SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE"

Transkript

1 Red: Jill Mehlbye og Anette Hammershøi SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE En antologi om forebyggelse og behandling Red: Jill Mehlbye og Anette Hammershøi børn og unge i løbet af deres op- leret om emnet i Danmark. De 15 vækst bliver udsat for seksuelle artikler giver samlet set et billede overgreb. I denne antologi beskri- af problemets omfang og karakter, ver og diskuterer forskere og prak- forskellige former for overgreb, de tikere, som i flere år har beskæftiget psykiske følgevirkninger, forskel- sig med problemstillingen, aspek- lige behandlingsformer og fore- ter af den viden og de erfaringer, byggende sociale tiltag. SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE der gennem de seneste år er etab- En antologi om forebyggelse og behandling Det er en kendsgerning, at nogle F OR SE GSNETVÆRKET SKNIN OM N KS ØR UE L LE OVERGREB MOD B

2 Akf=s publikationer forhandles gennem boghandelen og gennem akf forlaget, Nyropsgade 37, 1602 København V Telefon: eller Fax: Direkte bogbestilling: Telefon: Internet Copyright: 2006 akf og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til akf. Copyright foto: Lars Degnbol - Phonowerk Omslagslayout: Phonowerk Forlag: akf forlaget Isbn. nr.: I\Forlaget\JM\Antologi børn\*.jp Oktober 2006

3 10. oktober 2006 L:\TEKST\FORLAG\JM\Antologi seksuelt misbrug\samlet rapport jm endelig udgave.doc/jp Seksuelle overgreb mod børn og unge En antologi om forebyggelse og behandling Redigeret af Jill Mehlbye Anette Hammershøi Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Oktober

4

5 Forord Seksuelle overgreb mod børn har en forholdsvis kort offentlig historie i Danmark. I 1999 besluttede den daværende regering at styrke indsatsen i forhold til seksuelle overgreb mod børn. Et problem, som indtil da ikke havde haft den store opmærksomhed i offentligheden. En tværministeriel arbejdsgruppe udgav i år 2000»Redegørelse om en forstærket indsats mod seksuelt misbrugte børn«. Redegørelsen blev det afgørende startskud for en øget offentlig erkendelse af, at forebyggelse, afdækning og behandling af seksuelle overgreb mod børn er en vigtig samfundsmæssig opgave. Som opfølgning på denne redegørelse blev der dels oprettet en række videnscenterfunktioner, og dels etableret et forskningsnetværk om bekæmpelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Forskningsnetværket dækker en bred, tværfaglig ekspertise, som bl.a. er baseret på videnscenterfunktionerne. I 2003 udarbejdede regeringen en handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn med henblik på at fastholde fokus på problemet og sikre en fortsat styrkelse af indsatsen mod seksuelt misbrug af børn. Handlingsplanen havde bl.a. til formål at gøre status over eksisterende viden og at pege på områder, hvor der var behov for yderligere viden. Denne antologi kan ses som et resultat af forskningsnetværkets arbejde i de 6 år, det har eksisteret. Antologien indeholder en række bidrag fra medlemmer af forskningsnetværket og omhandler følgende hovedtemaer: Udbredelsen af seksuelle overgreb mod børn, konsekvenserne af de seksuelle overgreb for børn og forældre, forebyggelse af seksuelle overgreb mod 3

6 børn og behandling af de børn og unge, der har været udsat for eller har udsat andre børn for seksuelle overgreb. Forskningsnetværket håber hermed at give et væsentligt input til den fortsatte debat om emnet samt at sikre, at der fortsat er fokus på dette væsentlige samfundsmæssige problem, som især går ud over de mest socialt udsatte børn og unge i vort samfund. Forskningsnetværket takker samtidig Helsefonden for den støtte, den har ydet netværket gennem årene ved finansiering af møder og konferencer i forskningsnetværkets regi, og ikke mindst for den økonomiske støtte, netværket har fået i forbindelse med udarbejdelse af foreliggende antologi. God læselyst. På hele forskningsnetværkets vegne Jill Mehlbye og Anette Hammershøi Oktober

7 Indhold 1 Indledning med introduktion til antologien Af Anette Hammershøi og Jill Mehlbye Barnlig seksualitet og seksuelle overgreb på børn Af Katrine Zeuthen Unges egne udsagn om tidligere seksuelle erfaringer og overgreb Af Karin Helweg-Larsen og Helmer Bøving Larsen Seksuelle overgreb ved børn og unges brug af chatrum Af Kuno Sørensen og Katrine Schrøder Betalt seksuel udnyttelse af drenge og piger under 18 år Af Marie Luise Nørrelykke og Mogens Holm Sørensen Mistanke om seksuelle overgreb i daginstitutioner Af Else Christensen Seksuelle overgreb på børn og unge på døgninstitutioner Af Jill Mehlbye Handicap og risiko for seksuelle overgreb Af Elsebeth Kirk Muff

8 9 Psykologisk behandling af mindre børn og deres familier efter seksuelle overgreb Af Ingrid Leth Behandling til forældre til børn udsat for seksuelt overgreb Af Anette Bådsgaard og Pia Rathje Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen år Af Annalise Rust og Birgitte Jørgensen Børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd Af Mimi Strange Mødet mellem offer og krænker erfaringer og perspektiver Af Line Albér Andersen, Anne Charlotte Larsen, Martin Mogensen og Steen Ulrik Mogensen Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Af Kristian Larsen De sociale indsatsers rolle i forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb set fra et barneperspektiv Af Anne Melchior Hansen Litteratur Om forfatterne English Summary Noter

9 1 Indledning med introduktion til antologien Af Anette Hammershøi og Jill Mehlbye Denne antologi er udarbejdet af medlemmer af Forskningsnetværket om Seksuelle Overgreb mod Børn. Netværket, der er blevet til på netværksmedlemmernes eget initiativ, består af repræsentanter for forskningsinstitutioner, videncentre og rådgivnings- og behandlingscentre. Netværket har eksisteret siden 2000 og siden 2002 med finansiel støtte fra Sygekassernes Helsefond. Ud over de regelmæssige møder for netværkets medlemmer har netværket desuden afholdt to landsdækkende konferencer for interesserede praktikere og forskere. Netværket har sekretariat på Statens Institut for Folkesundhed. Forskningsnetværket om Seksuelle Overgreb mod Børn er et forum baseret på tværfaglighed. Det overordnede formål med netværket er at etablere og vedligeholde en integreret tværfaglig forskningsmæssig og praktisk indsats mod seksuelle overgreb på børn og unge med baggrund i eksisterende forskningsmiljøer og i et nært samarbejde med børneinstitutioner, skoler, fritidsforeninger og andre relevante institutioner inden for såvel sundheds-, justits- som socialvæsen. Netværket har endvidere til formål at indsamle og sprede viden om forskningsresultater, at udveksle og koordinere erfaringer og at bidrage til at udvikle og gennemføre forskningsprojekter, der kan fremme en effektiv forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge samt forebygge eller mindske følgevirkningerne af seksuelle overgreb. Netværket søger løbende at sikre kontakt til andre relevante forskningsmiljøer og instanser, der beskæftiger sig med børn og unge, og at holde sig orienteret om nye forskningsmæssige initiativer samt at overvåge, at 7

10 netværket har kontakt hertil. Det er netværkets ønske at bidrage til, at en national indsats mod seksuelle overgreb på børn fortsat kan bygge på forskningsbaseret viden om problemstillingen. En række medlemmer af forskningsnetværket præsenterer i denne antologi deres viden, deres forskning og deres praksis på området. De 15 artikler afspejler netværkets tværfaglighed og giver samtidig et bredt udsnit af den viden, der aktuelt findes på området i Danmark. I det følgende gives en nærmere præsentation af artiklerne og indholdet i antologien. Hvad er barnlig seksualitet, og hvordan udvikles denne? En helt afgørende forudsætning, når man skal beskæftige sig med og forsøge at forstå børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, er faglig viden om barnlig seksualitet. Kathrine Zeuthen, Institut for Psykologi på Københavns Universitet, påpeger i sin artikel (kapitel 2), at det er vigtigt, at vi har en viden om, hvad barnlig seksualitet er, og hvordan vi støtter barnet i en sund og naturlig udvikling af dets seksualitet. Kathrine Zeuthen beskriver i sin artikel, at det seksuelle overgreb netop kan ske, fordi børn, som er helt afhængige af de voksnes omsorg, ofte ikke kan skelne mellem den voksnes omsorg og det seksuelle overgreb, fordi denne skelnen er noget barnet skal lære af de voksne omkring sig. I sin artikel giver hun en indføring i den barnlige seksualitet, hvordan denne udvikles, og hvordan det påvirker barnets udvikling af en naturlig seksualitet, at det udsættes for overgreb. Omfanget af seksuelle overgreb En undersøgelse fra 2002 blandt klasses-elever gennemført af Karin Helweg-Larsen, Statens Institut for Folkesundhed, og Helmer Bøving Larsen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet (kapitel 3) viser, at 8% af pigerne og 2% af drengene oplyste, at de havde været udsat for seksuelle erfaringer med en person, der var mindst 5 år ældre end dem selv, og 3% af pigerne og 1% af drengene oplevede det som et seksuelt overgreb. Undersøgelsen viste endvidere, at der er nær sammenhæng mellem tidlige seksuelle erfaringer og alvorlige trivselsproblemer. Børn, der har svært ved at tale med deres forældre om problemer, som har 8

11 været vidne til vold i hjemmet, og som er vokset op med andre voksne end deres biologiske forældre har større risiko for at opleve overgreb. Hvad angår de mindre børn, som går i daginstitution, og deres udsathed for seksuelle overgreb fra personer uden for familien, viser en undersøgelse, som Else Christensen, Socialforskningsinstituttet, har stået for, at der kun synes at være tale om et begrænset problem (kapitel 6). Undersøgelsen er baseret på Socialforskningsinstituttets forløbsundersøgelse, som følger børn født i efteråret Kun ni mødre oplyser, at der har været mistanke om, at deres barn har været udsat for overgreb fra en voksen i daginstitutionen. Derimod oplyser 2% af mødrene (93 mødre), at der har været mistanke om seksuelle overgreb fra voksne mod børn i deres barns daginstitution, men altså i de fleste tilfælde ikke et overgreb, der har været direkte rettet mod deres eget barn. I de tilfælde, hvor der har været mistanke om overgreb fra en af de ansattes side, har halvdelen af institutionerne fritaget den mistænkte fra arbejdet og har holdt møde med forældrene, samt inddraget politiet og fået iværksat en undersøgelse. Der er imidlertid adskillige daginstitutioner, der ikke har iværksat nogle af disse aktiviteter. Der er, skriver Else Christensen, således et stykke vej endnu, når det handler om ensartede reaktioner fra daginstitutionernes side ved mistanke om seksuelle overgreb fra en af de ansattes side. Det fremgår endvidere af Else Christensens artikel, at ca. en fjerdedel af mødrene synes, at familien ikke har fået den hjælp, de mener, at de havde brug for i forbindelse med mistanken om seksuelle overgreb i deres barns daginstitution. Det er relativt mange, vurderer Else Christensen, og hun mener, at der er behov for et tættere samarbejde mellem daginstitutioner, familierne og den sociale forvaltning i disse sager. Børn og unge, der er anbragt på døgninstitution, udgør en særlig udsat gruppe i forhold til seksuelle overgreb. Dette har tidligere været dokumenteret i en række udenlandske undersøgelser, hvor det bl.a. er fremgået, at op mod en tredjedel af de børn der anbringes uden for hjemmet har været udsat for seksuelle overgreb inden anbringelsen, og at en væsentlig del af børnene, dvs. op til 13% af de anbragte børn, udsættes for overgreb under anbringelsen. Flere undersøgelser peger i den forbindelse på, at det især er de børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb inden anbringelsen, der også udsættes for overgreb under anbringelsen. 9

12 Jill Mehlbye, AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, har gennemført en undersøgelse blandt landets døgninstitutioner (kapitel 7), og finder, at stort set alle døgninstitutioner både har erfaringer med at modtage børn, der inden anbringelsen har været udsat for seksuelle overgreb, og har oplevet seksuelle overgreb mellem børnene og de unge under deres ophold på døgninstitutionen. Om 572 af de børn og unge, der har været anbragt på døgninstitution inden for de sidste to år, vides det med sikkerhed, eller der er stærk mistanke om, at de har været udsat for seksuelle overgreb inden anbringelsen. Heraf vides det med sikkerhed, at 270 af børnene og de unge har været udsat for seksuelle overgreb. Ca. en fjerdedel var drenge. Samtidig oplyser institutionerne samlet set, at 71 børn og unge har været udsat for seksuelle overgreb under anbringelsen på døgninstitutionen. Lidt over en tredjedel heraf var drenge. Der er typisk tale om, at det er et andet barn på institutionen, der har forgrebet sig på barnet. Elsebeth Kirk Muff, Socialt Udviklingscenter SUS, sætter i sin artikel (kapitel 8) fokus på en anden risikogruppe, nemlig børn og unge med fysiske og/eller psykiske handicap. I følge udenlandske undersøgelser har denne børne- og ungdomsgruppe 2-3 gange større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb. Artiklen beskriver en række af de myter og tabuer, der særligt knytter sig til seksuelle overgreb mod denne børne- og ungdomsgruppe og peger samtidig på, at behovet for viden på området er stort. Ikke mindst er det vigtigt, at også de medarbejdere, der omgås børn og unge med handicap fagligt er rustede til dels at få øje på de tegn og signaler, der måtte være fra børnene og de unge, dels at håndtere og iværksætte de påkrævede handlinger, der er forbundet med henholdsvis en mistanke eller en konkret viden om seksuelle overgreb. Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge En væsentlig forudsætning for effektivt at forebygge seksuelle overgreb mod børn og unge er reel oplysning om fænomenet. Der har i Danmark i de seneste år været flere eksempler på forebyggende indsatser, der retter sig direkte mod børnene og de unge selv. Ud fra en»empowerment tankegang«har disse indsatser bl.a. fokus på at oplyse og gå i dialog med børn og unge om temaet og samtidig lære dem at beskytte sig selv mod 10

13 overgreb og at blive opmærksomme på og bevidste om egne og andres grænser. Et område, hvor der især har været fokus på oplysning og dialog med børn og unge, er kampagner, der retter sig mod brugen af chatrum. Hvor vigtigt det er, at børn og unge lærer at færdes forsvarligt i disse virtuelle mødesteder skriver Kuno Sørensen og Katrine Schrøder, begge Red Barnet, i deres artikel (kapitel 4). Forfatterne beskriver den groomingproces, som voksne med seksuelle interesser i børn og unge benytter sig af på internettet. Gennem grooming forsøger krænkeren at skabe et tillidsforhold til barnet eller den unge for efterfølgende at forføre, manipulere, lyve og true sit offer til at medvirke i seksuelle aktiviteter på krænkerens egne præmisser. Kendskab til groomingprocessen er helt central for forståelsen af, hvorfor nogle børn og unge går så langt i deres kontakter, at de indvilliger i at mødes med en voksen, de har mødt i et chatrum. En væsentlig overvejelse bag kampagner eller oplysningsprogrammer, der henvender sig direkte til børnene og de unge selv er, at de ikke skal efterlade børnene og de unge med det indtryk, at det er deres eget ansvar, hvis de bliver udsat for seksuelle overgreb. Karin Helweg-Larsens og Helmer Bøving-Larsens undersøgelse (kapitel 3) viser, at når de unge skal beskrive årsagerne til seksuelle overgreb, peger de på, at seksuelle overgreb mod børn er de voksnes ansvar. Det er væsentligt og positivt, hvis de unges udsagn kan tolkes, som at der blandt denne aldersgruppe er en udbredt bevidsthed om, at det er de voksnes ansvar, hvis børn og unge udsættes for seksuelle overgreb. Artiklen indeholder en række tankevækkende udsagn fra de unge om, hvorfor nogle voksne behandler børn dårligt samt de unges bud på, hvad der kan beskytte børn mod sådanne overgreb. De unge peger i deres udsagn især på, at barnet skal flyttes væk fra familien, og at forældrene skal have mere oplysning, men også, at børn og unge skal beskytte sig selv, bl.a. ved ikke at gå for udfordrende klædt. Flere artikler i antologien berører sporadisk erfaringer og perspektiver i forhold til de sociale indsatser vedrørende seksuelle overgreb mod børn. Men hvad skal der til for, at de sociale indsatser vitterlig kan udfylde deres vigtige rolle i forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb? Og hvordan kan dette ske set ud fra et barneperspektiv? 11

14 Det spørgsmål behandler Anne Melchior Hansen, SISO (videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn) i sin artikel (kapitel 15). Anne Melchior Hansen skriver, at når man skal indtage et barneperspektiv i socialt arbejde, betyder det, at den voksne skal arbejde hårdt på at forstå det, barnet forstår, og det barnet opfatter fra sit perspektiv. Det betyder også, at forældrenes perspektiv relateres til og prioriteres efter barnets behov. Hun skriver videre, at barnets muligheder for at mestre sin tilværelse sætter fokus på vigtigheden af omgivelsernes reaktioner, når barnet bryder hemmeligheden og overvinder angsten for evt. trusler. Anne Melchior Hansen tegner samtidig et billede af nogle af de barrierer og udfordringer, der gør sig gældende på feltet ved indgangen til en ny kommunal struktur i Danmark. Anne Melchior Hansen oplyser, at SISO s seneste undersøgelse viser, at der fortsat er problemer med beredskabet i kommunerne, idet sagsbehandlerne i halvdelen af landets kommuner svarer nej eller ved ikke på spørgsmålet, om der i deres kommune findes en skriftlig beredskabsplan eller retningslinjer for håndtering af sager, hvor seksuelt overgreb er en del af problematikken. Jill Mehlbye skriver tilsvarende (kapitel 7), at kun en fjerdedel af døgninstitutionerne har en handlingsplan for, hvad der skal ske, når et barn på døgninstitutionen har været udsat for et seksuelt overgreb. Unges betalte seksuelle ydelser Jill Mehlbyes omtalte undersøgelse på døgninstitutionsområdet (kapitel 7) viser også, at 13% af de børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb inden anbringelsen, har modtaget en eller anden form for betaling for seksuelle ydelser. Problemstillingen omkring betalt seksuel udnyttelse af unge behandles særskilt af Marie Luise Nørrelykke, Kompetencecenter Prostitution, og Mogens Holm Sørensen, Tema Prostitution, (begge fra Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte) (kapitel 5). En gennemgang af litteraturen viser, at mellem 1-2% af en ungdomsårgang har erfaringer med at modtage betaling for seksuelle ydelser. Undersøgelser viser overraskende, at der er flere drenge end piger, der har modtaget betaling for seksuelle ydelser, ligesom de også i højere grad selv køber seksuelle ydelser. Pigerne, som har 12

15 modtaget betaling for seksuelle ydelser, viser sig bl.a. at være forbrugere af hash og euforiserende stoffer, og de har ofte søvnproblemer og er ulykkelige. Marie Luise Nørrelykke og Mogens Holm Sørensen understreger, at der er et behov for, at professionelle er opmærksomme på denne særlige problemstilling og har en nuanceret forståelse af betalt seksuel udnyttelse og de særlige konsekvenser, det kan have for unges sociale og psykologiske udvikling på længere sigt. Senfølger af seksuelle overgreb Kristian Larsen, Kriminalforsorgen, beskriver i sin artikel (kapitel 14), hvilke konsekvenser seksuelle overgreb kan have på kort sigt for barnet, og på langt sigt for den voksne, som blev krænket som barn. Kristian Larsen skriver, at mange seksuelt misbrugte fra barnsben udvikler et negativt selvbillede præget af selvhad og afmægtighed. De er desuden ofte præget af en dyb skyldfølelse, som børn og unge næsten automatisk påtager sig, understøttet af en ofte manipulerende krænker. Det er forståeligt at mange seksuelt krænkede børn senere i livet udvikler et negativt eller ambivalent forhold til sex, hvilket kan påvirke et evt. parforhold i en negativ retning. På samme tid kan den seksuelt krænkede have svært ved at udvikle sociale relationer til andre, fordi han/hun er bange for at blive svigtet igen. Personen kan derfor have en tendens til at blive socialt meget isoleret. Traumer som seksuelle overgreb i barndommen kan ligge som tikkende bomber hele voksenlivet, hvor fx nye kritiske begivenheder såsom skilsmisse, arbejdsløshed m.m. kan udløse (nye) kriser forbundet til det tidligere seksuelle overgreb som barn. Derfor kan en (ny) behandling være nødvendig, hvis den pågældende skal få mulighed for at indgå i et hverdags- og samfundsliv uden traumatiserende senfølger. Der findes i dag en række incestcentre rundt omkring i landet, der hjælper voksne og unge, der som børn har været udsat for seksuelle overgreb. Behandling En række artikler i antologien har fokus på behandling af børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, og her fremgår det bl.a., at det kan være et væsentligt element i behandlingen at hjælpe barnet eller den 13

16 unge til netop at håndtere spørgsmålet omkring skyld og ansvar for et overgreb. Line Albér Andersen, Anne Charlotte Larsen, Martin Mogensen og Steen Ulrik Mogensen beskriver i deres artikel (kapitel 13) det mangeårige arbejde og resultater med konfronterende møder mellem offer og krænker, man har fra Sct. Stefans Rådgivningscenter i Københavns Kommune. Seksuelle overgreb er ofte omgærdet af en massiv hemmeligholdelse, og eftersom de fleste seksuelle overgreb begås af en person, som barnet kender, er det af stor betydning for barnets mulighed for efterfølgende at bearbejde de overgreb, det har været udsat for, at der sker en bekræftelse og anerkendelse af, at overgrebene har fundet sted. Det fremgår af artiklen, at netop denne bekræftelse er af stor betydning for barnets tillid til igen at tro på egne oplevelser samt for dets mulighed for at genetablere en tillid til omgivelserne. Mimi Strange, Projekt JANUS skriver i sin artikel (kapitel 12) om arbejdet med unge krænkere, at langt hovedparten af de unge, som henvises til behandling på Projekt JANUS for seksuel grænseoverskridende adfærd, er præget af kognitive, intellektuelle og personlighedsmæssige vanskeligheder, som medfører forringet social og interpersonel kompetence og giver anledning til dårlig selvværdsfølelse. De unge har brug for et kvalificeret behandlingstilbud, som er under stadig videreudvikling, og der redegøres i artiklen for erfaringerne med gruppebehandlingstilbud i Projekt JANUS. Gruppebehandlingen forestås af to psykologer, og der er tilknyttet en observatør, som deltager i alle gruppesessioner med det formål at iagttage og notere den enkelte unges og gruppens processuelle udvikling. Væsentlige temaer og konkrete øvelser er udarbejdet i forhold til temaerne i gruppeforløbene: Identitet, livshistorie, seksuelle krænkelser, relationsarbejde, følelser, sociale kompetencer, fremtiden og recidivforebyggelse. De overordnede temaer har hver især flere undertemaer og forskellige illustrerende øvelser. Som eksempel kan nævnes, at de unge, i forbindelse med terapeutisk arbejde med de seksuelle overgreb, de har begået, og disses betydning for ofrene og dem selv, skriver breve dels til ofrene, dels fra ofret til dem selv. På baggrund af den holistiske problemforståelse og behandlingstilgang i Projekt JANUS, betragtes ovenstående temaer som internt forbundne, hvorfor en vigtig del af processen og målet for de gruppe- 14

17 terapeutiske forløb har været at gøre denne sammenhæng eksplicit, tydelig og meningsfuld for de unge. I artiklen om psykologisk gruppebehandling af årige voldtægtsofre, beskriver Annalise Rust, Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet, og Birgitte Jørgensen, Team for Seksuelt Misbrugte Børn, Rigshospitalet (nu ansat ved Projekt JANUS) (kapitel 11) et fælles gruppebehandlingstiltag på Rigshospitalet. Gruppebehandlingen indgår som supplement til den individuelle behandling, de unge piger modtager. Erfaringerne fra gruppeforløbene viser, at de unge piger har stor gavn af at støtte hinanden, og også for dem trænger spørgsmålet om ansvaret for det seksuelle overgreb sig på. Et af de emner, som pigerne tager op i gruppen, er eksempelvis de myter, der eksisterer om, at»piger, der bliver voldtaget, nok selv bærer en stor del af ansvaret«, og at de har været for flirtende eller ikke har formået at passe på sig selv. Artiklen beskriver, hvordan gruppen kan fungere som et overgangsobjekt for de unge i bevægelsen fra at være meget fokuserede på, hvad omverdenen siger om det at blive voldtaget til i højere grad at stole på egne indre oplevelser af det, der er sket. I forhold til børn i førskolealderen har Universitetsklinikken ved Københavns Universitet i en årrække tilbudt behandling til familier med mindre børn, der har været udsat for seksuelle overgreb. Ingrid Leth fra Universitetsklinikken beskriver i sin artikel (kapitel 9) erfaringerne og resultaterne fra disse behandlingsforløb, der netop er udviklet til at støtte hele familien. Kombinationen af undersøgelse og behandling af børnene, vejledning og rådgivning (i form af psykoedukation) til forældrene om deres og børnenes situation samt inddragelse af tværfagligt samarbejde omkring barnet, eksempelvis daginstitution og skole, synes at være væsentlige elementer i forhold til at hjælpe børnene på en gavnlig måde. På tværs af flere af de tiltag, der er repræsenteret i antologien, kan man i det hele taget spore en større opmærksomhed mod at inddrage hele familien i støtten og behandlingen til et barn, der har været udsat for seksuelle overgreb. Anette Baadsgaard og Pia Rathje, begge fra Team for Seksuelt Misbrugte Børn på Rigshospitalet, beskriver i deres kapitel (kapitel 10), hvordan hele familien bliver rystet og påvirket, når det kommer frem, at deres barn har været udsat for seksuelle overgreb. En målrettet forældre- 15

18 indsats ses derfor som en grundlæggende forudsætning for, at forældrene kan komme til at støtte deres barn bedst muligt i den svære situation. Perspektiver En gennemgående konstatering i flere af artiklerne er, at der fortsat mangler viden om fænomenet seksuelle overgreb, såsom: Hvilke signaler skal vi være opmærksomme på? Hvilken betydning har det for barnets udvikling, og hvordan skal vi forholde os, når vi opdager, at et barn har været udsat for seksuelle overgreb? Mange steder mangler der ligeledes handleplaner for, hvad man konkret skal gøre, hvis et barn eller en ung udsættes for overgreb. Det er der behov for, netop fordi de professionelle ofte er usikre på, hvad de skal gøre, når de opdager, at et barn har været udsat for seksuelle overgreb. Det understreges i en del artikler, at det er meget afgørende både for at opdage det seksuelle overgreb og for den efterfølgende indsats, at indsatsen sker i et tæt samarbejde med de lokale sociale myndigheder, og at det sikres, at de professionelle, der arbejder med børn og unge, har en faglig viden om seksuelle overgreb. Der er således en del undersøgelser, der peger i retning af, at personalet på børneinstitutioner og skoler ikke er tilstrækkeligt rustede til at opdage og forholde sig til seksuelle overgreb på børn og unge. En helt central opgave er derfor, at det igangværende arbejde med at udarbejde undervisningsmateriale til disse faggrupper bliver implementeret på de respektive grunduddannelser som obligatorisk undervisningsstof. Endvidere er der et klart behov for kvalificerede behandlingstilbud ved uddannede psykologer, som har den nødvendige ekspertise på området. Der er behov for en behandlingsmæssig indsats til såvel de børn, der har været udsat for seksuelle overgreb og deres familier, som til krænkerne. Det gælder også, selv om børnene og de unge er anbragt uden for hjemmet, da personalet på en døgninstitution ikke nødvendigvis har den tilstrækkelige uddannelse eller ekspertise, ligesom der ikke altid er knyttet en psykolog til døgninstitutionen. Der er desuden et stort behov for, at de eksisterende behandlingstilbud dokumenterer deres erfaringer og effekten af behandlingen samt formidler deres viden om nødvendigheden af den behandlingsmæssige indsats. 16

19 Disse perspektiver samt behovet for en fortsat koordinering af indsatser på området på alle niveauer er nogle af de temaer Forskningsnetværket om Seksuelle overgreb mod Børn også fremover vil bidrage til og sætte fokus på. 17

20 2 Barnlig seksualitet og seksuelle overgreb på børn Af Katrine Zeuthen Viden om den barnlige seksualitet er vigtig i forhold til arbejdet med børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, da denne viden er en forudsætning for at forstå, hvordan det seksuelle overgreb forhindrer barnet i at udvikle sin sanselighed på barnets præmisser. Den infantile seksualitet hos Freud Barnets seksualitet udvikler sig i relationen mellem barnet og de nære voksne, der omgiver det i dets opvækst. Derfor er det vigtigt, at vi forholder os til, hvad barnlig seksualitet er, og hvordan vi bedst støtter barnet i en sund og naturlig udvikling af dets seksualitet. Psykoanalysens grundlægger, Sigmund Freud, interesserede sig for seksualitetens psykologiske betydning. Blandt andet afdækkede han i sit kliniske arbejde sammenhængen mellem nervøse lidelser og patologiske personlighedsforandringer og undertrykt og frustreret seksualitet. I sin teori om den infantile seksualitet fastholdt Freud, at barnet har en seksualitet, og at den er grundlaget for den voksne seksualitet. Og Freud argumenterede for, at det var nødvendigt at beskæftige sig med den barnlige seksualitets udvikling, eftersom denne udgjorde et vigtigt fundament i menneskets samlede psykiske sundhed (Freud 1905). Det var med opgivelsen af forførelsesteorien i 1897, at Freuds infantile seksualteori begyndte at tage form, og diskussionen om, hvorvidt børn er i stand til at fortælle sandfærdigt om seksuelle overgreb, eller om børn kan konstruere falske erindringer om sådanne hændelser, kan spores helt tilbage til denne del af den psykoanalytiske teoris udvikling (Zeuthen 2002). 18

Kærlighed og overlevelse

Kærlighed og overlevelse Kærlighed og overlevelse Barneseksualitet og seksuelle traumer Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Hvordan ser en pædofil ud?

Hvordan ser en pædofil ud? Hvordan ser en pædofil ud? Psykolog Kuno Sørensen Oplæg ved konferencen DEN STØRSTE FRYGT Januar 2014 Seksuelle overgreb Når børn og unge bliver involveret i seksuelle aktiviteter, som de, på grund af

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2012-13 LIU alm. del Bilag 25, SOU alm. del Bilag 94 Offentligt Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Omfanget, karakteren og udviklingen samt

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter 1 Sommetider kommer jeg også til at tænke på, hvad andre børn mon tænker på mens de ligger og venter NÅR VOKSNE KRÆNKER OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Hvad er et seksuelt overgreb? 3 Viden

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart KONFERENCE Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart Konferencen sætter fokus på centrale temaer i indsatsen

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Der findes en masse teoretisk viden om hvad der ikke er godt for børn! Men hvad er det egentlig vi gerne vil hjælpe dem med? steffen christensen & jacob hulgard (stch@odense.dk & jacih@odense.dk) Børn

Læs mere

DEN PROFESSIONELLE TVIVL Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge

DEN PROFESSIONELLE TVIVL Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge DEN PROFESSIONELLE TVIVL Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge Et fagligt vejledningsmateriale 1 Kolofon Titel Den professionelle tvivl Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Når ofre ikke søger hjælp

Når ofre ikke søger hjælp Når ofre ikke søger hjælp Man forsøger at imødekomme de voldtægtsramte bedst muligt på landets centre for voldtægtsofre. Alligevel søger relativt mange voldtægtsramte ikke hjælp efter overgrebet. Hvorfor?

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Kognitive Grundmodeller

Kognitive Grundmodeller ARTIKEL Lene Metner & Peter Storgård, PsykologCentret Viborg (2007): Kognitive Grundmodeller Udgivet på www.krap.nu ( www.krap.nu/modeller.pdf) Kognitive Grundmodeller Når vi arbejder kognitivt, er vores

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade 4 1365

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution IBC Kolding Uddannelse Hhx Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Teddy Barrett & Marianne

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks Seksualitet og sygepleje Seksualitet og sygepleje Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker Landskursus den 13.marts 2010 Hvad er seksualitet for en størrelse? Syn på seksualitet Sygepleje og seksualitet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Professor Sven Poulsen, formand for Dansk Pædodontisk forening byder velkommen til dagens konference om udsatte LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Udsatte børn konference 8 Dansk Pædodontisk

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning 1 Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar af Chris Poole Indledning "Velma the swift; Velma the elusive; Velma who had never mastered the kicks, punches and defense blocks, but

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk. Artikel af Lisbeth Villumsen Privatpraktiserende sundhedsplejerske, Psykoterapeut MPF, ECP godkendt. Narrativ terapeut med internationalt diplom. Indehaver af Narrativ institut og Liv via dialog. Lisbeth

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere