Livshistorier og narrativ tilgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livshistorier og narrativ tilgang"

Transkript

1 Johannes Møllehave: Min tilværelse har to sider: det der overgår mig og den måde, hvorpå jeg forholder mig til det, der overgår mig. Livshistorier og narrativ tilgang at fortælle om sig selv er som at opdigte en historie om, hvem og hvad vi er, hvad der er sket, og hvorfor vi gør som vi gør ( Bruner 2004;77)

2 Fra narrativ terapi til narrative værktøjer i pædagogisk praksis Narrative erkendelses læreprocesser er grundlæggende for mennesket Pædagoger/ lærere kan kvalificere og udvikle praksis ved at anlægge et narrativt blik Vi kan præge eller påvirke indhold i barnets selvfortælling Vi kan bidrage til at udvikle barnets narrative kompetencer til at skabe mening og sammenhæng i tilværelsen

3 At få ting til at passe Skemadannelser er mere end kognitiv struktur Når vi skabes i interaktion, må vi opleve at man i dag er den samme som i går og i morgen, uanset at man konstant forandrer sig. Mennesket som ikke klarer at fastholde en vedvarende tidsmæssigt strukturering, føler sig desorienteret og får identitetsproblemer ( Clausen 1997; 48) Vi konfronteres af sansninger som ikke passer i skemaet Akkomodation / overskridende læring ved at omdanne eller revidere forståelse (Illeris) Vi skaber i forhold til forskellige kontekster hele tiden nye selvfortællinger Kognitive læreprocesser er præget af et følelsesmæssigt indhold/ proces

4 Mening Vi har behov for at skabe mening Perception hjælper os med at navigere ved at sortere og selektere i strømmen af begivenheder, impulser, informationer mm Dette gør vi ifølge Bruner vha narrativer. Fortællingen består af begivenheder i tid som kædes sammen i en rækkefølge for at opfylde et plot ( moral, retfærdiggørelse af handling, tema eller intention ) Horsdal 1999; 11: Når vi fortæller om livet, vælger vi elementerne ud og kæder dem sammen i en bestemt rækkefølge i et forløb, der giver mening

5 Man kan ikke have en identitet for sig selv Vi drager konklusioner om os selv på baggrund af vores samspil med andre Organisering og strukturering af oplevelser og handling gør at vores identitet udvikles gennem de historier eller narrativer vi fortæller om os selv. Vi giver tilværelsen retning En narrativ proces sammenkæder løsrevne oplevelser, informationer og hændelser for at skabe mening Samling af brudstykker i helheder skaber sammenhæng og mening : Vi bliver de narrativer, vi fortæller Fortællinger knytter intention, handling og resultat sammen og hjælper os retrospektivt at forklare og fortolke menneskelige handlinger og følelser (Horsdal 1999;11) De karakteristika vi vælger at fortælle, siger noget om vor nutid men udtrykker samtidig en sammenhæng med vor baggrund (clausen;47) Identitet tager udgangspunkt i jegéts evne til at udvælge modificere og integrere delelementer med henblik på at samle dem til et hele. (Benedicte Madsen)

6 Fortællinger konstrueres i relation Relation er gentagelse af bestemte kommunikationshandlinger sådan at mønstret genskaber og bekræfter sig selv (Øvreeide 2009;28) Barnets selv andre billede er: hvordan barnet har fået og organiseret sin kommunikation om sig selv og sine omgivelser (ibid;89) Barnet opbygger egen individuel kommunikations og samtale model dvs prototyper på samvær, væremåde og kommunikation med andre Der ligger en relationel erfaring eller et relationelt stempel til grund for enhver individuel forståelse (ibid;27)

7 Narrativ kompetence Evne til at skabe mening grundlægges gennem narrative erkendelsesprocesser, hvor oplevelser og erfaringer organiseres. Det lille barn, som kravler hen over gulvet for at få fat i en eftertragtet genstand, lærer noget om vejen ad hvilken man når til en destination, og denne rejse mod et mål er efter min opfattelse fortællingens urform ( Horsdal 1999; 55) Barnet knytter begivenheder sammen for at skabe mening i form af en fortælling Narrativ niveau er afhængig af barnets omgivelser

8 At sætte på plads Samtalen med voksen skaber den sammenhængende fortælling Barnets refleksion er en del af udvikling af narrativ kompetence Ved at sætte ord på barnets oplevelser får barnet mulighed for at få beskrevet oplevelser og sat mere på plads i sin forståelse af sin egen fortælling Nutidens krav om refleksivitet, samarbejds og omstillingsevne samt nødvendighed af sociale og kommunikative færdigheder peger på betydning af narrative kompetencer (Horsdal 2000;133)

9 Tilgange for oplevelse af sammenhæng

10 Medfortæller og dialogbaseret tilgang Gennem samspil, kommunikation med barnet præges indhold i barnets selvfortælling Benævnelse af det der sker, foreslå fortolkninger af oplevelser og følelser Der etableres kontakt mellem det kognitive og det affektive system, sat ord på temaer der følelsesmæssigt er svære, disse bliver sat i en sammenhæng. Dette har stor betydning for barnets koncentration og regulering af egen adfærd ( øvreeide 2009;18)

11 Identitetsmarkører: kendes ved det som vi opfatter som positivt Gennem kommunikation udsender vi direkte eller indirekte signaler om sider eller aspekter ved os selv som vi ønsker andre skal lægge mærke til Giver oplysning om en rettethed, det man er optaget af Pejlemærke der hjælper med målrettet og relevant støtte til barnets selvfortælling.. Styrker vores oplevelse af at være et subjekt og selv have kontrol over situationen, og vi oplever os positivt bekræftet. Markører vil ofte være i grænselandet mellem det synlige og usynlige hos personen, sådan at der udløses en positiv spænding, når de udløses (ibid ;186)

12 Triangulering Den voksne rettet opmærksomhed mod noget, barnet er optaget af og som ligger uden for relationen, hun benævner hvad barnet er optaget af. Italesættelsen hjælper barnet til at udvikle sprog om sig selv og omverden Den voksne reagerer på og benævner både det der står i fokus for barnets opmærksomhed og barnets indre tilstand, sådan som det kommer til udtryk i barnets reaktion, eller sådan som den voksne forestiller sig (mentaliserer) barnets indre oplevelse (ibid;99)

13 Selvfortælling er neuralt mønster. Oplevelser i interaktion og relation bearbejdes og omsættes i hjernen som neurale netværk. Den levede erfaring oversættes til neurobiologisk struktur Alle former for læring, hukommelse og motorisk, kognitiv og følelsesmæssigt udvikling kan forklares ved forøgelse af eksisterende neurale kredsløb, forandringer af eksisterende nerveceller og neurale kredsløb og tilvækst af nye nerveceller. Disse muligheder er udtryk for hjernens platicitet eller nervesystemets evne til at forandre sig.(hart 2009;94) Fortælling kombinerer tid, rum kropslig erfaring, sprog følelse episodisk hukommelse meningskonstruktion, defor har fortælling stor betydning for neural integration og vækst i synaptisk styrke ( Horsdal 2008;185)

14 Øvelse Kommunikation mellem voksen barn : hvordan taler personale til barnet, hvilke fortællinger udspiller sig i kommunikationen? Kommunikation i personalegruppen : hvordan omtaler og beskriver personalet barnet over for hinanden? Kommunikation med børnegruppen: hvordan omtaler personalet barnet over for de andre børn? Måden hvorpå pædagogen iscenesætter og præger børnenes samvær og indbyrdes kommunikation?

15 det talte sprog, benævnelser Regler rutiner Er forestillinger om børn og unge, samt deres problemer og resurser som eksisterer i institutionen. værdier, holdninger, attituder Diagnoser fysisk indretning faglighed, teori,metoder,behandlingsformer pædagogisk tiltag, indsats

16 Særlige former for fortællinger som pædagogisk arbejde udfoldes indenfor Jeg er en som tit bliver skældt ud af de voksne.. Institutionslogikker er en aktiv medspiller i det daglige pædagogiske arbejde og opretholder orden struktur og forudsigelighed Jeg er en med krudt bag i

17 Den dialektiske relation: Barnet påvirkes af konteksten og forandres derved, men samtidig har barnets adfærd og væremåde virkning på omgivelserne Vi er alle fødte til at deltage i hinandens nervesystem Keld Fredens 2004 ; 18

18 Model frit efter Paludan Barnet indtager en position voksnes beskrivelser og kategoriseringer af børn skaber bestemte forudsætninger for, hvordan børn opfatter sig selv Positioner i det sociale rum Betingelser Opfattelser af og perspektiver på virkeligheden Betingelser At tale handle og tænke Habitus kropslige erfaringer

19 Fra impuls gennem fortælling( narrativ dialog) til selvfortælling Impuls Svarer (tykner) Bevidner Den betydningsfulde anden Går hjem? Historie om at jeg står på en ski dvs Norgesmester mark Ski Fortæller nu historie til mor

20 Modnarrativer, det narrative blik bringer os tættere på barnet Idet identitet er narrativt konstrueret, kan disse blive skadet narrativt, men kan også repareres narrativt (nelson 2002;10) Alternative positive fortællinger, der erstatter de negative fortællinger. Selvfortællingen repræsenterer aldrig hele sandheden Gennem fortolkning og sætte ord på selvfortællingen tillægges barnet værdi og giver os mulighed for at forstå barnet på dets præmisser

21

22 Litteratur Bruner, Jerome(2004) at fortælle historier i juraen, i litteraturen og i livet Clausen,Birthe Juhl & Lauritzen,Jørn (1997) Livshistorier i pædagogisk arbejde, Semiforlag Hart, Susan (2009) Den følsomme hjerne Horsdal, Marianne (1999) Livets fortællinger en bog om livshistorier og identitet Horsdal, Marianne (2000) Livets fortællinger I:Kvan 58/2000 Horsdal, Marianne (2008) at lære, at huske, at være - gensyn med fortællingen Øvreeide, Haldor (2009) At tale med børn metodiske samtaler med børn i svære livssituationer

23 Bevidning Oplevet problem vanskeligheder Den fortællende Den lyttende Udtryk /poetisk dokument Billede Resonans Transport Refleksion Den fortællende bliver lyttende

24 Eksternalisering er relation mellem mig og problemet Filosofi internaliserende At være Jeg er.. Vores sprog skaber en virkelighed/ oplevelse som er inden i os Tillægsord Ex. Jeg er stærk poststrukturalisme Eksternaliserende At have. Eksoficering af det velkendte Man får liv til at se problemet på en ny måde Vækker nysgerrighed på en selv Navneord Styrken kan du se nu Spørgsmål Det at være en god ven Hvordan kan du få fat på følelsen af at være en god ven?

25 Eksempler på internaliserende og eksternaliserende sprogbrug Internaliserende spørgsmål Hvordan føles det når du er stresset? Hvad gør du når du er stresset? Hvorfor er du stresset? Hvis skyld er det, at du er stresset? Hvad synes du om dig selv, når du er stresset? Eksternaliserende spørgsmål Forestil dig at du holder stressen ud i strakt arm og kigger på den Hvordan kunne den se ud? Er den stor eller lille? Hvilken form har den? ( et væsen?) Hvordan for den fat i dig? Hvad er dens strategi og tricks Lister den sig ind på dig eller brager den ind i dig? Hvisker den eller råber den? Hvad siger den? Har den nogen allierede? ( dårlige samvittighed, overskuelighedsfølelse..) Hvad tramper stressen på, som du sætter pris på? Hvad synes du om at stressen har den indflydelse på dig? Hvorfor synes du dette? Fordi HVAD er vigtigt for dig?

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET Indholdsfortegnelse Guide til guiden Behandlingsindsats indenfor det autistiske spektrum Udviklingspsykologi Anerkendende/værdsættende samtaler Mentalisering

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Kvalitet I Anbringelsen (KIA)

Kvalitet I Anbringelsen (KIA) Kvalitet I Anbringelsen (KIA) - Glostrup Observations- og behandlingshjem Revideret udgave, sept. 2014 BARNETS HUS Indholdsfortegnelse Forord s. 4 Anbringelsen - planlagt eller akut s. 5 Glostrup Observations-

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser

Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser v/psykolog Lennart Pedersen og forstander Demetrious Haracopos, begge ved Sofieskolen (tekst stammer fra Børn, unge og

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Titel (på engelsk) Børnehavebørns udvikling af selvidentitet og social kompetence i jævnalderrelationer Kindergarten children

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

RELATIONER I ORGANISATIONER

RELATIONER I ORGANISATIONER Gitte Haslebo (2004) RELATIONER I ORGANISATIONER den 09-03-2012 kl. 8:33 Søren Moldrup side 1 af 20 sider 1. INDLEDNING I realismen baserer vi os på en antagelse om eller en tro på, at viden er objektiv.

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere