Konference, Færøerne Barnabati. KONFERENCE 13. og 14. September 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference, Færøerne Barnabati. KONFERENCE 13. og 14. September 2011"

Transkript

1 Konference, Færøerne Barnabati KONFERENCE 13. og 14. September 2011

2 Børn og unge med sexuelt bekymrende eller krænkende adfærd Mimi Strange, centerchef, klinisk børnepsykolog, specialist i psykoterapi og supervision & Birgitte Jørgensen, klinisk børnepsykolog, specialist i psykoterapi JANUSCentret København

3 Tilknytning og sexualitet

4 Tilknytning og sexualitet De tilknytningsmønstre, som grundlægges tidligt i barndommen, tager form i puberteten og er af afgørende betydning for hvordan den unge er rustet til at møde voksenlivet. Tilknytningsstilen påvirker dermed kapaciteten til at tilfredsstille behov for nærhed, hvilket sammen med den sexuelle udvikling bidrager til at unge søger andre relationer end dem til forældrene (Tidefors,2010)

5 Tilknytning Udvikling af indre arbejdsmodeller Tilknytningsstil/mønstre hos småbørn:ssp (Strange Situation) - Adfærdsobservation Tilknytningsstil hos voksne:aai (Adult Attachment Interview) Interview:Sprog og repræsentationer (20 spørgsmål) Tilknytningsstil hos børn i skolealderen CAI (Child Attachment Interview):Interview:Sprog og repræsentationer (19 spørgsmål)

6 Genkalde sig tilknytning For både AAI og CAI gælder at spørgsmålene retter sig mod tilknytningsrelaterede erfaringer fra barndommen Generelle erfaringer & konkrete exempler

7 Tilknytningsteori og sexualitet Tilknytningsteori er ikke en teori om sexualitet Men i nyere tilknytningsforskning forsøges det at integrere og forstå den sexuelle dimension: Hvorfor og hvordan sexualiteten kan blive en arena hvor fundamentale relationsspørgsmål udkæmpes

8 Tilknytningsteori og sexualitet Sexualitet er stærkt forbundet med krop/sanser som påminder mennesker om hvordan vi havde det i vores tidlige relationer Disse erfaringer registreres og lagres i kroppen og dermed kommer barnets sensuelle bånd med tilknytningspersoner til at påvirke sexualiteten som voksen (Tidefors,2010)

9 Tilknytningssystem og sexuel udvikling Studier har påvist at børn, der afvises af deres forældre tidligt i livet, oftere udvikler en senere destruktiv sexualitet (Marshall& Mazucci) Mangler i den tidlige tilknytning kan forudsige en senere udvikling af tvingende sexualitet dvs overgreb på andre (Smallbone&Dads,2002) Resultaterne tolkes af forskerne som at tilknytningssystemet og den sexuelle udvikling er nært sammenkoblede Denne sammenkobling kan dels lede til at sexualiteten senere i livet bliver en arena hvor tidligere dramaer udspiller sig og dels at sexualiteten bliver en kompensation for tidlige mangler i nærhed (mangelfuld tilknytning)

10 Tilknytning og mentaliseringsevne Den tidlige tilknytnings kvalitet er tæt forbundet med en senere evne til at mentalisere og danner grundlaget for udvikling af indre arbejdsmodeller

11 I et studie blandt skolebørn fandt man at børn som var sikkert tilknyttede som små, udviste større ego-resilience og havde større sociale kompetencer end usikkert tilknyttede børn, og i et høj-risiko sample fandt man at børn som var undvigende i tilknytningsstil offergjorte andre børn mens de ambivalent tilknyttede børn typisk var deres ofre (Carlsson&Sroufe,1995, cit in Main,1996)

12 Tilknytningsteori Tilknytningsteori er teorier om barnets følelsesmæssige tilknytning til sine omsorgsperson(er) Nyere undersøgelser har vist det tidlige samspils betydning for barnets udvikling Den følelsesmæssige tilknytning til nære omsorgspersoner danner grundlag for udvikling af en sund personlighed, herunder selvtillid

13 Hovedteoretikere John Bowlby ( ) Hovedværk: Attachment and Loss (1969) Centrale begreber: Tilknytningsadfærd Sikker base Indre arbejdsmodeller Mary Ainsworth ( ) Hovedværk: Pattern of attachment: A psychological study of the Strange situation (1978) Centrale begreber: Tilknytningsmønster

14 Tilknytningsteoriens oprindelse Deprivationsundersøgelser Tilknytningsteori udsprang af empiriske undersøgelser i efterkrigsårene af børns reaktion på adskillelse fra moderen, fx ved hospitalsindlæggelse Faser i barnets adskillelsesreaktioner (Bowlby, 1973): 1. Protestfasen 2. Fortvivlelse 3. Midlertid frakobling (detachment), som ved vedvarende sepration kan udvikle sig til permanent frakobling

15 Tilknytningsadfærd Defineres af Bowlby som alle de forskellige former for adfærd, som personen fra tid til anden indlader sig på, for at opnå og/eller opretholde den ønskede nærhed (Kryger, 2004, s.35) Tilknytningsadfærden udvikles fra 6 måneders til ca. 3 års alderen og viser sig bl.a. ved selektiv reaktion på voksne og angst for fremmede Selv om tilknytningsadfærd er mest iøjnefaldende i den tidlige barndom, varer den ved hele voksenlivet igennem, især i kritiske situationer

16 Tilknytningsadfærdens biologiske grundlag Alle børn er biologisk disponeret til at etablere tilknytning til en eller flere omsorgspersoner Tilknytning har en klar overlevelsesværdi, idet det lille sårbare barn søger beskyttelse hos omsorgspersonen, når det udsættes for farer Tilknytning er instinktivt, primært behov, ikke et sekundært behov som følge af fødeindtagelse Børn udvikler stærke bånd til forældre, eller anden tilknytningsfigur, selv under de mest ugunstige forhold

17 Sikker base En sikker base (secure base) refererer til et trygt udgangspunkt, hvorfra barnet eller den unge kan gå ud i verden, og hvortil det kan vende tilbage i sikker forvisning om, at det vil blive budt velkommen, når det kommer, få fysisk og emotionel støtte, blive trøstet, hvis det er ked af det, beroliget, hvis det er bange (Bowlby, 1988, cit. Psyko & Logos, 24/2003, s.479) Teorien om den sikre base handler om, at barnet må opleve tryghed før det selv kan udforske sin verden Et barn, der oplever en sikker base vil veksle mellem tilknytningsadfærd og udforskningsadfærd

18 Indre arbejdsmodeller Barnet danner gradvis indre arbejdsmodeller af sig selv og tilknytningsfiguren på baggrund af tidlige tilknytningserfaringer Barnet opbygger en tryg forvisning om, at tilknytningspersonen er tilgængelig, eller en utryg vished om, at hun eller han ikke er tilgængelig Arbejdsmodellerne er påvirkelige af nye erfaringer, men bliver mere og mere stabile, jo ældre barnet bliver Gode indre arbejdsmodeller gør barnet mere robust overfor kritiske situationer og negative oplevelser

19 Indre arbejdsmodeller har betydning for hvordan barnet opfatter og tolker det der sker forudser fremtiden skaber planer for egne handlinger

20 Tilknytningsmønstre Undersøgelser med Strange Situation test, hvor barnet udsættes for en række afbrydelser i kontakt og genforeninger, viste følgende tilknytningsmønstre (Ainsworth, 1978): B. Sikker tilknytning (65%) A. Ængstelig, afvisende tilknytning (20%) C. Ængstelig, ambivalent tilknytning (10%) Siden tilføjedes et fjerde mønster: D. Ængstelig, desorganiseret tilknytning atypisk tilknytning (5%)

21 Hvad afgør barnets tilknytningsmønster? Tilknytningspersonens sensitivitet (Ainsworth): * sensitivitet insensitivitet * accept afvisning * samarbejde indblanding * tilgængelig ignorerende Barnets temperament Den psyko-sociale kontekst Medicinsk/neurologiske tilstande

22 Tilknytningsmønstrenes stabilitet Tilknytningsmønstre har vist sig at være relativt stabile gennem livet Tidlige tilknytningsmønstre genfindes i den voksnes relationer, fx parforhold Tidlige tilknytningsmønstre synes at gentages i personens forhold til egne børn (transgenerationel effekt)

23 Tilknytningsmønster og personlighedsudvikling Sikkert tilknyttede børn har større selvtillid, de er mere tillidsfulde og nysgerrige. Undersøgelser tyder på, at de udvikler højere grad af resiliens, dvs. modstandsdygtighed overfor psykiske belastninger Ængsteligt, afvisende tilknyttede børn udvikler lavere selvværd, bliver mere fjendtlige og opmærksomhedskrævende Ængsteligt, ambivalent tilknyttede børn beskrives som anspændte, impulsive og let frustrerbare Ængsteligt, desorganiseret tilknyttede atypisk tilknyttede børn har risiko for fejludvikling, fx i form af adfærdsforstyrrelser eller selvdestruktiv adfærd

24 Attachment in the life cycle In early childhood all four qualities of attachment belong to the parents. At school-age proximity maintenance increases in relations to peers, but separation distress remains in the relation to the parents. In adolescents in the course of romantic relationships separation distress and the feeling of secure haven becomes increasingly attached to the love-object. Only the secure base remains in the relation to parents. In adults mostly the longtime-companion or spouse takes over the role of the main attachment figure which belonged to the parents in childhood (Hazen,Zeifmann, 1999). (Wolfgang Berner, 2011)

25 Søskendeincest Viden om søskendeincest hos børn/unge og behandlingserfaringer, herunder tilknytningsforbedrende indsatser

26 Børn/unge med overgrebsadfærd søskendeincest Hvad ved vi fra udenlandske og skandinaviske studier? Data fra det første danske sample Indsatser og behandlingserfaringer et case og metode exempel

27 Ud Børn < 12; unge >12 Børn med sexuelt bekymrende adfærd (SBP)(Sexual Behaviour Problem) Unge med sexuelt krænkende adfærd (SHB)(Sexual Harmfull Behaviour) Mimi Strange

28 Unge med sexuel overgrebsadfærd I forhold til forskning som fokuserer på voksne krænkere er forskning om unge som har begået sexuelle overgreb begrænset En metaanalyse af 57 studier viser at følgende aspekter er overrepræsenterede hos unge som begår sexuelle overgreb: Har tidligt i livet været udsat for sexuelle overgreb Har været exponeret for sexualitet, sexuel vold og pornografi Har vanskeligt ved såvel at håndtere egne følelser som være i samspil med andre Konklusion på metaanalysen er at sexuelle overgreb begået af unge ikke bare kan forstås som udtryk for en generel antisocial problematik Der mangler skandinaviske studier

29 Unge med sexuel overgrebsadfærd Unge som begår sexuelle overgreb har oftere end andre unge oplevelser af omsorgssvigt og mishandling i barndommen og har dermed mangler i deres mentaliseringsevne samt højere grad af tilbagetrækning, social angst mv (Boyd et al 2000;jonson-Reid&Way,2001) Har oftere svært ved at identificere egne og andres følelser og ved at etablere og opretholde meningsfulde positive relationer til jævnaldrende (Moriarty et al,2001)

30 Tilknytning og sexuelle overgreb Studier har påvist sammenhæng ml. oplevelser af manglende nærhed til primære tilknytningspersoner i barndommen og sexuelle overgreb mod børn senere i livet (Marshall,1995, Pitchers et al 1998) Hvis et barn tidligt har været afvist af sine forældre, kan dette i sig selv forudsige at den pågældende senere i livet udvikler sexuel overgrebsadfærd hvilket indikerer at tilknytningssystemet og den sexuelle udvikling er nært sammenkoblede (Marshall&Mazucco1995;Smallbone&Dads,2000)

31 Søskendeovergreb I et sammenlignende studie af unge, der havde forgrebet sig sexuelt på søskende, med en gruppe unge der havde forgrebet sig på ofre uden for familien, sås det at søskende-overgriberne i højere grad var vokset op med forældre med høj grad af indbyrdes konflikter, en negativ familieatmosfære, mere afvisende forældre og højere grad af fysisk afstraffelse (Worling 1995) En familiedynamik med afvisende forældre, misbrug og konflikter ml de voksne, spiller en hovedrolle i unges udvikling af sexuel overgrebsadfærd mod en søskende. Tidvist er grænsen mellem hvem der er offer og hvem der er krænker uklar (Schwartz et all 2oo6)

32 Definition af søskende incest Nogle definerer søskendeincest som en sexuel relation ml individer som har en eller begge forældre fælles (Smith&Israel 87) Andre finder det mere meningsfuldt at tale om psykologisk incest dvs overskridelse af sexuelle barrierer som existerer mellem mennesker som kalder sig selv en familie (Perlmutter et al,1982)

33 Studier har vist en række ens familiemønstre Utilgængelige forældre (fraværende, misbrug, psykisk sygdom) Hvis samboende forældre exponeres børnene for et sexualiserende klima samt udenomsægteskabelige relationer Fraværende fædre og kaotiske opvækstmiljøer kan føre til at piger udnyttes sexuelt af deres brødre (Cyr et al 2002)

34 Søskendeincest Søgen efter trøst og nærhed kan således føre til en gensidig sexualiserende adfærd som siden bliver til overgrebsadfærd, hvis den ene søskende (oftest den ældste) udvikler et større behov for sexuel stimulans (Svedin&Bank,2002) Studier viser at en stor del af forældrene i familier hvor søskendeincest forekommer, selv har været ofre for sexuelle og/eller fysiske overgreb som børn (Adler&Schutz 1995;Cyr et al 2002) Manglen på forældre engagement muliggør endvidere at overgrebene kan ske uden at de opdages (DiGiorgi-Miller,1998)

35 Egen udsathed Unge der begår sexuelle overgreb har oftere end andre unge været udsat for sexuelle og fysiske overgreb, er opvokset med omsorgssvigt og social isolation, har dårlig impulskontrol og kognitive vanskeligheder (Camp et al 2005) Ca halvdelen af børn under 13, som begår overgreb, er selv sexuelt misbrugte (Svedin&Bank 2002) Ca 1/3 af unge (over 13 år) der begår overgreb er selv misbrugte

36 Den tydeligste udviklingsrelaterede faktor som skiller de, som begår sexuelle overgreb mod børn fra andre lovovertrædere er at krænkerne selv i højere grad har været udsat for overgreb som børn. Årsagssammenhængen er dog ikke klarlagt (Systematisk litteraturoversigt. Statens beredning for medicinsk utvärdering,2011,s.23)

37 Overgreb i familien Børn/unge som begår overgreb mod børn anvender mindre vold i forbindelse med overgrebene, er oftest i familie med ofret og har generelt svært ved at relatere til jævnaldrende (Hunter et all, 2003) Majoriteten af unge som begår sexuelle overgreb vælger sit første offer indenfor familien

38 I Worlings studie (2001) havde 70 % begået overgreb mod søskende Dette kan betyde at offer-preference muligvis styres af andre faktorer end sexuelle interesser, exempelvist kompensation for manglende omsorg i kombination med tilgængelighed I studie af Shaw et all(2000) af børn der havde forgrebet sig på børn, var 51% søskende incest

39 Studier som fokuserer på selve overgrebshandlingen viser at samleje er hyppigere forekommende ved søskende incest end ved overgreb begået udenfor familien

40 Incesttabu og tilknytning Tilknytningen mellem børn som vokser op sammen fra de er helt små leder til sexuel hæmning, dvs de tænder ikke på hinanden sexuelt Bindingen ml børn der vokser op i samme familie under normale omstændigheder leder til sexuel hæmning, mens den binding, der sker mellem søskende, udsat for omsorgssvigt, i stedet leder til at sexualiteten vækkes (tidefors,2010)

41 Incesttabu og tilknytning Børn der er vokset op sammen i den samme kibbutz fra fødsel til 6 år etablerer sjældent senere kærlighedsforhold mens ægteskab er almindeligt mellem børn som begynder at leve sammen i kibbutzer efter 12 års alderen. Konklusionen er at tidlig bonding resulterer i overholdelse af incesttabu (Erickson,1999)

42 Hans og Grete Søskendeincest kan forstås som en måde at kompensere for utilfredsstillede behov for omsorg og trøst Det er rimeligt at antage at det i familier med en generel mangel på sexuelle grænser er sværere at etablere og opretholde et incesttabu og at dette tabu ikke er stærkt nok hos de der begår overgreb mod søskende De som begår søskendeovergreb er oftest børn/unge og har for nogens vedkommende endnu ikke lært at tyde de sociale koder som omgiver sexualiteten (Caffaro&Con-Caffaro,2005)

43 For nogens vedkommende er denne manglende tydning af sociale koder bestemt af begavelseshandicap, neuro-psykiatriske lidelser (ADHD, Autisme mv)

44 sammenfatning Tidligt omsorgssvigt spiller en rolle i udvikling af overgrebsadfærd Omsorgssvigt giver dels ringere reflektions- og indlevelsesevne som nedsætter muligheden for at sætte sig ind i ofrets oplevelse og dels kan overgreb være en måde at kompensere for utilfredsstillede behov (for nærhed etc) Unge som begår overgreb vælger oftest sit første offer i familien Søskendeovergreb er oftest grovere og pågår i længere tid

45 sammenfatning Søskende-krænkere er oftere: Fysisk, sexuelt og psykisk misbrugte Opvokset med afvisning fra forældre og højt konfliktniveau mellem forældre Familialt dysfunktionelt miljø, herunder sexuelt dysfunktionelt Familiedynamikker spiller en hovedrolle i skabelse af en kontext, hvor søskendeincest kan forekomme

46 sammenfatning Søskendeincest handler mere om tilfredsstillelse af emotionelle behov end sexuelle behov Mange tidligere studier har fokuseret på den krænkende adfærd/overgrebskarakteristik mens få har haft fokus på relationen mellem søskende

47 sammenfatning Det antages at den omstændighed alene at være afvist af forældre tidligt i livet kan disponere den pågældende for sexuel krænkende adfærd og der ses således en nær sammenhæng mellem tilknytningssystem og sexuel udvikling Tilknytning mellem søskende vil under normale omstændigheder føre til sexuel hæmning, mens tilknytning som resultat af uopfyldte behov kan vække sexualiteten Forældre der ikke er til rådighed øger behovet for kontakt mellem søskende for at tilfredsstille behov for nærhed/trøst som kan blive sexualiseret

48 Længsel efter kærlighed uden sex Teenagedreng som har begået et sexuelt overgreb, interviewet af Inga Tidefors, 2010 Sexualitet er klædt i en symbolsk dragt, som de fleste er enige om. For de drenge, som selv var udsat for forældreovergreb, opstår spørgsmål som hvad sker der med barnets tilknytning, symbolverden, mentaliserings- og følelsesmæssige evne, når det oplever sexualitet sammen med en forældre? Samme spørgsmål kan stilles om drengenes ofre, ikke mindst om de ofre som var søskende; hvad blev konsekvenserne af at være med til sexualitet sammen med en bror (Tidefors, 2010, p.156, min oversættelse)

49 Det første danske sample JANUSCentret Data: >200 børn/unge (4-18 år)som har forgrebet sig sexuelt på andre børn >350 ofre (overvejende børn ml 3 og 12 år) I alle sager kender de to parter hinanden 25% søskendeincestsager Indsatser: Psykologiske undersøgelser Psykologisk behandling (gruppe & individuelt) Mediationsmøder (møde mellem offer og krænker) Forældregrupper & familiebehandling

50 Tilknytningsevne Psykologisk undersøgelse af 170 børn/unge i JANUSCentret 11 % havde evne til at etablere en tæt tilknytning til andre og danne nære og gensidigt givende interpersonelle relationer. 89 % viste sig at have tilknytningsproblemer og svært ved at stole på og danne nære og gensidigt givende relationer til andre.

51 Psykologisk undersøgelse cont 3/4 af klienterne var præget af betydelige følelsesmæssige vanskeligheder. Lidt over halvdelen havde en utilstrækkelig interpersonel og social kompetence og mere end 4/5 havde problemer i forhold til at indgå i tilfredsstillende og gensidigt givende interpersonelle relationer.

52 Psykologiske undersøgelser konklusion Mange føler sig så socialt usikre, at de ikke magter at opbygge ligeværdige relationer med jævnaldrende. Mange fremviser et usikkert tilknytningsmønster, som indikerer, at de har svært ved at stole på og føle tillid til andre mennesker. Samlet må det konkluderes, at evnen til at indgå i sociale og interpersonelle situationer på en hensigtsmæssig og uproblematisk måde er læderet hos langt de fleste af de henviste børn og unge.

53 Baggrundsfaktorer i det danske sample Mange har neuro-psykiatriske lidelser Begavelseshandicap, ADHD, autismespektrum Udsat for omsorgssvigt Er sexuelt misbrugte, jo yngre jo oftere Er opvokset med dysfunktion i familien Er ofre for eller vidne til vold i familien Exponeret for voksen sexuel aktivitet i hjemmet

54 De yngste børn 6-12 år har oftere været udsat for sexuelle overgreb (50%), mens tallet for hele samplet er ca 1/3 Jo yngre børn med sexuelt bekymrende eller grænseoverskridende adfærd er jo oftere er de selv ofre for overgreb

55 Søskendesager 25% (200 sager) Søskenderelation: ( 302 ofre)offerdata 50% helsøskende (søster30%; bror 20%), Halvsøskende 29% og 21% stedsøskende

56 30 Offers relation til klient

57 Data Ofre i søskendesager 80% af ofrene er < 11 år 52% mellem 3 og 8 år Søskendeofre er yngre end i det samlede sample Flere overgreb end i det samlede sample Længerevarende (20% stået på i flere år) end.. Mere alvorlige overgreb (50% penetration)

58 Søskende udsættes således oftere for overgreb, som er alvorligere og står på over længere tid - og ofrene er yngre ved onset

59 Søskende versus resten af samplet 80 % søskende < 11 år; i resten af samplet er det 67% Flere overgreb;13% søskende udsat for overgreb; 6% i resten af samplet I det samlede sample varighed på 1 dag i 51% af sagerne; i søskendesager 25% 19 søskendesager har stået på i årevis; 10 % i samplet

60 Indsatser Psykologiske undersøgelser (af personlighed, begavelse og screening for opmærksomhedsforstyrrelser) Klinisk interview med barn/ung; forældreanamnese Gruppebehandling- giver mulighed for at øve sociale kompetencer, øve mentalisering mv; skrive breve til offer mv Differentierede gruppetilbud for normalt begavede, for børn/unge med udviklingshæmning, med ADHD, med autisme Behandling som omfatter både krænkelser af andre og egne offeroplevelser Mediationsmøder :Møder mellem offer og krænker og familie

61 Gruppebehandling i gruppen kan den unge opleve at modtage støtte fra jævnaldrende og øve sig i social kompetence i gruppen vil følelsen af isolation kunne brydes og det hemmelighedskræmmeri som almindeligvis understøtter overgreb vil kunne ophæves i gruppen kan man bevidst træne i at være sammen med andre på en struktureret måde, som ikke er krænkende eller grænseoverskridende

62 Møde mellem offer og krænker i søskendeincestsager Mediationsmøder af afhold i 25 % af 100 behandlingssager Alle mediationsmøder har været i søskendeincestsager Mediationsmøder heler osse relationer og tilknytning mellem andre i familien end de to søskende

63 søskendeincest En afgørende faktor i forhold til at etablere et potentielt helende fokus er at der existerer en fortidig og dermed potentiel fremtidig relation mellem den overgriberen og ofret Regulering af den fremtidige kontakt som beskytter ofret og gør krænkeren ansvarlig på en meningsfuld måde indenfor den sociale kontext hvor overgrebet foregik Alternativet til reparation af relationen er en smertefuld ødelæggelse af relationer i familien

64 Re-membering Genmedlemsgørende samtaler Gensamling af medlemmerne altså de skikkelser der hører til ens livshistorie (White,2206/2008)

65 Genmedlemgørelse Genmedlemsgørelse er en hensigtsbestemt, særlig genforening (White, 2006/2008) Ved mediation inkluderes man i flokken igen. Ingen kan leve med at blive ekskluderet fra sin flok/familie; Mediation = genmedlemsgørelse Påvirker osse andre end de to hoved- aktører (offer og krænker)

66 Behandlingsmetoder Mediationsmøder er et led i det terapeutiske arbejde Kombineres (oftest) med gruppebehandling (25x2 timer)- efter psykologisk undersøgelse Forældregruppe og/eller samtaler Søskendesamtaler (ikke krænkende søskende) Familiesamtaler Terapeutisk behandling af offeret Opfølgende samtaler med hele familien

67 Forberedelse af mødet mellem offer og krænker Arbejde med ofret identifikation af behov og hvordan disse bedst repræsenteres ved mødet Arbejde med krænkeren påtage sig ansvaret, undskylde, tiltag for at undgå recidiv, gøres klar til at møde den store udfordring det er at skulle stå frem ved mødet som overgriber Arbejde med øvrige deltagere: Forstå at mødet skal være konstruktivt og fremtidsfokuseret. Mødet er ikke et forum for angreb og marginalisering

68 Spørgsmål og svar Offeret udarbejder sine spørgsmål sammen med sin psykolog Overgriberen forbereder sine svar på spørgsmålene sammen med sin psykolog Overgriberen forbereder sin undskyldning Overgriberen har skrevet breve fra offeret til sig selv og til offeret

69 Reflektioner fra interviews med aktørerne i et offer-krænker møde Søskendeincestsag med fraskilte forældre Søren 17 år (krænker) Emilie 7 år (offer) Far Preben (krænkers far), gift med (Sted)mor Birgit (offerets mor) Mor Lis (krænkers mor), skilt fra Preben Psykolog Hanne (offerets psykolog); extern Thomas og Michael (Birgits sønner/offers stedbrødre)

70 Mediator Krænker Offer Krænkerbehandler Offerbehandler Forælder Forælder Forælder Forælderbehandler Forælderbehandler Søskende Søskende Søskendebehandler

71 Reflektioner over konsekvenser hvis mødet ikke var lykkedes Sørens mor: Så var det jo endt i lidt af en katastrofe ( ) Jeg tror ikke, tiden kan læge det, det tror jeg ikke på. Offerets psykolog påpeger konsekvenserne for Søren: Hvis ikke der havde været mediation, så var Søren ikke på vej til at blive genindlemmet i familien, det tror jeg ikke.

72 Reflektioner over konsekvenser hvis mødet ikke var lykkedes Emilie: Jeg ville slet ikke have haft det gode forhold til Søren, som jeg har Emilie fortæller selv, at det bedste ved mediationen, det var: At jeg fik svar på de spørgsmål, som jeg havde haft i mit hoved i flere måneder. Endelig har det stor betydning for Emilie, at Søren igen kunne blive en del af familien. Hendes mor siger: Det var en kæmpe lettelse for Emilie fordi hun savnede ham.

73 Offerets psykolog Hun (Emilie)har især nydt, ja både at Søren kom i familien igen, og så at Preben (far til krænker) og Birgit (mor til offer) nu arbejdede meget med at få Søren til at komme (på besøg) igen og reparere på deres indbyrdes relationer og få familien til at fungere på en ny måde

74 Far til krænkeren Preben pointerer: Altså der var slet ingen tvivl om, at mediation var den eneste vej frem. Der var ingen andre veje. Jeg prøvede at se, om jeg kunne lave et eller andet herhjemme, men det kunne bare ikke lade sig gøre. ( ) Følelserne hos de forskellige mennesker var så rå, at man blev nødt til at have en eller anden form for kontrolleret proces omkring det, det er der slet ingen tvivl om. Preben har gennem hele den svære proces været splittet mellem sin loyalitet over for sin hustru og sin loyalitet over for sin søn. Preben fortæller: Uden (mediation i) JANUS så er jeg ret sikker på, vi var gået fra hinanden.

75 Krænkers reflektioner over konsekvenser i familien hvis mødet ikke var lykkedes Søren : Det kan da godt være min far og Birgit var blevet skilt, og det kan også godt være, de var blevet sammen, men båndet ville aldrig nogensinde være oprettet på samme måde ( ) Jeg tror aldrig, jeg havde snakket med dem igen sådan for alvor

76 Offerets psykolog om selve mediationsmødet Emilies psykolog : Og da jeg så, de havde øjenkontakt lige fra starten af, så tænkte jeg: Det her det kommer til at gå godt! I hvert fald mellem de to. Emilie sagde, hun tænkte kun på kontakten til Søren, og Søren havde haft det lige sådan. ( ) Hun var slet ikke påvirket af resten af familien. Det tror jeg var vigtigt for hende. ( ) For det betyder, at det blev jo en reparation mellem hende og Søren.

77 Krænkeren om selve mødet Søren : At blive sat helt der for enden af bordet - det gav en samtale mellem mig og Emilie, og det var dét, jeg ville. At de andre hørte med, så de kunne få ro i sindet, var helt kanon, men som det drejede sig om, var det et møde mellem mig og Emilie.

78 Krænkeren om effekten af mødet Søren : Jeg blev meget indelukket af det der, og altså det sætter stadig præg på mig, at det er sket. Jeg er stadig mere indelukket, end før det skete og holder mig mere til mig selv, men efter mediationen i forhold til lige før mediationen, der er der kæmpe forskel. ( ) Jeg har tidligere skrevet breve, som jeg aldrig har fået sendt, men bare for at få ordene ud, men det har aldrig rigtig virket før på samme måde som mediationen.

79 Krænkers mor. Sørens mor : Det mest meningsfulde var selvfølgelig, at Emilie og Søren fik talt sammen og kigget på hinanden og kigget hinanden i øjnene, og at Søren fik lov til at sige undskyld, som han jo havde gået og ventet på i mange måneder. Det har han jo gerne villet længe. Og så for alle os andre også at høre det og se det, især for Thomas (stedbror til offer) og Michael (stedbror) og Birgit (offers mor), foruden Emilie selvfølgelig, men det var godt at se dem tage imod det og komme videre og være positive over for det, fordi så kunne man ligesom se, nå men det kan godt være, det bliver godt igen.

80 Effekt af mødet Ofrets mor, Birgit fortæller om den effekt, mediationen har haft for deres familie: Det har givet Søren velkommen adgang til os igen. Sørens far, Preben supplerer: Der er ikke blevet slået en streg over noget som helst, men han har haft mulighed for at komme med den undskyldning, og der ligger en forklaring på, hvad det er, der skete. Søren nævner selv: Altså det har virkelig gjort mit liv meget mere positivt ( ) Jeg kan ikke rigtig lægge andre ord i det end bare at være meget gladere og ikke have den der sky af konstant tvivl. Endvidere: Jeg er kommet tættere på min far

81 Sekundær soning Mediation synes ikke blot at have en effekt på selve ofret og klienten samt deres allernærmeste. Der sker endvidere relationsforbedrende arbejde i den øvrige familiekontekst. Ofrets mor, Birgit: Altså min ældste søn, han kunne slet ikke forestille sig, at han nogensinde kunne kigge Søren i øjnene igen, og efter mediationen var det helt anderledes. Ja, men han blødte helt op efter mediationen, og det er Emilies storebror, altså dét betyder meget!

82 Sekundær soning Herudover sker der også en ændring imellem de to sammenbragte familier (her mellem mødrene). Birgit (offers mor) : Det var også vigtigt for mig at sidde over for Sørens mor (krænkers mor), det var det virkelig. ( ) Og jeg kan bare mærke altså, at der til sidst så kunne hun kigge mig i øjnene igen, og faktisk jeg kunne bare mærke, at hun rakte lidt ud igen ( ) Det var okay før, men altså jeg kan bare mærke, at det er blødt op igen, og hun kan måske bedre forstå mig, og jeg kan bedre forstå hende.

83 Referencer Tidefors, I. (2010). Det känns som jag inte har haft nåt riktigt liv än. Fyrtiofem tonårspojkar som har begått sexuella övergrepp. Forskningsrapport 1, Statens institutions Styrelse (SiS). Autoriseret psykolog og lektor i psykologi,göteborgs Universitet. Tidefors, I. (2010). Sibling Incest: A literature review and clinical study. Journal of Sexual Aggression, 16. Side Behandlingsmetoder för personer som begått eller risikerar att begå sexuella övergrepp mot barn. En systematisk litteraturöversikt.statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU,2011)

Offer møder. Projekt JANUS. Af Mimi Strange m.fl.

Offer møder. Projekt JANUS. Af Mimi Strange m.fl. Offer møder krænker Mødet mellem offer og krænker indgår som en del af den kliniske behandlings praksis over for børn eller unge og deres familier. Sidste del af serien om Projekt JANUS lægger sin hovedvægt

Læs mere

Tilknytning, udviklingstraumer og stress

Tilknytning, udviklingstraumer og stress Tilknytning, udviklingstraumer og stress Denne artikel er skrevet af Inge Holm. Hun er privatpraktiserende psykoterapeut (MPF), mindfulnessinstruktør (MBSR) og organisationskonsulent. Inge er oprindelig

Læs mere

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Af Kirsten Laila Moesgaard, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, Børneafdelingen, Universitetshospitalet Roskilde Amts

Læs mere

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Juni 2014 Årgang: KF11 - gruppe 60 Udarbejdet af: Shqipe

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppe for voksne børn af alkoholikere

Gruppe for voksne børn af alkoholikere Ole Thofte Peer Nielsen Birgitte Andersen Vibe Buch-Ohlsen Gruppe for voksne børn af alkoholikere ***** Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til Det Ambulante Team ***** side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Mænd med senfølger af incest

Mænd med senfølger af incest Mænd med senfølger af incest 1 Man kan have fået så lidt kærlighed, at man oplever nærhed som overgreb. Man kan have fået så lidt nærhed, at man oplever overgreb som kærlighed. (Ukendt. Citeret efter Lars

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

COMPENDIUM. Staff Seminar China Centre of Adoption Affairs July 2006

COMPENDIUM. Staff Seminar China Centre of Adoption Affairs July 2006 COMPENDIUM Staff Seminar China Centre of Adoption Affairs July 2006 Prevention of mental dysfunctions at Children and Youth in Social Welfare Institutions BY: AC International Child Support, Denmark &

Læs mere

Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København

Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København I: Som sagt så kommer vi fra Roskilde Universitet, og vi er i gang med vores første semester, hvor vi har valgt at

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

Terapeutens behov for at hele

Terapeutens behov for at hele Terapeutens behov for at hele Matrix, 2015; 1, 4-26 Mette Thuesen Via eksempler fra praksis diskuteres, hvordan terapeutens egne behov i relation til patienten kan resultere i forhindringer i arbejdet

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

5. december 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening. Mit hjem er mit slot

5. december 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening. Mit hjem er mit slot 22 5. december 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening Mit hjem er mit slot Vores hjem er boligen plus vores identitet. En tryg base, men også afsæt for fjendtlige udfald mod naboer, der truer vores normer.

Læs mere

Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn. Early attachment between the young vulnerable mother and her infant

Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn. Early attachment between the young vulnerable mother and her infant Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn Early attachment between the young vulnerable mother and her infant Navn: Tanya Treu Jensen 11.500 & Stine Munthe Persson 11.701 Hold:

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1 Abstract...3 Indledning og problemformulering...3 Specialets struktur...6 ------------------------------------------Del

Indholdsfortegnelse... 1 Abstract...3 Indledning og problemformulering...3 Specialets struktur...6 ------------------------------------------Del Indholdsfortegnelse... 1 Abstract...3 Indledning og problemformulering...3 Specialets struktur...6 ------------------------------------------Del 1-----------------------------------------------...8 Kapitel

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

Ensom midt i livet. livshistorier, erfaringer og mønstre. Morten Hedelund, Andreas Nikolajsen, Christine E. Swane. Ensomme Gamles Værn, København

Ensom midt i livet. livshistorier, erfaringer og mønstre. Morten Hedelund, Andreas Nikolajsen, Christine E. Swane. Ensomme Gamles Værn, København Ensom midt i livet livshistorier, erfaringer og mønstre Morten Hedelund, Andreas Nikolajsen, Christine E. Swane Ensomme Gamles Værn, København Udarbejdet for Mary Fonden Februar 2014 Det er ligesom om

Læs mere

Søskende til psykisk syge

Søskende til psykisk syge Januar 2005 Søskende til psykisk syge En undersøgelse af søskendes problemer og behov for støtte 2 Forord Denne rapport handler om, hvordan det er at være søster eller bror til mennesker med psykiske sygdomme.

Læs mere

Incest som et socialt problem

Incest som et socialt problem Speciale Generel Pædagogik Incest som et socialt problem Incest as a social problem Louise Storm Rasmussen (201202705) & Stine Storm Forgaard (201202683) Skriftligt speciale, september 2014 Institut for

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Kvalitet I Anbringelsen (KIA)

Kvalitet I Anbringelsen (KIA) Kvalitet I Anbringelsen (KIA) - Glostrup Observations- og behandlingshjem Revideret udgave, sept. 2014 BARNETS HUS Indholdsfortegnelse Forord s. 4 Anbringelsen - planlagt eller akut s. 5 Glostrup Observations-

Læs mere