Psykoanalytisk terapi for bulimi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykoanalytisk terapi for bulimi"

Transkript

1 Psykoanalytisk terapi for bulimi Susanne Lunn og Stig Poulsen Universitetets psykologiske Klinik Institut for psykologi Københavns universitet Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi Stolpegård d. 20. april 2012 Department of Psychology

2 Psychoanalytic psychotherapy versus cognitive therapy in patients with bulimia Program Baggrund for projektet Psykoanalytisk Psykoterapi for Bulimi Undersøgelsens hovedresultater Foreløbige resultater af en kvalitativt casestudie Det videre arbejde

3 Projektets baggrund Vores motivation for projektet udsprang dels af en interesse for spiseforstyrrelser og psykoterapiforskning, dels af den erfaring, at psykoanalytisk orienteret terapi og psykoanalytisk tænkning i det hele taget op gennem 1990 erne i stigende grad begyndte at forsvinde fra forskningsområdet spiseforstyrrelser, hvad enten det drejede sig om særlige spiseforstyrrelseskongresser eller tidsskrifter, for til sidst helt at forsvinde fra feltet.

4 Effekten af forskellige terapier for bulimi CBT klarer sig generelt set bedst Interpersonel terapi klarer sig ved follow up ligeså godt som CBT, men symptombedring indtræffer hurtigere ved CBT end ved Interpersonel terapi Få undersøgelse af dynamisk terapi med forholdsvis gode resultater Selvom CBT forekommer mest effektiv, er det kun omkring halvdelen, der efter CBT behandling kan erklæres for helbredte.

5 Personer med bulimi en heterogen gruppe De bulimiske symptomer optræder i meget forskellige grader Personer med bulimi er meget forskellige Symptomerne tjener forskellige funktioner afhængig af den givne personlighedsmæssige kontekst og personens problemstilling Der er forskellige veje eller udviklingsstier til det bulimiske syndrom

6 Personlighedsorganisation Neurotisk organisation Borderline organisation - high level bordeline organisation, herunder personer, som ifølge andre teoretiske bidrag end Kernbergs ville gå under betegnelser som fx as if personlighed og false self. - low level borderline organisation

7 Symptomernes betydning og funktion Hos nogle patienter typisk med en neurotisk personlighedsorganisation - giver det mening at se symptomerne som udtryk for en forskydning og kondensering af aggressive og libidinøse impulser, hvorved de bulimiske symptomer tjener som en form for ventil

8 Symptomernes betydning og funktion fortsat Andre patienter typisk med højniveau borderline organisering - vil kunne beskrives mere dækkende ud fra Winnicotts begreb om det falske selv, som sikrer en pseudotilpasning til omgivelserne på bekostning af en egentlig kontakt med selvet. Her vil de senere bulimiske symptomer ofte fremstå udefra som udtryk for helt fraspaltede aspekter af psyken, hvor de indefra kan opleves som en blanding af synd og befrielse, som en afgrænset, kortvarig og hemmelig laden stå til og overgiven sig til en opsparet sult.

9 Symptomernes betydning og funktion fortsat I andre tilfælde - især, når det drejer sig om patienter med et lavere niveau af borderline organisation - træder symptomernes relation til vanskeligheder med separation, et sårbart selv og en negativ selvevaluering, særlig tydeligt frem. Her vil især en objektrelationsteoretisk forståelse være relevant.

10 Affektregulering De forskellige teoretiske formuleringer om bulimi og symptomernes betydning og funktion kan indpasses i en overordnet model, som forstår bulimi som en særlig måde at regulere affekter på, især negative affekter. Vi er her inspirerede af bl. a. Fonagy og hans medarbejderes teori om affektregulering og mentalisering (Clinton, 2006; Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2002).

11 Affektregulering og personlighedsorganisationsniveau Neurotisk organisering erstatningstilfredsstillelse Borderline high level dissociation Borderline low level multiimpulsivitet

12 Symptomernes ætiologi og udviklingsmæssige baggrund Mentaliseringsteorien: Mentalisering indebærer evnen til at forstå og tænke over mentale tilstande som følelser, motiver, ønsker og lignende adskilt fra konkrete handlinger. Dvs. en person bedømmes ikke på sine handlinger alene eller på handlingens konsekvenser, men på intentionen med handlingen. Evnen til mentalisering udvikles i relationen til de tidlige tilknytningspersoner via deres evne til kongruent og markeret spejling, ved at bekræfte barnet og dets affekter på en måde, der gør barnet i stand til at genkende sig selv i den voksnes reaktion og dermed etablere en mental repræsentation af affekten, som svarer til barnets reaktion.

13 Anoreksi/bulimi To forskellige måder at regulere affekter på. Den anorektiske patient håndterer typisk følelser ved at forhindre dem i at opstå, ved at sætte sin udvikling i stå, isolere sig i forhold til andre og ved, over en bred kam, at sige nej til at modtage noget fra omverdenen. No-entrance defence/gennemgribende form for desymbolisering (Williams, 1997a, 1997b; Freedman & Levander, 2002)

14 Anoreksi/bulimi fortsat Den bulimiske patient udøver ikke den samme restriktive kontrol over kontakten med omverdenen. Hun indgår i en mere normal udveksling med andre, men udsætter sig herved for stimuli, som giver anledning til affektive oplevelser, som hun ikke er i stand til at bearbejde og bevidst forholde sig til Ved bulimi er der ikke tale om en ligeså konsekvent benægtelse af affekter som ved anoreksi, men om en skiftevis registrering og oplevelse af affekter og afhændelse/forkastelse af samme, hvilket i modsætning til den gennemgribende form for desymbolisering ved anoreksi har fået betegnelsen segmentel desymbolisering (Freedman & Levander (2002)

15 Generelle principper for psykoanalytisk psykoterapi Terapien er ikke primært rettet imod symptomerne som fx CBT, men imod symptomernes personlighedsmæssige og interpersonelle kontekst Den terapeutiske dialog er ustruktureret i den forstand, at patienten ikke guides i en bestemt retning, men opfordres til at tale frit. Ligeledes er det terapeutens opgave at lytte frit. Det indebærer ikke på forhånd at rette opmærksomheden mod noget bestemt eller have bestemte forhåndsantagelser, men at have en såkaldt frit flydende opmærksomhed, som Freud talte om (1912).

16 Generelle principper for psykoanalytisk psykoterapi (fortsat) Der lægges vægt på den terapeutiske relation, begrebsliggjort med termerne overføring/modoverføring. Det indebærer, at den terapeutiske relation forstås som en aktualisering af aspekter ved patientens tidligere objektrelationer. Terapeuten får ligeledes gennem sine egne reaktioner på patienten, de såkaldte modoverføringsfølelser, et førstehånds kendskab til den måde, klienten opleves på og påvirker andre Det er terapeutens hovedopgave at lytte til patienten og kommunikere sine indtryk og oplevelser i en form, som gør dem forståelige og på et tidspunkt, hvor patienten er klar til at tage imod dem. De mest almindelige verbale interventioner er: bekræftelse i Killingmos forstand, klarifikation, konfrontation og fortolkning.

17 Generelle principper for psykoanalytisk psykoterapi (fortsat) Den terapeutiske opgave er ikke primært at komme symptomet til livs, men at bidrage til en personlighedsmæssig udvikling, hvor personen opdyrker og lærer sig selv og sit eget indre bedre at kende. Affektforvaltning og affektregulering indtager en særlig plads. De terapeutiske interventioner sigter ofte mod at hjælpe patienterne med at forstå deres intense, emotionelle reaktioner inden for den terapeutiske ramme.

18 Caseformulering Inspireret af Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM Task Force, 2006) Altid foreløbig - skal revideres løbende gennem terapien

19 Caseformulering Anamnese: Opvækst (med fokus på relationelle erfaringer) Aktuelle relationer Uddannelse og arbejdsliv Positive og negative livsbegivenheder Udvikling af spiseforstyrrelse og andre psykiske vanskeligheder Tidligere behandling Klinisk indtryk

20 Caseformulering (fortsat) Vurdering af personlighedsorganisering: Organiseringsniveau: Neurotisk, højniveau borderline, lavniveau borderline Afklares gennem undersøgelse af: Objektkonstellationer og evne til at indgå i nære relationer Affektregulering Forsvar Selvoplevelse Refleksionsevne

21 Caseformulering: Objektrelationer Vurderes ud fra: Anamnese (beskrivelse af relationer, overfladiske eller tætte, langvarige forhold?) Overføring (idealisering, devaluering, mistænksomhed) Neurotisk niveau Længerevarende forhold beskrevet nuanceret Højniveau borderline Længerevarende forhold beskrevet mere uklart Lavniveau borderline Flygtige, ofte turbulente relationer præget af idealisering og devaluering Afhængighed og/eller traumatiske og følelsesmæssigt uafsluttede brud

22 Caseformulering: Affektregulering Spektrum mellem: perfektionistiske klienter med tvangstræk, hvor bulimien synes at finde sted i en lakune hos en ellers overreguleret person Multi-impulsive bulimikere med højt forbrug af alkohol og/eller stoffer, raserianfald, selvskade, promiskuitet mv

23 Caseformulering: Forsvar Vurderes ud fra anamnese og overføring/modoverføring Højere niveau forsvar, fx intellektualisering, reaktionsdannelse, fortrængning Lavere niveau forsvar, fx splitting, projektiv identifikation

24 Caseformulering: Selvoplevelse Alle personer med bulimi har omfattende selvværdsproblemer, men Neurotisk Negativt, men relativt sammenhængende selvbillede Højniveau borderline Diffus selvoplevelse, som kan manifestere sig gennem tvivl om studie- og erhvervsvalg, forhold til partner mv. eller blot gennem en vaghed, som ofte konstateres gennem tp s modoverføring Lavniveu borderline Identitetsdiffusion manifesteret gennem hyppige skift i relationer, uddannelser, interesser, overbevisninger mv.

25 Caseformulering: Refleksionsevne Spektrum mellem pt, der: Har vanskeligt ved at sætte ord på følelser og indre tilstande (og derfor oplever psykoanalytisk terapi som særligt udfordrende) Har ord for deres emotioner og fx kan redegøre for deres indre tilstand op til bulimiske episoder Problemer i forhold til refleksionsevne kan optræde på alle organiseringsniveauer, men har typisk forskellig baggrund: Neurotisk niveau: Forsvarspræget holdning Højere niveau borderline: Diffus identitetsoplevelse Lavere niveau borderline: Mangelfuld mentaliseringsevne

26 Caseformulering: Symptomets funktion Dynamisk formulering af symptomet: Hvad går forud for bulimiske episoder? Hvilken betydning har de forudgående begivenheder for klienten i lyset af dennes liv og personlighed? Hvilken funktion har overspisningerne og opkastningerne for klienten?

27 Caseformulering: Retningslinjer for terapien Forventninger til alliancen Håndtering af de bulimiske symptomer Overførings- /modoverføringsdynamikken Terapeutiske principper og teknikker

28 Startfasen: Information til klienten Tidsrammen Afbudsregler Terapeutisk princip: Tal frit om alt, der optager dig (symptomer såvel som alt andet) tp vil så søge at give sin forståelse af det klienten siger mhp. at hjælpe med dennes problemer Introduktion til indledende samtale: Fortæl om dig selv (tp giver plads til at klienten kan præsentere sig på sin egen måde, men sikrer sig information af relevans for caseformulering)

29 Startfasen: Alliancen Mange klienter kan indledningsvis føle sig presset af den dynamiske terapis åbne dagsorden (Nilsson et al., 2007; Poulsen & Lunn, 2010) Gælder ikke mindst for bulimiske klienter, der ofte har begrænset adgang til indre tilstande Tp kan føle sig presset til at handle gennem spørgsmål, rådgivning etc. Arbejdsalliancen etableres gennem en aktiv, empatisk og anerkendende forholden sig til klientens vanskeligheder ved terapisituationen, hvor klienten kan tale om sin oplevelse af forvirring og usikkerhed Paralleller til lignende oplevelser i andre situationer kan påpeges, hvis klienten synes parat til dette

30 Startfasen: Det terapeutiske rum Andre klienter ofte med lavniveau borderlineorganisering kan drukne terapeuten i ord og herigennem forhindre opbygning af terapeutisk rum Her må tp aktivt stoppe klienten og rette opmærksomheden mod dennes oplevelse af her-og-nu eller mod det tema, som tilsyneladende satte talestrømmen i gang (cf. Bateman & Fonagy: Stop, listen, look og Stop, rewind, explore )

31 Startfasen: De bulimiske symptomer Tp skal: Balancere mellem at fokusere for meget og for lidt på symptomerne Kortlægge symptomernes hyppighed og intensitet Involvere patienten i en fælles refleksion over symptomerne, hvor symptomerne kan forstås som bærere af psykologisk betydning Relatere symptomer til klientens liv udenfor såvel som i terapien

32 Startfasen: Information om ernæring Hvis klienten er fejlinformeret eller uvidende, må tp informere om fx: De alvorlige somatiske følgevirkninger af bulimi (fx elektrolytforstyrrelser, reflux og nedbrydning af tandemalje) At man skiller sig af med mindre end 50% af de indtagede kalorier gennem opkastning At det at sulte sig forøger risikoen for overspisninger At et fast skema med tre hovedmåltider og totre mellemmåltider pr. dag erfaringsmæssigt hjælper klienter med spiseforstyrrelser

33 Arbejdsfasen: Konsolidering af alliancen Mange får lettere ved den relativt ustrukturerede psykodynamiske tilgang Men manglende symptomlettelse kan få klienter til at efterlyde redskaber Terapeuten må anerkende dette ønske uden at imødekomme det ukritisk Fokus på klientens forsøg på at lægge ansvaret fra sig, på klientens manglende tro på egne ressourcer, og på evt. forsøg på at undgå smertefulde følelser gennem en hurtig fjernelse af problemet Alternativ: Flugt ind i helbredelsen

34 Arbejdsfasen: Udvikling af selvoplevelse Terapeutisk teknik skal tilpasses til personlighedsorganisering Neurotisk niveau Opgaven er at afdække fortrængte impulser gennem interventioner som klarifikation, konfrontation og fortolkning Højniveau borderline Mål: At etablere en klar oplevelse af afgrænsede behov og følelser Tp hjælper klient til at mærke indre tilstande Tp indtager bekræftende holdning (Killingmo, 1995, 2006) Lavniveau borderline Klienter udagerer følelser Tp skal rumme disse følelser og give sin oplevelse af patienten tilbage mhp. at klienten kan føle sig anerkendt

35 Arbejdsfasen: Fokus på overføring Neurotisk niveau Klienter taler relativt sjældent spontant om følelser i fht. terapeuten Følgelig kan overføringstolkninger være svære at relatere sig til Tp kan i stedet fokusere på fraværet af særlige temaer (fx selvstændighedsbehov, seksualitet, aggression) hvilket kan aktivere overføring

36 Arbejdsfasen: Fokus på overføring Højniveau borderline Typisk tidligere og tydeligere overføringsmanifestationer Klienter søger typisk at tilpasse sig til terapeutens behov, men har vanskeligheder med den ikke-direktive tilgang Disse vanskeligheder må ikke tolkes som modstand klientens har brug for validering af sin oplevelse Gradvist kan vanskelighederne også tolkes som manifestationer af overføring

37 Arbejdsfasen: Fokus på overføring Lavniveau borderline Ofte hurtige og utvetydige overføringsmanifestationer Ofte idealisering efterfulgt af devaluering Devaluering kan udtrykkes som utilfredshed over manglende redskaber eller terapeutens tilsyneladende ligegyldighed Evt. forværring af symptomer Tp må klarificere, hvad der fører til overspisninger der kan være tale om oplevelser af svigt fra tp Påpegning af sådanne overføringstemaer skal ske, når jernet er lunkent (Pine / Gabbard)

38 Afslutningsfasen Annoncér afslutning flere måneder i forvejen Nogle patienter oplever afslutningen som en skuffelse og et svigt og kan have en følelse af at blive efterladt midt i en ufuldendt proces Andre giver udtryk for, at de ikke føler noget særligt omkring afslutning Atter andre er sorgfulde omkring afslutningen, men grundlæggende tilfredse med og taknemmelige over terapien Klienter, som benægter at terapien har haft betydning, eller som føler sig svigtet ved afslutningen, skal hjælpes til at opnå et mere balanceret billede af terapien, hvor både de positive og negative aspekter af terapien kan anerkendes

39 Særlige udfordringer Karakteristika ved klientgruppen: Unge kvinder i en ustabil livsfase Ambivalens i fht. behandling Visse pt. afgrænser bulimien, så de næsten kan glemme den Andre er så skamfulde, at det kan være uudholdeligt at skulle fortælle en anden om problemet Stor risiko for drop-out Den terapeutiske alliance skal til stadighed vedligeholdes

40 Særlige udfordringer Excessive symptomerne kan medføre livstruende elektrolytforstyrrelser og i sjældne tilfælde hjertestop I sådanne tilfælde må terapeuten på en mere direkte måde vejlede om mad og spisning Om nødvendigt henvises til egen læge og/eller diætist

41 Særlige udfordringer Bulimi kan udvikle sig til anoreksi Ved en anorektisk udvikling, må tp aktivt forholde sig til klientens fysiske og psykiske tilstand Om nødvendigt må klientens praktiserende læge og/eller diætist inddrages Undtagelsesvis må behandlingen helt afbrydes. Overvejelser herom må drøftes med supervisor

42 Særlige udfordringer Terapeutens modoverføring kan modarbejde terapien Identifikation med klienten (yngre terapeuter) Overvurdering af klienten Frygt for ikke at være en god nok terapeut (terapeut i et forskningsprojekt)

43 Træning og supervision Indledende træning i manualens principper Supervision hver 14. dag For hver klient etableres en caseformulering og med max. 6 mdr. s mellemrum vurderes: Om caseformuleringen skal revideres Hvilken fase terapien befinder sig i Hvilke implikationer for terapien dette har Løbende monitorering af terapien

44 Monitorering af terapien Etablere den terapeutiske ramme Fastholde rammen Ugentlige samtaler på fastsatte tidspunkter Fastholde start- og afslutningstidspunkter (uden overdreven rigiditet) Opretholde den analytiske indstilling Afbalanceret neutralitet Indtage undersøgende holdning Undgå unødvendige spørgsmål Fastholde, at det er klienten, der introducerer temaer

45 Monitorering af terapien (fortsat) Intervenere i overensstemmelse med caseformulering Tilpasning af interventionerne til niveauet af klientens personlighedsorganisering Revidere caseformuleringen løbende Etablere forbindelse mellem klientens handlinger/symptomer, klientens mentale tilstande og begivenheder i klientens liv Identificere og tematisere overføring Identificere og reflektere over modoverføring

46 Monitorering af terapien (fortsat) Monitorere klientens reaktioner på interventionerne og tilpasse efterfølgende interventioner ud fra dette Forholde sig adækvat til de bulimiske symptomer Opretholde balance mellem benægten af symptomerne og dominans af symptomerne Give information på adækvat niveau Håndtere excessive bulimiske symptomer / anoreksi Inddæmme anden acting out (suicidale impulser, selvskade, misbrug, destruktive interpersonelle relationer, dropout fra job eller uddannelse)

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser

Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser 20/01/12 Supervision af tværfaglig behandling af svære personlighedsforstyrrelser Psykolog Rikke Bøye Klinik for Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00 INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD Dag 1. kl. 16.30-18.00 FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET Afklaring af vigtige begreber Teorien bag mentaliseringsbegrebet Udvikling af mentaliseringsevnen Mentaliseringssvigt

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

01/01/15. Strukturelle forstyrrelser STRUKTURELLE FORSTYRRELSER ICD-10. Generelle Diagnostiske Kriterier. Svær personlighedsforstyrrelse

01/01/15. Strukturelle forstyrrelser STRUKTURELLE FORSTYRRELSER ICD-10. Generelle Diagnostiske Kriterier. Svær personlighedsforstyrrelse Strukturelle forstyrrelser STRUKTURELLE FORSTYRRELSER Forstyrrelser af personlighedsudvikling Erkendelse Tænkning Følelse Vilje Relation Har indflydelse på social funktion Diagnosticeres ved interpersonelle

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

Ti timer slår ikke til

Ti timer slår ikke til Ti timer slår ikke til Af Psykologerne på Psykologisk Center Særtryk fra PSYKOLOG NYT 19. Okt. 2001-55. Årgang Nr.19 Borderline Af psykologerne på Psykologisk Center Ti timer slår ikke til Det er fagligt

Læs mere

NFH MAJ 2013 DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK

NFH MAJ 2013 DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK 30.04.2013 1 NFH DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER MAJ 2013 ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK PROGRAM Velkommen og ønsker? Om psykisk sårbarhed Det sårbare

Læs mere

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Margrete Bach Madsen Cand. mag. i musikterapi, barselsvikar ved Videnscenter for demens, Vejle kommune. Kontakt:

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen

Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen Det tredje hold stu derende har netop taget hul på professionsprogrammet i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet (AAU). Det sker, få måneder efter at de første

Læs mere

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010 Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser FADD Årsmøde 2010 Mentalisering: Fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd Praksis

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Mentalisering. Psykolog Anne Agerbo Center for mentalisering

Mentalisering. Psykolog Anne Agerbo Center for mentalisering Mentalisering Introduktion til begrebet Mentalisering i et udviklingspsykologisk perspektiv Grundlæggende rationale i sbaseret behandling Mentaliseringversus ikke-baseretsamspil 1 Mentalisering Mentalisering

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Dato 13. april 2015 Sagsnr. 4-1013-44/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Overvejelsesgruppe, intro En spiseforstyrrelse kan tilbyde både positive og

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden. Introduktion til psykoterapeutisk behandling. Min baggrund: Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Læs mere

Supervision af tværfaglig behandling af børn og unge. v. Tine Heede, cand. psych et art Forstander for behandlingshjemmet Stutgården

Supervision af tværfaglig behandling af børn og unge. v. Tine Heede, cand. psych et art Forstander for behandlingshjemmet Stutgården Supervision af tværfaglig behandling af børn og unge v. Tine Heede, cand. psych et art Forstander for behandlingshjemmet Stutgården Behandlingshjemmet Stutgården Supervision af tværfaglig behandling af

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Behandling af spiseforstyrrelser

Behandling af spiseforstyrrelser Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 15 Offentligt Behandling af spiseforstyrrelser Mette Waaddegaard, speciallæge i psykiatri, Ph.d., formand for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser Jeg undrer

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Flerfamiliebaseret intervention med fokus på håndtering af måltidet i anoreksiramte familier. Kickstartsforløb

Flerfamiliebaseret intervention med fokus på håndtering af måltidet i anoreksiramte familier. Kickstartsforløb Flerfamiliebaseret intervention med fokus på håndtering af måltidet i anoreksiramte familier. Kickstartsforløb Familiesygeplejens mangfoldighed 27. Januar 2015 Helle Koch-Christensen Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

sker store fremskridt i forståelsen af hjernens anatomi, fysiologi og funktion.

sker store fremskridt i forståelsen af hjernens anatomi, fysiologi og funktion. INTERVIEW AF REDAKTØR JØRGEN CARL Bro over to forskningsområder En ny psykologisk disciplin er ved at blive født, konstaterer to psykologer begejstret. Hjerneforskning og udviklingspsykologien mødes i

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

særligt komplicerede psykosociale

særligt komplicerede psykosociale Evaluering Af Tine Heede og Anne Vibeke Boysen Schmidt Forældrene må inddrages, hvis terapien med psykosocialt belastede børn og unge skal føre til et godt resultat. To psykologer fra et behandlingscenter

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen University of Copenhagen Krop og spiseforstyrrelser- Kroppen som altings centrum Tandlægernes årsmøde, 31. marts 2011 Susanne Lunn Krop og spiseforstyrrelser Hvad er det i ungdomslivet, der gør, at mange,

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

En overlevendes beretninger

En overlevendes beretninger En overlevendes beretninger Forord til Kirsten Kallesøe: "Lige om lidt " af Finn Skårderud 1 Kirsten Kallesøe har været med i krigen. Og hun har skrevet rapport derfra. Det er denne bog. Det er ikke krigen

Læs mere

Program: Anden nordiske konference om mentalisering

Program: Anden nordiske konference om mentalisering Program: Anden nordiske konference om mentalisering København d. 22.-23. maj 2014 Adresse: Park Inn by Radisson Copenhagen Airport, Engvej 171, 2300 København S Torsdag d. 22. maj 2014 Kl. 9.00 Plenum.

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

med relationsbehandling i praksis, med udgangspunkt i den 2-årige 2 relationsbehandleruddannelse?

med relationsbehandling i praksis, med udgangspunkt i den 2-årige 2 relationsbehandleruddannelse? 15. December 2011. Temadag for specialuddannede psykiatriske sygeplejersker. Hvordan arbejdes der i Sønderjylland med relationsbehandling i praksis, med udgangspunkt i den 2-årige 2 relationsbehandleruddannelse?

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Kærlighed og overlevelse

Kærlighed og overlevelse Kærlighed og overlevelse Barneseksualitet og seksuelle traumer Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Terapeut-åbenhed TERAPEUT-KLIENT RELATIONEN

Terapeut-åbenhed TERAPEUT-KLIENT RELATIONEN Af Gerda Rasmussen Familie- og psykoterapeut MPF Underviser og konsulent Dansk Familieterapeutisk Institut Denne artikel har været bragt i Psykoterapeuten nr. 3, 2010 Terapeut-åbenhed Vi bliver et selv

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Borderline. Erik Simonsen. 5. December 2012

Borderline. Erik Simonsen. 5. December 2012 Borderline - beskrivelse, årsager, behandling og forløb Erik Simonsen 5. December 2012 Det sunde sind (personlighed) Kunne mærke og vise følelser Fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv Basal

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Adfærdsændrende behandling for patienter med BMI under 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Denne

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER Odense 10.1.2014 Cand. Psych. Bo Søndergaard Jensen Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Afd. Q, Risskov PTSDjag2012 Psykoterapeutisk behandling

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Regionspsykiatrien Silkeborg Team for personlighedsforstyrrelser Fuglemosevej 1a 8620 Kjellerup Tlf. +45 8770 2200 www.regionmidtjylland.dk Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Sanne Bay

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Behandlingskollektivet i et systemisk perspektiv.

Behandlingskollektivet i et systemisk perspektiv. Behandlingskollektivet i et systemisk perspektiv. Indledning. Jeg lever og arbejder i et behandlingskollektiv, som jeg sammen med min samlever og kollega Anne-Grete Rasmussen startede i 1986. På dette

Læs mere

Relation Af Carsten René Jørgensen. Behandlings- relationen i centrum

Relation Af Carsten René Jørgensen. Behandlings- relationen i centrum Relation Af Carsten René Jørgensen Behandlings- relationen i centrum 10 Nr. 16. 2002 Der er behov for at udforske effekten af længerevarende psykoterapi (se bl.a. Fonagy et al. 2002b) og ikke mindst for

Læs mere