Undgå Journalens faldgruber. Charlottehaven 5.nov. 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undgå Journalens faldgruber. Charlottehaven 5.nov. 2013"

Transkript

1 Undgå Journalens faldgruber Charlottehaven 5.nov. 2013

2 Overordnede udløsende faktorer Manglende diagnostik -BW -Diagnostik på BW -PA-og eller CA registrering -mangelfuld journalføring og ingen dokumentation af patientinformation Terapeutisk niveau under normen for almindelig anerkendt faglig standard

3 Hvor er det galt i dag? Der mangler liste på uautoriserede forkortelser Der er ikke journalført de oplysninger som patienten har modtaget i forbindelse med US og BEH (fund, risici og prognoser herunder også omfanget om økonomi) Mangler konkret journalført informeret patientsamtykke til konkret behandling Journalført og systematisk ajourført medicinsk anamnese

4 Hvor er det galt i dag? Der foreligger RTG som ikke er blevet journalført Ikke alle diagnoser/patologiske fund på RTG er journalført Analoge RTG er ikke mærket med tandlægens/klinikkens navn Der mangler specificerede oplysninger om de materialer der er anvendt.

5 Journalføring! Dårlig eller mangelfuld journalføring kan blive opfattet som et udtryk for at behandlingen ikke har været udført på det rette grundlag og derfor ikke lever op til gældende lovgivning Det kan udgøre en forringet sikkerhed for patienterne 5

6 Tilsynslisten - aka gabestok navn på kollega, Skærpet tilsyn: Påbud: Patientjournalen er et arbejdsredskab, der af hensyn til patientsikkerheden danner grundlag for behandling af patienten, dokumenterer den udførte behandling, sikrer kontinuitet i behandlingen og sikrer information af patienten. Manglende journalføring kan være et udtryk for at behandlingen ikke har været udført eller er udført forkert. Da tandlæge N.N ikke fører sine journaler efter gældende lovgivning, påbydes han at føre journal i henhold til bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Styrelsens påbud har virkning fra 23. juli Indskrænkning af ordinationsretten: Virksomhedsindskrænkning: Autorisationsfratagelse/fraskrivelse: 6

7 Journalens funktion Arbejdsredskab! Skal sikre Pt. bedst mulig behandling ved at angive pt.s helbredstilstand herunder foretagne undersøgelser, stillede diagnoser samt planlagte og udførte behandlinger. Resultat af behandling og information til patient skal også fremgå. = dokumenterer sammenhæng mellem undersøgelse, diagnostik og opfølgning.

8 Kommunikationsmiddel - behandlere imellem - med patienten Juridisk dokumentation fx. klagesager (retsodontologisk ) Regnskabsdokumentation fx v. afregning med sygesikring, Danmark og forsikringsselskaber.

9 For patientens skyld - Men også for tandlægens

10 Pt. hører hvad de vil hører.. Og husker hvad de vil huske.

11 TÆNK : Journalen er en rapport over kontakten mellem tandlægen og patienten. næsten som at have været der selv!. en køreplan for næste behandler!. En kogebog over patienten

12 2004 Klinisk undersøgelse: Pt. har ikke haft smerter, ingen knækkede fyldninger, ingen erkendte symptomer, ikke fået ændret medicin ordinering.etc. Der ses ingen slimhindeforandringer, ingen caries, ingen tandsten..

13 2006 Sundhedsloven Lov om autorisation af sundhedspersoner Bekendtgørelse om patientjournaler Overenskomsten Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer Din viden

14 Konklusion for i dag 14

15 Journalens røde tråd Anamnese Undersøgelse Diagnose(r) Behandling(er) Opfølgning 15

16 Lov om tandlæger 14 Tandlæger skal føre ordnede optegnelser over deres virksomhed efter regler fastsat af Sundhedstyrelsen. = systematik & omhu Juridisk dokument!!!!

17 Super journal = sufficient journal (RDU) Ingen symp. siden sidst. sund og rask Mundhyg god / lidt tandsten spec. UK front, Slimhinder: i.a., Pt ryger forsat ca stk dgl. Pocher: gen. < 3mm, dog +7(4) 4 mm. lidt blødn. aprox. v.molarer Diag.: ging.chr. Caries us.: init.caries (obs!) : 5(4)+, +6(4), +7(2) fraktur fyldn. 7-(14). Pt. atter afslået BW. Pt. endnu engang info om risikoen for manglende diag. og beh. som følge heraf. Pt. overvejer til ng. samtykke til kortere ktr. Accept af fuld egen betaling (TDR) (IFB): vist gingivitis og inst. i brug af tråd./børst - afprøvet og duraphatlak påført obs 5(4)+, +6(4), +7(2) PT ønsker ikke info om rygestop Aftalt tid til fyldn. 7- kp (1200.-) og tilkald 4 mdr. //NN 17

18 Journalføring opbevaring? Så længe den er i brug Herefter gemmes den i 10 år fra sidste optegnelse RTG og andet billeddiagnostisk mat. 5 år (diagnostikken dog i 10 år) Modeller så længe de har betydning Må gerne scanne papir til EDB Patientjournaler skal opbevares forsvarligt, og det skal sikres, at uvedkommende ikke har adgang til oplysningerne OBS! CHECK at backup virker at data kan genindlæses. 18

19 Aktindsigt og kopi af journaler Patienten har som hovedregel krav på aktindsigt i deres journal Sundhedsloven Hele journalen og tilhørende bilag Gælder personer over 15 år Gælder også forældremyndigheden til patienter under 18 år KUN en kopi kan udleveres til PT evt. mod gebyr 19

20 Overdragelse af journaler Patients ejendom Tandlægens ansvar Kun samme sundhedsperson (TDL til TDL) eller Embedslægeinstitutionen ved ophør Overdrages efter samtykke Mundtligt eller skrifteligt - journalføres Original journalen overdrages Et opkald er nok! 20

21 Journalføringspligten Alle tandlæger, der foretager behandlinger af patienter Gælder også ved brug af medhjælp/uddelegering Gælder på klinikker private og offentlige (eget hjem) Alt kontakt med patienten skal journalføres hvis det er led i en behandlingen eller kunne blive det Rådgivning fra anden sundhedsperson 21

22 Uddelegering Kan det primært være alle Medhjælp må udføre hvad den autoriserede person sætter dem til Krav om instruks! ved ramme delegation : altid på skrift! Alt hvad medhjælperen laver, udføres alene på den autoriserede persons ansvar hvis instruksen følges Muligt at kontrollere den udførte behandling 22

23 Uddelegering Man uddelegerer ikke hvis det ligger indenfor vedkommendes egen autorisation Rammedelegation - defineret patientgruppe uden, at tandlægen forinden har taget stilling til den enkelte patients behandlingsbehov. Tænk på hvad patienten forventer 23

24 Tandlægeoverenskomsten siger? Landssamarbejdsudvalgets vejledende udtalelse: Medhjælp må ikke udføre invasiv behandling (bore, skære, rense tænder under tandkødsgrænsen m.v.), på øvrige områder kan tandlæger anvende medhjælp i forbindelse med tandbehandling, medhjælpen kan udføre dele af ydelsen under tandlægens eller tandplejerens supervision og kontrol, medhjælpen kan ikke selvstændigt gennemføre og afslutte ydelsen/behandlingen. 24

25 Uddelegering kort og godt Opgaver kan efter autorisationsloven uddelegeres til andre personer uanset uddannelse og baggrund, dog ikke: Erklæringer til offentlig brug Recepter Kosmetisk tandpleje Information til patienten om delegation 25

26 Formen Altid på dansk også diagnoser Papir, computer eller kombination Ske i forbindelse med eller snarest muligt efter patientkontakten Det skal fremgå hvem der har foretaget journalnotatet og hvornår Alt skal være forståeligt for andre sundhedspersoner, der deltager i behandlingen af patienten 26

27 Journalføring 5. En patientjournal kan føres både elektronisk og som papirjournal. Stk.4. Det skal fremgå hvem der har foretaget journalnotatet og hvornår. 7. Tandlægen skal ud fra journaloptegnelser kunne redegøre for en given behandling, eventuelle planlagte behandlinger, behandlingsforløb og resultat med deraf flg. prognosevurdering. Stk.2. Journalen skal kunne danne grundlag for evt. anmeldelser og opfylde oplysningspligten. Rettelser 11. Oplysninger i journalen må ikke fjernes Stk.2.Nødvendige rettelser eller tilføjelser skal ske,så oprindelig tekst bevares og med angivelse af dato hvornår og af hvem rettelsen er foretaget.

28 Kontinuationen er journalen Kronologisk KUN en journal pas på faneblade Henvisning til evt. bilag Behandlingsplan er note ikke en journal 28

29 Hvor meget skal du skrive? De oplysninger, som er nødvendige for en god og sikker behandling med de informationer, der er relevante og nødvendige Bekendtgørelse nr af 12/12/2006 For hver patient oprettes én patientjournal med relevante og nødvendige oplysninger: 29

30 Journalers indhold 8 For hver patient oprettes en patientjournal med relevante og nødvendige oplysninger: Stamoplysninger: -a.navn, cpr.nr.,bopæl, kontaktoplysninger -b. evt. pårørende -c. særlige forhold :Anamnese (sygdomme, medicinindtag,at) Dato for kontakt Årsag til kontakt Observationer og undersøgelser Diagnoser ( dansk! ) Indikation for behandling Iværksat behandling Indtrådte komplikationer Ordination af lægemidler Henvisning

31 Andet relevant materiale dateret og identificeret. -røntgenbilleder -kliniske fotos -evt. modeller

32 Anamnese Henvendelsesårsag: Forventninger fra PT ( at pt.ønsker er ikke en faglig indikation) Medicin,helbredstilstand og aktuelle region ; symptombillede

33 Undersøgelse Kliniske fund: Mundhyg. Evt BOP. pus Caries : lokalisation og stadie Parodontiet :pat. pocher lokalisation (tand), løsning. Andet: slimhinder, kæbeled, slid, frakturer,infraktioner, insufficiente restaureringer etc.

34 Røntgen Kræver altid indikation og sundhedsfaglig begrundelse: Diagnostik Behandlingsplanlægning Kontrol Dokumentation af sunde tilstande beskriv al patologi Diagnoser prioriteret =Indikation 34

35 Negative fund? Ikke længere et selvstændigt krav Vigtige negative kan dog være meget vigtige Naturlige slimhinder, Slimhinder i.a. Ingen patologiske pocher, pat. Pocher Ingen hævelse 35

36 Behandling- aldrig uden diagnose Akut ( diagnosen bestemmer den udløste ydelse i overenskomsten) Aktuelt (prioriteret- fx reetablering af tyggefelter,skinnebeh., anbef. behandl. mm.) Fremadrettet (tilkald!)

37 Ingen behandling uden informeret samtykke.

38 Informeret samtykke Sundhedsloven af : Kapitel 5 : Patienters medindragelse i beslutninger 15. Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. 16. Pt. har ret til information om behandlingsmuligheder, herunder risiko for komplikationer og bivirkninger. Stk.2 Pt. kan frabede sig information Stk.3 Information gives løbende under behandling. Stk.4 Relevante alternative behandlingsmuligheder skal skitseres inden behandling iværksættes, herunder prognosevurdering og konsekvenser hvis pt. frabeder sig indhentning af helbredsoplysninger.

39 Information Diagnoser Behandlingsmuligheder Pris Prognose Information Svar fra patient

40 (7) Medinddragelse i beslutninger Over eller under 15 år Samtykket kan i mange tilfælde tilkendegives stiltiende. Dette kræver dog, at der er tale om undersøgelse og afpudsning med tandpasta Alt andet kræver samtykke 40

41 dokumentationspligten ligger hos tandlægen

42 Tandlægen skitserer relevante behandlingsmuligheder Patienten træffer valget på oplyst grundlag..

43 Pris! Tandlægeoverenskomsten Hvis den samlede behandling incl. alt forventes at overstige kr skal pt. tilbydes skriftligt uspecificeret overslag Ændres behandlingen løbende og prisen ændres væsentligt skal pt. informeres herom og tilbydes et revideret uspecificeret overslag. Det skal ske på et tidspunkt så pt. kan afbryde behandlingen. Synlig prisliste i venteværelset.

44 Vejl. Vedr. anvendelse af fyldningsmaterialer. 7. Ved fyldningsterapi skal det fremgå af patientens journal, hvilken information patienten har fået, og hvad patienten har tilkendegivet på baggrund af denne. Den indikation, der ligger til grund for at lægge en ny fyldning samt udskifte en tidligere lagt fyldning, skal ligeledes journalføres.

45 Valg af fyldningsmateriale Plast er første valg Sølvamalgamfyldningsmaterialer kan anvendes i blivende tænder i de tilfælde, hvor det er åbenbart, at en fyldning i dette materiale vil have den bedste holdbarhed Manglende mulighed for tørlægning Vanskelig tilgængelighed af kavitet Speciel stor kavitet Stor afstand til nabotand 45

46 Materialer Alle materialer i patientens mund angives. Fibre,fibervæske, aftryksmaterialer, fyldningsmaterialer, farve, bonding, cement, provisorie type,injektionsvæske mængde og type og placering etc.

47 Medicinsk udstyr Oplysninger om implantation af alt medicinsk udstyr CE mærket Det anvendte implantat (CE type IIb) skal kunne identificeres entydigt og specifikt (produktionsbatch og/eller lotnummer) 47

48 Protetik vedr. medicinsk udstyr efter mål : Kopi udleveres til pt. og dette journalføres hver gang.

49 Prognose Behandlingsresultat Angivelse af faktorer der kan påvirke prognose

50 Vurdering af behandlingsresultat og prognose Information til pt. om resultat Information til pt. om prognose på baggrund af resultat Information om forudsætninger for prognose og instruktion

51 (5) Vurderingen af patientens risikoprofil? Det forudsættes i Tandlægeoverenskomsten, at tandlægen/tandplejeren i tilknytning til den diagnostiske undersøgelse skal foretage en individuel faglig vurdering af patientens risikoprofil med deraf følgende behov for indkaldelse til behandling, kontrol og forebyggende aktiviteter. 51

52 Opfølgning Plan eller aftale om videre opfølgning Næste tilkald skal anføres Individuelt Lav risikoprofil indkaldes med et interval på 12 måneder eller derover Moderat risikoprofil indkaldes med et interval på 6-10 måneder Høj risikoprofil indkaldes med et interval på 2-4 måneder 52

53 PA - risikoprofil Gingivalindex eller BOP%, forekomsten af residuale pocher over 4 mm, tandtab, knogletab i forhold til alder vurderet på røntgen, rygning, systemisk eller genetisk prædisponering for øget parodontal sygdomsaktivitet. ( - for fuldstændighedens skyld bemærkes, at der kan være andre orale tilstande, end ovennævnte, der er bestemmende for patientens indkaldeinterval) 53

54 Caries - risikoprofil Carieserfaring og aktivitet i forhold til aldersgruppen (DMF-T), mundhygiejne, spytsekretion, kost og sukker herunder hyppighed af sukkerindtag, fluorindtag Sygdomme eller medicinering, der kan prædisponere for øget cariesaktivitet 54

55 Nationale kliniske retningslinjer Området indkaldeintervaller Minimum 12 mdr. - Maksimalt 24 mdr. Rød, gul og grøn - gruppeinddeling 55

56 Dokumentation! - sammenhængen mellem Årsag Diagnose Undersøgelse Diagnostik Intervention handling Prognose Information Intervention Prognose Information

57 Journalen i praksis 57

58 Vores journaler 58

59 Nøgleord Systematik

60 Makro eller fraser??? PAS PÅ!

61 Hvad er sandt? KDF : ingen ændringer siden sidst. Slimhinder og gingiva.i.a Diag.Gingivitis acuta/ Gingivitis chr./gingiva sana. Mundhyg. God Calc. sv.t ling. i UK.front. Pocher< 4mm. Ingen caries. BW.Tilkald 3.mdr. Udv. Tdr. Obs. 76+ løs af 2.grad, pocher i ok gen 4-6 mm pus i sidereg. Og gen. blødn. V. sondering. Store mængder sub. ging. Tandsten. +4 te.b.æ, inj. Pt. ønsker MK +6.Aftalt tid. 61

62 MAKROER Kan ALDRIG anvendes passivt Er at betragte som en : - huskeseddel! -checkliste! -guideline?

63 63

64 Henvendelsesårsag Anamnese Kliniske fund Diagnoser Behandling nu Behandling i fremtiden Forbehold Pris Information til patient fra patient Aftalt

65 Eller : Hvorfor kommer pt henvendelsesårsag,forventninger Hvad hører du anamnese Hvad ser du undersøgelse Hvad fejler pt. diagnose Hvad skal der gøres behandlingsmuligheder Hvad koster det pris Hvad siger du information De 11 H èr Hvad svarer pt. samtykke Hvad gør du behandling og materialer Hvordan vil det gå prognose Hvad med fremtiden tilkald, kontrol,kompliance

66 Principper for daglig journalføring Årsag Diagnose Intervention Prognose Information Å. Årsag til henvendelse :Anamnese, undersøgelse incl. evt suppl. undersøgelser,rtg, mm. D. Diagnose :Analyse på baggrund af kliniske fund. Prioritering af behandlingsbehov. I.Intervention : Udført og planlagt behandling og argumentation herfor P.Prognose : Forventninger til den udførte eller planlagte behandling og angivelse af faktorer der kan forringe denne. I.Information : Angivelse af den information pt. har fået; herunder orientering om pris, alternative beh.forslag og pt.`s stillingtagen til den forslåede behandling.

67 Systematik og information Årsag Diagnose Information Prognose Intervention 67

68 Nøgleordene her er : Systematiske og informative MEN ÅBNE MAKROER.

69 Telefonkonsultation-makro Telefonisk henv.: Årsag : Information : Respons: Aftalt: Modtager : Ansvarlig:

70 Makro telefonkonsultation Pt. ringer Årsag: smerter efter indir. ovka +5 dd.mm.åå. Smerter aftaget,men stadig kuldefølsom.spiser ikke smertestillende Din information: inf. at der kun er gået en uge; at smerter er aftaget er et godt tegn. Atter inf. om risiko for endo og at pt. skal henv. sig, hvis symp. ikke fortsætter med at aftage. Patientens respons: ser tiden an og ringer evt. tilbage. Hvad er aftalt: se ovenfor Modtager: XX Ansvarlig: YY

71 Eksempel Akut pt. henv. sig m. diffuse smerter h.s. ok/uk? Debut ca. 1 uge. Tiltagende. Smerter v. tygning. US: let hævelse fac. 6+, udtalt palp.- og perk. ømhed 6+. UK: i.a. Ingen sygdomme / ingen medicin helbred i.a. Rtg.6+ ( Diagnostik) : apikal opklar. mes/fac rodkomp. Diag.: par.apic. 6+. Beh.: endo tilbudt uspec. overslag / afslået Årsag Diagnose Fortsættes Information

72 Eksempel Pt. info om prognose og pris for endo mundtligt (ca kr) + dækfyld. Alternativ.beh oplyst: ex., evt. bro el. impl.-beh. efterfølg. afvist af pt. 3.6 ml Xyloplyin/adrenalin 20mg/ml, Tuber/infilt. oplukn. 6 + ; 4 kanaler lokaliseret. Udrens. til FR : 20/fil20 skyln. 0,5 % hypoklorit ; calasept + ketacfil ilagt Intervention På sigt bør 6+ forsynes med krone. PT. accept. Info om risiko for eftersmerter Prognose instr. smertestillende piller rp# håndkøb 400 mg ibuprofen 4 x dagl i to dage. Aftalt tid til endelig udrens. Pt. ringer v. symp. NN Information

73 Anvendelige formuleringer Akut pt.: En ellers sund patient ønsker... Det kan ikke gøre pt. s forældre forståeligt..(!) Kan ikke gøre pt. forståeligt Pt. info Pt. accept Pt. afslået beh. pt. info om risici forbundet hermed: Henholdende beh. Semipermanent løsning Provisorisk reparation

74 Anvendelige formuleringer: Pt. overvejer Tent. diag. Diff. diag. Ingen garanti for beh./effekt / Pt.inf. Kompromis beh. Korrektion af okklusionskurve i forbindelse med cementering.

75 PAS PÅ : Rod! Patientens informationer & svar Anvendte materialer ( forkortelser!!) Årsag til behandling-diagnoser Røntgen : ALLE informationer +indikation Tilkald dvs. fremadrettet behandlingsplan og begrundet

76 Det skriver du lige selv.!!! Rather safe than sorry Tynd is Tyk journal!

77 Identificer akilleshæl! SYSTEMATIK (skriv til andre) BRUG OVERENSKOMST BRUG DINE MAKROER AKTIVT SKRIV HVAD DER SIGES (og tænkes)

78 Ryggen fri for tandlægen Tryghed for patienten = formål m. Sundhedsloven

79 Journaler er godt værktøj, hvis man vil det! og vi har ikke noget valg!

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Undgå journalens faldgruber. Odense 8.maj 2014 For klinikassistenter

Undgå journalens faldgruber. Odense 8.maj 2014 For klinikassistenter Undgå journalens faldgruber Odense 8.maj 2014 For klinikassistenter Overordnede udløsende faktorer Manglende diagnostik -BW -Diagnostik på BW -PA-og eller CA registrering -mangelfuld journalføring og ingen

Læs mere

Undgå Journalens faldgruber. Scandic Ringsted 12.nov.2013

Undgå Journalens faldgruber. Scandic Ringsted 12.nov.2013 Undgå Journalens faldgruber Scandic Ringsted 12.nov.2013 Journalen som vidne! Tandlæge Charlotte Bonde Tandlæge siden 1988 Privat praksis på Østerbro Tandlæge i Tandlægevagten i København Sagkyndig konsulent

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring)

Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring) 16. marts 2006 Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring) 1 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991 om Terapiassistenter (fysioterapeuter og ergoterapeuter)

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Merete Graakjær Nielsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Carl Johan Fasting Erichsen Behandlingssted:

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Søren Stoustrup Aarslev Flytlie

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10 Tilsynsrapport 2015 Smedegården Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev Kommune: Hjørring Leder: Mette Færch Telefon: 72 33 53 10 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 31. august 2015 SST-id:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Christian Frøkjær Thomsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Buus Behandlingssted: HUS

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Bruce Phillip Kyle Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Steen Meier Rønborg Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kristina Alexandra Iris Winter

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved Tilsynsrapport 2015 Kløckershave Endelig tilsynsrapport Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte Kommune: Gentofte Leder: Ulla Rytved Telefon: 39 75 01 61 E-post: ullr@gentofte.dk Dato for tilsynet: 21.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Arne Nyholm Gam Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kirsten Wilkens Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Trine Bay Laurberg Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Polmann Dyreby Behandlingssted:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig MUNKEBOCENTRET DISTRIKT ØST Adresse: Farimagsvej 44-52, 4700 Næstved Kommune: Næstved Leder: Birgitte Ettrup Telefon: 55 88 19 04 E-post: biett@naestved.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Mogens Rishøj Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. /1-17-172/1 sif Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Thisted Kommune 2010 Tilsynene i Thisted Kommune har gennemført i alt otte tilsynsbesøg

Læs mere

28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten

28/09/15. Tandlægeoverenskomsten 2015-18. Program for dagen. Tandlægeoverenskomsten 2015-18 Nanna Lindstrøm Hessel, Juridisk konsulent, afdelingen for rådgivning af klinikejere Ole Marker, Tandlæge, MPA, underdirektør Program for dagen 10.00-11.15 Kursus 11.15-11.45 Pause 11.45-13.00

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev Tilsynsrapport 2015 Cassiopeia Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund Kommune: Brønderslev Leder: Områdeleder Eivind Grepperud, afdelingsleder Dorte Lassen Telefon: 99 45 54 70 E-post: sikkerpost@99454545.dk

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, 2016. Publikationen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Boris Velander Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Flemming Klein Behandlingssted:

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jes Christian Rahbek Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Morten Ludvig Kraft Behandlingssted:

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-139/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 04-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Møllegården,,Vestergade 9, 9460

Læs mere

Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Karen Marie Dencker Oversygeplejerske, cand.scient.san. 23.05.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsens Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig PLEJEHJEMMET ROSENVANG Adresse: Sankelmarksvej 6, 4760 Vordingborg Kommune: Vordingborg Leder: Distriktsleder Ulla Krøger Telefon: 55 36 22 00 E-post: ulkr@vordingborg.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Tilsynsrapport 2015 Område Øst, Sejs Plejecenter Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg Kommune: Silkeborg Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Telefon: 89 70 46 30 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for

Læs mere

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune Dato: 4. marts 2014 J.nr. 5-2210-33/1 s tilsyn med plejehjem i Frederikssund Kommune 2013 Tilsynene i Frederikssund Kommune har gennemført i alt to tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Adresse: Danske Lægers Vaccinations Service, Vejle

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Mads Bundgaard Linses Lounge Adresse: Reykjaviksgade 5, 2300 København S Telefon: 32320692 Tilsynet blev foretaget af: Embedslæge Ulla Axelsen Embedslæge

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012 Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Kommunale ydelser Den sociale vinkel: Ifølge hviken lovgivning er ydelsen givet?

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig Helgesvej Adresse: Helgesvej 1-3, 4700 Kommune: Næstved Leder: Distriktschef, Birgitte Ettrup Telefon: 55 88 19 04 / 20 20 34 14 E-post: biett@naestved.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-1583/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Ringkøbing-Skjern Kommune 2012 Tilsynene i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Hans Bredsted Lomholt Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Bent Castensøe-Seidenfaden Behandlingssted:

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

patienter med betydelig

patienter med betydelig Særlige tilskudsmuligheder li d til patienter med betydelig mundtørhed Regionshospitalet Viborg Ole Hovgaard Overtandlæge Afd. for regional specialtandpleje Regionhospitalet Viborg 1 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00 Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Winnie Halkjær Telefon: 99 17 45 00 E-post: wiha@thisted.dk og sikkerpost@thisted.dk Dato for

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Per Billesbølle Behandlingssted:

Læs mere

sikkerpost@silkeborg.dk

sikkerpost@silkeborg.dk Jr. nr.: 5-2211-528/1 P-nr.: 1013525095 SST-id: PHJSYN-00003155 Tilsynsførende: Heidi Aagaard Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 08. april

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted J.nr. 5-2411-216/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Læge: Thomas Bo Jensen Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Klinik: Aarhus Privathospital

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-705/1 P-nr.: 1003279764 SST-id: PHJSYN-00003604 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør Tilsynsrapport 2015 Boligerne Anna Anchersvej Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Afdelingsleder Lisbeth Ahlberg Telefon: 49 28 44 28 E-post: peh43@helsingor.dk Dato

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Mary Amma Kjærulff Knudsen Glostrup Privathospital Adresse: Byparksvej 98, 2600 Glostrup Telefon: 44660535 Tilsynet blev foretaget af: Troels Thomsen,

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Patientjournaler. Journalføringspligt

Patientjournaler. Journalføringspligt Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring,

Læs mere

Stk. 3. Biologiske præparater som sådan er ikke en del af patientjournalen.

Stk. 3. Biologiske præparater som sådan er ikke en del af patientjournalen. Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Børge Sejersen Sommer Behandlingssted:

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000 VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB (Til landets læger) 1. Indledning Sundhedsstyrelsen er, som led i sit tilsyn med den sundhedsfaglige

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 028-10 Implementering af ny overenskomst om tandlægehjælp

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Klostertoften Ældrecenter. Adresse: Søndermarksvej 18, 8800 Viborg. Kommune: Viborg. Telefon: 87 87 65 70

Tilsynsrapport 2010. Klostertoften Ældrecenter. Adresse: Søndermarksvej 18, 8800 Viborg. Kommune: Viborg. Telefon: 87 87 65 70 Tilsynsrapport 2010 Klostertoften Ældrecenter J.nr. 2-17-4/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Søndermarksvej 18, 8800 Viborg

Læs mere

Beboeres retsstilling på plejehjem

Beboeres retsstilling på plejehjem Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Beboeres retsstilling på plejehjem Plejehjemmet Falkenberg et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SAMMENFATNING

Læs mere

Vejledning om tandlægers journalføring

Vejledning om tandlægers journalføring Vejledning om tandlægers journalføring Formål med vejledningen Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter. Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg. Kommune: Århus. Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach

Tilsynsrapport 2015. Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter. Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg. Kommune: Århus. Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach Tilsynsrapport 2015 Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter Holme, Madsbjerg Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg Kommune: Århus Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach Telefon: 87 13 50 30 E-post: post@mso.aarhus.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-242/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredensborg Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Sven Trautner FALCK HEALTH CARE

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Thomas Philip Fahmy Behandlingssted:

Læs mere

Hvad er Patientklagenævnet?

Hvad er Patientklagenævnet? Hvad er Patientklagenævnet? En offentlig myndighed Uafhængig Kan udtale kritik Træffe afgørelse i enkeltsager Patientklagenævn og Patientforsikring Erstatning fra Patientforsikring, selvom sundhedspersonen

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Forstander Hanne Munkholm

Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Forstander Hanne Munkholm Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Forstander Hanne Munkholm Telefon: 38 38 46 00 E-post: hmmo@diakonissen.dk Dato for

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Forebyggelse & patientklager

Forebyggelse & patientklager Forebyggelse & patientklager Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Læringsmål Forebyggelse Definere og foretage rapportering af en utilsigtet hændelse Patientklager

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Plejecenter Marienlyst. Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive. Kommune: Skive

Tilsynsrapport 2015. Plejecenter Marienlyst. Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive. Kommune: Skive Tilsynsrapport 2015 Plejecenter Marienlyst Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive Kommune: Skive Leder: Theresa A. Wollenberg (siden 1. november 2014) Telefon: 99 15 67 00 E-post: sk@skivekommune.dk Dato

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredensborg Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-32/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredensborg Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-32/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-32/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden s tilsyn med plejehjem i Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken J. nr.: 1-17-60/4 P nr.: 1003371723 Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken Adresse: Solsikkevej 43, Koldby, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Winnie Halkjær Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Struer Kommune 2011 Tilsynene i Struer Kommune har gennemført

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Plejecenter Egely. Endelig rapport. Adresse: Egebjerg Bygade 34, 2750 Ballerup. Kommune: Ballerup. Leder: Birgitte Züricho

Tilsynsrapport 2015. Plejecenter Egely. Endelig rapport. Adresse: Egebjerg Bygade 34, 2750 Ballerup. Kommune: Ballerup. Leder: Birgitte Züricho Tilsynsrapport 2015 Plejecenter Egely Endelig rapport Adresse: Egebjerg Bygade 34, 2750 Ballerup Kommune: Ballerup Leder: Birgitte Züricho Telefon: 44 77 30 95 E-post: biz@balk.dk Dato for tilsynet: 02.

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård J. nr.:4-17-214/4 P nr.: 1003271490 Tilsynsrapport 2009 Ørbygård Adresse: Medelbyvej 6, 2610 Rødovre Kommune: Rødovre Leder: Hanne Henriquis Dato for tilsynet: 28.januar 2009 Telefon: 36 37 08 80 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejehjemmet Lollandshus. Adresse: Lollandsgade 15-19, 9000 Aalborg. Kommune: Aalborg. Leder: Anne Seidelin.

Tilsynsrapport 2014. Plejehjemmet Lollandshus. Adresse: Lollandsgade 15-19, 9000 Aalborg. Kommune: Aalborg. Leder: Anne Seidelin. Tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Lollandshus Adresse: Lollandsgade 15-19, 9000 Aalborg Kommune: Aalborg Leder: Anne Seidelin Telefon: 99316500 E-post: aalborg@aalborg.dk Dato for tilsynet: 24. oktober

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Sven Trautner Falck Healthcare

Læs mere

DELEGATION & REGLER VIKAR FOR LÆGE. kend ansvarsforholdene som medicinstuderende

DELEGATION & REGLER VIKAR FOR LÆGE. kend ansvarsforholdene som medicinstuderende DELEGATION & REGLER VIKAR FOR LÆGE kend ansvarsforholdene som medicinstuderende VIKAR FOR LÆGE Når du som medicinstuderende arbejder som vikar for en læge, er det vigtig, at du er opmærksom på, hvordan

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Adresse: Kommune: Leder: Roskildevej 11, 4330 Hvalsø Lejre Susanne Marcussen Dato for tilsynet: 10.11.08 Telefon: 46464740 eller lederen 46464745 E-post:

Læs mere

Vejledninger og eksempler på behandlinger i forbindelse med April 2015 overenskomsten

Vejledninger og eksempler på behandlinger i forbindelse med April 2015 overenskomsten Redigeret juni 2015 Vejledninger og eksempler på behandlinger i forbindelse med April 2015 overenskomsten Eksemplerne er taget med udgangspunkt i DentalSuite opdateringskurserne Side 1 Følgende ydelsesbeskrivelser

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere