BodyEssence Resourcing Therapy (BERT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BodyEssence Resourcing Therapy (BERT)"

Transkript

1 Henrik Juul: BodyEssence Resourcing Therapy (BERT) Bevidsthedsbaseret terapi & procesarbejde I denne artikel beskriver jeg BodyEssence Resourcing Therapy (BERT) og desuden giver jeg en kort omtale af uddannelsen, som giver psykologer og psykoterapeuter forudsætninger for at bevæge sig ind under personlighedens ydre lag og arbejde integrativt og multidimensionalt med kropslige og essentielle niveauer i psykoterapi. Det er min erfaring, at mange former for psykoterapi overser, undervurderer eller ligefrem ignorerer livsprocesserne på kropslige og ikke-personlighedsmæssige niveauer - også selv om de spiller en vital rolle i ethvert menneskeliv. Dette kan være baseret på et bevidst valg fra terapeutens side eller det kan skyldes, at terapeutens eget instrument ikke er indstillet på eller udviklet nok til at opfange, hvad der sker på disse planer. Uanset årsagen, er der efter min opfattelse tale om et yderst uheldigt tab af vigtig information. Vi kan som terapeuter have lidt for travlt med at gøre noget ved klienterne. På trods af positive intentioner kan terapeutiske teknikker og interventioner nedtromle klientens subtile processer og disses ledsagefænomener, mase dem, arbejde hen over dem, forcere eller forstyrre dem. Der var mange gode teknikker, men jeg følte mig ikke rigtig mødt på et dybere plan. Et ikke helt usædvanligt udsagn fra folk om deres terapierfaringer. En erfaren terapeut med et forfinet nervesystem vil kunne nå ind i selv meget svært tilgængelige områder, og samtidig opnå en langt større dybde og præcision i terapien, ved bevidst at arbejde teknik- og redskabsfrit, samt inddrage kropslige og psyko-fysiologiske fænomener. Som holistisk psykolog eller psykoterapeut, er det et must at kunne kommunikere med stilheden og arbejde integrativt med kroppen og menneskets essentielle kvaliteter på de dybe planer under personligheden. Denne måde at arbejde på har jeg opdyrket og udviklet over mange år, og det er bl.a. på basis heraf, jeg har sammensat BERT og BE-terapeut-træningen. BERT åbner til livskraftens skjulte kilder BERT er en blid, naturlig og healende krop-psykoterapeutisk tilgangsvinkel til arbejdet med menneskelig udvikling, herunder soma-psykologiske processer. Det er bevidsthedsog nærværsbaseret psykoterapi og procesarbejde, hvori terapeuten er i stand til at forholde sig ikke-dirigerende og ikke - på forhånd - vidende. 1

2 BERT giver terapeut og klient adgang til at kommunikere med svært tilgængelige kropslige intelligensressourcer, og anvende signalerne herfra til at guide den terapeutiske proces ind i essentielle lag bag personlighedens overflade. Sammen med klienten søger BERT-terapeuten ind mod livsglædens og hermed livskraftens og sundhedens skjulte kilder. Vejene til disse kilder kan foregå via dybtgående terapeutisk samtale, der involverer kroppen, og eller via direkte kropsarbejde, som leverer materiale til dybtgående verbal dialog. BERT aktiverer og understøtter organismens selvhealende processer og hjælper det enkelte menneske til at reetablere kontakt til dets medfødte og intelligente natur bag personlighedslaget, samt at genåbne og integrere dets essentielle kvaliteter. BERT fremmer indsigt, balance, og udvikling indenfor de 2 hoveddimensioner: - Ego-personligheden, vores samfundsmæssige kompetencer (det jeg gør). - Essensen, vores oprindelige natur, værensniveauet (det jeg er). Fokus er mindre på den personlige historie og mere på opvågning og befrielse af indespærret livskraft og essens. Andre ord jeg bruger om dette arbejde er krop og essensintegrerende procesterapi. BERT-processer kan i mange tilfælde gå hånd i hånd med andre psykoterapeutiske og kropsterapeutiske indfaldsvinkler og metoder. Meditativ, empatisk bevidsthed BERT er en terapi, som inkluderer meditative metoder. Den er - så vidt mulig - fri af teknikker og på forhånd fastlagte metodiske strukturer. De deraf opståede autogenererende terapeutiske muligheder baserer sig på terapeutens - sansning - nærvær - udforskende og støttende dialog (verbal og/eller kropslig) - indlevelse - medfølelse Evne til opmærksomhed og respekt for den terapeutiske proces kombineret med kreativ tænkning er altafgørende for, om det lykkes BERT-terapeuten at åbne adgangsvejene til neddroslede menneskelige energisystemer. 3 superkorte om, hvad BERT går ud på: 1. at opnå sensitivitet og bevidsthed over for subtile processer i kroppen. 2. at nedtone sindets sædvanlige dominans. Lade det træde i baggrunden, for derved 3. at overlade pladsen til den udvidede bevidsthed i det kropslige domæne, hvilket fremmer den naturlige, intra-intelligente afbalancering og healing af psykofysiske-spirituelle forstyrrelser og energideponeringer i organismen. 2

3 Essens og personlighed Inden vi går videre, vil jeg - meget forenklet - redegøre for, hvordan jeg skelner mellem essens og personlighed, der er ret centrale begreber i denne artikel. Vi fødes ind i verden tilsyneladende uden begreber og færdigheder, men med en menneskelig essens bestående af et unikt spekter af kvaliteter, livskraft, appetit og nysgerrighed. En vital forudsætning for at opstarte et godt liv. Efter de første par leveår synes essensen imidlertid ikke at være tilstrækkelig i forhold til at klare sig. Som små børn står vi igen og igen i situationer, hvor vi oplever til tider ganske voldsomt - ubehag ved ikke have eller kunne det, der kræves. For at kompensere herfor, men ofte også fordi det er sjovt - begynder vi dygtiggøre os. Med stor iver indøver vi færdigheder, opnår erfaringer og læring, som efterhånden bliver til et sammenvævet psykisk repertoire af handleredskaber og overlevelsesstrategier. Denne proces genererer gradvist et system i psyken, der installerer sig som et hjælpeprogram uden om den oprindelige menneskelige essens. Programmet overruler essensen, og kommer til at fungere som et dominerende jeg, der ligger som et afledende, slørende og isolerende dække uden om den oprindelige person. Dette lag kalder vi her for person-ligheden eller egoet. Når egoet har dannet sig i 3-7 års alderen, indarbejdes og vokser det under vores opfostring til at blive et individ, der kan klare sig og fungere i flokken, som jo nu til dags er et ekstremt komplekst samfund. Med tiden bliver vi stadig mere domineret af denne ego-personlighed. Hos de fleste mennesker består ego et af et stærkt og mangesidet forsvarsberedskab, herunder præprogrammerede neuromuskulære kontrolspændinger, kompensationer, identifikationer, idealiseringer, diverse selvbilleder, m.v. Alt efter hvilke programmeringer der er kodet stærkest ind i ego et, reagerer og taler det ud fra sine helt personlige idealiseringer. F.eks. kan ét ego tale fra det rationelle sind og lyde som en jurist eller revisor. Et andet kan lyde som en lidenskabelig eller lidelsesfuld følelsesbolle, mens et tredje ego er tændt på at være statusfikseret lykkejæger, osv. At egoet blandt andet kendes på dets loyalitet over for den ydre verdens værdier, hænger sammen med at det er styret af lydighed og frygt over for en anden psykisk instans, nemlig den utrætteligt kommanderende og kritiske kommentator, over-jeg et. Sidstnævnte administrerer et helt livs absorberede, indkodede, internaliserede regler, normer og forventninger, og består i den forstand udelukkende af gamle optagelser, ekkoer fra fortiden, der er blevet til et personlighedens psyko-fysio-sociale styreprogram. I et symbiotisk samarbejde får over-jeg og ego dynamikken efterhånden skubbet essensen ud i eksil, og indtager pladsen som vores jeg. På spørgsmålet hvem er du? har vi derfor efterhånden svært ved at svare andet end det stærkt reducerede: Jeg er, hvad jeg har lært, hvad jeg ved, hvad jeg kan, hvad jeg bør og hvordan andre ser mig. 3

4 Over-jeg og ego-systemet vil i reglen altid yde kraftig modstand og benspænd i forhold til ønsket om at genfinde vores oprindelige essentielle selv. Egoet s negative og positive aspekter Således beskrevet mister vi kontakt med vores essentielle kerne, i og med at udefra kommende påvirkninger installerer sig umærkeligt i os som mentale hjælpestrukturer, og bliver til de indgroede neurale mønstre, vi oplever som vores identitet. Såvel grovere som subtile neuromuskulære spændinger stammer fra disse dynamikker i personligheden, hvis konsekvens er mentale slør og bevidsthedsmæssige barrierer. At vi tidligt i livet udvikler et ego og et over-jeg synes at være en helt nødvendig praktisk og hensigtsmæssig støtte til at opbygge tryghed i vores samfundsmæssige eksistens. Uden indsigt og bevidsthed om disse kræfter, udgør denne støtte samtidig et begrænsende fangenskab for vores essens, vores ægte, autentiske selv. Psykens ego-funktion er ikke i sig selv negativ. Ego et rummer nogle vidunderlige evner til praktisk skabelse og manifestation. Det skal blot erkendes, administreres og indstilles på at tjene den rette herre. Hvis vi lærer det rigtigt at kende, kan vi neutralisere og omkode ego ets drivere og herved bryde dets slaveri for over-jeg et. Med tiden kan ego et blive essens-selvets allierede, og udelukkende tjene vores højeste bevidsthed. Sammenfattende kan siges, at selvudvikling for voksne handler om at befri det voksne menneskes medfødte, men fortrængte, essens, og dette arbejde består bl.a. i at identificere, neutralisere eller afbalancere de dynamiske funktions- og kontrolstrukturer i sindet, som vi i denne kontekst benævner ego samt over-jeg. At blive herre i eget hus. Body-Essence ResourcingTherapy Uanset at kontakten med essenstilstanden gradvist bliver mindre i løbet af barndommen, er essensen imidlertid ikke forsvundet. Den fortsætter med at udvikles og modnes i baggrunden, men naturligvis hæmmet og neddæmpet af livet i eksil. I arbejdet med at hjælpe mennesker til at blive mere hele, er integration af essensen et vigtigt fokusområde for denne kropsorienterede psykoterapi. At arbejde terapeutisk ind i, og med, essensen, er at arbejde sig ind til kilden og ressourcerne. BERT virker ved at åbne, forstå, integrere og invitere flow i tilbageholdte livsudtryk - den bringer følsomhed og kropsbevidsthed ind i spændingerne, ind i de kontraherede, livsafsondrede områder. En god BERT-session er betinget af, at klienten opnår kontakt med sine ressourcer og føler tryghed nok til at turde åbne sig for sin proces og følge den helt igennem. Resourcing er det terapeutiske arbejde med åbne personens kontakt til sin kilde (source), sin oprindelige essentielle natur, med det formål at opspore samt tilbageføre bevidsthed og kraft til de dele af det essentielle selv, der befinder sig i eksil under personlighedens 4

5 dække. Og på denne baggrund hjælpe klienten til at leve stadig mere ud fra sin essenskerne. For at nedtone over-jeg ets dominans, støtter BE-terapeuten ego et i at fatte tillid til den menneskelige essens, for at det herigennem bliver i stand til at optræde mere støttende og mindre rigidt. En sjælens ridder i stedet for over-jeg ets undersåt. At genvinde sin essens er at blive et totalt eksisterende menneske. Dvs. at få adgang til sin dybde, sin originale kreativitet og frihed igen. At opleve sin indre og ydre verden i farver frem for i gråtoner. At være vågen, nærværende og levende i krop og sind med forfinet, sansende følsomhed frem for at være fanget i personlighedens mangfoldige forsvarsreaktioner, overlevelsesmanøvrer, selvbilleder og rutiner. At føle og udtrykke sin autentiske glæde, kærlighed og sorg. At opleve sin ægte vilje og sit sande mod, i stedet for at være presset frem af påtvungne idéer, trods eller frygt. 12 vigtige mål for BodyEssence Resourcing Therapy 1. Gøre kroppen til et trygt, balancerende og støttende sted at være hjemme i. 2. Tilvejebringe optimale betingelser for kroppens flow, kreativ intelligens og organismens selvhelbredende kræfter. 3. Øge bevidsthed om ubevidste processer. 4. Frisætte energi som er bundet i traumer og psyko-muskulære blokeringer. 5. Styrke tillid og evne til kontakt med selvet/hjertet, intuition, højere intelligens. 6. Opnå dybdepsykologisk og somatisk heling. 7. Forstå sin ego-personlighed og lede et samarbejde med den. 8. Opdage og udforske sit essentielle selv. 9. Opdage og opløse falske, fortidige og livsindskrænkende identiteter. 10. Opdage essenskompenseringer ( huller ) og tilbageføre essens. 11. Kultivere en fortsat udvikling/modning på det non-konceptuelle niveau. 12. Øge evnen til at hvile i sig selv og til at relatere ægte og åbent med andre mennesker. For hvem? BERT er velegnet overfor mennesker med depressioner, psykosomatiske forstyrrelser, stress, eksistentielle problemer samt visse typer af angst. Desuden er BERT en hjælp til mennesker, der ønsker at finde en tættere kontakt med en mere ægte udgave af sig selv end den tillærte personlighed, mennesker, der ikke nødvendigvis har deciderede problemer, men en længsel efter at udfolde mere af deres essentielle potentiale. At facilitere psyko-spirituelle processer. Et tiltagende antal mennesker deltager i disse år i intensive selvudviklingsforløb og kan 5

6 herigennem være nået til avancerede stadier med dybe spirituelle erfaringer. Eftersom BERT arbejder multidimensionalt og helhedssøgende, er den en særdeles fint matchende terapiform i forhold til mennesker med en spirituel/åndelig orientering, og for mennesker, hvis ego og overjeg har udviklet sig til at tillade åbenhed for andre dimensioner. BodyEssence Resourcing uddannelsen kvalificerer terapeuterne til at imødekomme behovene hos disse mennesker, når de dukker op i terapilokalet. Den opbygger et grundlag for at forstå klienterne og facilitere integrationen af deres åndelige oplevelser. BodyEssence Resourcing Therapy er imidlertid ikke alene et isoleret arbejde med det dybere, essentielle selv. Da folk efter sessionerne fortsat skal kunne trække på deres intellekts og deres personligheds evne til at opretholde et bevidst og tilfredsstillende samfundsmæssigt liv, er det uomgængeligt at give støtte til at afbalancere og integrere det essentielle/spirituelle/åndelige niveau med det jordiske/personlige niveau. BERT- terapeutens opgave BERT-terapeutens fornemste opgave består først og fremmest i at skabe et tillidsbaseret og afslappet ydre såvel som indre rum for klienten at være i. Kunsten er at opnå lydhørhed over for indre processer og at hjælpe folk igennem dem. Kunsten er også at bruge observationer, intuition, nærvær, empati, viden, spørgsmål og stilhed på rette tid og sted for at møde klienterne lige der, hvor de er, og herfra indgå et helende samarbejde med dem. At finde de essentielle rum i terapien lader sig kun gøre, når sindet bliver stille. BERTterapeuten skal være i stand til at være absolut stille indeni. Herved bliver det muligt at - give respektfuld plads til at lade klientens højere intelligens arbejde og føre processerne til dørs - opfatte og oversætte klientens begrebsløse og usproglige materiale, som det f.eks. spejles i terapeutens egne organreaktioner - resonere ro, tryghed, tillid, nysgerrighed og mod til klienten Når terapeuten lader stilheden arbejde, er BERT et gedigent redskab til at opfange og samarbejde med, hvad der på et indre plan sker i disse mellemrum, i de stille gaps. Metoden bidrager til at optimere en terapeutisk effekt af det bevidste arbejde med den type dybe afslapningstilstande i psykoterapien, der skaber energetisk afbalancering og heling. I denne tilstand giver man kroppens intelligens fred til at frisætte ressourcer og reparere på sig selv, bl.a. via organernes bedre indbyrdes samarbejde. Forfinet bevidsthed og sanseapparat BERT-terapeuten guider på forskellig måde opmærksomhed ind i kroppen og iagttager, følger og stimulerer bevægelserne i klientens indre. Skaber via dialog et tilstandsrum, der tillader forandring. Forstærker klientens opmærksomhed på og accept af, når livets intelligente kræfter arbejder af sig selv. Via tilstedeværelsen af klientens og terapeutens fælles sansende nærvær samt deres ekstraordinært lysende bevidsthed, aktiveres en 6

7 dynamisk udfoldelse af intelligente balancefremmende, selvhelbredende psyko-fysiospirituelle kræfter i klientens organisme. 1 For at kunne samarbejde så dybt og meningsfuldt med nu et i terapien, må BERTterapeuten besidde yderst præcise og sensitive menneskelige instrumenter. Noget af det særlige ved BERT er, at terapeuten ikke blot lytter med forstanden og ikke alene styrer ved hjælp af intellektuel bearbejdning af klientens ord og signaler. BERT-terapeuten bruger det indre og ydre kropssprog, men kommunikerer desuden til og med subtile sanseorganer på et andet niveau end det tankemæssige. En evne BERT- terapeuten kultiverer gennem flere års psykologisk og bevidsthedsmæssig træning og praksis. Organismens intelligens Blidheden og roen i sessionerne, kombineret med et udvidet bevidsthedsnærvær, giver såvel klienten som terapeuten mulighed for en skærpet opmærksomhed på de indre processers bevægelser. Denne forstærkede kropslige lydhørhed og intensitet i nu et kan afstedkomme et fremadskridende kreativt og kraftfuldt virkende flow med vekslende kontakt til f.eks. kropssansninger, indre billeder, farver, figurer, energi, følelser, m.v. samt evt. deres relaterede psykologiske / spirituelle temaer. For såvel klient som terapeut drejer det sig om at finde og koble sig ind på en kropslig og åndelig intelligens som er uendelig meget større end intellektets, og lade den arbejde med nu ets temaer. Såvel klient som terapeut er nødt til at opnå tillid nok til at turde overgive sig til at blive vejledt af dette ufattelig store intelligensreservoir. Terapeuten navigerer på basis af signaler fra organismens kreative intelligens 2 og støtter klienten i at møde, gå ind i og igennem - sine temaer på en tryg måde. Begge parter skal turde bevæge sig på ukendt og usikker grund og fastholde en åbent udforskende opmærksomhed i begrebsløse bevidsthedsniveauer, kommunikere på disse niveauer, samt hente og konvertere materiale herfra til at fremme forståelse i intellektets domæne. Den heraf opståede ekstraordinært udvidede bevidsthed tilbagefører og integrerer dele af klientens oprindelige essens samt dens kapacitet til at heale. Åndedræts-awareness, meditation, kropslig berøring, fysisk bevægelse, lyde og musik kan indgå i sessionerne, men set med traditionelle psykoterapeutiske briller intervenerer BERT-terapeuten oftest ikke særlig meget. Selvom det i visse situationer kan være helt rigtigt at intervenere, er det primære mål at katalysere eller facilitere en proces, sekundært at forstå den, men ikke at styre den. Nu ets invitationer prioriteres over teknik Når uventede begivenheder vokser organisk ud af øjeblikket og skaber kreative muligheder for forandring, taler vi i Body-Essence Resourcing Therapy om ikkeintervenerende at udnytte nu ets guidance. Hvis der viser sig behov for det, kan vi, i tæt fortsættelse af processen, intervenere med øvelser og eksperimenter, hvilket er konstruktioner som terapeuten instruerer. 3 BERT- 7

8 terapeuten bruger da sin intuition, empati, viden og kreativitet til at improvisere de øvelser, eksperimenter og metoder der vil være passende til at afbalancere/forstærke/videreføre de spontane processer. Når det er relevant, kan der endvidere anvendes adækvate teknikker til at åbne, møde og nære udfoldelse af det sande selv. Med henblik på at aktivere den indre proces, kan BERT-terapeuten søge at mildne det psykofysiske forsvar eller by-passe over-jeg et ved at benytte sig af f.eks. enkle spørgsmål, helt stille nærvær, fokuseret opmærksomhed, samt improvisere oplevelseseksperimenter og øvelser. Der findes menneskelige bevidsthedsniveauer, hvor vi ikke primært oplever livet som tanker, følelsesmæssige reaktioner og handleimpulser, men basal væren. En levende, vibrerende, afslappet og udvidet bevidsthedstilstand, hvorfra vi kan registrere tanker og føle livet uden samtidig at være identificeret hermed. Hvor mental aktivitet og psykofysiske tilstande og processer observeres klart uden emotionel involvering. Den vigtige efterbearbejdnings-dialog med klienten, består blandt andet i at give hjælp til at denne kan modstå overjeg et s og omverdenens efterfølgende forsøg på at tvinge jeg et tilbage i sin tidligere selvbegrænsende personlighedsform og funktion. Selv om en Body Essence Resourcing Therapy session ikke for en ydre betragtning behøver at være en særlig spektakulær oplevelse, kan den indre healings-proces være særdeles dybtgående. At åbne livs-systemer der er blevet skruet ned tidligt i livet opleves til tider dramatisk, til tider harmonisk og flydende, dog ofte yderst mind-blowing på den gode måde. Som metode er BodyEssence Resourcing Therapy evig foranderlig Til trods for at BERT rummer retningslinjer og kan følge visse faser, er den som metode ikke dogmatisk, men er underkastet evig udvikling. Den enkelte terapeut videreudvikler sin unikke BERT. Selvom den grundlæggende træning på uddannelsen samt løbende vidensdeling mellem BERT-terapeuter virker metodisk homogeniserende, er det vigtigt at give plads til nye bevægelser og strukturer. NOTER 1) Hvilket bl.a. Stanislaw Grof omtaler som Den indre Healer. 2) Læs artikel af Henrik Juul: At samarbejde med Livets Kreative Intelligens de subtile kræfter i ledelse af processer på 3) Vi skal her erindre om, at det at være BERT-terapeut er en overbygning til en psykologiskterapeutisk grunduddannelse, og at en BERT-terapeut derfor skal kunne veksle mellem BERT og sine konventionelle terapiformer. 8

BodyEssence ReSourcing Therapy

BodyEssence ReSourcing Therapy BodyEssence Instituttets 2-årige terapeutiske efteruddannelse i BodyEssence ReSourcing Therapy Bevidsthedsbaseret Terapi & Proces Lær at - Facilitere krop & essensintegrerende procesterapi - Samarbejde

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Sensitivitet - et problem eller en gave?

Sensitivitet - et problem eller en gave? Sensitivitet - et problem eller en gave? af Transformationskinesiolog og Livscoach Helle Bøving Mange mennesker - både voksne og børn - har nu til dags svært ved at trives i sammenhænge, Det betyder i

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse

Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Integral Enneagram - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Enneagrammet er et beskrivende værktøjer, der forklarer hvorfor du opfører dig som du gør. Ved at kombinere

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Mary O Malley

Interview om spiseforstyrrelser med Mary O Malley at vågne af forhekselsen Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med traf jeg første gang, da hun var i Danmark for et par år siden for at holde foredrag om afhængighed. Det gjorde mig nysgerrig,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030 Kernen og masken på arbejdspladsen Hvor der er mennesker, er der følelser og stemninger - en atmosfære der afspejler, hvordan vi har det med hinanden. Atmosfæren kan være positiv, engageret, harmonisk

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Veje til tilstedeværelse i kropsterapien Somatic Experience Psykomotorik Mindfulness med multitraumatiserede

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE 1-årig etterutdannelse THE ARTIST FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST HANDLER OM DIG SOM KUNSTNER.

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v Program 21. og 22. november 2012 -Trivsel i dit arbejdsliv trivsel i medarbejdernes arbejdsliv

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform 1 Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform Lisbjerg lokaldistrikts fælles pædagogiske platform udtrykker og afspejler integrativt et fælles menneskesyn og fælles grundforståelse af børns og unges

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

I ønskes alle en rigtig god sommer og vi ses igen i efteråret. Hilsen DDUR

I ønskes alle en rigtig god sommer og vi ses igen i efteråret. Hilsen DDUR Efterårets kurser i Rosenmetoden Det Danske Uddannelsescenter for Rosenmetoden (DDUR) kan fejre 5 års jubilæum den 1. november 2015 Det har været en dejlig tid, hvor rigtig mange mennesker har vist os

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Særligt sensitive mennesker

Særligt sensitive mennesker Særligt sensitive mennesker Psykolog Athina Delskov Formand for HSP foreningen Min baggrund Arbejde med spiseforstyrrelser siden 2003 Opdagede, at jeg selv er særligt sensitiv Elaine N. Aron: Særligt sensitive

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Alt, hvad vi ønsker at ændre i livet, starter med os selv. o Et godt helbred o Kærlighed o En god økonomi o Succesfuld karriere o Gode relationer

Alt, hvad vi ønsker at ændre i livet, starter med os selv. o Et godt helbred o Kærlighed o En god økonomi o Succesfuld karriere o Gode relationer En rejse ind i den ny tids energi Kursus i Portugal d. 8.-15. maj 2015 Denne rejse, ind i den nye tids energi, er en rejse, der skaber vejen ind til dit sande selv. Find vejen ind til din indre kilde,

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse What is pink? Poul Reumerts Vej 41,1 DK-2500 Valby Tel.: +45 28 88 95 20 Mail: niko@whatispink.dk www.whatispink.dk

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Retreat på Samsø. 26. - 29. marts 2015

Retreat på Samsø. 26. - 29. marts 2015 Retreat på Samsø 26. - 29. marts 2015 Dette skønne kursus holder alt hvad det lover- og så lidt til.. lige præcis det der ekstra og særlige, der gør at jeg selvfølgelig skal med igen. Kom hjem med stor

Læs mere

Når Ego og Sjæl danser tæt

Når Ego og Sjæl danser tæt PERNILLE BRETTON-MEYER PSYKOSPIRITUEL TRÆNING VELKOMMEN Når Ego og Sjæl danser tæt Overskrifter Hvem er vi - hvad er sjælen Hvad er Egoet Hvorfor danser de ikke tæt Dynamikken inden i Hvad skal der til

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere