Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af færdselsloven"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 161 Folketinget Fremsat den 30. marts 2016 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år samt nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert mv.) 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 565 af 18. juni 2012 og senest ved 1 i lov nr. 154 af 18. februar 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 57 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om en forsøgsordning, hvormed alderskravet for erhvervelse af kørekort sættes ned til 17 år betinget af ledsaget kørsel frem til det fyldte 18. år. Transport- og bygningsministeren kan i den forbindelse fravige 56, stk. 2, nr. 1, 128, stk. 4, 129, stk. 4, 1. og 2. pkt., og 131, stk. 1, samt fastsætte, at 56, stk. 1, 2. pkt., tillige finder anvendelse i forhold til ledsageren. Transport- og bygningsministeren kan endvidere efter forhandling med justitsministeren fastsætte, at 55, stk. 1, 2 og 4, 1. pkt., med de fornødne tilpasninger tillige finder anvendelse i forhold til ledsageren.«2. I 61, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»kørekort«:», herunder bestemmelser om afgivelse af erklæringer på tro og love.«3. I 63, stk. 2, 1. pkt., ændres»16 år«til:»15 år«. 4. Efter 63 indsættes:» 63 a. Den, der driver erhverv med salg, udlejning eller reparation af knallerter, må ved udøvelsen af denne virksomhed ikke sælge eller på anden måde stille en knallert til rådighed for personer under 16 år, medmindre forældremyndighedens indehaver forinden har givet skriftligt samtykke dertil. Det påhviler den erhvervsdrivende at sikre sig, at samtykket foreligger.«5. I 129, stk. 6, ændres to steder»16 år«til:»15 år«. 6. I 132 c ændres»16 år«til:»15 år«, og to steder»19 år«til:»18 år«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 3-6, træder i kraft den 1. januar Transport- og Bygningsministeriet CH000196

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Bemyndigelse til at nedsætte alderen for kørekort til 17 år Gældende ret Transport- og Bygningsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning årige førere Ledsagere Kørekortet 2.2. Sanktionsfastsættelse for overtrædelse af forsøgsordningen med kørekort til 17-årige Gældende ret Strafniveauet for færdselslovsovertrædelser begået af 17-årige Øvelseskørsel Strafansvar for førere af køretøjer Frakendelse af førerretten for 17-årige førere Transport- og Bygningsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning årige Sanktionsfastsættelse for ledsagere 2.3. Nedsættelse af aldersgrænse for kørekort til lille knallert Gældende ret Transport- og Bygningsministeriets overvejelser og den foreslåede ændring 2.4. Krav om samtykke fra forældremyndighedsindehaver ved salg af knallert til personer under 16 år Gældende ret Transport- og Bygningsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.5. Fastsættelse af betingelser for ombytning af udenlandske kørekort Gældende ret Transport- og Bygningsministeriets overvejelser og den foreslåede ændring 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 5. Miljømæssige konsekvenser 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer mv. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Hovedformålet med lovforslaget er at forbedre færdselssikkerheden for de unge nyuddannede bilister i trafikken og samtidig forbedre deres mobilitet. Det foreslås på den baggrund at indsætte en bemyndigelsesbestemmelse i færdselsloven, som giver transport- og bygningsministeren mulighed for at etablere et forsøg med at sænke aldersgrænsen for, hvornår man kan få kørekort til almindelig bil (kategori B), til 17 år, betinget af, at man kører med en erfaren bilist, frem til man fylder 18 år. Udenlandske erfaringer peger på, at ledsaget kørsel det første år med kørekort gør de unge til mere sikre bilister. Det foreslås samtidig, at aldersgrænsen for førere af lille knallert sænkes fra 16 til 15 år for at forbedre de unges mobilitet, herunder særligt unge, som bor i udkantsområder, hvor der ikke er effektive offentlige transportmuligheder til uddannelsesstederne. Nedsættelsen af aldersgrænsen for førere af lille knallert er tidligere vedtaget ved lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.), men nåede aldrig at træde i kraft, da ændringen af aldersgrænsen blev tilbageført inden ikrafttrædelsesdatoen ved lov nr. 565 af 18. juni Det ønskes derfor at genindføre den tidligere vedtagne ændring af aldersgrænsen for lille knallert. Begge tiltag indgår i regeringens plan»vækst og udvikling i hele Danmark«, som blev fremlagt i november Med lovforslaget foreslås endelig en præcisering af færdselslovens 61, stk. 2, 1. pkt. Bestemmelsen, der indeholder hjemmel for transport- og bygningsministeren til at fastsætte bestemmelser om udenlandske borgeres mulighed for at få ombyttet deres udenlandske kørekort til et dansk kørekort, foreslås præciseret, således at det utvetydigt fremgår, at be-

3 3 stemmelsen også indeholder hjemmel til at fastsætte bestemmelser om afgivelse af erklæringer på tro og love. 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Bemyndigelse til at nedsætte alderen for kørekort til 17 år Gældende ret Aldersgrænsen for erhvervelse af kørekort til motorkøretøj og stor knallert er i dag 18 år, jf. færdselslovens 56, stk. 2, nr. 1. Dette afspejles også i 24, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort (kørekortbekendtgørelsen), hvorefter kørekort til kategori B kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år. Der er i færdselslovens 57, stk. 2, hjemmel til, at transport- og bygningsministeren kan fastsætte særlige bestemmelser og betingelser for erhvervelse af kørekort til motorkøretøjer, som fraviger den generelle bestemmelse om aldersgrænsen for kørekort, hvis det handler om særlige typer af motorkøretøjer eller kørselsformål, herunder erhvervsmæssig befordring af personer, buskørsel, godstransport, mv Transport- og Bygningsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Unge bilisters risiko i trafikken er langt højere end ældre trafikanters. Ifølge DTU Transports undersøgelse af risiko i trafikken fra 2012 har unge mænd på år statistisk set ca. 6-7 gange så stor en risiko for at blive involveret i en ulykke med dræbte eller tilskadekomne som bilister i aldersgruppen år. Den statistiske risiko falder med alderen, men den bliver ved med at være relativt høj frem til det 24. år. Den øgede risiko kan forklares med et samspil mellem flere forhold, herunder at åriges mentale udvikling ikke er fuldendt, hvilket begrænser forståelsen af alle risici i trafikken, og at de unge nyuddannede bilister mangler erfaring og viden. Derudover kan forskellige kulturelle normer blandt unge mennesker spille ind. Unge bilister op til 24 år er et af fokusområderne i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan ,»Hver ulykke er én for meget«, fra I den forbindelse betoner Færdselssikkerhedskommissionen særligt den rolle, som de unges forældre spiller i relation til nedbringelsen af de unges risiko i trafikken. Handlingsplanen indeholder derfor en anbefaling om, at man arbejder med forældre og deres rolle som forbillede for deres børn, idet unge trafikanter kopierer forældrenes adfærd. Flere lande har indført privat øvelseskørsel, trinvis kørekort eller ledsagerordninger, hvor den unge bilist får mere frihed i takt med, at køreerfaringen stiger. I Tyskland, Frankrig, Østrig og Holland har man indført ledsagerordninger, hvor man kan erhverve kørekort et år tidligere, end man kan på traditionel vis, dvs. som 17-årig, betinget af, at man i sin kørsel ledsages af en erfaren bilist, der skal rådgive og vejlede i kørslen, frem til man fylder 18 år. Den tyske ledsagerordning har været introduceret gradvist, og siden 2008 har den fungeret i alle tyske delstater. Evalueringen af ordningen har vist, at 18-årige, som har deltaget i ledsagerordningen fra de fyldte 17 år, har været impliceret i 22 pct. færre ulykker og 20 pct. færre trafikforseelser pr. 1 mio. kørte kilometer end jævnaldrende unge, der har fået kørekort på traditionel vis (»Evaluation of Accompanied Driving from Age 17«, BAST, 2013). Effekten holder et stykke ind i deltagernes 19. år, hvorefter den aftager og forsvinder sammenlignet med unge, der har taget kørekortet på traditionel vis, da de fyldte 18 år. Det er vurderet, at man i 2009 har undgået personskadeulykker i Tyskland som følge af den tyske ledsagerordning, svarende til 9 pct. af alle personskadeulykker med årige bilister. Det skal dog bemærkes, at mange fortsat vælger at tage kørekort på traditionel vis som 18-årige eller først erhverver kørekort i en senere alder. Det overordnede formål med en dansk forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel, frem til føreren fylder 18 år, er at målrette indsatsen mod de helt unge og uerfarne bilister for at mindske antallet af ulykker blandt disse. Det forventes således, at ordningen på længere sigt vil få en positiv virkning for færdselssikkerheden blandt disse bilister. Med lovforslaget foreslås det derfor, at der indsættes en hjemmel i færdselslovens 57, stk. 3, der gør det muligt for transport- og bygningsministeren at etablere en forsøgsordning, hvor man som 17-årig kan erhverve kørekort betinget af, at man, frem til man fylder 18 år, ledsages af en erfaren bilist i sin kørsel. Af hensyn til borgerne og de myndigheder, der skal administrere reglerne, foreslås det, at ordningen gøres så administrativt enkel som muligt. Dette gør sig blandt andet gældende i forhold til det kørekort, som udstedes til en 17-årig, jf. pkt nedenfor, og det gør sig gældende i forhold til sanktioneringen af ordningen, jf. pkt. 2.2 nedenfor. Det er hensigten, at en dansk ledsagerordning indføres i sammenhæng med en landsdækkende informationsindsats bestående af kampagner i medierne, internetbaseret information mv., der vil blive udformet med inddragelse af internationale erfaringer. Informationsindsatsen tilrettelægges med henblik på at sikre, at både deltagere i forsøgsordningen og ledsagere får dækket deres behov for oplysning og vejledning. De nærmere bestemmelser vedrørende ordningen vil efterfølgende blive fastsat administrativt ved bekendtgørelse, hvorved bestemmelserne i færdselslovens 56, stk. 2, nr. 1, 128, stk. 4, 129, stk. 4, 1. og 2. pkt., og 131, stk. 1, fraviges, og det vil blive fastsat, at 56, stk. 1, 2. pkt., tillige finder anvendelse i forhold til ledsageren. Derudover bemyndiges transport- og bygningsministeren til efter forhandling med justitsministeren at fastsætte, at politiets håndhævelsesmuligheder i medfør af færdselslovens 55, stk. 1, 2 og 4, 1. pkt., tilsvarende vil finde anvendelse i forhold til ledsagere. Kravet om forhandling med justitsministeren skyldes, at regler udstedt af justitsministeren om udåndings-,

4 4 spyt- og svedprøver samt øjenbesigtigelse også skal sættes i kraft for ledsagerens vedkommende som led i forsøgsordningen. Endelig vil der i nødvendigt omfang blive foretaget ændringer i kørekortbekendtgørelsen. Det er hensigten at etablere en forsøgsordning med en varighed på tre år. Forsøgsordningen skal evalueres løbende, og ved forsøgsperiodens afslutning vil der blive udarbejdet en konkluderende evaluering, som skal danne grundlag for en stillingtagen til, om ordningen skal gøres permanent. I tilfælde af, at ordningen gøres permanent, er det hensigten, at den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse i færdselsloven vil skulle afløses af nye bestemmelser i loven, som direkte regulerer ordningen. I de følgende punkter er beskrevet, hvorledes en dansk ledsagerordning tænkes udformet årige førere Det er hensigten med den foreslåede ordning, at 17-årige får mulighed for at erhverve kørekort på samme betingelser, som i dag gælder for personer, der er fyldt 18 år. Kravene til køreuddannelsen vil således være de samme for 17-årige som for 18-årige. Dette betyder således, at muligheden for at påbegynde køreuddannelsen tre måneder før det fyldte 18. år også vil gælde for 17-årige deltagere i forsøgsordningen, som vil kunne påbegynde køreuddannelsen tre måneder før det fyldte 17. år. Selvom den 17-årige ledsages af en ældre, myndig og erfaren person, er det føreren af bilen, dvs. den 17-årige, der har ansvaret for kørslen, og den 17-årige fører af bilen skal leve op til færdselslovens regler for førere. Dette er nærmere beskrevet i pkt Ledsagere Der foreslås en ordning, hvor alle, der lever op til en række minimumskrav, kan ledsage en 17-årig i vedkommendes kørsel. Der skal således ikke ske en godkendelse af ledsageren, som heller ikke skal registreres som ledsager. Politiet skal alene i forbindelse med kontrol kunne fastslå, om ledsageren lever op til de fastsatte minimumskrav. Denne model adskiller sig fra eksempelvis den tyske ordning, hvor der vælges én eller flere navngivne ledsagere, der anføres i et midlertidigt førerbevis, hvis de godkendes til at være ledsager. Den foreslåede danske ordning er begrundet i hensynet til at skabe en fleksibel ordning, som er enkel at administrere. Ledsageren har ikke noget formelt ansvar for selve kørslen. Ledsageren tager endvidere ikke del i den 17-åriges uddannelse og har formelt set ingen uddannende funktion. Ledsagerens opgave og ansvar består som udgangspunkt alene i at bistå den unge bilist med rådgivning og vejledning i kørslen. Ledsageren kan endvidere hjælpe den 17-årige med at bevare overblikket i situationer, hvor der opstår uventede ting i trafikken, som den unge bilist ikke har prøvet i løbet af sin køreuddannelse. Det vil dog være en præmis for ordningen, at ledsageren skal være i stand til at overtage kørslen, hvis dette måtte blive nødvendigt. Valget af denne præmis er dels begrundet i, at der kan opstå kritiske situationer, hvor det vil være nødvendigt, at ledsageren overtager kørslen, dels ud fra en forudsætning om, at hvis en person ikke er i stand til at køre bil som ledsager, vil der også være en sandsynlighed for, at personen ikke vil være i stand til at varetage ledsagerfunktionen på den måde, som er tiltænkt med ordningen. Det foreslås, at ledsageren som minimum skal være 30 år gammel og have haft kørekort i minimum 10 år. Disse alders- og erfaringskrav er dels begrundet i, at det ønskes at sikre en vis modenhed samt et solidt erfaringsniveau, dels i ønsket om at fremme, at det er en forælder eller anden voksen rollemodel, som varetager ledsagerrollen. Kørekortet må i den 10-årige periode ikke have været betinget eller ubetinget frakendt. Frakendelsen regnes i den henseende fra udløbet af den betingede eller ubetingede frakendelse. Har en person fået frakendt kørekortet, går der således endnu en periode på 10 år, før den pågældende kan ledsage en 17-årig. Ledsageren underlægges de samme restriktioner i forhold til alkohol og bevidsthedspåvirkende stoffer og medicin, som gælder for føreren af bilen, jf. færdselslovens 53 og 54. Dette krav er bl.a. begrundet i, at ledsageren skal være i stand til at kunne overtage kørslen, hvis dette måtte blive nødvendigt, jf. ovenfor. Desuden ønskes det at imødegå misbrug af ordningen, f.eks. i form af, at den 17-årige bruges som chauffør for alkoholpåvirkede voksne Kørekortet Lovforslaget omhandler kørekort til motorkøretøj i kategori B (almindelig bil). Med den foreslåede forsøgsordning indføres således mulighed for, at 17-årige kan erhverve kørekort i kategori B. Kørekortet erhverves på almindelig vis, og køreuddannelsen adskiller sig ikke fra den, der gennemføres, når der erhverves kørekort som 18-årig eller senere. Det forudsættes, at kørekortet udstedes i EU-format til kategori B. Ifølge EU s 3. kørekortdirektiv (Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2006/126/EF) har medlemsstaterne mulighed for nationalt at sænke aldersgrænsen for erhvervelse af kørekort til kategori B. Det kan eksempelvis gøres ved at påføre kørekortet en national kode, som begrænser kørekortet til kun at gælde ledsaget kørsel i Danmark, frem til kørekortindehaveren fylder 18 år. Når indehaveren fylder 18 år, ophører den nationale kodes gyldighed, og kørekortet vil være at sidestille med et almindeligt EU-kørekort til kategori B. Når kørekortet fornys efter den almindelige 15-årige gyldighedsperiode, vil den nationale kode ikke længere fremgå.

5 Sanktionsfastsættelse for overtrædelse af forsøgsordningen med kørekort til 17-årige Gældende ret Strafniveauet for færdselslovsovertrædelser begået af 17-årige Færdselslovens bestemmelser om straf findes i lovens kapitel 17. Straffen for overtrædelse af færdselsloven er normalt bøde. Bødestraffene er til en vis grad takstmæssigt fastsatte under hensyn til, hvilke overtrædelser der er tale om. For overtrædelse af færdselsloven straffes førere af motorkøretøjer under 18 år i dag som udgangspunkt på samme måde som førere over 18 år. Bøder til personer med særlig lav indtægt kan dog nedsættes i medfør af færdselslovens 118 a, stk. 1, 2. pkt. Det fremgår af Rigsadvokatens Meddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande i færdselssager, at personer mellem 15 og 18 år ofte er skolesøgende eller på anden måde under uddannelse, og at disse i vidt omfang ikke har egentlig indtjening af betydning. På den baggrund skal bøder til unge under 18 år generelt nedsættes til det halve beløb, dog mindst 500 kr., og der foretages således ikke en konkret vurdering af indtægtsforholdene for så vidt angår denne gruppe. Nedsættelsen skal ske ved anklagemyndighedens foranstaltning i forbindelse med udsendelse af bødeforelæg eller ved nedlæggelse af påstand om bøde. Der skal dog kun ske nedsættelse, såfremt der ikke er fastsat særlige retningslinjer for de enkelte overtrædelser. Det fremgår desuden af Rigsadvokatens meddelelse, at indtægtsbestemte bøder ikke skal nedsættes for unge under 18 år eller personer med særlig lav indtægt. Det drejer sig således om bøder for spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens 54 om bl.a. kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer samt kørsel i frakendelsestiden, tillægsbøder i forbindelse med betinget dom med vilkår om samfundstjeneste eller alkoholistbehandling for spirituskørsel, tillægsbøder i forbindelse med betinget dom med vilkår om samfundstjeneste eller behandling mod narkotikamisbrug for overtrædelse af færdselslovens 54 samt tillægsbøder i forbindelse med betinget dom med vilkår om samfundstjeneste for kørsel i frakendelsestiden. Bøder for overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, 1. pkt., om kørsel uden at have erhvervet kørekort, nedsættes i retspraksis ikke for personer med lav indtægt, mens de for personer under 18 år som udgangspunkt fastsættes til halvdelen. Sanktionsniveauet for overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, 1. pkt., kan som udgangspunkt sammenfattes således: Overtrædelse Sanktion 1. gang kr. 2. gang kr. 3. gang kr. 4. gang kr. 5. gang 7 dages fængsel* 6. gang 14 dages fængsel 7. gang 20 dages fængsel 8. gang 30 dages fængsel 9. gang 40 dages fængsel 10. gang 50 dages fængsel * Eventuelt betinget dom med samfundstjeneste. Såfremt overtrædelsen er begået af en person under 18 år, følger det af retspraksis, at bøden i modsætning til, hvad der gælder for personer over 18 år skal fastsættes uden hensyn til den økonomiske fordel ved ikke at have erhvervet kørekort, idet personer under 18 år ikke i dag kan erhverve kørekort til motorkøretøj eller stor knallert. Bøden fastsættes herefter som udgangspunkt til halvdelen af normalbøden i overensstemmelse med de almindelige retningslinjer for fastsættelse af bøder til personer under 18 år. Foreligger der samtidig formildende omstændigheder, kan bøden nedsættes yderligere. Formildende omstændigheder kan f.eks. være, at den sigtede har modtaget et ikke uvæsentligt antal køreundervisningstimer, eller at den sigtede har erhvervet førerret til et andet motorkøretøj end det, som vedkommende er fører af. For overtrædelse af færdselslovens 56, stk. 1, nr. 1, kan sanktionsniveauet for den sigtede, som har modtaget et ikke uvæsentligt antal køreundervisningstimer, som udgangspunkt sammenfattes således:

6 6 Over 18 år Sanktion 1. gang kr. 2. gang kr. 3. gang kr. Under 18 år 1. gang kr. 2. gang kr. 3. gang kr. For øvrige overtrædelser af færdselslovens 56 kan sanktionsniveauet som udgangspunkt sammenfattes således: Forseelsens art Undladt at medbringe kørekort Nægter at forevise kørekort Ikke fornyet kørekort Bortkommet i mere end 1 år Ikke ombyttet til EU-model Udlænding ikke ombyttet med dansk kørekort Ikke kørekort til erhvervsmæssig personbefordring har kørekort Ikke overholdt vilkår om at benytte briller under kørslen og lignende Sanktion kr. Det fremgår desuden af forarbejderne til færdselsloven, jf. lov nr. 479 af 23. maj 2011, jf. pkt i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 137 af 9. februar 2011, at bøder for spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens 54 og kørsel i frakendelsestiden på lille knallert samt bøder for overtrædelse af færdselslovens 63, stk. 1, 1. pkt., om kørsel uden kørekort til lille knallert ikke skal nedsættes for personer under 18 år. Bødeniveauet for færdselsforseelser begået af unge under 18 år fraviger således i et vist omfang det takstmæssige bødeniveau under hensyn til, hvilke typer overtrædelser der er tale om Øvelseskørsel Det følger bl.a. af færdselslovens 64, at øvelseskørsel for personer, der uddanner sig til kørsel med bil, kun må finde sted, når der i køretøjet ved siden af eleven findes en godkendt kørelærer eller en kørelæreraspirant, der er under opsyn og vejledning af en hertil særligt godkendt kørelærer, som er til stede i bilen. Kørelærere kan ifalde ansvar efter færdselslovens 64, og sanktionsniveauet for overtrædelse af bestemmelsen kan som udgangspunkt sammenfattes således: Forseelsens art Ej godkendt som kørelærer Kørelærers ansvar ved øvelseskørsel med motorcykel Øvelseskørsel på motorvej uden tilstrækkelig forudgående uddannelse Øvelseskørsel inden 3 måneder før 18. år eller frakendelsestidens udløb Øvelseskørsel uden skoleskilt Øvelseskørsel på forbudte strækninger Ej fjernet eller tildækket pedal i skolevogn Skolevogn, der ikke er godkendt dertil Sanktion kr. begge kr.

7 7 For øvrige overtrædelser af færdselsloven, f.eks. spirituskørsel eller hastighedsforseelser, gælder i øvrigt færdselslovens almindelige sanktionsbestemmelser herom Strafansvar for førere af køretøjer Som udgangspunkt er det føreren af et motorkøretøj, der pålægges strafansvar for overtrædelser af færdselsloven, medmindre andet konkret er bestemt i loven. Som eksempel kan nævnes færdselslovens 53 om spirituskørsel, hvoraf det direkte fremgår af bestemmelsen, at det er føreren eller den, som forsøger at føre et motordrevet køretøj, der straffes for overtrædelse af bestemmelsen. I retspraksis er strafansvaret for overtrædelser af færdselsloven ikke alene pålagt føreren i sædvanlig forstand, men også passagerer, der griber aktivt ind i kørslen. Som eksempler fra retspraksis, hvor der er sket domfældelse for passagerers aktive indgriben i kørslen, kan nævnes passagerer, som har trådt på chaufførens fod, der hvilede på speederen, hvorved vognens hastighed øgedes, og passagerer, der enten har grebet fat i rattet eller trukket håndbremsen under kørslen. Udmålingen er i disse tilfælde som udgangspunkt sket i overensstemmelse med sanktionsniveauet for en fører, som sidder bag rattet. En person kan endvidere straffes for medvirken efter den almindelige regel i straffelovens 23, hvorefter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen, kan straffes for medvirken. Der kan eksempelvis være tale om medvirken til spirituskørsel, jf. straffelovens 2. Af bestemmelsen i færdselslovens 54, stk. 4, fremgår, at det er forbudt at overlade bl.a. føringen af et køretøj til en spirituspåvirket (mv.) person, som er ude af stand til at føre køretøjet på betryggende måde. Af 54, stk. 5, fremgår, at såfremt en person på en restaurant eller andet serveringssted, hvortil der er offentlig adgang, har indtaget spiritus, og værten eller dennes medhjælper ved eller har grund til at antage, at den pågældende er fører af eksempelvis et køretøj og på grund af spiritusindtagelse ikke er i stand til at føre køretøjet på betryggende måde, skal værten eller medhjælperen, eventuelt ved tilkaldelse af politiet, søge at hindre den pågældende i at føre køretøjet. Dette betyder, at en person, der eksempelvis bistår en påvirket fører med at starte dennes bil, vil kunne straffes for medvirken til spirituskørsel, jf. straffelovens Frakendelse af førerretten for 17-årige førere Som nævnt under pkt ovenfor straffes førere af motorkøretøjer under 18 år som udgangspunkt på samme måde som førere over 18 år for overtrædelser af færdselsloven. Dette gælder også for så vidt angår frakendelse af førerretten. For så vidt angår beregningen af frakendelsestiden, findes i færdselslovens 128, stk. 4, en særregel vedrørende frakendelsestiden for førere under 18 år. Det fremgår af bestemmelsen, at såfremt føreren er under 18 år på det tidspunkt, hvor en ubetinget frakendelse af førerretten vedtages eller fastslås ved endelig dom, regnes frakendelsen fra den dag, hvor føreren fylder 18 år. For så vidt angår førere af lille knallert, der ubetinget får frakendt førerretten, før de fylder 18 år, fremgår det af færdselslovens 129, stk. 4, at retten til at erhverve førerret, for så vidt angår kørekort med alderskrav på 18 år, udskydes i seks måneder. Har føreren på afgørelsestidspunktet erhvervet førerret, frakendes denne ubetinget i seks måneder Transport- og Bygningsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Som beskrevet ovenfor under punkt etableres en 3- årig forsøgsordning, hvormed 17-årige tilbydes muligheden for at erhverve kørekort til bil (kategori B) på den betingelse, at de frem til det fyldte 18. år kører sammen med en erfaren bilist. Udgangspunktet for ordningen er, at det er føreren af bilen, som har ansvaret for kørslen og dermed som udgangspunkt skal straffes for eventuelle trafikforseelser i forbindelse med kørsel. Samtidig er det en forudsætning, at ledsageren skal være til stede sammen med den 17-årige under kørslen, og der stilles i den forbindelse de i pkt anførte krav til ledsageren. Med ordningen indføres således en undtagelse til færdselslovens almindelige aldersbetingelse for erhvervelse af førerret til almindelig bil, og for at sikre, at betingelserne for ordningen overholdes, bør der fastsættes nærmere sanktioner for eventuelle overtrædelser af ordningen. Transport- og Bygningsministeriet har på den baggrund sammen med Justitsministeriet og Rigsadvokaten overvejet, hvordan et sanktionssystem for overtrædelse af ordningen kan udformes årige Af hensyn til borgerne og til de myndigheder, der skal administrere reglerne, foreslås det, at ordningen gøres så enkel og let administrerbar som muligt. Færdselslovens sanktionssystem er komplekst, og der må ved udformningen af et sanktionssystem tages hensyn til sammenhængen med de øvrige sanktioner på færdselslovens område. På den baggrund foreslås med indførelse af en forsøgsordning med kørekort til 17-årige, at ordningen som udgangspunkt ikke medfører ændringer i færdselslovens almindelige sanktionssystem. Hvis en 17-årig, som er omfattet ordningen, begår færdselsforseelser, skal vedkommende straffes på lige fod med, hvad der ellers gælder for førere af motorkøretøjer. Det foreslås desuden, at sanktioner over for den 17-årige, som alene knyttes til en tilsidesættelse af betingelserne for ordningen, kun skal fastsættes til bødestraf uden gentagelsesvirkning og uden udløsning af andre retsvirkninger, herunder frakendelse af førerretten, eller konfiskation. Ved fastsættelse af et passende niveau for bødens størrelse må der tages hensyn til, at bøderne skal have præventiv virkning, samtidig med at en bøde ikke bør udmåles i en så-

8 8 dan størrelsesorden, at den sigtede som følge af sine indkomstforhold ikke er i stand til at betale bøden. Det foreslås herefter, at en 17-årig, som kører uden ledsager, skal sanktioneres med en bøde udmålt efter samme principper som ved udmåling af bøder til 17-årige, der kører uden at have erhvervet kørekort, jf. ovenfor under punkt Da en 17-årig, som er omfattet af forsøgsordningen, forudsætningsvist har gennemført og bestået en køreuddannelse og dermed har modtaget det lovpligtige antal køreundervisningstimer, foreslås bøden til en 17-årig fører, som kører uden ledsager, fastsat til kr., hvilket vil sige samme takst som i dag gælder for 17-årige, som har gennemført et ikke uvæsentligt antal køretimer. Ved fastlæggelsen af bødeniveauet for denne type overtrædelse er der således taget hensyn til de særlige retningslinjer, der i dag gælder for personer mellem 15 og 18 år, jf. Rigsadvokatens Meddelelse nr. 4/2000 som nævnt ovenfor under punkt , og bøden bør derfor ikke nedsættes yderligere. Bøden til en 17-årig fører, som kører med en ledsager, der ikke opfylder betingelserne for ordningen, foreslås udmålt efter et gradueret bødesystem under hensyn til karakteren af den tilsidesatte betingelse. For at sikre en enkel og let administrerbar ordning bør der alene fastsættes to bødepositioner til den 17-årige for ledsagerens overtrædelser. For at sikre, at ordningen er enkel og let at administrere, forudsættes det, at en 17-årig, som kører med en ledsager, der ikke opfylder betingelserne for ordningen, alene straffes, hvis den 17-årige har kendskab (forsæt) til, at ledsageren ikke opfylder betingelserne. Det bemærkes i den forbindelse, at der vil kunne forekomme situationer, hvor det vil være svært at bevise den 17-åriges forsæt til, at ledsageren ikke opfylder betingelserne. Opfylder ledsageren ikke de formelle betingelser for ordningen, f.eks. hvis ledsageren har undladt at medbringe et gyldigt kørekort under kørslen, foreslås det, at den 17-årige som udgangspunkt sanktioneres med en bøde på svarende til bødetaksten for en tilsvarende formel overtrædelse begået af en fører over 18 år. Det forudsættes dog, at anklagemyndigheden i forbindelse med en straffesag for denne type overtrædelse søger bøden nedsat til det halve beløb i overensstemmelse med de almindelige retningslinjer om sanktionspåstande i færdselssager vedrørende personer mellem 15 og 18 år, jf. Rigsadvokatens Meddelelse nr. 4/2000 som nævnt i punkt Opfylder ledsageren ikke de materielle betingelser for ordningen, f.eks. hvis ledsageren er spirituspåvirket i et omfang, der overskrider rammerne for lovlig kørsel i medfør af færdselslovens 53, foreslås det, at den 17-årige sanktioneres med en bøde på kr. svarende til det foreslåede bødeniveau for en 17-årig, som kører uden ledsager. Ved fastlæggelsen af bødeniveauet for denne type overtrædelse er der således taget hensyn til de særlige retningslinjer, der i dag gælder for personer mellem 15 og 18 år, jf. Rigsadvokatens Meddelelse nr. 4/2000 som nævnt ovenfor under punkt , og bøden bør derfor ikke nedsættes yderligere. For så vidt angår frakendelse af førerretten, fremgår det bl.a. af den foreslåede 57, stk. 3, 2. pkt., i færdselsloven, at transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler, der fraviger færdselslovens bestemmelser om frakendelse i relevant omfang. Det vil i den forbindelse bl.a. blive fastsat, at bestemmelserne i færdselslovens 128, stk. 4, om beregning af frakendelsestiden for unge under 18 år, 129, stk. 4, 1. pkt., om udskydelse af retten til at erhverve førerret og 129, stk. 4, 2. pkt., om frakendelse af førerretten, fraviges for førere, der er omfattet af forsøgsordningen. Dette betyder eksempelvis, at en frakendelse for en 17-årig fører, der har erhvervet kørekort ligesom for en fører over 18 år, der har erhvervet kørekort vil få virkning fra afgørelsestidspunktet og ikke fra vedkommendes 18 års fødselsdag, medmindre førerretten har været inddraget af politiet på et tidligere tidspunkt Sanktionsfastsættelse for ledsagere Som det fremgår i pkt , er det den 17-årige, som har ansvaret for kørslen, mens ledsageren ikke i modsætning til en kørelærer eller en kørelæreaspirant, der i visse tilfælde anses for at være fører af køretøjet, jf. færdselslovens 64 har ansvaret for kørslen. På den baggrund forudsættes det, at indførelse af forsøgsordningen med kørekort til 17-årige ikke medfører ændringer i, hvornår ledsageren anses for at blive selvstændig fører af køretøjet som følge af sin direkte indgriben i kørslen. Der tilsigtes heller ikke ændring i forhold til betingelserne for at pålægge ledsageren et medvirkensansvar efter straffelovens 23 for den 17-åriges færdselsforseelser i øvrigt. Forsøgsordningen bygger som nævnt ovenfor på, at ledsageren af uddannelsesmæssige og færdselssikkerhedsmæssige hensyn skal være til stede sammen med den 17-årige under kørslen. Ledsageren skal være i stand til at kunne overtage kørslen, hvis dette er påkrævet. Dette taler på den ene side for en effektiv sanktionering af ledsagerens overtrædelser, men på den anden side bør der også tages hensyn til den generelle motivation for at ville påtage sig opgaven som ledsager. Det foreslås derfor, at sanktionering af ledsageren, som er knyttet til en tilsidesættelse af betingelserne for ledsagelse, skal fastsættes til bødestraf, der tilsvarende bøden til den 17-årige skal fastsættes uden gentagelsesvirkning eller udløsning af andre retsvirkninger, herunder frakendelse af førerretten eller konfiskation. For at ledsageren kan stilles til ansvar som ledsager og sanktioneres for overtrædelser af betingelserne for ledsagelse, forudsættes det imidlertid, at vedkommende er vidende om og har indvilliget i at være ledsager. Det påhviler den 17-årige fører at sikre dette. Det foreslås, at bøder for tilsidesættelse af betingelserne for ledsagelse bør ligesom for den 17-årige udmåles efter et gradueret bødesystem under hensyn til karakteren af den tilsidesatte betingelse.

9 9 For ledsagerens formelle overtrædelser af betingelserne for ordningen foreslås, at ledsageren ligesom den 17-årige, jf. ovenfor under afsnit sanktioneres med en bøde på For ledsagerens materielle overtrædelser af betingelserne for ordningen foreslås, at ledsageren sanktioneres med en bøde på kr. For så vidt angår politiets muligheder for at håndhæve kontrol af ledsageren, bemærkes det, at politiet i medfør af færdselslovens 77, stk. 1, 1. pkt., hvorefter politiet kan standse et køretøj og lade det undersøge for fejl og mangler samt kontrollere, at føreren opfylder betingelserne for lovligt at kunne føre køretøjet, tillige vil kunne kontrollere, at ledsageren opfylder betingelserne for ledsagelse. Dertil foreslås, at færdselslovens bestemmelse i 56, stk. 1, 2. pkt., om, at føreren under kørslen skal have sit kørekort hos sig og på forlangende vise det til politiet, også skal gælde for ledsageren. Endelig foreslås, at politiets muligheder for at kræve udåndings- spyt- eller svedprøve eller foretage øjenbesigtigelse i medfør af færdselslovens 55, stk. 1, 2 og 4, 1. pkt., tillige finder anvendelse for ledsageren. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr Nedsættelse af aldersgrænse for kørekort til lille knallert Gældende ret Kørekort til lille knallert må kun udstedes til personer, som er fyldt 16 år, jf. færdselslovens 63, stk. 2. Personer under 18 år skal endvidere have modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert og have bestået en teoretisk og en praktisk prøve. Kørekort til lille knallert kan endvidere udstedes til personer, der er fyldt 18 år og har bestået en teoriprøve Transport- og Bygningsministeriets overvejelser og den foreslåede ændring Med lov nr. 479 af 23. maj 2011 blev aldersgrænsen for førere af lille knallert sat ned fra 16 til 15 år med ikrafttrædelse den 19. januar Samtidig blev der indført en række tiltag, som sigtede til at forbedre færdselssikkerheden for knallertførere. Ændringen af aldersgrænsen nåede imidlertid ikke at træde i kraft, da aldersgrænsenedsættelsen blev ophævet med lov nr. 565 af 18. juni 2012, mens de øvrige tiltag blev opretholdt. Ophævelsen af nedsættelsen af aldersgrænsen var begrundet i, at en række myndigheder og organisationer var kritiske over for en nedsættelse, herunder Rådet for Sikker Trafik og DTU Transport, som begge pegede på, at en nedsættelse af aldersgrænsen ville medføre et højere antal tilskadekomne unge i trafikken, dels på grund af manglende modenhed blandt de 15-årige, dels på grund af, at risikoen for at komme til skade på en lille knallert er væsentligt større målt pr. kørt kilometer end ved andre transportformer. Det er regeringens ønske at forbedre de unges mobilitet. Det gælder navnlig for de unge mennesker, der bor uden for de større byer, hvor der ofte er længere afstand mellem eksempelvis hjemmet og den unges skole eller fritidsaktivitet, og hvor den kollektive trafik er mindre koncentreret. Dertil har de tiltag, som blev indført med ovennævnte lov nr. 479 af 23. maj 2011, betydet en forbedring af færdselssikkerheden for unge knallertførere. Tiltagene, som særligt rettede sig mod unge knallertførere, omfattede bl.a. indførelse af køreprøve samt forbedret knallertuddannelse i ungdomsskolerne, indførelse af krav om færdselsrelateret førstehjælpskursus og skærpede sanktioner, herunder mulighed for førerretsudskydelse. Det foreslås derfor at genindføre nedsættelsen af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert fra 16 til 15 år. Endvidere foreslås indført et krav om samtykke fra indehaver af forældremyndigheden ved salg af knallert til unge under 16 år, jf. nærmere herom i pkt Krav om samtykke fra forældremyndighedsindehaver ved salg af knallert til personer under 16 år Gældende ret Det følger af forældreansvarsloven, at børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, og det er derfor som udgangspunkt forældremyndighedsindehaveren, der kan beslutte, hvorvidt den mindreårige må råde over en knallert. Endvidere følger det af værgemålsloven, at personer under 18 år ikke kan forpligte sig ved retshandler eller råde over deres formue, medmindre andet er bestemt, jf. værgemålslovens 1, stk. 2. Der vil således normalt skulle foreligge samtykke fra den mindreåriges værge, sædvanligvis indehaveren af forældremyndigheden, før indgåelse af aftaler om køb af en knallert. Udgangspunktet om, at en mindreårig ikke selv kan forpligte sig ved handler, fraviges dog i en række situationer. Mindreårige kan eksempelvis selv råde over penge, som de har erhvervet ved eget arbejde, efter de er fyldt 15 år, eller penge, som de har fået til fri rådighed, jf. værgemålslovens 42. Herudover følger det af den såkaldte pengeregel, som er fastslået i retspraksis, at en person, eksempelvis en erhvervsdrivende, der modtager penge som betaling for en vare, som udgangspunkt må kunne stole på, at betaleren har ret til at råde over pengene. Efter gældende ret vil der således være en række situationer, hvor mindreårige selv gyldigt vil kunne købe en knallert, selv om værgen, som normalt vil være den mindreåriges forældre, ikke har givet samtykke hertil Transport- og Bygningsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Med lov nr. 479 af 23. maj 2011 blev der vedtaget et krav om forældresamtykke ved salg mv. af knallerter til unge under 16 år. Som konsekvens af ophævelsen af nedsættelsen af aldersgrænsen fra 16 til 15 år med lov nr. 565 af 18. juni 2012 blev kravet ophævet.

10 10 Begrundelsen for indførelsen af kravet med lov nr. 479 af 23. maj 2011 var, at der med nedsættelsen af aldersgrænsen fra 16 til 15 år vurderedes at være et særligt behov for at sikre, at den mindreåriges anskaffelse af en knallert sker med indehaveren af forældremyndighedens kendskab og accept. Forældre, som skønner, at deres barn under 16 år ikke har den fornødne modenhed til at føre en knallert, eller som af andre grunde finder det uhensigtsmæssigt, at den unge råder over en knallert, vil sikres en bedre mulighed for at modsætte sig, at den mindreårige kører knallert. I forbindelse med, at aldersgrænsen for førere af lille knallert foreslås nedsat fra 16 til 15 år, finder Transport- og Bygningsministeriet, at det er relevant at genindføre kravet om forældresamtykke ved salg mv. af knallerter til unge under 16 år. Der foreslås derfor indsat en regel i færdselsloven om, at forhandlere eller udlejere af knallerter ikke må overlade en knallert til en person under 16 år uden forældremyndighedsindehaverens skriftlige samtykke. Reglen omfatter alle typer af knallerter, og knallertforhandlere mv., der overtræder reglen, vil kunne straffes med bøde i medfør af færdselslovens 118, stk. 1, nr Fastsættelse af betingelser for ombytning af udenlandske kørekort Gældende ret Det fremgår af færdselslovens 61, stk. 2, 1. pkt., at transport- og bygningsministeren kan fastsætte bestemmelser om, under hvilke betingelser personer, der har ret til at føre motorkøretøj i udlandet, kan få dansk kørekort. Bestemmelsen relaterer sig til udenlandske personer med sædvanlig bopæl i Danmark. På den baggrund er der i bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort (kørekortbekendtgørelsen) og i bekendtgørelse nr. 203 af 4. marts 2016 om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve (ombytningsbekendtgørelsen) fastsat bestemmelser om ombytning af udenlandske kørekort. Det følger af ombytningsbekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 4, og 2, stk. 1, nr. 4, at en af betingelse for ombytning uden beståelse af kontrollerende køreprøve er, at ansøgeren afgiver en erklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår. Endvidere følger det af ombytningsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 3, at ansøgeren i visse tilfælde skal afgive en erklæring på tro og love om at have haft og gjort brug af sin førerret i de seneste 2 år Transport- og Bygningsministeriets overvejelser og den foreslåede ændring Som en del af betingelserne for ombytning af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort vil det efter Transportog Bygningsministeriets opfattelse være relevant, at ansøgeren afgiver erklæringer om forskellige forhold som f.eks. manglende frakendelse i en vis periode, særlige begrænsninger for den udenlandske førerret eller reel førererfaring. Det kan i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at fastsætte regler om, at de ovenfor nævnte erklæringer afgives på tro og love af hensyn til at indskærpe alvoren ved erklæringens afgivelse og de forhold, som den afgives under. Det er Transport- og Bygningsministeriets opfattelse, at den bemyndigelseshjemmel, som færdselslovens 61, stk. 2, 1. pkt., indeholder, også omfatter mulighed for, at transport- og bygningsministeren i administrative forskrifter kan fastsætte bestemmelser om, at afgivelse af erklæringer om relevante forhold skal afgives på tro og love. Transport- og Bygningsministeriet er dog blevet opmærksom på, at bestemmelsens ordlyd kan give anledning til tvivl, hvorfor det med den foreslåede ændring præciseres, at bestemmelsen også indeholder hjemmel til at fastsætte bestemmelser om, at afgivelse af erklæringer om relevante forhold skal afgives på tro og love. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget ventes på det foreliggende grundlag ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige, der overstiger, hvad der kan afholdes inden for myndighedernes egne rammer. Lovforslaget har en række mindre administrative konsekvenser for de offentlige myndigheder, der forvalter kørekort. Landets kommuner, Rigspolitiet mv. skal foretage en indpasning af aldersnedsættelsen for kørekort til lille knallert og forsøgsordningen med kørekort til 17-årige i relevante IT-systemer mv., der anvendes til at forvalte kørekort, og forsøgsordningen skal formidles til borgerne. For så vidt angår forslaget om nedsættelse af aldersgrænsen for lille knallert, skal der endvidere i nødvendigt omfang ske en tilpasning af ungdomsskolernes knallertuddannelse. Lovforslaget indebærer ikke økonomiske og administrative konsekvenser for regionerne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget forventes ikke at medføre erhvervsøkonomiske konsekvenser af nævneværdig karakter. Der må forventes en stigning i efterspørgslen efter kørekort det første år, efter at forsøgsordningen med kørekort til 17-årige er trådt i kraft. Lovforslagets bestemmelse om forældresamtykke ved salg, udlejning mv. af knallerter til unge under 16 år påfører erhvervslivet en ny pligt. Lovforslaget skønnes herudover ikke at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Miljømæssige konsekvenser Det vurderes, at de miljømæssige konsekvenser af lovforslaget er minimale. Omfanget af kørsel med personbiler vurderes at stige med 0,5 pct., hvis de 17-årige, der deltager i ordningen, kører ligeså mange km i bil som 18-årige med kørekort, og alle turene er nye. Den faktiske ekstra kørsel

11 11 vurderes at blive væsentligt mindre, primært fordi det må antages, at en del af de 17-åriges bilture ville være foretaget alligevel, blot med ledsageren bag rattet. Dette understøttes af tyske erfaringer fra en lignende ordning. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget indebærer ikke administrative konsekvenser for borgerne. 7. Forholdet til EU-retten For så vidt angår forslaget om en forsøgsordning med kørekort til 17-årige forudsættes det, at kørekortet udstedes i EU-format til kategori B. Ifølge EU s 3. kørekortdirektiv (Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2006/126/EF), artikel 4, nr. 6, litra d, har medlemsstaterne mulighed for nationalt at sænke aldersgrænsen for erhvervelse af kørekort til kategori B til 17 år ved tilføjelse af en national kode, som vil betyde, at kørekortet kun er gyldigt i den pågældende medlemsstat frem til det fyldte 18. år. Det fremgår af 3. kørekortdirektiv, artikel 6, nr, 2, litra d, at kørekort til en hvilken som helst kategori giver ret til at føre knallert. Da den generelle aldersgrænse for erhvervelse af kørekort til knallert i EU er 16 år, er det vurderingen, at et kørekort påført en national kode for ledsaget kørsel vil give førerret til knallert i øvrige medlemsstater, som ikke har en national aldersgrænse for knallert over 17 år. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter i øvrigt. Østre og Vestre Landsret, samtlige byretter, Advokatrådet, Autobranchen Danmark, Automobilbranchens Handels- og Industriforening, Beredskabsstyrelsen, Cyklistforbundet, Danmarks Tekniske Universitet - Institut for Transport (DTU Transport), Dansk Bilbrancheråd, Dansk Bilforhandler Union, Dansk Standard, Dansk Erhverv, Dansk Industri (DI), Dansk Kørelærer-Union, Dansk Køreskole Forening, Dansk Transport & Logistik (DTL), Danske Advokater, Danske Biludlejere, Danske Kørelæreres Landsforbund, Danske Regioner, De Danske Bilimportører, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Falck Danmark A/S, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet Tænk, Forenede Danske Motorejere (FDM), Foreningen af Frie Kørelærere, Foreningen af offentlige anklagere, Forsikring og Pension, Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL), Håndværksrådet, Institut for Menneskerettigheder, International Transport Danmark (ITD), Kommunernes Landsforening (KL), Køreprøvesagkyndiges Landsforening, Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, Landsforeningen af Polio Trafik- og Ulykkesskadede, NOAH-Trafik, Politiforbundet i Danmark, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rådet for Bæredygtig Trafik, Rådet for Sikker Trafik, Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet, Trafiksikkerheds Venner i Danmark og Veteranknallertklubben Aktiv. 8. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 24. februar 2016 til den 11. marts 2016 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/mindre udgifter Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Negative konsekvenser/merudgifter På det foreliggende grundlag forventes ikke merudgifter af et omfang, der overstiger myndighedernes eksisterende rammer. Indpasning af aldersnedsættelse for lille knallert samt forsøgsordningen for kørekort til 17-årige, herunder kørekorttekniske tiltag mv., i de relevante kørekortmyndigheders IT-systemer mv. I nødvendigt omfang tilpasning af ungdomsskolernes knallertuddannelse. Ingen. Miljømæssige konsekvenser Ingen. Ingen af betydning. Krav om forældresamtykke ved salg, udlejning mv. af knallerter til unge under 16 år påfører erhvervslivet en ny pligt.

12 12 Administrative konsekvenser for borgerne Ingen. Ingen. Forholdet til EU-retten For så vidt angår forslaget om en forsøgsordning med kørekort til 17-årige forudsættes det, at kørekortet udstedes i EU-format til kategori B. Ifølge EU s 3. kørekortdirektiv (Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2006/126/EF), artikel 4, nr. 6, litra d, har medlemsstaterne mulighed for nationalt at sænke aldersgrænsen for erhvervelse af kørekort til kategori B til 17 år ved tilføjelse af en national kode, som vil betyde, at kørekortet kun er gyldigt i den pågældende medlemsstat frem til det fyldte 18. år. Det fremgår af 3. kørekortdirektiv, artikel 6, nr, 2, litra d, at kørekort til en hvilken som helst kategori giver ret til at føre knallert. Da den generelle aldersgrænse for erhvervelse af kørekort til knallert i EU er 16 år, er det vurderingen, at et kørekort påført en national kode for ledsaget kørsel vil give førerret til knallert i øvrige medlemsstater, som ikke har en national aldersgrænse for knallert over 17 år. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Ifølge færdselslovens 56, stk. 2, kan kørekort udstedes til en person, der er fyldt 18 år, jf. dog 57. Det følger af 57, at transport- og bygningsministeren kan fastsætte særlige bestemmelser og betingelser for erhvervelse af kørekort til motorkøretøjer, som fraviger den generelle bestemmelse om aldersgrænsen, hvis det vedrører særlige typer af motorkøretøjer eller kørselsformål, herunder erhvervsmæssig befordring af personer, buskørsel, godskørsel, mv. For at forbedre færdselssikkerheden for de unge nyuddannede bilister, foreslås det, jf. forslaget til færdselslovens 57, stk. 3, at bemyndige transport- og bygningsministeren til at fastsætte regler om en forsøgsordning, hvormed alderskravet for erhvervelse af kørekort sættes ned til 17 år betinget af ledsaget kørsel frem til det fyldte 18. år. Transport- og bygningsministeren kan i den forbindelse fravige færdselslovens 56, stk. 2, nr. 1, vedr. alderskrav for erhvervelse af kørekort, samt 128, stk. 4, 129, stk. 4, 1. og 2. pkt., og 131, stk. 1, og det vil blive fastsat, at 56, stk. 1, 2. pkt., tillige finder anvendelse i forhold til ledsageren. Endelig kan transport- og bygningsministeren efter forhandling med justitsministeren fastsætte, at 55, stk. 1, 2 og 4, 1. pkt., med de fornødne ændringer tillige finder anvendelse i forhold til ledsageren. Kravet om forhandling med justitsministeren skyldes, at regler udstedt af justitsministeren om udåndings-, spyt- og svedprøver samt øjenbesigtigelse også skal sættes i kraft for ledsagerens vedkommende som led i forsøgsordningen. Der er tale om en treårig forsøgsordning, hvor den 17-årige får mulighed for at erhverve kørekort, forudsat at den 17- årige det første år kun kører bil under ledsagelse af en erfaren bilist. Det forventes, at bemyndigelsen vil blive udmøntet i en bekendtgørelse, der fastsætter rammerne for indholdet af ordningen. Der vil i bekendtgørelsen således bl.a. blive fastsat krav om, at den 17-årige ansøger skal gennemgå den samme køreuddannelse som ansøgere på 18 år eller derover. Der vil endvidere blive fastsat en række minimumskrav til ledsageren, herunder at ledsageren skal være minimum 30 år gammel og have haft kørekort i 10 år, uden at førerretten i denne periode har været frakendt betinget eller ubetinget. De foreslåede alders- og erfaringskrav er begrundet i ønsket om at fremme, at det er forældre eller en anden voksen rollemodel, som varetager ledsagerrollen. Bekendtgørelsen vil desuden indeholde regler om sanktionerne for overtrædelse af forsøgsordningen. Det foreslås, at sanktioner over for den 17-årige, som alene knyttes til en tilsidesættelse af betingelserne for forsøgsordningen, kun skal fastsættes til bødestraf uden gentagelsesvirkning eller med udløsning af andre retsvirkninger, herunder frakendelse af førerretten eller konfiskation. Det bemærkes i den forbindelse, at der i færdselslovens 118, stk. 8, allerede er hjemmel til at pålægge straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, der udstedes i medfør af loven. Ved fastsættelse af et passende niveau for bødens størrelse må der tages hensyn til, at bøderne skal have præventiv virkning samtidig med, at en bøde ikke bør udmåles i en sådan størrelsesorden, at den sigtede som følge af sine indkomstforhold ikke er i stand til at betale bøden. En 17-årig, som kører uden ledsager, skal sanktioneres med en bøde udmålt efter samme principper som ved udmåling af bøder til 17-årige, der kører uden at have erhvervet kørekort. Da en 17-årig, som er omfattet af forsøgsordningen, forudsætningsvist har gennemført og bestået en køreuddannelse og dermed har modtaget det lovpligtige antal køreundervisningstimer, foreslås bøden til en 17-årig fører, som kører uden ledsager, fastsat til kr., hvilket vil sige samme takst som i dag gælder for 17-årige, som har gennemført et ikke uvæsentligt antal køretimer. Ved fastlæggelsen af bødeniveauet for denne type overtrædelse er der således taget hensyn til de særlige retningslinjer, der i dag gælder for personer mellem 15 og 18 år, jf. Rigsadvokatens Meddelelse nr.

13 13 4/2000 som nævnt ovenfor under punkt , og bøden bør derfor ikke nedsættes yderligere. Bøden til en 17-årig fører, som kører med en ledsager, der ikke opfylder betingelserne for forsøgsordningen, foreslås udmålt efter et gradueret bødesystem under hensyn til karakteren af den tilsidesatte betingelse. For at sikre en enkel og let administrerbar ordning bør der alene fastsættes to bødepositioner til den 17-årge for ledsagerens overtrædelser af betingelserne for ordningen. Det forudsættes, at en 17-årig, som kører med en ledsager, der ikke opfylder betingelserne for forsøgsordningen, alene straffes, hvis den 17-årige har kendskab (forsæt) til, at ledsageren ikke opfylder betingelserne. Det bemærkes i den forbindelse, at der vil kunne forekomme situationer, hvor det vil være svært at bevise den 17-åriges forsæt til, at ledsageren ikke opfylder betingelserne. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis det er mindre end 10 år siden, at ledsageren har generhvervet førerretten efter en ubetinget frakendelse. Opfylder ledsageren ikke de formelle betingelser for ordningen, f.eks. hvis ledsageren har undladt at medbringe et gyldigt kørekort under kørslen, forslås det, at den 17-årige som udgangspunkt sanktioneres med en bøde på svarende til bødetaksten for en tilsvarende formel overtrædelse begået af en fører over 18 år. Det forudsættes dog, at anklagemyndigheden i forbindelse med en straffesag for denne type overtrædelse søger bøden nedsat til det halve beløb i overensstemmelse med de almindelige retningslinjer om sanktionspåstande i færdselssager vedrørende personer mellem 15 og 18 år, jf. Rigsadvokatens Meddelelse nr. 4/2000. Opfylder ledsageren ikke de materielle betingelser for ordningen, f.eks. hvis ledsageren er spirituspåvirket i et omfang, der overskrider rammerne for lovlig kørsel i medfør af færdselslovens 53, foreslås, at den 17-årige sanktioneres med en bøde på kr. svarende til det foreslåede bødeniveau for en 17-årig, som kører uden ledsager. Ved fastlæggelsen af bødeniveauet for denne type overtrædelse er der således taget hensyn til de særlige retningslinjer, der i dag gælder for personer mellem 15 og 18 år, jf. Rigsadvokatens Meddelelse nr. 4/2000 som nævnt ovenfor under punkt , og bøden bør derfor ikke nedsættes yderligere. Den foreslåede ordning vil i øvrigt ikke som udgangspunkt medføre ændringer i færdselslovens almindelige sanktionssystem. Dette gælder også for så vidt angår frakendelse af førerretten. Om frakendelse af førerretten fremgår det af den foreslåede bestemmelse i 57, stk. 3, 2. pkt., i færdselsloven, at transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler, der fraviger færdselslovens bestemmelser om frakendelse i relevant omfang. Det vil i den forbindelse bl.a. blive fastsat, at bestemmelserne i færdselslovens 128, stk. 4, om beregning af frakendelsestiden for unge under 18 år, 129, stk. 4, 1. pkt., om udskydelse af retten til at erhverve førerret og 129, stk. 4, 2. pkt., om frakendelse af førerretten, fraviges i forhold til førere, der er omfattet af forsøgsordningen. Det betyder bl.a. i relation til færdselslovens 128, stk. 4, at det vil blive fastsat, at en frakendelse for en 17-årig, der er omfattet af forsøgsordningen ligesom for en fører over 18 år, der har erhvervet kørekort vil få virkning fra afgørelsestidspunktet og ikke fra vedkommendes 18-års fødselsdag, medmindre førerretten har været inddraget af politiet på et tidligere tidspunkt. I relation til færdselslovens 129, stk. 4, 1. pkt., vil det blive fastsat, at en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert, jf. 129, stk. 3, for en fører, der ønsker at deltage i den særlige ordning for 17-årige, vil medføre en udskydelse af retten til at deltage i ordningen med 6 måneder, hvis den pågældende på gerningstidspunktet er under 17 år. I relation til færdselslovens 129, stk. 4, 2. pkt., vil det blive fastsat, at en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert for en fører, der på gerningstidspunktet var under 17 år, men på afgørelsestidspunktet er over 17 år, desuden vil medføre en ubetinget frakendelse af førerretten til almindelig bil i 6 måneder. Ifølge 129, stk. 4, 2. pkt., finder bestemmelsen i 60 a ikke herved anvendelse. I relation til færdselslovens 131, stk. 1, 2. pkt., vil det blive fastsat, at anke af en dom, hvorved en person over 17 år, der endnu ikke deltager i den særlige ordning for 17-årige, ubetinget er frakendt retten til at erhverve førerret, ikke har opsættende virkning for dommens bestemmelse om frakendelse. Ledsageren har ikke noget formelt ansvar for selve kørslen, herunder for eventuelle færdselsforseelser, idet det er den 17-årige fører af bilen, der bærer det fulde ansvar for kørslen. Ledsageren skal som udgangspunkt alene bistå den unge bilist med rådgivning og vejledning i kørslen, men ledsageren skal være i stand til at kunne overtage kørslen, hvis dette måtte blive nødvendigt. I strafudmålingen, der knytter sig til ledsagerens overtrædelser af betingelserne for ledsagelse, er der på den ene side behov for en effektiv sanktionering af ledsagerens overtrædelser, men på den anden side bør der også i sanktionssystemet tages hensyn til den generelle motivation for at ville påtage sig opgaven som ledsager. For at ledsageren kan stilles til ansvar som ledsager og sanktioneres for overtrædelser af betingelserne for ledsagelse, forudsættes det imidlertid, at vedkommende er vidende om og har indvilliget i at være ledsager. Det påhviler den 17-årige fører at sikre dette. Sanktionering af ledsageren, som er knyttet til en tilsidesættelse af betingelserne for ledsagelse, fastsættes til bødestraf, der tilsvarende bøden til den 17-årige skal fastsættes uden gentagelsesvirkning eller udløsning af andre retsvirkninger, herunder frakendelse af førerretten eller konfiskation. Bøder for tilsidesættelse af betingelserne i forsøgsordningen bør ligesom for den 17-årige udmåles efter et gradueret bødesystem under hensyn til karakteren af den tilsidesatte betingelse. For ledsagerens formelle overtrædelser af betingelserne for forsøgsordningen, f.eks. hvis ledsageren har undladt at medbringe et gyldigt kørekort under kørslen, foreslås, at led-

14 14 sageren svarende til den 17-årige fører sanktioneres med en bøde på For ledsagerens materielle overtrædelser af betingelserne for forsøgsordningen, f.eks. hvis ledsageren er spirituspåvirket i et ulovligt omfang, foreslås, at ledsageren sanktioneres med en bøde på kr. Der henvises i øvrigt til pkt. 2.1 i lovforslagets almindelige bemærkninger. For så vidt angår politiets muligheder for håndhævelse, bemærkes det, at det følger af færdselslovens 77, stk. 1, 1. pkt., at politiet kan standse et køretøj og lade det undersøge for fejl og mangler samt kontrollere, at føreren opfylder betingelserne for lovligt at kunne føre køretøjet. Eftersom den foreslåede ordning indebærer, at en 17-årig skal ledsages af en ældre, myndig og erfaren person, som skal kunne overtage kørslen, vil politiet i medfør af 77, stk. 1, 1. pkt., tillige kunne standse køretøjet med henblik på at kontrollere, at ledsageren opfylder betingelserne for ledsagelse, jf. ovenfor, således at den 17-årige fører lovligt kan føre køretøjet. Efter færdselslovens 56, stk. 1, 2. pkt., skal føreren under kørslen have kørekortet hos sig og skal på forlangende vise det til politiet. Der vil således blive fastsat regler om, at ledsageren under kørslen tillige skal have kørekortet hos sig og på forlangende vise det til politiet. Dertil fremgår det af færdselslovens foreslåede 57, stk. 3, 3. pkt., at transport- og bygningsministeren efter forhandling med justitsministeren kan bestemme, at færdselslovens 55, stk. 1, 2 og 4, 1. pkt., med de fornødne ændringer tillige finder anvendelse for ledsageren. Det vil i den forbindelse blive fastsat, at politiet skal have mulighed for at kunne kræve udåndings-, spyt- eller svedprøve eller foretage øjenbesigtigelse af en ledsager, ligesom politiet skal have mulighed for at forlange, at en ledsager afgiver udåndingsprøve på et andet sted, end hvor den pågældende er antruffet, hvis der er grund til at antage, at den pågældende har overtrådt færdselslovens 53. Dertil kommer, at politiet skal have mulighed for at fremstille en ledsager til udtagelse af blod- og urinprøve, hvis der er grund til at antage, at den pågældende har overtrådt 53 eller 54, stk. 1, 2 eller 3, eller den pågældende nægter eller ikke er i stand til at medvirke til en udåndingsprøve, spytprøve, svedprøve eller øjenbesigtigelse. Hvis mistanken angår andre forhold end spirituspåvirkning, skal politiet tillige have mulighed for at fremstille den pågældende til undersøgelse af en læge. Det samme gælder ved mistanke om spirituspåvirkning, når særlige omstændigheder taler for det. Politiet har i dag i medfør af færdselslovens 55, stk. 1 og 2, mulighed for at foretage de nævnte indgreb over for førere af køretøjer. For at kunne konstatere, om en ledsager har overtrådt betingelserne for ordningen, bør politiet have mulighed for at foretage de samme indgreb over for ledsageren. Det vil endvidere blive fastsat, at de bestemmelser, som justitsministeren fastsætter i medfør af færdselslovens 55, stk. 4, 1. pkt., om udåndings-, spyt- og svedprøver samt øjenbesigtigelse efter færdselsloven, tillige vil finde anvendelse for de prøver og undersøgelser, som politiet foretager af en ledsager. Til nr. 2 Ifølge færdselslovens 61, stk. 2, 1. pkt., kan transportog bygningsministeren fastsætte bestemmelser om, under hvilke betingelser personer, der har ret til at føre motorkøretøj i udlandet, kan få dansk kørekort. Det foreslås, at færdselslovens 61, stk. 2, 1. pkt., præciseres således, at det nu udtrykkeligt fremgår, at transport- og bygningsministeren i forbindelse med fastsættelse af administrative bestemmelser om betingelserne for ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort kan fastsætte bestemmelser om, at afgivelse af erklæringer om relevante forhold skal afgives på tro og love. Der vil således kunne fastsættes administrative bestemmelser om, at en ansøger som en af betingelserne for ombytning på tro og love skal afgive erklæring om f.eks. manglende frakendelse i en vis periode, særlige begrænsninger for den udenlandske førerret eller reel førererfaring. En ansøgers afgivelse af urigtig erklæring i medfør af bestemmelser fastsat i henhold til 61, stk. 2, 1. pkt., om, at erklæring skal afgives på tro og love, vil kunne straffes efter straffelovens 161. Der henvises i øvrigt til pkt. 2.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 3 Det fremgår af den gældende bestemmelse i færdselslovens 63, stk. 2, 1. pkt., at kørekort til lille knallert kan udstedes til en person, der er fyldt 16 år, og som har modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert og bestået en teoriprøve og en praktisk prøve i tilknytning hertil. Den foreslåede ændring af færdselslovens 63, stk. 2, indebærer, at den gældende aldersgrænse på 16 år for førere af lille knallert nedsættes til 15 år. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 4 Den foreslåede 63 a indebærer, at knallertforhandlere og andre, der driver erhvervsvirksomhed med salg, udlejning eller reparation af knallerter, ikke må sælge eller på anden måde stille en knallert til rådighed for personer under 16 år, medmindre der foreligger et skriftligt samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Bestemmelsen omfatter enhver type knallert (både lille og stor knallert) og gælder, uanset om der er tale om en fabriksny eller en brugt knallert. Bestemmelsen omfatter endvidere enhver form for overladelse, uanset om der er tale om salg, udlejning eller udlån, hvis overladelsen sker som led i erhvervsudøvelsen. Det er tillige uden betydning, om der er tale om overladelse af mere varig karakter, eller om overladelsen er rent midlertidig, eksempelvis at den unge tilbydes at køre en prøvetur på knallerten.

15 15 Bestemmelsen omfatter derimod ikke den situation, hvor en person under 16 år har indleveret en knallert eksempelvis til reparation hos en knallertforhandler eller lignende. I sådanne situationer, hvor personen under 16 år i forvejen havde rådighed over knallerten, vil knallerten kunne udleveres til vedkommende igen uden krav om samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Det er den erhvervsdrivende, der har ansvaret for at kontrollere, om den unge er over eller under 16 år, og, hvis der er tale om en person under 16 år, at samtykket fra forældremyndighedens indehaver foreligger senest samtidig med, at knallerten stilles til rådighed for den unge. I den forbindelse bemærkes det i øvrigt, at alle personer, der er fyldt 16 år, kan få udstedt et legitimationskort med billede hos kommunen mod betaling af et gebyr på højst 150 kr., jf. bekendtgørelse nr. 532 af 13. juni 2004 om udstedelse af legitimationskort til personer på 16 år og derover. Ved salg eller anden overladelse af en knallert til personer under 16 år er det den erhvervsdrivendes ansvar at sikre sig, at samtykket fra forældremyndighedens indehaver foreligger i forbindelse med overladelsen. Der stilles ikke andre formkrav til samtykket, ud over at dette skal foreligge skriftligt. Samtykket vil således eksempelvis kunne gives ved underskrift på forhandlerens genpart af salgsfakturaen eller lignende. I tilfælde, hvor to forældre har fælles forældremyndighed, er det i forhold til den erhvervsdrivendes forpligtigelse efter bestemmelsen tilstrækkeligt, at der foreligger et skriftligt samtykke fra den ene af forældremyndighedens indehavere. Såfremt det efterfølgende måtte vise sig, at den person, som har afgivet det skriftlige samtykke, ikke var indehaver af forældremyndigheden, forudsættes det, at den erhvervsdrivende kun kan straffes for overtrædelse af bestemmelsen, hvis den erhvervsdrivende har eller burde have indset dette forhold, eller hvis den erhvervsdrivende i øvrigt har handlet uagtsomt ved modtagelsen af samtykket. Overtrædelse af den foreslåede bestemmelse vil kunne straffes med bøde i medfør af færdselslovens 118, stk. 1, nr. 1. Dette gælder tillige, hvis den erhvervsdrivende er en juridisk person, jf. færdselslovens 118, stk. 10. Der bør ved fastsættelse af bødens størrelse navnlig lægges vægt på, hvor stor en fortjeneste den erhvervsdrivende må antages at have haft ved den eller de skete overtrædelser af bestemmelsen, ligesom antallet af overtrædelser i sig selv bør tillægges vægt, samt om vedkommende tidligere er straffet for overtrædelse af bestemmelsen. Strafansvaret for overtrædelse af bestemmelsen forældes i henhold til straffelovens almindelige regler. Det følger således af straffelovens 93, stk. 1, nr. 1, at forældelsesfristen er 2 år, da færdselslovens 118, stk. 1, nr. 1, ikke hjemler højere straf end bøde. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 5 Det fremgår af den gældende 129, stk. 6, at hvis føreren er under 16 år på det tidspunkt, hvor en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert vedtages eller fastslås ved endelig dom, regnes frakendelsestiden fra den dag, hvor føreren fylder 16 år. Som en konsekvens af den foreslåede ændring af færdselslovens 63, stk. 2, om at nedsætte den gældende aldersgrænse på 16 år for førere af lille knallert til 15 år, nedsættes aldersgrænsen i den foreslåede ændring af færdselslovens 129, stk. 6, ligeledes fra 16 år til 15 år. Til nr. 6 Ifølge den gældende 132 c kan spørgsmålet om generhvervelse af retten til at føre lille knallert inden frakendelsestidens udløb ud over de i 132 nævnte tilfælde indbringes for domstolene, hvis føreren var under 16 år på tidspunktet for frakendelsen, og frakendelsestiden udløber, efter at føreren er fyldt 19 år. Indbringelsen sker efter reglerne i straffelovens 78, stk. 3, og kan tidligst finde sted, når den pågældende er fyldt 19 år. Som konsekvens af den foreslåede ændring af færdselslovens 63, stk. 2, om at nedsætte aldersgrænsen for førere af lille knallert fra 16 år til 15 år, foreslås med ændringen af 132 c, at hvis en person er frakendt retten til at føre lille knallert, inden vedkommende fyldte 15 år, og frakendelsestiden udløber, efter at vedkommende er fyldt 18 år, kan spørgsmålet om generhvervelse af retten til at føre lille knallert inden frakendelsestidens udløb indbringes for domstolene, når vedkommende er fyldt 18 år. Til 2 Efter det foreslåede stk. 1 vil forslagets 1, nr. 1 og 2, træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. Baggrunden herfor er, at Transport- og Bygningsministeriet ønsker, at de administrative regler om en forsøgsordning med kørekort til 17-årige skal træde i kraft så hurtigt som muligt for derved at opnå den ønskede forbedring af færdselssikkerheden blandt unge nyuddannede bilister så tidligt som muligt. For så vidt angår den foreslåede ændring af 61, stk. 2, 1. pkt., er der alene tale om en mindre præcisering af bestemmelsen, der skal træde i kraft hurtigst muligt. Det foreslås i stk. 2, at forslagets 1, nr. 3-6, træder i kraft den 1. januar 2017, således at de berørte borgere, erhvervsvirksomheder og administrerende myndigheder får en rimelig frist til at indrette sig efter de nye regler. Der lægges i den forbindelse vægt på, at der skal være den fornødne tid til at tilrettelægge de ændringer af undervisningsmaterialet i relation til erhvervelse af kørekort til lille knallert, som ændringerne i lovforslaget medfører.

16 16 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 565 af 18. juni 2012 og senest ved 1 i lov nr. 154 af 18. februar 2015, foretages følgende ændringer: Stk Stk. 2, 1. pkt. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om, under hvilke betingelser personer, der har ret til at føre motorkøretøj i udlandet, kan få dansk kørekort. Stk Stk. 2. Kørekort til lille knallert kan udstedes til en person, der er fyldt 16 år, og som har modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert og bestået en teoriprøve og en praktisk prøve i tilknytning hertil. Kørekort til lille knallert kan tillige udstedes til en person, der er fyldt 18 år, og som har bestået en teoriprøve. Stk I 57 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om en forsøgsordning, hvormed alderskravet for erhvervelse af kørekort sættes ned til 17 år betinget af ledsaget kørsel frem til det fyldte 18. år. Transport- og bygningsministeren kan i den forbindelse fravige 56, stk. 2, nr. 1, 128, stk. 4, 129, stk. 4, 1. og 2. pkt., og 131, stk. 1, samt fastsætte, at 56, stk. 1, 2. pkt., tillige finder anvendelse i forhold til ledsageren. Transport- og bygningsministeren kan endvidere efter forhandling med justitsministeren fastsætte, at 55, stk. 1, 2 og 4, 1. pkt., med de fornødne tilpasninger tillige finder anvendelse i forhold til ledsageren.«2. I 61, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»kørekort«:», herunder bestemmelser om afgivelse af erklæringer på tro og love.«3. I 63, stk. 2, 1. pkt., ændres»16 år«til:»15 år«. 4. Efter 63 indsættes:

17 17» 63 a. Den, der driver erhverv med salg, udlejning eller reparation af knallerter, må ved udøvelsen af denne virksomhed ikke sælge eller på anden måde stille en knallert til rådighed for personer under 16 år, medmindre forældremyndighedens indehaver forinden har givet skriftligt samtykke dertil. Det påhviler den erhvervsdrivende at sikre sig, at samtykket foreligger.« Stk Stk. 6. Er føreren under 16 år på det tidspunkt, hvor en ubetinget frakendelse til at føre lille knallertvedtages eller fastslås ved endelig dom, regnes frakendelsestiden fra den dag, hvor føreren fylder 16 år. Stk c. Spørgsmålet om generhvervelse af retten til at føre lille knallert inden frakendelsestidens udløb kan ud over de i 132 nævnte tilfælde indbringes for domstolene, hvis føreren var under 16 år på tidspunktet for frakendelsen og frakendelsestiden udløber, efter at føreren er fyldt 19 år. Indbringelsen sker efter reglerne i straffelovens 78, stk. 3, og kan tidligst finde sted, når den pågældende er fyldt 19 år. Retten kan kun gengives, når ganske særlige omstændigheder foreligger. 5. I 129, stk.6, ændres»16 år«til:»15 år«to steder. 6. I 132 c ændres»16 år«til:»15 år«, og to steder»19 år«til:»18 år«2 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 3-6, træder i kraft den 1. januar 2017.

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) 2010/1 LSF 137 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 273 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. januar 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: EHL40599 Udkast til Forslag til Lov om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2011-12 L 117 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. marts 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2012-801-0004 Dok.: 364396 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. november 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2015/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsministeriet Fremsat den 30. marts 2016 af transport- og bygningsministeren

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 185 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 185 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 185 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning, hvorefter 17-årige kan erhverve kørekort til almindelig

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter J.nr. 2014-9059-37 Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere I medfør af 66, stk. 6, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Rådet for Bæredygtig Trafik og NOAH-Trafik fraråder entydigt at gennemføre begge forslag indeholdt i lovforslaget.

Rådet for Bæredygtig Trafik og NOAH-Trafik fraråder entydigt at gennemføre begge forslag indeholdt i lovforslaget. København den 11. marts 2016 Til Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Høring om udkast til lov om ændring af færdselsloven (forsøgsordning med kørekort til 17-årige

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for vanvidskørsel

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for vanvidskørsel 2009/1 BSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 5. november 2009 af Kim Christiansen (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF),

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 65 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Dato: 3. november 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40699 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 1) 2015/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt)

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: PSYKMED Sagsbeh.: SUMLPE Sags nr.: 1302301 Dok. nr.: 1825785 Dato: 19. november 2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af dyreværnsloven. (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure)

Forslag. Til. Lov om ændring af dyreværnsloven. (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure) Forslag Til Lov om ændring af dyreværnsloven (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure) I dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven for Grønland 2007/2 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., 2005-801-0002 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler 2008/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1422-296 Fremsat den 5. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aftale af 3. december 2009

Aftale af 3. december 2009 Aftale af 3. december 2009 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 2012/1 LSF 195 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2013-1205 Fremsat den 20. marts 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Kørekortmanual Journal TS2100100-00009 Dato 11. februar 2016. Kørekortmanual. Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen

Kørekortmanual Journal TS2100100-00009 Dato 11. februar 2016. Kørekortmanual. Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Journal TS2100100-00009 Kørekortmanual Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Indhold Kapitel 1. Indledning...10 Kapitel 2. Generelle krav ved behandling af ansøgning om kørekort...11

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) 2009/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin. j.nr. 2009-5400-0015 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

HØRINGSNOTAT. 1. Høringen. Følgende myndigheder og organisationer er blevet hørt:

HØRINGSNOTAT. 1. Høringen. Følgende myndigheder og organisationer er blevet hørt: Transport- og Bygningsudvalget, Transport- og Bygningsudvalget, Transport- og Bygningsudvalget 201 L 161 Bilag 1, L 161 A Bilag 1, L 161 B Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 15. marts 2016 2015-7393

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL I dette bilag kan der i afsnit 1 Generelt om virksomhedskontrollen og køre- og hviletidsreglerne læses mere om virksomhedskontrollen, køre- og hviletidsreglerne

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) (Ændring af regler om belægningsgrad,

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere