk, psykisk og socialt, mulighed for at opleve sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid. På de efterfølgende sider er et eksempel på, hvordan en tjetjensk kvinde gennem behandling og kunstterapi har bearbejdet sin traumatiske historie og nu oplever en sammenhæng og mening i sit liv. 16

17 En tjetjensk kvinde skriver om denne billedserie: Dette billede fortæller om min fortid, hvor jeg var rigtig glad og lykkelig. Mine bedsteforældre havde et hus ude på landet, hvor jeg besøgte dem især om sommeren. Jeg passede dyrene og nød udsigten, som gav mig ro. Da krigen begyndte, ødelagde de alt, hvad vi havde. Jeg håber, at jeg en dag igen kan besøge stedet, hvor jeg var lykkelig. Her er den del af mit liv, som jeg aldrig kan glemme eller vil opleve igen. Når jeg ser dette billede, gør det ondt. Den angst og vold og umenneskelighed, som jeg har set i Tjetjenien, påvirker min krop. Ulven under de forfærdelige billeder fra krigen, er et symbol på, hvor stærke vi tjetjenere er. Vi er stærke som ulven, selvom vi har oplevet forfærdelige krige. Jeg håber, at alle krige i Verden vil stoppe, så alle kan leve deres liv i fred og ro at mennesker ikke vil gøre andre ondt, men at de vil redde andres liv i stedet for at tage det fra dem. 17

18 Med dette billede vil jeg fortælle om mine følelser hvad jeg føler i øjeblikket. Jeg er kommet til et land, hvor jeg er glad for at være. Det stille vand på billedet viser den ro, som der er i mit liv nu. Blomsten, som springer ud af vandet betyder, at jeg også vil springe ud og udvikle mig som den blomst. Jeg gør mit bedste for at ændre mit liv og leve som et normalt menneske. Kunstterapi og behandling giver håb om en anden fremtid Kunstterapien giver mulighed for at være kreativ, aktiv og handlende. Det hjælper patienterne til at bryde deres ofte fastlåste tilstand. Og derved udvides og udvikles det personlige spillerum i samspil med den øvrige behandling. Den kreative proces er nysgerrig, undersøgende og selvforglemmende, og tilbyder en pause fra identifikation med håbløshed, angst og social isolation. Denne pause giver plads til drømme og håb om en meningsfuld fremtid. Billedarbejdet tilfører nye perspektiver, og forestillingsevnen udvikles lidt efter lidt. På den måde er selve den skabende proces medvirkende til, at deltagerne gradvist tilegner sig nye måder at se sig selv og sin omverden på konkret og i overført betydning. 18

19 Referencer Carey, L. (2006). Expressive and Creative Arts Methods for Trauma Survivors. Jessica Kingsley Publishers. Hillman, J. (a) (1992). Re-visioning Psychology. First HarperPerennial Edition. Jørgensen, D. (2008). Aglaias Dans på vej mod en æstetisk tænkning. Aarhus Universitetsforlag. Stern, D. (2010). Vitalitetsformer. Dynamiske oplevelser i psykologi, kunst, psykoterapi og udvikling. Hans Reitzels Forlag. Teglbjærg, H. S. (2011). Skabende kunstterapi. Aarhus Universitetsforlag. Teglbjærg, H.S. (2009). Kunstterapi i psykiatrisk behandling: med særligt fokus på skizofreni. Ph.d. afhandling. Aarhus: Det sundhedsvidenskabelige fakultet.

20 a OASIS - Behandling og rådgivning for flygtninge Nygade 4, 1164 København K Tlf

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere. Dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv

Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere. Dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere Dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv Danskuddannelse til voksne udlændinge August 2005 Undervisning af traumatiserede flygtninge

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

- Lindvang & Frederiksen -

- Lindvang & Frederiksen - Peter er meget urolig og grænsesøgende i sin opførsel. En dag hvor han deltager i musikterapigruppen spiller han på tromme. Sammen med de andre i gruppen kan han blive i den rytmiske struktur i samspillet.

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT)

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Handlingens kraft kognitiv adfærdsterapi og mindfulness En manual til psykiske vanskeligheder Udarbejdet af Janus Jakobsen Udgave d 12/1 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Samfund og Sprog. som rehabilitering. Erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse

Samfund og Sprog. som rehabilitering. Erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse Samfund og Sprog som rehabilitering Erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse Forord I marts 2006 igangsatte Dansk Flygtningehjælp og Videncenter for tosprogethed

Læs mere

Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003. The Silent Workshop

Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003. The Silent Workshop Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003 The Silent Workshop Sandplay - en terapeutisk metode Indhold : Præsentation af oplæggets forfattere Grundholdningen i vores terapeutiske arbejde Hvad

Læs mere

Åben Dialog organisation & praksis

Åben Dialog organisation & praksis STOF nr. 24, 2014 Åben Dialog organisation & praksis I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal

Læs mere

Fra redaktøren. Susanne van Deurs Redaktør

Fra redaktøren. Susanne van Deurs Redaktør Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen af uddannede psykoterapeuter i Danmark Psykoterapeuten udkommer i februar, maj og oktober. Redaktion og layout Susanne van Deurs

Læs mere

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer Fra tab til trivsel Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer INDHOLDSFORTEGNELSE 13 Resumé 15 Forløb 17 Fokuspunkter 19 Kvindernes respons

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Motivation og fremdrift i samtalen

Motivation og fremdrift i samtalen Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker www.bmetnisk.dk Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Hvordan du indleder og skaber tillid...6 En god og klar ramme

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere