LEKTIONER og ARTIKLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTIONER og ARTIKLER"

Transkript

1 LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN (udgivet ved forlaget LUX): Mennesket befinder sig i en stor Udviklingscyklus der består af 2 sideløbende specifikke Evolutions processer: Evolutionen af Bevidstheden og Evolutionen af Overbevidstheden. Denne Evolutionscyklus er ydermere opgjort af 7 Udviklingsperioder, der hver er knyttet til et Livsfelt, en Udviklingsspiral, og en specifik Livsoplevelse. Lige nu befinder mennesket sig i overgangen mellem Egoets og Hjertets udviklingsperiode, og særlig fokus vil blive givet til de udfordringer som du møder lige nu i dit liv på dette sted i din udvikling. Bogen beskriver et helt Verdensbillede, der tager udgangspunkt i de store livsprincipper, såvel som de små på en logisk sammenhængende måde. Det vil være et Verdensbillede, der i detaljer karakteriserer din Livsoplevelse og Livsformål i alle udviklingsperioderne og som viser dig, at en helt ny Livsoplevelse, Hjertets Livsoplevelse, er ved at overtage/ændre dit liv, hvilket i den grad vil få dig til at få øjnene op for en ny verden! På Bogens Hjemmeside kan du se Bogens mission, givet videre via de 14 Livslektioner. Se bogen her: Se de 14 LIVS-LEKTIONER her : 1

2 LEKTION 10. TERAPI OG SPIRAL ENERGIER Jes Dietrich I Til enhver tilstand i spiralen er knyttet en særlig kombination af energier som blandt andet afgør hvilken type terapi, der kan få dig videre fra tilstanden. de foregående Lektion har vi hørt om Spiral tilstandene og deres energier, og jeg har nævnt at ikke bare er spiral energierne som et par briller du ser og oplever livet igennem, de skaber også de forudsætninger du har for at tage imod terapi, hvad enten det er selvterapi, terapi hos en terapeut, gruppeterapi, eller anden form for arbejde med dig selv. I denne Lektion vil jeg komme nærmere ind på hvor vigtigt det er, at afstemme et hvilket som helst arbejde med dig selv, efter den spiral tilstand som du befinder dig i. Du kan starte med at se på Figur 35, som viser hvad der er de vigtigste mål for den terapi, der passer til de forskellige tilstande. Da tilstandene jo er forskellige, og energierne som du kan påvirkes af og modtage, er forskellige, da er terapien og målet for den også afhængig af hvilken tilstand du er i. Målet med en terapi der retter sig mod

3 Kompensations tilstanden er således en styrkelse af Egoet og en bevidst kontakt med Hjertet, mens det forholder sig helt anderledes for de andre tilstande. Figur 35. Terapi og Spiral tilstande. I tilstanden Vakuum er den dominerende energi en Pre-Ego energi, og terapien man skal udsættes for her bør ikke forudsætte et velfungerende Ego. I anti-kompensation tilstanden mærker man en bevidst Ego energi, som terapien skal bære præg af, og i Kompensations tilstanden er der nu også en begyndende bevidst Hjerte energi, som man påvirkes af. Det er rigtig vigtigt at være klar over dette, idet de mange tilfælde hvor en terapi ikke har virket ofte ikke har med personen at gøre, men har at gøre med en terapi der var rettet mod en tilstand hvor personen/klienten ikke befandt sig og derfor havde nogle mål, som slet ikke var relevante og realistiske for klienten. Det skal vi høre om forneden. Det er ganske forunderligt, at den energi signatur der knytter sig til din egen person, fortæller både om hvor du er (hvilken tilstand) og hvad du har brug for. Samtidig betyder det også, at du i planlægningen af din egen terapi, og/eller arbejde med dig selv, skal tage hensyn til hvilke energier terapien repræsenterer (og med energi kunne jeg lige så godt sige livs aspekt). Da din energi signatur har indflydelse på hvad du formår at tage ind af alt hvad livet byder dig (mennesker, venner, partner, kærlighed, musik, osv), da kan du f.eks få meget ud af, at f.eks vende en frustration over ikke at kunne tage nogle af disse ting ind, til i stedet at arbejde på at ændre din energi signatur til en, der tillader dig at kunne modtage det du higer efter. 1. Terapi skal defineres af den energi der er knyttet til din Spiral-tilstand. Energierne bestemmer terapiformen samt målet med terapien. Energierne i den spiral tilstand som du befinder dig i (eller er domineret af) er afgørende for hvor meget (og hvad) af livet du kan tage ind. Dette gælder alt i dit liv, inklusiv personerne i det, og det gælder også hvis du modtager terapi, eller anden hjælp til personlig vækst, hvilket jeg vil fokusere på i dette afsnit. Til enhver tilstand i spiralen er knyttet en særlig kombination af energier, der blandt andet afgør hvilken type terapi, der er brug for, 3

4 og hvilken som vil virke. De forskellige tilstande adskiller sig altså ved de energier som knytter sig til dem, både de overbevidste og bevidste (Figur 36). Det er disse energier som afgør hvilken terapi/behandling/hjælp vi har brug for, og hvad der skal være målet for terapien. Det er derfor vigtigt at forstå hvor du (eller den person du vil hjælpe) er i den Mørke spiral, for at forstå hvilken behandling der er brug for. Når en terapiform ikke virker, så er det nemlig ofte fordi den er målrettet en spiral tilstand hvor man ikke selv er - og lad mig igen pointere at jeg bruger terapi som et eksempel, men det er blot et af mange eksempler, for faktisk gælder det alt i dit liv at alt hvad du byder dig selv i livet skal passe sammen med den spiral tilstand som du er i, og med dit primære mål. Målene for den terapi der passer til de forskellige tilstande er vist i figur 35. I Kompensations tilstanden handler det kort sagt om en styrkelse af Egoet, og om at komme i bevidst kontakt med Hjertet. De lavere tilstande stiller derimod helt andre krav til terapien. Særligt er dette tilfældet for den nederste halvdel af tilstanden antikompensation, og i særdeleshed for tilstanden Vakuum. Mennesker i disse tilstande falder ofte gennem det offentlige system (psykiatere, psykologer osv) fordi den hjælp man kan få der overvejende er en psykologi/terapi, der er rettet mod Kompensations tilstanden dvs en terapi der er rettet mod en styrkelse af Egoet (og som kun virker når Egoet er nogenlunde velfungerende). Mennesker som befinder sig i lavere tilstande, har brug for en genopretning af Egoet, og kan derfor føle at systemet ikke forstår dem og det har de jo ganske ret i! Det er altså uhyre vigtigt at man forstår i hvilken grad der skal være fokus på en genopretning af Egoet, eller en styrkelse af Egoet ikke på den måde at det ene udelukker det andet, men på den måde at der som regel skal være mere fokus på det ene end det andet, for en terapi rettet mod en styrkelse af Egoet kan være aldeles fejlplaceret, hvis det ikke er det som der er brug for. Er Egoet f.eks opløst (i Vakuum tilstanden, og i store dele af anti-kompensation tilstanden), da skal fokus være på at genoprette det og ikke på at styrke det Ego, som jo ikke er der! Figur 36. Energien bag Spiralens tilstandene. De enkelte spiral tilstande er knyttet til en specifik energi-signatur som udgør det energi-fundament som vi har at arbejde udfra når vi er i en pågældende tilstand. Figuren viser en person som er nået til at kunne modtage bevidste Hjerte energier i den øverste Spiral tilstand.

5 5

6 Energimæssigt set har enhver terapi til formål at gøre os modtagelig for de energier, der knytter sig til den spiral tilstand, der befinder sig et niveau over os. De 3 stadier i den Mørke spiral er som 3 forskellige verdener med hver sine love og en forståelse af dette vil altså kunne udmønte sig i en korrekt behandling af, og hjælp til, en person som er i den Mørke spiral. Jeg vil i det efterfølgende komme ind på de forskellige terapi-krav fra de forskellige tilstande set fra en energimæssig synvinkel. Jeg vil også beskrive de forskellige energier og se på paralleller til da Menneskeheden var i de udviklingsperioder, hvor disse energier var dominerende. Forskellige niveauer indenfor samme Spiral tilstand. Inden vi starter vil jeg fortælle om udviklingsniveauet for den person jeg bruger som eksempel til at forklare om tilstandene, deres energier, og den rette terapi. Vi har set at forskellige mennesker på forskellige udviklings niveauer vil opleve forskellige energier i de samme spiral tilstande. Udviklingen gennem en spiral handler altså ikke bare om at gå fra en tilstand til en anden, men tillige om at opleve højere og højere energier i de samme tilstande som dog naturligvis har en grænse for hvor høj den kan blive før man forflyttes til den næste tilstand. Det betyder altså at inden for samme spiral går de samme principper fra en tilstand igen på højere og højere niveauer. I Anti-kompensation tilstanden er der altså nogle principper som går igen i hvad vi kunne kalde Anti-kompensations-tilstand, niveau-1, og Anti-kompensationstilstand, niveau-2, osv. Du kan se det i illustrationen forneden, der viser 7 forskellige niveauer i den samme overordnede tilstand. For hvert niveau er der et specifikt sæt af bevidste energier (vist i figuren) og et tilhørende sæt af Overbevidste energier, der tilsammen udgør din samlede Livsoplevelse, eller evne til interaktion med livet. Af illustrationen kan vi se at vi kan gå fra et niveau, hvor vi domineres af Pre-Ego energier, til et niveau hvor der er kraftig dominans af Ego energier, og sågar begyndende Hjerte energier. Dette er lidt af et spænd inden for samme spiral-tilstand. Når jeg fortæller om de forskellige tilstande bruger jeg som eksempel en person der er på et udviklings stadie der svarer til at vedkommende er trådt ind i Hjerte udviklingsperioden. Det er altså en person som er nået til niveau 6 eller 7 De forskellige niveauer i Anti-kompensation tilstanden. Inden for samme Spiral tilstand kan man opleve forskellige energier, afhæn-gigt af det udviklings niveau

7 man er på. Såleles kan man se Spiral tilstanden, som noget der bestemmer de overordnede principper for interaktion med livet, principper som du kommer til at opleve på forskellige niveauer via alt mere udviklede Livsoplevelser. Særligt i Kompensations tilstanden er der mulighed for direkte bevidst Hjerte kontakt. Faktisk er der også i de øverste lag i Antikompensation tilstanden mulighed for denne energi, udviklings niveauer har forskellige Forskellige personer på forskelige mens personer der er længere tilbage i udvikling f.eks krav terapi, selvom de er i samme kun har adgang til bevidst Hjerte energi i de øverste lag Spiral tilstand. af Kompensations tilstanden, eller slet ikke. Det betyder blandt andet at forskellige personer, på forskelige udviklings niveauer, har forskellige krav til den terapi der vil passe til dem, selvom de er i samme Spiral tilstand. For den person som jeg har valgt i mit eksempel er der altså fuldt blus på et ret så udviklet Ego. Jeg beder dig huske på, at det nedenstående derfor i særlig grad afspejler en person på dette udviklings niveau. Principperne som jeg beskriver gælder selvfølgelig for alle personer, men nogle personer er ikke altså nået så langt som Hjerte perioden, mens andre er nået længere og disse personer vil have en anden oplevelse af de samme spiral tilstande, hvilket som sagt udmønter sig en ændring i den terapi som passer til dem. 2. Terapi i vakuum tilstanden. Energier: Overbevidst Pre-Ego og Ego energi. Bevidst Rod og Pre-Ego energi og i de øvre tilstande også en Ego energi. Dit primære mål: Bevidste Pre-Ego energier og til sidst en bevidst (lav) Ego energi. Din dybeste higen: En bevidstgørelse af Ego energier. Kendetegnene for denne tilstand er: 1. Du har ingen fornemmelse for hvem du er og hvad du vil (dvs et opløst Ego). 2. Du oplever en reaktion overfor EE (den eksistentielle ensomhed), der går fra dyb meningsløshed og håbløshed til fuldstændig ligegyldighed og følelsesløshed. 3. Du oplever en manglende vilje og ligegyldighed med hensyn til at blive smertefri. Om energierne. Pre-Ego energien er tilknyttet det fysiske plan. Det vil sige den fysiske krop. Ydermere sætter den fokus på forældre-følelsen og identifikation med gruppen. Den står derfor for det fysiske (inklusiv sexualitet), det skabende, og for lav-psykiske energier der giver en oplevelse af overvejende gruppekarakter, men også en oplevelse der indeholder de første spæde oplevelser af individualitet. Det vil sige at i Pre-Ego perioden er der fokus på gruppens overlevelse og behov, snarere end udviklingen af selvbevidstheden. Dette forstærkes yderligere af Rod energierne (som du også i Pre-Ego perioden er i 7

8 kontakt med) idet disse i endnu højere grad har fokus på det fysiske, og endnu mindre på det psykiske og Ego-bevidstheden. Rod energien har desuden i stor grad fokus på artens overlevelse (hvilket blandt andet giver sig udslag i en stærk beskyttertrang over for ens afkom, samt et stærkt overlevelses instinkt). I alle tilstande gælder det samme vedrørende 1) hvad der din higen og 2) hvad der er dit mål (også med hensyn til terapi): Den højeste bevidste energi (fra den Bevidste evolution) er dit umiddelbare mål. Den højeste Overbevidste energi (fra den Overbevidste evolution) er din dybeste higen. Som altid fortæller energierne hvad det er du har brug for også vedrørende den terapi, som vil virke for dig. I Vakuum tilstanden er den højeste energi en svag Ego energi i de øvre tilstande, og ellers en ret så dominerende Pre-Ego energi. Pre-Ego energien har fokus på det fysiske, men relevant for denne diskussion, så er det også Pre-Ego energien der for første gang kommer med en spæd oplevelse af at være en individualitet. Denne oplevelse bliver udviklet En terapi der fokuserer for meget på Hjertet, eller på bevidstgørelse af Ego strukturer, såsom komplekser, vil i Vakuum tilstanden være fuldstændig forfejlet, og sågar decideret skadelig for individet. videre i Egoet, som jo har dette som sit absolutte vigtigste mål. Derfor er målet for dig i Vakuum tilstanden at få genetableret en vis oplevelse og fornemmelse af dig selv som en individualitet, og netop denne oplevelse er hvad du altså bygger videre på i den næste tilstand ( anti-kompensation beskrevet i næste afsnit). Den Overbevidste energi er overvejende en Ego energi (af højere kvalitet end den, som du oplever i de øverste lag af denne tilstand og dette udgør altså din aller dybeste higen). Dit mål udgøres derved af høje Pre-Ego energier samt lave Ego energier og din dybeste higen udgøres overvejende af Ego energier og dette fortæller jo alt om hvor du er og hvad du har brug for, for at komme videre! Man skal være klar over at Vakuum tilstanden i den grad er som at træde ind i en anden verden end den, som de fleste mennesker befinder sig i. En terapi rettet mod vakuum tilstanden skal tage hensyn til, at det sprog som et menneske i denne tilstand forstår (og er underlagt) er et sprog bygget op af Pre-Ego-energier samt svage Ego energier. Således ville en terapi der fokuserer for meget på Hjertet, eller på bevidstgørelse af Ego strukturer, såsom komplekser, være fuldstændig forfejlet. Når du mister dig selv (i vakuum tilstanden) er du nemlig i en situation, hvor det absolut bedste som kan ske for dig er at få genoprettet din individualitet, så du derigennem kan få dig selv tilbage igen og altså få den person, som du oplever er dig, tilbage! For at få et billede af en person i Vakuum tilstanden, kan man se på Menneskehedens

9 Ego udviklingsperiode. Formålet med den er at udvikle Egoet, og altså det selvbevidste menneske. Det er i denne periode, at vi for første gang bliver selvbevidste og individualiserede væsener. Før denne periode var vi i Pre-Ego udviklingsperioden, hvor vi altså endnu ikke var selvbevidste mennesker. Sådan er det også at havne i Vakuum tilstanden. Det er nemlig din selvbevidsthed, som du mister i denne tilstand. Du er i en tilstand, som svarer til da Menneskeheden var i pre-ego udviklingsperioden, hvor de bevidste energier var Pre-Ego og Rod energier. Pre-Ego energier har at gøre med de første primitive følelser i individets vej mod selvbevidsthed. Ydermere er man i starten af Vakuum tilstanden også modtagelig for Rod-energier, der har med det fysiske at gøre med ren overlevelse at gøre (altafgørende for vores udvikling, men en primitiv energi sammenlignet med Ego eller højere energier). Det er disse energier som man vil opleve i Vakuum tilstanden (og som holder dig i live i den!), og man er derfor slet ikke klar til at blive konfronteret med en terapi (eller andre impulser) som er rettet mod et Ego som man ikke har. Det er så vigtigt at forstå at det vigtigste som kan ske for at en person i en sådan tilstand kan komme videre, som sagt er at få genoprettet individualiteten og at velmenende råd som at de bare skal flyde med og give kontrollen fra sig og åbne sig for Hjertet ikke er det som de har brug for for de har som sagt ingen kontrol at give fra sig, og ikke det som skal til for at modtage Hjertet bevidst! Husk dette. Mennesker som oplever en opløsning af Egoet har mere end noget andet brug for at få genoprettet individualiteten, før en egentlig terapi påbegyndes og før en kontakt til følelserne forsøges. Man kunne så sige at de bare skulle lære at acceptere at de ingen kontrol har, men et sådant råd ville igen være et udtryk for en fuldstændig misforståelse af, hvad der er vigtigt for personens udvikling og vej til velbefindende i denne tilstand, og en komplet manglende indlevelse i personen, som lider af at have mistet Ego kontrollen. Dette kan ikke fremhæves nok. Det ville være som et sige til en person der hænger i det yderste af neglende over en klippeafgrund at det vigtigste lige nu er at du arbejder med at acceptere at dit liv er i stor fare, og med at acceptere nuet og give afkald på kontrollen over det i stedet for at give ham en hånd, og hjælpe ham op på sikker grund! Først skal man på sikker grund (have genoprettet Egoet), og først da kan man begynde et forløb der handler om at tage skridt på denne grund (udvikle Egoet)! 9

10 Er man ikke på sikker grund Da kan man ikke begynde et terapeutisk forløb som har til formål at styrke Egoet. Dette skal enhver terapi i denne tilstand afspejle! Netop dette kan være rigtig svært at forstå for personer der har hel eller delvis kontrol over deres liv, samt en intakt individualitet. I vores råd til andre mennesker har vi det nemlig med at projicere os selv og vores egen situation, over på dem vi giver et råd - men det rigtige råd til en som ikke har mistet sin kontrol over sit Ego, er ikke det rigtige for den som har mistet den. For at runde denne del af kan vi altså se at dit mål, og din vigtigste udfordring, i Vakuum tilstanden udgøres af høje Pre-Ego energier samt lave Ego energier, hvilket fortæller dig hvad du skal fokusere på og har brug for i denne tilstand. Ved at se på kvaliteten af energierne ser vi nemlig, at du skal ikke fokusere på mellem-til-høje Ego energier - og på at bevidstgøre dem. Du skal heller ikke fokusere bevidst på Hjertet, idet du ikke har en chance for at tage det ind bevidst. Du skal derimod rette dig efter energierne, som i vakuum tilstanden fortæller dig at det du har brug for, og det eneste som du faktisk er i stand til at tage ind, er en startende oplevelse af din egen individualitet, en startende oplevelse af hvem du er! Der er ikke brug for traditionel psykoterapi, men i stedet for centrering. Der er brug for kreativitet for udtryk uden ord! Der er ikke brug for tanker. Der er brug for samvær med mennesker, dyr (særlig brugbart i denne tilstand), natur, osv. Der er brug for fokus-skifte fra en reaktion over alt det du har mistet (af dig selv og din Livsoplevelse), til at leve efter dine forudsætninger i tilstanden, til at udleve det er er i denne tilstand i form af harmløs ikke-sindsoprivende oplevelse. Oplevelses apparatet i dig skal bruges, og forsigtigt formå at få dig flyttet ind i livet igen, og først når du opnår en vis centrering af din person, og får en vis fornemmelse for hvem du er, da er du klar til at modtage de energier, som den næste tilstand repræsenterer.

11 Opsummering på Vakuum tilstanden. 1. Det som skal være centralt i en terapi rettet mod Vakuum tilstanden: Terapien skal centrere/genskabe dit Ego. Den skal starte med opbygge en grænse til dit underbevidste og EE. Den skal fokusere på ukomplicerede oplevelser med livet gennem en solid jordforbindelse, gennem kropsøvelser samt kreativitet. Den skal prioritere samvær med andre mennesker. Den kan evt. prioritere samvær med dyr, natur, eller musik. Den skal fokusere på at du skal opleve ydre nærvær med livet, snarere end indre nærvær med de indre demoner eller med EE. Den skal være meget forberedt på at i samme takt som Egoet genskabes, da genskabes også din evne til at føle smerte intens smerte!. 2. Det som ikke skal være centralt i terapien rettet mod Vakuum tilstanden: Du skal ikke konfronteres direkte med smertefulde indre komplekser i denne tilstand overhovedet. Du skal fokusere på jordforbindelse og oplevelse, og ikke udsættes for en intellektuel terapi. Du skal ikke fokusere på Hjerte energien og anden spirituel praksis såsom meditation, da du slet ikke er klar til dette endnu. Du skal ikke på noget tidspunkt i denne tilstand udsættes for kontakt med dine komplekser og fortrængninger. Du skal ikke udsættes for en terapi der mener at du skal opnå bevidsthed om dig selv og dine følelser idet det først og fremmest handler om, meget forsigtigt, at overhovedet sige goddag til livet igen (og få lyst til det)! 3. Terapi i anti-kompensation tilstanden. Energier: Overbevidst Ego og Hjerte. Bevidst Pre-Ego og Ego. Dit primære mål: Bevidste Ego energier. Din dybeste higen: En bevidstgørelse af Hjerte energier. Om energierne. Vi har hørt om Pre-Ego energier foroven. Kort sagt er Pre-Ego energier tilknyttet den fysiske krop og en begyndende individuel bevidsthed. Ego energier står for Ego-viljen og Ego-identiteten, og handler om udviklingen af Egoet og en stærk individualitet. 11

12 Kendetegn for denne tilstand er følgende: 1. Du har en delvis (eller meget lille i de lavere lag af denne tilstand), fornemmelse for hvem du er og hvad du vil (dvs et delvist intakt Ego fordi opløsningen af Egoet er begyndt. Egoet er dog ikke fuldstændig opløst som i vakuum tilstanden. 2. Du påvirkes af en negativ vilje fra komplekserne, men nu også fra en begyndende direkte kontakt med EE, der giver både din reaktion og din depression karakter af noget eksistentialistisk. 3. Din metode til at blive smertefri vil nu i stigende grad inkludere anti-kompensations metoden dvs viljen til ikke-livet, og der en hel del smerte forbundet med denne tilstand. Terapi med fokus på centrering og på Egoet. I tilstanden anti-kompensation er den bevidste hovedenergi en Ego energi, hvilket er den højeste bevidste energi i denne tilstand (og den højeste energi, som du er bevidst modtagelig for, når du er i denne tilstand). Ego energien er derved dit umiddelbare mål - som skal nås før du kan flytte dig til højere tilstande. I vakuum tilstanden havde du Pre-Ego energien og en lav-ego energi som dit mål, og din udfordring var at opnå den første Ego centrering og svage fornemmelse for hvem du er. I Anti-kompensation tilstanden er udfordringen yderligere centrering, men nu også en begyndende terapi, som direkte kan adressere Egoet (og i den næste tilstand kan du jo endda begynde at tage Hjertet bevidst ind). Således er den rette terapiform i denne tilstand en terapi, som i de lavere tilstande bør fokusere mest på centrering af Egoet, men som i de øvre tilstande vil være en Ego - psykologi/terapi, med en del ligheder til den traditionelle analytiske psykologi. Det handler altså i de øvre tilstande om at nå til bevidsthed om f.eks kompleks strukturer i dig selv, om at nå, og stå ved, nye sider af dig selv, om at betræde nyt territorium i dit eget indre landskab. Det handler i de lavere tilstande om at forsætte centrerings processen fra vakuum tilstanden. Det handler om at få dit Ego tilbage, og om i de øvre tilstande om at styrke dit nu eksisterende Ego, og på denne måde udbygge din Ego bevidsthed. Terapien skal udbygge grænsen til underbevidstheden og EE. Et af problemerne ved denne tilstand er at du har direkte kontakt med EE, som jo er den kraft, der kan føre til opløsning af Egoet. Indtil du derfor har centreret din selvbevidsthed (gennem en centrerings-terapi ) til et niveau, hvor de første tegn på et Ego der evner at opretholde sig selv viser sig, da er Egoet yderst sensitivt overfor EE, som altså let kan opløse det igen. EE virker fra din underbevidsthed og derfor er det Uden en stærk og grænse til underbevidstheden kan Egoet ikke opretholde sig selv. vigtigt at udbygge grænsen til din underbevidsthed lige med det samme. Derfor skal enhver terapi have stort fokus på dette.

13 I andre højere tilstande, da vil dit bevidsthedsniveau føre til en tyndere grænse til det underbevidste, men det vil være fordi du kan tåle det (og blandt andet besidder et stærkt Ego, og fordi du har bevidstgjort mange af de truende strukturer i din underbevidsthed). I de lavere lag af Anti-kompensation tilstanden er du dog som et lille barn, der lige har rejst sig og går for første gang på meget usikre ben, og en terapi skal her støtte dig i at holde dig oprejst, snarere end at lære dig at løbe. Terapien skal få dig til at ville livet, og til at ville bruge Kompensations metoden. En anden afgørende ting er at du er i en tilstand, hvor du grundet kontakten til EE oplever, at vejen til at blive smertefri er at bruge anti-kompensations metoden. Terapi i tilstanden Anti-kompensation handler således også om at forholde sig til dette, og at hjælpe dig til igen at ønske at bruge kompensations metoden til at blive smertefri. Antikompensations metoden er baseret på viljen til Ikke-livet, som opstår ud af en opfattelse af at det er livet som er kilden til al din smerte, samt en dyb mistillid til at dette liv nogensinde kan komme så tæt på dig, som du inderst inde ønsker det. Denne vilje siger nej til livet og livs muligheder. Bevidstheden bag denne vilje har opgivet at blive lykkelig, og forsøger nu blot at blive smertefri. Terapi i tilstanden Antikompensation har derfor som opgave, at forsøge at få dig til at ville vælge livet til at blive lykkeligere og til at blive smertefri. Terapien har til formål at hjælpe dig fra at blive domineret af Viljen til Ikke-livet, til at blive domineret af viljen til Livet og vil derfor fejle fuldstændigt hvis den i stedet, fejlagtigt, går ud fra at du allerede formår at sige ja til livet. Terapien skal formindske blokering af Livstema energier En ting er hvilken spiral tilstand du er i som bevidst væsen, en anden ting er hvilke Livstema energier som kanaliseres fra dit overbevidste. I tilstanden Anti-kompensation er du i starten kun bevidst om Lav-Ego energier samt Pre-Ego energier, og derfor også kun modtagelig for Høj Ego energier samt lav-hjerte energier fra dit Overbevidste kanaliseret igennem Livstemaerne. Dette fører til konflikt fordi dit personlige Overbevidste udviklingsrum (se også figur 21 for dette) evner at sanse endnu højere energier fra det kollektive Overbevidste, såsom GD-1 energier. Konflikten opstår fordi disse højere energier, grundet din bevidste attitude, ikke har mulighed for at blive en del af dit bevidsthedsliv, eftersom dit bevidste liv ikke er i overensstemmelse med det fulde potentiale af dit Overbevidste liv. Sagt på en anden måde, så kan de Overbevidste GD-1 energier godt aktivere Livstemaer i dit kollektive underbevidste, men de afledte Livatema energier kan du ikke opfange. Tidligere skrev jeg: Spiral tilstandene er således dit sanseorgan til den bevidste evolution, den kollektive bevidsthed, og jo lavere en spiral tilstand du er i, jo lavere aspekter af livet vil du opleve og jo mindre bliver også din 13

14 evne til at opleve højere aspekter af livet f.eks Hjerte aspektet. Hvis dette er tilfældet, da er der konflikt i dit liv hvis du samtidig udsættes for Hjerte energier fra det Overbevidste (gennem Livstemaerne). En anden vigtig ting omkring Livstema aktivering er følgende: Den samme Livstema kan aktiveres af forskellige energier fra det Overbevidste. Således kan det samme Livstema inducere en higen på forskellige niveauer, som skal udleves på forskellige måder, via forskellige Livsoplevelser. Således kan du være på et sted i din udvikling hvor f.eks det religiøse Livstema slås an af høj-ego energier og af Hjerte energier, på samme tid. Ego energien vil føre til en higen i dig efter at manifestere dit Ego i verden, og efter at få andre til at tro på det, og tro på dets overbevisning. Hjerte energien vil føre til en higen i dig (hvis du kan opfatte den) om selv at tro på (og opleve), at livet er større end det som dit Ego tror på, og det vil føre til en higen om at du gennem en realiseringen af en åndelig indre higen kan blive del af et større spirituelt fællesskab. Hvis du befinder dig i Anti-kompensation tilstanden, da er der blokeret for Hjerte Livstema energierne, og den højeste higen, som du er i stand til at mærke er den som er affødt af Ego energierne. Dit bevidsthedsrum (dvs dit fulde potentiale) er i stand til at modtage helt fra Pre-Ego til Hjerte energier fra den Bevidste evolution, men din aktuelle bevidsthed er altså kun i stand til at tage imod Pre-Ego og lav-ego energier og således udlever du en meget lille del af dit potentiale, og i særdeleshed lever du slet ikke efter hvad du dikteres fra dit eget Overbevidste. Dette opleves som fundamentalt forkert og meningsløst, og det i en grad at Egoet ikke kan opretholdes i længen under påvirkningen af en sådan Enhver terapi skal derfor forstå at konflikten er den manglende balance mellem den indre higen (kanaliserer af Livs temaerne) og den bevidste attitude, og at målet for terapien skal være at rette op på denne balance under hensyntagen til hvilken tilstand individet befinder sig i. meningsløshed (vi så også tidligere at EE dybest set var en reaktion på, at du ikke bevidst kunne opleve den Hjerte energi, som kom fra Overbevidstheden, og at EE var drivkraften bag Ego perioden, samt Den mørke udviklingsspiral). Problemet i denne tilstand er altså at du ikke lever i overensstemmelse med det som kommer fra den Overbevidste evolution, og fra dit eget Overbevidste - og her er det både Høj Ego, Hjerte og GD-1 energierne, som ikke (eller kun i ringe grad) finder

15 mulighed for at påvirke dit liv og leves ud af dig. Husk på at energierne fra det Overbevidste er Overbevidste, og ikke skal bevidstgøres der hvor du er nu i din udvikling, men snarere vække en higen som du skal følge ved at udvikle forudsætningen for deres senere bevidstgørelse (Overbevidste Hjerte energier inducerer f.eks udviklingen af det bevidste Ego). I Anti-kompensation tilstanden er du påvirket af Høj-Ego og Hjerte energier fra det Overbevidste (husk at alt dette tager udgangspunkt i en person, hvis generelle udviklings niveau svarer til en person der er trådt i Hjerte perioden. Se også figur 32 som viser de energier mennesker på forskellige udviklings stadier er påvirket af i Antikompensation tilstanden). De Overbevidste Høj Ego energier stimulerer til Ego centrering og Hjertet til Ego manifestation og udforskning af Egoets strukturer, for derigennem at udvikle den Ego-bevidsthed der er en forudsætning for at kunne realisere din inderste Hjerte-higen. For tilstanden Anti-kompensation er det altså styrkelsen af Egoet som har den højeste prioritet, samt fornemmelsen for hvem du er, og endelig at få styrket/genoprettet tilliden til livet, så du igen vælger kompensations metoden til at opnå lykke. Samtidig skal terapien være opmærksom på, at i samme grad som dette lykkes, da vil der opstå en ny konflikt, fordi individet med et rimeligt intakt Ego, nu bliver i stand til at opleve en ny higen fra det Overbevidste, og derved også vil opleve en ny fortvivlelse over at denne nye higen ikke formår at opnå et naturligt flow igennem vedkommende. Når dette sker er du på vej ind i den næste tilstand Kompensation. Overgangen til denne tilstand er noget som enhver terapi skal være opmærksom på, og handle i forhold til f.eks ved allerede i Anti-kompensation tilstanden at starte med at tage Hjerte energierne ind bevidst, energier der jo bliver særdeles brugbare i Kompensations tilstanden. Hjertet i tilstanden Anti-kompensation. Selvom Egoet altså skal være centrum for terapien i denne tilstand, kan man i denne tilstand dog godt begynde at tage Hjertet aktivt ind i terapien. I de øverste lag af tilstanden anti-kompensation vil de bevidste Hjerte energier så småt begynde at indfinde sig, hvilket bør give sig udslag i at terapien retter sig ind efter dette, forbereder sig på dette, og efterhånden bringer endnu mere Hjerte ind i selve terapi-processen (selvom Hjertet dog overvejende er af Overbevidst karakter kan det, som sagt, stadig betale sig at bringe det ind i processen). Hjertet i processen vil formå at bringe Ego arbejdet i det rette perspektiv og indgyde 15

16 dig tillid til livet - og fordi du kan tage imod Hjertet i de øverste lag af tilstanden, da vil det fungere som det klare lys, der guider dig på din vej, og ikke lader dig glemme hvorfor du går på den. Det er det lys, som skal blive stærkere og stærkere i den næste tilstand. Opsummering på Anti-kompensation tilstanden. 1. Det som skal være centralt i terapi mod Anti-kompensations tilstanden: Terapien skal få dig til at ville bruge kompensations metoden. Den skal centrere/genskabe dit Ego. Den skal styrke dit centrerede Ego. Den skal opbygge en stærk grænse til dit underbevidste og EE. Den skal skabe større balance mellem de Overbevidste energier og din bevidste attitude ved at fokusere på høje Pre-Ego energier og lave til mellem høje Ego energier. 2. Det som ikke skal være centralt i terapi mod Anti-kompensations tilstanden: Du skal ikke konfronteres direkte med smertefulde indre komplekser i den første halvdel af denne tilstand. Du skal fokusere på jordforbindelse og oplevelse, og ikke blive for intellektuel i din terapi. Du skal ikke fokusere for meget på Hjerte energien og anden spirituel praksis såsom meditation (undtagen i de øvre lag). Du skal ikke her udsættes for traditionel analytisk psykologi, der har det med at bringe dig tæt på komplekserne. 4. Terapi i Kompensation tilstanden. Energi: Overbevidst Hjerte og GD-1. Bevidst Ego og Hjerte. Dit primære mål: Bevidste Hjerte energier Din dybeste higen : En bevidstgørelse af GD-1 energier Kendetegnene for denne tilstand er: 1. Du oplever en mere eller mindre intakt fornemmelse for hvem du er og hvad du vil (dvs et mere eller mindre intakt Ego eftersom Egoet i denne tilstand ikke er i fare for opløsning ). 2. Du oplever en negativ vilje, særligt fra komplekserne, som er moderat i de øvre lag, men som bliver større jo mere du bevæger dig ind mod kernen (EE) men som, uanset laget i denne tilstand, dog aldrig indhyller dig helt. 3. Metoden til at blive smertefri er overvejende via kompensations metoden.

17 Kompensations tilstanden giver mulighed for nye Livstema energier. Hvorvidt en Overbevidst energi formår at flyde igennem dig og blive levet ud har altså at gøre med dit generelle udviklings niveau (som er reflekteret i dit Bevidsthedsrum), samt hvor du er i den dominerende udviklingsspiral (som er reflekteret i din Aktuelle Bevidsthed). I Kompensations tilstanden kan du tage endnu mere Ego energi ind (af en højere vibration ), og nu for første gang virkelig for alvor begynde at tage Hjertet ind på en bevidst måde. Dit Ego er nu så centreret og stærkt at det ikke er i fare for opløsning, og ligeså er din grænse til dit underbevidste så stærk, at inflations faren er mindre end i foregående tilstand. De energier som du behersker bevidst er Pre-Ego energierne, samt Ego energierne op til mellem stadiet. Det vil sige at de Overbevidste energier, som formår at få et flow igennem din person, er Høj-Ego energier til mellem-hjerte energier. De energier, som ikke opnår et tilstrækkeligt flow igennem dig (i starten af tilstanden Kompensation ), er de Høje Hjerte energier samt GD-1 energierne, som du faktisk formår at sanse i det Overbevidste, men som blokeres når de forsøger at påvirke dig og blive udlevet gennem din bevidste attitude fordi du ikke formår at mærke den higen som de afføder. Bevidst Hjerte energi, Hjertets Livsoplevelse, er dit mål i denne tilstand. I starten vil du motiveres af høj-kvalitets Hjerte energier, men efterhånden vil dog også GD-1 energien udgøre din inderste higen. For at nå dette mål (Hjerte bevidsthed) da kræves imidlertid et stærkt Ego, som kun opnås ved at udforske netop det i dit indre, som kan true skabelsen af dette Ego. Det kan virke farligt, men du er helt sikkert klar til det i denne tilstand (i modsætning til den forrige tilstand!), og denne udforskning vil give dig præcis den lærdom som du har brug for i din udvikling. Terapien skal fokusere på Egoet og Hjertet for at sikre udvikling og maximalt flow af Livstema energier. I Kompensations tilstanden har du forøget bevidst kontakt med indre smertefulde tilstande, fordi dette kræves for yderligere udvikling, og fordi du nu kan håndtere denne, mere eller mindre smerteulde, kontakt og stadig bevare en vedvarende god fornemmelse for hvem du er og hvad du vil. Du er altså ikke helt indhyllet af de indre Ego og Sjæls-psykologi. Hvor Ego står for jeg-viljen og jeg-identiteten, da står Hjerte energierne for det som i psykologien kaldes for selvet eller Det højere selv, og inden for den esoteriske psykologi er det Hjertet som i særlig grad udgør kontakten til et højere aspekt af dit væsen. Og generelt kan man sige at gennem Hjerte bevidsthed får du øjnene op for nye højere dimensioner i dig selv og i livet deriblandt de mere spirituelle dimensioner. Man kan sige at hvor Egoet er målet for traditionel Ego-psykologi, da står Hjertet for sjæls-psykologi. Dette er en psykologi på et højere plan, en psykologi som er starten på en psyko-spirituel proces, der leder til ny vækst og til integration af Hjertet i bevidstheden. Hjertet åbner altså op til en verden der bringer din oplevelse af livet et ganske andet lys, som blandt andet afslører alle de illusioner, og al den smerte, som du troede på i Ego perioden (læs mere om Hjertet i min bog Hjertet og Solar Plexus. 17

18 tilstande, som den analytiske psykologi kalder komplekser (selvom de dog har en betydelig indflydelse på dig). Ydermere er du så langt væk fra EE, at denne inderste kerne i den Mørke spiral ikke kan nå dig direkte mere. I de lavere lag af denne spiral tilstand er der meget fokus på Ego et, og i disse lag udgør Egoet den dominerende energi. I højere lag af tilstanden styrkes dit Ego, blandt andet gennem bevidst kontakt med de indre smertefulde tilstande, som via dette forløses og styrker Ego bevidstheden. Du bliver nu mere modtagelig for bevidste Hjerte energier grundet det styrkede Ego og for at integrere Hjerte energierne i dit system på en permanent måde. Opsummering på Tilstanden Kompensation. 1. Det som skal være centralt i en terapi rettet mod tilstanden Kompensation Terapien skal støtte dig i at bruge kompensations metoden. Den skabe et stærkt og harmonisk Ego. Den skal konfrontere dig direkte med de indre smerte fremkaldende strukturer, såsom komplekserne. Den skal skabe maximal balance mellem dine Overbevidste energier og din bevidste attitude ved at fokusere på høje Ego energier samt Hjerte energier. Den skal for første gang tage Hjerte bevidst ind og således også skabe god balance til de Overbevidste GD-1 energier. Den skal føre dig til en tilstand hvor de bevidste Hjerte energier vil begynde at opløse EE. 2. Det som terapi ikke skal gøre når du er i tilstanden Kompensation : At kun fokusere på Hjertet. At kun fokusere på Egoet, særlig i de øverste lag af tilstanden At udvise en manglende anerkendelse af kompensations metoden og Egoets behov for anderkendelse. At tro at alle Komplekser og traumer skal bevidstgøres At glemme at der oftest ikke er genveje til lærdom selvom mange tror det, og selvom et stærkt Ego er mester i at overbevise dig om at det er der. At intellektualisere processen og glemme den ordløse livsbekræftende oplevelse. Der vil derfor i denne spiral tilstand være behov for en terapi, der går målrettet efter at

19 du skal blive direkte konfronteret med indre tilstande i dig, tilstande i din underbevidsthed, tilstande som trænger til at komme i kontakt med dig og som du trænger til at komme i kontakt med. Dette vil lede til at du efterhånden kan håndtere bevidste Hjerte energier, og din terapi bør rette sig ind efter dette, og støtte op omkring det. En måde at dette kan ske på er gennem øvelser såsom meditation, eller anden spirituel praksis. Sådanne øvelser vil du være helt klar til i den øverste halvdel af denne spiral tilstand. At komme helt fri af spiralen. En af de ting som er helt unik for denne tilstand er at målet for første gang er en fuldstændig frigørelse fra at være smerteligt påvirket af spiralen, samt en bevidst Hjerte kontakt, større nærvær, og større og mere dybtfølt og permanent livsglæde. Netop dette mål er et realistisk mål fra kun denne tilstand, i modsætning til de andre tilstande, som har deres egne, og anderledes, mål. 5. Afslutning. Vi har nu set at du kan befinde dig i forskellige tilstande, og at disse spiral tilstande er afgørende for hvad vi kunne kalde dine terapi forudsætninger altså dine forudsætninger for hvilken terapi, som du kan tage imod (og dermed hvilken terapi som vil virke). De 3 forskellige hovedtilstande er som 3 forskellige verdener, med hver deres regler forudsætninger og formål. De mål som gælder for dig i tilstandene er helt forskellige, og de energier som du skal bruge til at realisere disse mål er ligeså forskellige. I den laveste tilstand handler det om bevidste Pre-Ego og Ego energier, samt overbevidste Ego/Hjerte energier. I denne tilstand er dit mål en genetablering af Egoet. I den næste tilstand kan du gøre brug af bevidste Ego og Hjerte energier, og Overbevidste Ego/Hjerte/GD-1 energier. I denne tilstand er dit mål en styrkelse af Egoet. I den øverste tilstand kan du tage imod og bruge høje bevidste Ego og Hjerte energier, samt overbevidste Hjerte og GD-1 energier. I denne tilstand er dit mål et harmonisk Ego blandt andet gennem en udforskning og bevidstgørelse af underbevidstheden og dens kompleks strukturer og gennem en bevidst brug af Hjertet. Den øverste tilstand i Egoets Mørke Spiral er også den tilstand, som har kontakt til den næste personlige udviklingsspiral Hjertets spiral. Man kan sige at det er fra denne tilstand, at du forberedes til den næste spiral. Nøglen som åbner op til den næste spiral er netop at du i den øverste tilstand (i den Mørke spiral) begynder at tage Hjertet bevidst ind (og så at sige renser ud i underbevidstheden) hvilket muliggør identifikation med Hjertet, samt giver en forsmag på hvordan det er ikke at være identificeret med underbevidstheden, noget som jo er kendetegnet for Hjertets livsoplevelse, som du 19

20 skal se i senere Lektioner. Alt i alt skal du altså lære at vurdere og mærke hvilken tilstand du er i, hvad du derfor har mest brug for, og hvilke midler/energier/terapier du skal bruge for at nå det som du har brug for. En ting er nemlig sikkert det som du har brug for, er det eneste som vil virke for dig. Når du derfor løber hovedet mod en mur, og når tingene ikke virker for dig, da er forklaringen sandsynligvis at du dybest set ikke har brug for det, og/eller at du bruger metoder som du ikke har forudsætning for at bruge. Prøv således ikke at have for travlt med at nå til de store højder før du er klar til det og prøv at udvikle din evne til at mærke dig selv og dine behov, som de er lige her og nu. Dvs forhold dig til den spiraltilstand du er i, snarere end den du drømmer om at være i. Til sidst vil jeg nævne at et andet vigtigt aspekt omkring Ego spiralens tilstande, og det er at de alle, mere eller mindre, er forbundet med en oplevelse af smerte, en smerte der tager til ned igennem tilstandene, men som altid er tilstede. Hvorfor denne smerte, og er der overhovedet brug for den. Hvad får vi egentlig ud af den? Det vil jeg fokusere på i næste Lektion, og du skal blandt andet se, at smerten dybest set er et savn efter en fraspaltet bevidsthed, som blev fraspaltet grundet at vi forbrød os mod den lov, som du og jeg og alle andre mennesker ligger under, nemlig den lov som udgår fra Livstemaerne. Du kan til slut se en opsummering på alle Spiral tilstandene forneden.

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

energicentre eller chakraer. Kanalisering af den healende energi kan ske enten ved at holde hænderne direkte på kroppen eller helt uden at røre

energicentre eller chakraer. Kanalisering af den healende energi kan ske enten ved at holde hænderne direkte på kroppen eller helt uden at røre Healing Healing har sine rødder i shamanismen. Den måde naturfolkene overalt på kloden har plejet det syge på, er grundlæggende vidt forskelligt fra den moderne kliniske måde at gøre det på. Grænserne

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Kan du svare bekræftende på bare ét af spørgsmålene, så er dette selvstyrede udviklingsforløb måske noget for dig.

Kan du svare bekræftende på bare ét af spørgsmålene, så er dette selvstyrede udviklingsforløb måske noget for dig. 28 inspirationer - savner du at vide hvem du egentlig er nedenunder alt det tillærte? - har du lyst til at træde i karakter som dig selv i den ægte udgave? - føler du, at dit liv består af kompromisser

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere