Musikkens muligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Musikkens muligheder"

Transkript

1 Musikkens muligheder - Et bachelorprojekt om brugen af musik hos kræftramte børn og unge Af Rose Marie Majlund Kent Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Musikvidenskab Københavns Universitet

2 Abstract This project illuminates the use of music in hospitals, especially in the oncology ward, in the western world with particular focus on the opportunities of music listening for children and adolescents with cancer. The project describes the concept of identity based on Richard Jenkins theory of identity as being socially constructed, and as an always negotiating process that never ends. When a child is diagnosed with a cancer disease, it can break identity development which is at it s highest in childhood and adolescence, but this is also the period in which identity is most vulnerable. In relation to the identity concept the Norwegian professor, Even Ruud, has researched in the relationship between music and identity, where it can be argued that music can act as a social marker, and help to create identity. In addition, this project is based on fieldwork at Rigshospitalets children s oncology ward. I have been given access to the ward with special derogation which is a very unique opportunity. I have conducted three interviews, carried out on November 16, interviewing three hospitalized children. Karla who is 3 years old, Hjalte who is 12 years old and Jonas who is 17 years old, and they tell about how and why they use music. Out of consideration of the children the names are pseudonyms. Furthermore, an interview with composer and creator of the music medicine MusiCure, Niels Eje, has been conducted as a theoretic source of music medicine. The interviews with the three children show how music can have positive effects for children with cancer and improve disease and recovery period. It can give access to other roles, it can calm, divert and distract and also activate the children with cancer. The music can act as socializing, and connect the children to their friends and the healthy life, which the children may feel that they have lost. It can create identity, and stabilizing it through these opportunities music gives them. At the same time the music gives most sense to the child, if it is individually chosen. Therefore I find it recommendable to use music in the oncology ward, in order to facilitate the children s lives, and that it makes sense and opportunities for the children and adolescents with cancer. i

3 Indholdsfortegnelse Abstract i Indledning. 1 Empiri... 2 Identitet & Musik. 4 Identitetskonstruktion.. 4 Identitetsudvikling i barndommen 6 Truet identitet. 7 Musik og identitet 8 Musikterapi 10 Musikmedicin 11 Musiklytning og dens effekt 13 Forskning om effekten af musik i pædiatrien 14 Musik på børneonkologisk afdeling. 17 Feltarbejde. 17 Brugen af musik på børneonkologisk afdeling.. 18 Musik som identitetsgendannende.. 22 Valg af musik. 25 Diskussion.. 29 Konklusion. 31 Perspektivering.. 32 Bibliografi 33 Bilag 36 Interviewoversigt 36

4 Indledning I barndommen er individet igennem en udviklings- og identitetsproces, der til dels danner grund for selvet følelsen af et jeg. Selvet er den mest modstandsdygtige over for forandring (såvel som den mest sårbare i den første dannelsesperiode). 1 Selvbilledet kan trues af fx sygdom, hvilket kan medføre en grad af truet identitet. Hvert år rammes ca. 160 børn af kræft, en sygdom der ændrer hele barnets og familiens tilværelse. Kræft er forholdsvis sjælden hos børn og over 2/3 bliver varigt helbredt. Alligevel er det den sygdom, der dræber flest børn. 2 Undersøgelser viser, at børn og unge i alle aldre har brug for hjælp for at forhindre, at de senere hen får problemer, 3 og det kan derfor være interessant at kigge på, hvordan man kan forbedre livet for kræftramte børn og unge. At blive indlagt på hospitalet og skulle igennem en lang sygdoms- og rekonvalescensperiode, er hårdt for både krop og sind. Dette projekt belyser, hvordan musik kan forbedre livet og give muligheder for kræftramte børn og unge. Problemformulering Hvilken effekt har brugen af musik i sundhedssystemet og særligt hvilken værdi og betydning har anvendelsen af musik, med fokus på musiklytning, for kræftramte børn og unge. Hvordan kan musik siges at være identitetsgendannende i sygdomsforløbet og i rekonvalescensperioden og hvilken betydning har musiklytning og musikvalg hos kræftramte børn og unge. 1 Richard Jenkins: 5 : Social Identitet, Gylling: Academica, 2006, s.72 2 Dansk Pædiatrisk Selskabs Onkologiudvalg: Behandling, Iben Holten (red.): Børn med kræft, København: Kræftens Bekæmpelse, 2001, s Peter Elsass & Christoffer Johansen: Lægen: Børn : At leve med kræft, Viborg: Dansk Psykologisk Forlag, 2011, s

5 Teori & metode Til at belyse dette problemfelt er valgt en indledningsvis teoretisk ramme om identitet & musik, der giver indblik i feltet. Der tages udgangspunkt i Richard Jenkins beskrivelse af identitet som socialt konstrueret, samt Even Ruuds arbejde med musik og identitet. Der vil løbende benyttes teorier fra andre som Audun Myskja, Peter A. Levine & Maggie Kline, H. Rudolph Schaffer samt forskere og personale indenfor kræftområdet, bl.a. ved Preti Constanza m.fl., Stefan Nilsson m.fl., Trygve Aasgaard, Ilan Sanfi og Hanne Bringager, Marit Hellebostad & Randi Sæter. Ud fra den teoretiske ramme, fokuseres der efterfølgende på brug af musik på Rigshospitalets børneonkologiske afdeling ud fra eget feltarbejde. Begrebsafklaring Flere steder i opgaven anvendes begrebet musikkens effekt, som kan være problematisk at bruge i musikvidenskabelige sammenhænge, hvor musik ikke kan siges at have en fastlagt effekt, som kan forbindes til en nærmest biologisk og fysiologisk effekt. Da projektet bevæger sig op ad helbredelsesspørgsmål, medicin og det lægevidenskabelige miljø, hvor ting ofte bliver målt og skal have en kausal forklaring, anvendes begrebet dog. Jeg bruger disse termer inden for denne måde at tale om musik på, da opgaven skal læses på børneonkologisk afdeling. Termen effekt lapper ofte over med andre ord som fx virkning, mening og muligheder. Empiri En stor del af opgaven bygger på eget feltarbejde på Rigshospitalets børneonkologiske afdeling, hvor jeg har interviewet 3 børn/unge d. 16.november Klara på 3 år, Hjalte på 12 år og Jonas på 17 år. Da der ikke er foretaget mange undersøgelser om brugen af musik hos kræftramte børn, i vesten, er empirien ved feltarbejdet af stor betydning for udarbejdelsen af denne opgave. Feltarbejdet beskriver, hvordan børnene bruger musik, og hvordan de oplever brugen af den. 2

6 Interviewene giver indblik i børnenes verden, samt afdelingen og musikkens muligheder. Af hensyn til børnene og patientsikkerheden er deres navne pseudonymiseret. Endvidere er der foretaget interview med Niels Eje, komponist og skaber af musikmedicinen Musi- Cure, foretaget d. 25. oktober Niels Eje bruges som teoretisk kilde. 3

7 Identitet & musik Identitetskonstruktion Richard Jenkins benytter en sociologisk tilgang til identitet som socialt konstrueret. Han slår fast, at identitet ikke er en fast kerne, som vi fødes med, men er en forhandlende og aldrig afsluttet proces i livet. Hvert individ har og får mange identiteter, og derfor er det misvisende at tale om identitet i ental. For forståelsen af identitetsbegrebet og ordets betydning slår Jenkins fast at uanset hvilket perspektiv, man anlægger, indbefatter identitetsbegrebet to former for sammenligningsgrundlag mellem personer eller ting: lighed og forskellighed. 4 Og endvidere er lighed og forskellighed det dynamiske grundprincip for identitet og selve kernen i det sociale liv. 5 For at identificere os selv, må vi forholde os til og have bevidsthed om andre mennesker. Dette gøres i bund og grund ud fra princippet om lighed og forskellighed til andre og i forhold til en selv. Identitet er vores forståelse af, hvem vi er, og hvem andre mennesker er, og samtidig henviser den til andre menneskers forståelse af, hvem de selv er, og hvem de andre er (os iberegnet). Identitet er derfor ikke givet på forhånd; den er også et produkt af enighed og uenighed. 6 Identitet og identifikation er social, idet den skabes ud fra social interaktion. Om det individuelle og det kollektive ift. identifikation forklarer Jenkins, at Individet og kollektivet sammenfiltres rutinemæssigt med hinanden [ ] Derfor må teorier om identifikation tage højde for individet og kollektivet. 7 Ifølge Jenkins kan man overordnet tale om, at den individuelle identifikation fokuserer på forskellighed og at den kollektive identifikation på lighed. Jeg er noget i kraft af, at jeg er forskellig fra dig, og samtidig er jeg en del af et kollektiv fordi jeg har ligheder med jer. Jenkins fokuserer på tre ordener, som skildrer forholdet i oplevelsen af verden og måden vi konstruerer den på. Nemlig den individuelle orden, samhandlingsordenen og den institutionelle 4 Jenkins: 1, s Ibid., s Ibid., s Jenkins: 3, s. 40 4

8 orden, som er gældende i kraft af hinanden. Den individuelle orden udgøres af individer med individuel identitet, hvor selvet er gennemgribende socialt konstrueret. 8 I Jenkins forståelse af indiindividet er indre-ydre-dialektikken utrolig central, og beskriver en sammenhæng mellem selvet som en enhed af indre selvdefinition og ydre definitioner. Jenkins beskriver identifikationens indre-ydre-dialektik som værende den proces, hvorigennem alle identiteter individuelle og kollektive konstitueres. 9 Samhandlingsordenen er processen mellem mennesker. Vi indtager roller og bliver bedømt og vejet af andre og os selv. Identificering foregår både af mig selv og af andre i indre-ydre-dialektikken mellem selvbilledet og det offentlige billede. 10 I forlængelse af samhandlingsordenen kan man tale om den institutionelle orden, som de måder, hvorpå vi organisere os i fællesskaber. Jenkins fastslår denne proces som vigtig for accepten af identitet. institutioner er blandt de væsentligste kontekster, inden for hvilke identifikation bliver betydningsbærende. Institutioner skal forstås som faste handlemønstre, der besidder gyldighed i forhold til den måde, man gør ting på * + Institutionaliserede identiteter er kendetegnet ved deres særlige kombination af det individuelle og det kollektive. 11 Identitet er social, siger Jenkins og vedrører altid en form for positionering i forhold til nogle roller, grupper, fællesskaber etc. Individets selv forstås ofte som personligheden, og Jenkins fastslår vigtigheden af det indre og det ydre, idet Selv/person er hver især aspekter af individuel identitet [ ] At tale om identifikationens indre-ydre-dialektik er et forsøg på at formidle dette. 12 Jenkins belyser også, hvordan en ydre ressource som fx musik, kan anvendes og bidrage til ens selvidentitet Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Jenkins: 4, s Jenkins: 5, s. 73 5

9 Identitetsudvikling i barndommen Identitetsudvikling er stærkest i barne- og ungdomsårene, 14 og derfor har oplevelser i denne periode også stor betydning for identitet. Det vigtigste i den første tid efter et barn er født, er relationen til forældre/omsorgsperson, og frem til ungdomsårene vil barnet være dybt afhængig af forældrene i deres udvikling. Identitet udvikles og justeres løbende hos børn i samspil med andre og i løbet af 5-6 års alderen begynder barnet at tilegne sig en grad af socialt og moralsk ansvar for sine handlinger, begynder at forstå sine positioner og deres respektive roller. 15 Også identifikationens indre-ydre-dialektik bliver mere central med alderen. At barnet skal forholde sig til andre starter allerede i institutionsalderen, hvor også rollelege bidrager til øvelse af forskellige identiteter, som er vigtigt for identitetsudvikling. 16 I barndommen er elementer som tryghed, tillid og at føle sig elsket central for barnets og den unges velbefindende og familien danner rammen for barnets udvikling, hvorfra udviklingens muligheder dannes. I teenageårene, for piger typisk mellem det 8. og 14. år og for drenge mellem det 10. og 16., kan barnet siges at stå i centrum af et kaos, hvor identitet tilpasses og revideres og identifikation og definering af hvem man er, er på sit højeste. En periode, der er kendetegnet af identitetskrise. 17 Barndommen og ungdomsårene er med til at udvikle individet, samt følelsen af et selv. At identitet er foranderlig åbner også op for, at særlige oplevelser kan ændre barnets identitet og selvbillede, som fx kan trues af sygdom. 14 Betty-Ann Solvoll: 4, Birgit Hørlyck, Michael Nielsen, Birthe Reindahl (red.): Almen Sygepleje 2, København: Gads Forlag, 1996, s Jenkins: 6, s Ibid., s H. Rudolph Schaffer: Kapitel 10 : Børnepsykologi, København: Gads Forlag, 1996, s

10 Truet identitet Selvom vi ikke har en fast identitet, udvikler vi et selv, som medvirker til, at vi kan føle os unikke og give stabilitet. Oplevelser, der fx medfører utryghed, kan i tvingende grad siges at true identitet, hvor barnet er særlig udsat, da identitetsudviklingen er på sit højeste. Truet identitet kan fx opleves i forbindelse med traume og man taler om et traume i forbindelse med en hvilken som helst begivenhed, hvor vi lammes. 18 Børn er i større risiko for traume, idet handling typisk overlades til andre. I dag er det endelig blevet almen viden, hvilken ødelæggende indvirkning et traume kan have på børns følelsesmæssige og fysiske velbefindende og på deres kognitive udvikling og adfærd. 19 Kategorien medicinske og kirurgiske indgreb kan påvirke børn og unge negativt, især hvis de i forvejen er utrygge og denne kategori er måske * + en af de mest oversete kilder til traumer. 20 Oplevelsen af truet identitet, vil for børn og unge, typisk forklares med andre følelser. Det kan bunde i følelser og situationer som utryghed, mistillid, afmagt, svigt, ændret hverdag mm. Ved sygdom står barnet overfor en situation, som ændrer selvbilledet, og de er underlagt undersøgelser og behandlinger, som hæmmer dem. Også i teenageårene kan det opleves som meget voldsomt at få en sygdom, som vender verden på hovedet i takt med, at den unge i forvejen, som nævnt tidligere, står i en i forvejen eksisterende identitetskrise. Ved kræft kan den truede identitet skyldes, at man underkastes et langt behandlingsforløb, hvor man er væk fra vante omgivelser, familien splittes, og man fjernes i perioder fra kammerater, institutioner mm. Alt efter alder, vil det være forskellige faktorer, der kan true identitet. For børn i alderen 3-7 år vil barnet opfatte indlæggelse, rutiner, smerter mm. som krænkelse af deres selvstændighedsudvikling, og de fysiske omgivelser kan medfører utryghed. For barnet over 7 år, 18 Peter A. Levine & Maggie Kline: Kapitel 1 : Traumer set med barnets øjne, Viborg: Dansk Psykologisk Forlag, 2012, s Ibid., s Levine & Kline: Kapitel 2, s. 46 7

11 kommer også de mere sociale faktorer som savn af venner og familie i spil, samt kedsomhed og frygt. 21 Børn er specielt sårbare, når de bliver indlagt på et hospital. De skal forlade deres vante miljø, og de udsættes for belastninger, som skyldes både sygdommen og behandlingen af den. [ ] Børn er i en kontinuerlig fysisk, psykisk, åndelig og social udviklingsproces, som gør dem specielt følsomme over for ukendte situationer og fremmede miljøer. 22 Trygheden er som omtalt tidligere central og hos et barn er grundlaget for [ ] tryghed bygget på genkendelse, gentagelse og regelmæssighed, 23 som kan være vigtigt at videreføre til hospitalet. Kræftramte børn og unge oplever et langt og hårdt sygdomsforløb, både fysisk og mentalt og er udsatte for truet identitet, hvor personer med en truet identitet oplever mere stress end andre. 24 At have fokus på, hvordan man kan forbedre forløbet, kan derfor være vigtigt. Hvis musik kan give mening og muligheder for børnene, kan det blive et vigtigt element til forbedring. Musik og identitet Professor i Oslo Even Ruud deler Jenkins opfattelse af identitet som social konstrueret, og Ruud har forsket i forbindelsen mellem musik og identitet. Musik kan ifølge Ruud fungere som en social markør. Vi kan lett få en mistanke om at mange bruker musikken til å signalisere hvor de hører hjemme når det gjelder sosial klasse, kulturelle prioriteringer, økonomi, holdninger og livsstil. 25 Ifølge Ruud er identitetsdannelse også de historier, vi skaber, som fortæller noget om os selv ud fra oplevelser, som vi mindes. Her mener Ruud, at musik som oplevelse kan påvirke vores identi- 21 Ingrid Hanssen: 3, Birgit Hørlyck, Michael Nielsen, Birthe Reindahl (red.): Almen Sygepleje 2, København: Gads Forlag, 1996, s Hanssen: Kapitel 3, s Ibid., s Solvoll: 4, s Even Ruud: Indledning : Musikk og identitet, Oslo: Universitetsforlaget, 1997, s. 9 8

12 tet. Det er med andre ord musikkopplevelsene våre som danner utgangspunktet for et identitetsarbeid. 26 Musikoplevelsen lagres i kroppen som minder og kan være med til at give mening og sammenhæng. 27 Den kan opstå fra fostertilstand og virke positiv og tryg for barnet og dermed lægge grundlag for en tryg identitetsudvikling. Våre tidligste opplevelser i livet er med på å danne grunnlaget for selvoppfatning og identitet. Noen av de første og sterkeste minner vi har fra barndom og tidlig liv, synes samtidig å være knyttet til musikk. 28 Vores relationer og udvikling er ifølge Ruud innkapslet i emosjonelle opplevelser knyttet til musik. 29 Via musik kan vi føle os som del af fællesskaber, som bekræfter en i, hvem man er, baseret på indre-ydre-dialektikken. I en viss forstand handler musikken om å fargelegge øyeblikk og hendelser i livet med følelser [ ] slik at verden ikke framstår tilfeldig og uten hensikt for oss. 30 Musik bliver del af et mindearbejde, og for Ruud er dette mindearbejde netop vigtigt idet, at minderne aktiverer en dualitet i oss, mellom et «jeg» og et «meg» [ ] Derfor vil alt vi minnes, danne et relevant spor i dannelsen av vår identitet. 31 Hvis vi antager en sammenhæng mellem følelser og identitetsdannelse, som Ruud påpeger, og ettersom musikk i særlig grad handler om å stimulere og utløse følelser, blir dette et argument for hvilken vigtig rolle musikken har når identitet skal bygges. 32 Som Jenkins påpeger, skal vi have bekræftet vores identitet og her kan musik være med til at bekræfte roller, samtidig med at de følelser og minder, som musik udløser, kan give en indre følelse af et selv, som også bliver gavnlig, hvis identitet er truet. Når musikken er så nøye knyttet til vår 26 Ibid., s Lars Ole Bonde: 9 : Musik som menneske, Gylling: Samfundslitteratur, 2009, s Ruud: Det personlige rum, s Ruud: Identitet, musikkopplevelse og minnearbeid, s Ibid., s Ibid., s Rudd: Det personlige rum, s. 83 9

13 identitet, kan vi bruke den til * + å nå større selvforståelse og bevissthet om egne følelser. 33 Musik kan ses som forlengelse av seg selv, som et personlig uttrykksmiddel som kan avspeile [ ] perpersonlighet. 34 Ruud peger endvidere på musik som et særligt effektivt kommunikationsmiddel, der kan have funktion som et personlig uttrykksmiddel, et språk som formulerer eller artikulerer følelser. 35 Musikken giver mulighed for en social markering i den ydre identitet, men skaber også mulighed for tilbagetrækning til et privat rum, 36 hvor det også bliver muligt at danne trøst og omsorg. Musikterapi Musik kan have terapeutiske funktioner for de kræftramte børn og unge, som i den forbindelse relaterer til musikterapi. I dag praktiseres musikterapi verden over, og dens effektivitet forklares ud fra videnssystemer, der spænder lige fra magi til naturvidenskab. 37 Musikterapi anvendes ofte i samspil med en musikterapeut og musikterapi sigter mod at udvikle potentialer og/eller genetablere funktioner * + som følge heraf, en bedre livskvalitet gennem forebyggelse, rehabilitering eller behandling. 38 Der er mange forskellige retninger, teknikker og metoder i musikterapi. De kan inddeles i aktive og receptive metoder. I de aktive spiller/synger terapeut og klienten sammen, og i de receptive lytter de til musik. 39 Den receptive metode, kaldes også for musikmedicin, og i musikterapien ta- 33 Even Ruud: Identitet, vitalitet og emosjonel bevissthet : Lydlandskap, Bergen: Fagbokforlaget, 2005, s Ibid., s Ruud: Det personlige rum, s Ruud: Identitet, vitalitet og emosjonel bevissthet, s Rachel Darnley-Smith & Helen M. Patey: 1 : Musikterapi, Virum: Dansk Psykologisk Forlag, 2007, s Ibid., s Ilan Sanfi: Musikterapi med kræftsyge børn på Skejby Sygehus, Børnecancerfonden, (hentet d. 5. november), s

14 ler flere om musiklytning som passiv. I Danmark bruges musikterapi i forskellige miljøer som fx hospitalspsykiatrien, men indenfor det somatiske område, herunder pædiatrien, har vi ingen tradition herhjemme, skønt der er tale om et område, som musikterapeuter ønsker at udvikle. 40 Musikmedicin Med begrebet musikmedicin menes musik, som i sig selv har lindrende, helende og motiverende terapeutisk effekt og kan anvendes uden aktiv deltagelse af en musikterapeut. 41 Musik som medicin skal ikke forstås som en direkte behandling, der har samme funktion som den medicinske behandling, men skal derimod ses som støttebehandling til patienten. Da musikken kan bruges af lytteren alene, giver dette mulighed for et større forbrug hos patienten, samt et individuelt terapeutisk redskab. Det er vigtig at påpege, at det er musik der er specielt tillavet til dette formål der kaldes musikmedicin, fx i form af serien MusiCure, som kort beskrives senere. Hvilken musik virker Musikkens effekt er også karakteriseret af smag og alle mennesker * + har deres musiksmag * + men hvis man kommer ud af det miljø, man er i, så er det ikke sikkert, at det er den rigtige musik. 42 At høre musik som man hader, kan give en modsat virkning. Derfor er der også forskellige meninger om hvilken musik, der egner sig bedst til behandling og som musikmedicin. Begrebet musik er imidlertid så mangfoldigt og genreopdelt, at man ikke uden videre kan sige at musik er godt til behandling [ ] Musik er et emotionelt sprog, og derfor er det utroligt vigtigt at de- 40 Ibid., s Niels Eje: MusiCure et bidrag til musikalsk medicin, s Interview med Niels Eje 11

15 finere hvilken type musik, der er velegnet og hvilken musik som, i værste fald, kan have den modsatte effekt end den tilsigtede. 43 I søgen efter den perfekte musik til patienter, må det centrale dog være at finde det rigtige til det rigtige tidspunkt eller den rigtige situation, 44 som Niels Eje påpeger. Om musikvalget er bestemt af patienten selv eller en anden kan også have betydning. Music in this environment allow[s] a person to access experience of emotions that are somehow already on the agenda for that person * + this can explain why the same song does not always produce the same emotional responses * + Sometimes children ask for a certain song that has connections with other experiences, which appear to recreate a positive feeling of something experienced before. 45 MusiCure MusiCure er tænkt og anerkendt som musikmedicin og er designet til behandlingsform, og til forbedring af lydmiljøet på hospitaler. Projektet startede i 1998 i et tværfagligt samarbejde med initiativtagerne overlæge Lars Heslet fra Rigshospitalet og Niels Eje, som komponerer og producerer musikken. MusiCure musikken bygger på evidens og direkte erfaringsopsamling fra patienter og sygehuspersonale, 46 som er et vigtigt element for musikkens troværdighed. Målet med hele vores projekt, var at skabe en alternativ del, * + og prøve gennem lyd at skabe nogle positive indre billeder, 47 fortæller Eje. Musikken er testet på hospitalsindlagte patienter, med det udgangspunkt at musikken skal ramme bredt. Derfor arbejder jeg på nogle generelle fællesnævnere, som er 43 Eje: MusiCure et bidrag til musikalsk medicin, s Interview med Niels Eje 45 Constanza Preti & Graham F. Welch: Music in a hospital setting, British Journal of Music Education 21 (3), (2004), s Eje: MusiCure et bidrag til musikalsk medicin, s Interview med Niels Eje 12

16 angst, stress og uro og som er fællesnævner for alle tilstande, 48 beskriver Eje. Samtidig skal musikken skabe ro og afslappelse og bygger, ifølge Eje på et genre-løst element, som gør musikken bredt anvendeligt: MusiCure er en særlig form for musikalske lydbilleder eller lydmiljø som er skabt helt specifikt til en række forskellige behandlingsformål. * + Det genre-løse element er også uhyre vigtigt * + således, at man som lytter ikke skal associere musikken med nogen bestemt genre eller stil, men blot opleve den som en række lydbilleder. 49 Det tværfaglige samarbejde giver positiv karakter og ekstra credit til musikken. Musiklytning og dens effekt At lytte til musik, er måske den mest almindelige og tilgængelige måde at anvende musik på i dag. Men hvilken effekt har det at lytte til musik, når vi bliver syge og skal igennem en lang sygdoms- og rekonvalescensperiode? Dette afsnit vil skitsere nogle af de vestlige undersøgelser, der er foretaget på voksne og prøve at klarlægge nogle af effekterne ved musiklytning. Musik bruges på forskellige måder, og inden for sundhedssystemet ses særligt effekten af at lytte til musik. Det kan bruges ved behandlinger som del af lydmiljøet, til underholdning mm. Indspillede musikstykker anvendes til smertelindring og i behandling af smerte, angst eller stress med henblik på at reducere patienternes medicin. Én fremgangsmåde går ud på, at patienten lytter til musik, vedkommende selv har valgt * + under eller umiddelbart før den medicinske behandling. 50 Mange undersøgelser lægger vægt på musikkens effekt som særligt beroligende. Det modvirker og reducerer ubehagelige symptomer og virker afspændende for lytteren, både mentalt og fysisk. 51 Ved at høre musik, mens vi har smerter, kan det limbiske system således vælge at ignorere 48 Interview med Niels Eje 49 Eje: MusiCure et bidrag til musikalsk medicin, s Darnley-Smith & Patey: 1, s Audun Myskja: Kap. 7 : Musik som medicin, Valby: Borgens Forlag, 2004, s

17 smerten til fordel for musikken. 52 Undersøgelser har også vist, hvordan musik kan påvirke kroppens stresshormon cortisol, som kan fremme immunforsvaret. På akutafdelingerne på sygehusene har musik ved flere undersøgelser vist sig at kunne reducere niveauet af disse hormoner signifikant. 53 Samtidig er der lavet undersøgelser, som peger på, at det at lytte til musik, sandsynligvis er knyttet til stimulering af endorfinniveauet i blodet og kroppen. 54 Musikkens virkning ses også i form af skabelse af et frirum for patienten, der kan skabe ro. Atmosfæren på sygehuse [ ] er ofte præget af uro, travlhed og høj stressfaktor. * + Brug af musik i hovedtelefoner har erfaringsmæssigt vist sig at give patienter større mulighed for at skabe deres eget rum og etablere et indre fristed, hvor de kan slappe af og finde bedre mulighed for at overvinde smerterne. 55 Forskning om effekten af musik i pædiatrien Nonpharmacological methods that make it easier for children to cope with surgical procedures have been recommended to reduce distress, anxiety, and pain * + The use of music is one such method. 56 I pædiatrien er der lavet forskellige undersøgelser i vesten om, hvordan musikterapi, herunder musiklytning, virker på syge og indlagte børn og hvordan musik kan give syge børn fokus på noget andet end smerten og ubehaget og give trøst og psykologisk støtte. 57 Nogle af undersøgelserne fokuserer på kræftramte børn. 52 Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Stefan Nilsson, Eva Kokinsky m.fl.: School-aged children s experiences of postoperative music on pain, distress, and anxiety, Pediatric Anesthesia 19 (2009), s Myskja: Kap. 8, s

18 I Göteborg er der foretaget en undersøgelse med MusiCure med børn i den postoperative fase, som viste at morfinforbruget faldt markant i musikgruppen 58 samt at postoperative music is a distracter that is calm and relaxing. 59 Flere undersøgelser peger netop også på musikkens smertereducerende virkning hos børn som særlig gavnlig, hvor music is used as a kind of analgesic to reduce pain and stress. 60 I forbindelse med musikbrug i pædiatrien er one of the prime intentions * + to use its sonic features to elicit particular emotional responses, such as to calm, excite, soothe and uplift. 61 Og på børneonkologiske afdelinger ses en positiv effekt af musikterapi, som musiklytning er en del af. Music therapy interventions are designed to help pediatric oncology patients to cope with the pain and anxiety associated with health care as well as the additional distress arising from hospitalization, eg, separation from family, loss of familiar surroundings and comforts, restriction of activity, bondage to aversive machines and IV lines, and stimulus deprivation due to isolation. 62 Også i forbindelse med kemoterapi viser musiklytning at give mindre og senere indtrædelse af kvalme og physiological benefits of music have been reported in the case of cancer-sufferers * + and * + in reducing adverse effects of cancer treatment. 63 Norske Trygve Aasgaard har forsket i effekten af, at kræftramte børn lavede sange. Denne afhandling viser især, hvordan denne aktivitet kan give børnene fokus på andet end syge-rollen og via sangskabelse få mulighed for at italesætte følelser. Aasgaard siger selv: I Interpret this behaviour as examples of sick children temporarily leaving their roles of being passive and suffering pa- 58 Nilsson & Kokinsky: School-aged children experience, s Ibid., s Constanza & Welch: Music in a hospital setting, s Ibid., s Jayne M. Standley & Suzanne B. Hanser: Music Therapy Research And Applications in Pediatric Oncology Treatment, Journal of Pediatric Oncology Nursing vol. 12, No 1 (1995), s Constanza & Welch: Music in a hospital setting, s

19 tients and becoming committed. 64 Samtidig gav de færdige sange, børnene en følelse af at beherske færdigheder, som ikke var forbundet til det at være syg, og tilføjede en grad af normalitet, ifølge Aasgaard. Andre undersøgelser omkring at synge velkendte sange med børn viser, at det virker beroligende og lidelsesreducerende. 65 Også Ilan Sanfi har forsket i musikterapi hos kræftramte børn på Skejby Sygehus og forklarer om brugen af musik og dens effekt: Den kan være med til at lette stemningen på en afdeling, og samtidig også understrege følelser som sorg, afmagt og savn, gennem sange * + Den kan give en lille pause og pusterum i en ellers meget hård hverdag. Musik kan virke som en slags kompensation for den normalitet, familien mister pga. sygdommen. 66 Sanfi understreger musikkens evne til at udvide barnets og personalets rollerepertoire. Ved at * + indgå i en social musikalsk sammenhæng * + kan barnet opleve sig selv som kreativ, sund og en medskabende del af fællesskabet Trygve Aasgaard: Chapter 4 : Song Creations by Children with Cancer, Aalborg: Institute of Music and Music Therapy Aalborg Universitet, 2002, s Standley & Hanser: Music Therapy Research, s Sanfi: Musikterapi med kræftsyge børn på Skejby Sygehus, s Ibid., s

20 Musik på børneonkologisk afdeling Ofte vil behandling af kræft kræve flere hospitalsindlæggelser, og derefter ambulant behandling. Behandling af leukæmi tager fx ca. to til tre år. Barnet får hurtigt rollen som syg, en identitet som gør opmærksom på afstand og forskellighed til det raske liv. I perioder vil hospitalet danne ramme for barnet og familien, væsentligt fordi miljøfaktorer og kulturelle forhold har stor indflydelse på dannelsen af menneskers identitet. 68 Alt efter barnets alder og øvrige udgangspunkt, vil det være forskellige processer barnet går igennem og hospitalsophold vil virke forskelligt på hvert enkelt barn. Feltarbejde Feltarbejdet på Rigshospitalet har givet en enestående mulighed for at komme tæt på indlagte kræftramte børn. Fire børn og unge blev vurderet friske nok til deltagelse og ud af de fire, blev en vurderet til ikke at være i humør til samtale. De tre andre blev spurgt og ville gerne deltage. Samtalerne er foregået på børnenes egne stuer med en sygeplejerske til stede, samt forældre i nogle perioder. Der er fokuseret på det kvalitative interview og på en kommunikationsproces med de interviewede, som giver mulighed for en mere detaljeret og dybdegående samtale og analyse. Aldersspændet for de interviewede er stor, idet der er blevet lagt større vægt på at få mulighed for at interviewe børnene, end en fokusering på aldersgruppe. Rigshospitalets børneonkologiske afdeling Rigshospitalet huser en af landets børneonkologiske afdelinger, med stuer, primært enestuer, hvor børn fra alderen 0-18 år behandles. På afdelingen er der legestue med en pædagog, skolestue med tilknyttede lærere og et fælleskøkken, hvor alle familier spiser sammen. Der er mulighed for at høre musik på legestuen, samt at låne et keyboard og en guitar. Derudover har de 68 Solvoll: 4, s

Musikkens muligheder

Musikkens muligheder Musikkens muligheder - Et bachelorprojekt om brugen af musik hos kræftramte børn og unge Af Rose Marie Majlund Kent Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Musikvidenskab Københavns Universitet Abstract

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

... 1... 2... 3... 7 Du kan bruge Sundheds- og velværeplanen til at hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du udvikler og bevarer en følelse af indre velbefindende og indre balance. At komme sig efter

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Arkitektur, indretning og udsmykning

Arkitektur, indretning og udsmykning Landskursus for Palliationssygeplejersker, 2015 Arkitektur, indretning og udsmykning et lindrende aspekt under alvorlig livstruende sygdom Jorit Tellervo Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt (medvejleder

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2 Velkomme dag 2 Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug for at samle op

Læs mere

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING Når barnet ændrer adfærd Barnet med børnegigt 2 de basale behov Et barn med helt grundlæggende behov, ligesom andre børn. Ubetinget kærlighed og omsorg Blive set og anerkendt

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18 Indholdsfortegnelse Vores tilgang til tanker...6 Indledning...7 Baggrunden for materialet og begrebet Kognitiv pædagogik...8 Læreren/ pædagogen som samtalepartner...10 Dette materiale...10 Introduktion

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Behandling af angste, psykiatriske patienter med MusiCure et pilotprojekt

Behandling af angste, psykiatriske patienter med MusiCure et pilotprojekt Behandling af angste, psykiatriske patienter med MusiCure et pilotprojekt Forfatter og projektansvarlig: Torben Egelund Sørensen, Kandidat i musikterapi, Psykiatrisk Afdeling, Horsens Sygehus Supervisor:

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis

Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis Anne Rauff Larsen cand. mag. i musikterapi, august 2011. Kontakt: anneraufflarsen@gmail.com Denne artikel handler om, hvordan vejledning af

Læs mere

Go aften! En mulighed for gamle mænds hverdagsliv - eller betingelser vi ikke. Inge Lange Ilone Dolmer Nov. 2007

Go aften! En mulighed for gamle mænds hverdagsliv - eller betingelser vi ikke. Inge Lange Ilone Dolmer Nov. 2007 Go aften! En mulighed for gamle mænds hverdagsliv - eller betingelser vi ikke Inge Lange Ilone Dolmer Nov. 2007 Indfaldsvinkler Hvad ved vi om gamle mænds aften og natteliv Hvad ved vi om gamle mænds aften

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle?

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Pointer fra min undersøgelse af socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Ungdomsdivisionens Temadag d. 19. maj

Læs mere

A Child Friendly Model of Tinnitus

A Child Friendly Model of Tinnitus A Child Friendly Model of Tinnitus Kort om modellen Modellen kan bruges både til børn og deres forældre Den skaber ramme for både indsamling af information og psyko-edukation. Informationen indsamles normalt

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

TVÆRFAGLIGHED FÅR PATIENTER TIL AT SPISE MERE

TVÆRFAGLIGHED FÅR PATIENTER TIL AT SPISE MERE TVÆRFAGLIGHED FÅR PATIENTER TIL AT SPISE MERE Marie Nerup Mortensen Kostkonsulent Aalborg hospital Juni 2013 I ÅLBORG TROR VI PÅ Holistisk menneskesyn Etablering af mødet mellem mad og mennesker At passe

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Metode-vejledning i schema terapi: Uddelingsmateriale fra bogen

Metode-vejledning i schema terapi: Uddelingsmateriale fra bogen 3 Metode-vejledning i schema terapi: Uddelingsmateriale fra bogen Velkomstmateriale til gruppen 1: GST grundregler Gruppesessionerne har blandt andet som mål at: lære dig en ny måde at forstå de psykiske

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012. Børnesmertecenter Børneafdelingen

Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012. Børnesmertecenter Børneafdelingen Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012 Børnesmertecenter Børneafdelingen Baggrund Kroniske smerter er en folkelidelse Øget forbrug af smertestillende medicin blandt børn og unge Der henvises ca. 40-50 børn

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Interview med hospitalsdirektør Rachel Santini foretaget af Malene Frederiksen og Sacha Lucassen, Patientforeningen Spis for Livet

Interview med hospitalsdirektør Rachel Santini foretaget af Malene Frederiksen og Sacha Lucassen, Patientforeningen Spis for Livet Ortoreksi er blevet danskernes nye religion 24. september 2015 Interview med hospitalsdirektør Rachel Santini foretaget af Malene Frederiksen og Sacha Lucassen, Patientforeningen Spis for Livet Sundhed

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM DEPRESSION DEPRESSION 1 PROGRAM Viden om: Hvad er en depression? Hvor mange har en depression? Hvornår har man egentlig en depression? Film om depression

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE. FORÆLDRE med et pårørende barn

0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE. FORÆLDRE med et pårørende barn 0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte 0-2 ÅR Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en

Læs mere

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Gynækologisk Ambulatorium 4004, Rigshospitalet Refleksionsark Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Refleksions ark Ark udleveret Ark mailet Ark

Læs mere

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Skolen som fristed eller hjælper Børn, der er kriseramt, kan have forskellige reaktion:

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Et indblik i,hvad det vil sige at have

Et indblik i,hvad det vil sige at have Et indblik i,hvad det vil sige at have Peter Brigham mag.art.psych.aut Behandlingsforløb af Sadie kajtazaj med PTSD Hvem er? Peter Brigham Afdelingsleder Studenterrådgivningen/Odense Tidligere Behandlingsleder/Psykolog

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Idrætskoordinatortræf, 04.11.2015 Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Sprogets betydning: en case fra et feltarbejde Hvad vil det sige, at være patient i psykiatrien?: et forskningsprojekt om sprog og

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard Psykiatriugen 2014 Birgitte Bjerregaard Præsentation Hvorfor arbejde med stemmer? Hvordan arbejde med stemmer? Lene Mike Spørgsmål Relationen. Eks Johns historie. Tale om det, som er vigtigt! Fra fejlfinding

Læs mere

Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer

Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer Psykiatridage 2013, 7/10, Herlev Hospital Sarah Daniel, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Evaluering af energitræning til kræftramte i Struer Kommune

Evaluering af energitræning til kræftramte i Struer Kommune Evaluering af energitræning til kræftramte i Struer Kommune Et samarbejde mellem FOF Holstebro-Struer & SundhedscenterStruer SundhedscenterStruer, Marts 2010 Udarbejdet af Leila Boel & Henriette Haase

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre

Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre Spontane hermeneutikere Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre Eksempler på spørgsmålstyper - 1 - Åbne lukkede spørgsmål Åbne spørgsmål bringer personen på banen, giver

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Arousal kontinium. Trussel. Stress. Ro- balance Moderat pres. Pres. Neocortex Cortex. Mellemhjerne Hjernestamm e. Hjernestamme. Limbisk Mellemhjerne

Arousal kontinium. Trussel. Stress. Ro- balance Moderat pres. Pres. Neocortex Cortex. Mellemhjerne Hjernestamm e. Hjernestamme. Limbisk Mellemhjerne Arousal kontinium (inspireret af Bruce Perry s Neurosequential Model of Therapeutics) Ro- balance Moderat pres På vagt Pres Frys Stress Flugt Trussel Kamp Neocortex Cortex Cortex Limbisk Limbisk Mellemhjerne

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Tilbageviste projektioner AB [2] Konfrontation med egne problemer AB [5] Indsigt om egne tankemønstre AB [1] Forståelse for egen sceneskræk C [1] Sjov

Tilbageviste projektioner AB [2] Konfrontation med egne problemer AB [5] Indsigt om egne tankemønstre AB [1] Forståelse for egen sceneskræk C [1] Sjov Code System [283] Musikterapien generelt [0] Musikterapeutiske rammer [0] Interventioner [0] Åndedrætsøvelser C [1] Verbale interventioner ABC [10] Fællesimprovisation BC [6] Nye sammenspilserfaringer

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere