Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018"

Transkript

1 Kontrakt nr. Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS Halmtype Mængde (ton) pr. år Kornhalm

2 Indhold 1: Parterne Aftalegrundlag : Definitioner : Kvantum og halmtype : Askemodtagelse : Kontraktens varighed : Priser, prisregulering og betalingsbetingelser : Prisregulering Afregning Betalingsbetingelser : Levering og leveringsplaner : Leveringsplaner : Leveringstidspunkt : Regulering af kontraheret mængde Forhøjelse ud over den samlede udbudte mængde Forhøjelse som følge af manglende levering; : Afvisekriterier : Reduktion af den aftalte mængde som følge af vejrlig : Force majeure : Overdragelse : Misligholdelse : Tvistløsning : Ikrafttræden, underskrift og returnering

3 1: Parterne Kontrakt nr.: Leverandør nr.: Leverandør: I det følgende benævnt leverandøren Cvr. Nr. Mobil: Bankkontonummer Regn nr.: Konto nr.: Køber: REFA Biomasseindkøb ApS Energivej Nykøbing F. CVR-nummer I det følgende benævnt REFA Leveringssted: Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk Tømmervej Sakskøbing I det følgende benævnt MSK 2 Aftalegrundlag Aftalegrundlaget består af følgende dokumenter Nærværende kontrakt Kontraktbilag 1: REFA Biomasseindkøb Halmvejledning 2015 Kontraktbilag 2: Leverandørens udfyldte tilbudsliste Såfremt et forhold ikke er reguleret af kontrakten, gælder almindelige danske love og regler, herunder købelovens almindelige regler, regler for vejtransport, miljølovgivningens bestemmelser og arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser. 3

4 3: Definitioner Halmvejledning: Dokumentet REFA Biomasseindkøb Halmvejledning Tilbudspris: Basispris: Halmtype: Den af leverandøren tilbudte pris for levering af kornhalm med et fugtindhold på 13 % og gældende for perioden 1. august 2015 til og med 31. januar Den for det kommende halve leveringsår gældende pris før korrektion for fugtindhold. I det første halve år af kontraktperioden gælder: Tilbudspris = Basispris. Herefter reguleres tilbudsprisen 1 gang ½-årligt efter pristalsudviklingen, og denne regulerede pris udgør basisprisen for det kommende leveringshalvår. Kornhalm som beskrevet i afsnittet Produktbeskrivelse halm i Halmvejledning. Kontraktperiode: Den 3-årige periode fra 1/ til og med 31/ Leveringsår: Hver af perioderne 1/8 31/7 inden for kontraktperioden, således at hver kontraktperiode indeholder 3 leveringsår. 4: Kvantum og halmtype Kontrakten omfatter følgende mængder og priser: Halmtype Mængde (ton) pr. år Tilbudspris pr. ton Kornhalm 5: Askemodtagelse Leverandøren er pligtig til at modtage en askemængde, der modsvarer den kontraherede halmmængde. Asken leveres til leverandørens adresse, der er nævnt ovenfor, eller efter aftale på en anden adresse max. 10 km herfra og på brofaste øer. Asken leveres for REFA Biomasseindkøbs regning, idet levering sker efter REFA Biomasseindkøbs nærmere anvisninger. REFA Biomasseindkøb leverer en deklaration for den afleverede aske, der svarer til kravene i forbindelse med udspredning af asken i henhold til relevant lovgivning herom, herunder den til enhver tid gældende bioaskebekendtgørelse. Leverandøren er pligtig til at oplagre og udbringe asken samt at afholde omkostningerne herved. 4

5 6: Kontraktens varighed Denne kontrakt er gældende for en 3-årig periode, der påbegyndes den 1. august 2015 og forventes afsluttet den 31. juli 2018 eller senest ved færdiglevering af den kontraherede mængde kornhalm. Herefter ophører kontrakten uden yderligere varsel. 7: Priser, prisregulering og betalingsbetingelser Den tilbudte pris er gældende pr. 1. august 2015 for kornhalm med et fugtindhold på 13 %. Prisen er gældende for det første halve leveringsår, ligesom den er lig med basisprisen i det første halve leveringsår. 7.1: Prisregulering Basisprisen reguleres en gang hvert halve år, første gang med virkning fra 1. februar 2016, og derefter hvert halve år pr. 1. august og pr. 1. februar. Denne regulerede pris udgør basisprisen for det kommende leveringshalvår. Basisprisen reguleres med følgende fordeling mellem ændringer af følgende 4 indeks fra Danmarks Statistik og med udgangspunkt i de pågældende indeks pr. foregående 1. april ved reguleringen i august eller pr. foregående 1. oktober ved reguleringen i februar: Indeks Fordeling Nettoprisindekset; ændring april- oktober eller ændring oktober - april 70% Gødningsstoffer (LPRIS); ændring kvartal 1 - kvartal 3 eller ændring kvartal 3- kvartal 1 10% Diesel og motorolie (PRIS7); ændring april- oktober eller ændring oktober - april Lønindeks for den private sektor (ILON2, Erhverv i alt, ikke sæsonkorrigeret), ændring kvartal 1 - kvartal 3 eller ændring kvartal 3- kvartal 1 10% 10% 5

6 Et beregningseksempel: Regulering 1. februar - prisen reguleres på basis af de pågældende indeks opgjort pr. 1. okt. året før. Gl. Basispris = 600 kr./t. April Oktober Nettoprisindeks 130,3 130,7 Diesel og motorolier 232,7 236,9 Gødningsstoffer K1 171,7 K3 182,7 Lønindeks K1 122,9 K3 123,2 Ny basispris= Gl. basispris x (ændring nettoprisindeks x 0,7 + ændring diesel og motorolier x 0,1 + ændring gødningsstoffer x 0,1 + ændring lønindeks x 0,1) Ny basispris = Basisprisen kan således både reguleres op og ned, og altså også under den oprindelige tilbudspris. 7.2 Afregning I forbindelse med den enkelte leverance korrigeres den leverede mængde for fugtindholdet i kornhalmen, og denne korrigerede vægt danner udgangspunkt for det endelige afregningsbeløb: Afregningsbeløb = Basispris x (leveret mængde x vægtkorrektion) Basisprisen gælder for 13 % fugtindhold. Den indvejede vægt af kornhalm korrigeres for fugtindhold, som følger: Er det gennemsnitlige fugtindhold mindre end 13 %, sker der ingen yderligere reguleringer. Det mindste fugtindhold, der kan danne grundlag for afregning, er 13 %. Er det gennemsnitlige fugtindhold større end 13 %, men maksimalt 15 %, korrigeres vægten med minus 2 % pr. 1 %-point stigende fugtindhold. Er det gennemsnitlige fugtindhold 16 % eller større, korrigeres vægten med minus 2 %-point pr. 1 %-point stigende fugtindhold i intervallet % fugtighed og derefter med minus 3 % pr. 1 %-point for stigende fugtindhold på 16 % og derover. 6

7 Eksempel: Fugtindhold = 15 %: vægt reduceres med 2 x 2 % = 4 % Eksempel: Fugtindhold = 16 %: vægt reduceres med ((2 x 2) + 3)) % = 7 %. Eksempel: Fugtindhold = 18 %: vægt reduceres med ((2 x 2) +(3 x 3)) = 13 %. Omsætning af målte værdier: 13 % fugtindhold dækker et målt gennemsnit indenfor intervallet mindre end 13,4 %. 14 % fugtindhold dækker et målt gennemsnit indenfor intervallet 13,5 til 14,4 % 15 % fugtindhold dækker et målt gennemsnit indenfor intervallet 14, 5 til 15,4 % osv. Der afregnes efter vejning udført med den på MSK installerede brovægt. Vejesedler udleveres ved aflæsningen. 7.3 Betalingsbetingelser Opgørelse over leverede halmmængder korrigeret for vandindhold foretages af REFA Biomasseindkøb den sidste hverdag i måneden. Købesummen for halmleverancer forfalder til betaling med løbende måned + 30 dage. Hvis den sidste dag i måneden er en lørdag, søndag eller helligdag, betales der den følgende hverdag. Købesummen for halmleverancer skal kunne overføres til et dansk pengeinstitut. 8: Levering og leveringsplaner Leveringsåret løber fra den 1. august til den 31. juli det følgende år. Leverandøren skal kunne levere kornhalm over hele leveringåret, således at der ikke forekommer perioder, hvor leverandøren ikke er i stand til at levere kornhalm. 8.1: Leveringsplaner REFA Biomasseindkøb udarbejder hvert år i august måned, en overordnet leveringsplan, der omtrentligt angiver, hvor meget kornhalm den enkelte leverandør forventes at skulle levere i hver måned af leveringsåret. REFA Biomasseindkøb tilstræber, at leverancerne fordeles jævnt ud over alle leverandører, således at også lageromkostningerne tilstræbes jævnt fordelt. REFA Biomasseindkøb vil i nogen grad kunne tage hensyn til eventuelle ønsker fra leverandø- 7

8 ren, men REFA Biomasseindkøb kan dog altid fastsætte leveringstidspunktet med den nedenfor anførte frist og på alle tidspunkter inden for leveringsåret. 8.2: Leveringstidspunkt Senest to hverdage før levering af kornhalmen påbegyndes, bliver leverandøren kontaktet af REFA Biomasseindkøbs halmkoordinator for nærmere at aftale leveringstidspunkt og mængde pr. dag. Kornhalmen skal leveres som angivet i denne plan. I tilfælde af indstilling eller reduktion af halmlevering eller af halmmodtagelse skal den anden part straks informeres herom, samt informeres om årsagen til og den forventede varighed af stop eller reduktion. Parterne skal herefter i fællesskab søge at opnå en løsning, der bidrager til mest muligt at afbøde virkningerne af den reducerede levering. Såfremt leverandøren har påbegyndt transporten af et læs kornhalm, skal MSK aftage læsset, dog med mindre læsset afvises efter afvisekriterierne i 10. 9: Regulering af kontraheret mængde Hver enkelt halmleveringskontrakt er at regne for opfyldt, når der er leveret en mængde svarende til den i kontrakten fastsatte mængde, afrundet til nærmeste hele læs. Ved beregning af den mængde, som den enkelte leverandør har leveret, korrigeres den indvejede vægt med fugtindholdet, som beskrevet i 7.2. Eksempel: Indvejet 200 ton med et gennemsnitligt fugtindhold på 15 % betyder at leveret mængde reduceres med 4 %, således at leveret mængde = 200 ton x (100 4) % = 192 ton. Leverandøren anses for at have opfyldt sin leveringsforpligtelse for et leveringsår, når minimum 95 % af den aftalte mængde er leveret til MSK. Hvis leverandøren ikke er i stand til at opfylde sin leveringsforpligtelse, er REFA Biomasseindkøb berettiget til at foretage et dækningskøb, eftersom leverandøren er ansvarlig for at dække REFA Biomasseindkøbs meromkostninger, såfremt dækningskøb sker til en pris, som er højere end leverandørens tilbudspris. Leverandørens erstatning af REFA Biomasseindkøbs meromkostninger kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 20 % af kontraktsummen pr. leveringsår. MSK anses for at have opfyldt sin aftageforpligtelse, når minimum 95 % af den aftalte mængde er aftaget fra leverandøren. Hvis MSK ikke er i stand til at opfylde sin aftageforpligtelse, vil den resterende mængde blive overført til levering i det efterfølgende leveringssår, idet der sker en 8

9 prisregulering i overensstemmelse med kontraktens pkt Såfremt aftageforpligtelsen ikke opfyldes i det 3. leveringsår, sker der en kontraktforlængelse på 1 år idet der dog maksimalt kan kræves overført 5% af den aftalte mængde for et leveringsår til en sådan forlængelsesperiode. I tillæg til forestående bestemmelser er REFA Biomasseindkøb til enhver tid berettiget til at reducere den i henhold til halmleveringskontrakterne aftalte mængde, såfremt tekniske forhold hos MSK herunder, men ikke begrænset til perioder med nedetid og/eller reduceret produktion (nedsat drift), gør en sådan reduktion nødvendig eller hensigtsmæssig. Der kan eksempelvis være tale om (helt eller delvis) tekniske nedbrud, hvad enten det skyldes egenskaber ved den leverede kornhalm, forhold vedrørende anlægget eller dets betjening, tekniskbegrundet behov for at anvende anden type biomasse, eller udefrakommende forhold. Parterne skal herefter i fællesskab søge at opnå en løsning, der bidrager til at afbøde virkningerne af den reducerede modtagelse af kornhalm mest muligt. Der kan eksempelvis være tale om at give de pågældende leverancer fortrinsret i det kommende leveringsår. Såfremt dette er muligt, eller ikke er muligt i fuldt omfang, eksempelvis som følge af omfanget af de tekniske forhold og/eller som følge af, at REFA Biomasseindkøb har afholdt nyt udbud, og derfor ikke kan udskyde aftagerpligten eller ikke kan udskyde aftagerpligten i fult omfang, er REFA Biomasseindkøb ansvarsfri. REFA Biomasseindkøb tilstræber, at alle nødvendige reduktioner i halmmodtagelse fordeles i samme forhold på alle halmleveringskontrakter til MSK. REFA Biomasseindkøbs eventuelle erstatning af leverandørernes meromkostninger forudsætter, at REFA Biomasseindkøb ikke har levet op til foregående forpligtelser, og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 20% af kontraktsummen pr. leveringsår. 9.1 Forhøjelse ud over den samlede udbudte mængde REFA Biomasseindkøb kan uden at foretage nyt udbud tilbyde at øge mængden i de enkelte halmleveringskontrakter med op til 15 %. Et sådan anmodning om at forhøje halmkontrakter skal fremsendes til samtlige leverandører, som har fået tildelt kontrakt under denne licitation. Leverandørerne anmodes om skriftligt at vedstå de tilbudte priser, eftersom leverandøren ikke har mulighed for at ændre sine oprindelige priser. Udvælgelse af de leverandører, som herefter får forhøjet deres halmleveringskontrakt, sker efter samme proces som beskrevet i Sådan foregår udbuddet, afsnit Forhøjelse som følge af manglende levering; REFA Biomasseindkøb kan på tilsvarende vis tilbyde at forhøje mængden i en enkelt halmleveringskontrakt med op til 15 %, såfremt en eller flere andre halmleverandører ikke leverer den aftalte volumen. I så fald fremsendes anmodning om kontraktudvidelse alene til den/de 9

10 leverandører, som allerede har været i stand til at levere de aftalte mængder. 10: Afvisekriterier REFA Biomasseindkøb er berettiget til, men ikke forpligtet til, at afvise en halmleverance forstået som et helt læs kornhalm, hvis - 2 eller flere halmballer afviger fra størrelseskriteriet (jf. Halmvejledning pkt. 1.3) - 2 eller flere halmballer er for fugtige (jf. Halmvejledning pkt. 1.6) - 2 eller flere halmballer er deforme eller skæve (jf. Halmvejledning pkt. 1.6) - 2 eller flere halmballer mangler halmbånd eller halmbånd er møre (halmballer uden ydersnor afvises altid) - 2 eller flere halmballer ved visuel bedømmelse afviger fra normal tilfredsstillende kvalitet, f.eks. overfladefugt, snelag, forrådnelse, slag af spånpladelignende karakter m.v. Såfremt kun en enkelt halmballe afvises på grund af en af de ovennævnte mangler, kan et halmsæt (2 halmballer placeret over hinanden) afvises. Der sker kun afregning for den af kraftvarmeværket modtagne mængde kornhalm REFA Biomasseindkøb er desuden berettiget til, men ikke forpligtet til, at afvise en halmleverance forstået som et helt læs kornhalm, hvis - halmballerne ikke er tildækket med net (jf. Halmvejledning pkt. 1.6) - halmballerne ikke er læsset rigtigt (jf. Halmvejledning pkt. 1.5) - halmballerne indeholder ikke-brændbart materiale Såfremt leverandøren er uenig i en afvisning, skal leverandøren protestere herimod på stedet i forbindelse med afvisningens gennemførelse. I modsat fald anses afvisning som godkendt af leverandøren. Halmtransporten kan endvidere blive afvist, hvis: - øvrige af de i denne kontrakt eller tilhørende Halmvejledning nævnte betingelser ikke er opfyldt - hvis det på nogen måde kan dokumenteres / sandsynliggøres, at leverancen i forbindelse med fremstilling, transport, levering eller på anden måde har været i strid med dansk lovgivning - lokale miljø- eller sikkerhedsbestemmelser ikke efterkommes - anvisninger fra MSK s personale ikke efterkommes. 10

11 Såfremt en halmleverance eller enkelte halmballer bliver afvist, betyder det, at leverandøren ikke har krav på betaling for den afviste kornhalm og selv må afholde alle omkostninger i forbindelse med oprydning og bortskaffelse af den afviste leverance, herunder tildækning af den afviste kornhalm med net. Kun kornhalm, som er accepteret modtaget på MSK, indgår i opgørelsen af, hvorvidt den kontraherede mængde er leveret. 11: Reduktion af den aftalte mængde som følge af vejrlig Leverandøren kan med begrundelse i halmknaphed som følge af vejrlig få reduceret den mængde kornhalm, som leverandøren er forpligtet til at levere i et leveringsår, idet der kan ske en reduktion ned til 80 % af den aftalte årlige mængde. REFA Biomasseindkøb skal senest den 1. oktober modtage skriftlig meddelelse om den ønskede reduktion for det aktuelle leveringsår. Ønsket om reduktion skal godkendes skriftligt af REFA Biomasseindkøb og er først gældende, når REFA Biomasseindkøb har udarbejdet et tillæg herom til nærværende kontrakt. Overskrides denne tidsfrist, er leverandøren forpligtet til at levere i henhold til den indgåede kontrakt; det vil sige levering af den fulde kontraherede mængde i leveringsåret. I tilfælde af reduktion skal leverandøren betale en kompensation til REFA Biomasseindkøb på 80 kr. eksklusive moms pr. ton kornhalm, som den årlige mængde er reduceret med. Kompensationen bliver fratrukket i afregningen af leverandørens halmleverancer for oktober måned eller de nærmest efterfølgende måneder med levering og afregning. I tilfælde af reduktion fraskriver leverandøren sig samtidig muligheden for på et senere tidspunkt at levere den mængde, som der er reduceret med til REFA Biomasseindkøb. REFA Biomasseindkøb er således ikke forpligtet til at aftage denne mængde på et senere tidspunkt. 12: Force majeure Parterne hæfter ikke, når der efter aftalens indgåelse indtræder force majeure. Ved force majeure forstås i henhold til denne kontrakt omstændigheder, som parterne ikke er herre over, herunder naturkatastrofer, brand i halmlagre, fejl eller havarier på kedler inkl. modtageanlæg eller lignende på værket, der umuliggør eller reducerer mulighederne for at modtage og forbrænde kornhalmen. 11

12 Generel mangel af kornhalm inden for det samlede geografiske område Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner som følge af usædvanligt våde vejrforhold under bjergning af kornhalm kan betragtes som force majeure. Det er i denne forbindelse en nødvendig men ikke tilstrækkelig betingelse, at der i perioden fra d. 1. august til den 1. oktober er faldet minimum 200 mm nedbør i bjergningsområdet (som opgjort af Danmarks Meteorologiske Institut). Såfremt leverandøren i forholdet til REFA Biomasseindkøb optræder som mellemhandler, f.eks. ved at have indgået halmleveringskontrakter, hvor den samlede kontraktmængde overstiger halmmængden fra leverandørens egne jorde, er det en nødvendig men ikke tilstrækkelig betingelse for leverandørens påberåbelse af force majeure i relation til kornhalm der ikke stammer fra leverandørens egne jorde, at endelig og bindende aftale om denne kornhalm er indgået før halmsæsonens start d. 1. august. Såfremt en leverandør påtænker at påberåbe sig force majeure som følge af generel mangel på kornhalm med baggrund i usædvanligt vejrlig, skal det ske skriftligt til REFA Biomasseindkøb senest 1. oktober i det pågældende leveringsår. Foreligger der force majeure, fritages hver af parterne helt eller delvis for deres leveringsforpligtelse eller aftagepligt. Den part, der vil påberåbe sig force majeure, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om dens opståen og forventede ophør. Årsagen til force majeure skal skriftligt dokumenteres. Såfremt værket reducerer de modtagne mængder kornhalm, vil REFA Biomasseindkøb tilstræbe, at denne reduktion sker forholdsmæssigt for alle leverandører. Når årsagen til force majeure er fjernet, genoptages leverancerne. 13: Overdragelse Kontrakten kan ikke overdrages til andre uden REFA Biomasseindkøbs samtykke. For at sikre REFA Biomasseindkøb halmleverancerne er leverandøren i forbindelse med ejendomsoverdragelse (salg eller forpagtning) forpligtet til at sørge for, at den nye ejer indtræder i leverandørens rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt. 14: Misligholdelse Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt, er den anden part berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel samt gøre misligholdelsesbeføjelser gældende efter dansk rets almindelige regler herom. 12

13 Såfremt misligholdelsen ikke kan betegnes som væsentlig, er den anden part dog alene berettiget til at opsige kontrakten med 3 måneders varsel. En sådan opsigelse fratager ikke den opsigende part dennes ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende efter dansk rets almindelige regler herom. Gentagne forsøg på levering af kornhalm, som må afvises, eller gentagne tilfælde af manglende overholdelse af aftalte leveringstidspunkter betragtes som en væsentlig misligholdelse. 15: Tvistløsning Denne aftale er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal afgøres efter gældende regler for behandling af sager ved de almindelige domstole, idet der er værneting ved REFA Biomasseindkøb s hjemting Byretten Nykøbing Falster, hvilket dog ikke er til hinder for sagens henvisning til Østre Landsret eller Sø- og Handelsretten efter de til enhver tid gældende regler herom. 16: Ikrafttræden, underskrift og returnering Kontrakten træder i kraft, når kontrakten er underskrevet af begge parter. Dato: Dato: Leverandør REFA Biomasseindkøb ApS Bilag 1: Bilag 2: REFA Energi Halmvejledning 2015 (ikke vedhæftet) Leverandørens udfyldte tilbudsliste (ikke vedhæftet) 13

Betingelser for levering af halm til MEC Bioheat & Power A/S

Betingelser for levering af halm til MEC Bioheat & Power A/S Betingelser for levering af halm til MEC Bioheat & Power A/S MEC Bioheat & Power A/S Energivej 2 DK-7500 Holstebro Tlf. +45 9611 1400 CVR-nr. 25 49 59 77 www.maabjergenergycenter.dk 1. Generelt Nærværende

Læs mere

Rammeaftale om halmleverancer fra Østjysk Halmvarme A.m.b.A til AffaldVarme Aarhus

Rammeaftale om halmleverancer fra Østjysk Halmvarme A.m.b.A til AffaldVarme Aarhus Rammeaftale om halmleverancer fra Østjysk Halmvarme A.m.b.A til AffaldVarme Aarhus 5. december 2013 1 Indledning Mellem Østjysk Halmvarme A.m.b.A (ØH) og AffaldVarme Aarhus (AVA) er indgået rammeaftale

Læs mere

Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket

Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket Notat Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket DONG Energy Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Tlf 99 55 11 11 Fax 76 22 19 62 Kontraktnr.: www.dongenergy.dk CVR-nr. 18 93

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Ringsted Halmvarmeværk Slagelse Kraftvarmeværk 3. maj 2012 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb af halm Indledning I løbet af 2011 og foråret

Læs mere

Leveringsbetingelser - Verdo Energy

Leveringsbetingelser - Verdo Energy Leveringsbetingelser - Verdo Energy Ab gård-levering af halm til Grenaa Kraftvarmeværk Gældende pr. 1. februar 2014 1. Generelt Nærværende betingelser udgør de krav, der stilles til ab gård-leverancerne

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Leveringsbetingelser - Verdo Energy

Leveringsbetingelser - Verdo Energy Leveringsbetingelser - Verdo Energy An værk-levering af halm til Grenaa Kraftvarmeværk Gældende pr. 1. februar 2014 1. Generelt Nærværende betingelser udgør de krav, der stilles til an værk-leverancerne

Læs mere

3-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S

3-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S 3-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S Mellem:. ; CVR-nr. ; [i det følgende kaldet leverandøren] og: Sønderjysk Biogas I/S. CVR-nr. ; [i det følgende kaldet SB I/S] 1: Parterne Leverandør:

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket og Slagelse Kraftvarmeværk 12. juli 2012 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb af halm Indledning I løbet af 2011 og foråret 2012 har de lokale

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Ringsted Halmvarmeværk Slagelse Kraftvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk St. Merløse Varmeværk 19. april 2013 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb

Læs mere

Aftale om handel med foder

Aftale om handel med foder Aftale om handel med foder Køber Navn: Adresse: Postnr. og by: Aut.nr.: CVR.nr.: Sælger Navn: Adresse: Postnr. og by: Aut.nr.: CVR.nr.: Side 1 af 8 1. Formål at sikre køber en forsyning af foder i et omfang

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER FOR HALM. Udarbejdet af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning oktober 2015. 1. Generelt

LEVERINGSBETINGELSER FOR HALM. Udarbejdet af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning oktober 2015. 1. Generelt For levering af halm til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A. gælder leveringsaftale for halmleverancer indgået mellem varmeværket og den enkelte leverandør, samt nedenstående. LEVERINGSBETINGELSER FOR

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Udbud af levering af halm Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk SÅDAN FOREGÅR UDBUDDET

Udbud af levering af halm Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk SÅDAN FOREGÅR UDBUDDET Udbud af levering af halm Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk 2016 2017 SÅDAN FOREGÅR UDBUDDET Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Licitationsmateriale... 3 3. Licitation... 3 3.1 Halmtype og mængde...

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård)

Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård) April 2015 Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård) 1. Indledning Følgende standardvilkår gælder for ab gård kontrakter for leverance af halm fra en leverandør (i det følgende benævnt

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

1-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S

1-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S 1-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S Mellem:. ; CVR-nr. ; [i det følgende kaldet leverandøren] og: Sønderjysk Biogas I/S. CVR-nr. ; [i det følgende kaldet SB I/S] 1: Parterne Leverandør:

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Betingelser for an værk-levering af halm til DONG Energy - 1. Januar 2014.

Betingelser for an værk-levering af halm til DONG Energy - 1. Januar 2014. Betingelser for an værk-levering af halm til DONG Energy - 1. Januar 2014. DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia 1. Generelt Nærværende betingelser udgør de krav, der stilles til

Læs mere

Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård)

Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård) Side 1 af 11 Standardvilkår for halmleverancer til Fynsværket (ab gård) 1. Indledning Følgende standardvilkår gælder for ab gård kontrakter for leverance af halm fra en leverandør (i det følgende benævnt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Standardvilkår for leverance af halm til Masnedøværket, Ringsted Fjernvarmeværk og Slagelse Kraftvarmeværk

Standardvilkår for leverance af halm til Masnedøværket, Ringsted Fjernvarmeværk og Slagelse Kraftvarmeværk Standardvilkår for leverance af halm til Masnedøværket, Ringsted Fjernvarmeværk og Slagelse Kraftvarmeværk 03.05.2012 De følgende bestemmelser er gældende i henhold til enhver kontrakt om levering af halm

Læs mere

Rammeaftale. HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Leverandør CVR-nr. xxxxxx Adresse Postnr. by

Rammeaftale. HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Leverandør CVR-nr. xxxxxx Adresse Postnr. by BILAG 3 Udbud af Datalogger Rammeaftale om Klik her for at angive tekst. mellem parterne HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR og Leverandør CVR-nr.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Slagelse Kraftvarmeværk Ringsted Halmvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk St. Merløse Varmeværk 28. marts 2014 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb

Læs mere

KONTRAKT. Leverandør.. Efterfølgende benævnt Leverandøren. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. HALMLEVERANCER

KONTRAKT. Leverandør.. Efterfølgende benævnt Leverandøren. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. HALMLEVERANCER Rudkøbing den 1. april 2015 KONTRAKT indgået mellem Leverandør.. Efterfølgende benævnt Leverandøren og Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende HALMLEVERANCER til RUDKØBING KRAFTVARMEVÆRK Efterfølgende

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

[UDKAST] Rammeaftale

[UDKAST] Rammeaftale DOKUMENT NR. 2 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter [UDKAST] Rammeaftale Mellem Region Nordjylland CVR-nr. 29190941

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket Slagelse Kraftvarmeværk Halsskov Fjernvarmeværk Ringsted Halmvarmeværk Haslev Fjernvarme St. Merløse Varmeværk 22. december 2017 SK Forsyning A/S

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Holbæk Forsyning deltager ikke i udbudsrunden for halm i 2015. Der kan ikke gives tilbud om levering af halm til St. Merløse varmeværk i 2015-16

Holbæk Forsyning deltager ikke i udbudsrunden for halm i 2015. Der kan ikke gives tilbud om levering af halm til St. Merløse varmeværk i 2015-16 Standardvilkår for leverance af halm til Masnedøværket, Slagelse Kraftvarmeværk, Ringsted Halmvarmeværk, Haslev Kraftvarmeværk og St. Merløse Varmeværk 26.03.2015 De følgende bestemmelser er gældende i

Læs mere

Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested. Standardvilkår

Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested. Standardvilkår April 2016 Halmudbud til Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested Standardvilkår Side 1/12 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Levering...3 2.1 Leveringsomfang...3 2.2 Regulering af kontraktmængde...3

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET

Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET 5. UDFORMNING AF UDBUDSBETINGELSER NOTAT 07. juli 2010 Johan

Læs mere

Leveringsbetingelser for halmleverancer til Høng Varmeværk 2015

Leveringsbetingelser for halmleverancer til Høng Varmeværk 2015 Punkt 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3. 3.1 3,2 3.3 3.4 Kontraktbestemmelse Generelt Leveringsbetingelser for halmleverancer til Høng Varmeværk 2015 gælder for levering af halm, når parterne

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt)

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) 1 Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) Indhold 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Aftalegrundlag... 2 4. Kontraktsum og prisregulering... 3 5. Fakturering... 3 6. Entreprenørens forpligtelser...

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg Bilag 3 Beskrivelse af betalingsmekanisme 18. november 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål... 4 2. Definitioner...

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011)

Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011) Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011) 1. 1.1 1.2 Indledning Nærværende indkøbsbetingelser finder anvendelse på alle handler foretaget af Porc-Ex A/S (P), medmindre

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren]

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren] AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING mellem Fonden Femern Belt Development og [Leverandøren] INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsfortegnelse... 3 1 Aftalens definitioner og formål... 4 2 Grundlæggende

Læs mere

Standardvilka r for halmleverancer til Fynsværket (an værk)

Standardvilka r for halmleverancer til Fynsværket (an værk) April 2015 Standardvilka r for halmleverancer til Fynsværket (an værk) 1. Indledning Følgende standardvilkår gælder for ab gård kontrakter for leverance af halm fra en leverandør (i det følgende benævnt

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC S TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1 FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Godkendelsesform... 4 3 Krav... 5 3.1 Krav til virksomhedens forhold... 5 3.2

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund DDF - spillefilm OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund 1 Gyldighedsområde 1.1 Denne overenskomst gælder for de aftaler vedrørende manuskriptarbejder

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

Offentligt udbud. Udbringning af varm & kold mad

Offentligt udbud. Udbringning af varm & kold mad Offentligt udbud Udbringning af varm & kold mad UDBUDSMATERIALE December 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. GENERELLE UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Odregivende myndigheder... 4 1.2 Udbudsform... 4 1.2.1 Kørsel

Læs mere

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende 1 Omfang. KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE LEVERANDØREN forpligter sig til at tage imod bestilling og

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Kontrakt om levering af halm

Kontrakt om levering af halm til Ørsted Fjernvarmeværk a.m.b.a. Januar 2013 1 Parterne Ørsted Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rougsøvej 61D 8950 Ørsted i det følgende kaldet værket, og «Leverandør» «Adresse_1» «Adresse_2» «PostnrBy» i det

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER KONTRAKT UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER Mellem (Institutionens navn) og... (herefter kaldet tjenesteyderen) er dags dato indgået aftale om (tjenesteyderens) udførelse

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere