Anerkendende samtaler med børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anerkendende samtaler med børn"

Transkript

1 Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Det anerkendende samvær og samtalens betydning for børn i samspilsvanskeligheder

2 Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Det anerkendende samvær og samtalens betydning for børn i samspilsvanskeligheder Oversat af Anna Garde

3 Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Det anerkendende samvær og samtalens betydning for børn i samspilsvanskeligheder 1. udgave, 1. oplag, Dafolo Forlag og forfatteren 2006 Gyldendal Norsk Forlag A/S (all rights reserved) Oversættelse: Anna Garde Efter Barnesamtaler Det anerkjennende samværet og samtalens betydning for barn med samspillsvansker Omslag: Louise Glargaard Perlmutter/Louises Design Forlagsredaktør: Sophie Ellgaard Soneff Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolo er kvalitetscertificeret efter ISO 9001 og miljøcertificeret efter ISO Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej Frederikshavn Tlf Fax Varenr ISBN

4 Til Siri og Hilde

5 Den største gave jeg kan tænke mig at få fra mennesker er at de ser mig hører mig forstår mig og rører mig. Den største gave jeg kan give er at jeg ser, hører, forstår og rører et andet menneske. Når dette er sket føler jeg vi har skabt kontakt. (Virginia Satir 1991).

6 Indhold Introduktion til den danske udgave Forord Indledning Bogens værdisyn Kapitel 1 Bogens værdisyn Generelt om værdisyn Om mit værdisyn Om menneskesyn og mangel på tid Om brugen af metoder og pædagogiske programmer Hvordan stimulerer og fremmer vi barnets motivation til samarbejde? Kapitel 2 Om vores empati og anerkendelse i kontakten med barnet Om empati Hvad er empati? Om empati og argumentation Om anerkendelse Accept Tolerance Bekræftelse Lytten Selvrefleksion og afgrænsethed Om at se børn og om at opleve sig set Fra at være vanskelig til at have det vanskeligt At se børn i deres behov og anerkende deres oplevelser

7 Kapitel 3 Om det anerkendende samvær og brug af samtaler Hvorfor skelne mellem samvær og samtale? Om samtale generelt og om børnesamtale specifikt Generelt om samtale Om børnesamtalen/elevsamtalen Begrebsafklaring Om terapi, terapeutisk effekt og den terapeutiske holdning Terapeutisk effekt Den terapeutiske holdning Skal vi tale med børn om alt? Om brug af børnesamtaler baseret på empati og anerkendelse Hvordan kan vi tilrettelægge de anerkendende samvær og/eller samtaler? Et forslag til en model Organisering og praktisk tilrettelæggelse Planlægnings- og forberedelsesfasen Kontaktetableringsfasen Gennemførelsesfasen Evalueringsfasen Om indholdet i samtalerne Om at samtale på forskellige niveauer Om betydningen af at møde børn i forhold til deres følelsesmæssige reaktioner før videns- og informationsformidling Om følelser Om at opfange følelsesmæssige temaer og hjælpe børn med at udvikle et følelsessprog Om hvordan vi forholder os til følelsesmæssige temaer Den reflekterende, undrende dialog Vigtige forudsætninger, som kan være afgørende for udviklingen i samtalen Om at være personligt til stede Om legitimering og moraliseren Om respekt og/eller mangel på respekt i vores kommunikation med barnet

8 Kapitel 4 Erfaringer med systematisk brug af børnesamtaler og/eller samvær Betydningen af struktur og rammer Hvad er der sket med børnene i projektperioden? Hvad har været gennemgående temaer i vejledningen? Om den specielle samtale og den generelle, uformelle samtale Kapitel 5 Egne vurderinger og refleksioner Mine vurderinger og refleksioner ved brug af børnesamtaler efter denne model Angående oplæring Angående vejledning Hvor vigtigt er det, at institutionens ledelse er involveret? Parallelle processer Afslutning Litteratur

9

10 Introduktion til den danske udgave Af professor emer., dr. phil. Per Schultz Jørgensen Hvordan skaber vi kvalitet i vores samspil med børn? Svaret på det spørgsmål er mere påtrængende i dag end nogensinde, fordi vi lever i et åbent samfund. Hvordan inddrager vi børn i et socialt og givende fællesskab og hvordan udvikler vi relationer mellem børn og voksne, der har værdi og dybde? Spørgsmålene kan fortsættes og for eksempel også dreje sig om de børn, der befinder sig i yderkanten af både det sociale fællesskab og deres egen indre fornemmelse af at være et menneske, der har værdi. Alle spørgsmålene handler om, hvordan vi giver børn den hånd, der skal til, for at de kan udvikle sig til selvstændige og tillidsfulde mennesker. Engang var svarene ikke særlig vanskelige at give. De var i hvert fald givet på forhånd. Det var svar, der gik i retning af regulær opdragelse eller måske snarere at indføre barnet i en fælles social kultur. Barnet skulle tilegne sig de dyder, der var nødvendige for at få et godt liv. Det kunne være arbejdsomhed, flid, ærlighed og ordentlighed, alle sammen dyder, der hørte hjemme i det gamle industrisamfund. Her var svarene forholdsvis enkle, de handlede et langt stykke hen ad vejen om lydighed over for kulturen og konventionerne, og den voksnes rolle gik ud på at sikre denne dannelsesproces. I et opbrudssamfund som vores må svarene være anderledes. Vi lever i en individualiseret verden, hvor den enkelte selv skal kunne navigere og selv finde frem til de holdninger og den identitet, der skal være personens grundlag for en tilværelse. Der er masser af påvirkninger fra den sociale omverden, fra medier og det store marked, her ligger tilbuddene på stribe. Men den enkelte skal kunne forholde sig til disse påvirkninger, kunne mærke sig selv og sine egne følelser og skabe trygge og givende kontakter med andre. Det vigtige spørgsmål er, hvordan vi hjælper børn frem til at kunne klare disse udfordringer. 9

11 Én vej er at styrke barnets indre fornemmelse af sig selv og derigennem skabe grundlag for et selvværd, der giver barnet den nødvendige tiltro til at kunne forholde sig til den store omverden. At udvikle en fornemmelse af at have værdi. Det er her børnesamtalen kommer ind i billedet som en vigtig del af den voksnes sociale samvær med barnet. Emilie Kinges bog beskriver både de holdninger, der er vigtige forudsætninger for et sådant voksen-barn-samvær, og de metoder, der kan komme i spil. Anerkendelse og empati er det centrale udgangspunkt, men uanset der er tale om respekt for barnets følelser, skal det omsættes i et konkret samspil. Bogen har masser af gode forslag til, hvordan man i børnehaven kan arbejde med at kvalificere samværet mellem barn og voksen. En børnesamtale er både en systematisk gennemført samtale med karakter af næsten terapi og en samtale, som enhver lærer eller pædagog er involveret i hundrede gange hver dag. Kinge definerer og udvikler en model, som afprøver rækkevidden af den systematiske børnesamtale, der ligger på grænseområdet mellem terapi og den lidt længere lejlighedsvise samtale mellem barn og voksen. Det er et spændende projekt, der klart også peger i retning af at udvikle barnets potentiale til refleksion og dermed styrke den mentaliseringsevne, der i dag er en forudsætning for at kunne forholde sig selvstændigt til både sig selv og andre. Mentalisering (Theory of Mind) som begreb bliver ofte forbundet med en tradition, der lægger vægt på tilknytning og relationers betydning for udvikling af evnen til at forstå sine egne tanker og følelser og være i stand til at sætte sig ind i andre menneskers bevidsthedsliv. Børnesamtalen er en af vejene til at styrke disse evner. For hvad er det børn skal lære for at kunne klare sig i det åbne og flydende samfund? Et muligt svar er, at netop det åbne samfund stiller den enkelte over for to udfordringer med hensyn til basiskompetencer. Den ene kompetence handler om at kunne finde en plads i et socialt netværk. Det er den sociale kompetence eller relationskompetencen. Den anden basiskompetence omfatter at kunne registrere egne forestillinger, klare et personligt pres, tro på chancen, fornemme egne og andres forventninger, klare kriserne, lære af erfaringerne og i den sidste ende opleve og forstå sine egne følelser. Samlet set er det kompetencer, der afhænger af værdien af de sociale relationer og kvaliteten af kommunikationen. At kunne sætte ord på sine følelser, at kunne leve sig ind i andres følelser og derigennem forstå sig selv i en social kontekst. Grundlaget for disse kompetencer skabes i et samspil med andre, der hviler på, at man har lov at have de følelser, man har det er spørgsmålet om anerkendelse, 10

12 som er bogens nøglebegreb. I det sociale samspil udvikles et selvbillede, der rummer både positive og negative facetter. Bogen giver fine eksempler på netop dette samspil som noget, der foregår på i hvert fald to planer. Det ene plan handler om det saglige indhold og det, der tales om det andet plan om følelser og relationer. Samværet definerer rollerne, og her er det vigtigt, at barnet får en mulighed for at deltage i denne defineringsproces. Den indre personlige kerne i et barns liv skal opbygges i konstruktivt samspil med voksne, der selv har et overskud og noget at give. Men i vores fortravlede verden kan selv overskud forvandles til en hæsblæsende samling af gode råd og nye aktivitetsforslag. Bogen lægger med stor vægt betoningen et andet sted. Glem alt om de gode råd, lyt i stedet ind til barnets budskab, og vær så nærværende, at barnet selv får en fornemmelse af at være på vej med din støtte. Det er hjælpekunstens mest centrale essens. Bogen giver en fornem hjælp til at udvikle en sådan professionel relationskompetence. 11

13

14 Forord Jeg har i de sidste seks år arbejdet i PPR og er glad for, at jeg her har fået lov til hovedsagelig at have fokus på de børn, som jeg er så optaget af dem, der kæmper med deres følelser og reaktioner, og som så ofte påkalder sig vores opgivelse og indignation, vores kritik og vores irettesættelser. Jeg er også taknemmelig for, at jeg nu får mulighed for at formulere mine tanker og erfaringer med systematiske børnesamtaler i arbejdet med disse børn, som vi møder både i børnehaven og i skolen. Det er mit mål, at vi kan blive inspireret til en mere udbredt praksis, hvor vi taler med dem, ikke bare til dem. Hvis vi indbyder børn til gode mødesteder og samværs- og samtalestunder, gør det ikke bare barnet godt, men nok så meget også os voksne. Gode oplevelser i mødet med de mest udfordrende og udadagerende børn kan for eksempel komme til at blive den bedste medicin mod udbrændthed og slitage og give ny næring og energi. Ligeledes vil de nære og fortrolige øjeblikke med de tilbagetrukne, hæmmede eller overtilpassede børn kunne øge vores forståelse, give os indsigt og motivation til at finde den vej, som bedst kan hjælpe dem. Håb og tro på egne muligheder for at kunne hjælpe kommer med øget indsigt og forståelse. Desuden er det i kontakten og dialogen med andre mennesker, at vi giver os selv mulighed for at vokse, både som mennesker og som professionelle. Dialogen med børn kan dermed komme til at sætte turbo på vores egen personlige udvikling! Derfor må jeg først og fremmest takke alle de børn, jeg har mødt enten direkte eller indirekte igennem tiden, som har givet mig indblik i en ofte vanskelig hverdag, og som har gjort mig ydmyg i forhold til deres liv og oplevelser. I vores travle, effektive hverdag kan det være svært at modstå fristelsen til at vælge de hurtige, effektive tiltag og udfordrende at skulle bruge tid til kontakt og dialog, til undren og refleksion. Det kan være fristende at være den, som ved bedst, bevare styring og kontrol, være løsningsfokuseret og give råd om tiltag, mens det er i mødet med barnet selv, at de gode tiltag findes. Jeg håber, at vi kan komme 13

15 nærmere hinanden og forstå hinanden bedre ved den form for samtale, samvær eller dialog, som jeg skriver om i denne bog. Som mor, datter, kone, svigerdatter, ven, ægtefælle og professionel erhvervsudøvende reflekterer jeg stadig over min egen væremåde og min kommunikation med andre. Og da jeg har modtaget professionel hjælp med smertefulde og gode erfaringer og selv repræsenterer støttesystemet, har jeg al denne erfaring med mig, når jeg tænker på værdier, kommunikation og det, jeg ellers måtte berøre i denne bog. Det er derfor mit ønske, at mange, hvad enten de har et professionelt tilhørsforhold eller ikke, vil kunne finde noget her, som kan give nye tanker, ny indsigt og forståelse i forhold til både dem selv og andre, og se et nyt lys i forhold til vejen frem. Jeg takker alle, som jeg har været så heldig at kunne samarbejde tæt med: ansatte i børnehaver, skoler og SFO er og forældre, som villigt har delt deres oplevelser, erfaringer og bekymringer med mig. Tak til min gode ven Alan. Jeg vil også takke mine kolleger Vigdis Hegg, som har været en vigtig støtte undervejs i processen, og Charlotte Johannessen, som begge har læst manuskriptet og givet konstruktive tilbagemeldinger. Tak til min kollega Jon-Håkon Schultz, som har været og er en vigtig støtte og inspirator, og tak til min måske vigtigste støtte, min mand Roar. Uden ham havde jeg nok ikke haft mod til at begynde på denne skriveproces. Og sidst, men ikke mindst, tak til min gode nabo Per Arne, som med sin uendelige tålmodighed altid har stillet op, når pc en skabte sig, uanset hvor han måtte befinde sig i verden. Nærhed i kontakt skaber et vigtigt rum til udveksling og deling på en måde, som gør begge parter rigere. Vi har alle været børn. Vi bør lære af egne erfaringer om, hvad og hvem som gjorde, at vi følte os betydningsfulde og vigtige, og hvem der gav os en følelse af mindreværd og hvorfor. Vi bør rette op på alle fejlene fra i går og sikre børnene den tid, kontakt og opmærksomhed, som mange af os slet ikke fik. Så lad os lytte til dem og høre, hvad de har at fortælle. Vi kan prise os lykkelige, så længe de gør det! Asker, marts 2006 Emilie Kinge 14

16 Indledning Denne bog handler om brug af børnesamtaler. Den handler om at benytte en samværs- og samtaleform, som baserer sig på anerkendelse og empati, vores anerkendelse og empati. Hvis børn bliver mødt med anerkendelse og empati fra os, er der større sandsynlighed for, at de senere vil møde andre på samme måde. At møde børn på denne måde kan for de fleste af os være en stor udfordring. Det kræver, at vi gør noget ud over det, vi bedst kan, nemlig være lærere, instruktører, opdragere, rådgivere eller konfliktløsere. Det kræver, at vi taler mindre og lytter mere, og at vi øger vores følsomhed for, hvordan barnet egentlig har det. Det handler om at dele vores egne tanker og refleksioner med barnet og ikke altid være sikre på vejen videre fremad. Der findes mange typer af samtaler, og vi samtaler med andre på forskellige måder, afhængigt af hvilken situation vi er i og hensigten med samtalen. Vi underviser, vi forklarer, vi irettesætter, korrigerer og argumenterer, og det gør vi naturligt og automatisk i vores kommunikation med børn. I den senere tid er det også blevet meget populært at tale om børnesamtaler og elevsamtaler som en speciel form for samtale. Den slags samtaler synes ofte at have en betydning af børnemedvirken i børnehaven og elevmedvirken i skolen og kan have præg af at være en slags medarbejdersamtale. I disse samtaler skal hensigten være, at barnet/eleven nogle gange om året får mulighed for at sige noget om, hvordan han eller hun har det, og der kan træffes aftale om ændringer og forbedringer hos begge parter. Samtalerne bliver gerne styret af den voksne og som regel efter en forudopstillet samtaleguide. I skolen vil samtalerne også kunne inkludere en evaluering af elevens faglige indsats og niveau. Der er for tiden stor opmærksomhed på det at udvikle modeller og retningslinjer for sådanne elevsamtaler i skolen. Selv om praksis og gennemførelse af sådanne samtaler kan variere, er hensigten her blandt andet at tage børn med i planlægningen af undervisningen og involvere dem i at skabe et godt læringsmiljø. Samtalen vil som regel blive styret af den voksne. Samtalerne kan foregå individuelt eller i gruppe. 15

17 Det empatiske, det anerkendende samvær eller samtalen, som jeg skriver om i denne bog, vil i sin organisering, i sin form og sandsynligvis også i sit indhold adskille sig fra sådanne samtaler. Hensigten vil være en anden. Hensigten vil her være at hjælpe børn til at tænke, reflektere og udtrykke egne følelser og behov for at øge selvindsigt og selvforståelse ved en undrende, udforskende tilgang. Relationen og processen vil være vigtig. Samværet/samtalerne vil foregå kontinuerligt over en periode for at udvikle kontakt og give tid og plads til at øge bevidstheden og forståelsen hos begge parter. Bogen omhandler først og fremmest brugen af den type samvær eller samtaler i forhold til enkeltbørn eller elever, som synes at have større problemer end andre i deres samspil med omgivelserne. Det kan være børn med udfordrende, udadagerende og/eller trodsig og regelbrydende adfærd, børn med opmærksomheds- og koncentrationsbesvær eller stille, tilbagetrukne børn, overansvarlige børn, underpræsterende børn, ængstelige børn etc. I forhold til disse børn, som har det sværere end andre, kan empatiske, anerkendende samvær/samtaler komme til at give nyt håb, håb om forståelse, hjælp og støtte til at kunne foretage nogle ændringer i eget liv. Det kan igen føre til overskud og motivation hos barnet, der tidligere var præget af ensomhed og afmagt. Ofte vil netop disse børn have oplevet mindre anerkendelse end andre på grund af deres væremåde, selv om de har haft mere brug for det end de fleste. Det er børn, som ofte har brug for en mere individuel kontakt med den/de voksne end andre, og som kan have ringe gavn af de tiltag, der bliver iværksat i større grupper. Desuden vil bogen forhåbentlig også gøre os bevidste om, hvordan vi kan samtale anerkendende med børn/elever i helt almindelige dagligdags situationer. Den bevidstgørelse, som foregår ved øvelse, erfaring og refleksion i de mere arrangerede og specielle samtaler, kan give os en nyttig erkendelse, som vi kan tage med os i hverdagen, hvad enten vi er på arbejde eller hjemme. På den måde vil øget bevidsthed, refleksion og selverkendelse om egen væremåde i kontakt med andre kunne føre til ændringer i vores kommunikation med hvem som helst. I bogen vil jeg for nemheds skyld fremover hovedsagelig bruge børn som fællesbegreb om børn i børnehave og skole. Det er derfor også naturligt at benytte begrebet børnesamtaler, selv om denne samtaleform efter min mening både kan og bør benyttes i skolen. Dette også for ikke at blande denne samtaleform med elevsamtaler, sådan som disse i dag bliver defineret og brugt. Bogen er groft sagt delt i to: Første del handler om det værdigrundlag, som samtalerne bygger på. Anden del handler om brug af samtalerne, hvordan de kan 16

18 organiseres og gennemføres, og erfaringer, som knytter sig til dette. Jeg finder det vigtigt og nødvendigt at bruge en del plads på at beskrive og tydeliggøre det, der er værdigrundlaget i samtalerne, idet forståelse af dette værdigrundlag er afgørende for, hvordan samværet og samtalerne udvikler sig. Hvis vi ikke har tilstrækkelig bevidsthed om og forståelse for, hvad det betyder at være empatisk og anerkendende, kan samtalen let blive præget af korrektioner, kritik og krav om ændringer og dermed ikke alene miste sin hensigt, men lægge nye byrder på barnets skuldre. Jeg er imidlertid opmærksom på, at nogle læsere vil ønske hurtigere at nå til det praktiske, til den del af bogen, som beskriver, hvordan den anerkendende samtale konkret kan arrangeres og gennemføres. Der er ikke noget i vejen for at begynde med at læse anden del, det vil sige kapitel 3, men jeg anbefaler, at du læser og stadig vender tilbage til værdigrundlaget, sådan som det er beskrevet i kapitel 1 og 2. Begreberne empati og anerkendelse stammer oprindelig fra forskellige traditioner, nemlig hhv. psykiatrien og filosofien, og vil dermed blive forklaret og beskrevet på forskellig vis. Som jeg ser det, er de imidlertid så sammenfaldende i indhold, at jeg vælger at bruge begreberne som nært beslægtede, og de vil i teksten kunne blive brugt lidt på skift. Jeg ønsker også først og fremmest at knytte disse kvaliteters indhold tættere til vores praksis og væremåde. Erfaringen viser, at det at optræde empatisk og anerkendende og øge vores bevidsthed og kompetence i forhold til dette, er en livslang proces. Og at udvikle vores empatiske og anerkendende kapacitet omfatter både teoristudier, øvelse, refleksion over egen praksis og igen tilegnelse af ny viden. Bogen kan dermed ses som et bidrag til denne selvudvikling. Hvis vi indbyder til én-til-én-kontakt med en voksen, skal vi være sikre på, at vi ved, hvad vi gør, og sikre på, at det fra barnets side bliver oplevet som lystbetonet og meningsfuldt, sådan som det er vores intention. Hvis barnet viser tegn på mistrivsel, kan det være et vigtigt signal til os om, at vi må ændre kursen. For at kvalitetssikre dette arbejde er det 1. vigtigt at have forældrene med på holdet. De skal være informeret og have givet samtykke til, at disse individuelle og personlige samvær/samtaler finder sted. Det er vigtigt at have forældrenes tillid, og tillid følger gerne med dialog og information, så barnet kan slappe af i dialogen med den voksne i børnehaven eller skolen. 17

19 2. vigtigt at erkende, at individuelle samvær/samtaler af denne type kræver vejledning, og børnehavens eller skolens ledelse bør være involveret. Man skal ikke arbejde alene med den slags samtaler, da det kan være både uvant og krævende at forholde sig så nært til et andet menneske. Når dette er sagt, er det naturligvis en udfordring for os alle at blive mere empatiske og anerkendende i vores generelle samvær med børn. Det er, når samtalerne bliver brugt som specielt tiltag i forhold til børn og efter den model, som beskrives i bogen, at kvaliteten skal sikres. Der kan derfor være god mening i at stille spørgsmål om og nøje vurdere hvem der skal gennemføre samtalerne. Baggrund Denne bog har jeg ruget på i mange år sandsynligvis siden jeg skrev den forrige: Empati og børn med specielle behov. Dengang skrev jeg om betydningen af vores voksne indlevelse, vores empati, i mødet med børn med specielle behov for at forstå det, der ligger bag deres ofte vanskelige, udfordrende eller uforståelige adfærd. Denne forståelse er helt afgørende for, hvordan vi forholder os til dem. En empatisk væremåde indebærer desuden en evne til at reflektere og kommunikere vores forståelse tilbage til den anden, så den anden kan øge sin forståelse for sig selv. Siden dengang har jeg tænkt meget på: Hvordan udarter empati sig? Og hvordan kommer den egentlig til udtryk i min kontakt med andre? Hvad skal der til, for at vi kan blive mere forstående? Mere anerkendende? Hvis man vil søge svar på disse spørgsmål, kræver det et indgående studium af egen væremåde og tilbagevendende refleksioner over egne følelser, reaktioner, oplevelser, selvoplevede erindringer, og det kræver tålmodighed og overbærenhed i forhold til egen utilstrækkelighed i vores kontakt med andre. Men når man er i denne proces, giver det utrolig mange glæder og skaber et meningsindhold, som ingen bog kan erstatte. Min praksis i de seneste år har haft en målgruppe, som primært bestod af børn i børnehave, men jeg har også været involveret i arbejde med børn i skolen og på overgangen fra børnehave til skole. I forbindelse med dette arbejde har jeg gjort mig mange tanker om, hvordan vi kan hjælpe børn bedst muligt og tidligst muligt, så de kan mestre fremtiden og skolehverdagen med en bæredygtig selvforståelse og selvrespekt. Vi lever i en tid, hvor der er stor opmærksomhed på mobning, og der er iværksat mange tiltag på området. Efterhånden er også børnehaverne blevet genstand for øget opmærksomhed og inkluderet i dette arbejde. Hvis børnehaverne bliver bedre 18

20 til at afdække mobbelignende adfærd blandt børnene, sådan som den er defineret i teorier og studier, og til at håndtere dette på et tidligt stadium, kan det komme til at spare mange børn for lidelser og skolen for mange belastninger. Samtalen/ dialogen med børn, både enkeltvis og i grupper, kan blive et vigtigt tiltag. Når der også i dag er stigende fokus på psykisk sundhed, børns psykiske sundhed og børn i familier med psykisk syge, er det i højeste grad en udfordring for alle, som har med børn og unge at gøre, at vi bliver mere kompetente til at se og forstå, hvad der rører sig under barnets overflade. Også her kan samtalen komme til at blive en meget vigtig indgangsvinkel. Meget tyder på, at samtalen med børn, og hvordan vi lykkes med at komme i dialog, kan blive afgørende for, hvor langt vi når i arbejdet med at hjælpe børn ind i gode udviklingsmønstre. Børnehaverne har et fortrin frem for skolerne, idet de har flere voksne pr. barn, og de har derfor gode muligheder for at hjælpe et barn med god voksenvejledning, støtte og opfølgning. At børnehaverne har flere voksne, kan imidlertid også indebære en fare, idet de bliver for gode til at tilrettelægge, for gode til at afværge konflikter, forebygge og forhindre dem, være på forkant, som vi ofte kalder det. For på den måde kan vi komme til at kamuflere og kompensere for barnets problemer. Dermed bliver barnet forhindret i at gøre sig bekendt med disse for at lære at tackle egne problemer i tryg relation til og med støtte og vejledning fra kompetente voksne. Vi kan komme til at fratage barnet muligheder for at øve sig i koncentration, opmærksomhed, selvhævdelse og deltagelse. Alternativt kan det derfor vise sig praktisk at planlægge tiltagene sammen med barnet via en åben dialog om, hvad skal der til, for at du skal kunne...? og hvordan kan jeg/vi hjælpe dig...? På denne måde vil barnet kunne blive bevidst om sine egne problemer og få anledning til at tage aktiv del i sin egen udviklingsproces. Med en sådan tilgang, hvor vi lægger vægt på bevidstgørelse, planlægning og øvelse, vil vi kunne se på konfliktsituationer eller udfordrende adfærd som en pædagogisk mulighed, en god anledning til læring og aflæring snarere end et onde, som skal forhindres. Hvis vi lykkes med dette allerede på børnehavestadiet, vil vi kunne bidrage til, at børn får en helt anden kompetence i at tackle sig selv og til at kunne hævde sig på en positiv måde uden den voksnes tætte opfølgning senere hen. Det vil igen kunne give dem et andet og bedre udgangspunkt den dag, hvor de skal møde udfordringerne i skolen, hvor kravene om mestring, styring, kontrol, positiv selvhævdelse og selvstændighed vil være større end i børnehaven. 19

21 Også i skolen ligger der store muligheder og udfordringer i at knytte tættere kontakt til eleven og på den måde komme i position til et mere positivt samspil med de elever, som har problemer med dette. Det kan være en god investering af tid og opmærksomhed, som sandsynligvis vil komme alle parter til gode. Som regel handler det ikke så meget om kvantitet som om kvalitet. Så selv om skolen har snævrere rammer og mindre frihed end børnehaven til at tage individuelle hensyn, har den samtidig efter mit skøn mange uudnyttede muligheder for at udvikle indholdet og kvaliteten i kontakten til eleverne. Så hvis eleven har problemer med opmærksomhed, uro, koncentration, trods og regelbrydende adfærd eller tilbagetrukket, underpræsterende adfærd, vil det forhindre læring, og skolen må finde løsninger. Det kan vise sig, at man ved at nærme sig den enkelte elev og ved i kontakten at lægge vægt på anerkendelse og aktiv tilstedeværelse, kan vende uheldige udviklingstendenser både i ens egen relation til eleven og i eleven selv. Også i skolen finder vi et uudnyttet potentiale i brugen af den empatiske og anerkendende dialog. Og det handler ikke nødvendigvis om at gøre mere. Det handler om at bruge tiden på en anden måde. Det handler om en tilgang, som kan spare en for at skulle bruge tid og energi på at dæmpe uro og deltage i konfliktløsninger. Når børnehave og skole beder om ekstra ressourcer, er begrundelsen som regel, at de så vil kunne tackle bømene bedre. Men det handler altså om meget mere, end at vi skal kunne tackle børnene bedre. Det handler om at bidrage til, at de skal kunne tackle sig selv ved bevidst arbejde. Barnet skal selv involveres og hjælpes til at blive bevidst om sine egne ressourcer, men også sine egne svagheder, sine egne problemer, for så via kontakten med en anerkendende og forstående voksen at få hjælp til at finde alternative handlings- og udtryksmåder. Derfor må vi begynde tidligt med at være opmærksomme på børnenes følelser, behov, selvforståelse og selvindsigt og hjælpe dem med at finde ord og reaktionsmåder, som kan lette deres samspil med omgivelserne. Det kan være nyttigt at foretage nogle nye vurderinger af brugen af ekstrahjælp, hvad enten det nu er i børnehaven eller skolen. Meget tyder på, at personalet kan have behov for en mere bevidst strategi til, hvordan denne hjælp kan udnyttes. Et eksempel fra børnehaven: Magnus på 5 år blev henvist til PPR i efteråret, før han skulle begynde i skolen. Henvisningsgrunden var et stærkt temperament og problemer i socialt samspil. Han blev beskrevet som en dreng, der fik blackout, når 20

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere