Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen"

Transkript

1 BEHANDLINGSTILGANG TANKER OM UDVIKLING PÆDAGOGISKE METODER Kerneopgaven: Læring Trivsel Udvikling LEVEDE VÆRDIER VÆRDIER Værdier: Individuelle hensyn Nærvær Tillid Ansvarlighed Anerkendelse HIMMELEV modellen KERNEOPGAVEN Levede værdier: Vi sætter barnet i centrum Vi skaber et tilpas forenklet miljø Vi retter på omgivelserne ikke på barnet Vi stiller os til rådighed for barnets udvikling Vi gør os fortjent til barnets opmærksomhed Vi skaber samarbejde og tillidsfulde relationer Vi allierer os med barnet imod problemet Vi ved, alle gør det bedste, de kan Vi fortæller foretrukne fortællinger Vi ser problemet som problemet Vi ser og anerkender initiativer Vi ser mennesket som aktivt handlende i eget liv Pædagogiske metoder: Tilpas forenkling Marte Meo Fokus på initiativer Benævne Tydelig start og slut - positiv ledelse Kognitive metoder Adskille følelse, tanke og handling Psykoedukation Sociale historier, Kat-kassen Narrative metoder Fokus på færdigheder Tykning af foretrukne fortællinger Eksternalisering Tydelig og genkendelig struktur Visualisering Rutiner Dagsprogrammer Tanker om udvikling: Udvikling sker gennem tillidsfulde relationer Identitet genskabes hele tiden af de historier, vi selv og andre fortæller om os Udvikling sker gennem træning af færdigheder i den nærmeste udviklingszone og de historier, der kan fortælles af barnet og andre om dette Man vokser af anerkendelse Alle kan lære Barnet er unikt og skal forstås og mødes på egne præmisser Livsduelighed opnås gennem deltagelse i betydningsfulde fællesskaber 1

2 Indledning På Himmelev ønsker vi, at der er en tæt sammenhæng mellem den opgave, vi skal løse, vores værdigrundlag og de teorier og metoder, vi anvender. Behandlingstilgangen på Himmelev består derfor af et integrerende blik på sammenhængen mellem kerneopgave, værdier, teorier og metoder. I det praktiske arbejde på Himmelev yder alle ansatte en indsats i forhold til kerneopgaven. Når et barn undervises, når maden serveres, når vagtplaner lægges vil måden det bliver gjort på trække på særlige værdier, teorier og metoder. På den måde vil kerneopgave, værdier, teorier og metoder være til stede i alle dagligdags aktiviteter på Himmelev. I dette papir er hver enkelt cirkel i værdiskiven på forsiden beskrevet hver for sig, men den endelige integrering ligger i det daglige arbejde for os allesammen. I den kommende tid skal der arbejdes med oplægget i de forskellige personalegrupper og oplægges brugbarhed i praksis skal testes. Det er håbet, at denne beskrivelse af de grundlæggende elementer i behandlingstilgangen kan blive et hjælperedskab i hverdagen når der skal laves behandlingsplanlægning, undervises, drages omsorg, skrives oplæg og udvikles metoder, løses konflikter og bedrives ledelse. På den måde bliver begreberne til nytte og ikke kun til pynt. Himmelevs historie og bærende idé Ethvert barn ses som et unikt individ, der skal mødes med positive relationer, nysgerrighed og den rette individuelle indsats. Sådan så Sofie Madsen på "de særlige børn", som hun kaldte dem, da hun i 1926 grundlagde institutionen Himmelev. Tillidsfulde relationer i et tilpas forenklet miljø Det er stadig den bærende tankegang på Himmelev: vi møder barnet med tilbuddet om positive og tillidsfulde relationer og tager udgangspunkt i hver enkelt barns ressourcer og interesser. Herudfra tilrettelægger vi et tilpas forenklet miljø omkring barnet. Her indtænker vi hele miljøet på Himmelev: alt fra måltider til boligindretning, kommunikationsform, relationer, undervisningsmateriale og fritidsaktiviteter. Vi tilpasser løbende disse rammer omkring barnet, så vi hele tiden samlet set skaber det mest udviklingsstøttende miljø. Sammenhængende tilbud Vi arbejder systematisk med at sikre den bedste sammenhæng mellem barnets forskellige miljøer - både internt på Himmelev, men også mellem barnets familie og Himmelev. Vi indgår i et tæt samarbejdet med barnets familie om dette. Deltagelse i det omgivende samfund Vi prioriterer højt, at barnet deltager i det omgivende samfund med tilpasset pædagogisk støtte. 2

3 Nogle børn modtager dele af deres undervisningstilbud på den lokale folkeskole. Andre går i ungdomsskole, til fritidstilbud, bruger biblioteket, køber ind, tager offentlige transportmidler, til konfirmationsforberedelse m.m. På den måde trænes børnenes færdigheder både i et mere beskyttet miljø indenfor institutionens rammer, men også i det miljø, hvor børnene skal bruge de erhvervede færdigheder. Kerneopgaven Himmelev tilpasser miljøer, der skaber udvikling, læring og trivsel for barnet og den unge; individuelt og i fællesskaber. Værdier Individuelle hensyn Nærvær Tillid Ansvarlighed Anerkendelse Himmelevs værdier i praksis Vi sætter barnet i centrum Vi skaber et tilpas forenklet miljø Vi retter på omgivelserne - ikke på barnet Vi stiller os til rådighed for barnets udvikling Vi gør os fortjent til barnets opmærksomhed Vi skaber samarbejde og tillidsfulde relationer Vi allierer os med barnet imod problemet Vi ved alle gør det bedste, de kan Vi fortæller foretrukne fortællinger Vi ser problemet som problemet Vi ser og anerkender initiativer Vi ser mennesket som aktivt handlende i eget liv Autismeforståelse Vi arbejder udfra Socialstyrelsens definition af autisme: Autisme er en sammensat funktionsnedsættelse, som forekommer i forskellige grader og former. Autisme indvirker på personens interesseområder, personlighedsudvikling og livssituation i det hele taget alle de situationer og sammenhænge, som mennesker med autisme befinder sig i. Udfordringerne varierer fra person til person, alt efter livsfaser og omgivelser. Autisme kendetegnes ved en anderledes og ofte forsinket udvikling på områderne socialt samspil, social kommunikation, adfærd og interesser. Det betyder bl.a., at mennesker med autisme kan have vanskeligt ved at leve sig ind i eller forestille sig, hvad andre mennesker tænker 3

4 og føler. De kan have svært ved at læse, hvorfor andre handler, som de gør; derfor er det ofte svært for dem at indgå i sociale situationer, og de ender ofte i misforståelser. De har det ofte svært med visse lyde og lugte. Problemer med følesansen kan desuden gøre det svært i forhold til at have tøj på, komme i bad, få vasket hår m.v. Funktionsnedsættelsen har derfor meget stor indflydelse på barnets, den unges og den voksnes kommunikation og samspil med omgivelserne. Syn på menneskelig udvikling I tilrettelæggelsen af miljøet omkring børnene tager vi udgangspunkt i dette syn på udvikling: Udvikling sker gennem tillidsfulde relationer Identitet genskabes hele tiden af de historier, vi selv og andre fortæller om os Udvikling sker gennem træning af færdigheder i den nærmeste udviklingszone og de historier, der kan fortælles af barnet og andre om dette Man vokser af anerkendelse Alle kan lære Barnet er unikt og skal forstås og mødes på egne præmisser Livsduelighed opnås gennem deltagelse i betydningsfulde fællesskaber Teoretisk benytter vi os af teorier inden for den socialkonstruktivistiske tankegang (kognitiv og narrativ tilgang), udviklingspsykologiske teorier og kommunikationsteori. Fra hver enkelt tilgang har vi udvalgt tankegange og metoder, som er særligt relevante for målgruppen børn og unge med autisme. De udviklingspsykologiske teorier bidrager med fokus på relationsdannelsens betydning for barnets udvikling og på tilrettelæggelse af læringsprocesser. Det narrative perspektiv giver os begreber for at sætte barnets egen handlekraft og intention i højsædet. Samtidig sætter tilgangen fokus på sprogets og fortællingers betydning for et menneskes handlemuligheder. Med de kognitive og neuropsykologiske teorier får vi viden om barnets kognitive og kommunikative udvikling. Marte Meo metoden bidrager med et minutiøst fokus på barnets initiativ og på et anerkendende samspil mellem barn og voksen. Man har metodeansvar, når man benytter flere forskellige teorier Behandlingstilgangen på Himmelev er inspireret af flere forskellige psykologiske teorier. Det er nødvendigt, fordi hverdagen byder på komplekse problemstillinger, der ikke nødvendigvis kan indfanges af en enkelt teori. Når komplekse problemer skal løses, veksler vi mellem at bruge enten den kognitive, narrative, udviklingspsykologiske tilgang afhængig af, hvilken tilgang, der byder ind med brugbar forståelse af situationen. Andre gange oplever vi, at metoderne integreres og på den måde løser et konkret problem. Når man anvender flere teorier i en institutioner, kan man tale om, at institutionen og medarbejderne har metodeansvar, hvilket vil sige, at man som professionel praktiker og institution er forpligtet på at kunne formulere overvejelser over, hvorfor man i en given situation handlede, som man gjorde, hvad resultet blev, samt hvilke andre veje, man kunne have valgt eller vil kunne vælge i fremtiden (Tøfting s.17). Derfor gennemgåes i det følgende hovedprincipperne i de teoretiske tilgange, vi benytter på Himmelev. 4

5 Kognitiv tilgang Region Sjællands Socialafdeling har udarbejdet en liste med definitioner af fagligt anerkendte begreber. Herfra citeres: "Kognitiv tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på sammenhængen og den gensidige påvirkning mellem tanker, følelser, krop og handlinger. Formålet er at ændre tanke eller handling og derved opnå mere positive følelser." Den kognitive tilgang arbejder med struktureringsmetoder, der har til formål at lette forståelsen af egne og andres tanker, følelser, krop og adfærd. Den bygger på antagelsen om, at vores tanker har afgørende betydning for, hvad vi kommer til at føle, hvilke kropslige fornemmelse, vi har, og for hvordan vi handler. Det kaldes den kognitive diamant. Når man arbejder kognitivt vil man undersøge tanker, følelser og handlinger hver for sig. På den måde får man viden om, hvordan de gensidigt påvirker hinanden og idéer til, hvor forandring kan startes. Hvis man kan identificere destruktive tankeog handlingsmønstre, kan man søge at erstatte disse med mere realistiske eller mindre destruktive. Hvis mennesker føler sig kede af det, vrede, håbløse eller andet, vil man med en kognitiv tilgang lægge op til, at følelserne kan ændres ved, at personen foretager ændrede handlinger. Handlingerne skal være så overkommelige, at der er stor chance for, at personen vil lykkes med dem. Disse handlinger kan man efterfølgende reflektere over. Herved ændres både handlinger og tanker. Når handlinger og tanker ændres, påvirker det vores følelsmæssige reaktioner. På den måde vil man med en kognitiv tilgang arbejde med problematiske følelser ved at eksperimentere med nye handlinger og træne sig i nye tanker på baggrund af sådanne handlinger, som igen fører til en anden følelsesmæssig oplevelse. Kognitiv tilgang på Himmelev Når vi på Himmelev arbejder kognitivt benytter vi os primært af tre forskellige strategier: Psykoedukation På Himmelev undervises børn og unge i autisme og de vanskeligheder, der kan knytte sig til diagnosen. Børnene undervises også i strategier til håndtering af stress og svære følelsestilstande. Dette gøres ved at styrke deres forståelse af sammenhængskraften mellem følelser, tanker, handling og krop. Børnene lærer i denne process, at finde frem til en erkendelse af egne ressourcer og vanskeligheder, der gør dem bedre i stand til at sætte egne mål for deres udvikling. Udforskning og indsigt På Himmelev arbejder vi sammen med børnene om at udforske uhensigtsmæssige adfærdsmønstre for at kunne nuancere børnenes forståelse og dermed udvide deres handlemuligheder. Vi arbejder f.eks. med negative automatiske tanker hos barnet ved at den voksne lægger mærke til, at barnet ofte kommer ind i de samme automatiske og 5

6 negative tankebaner. Tankerne kan identificeres af de voksne, og den voksne kan forklare og uddybe motiver og tanker. På den måde hjælpes barnet til en mere nuanceret forståelse af situationen. Gradvis kan der ske en ændring i retning af mere udviklende fortolkningsmuligheder af konkrete samspilssituationer, der over tid kan blive til nye internaliserede opfattelser af sig selv og andre. Dette arbejde kan kun gøres, når barnet indgår i en tryg relation til den voksne, bl.a. fordi barnet i en stresset tilstand ikke vil kunne tage imod nye verbale alternative fortolkningsmuligheder af vanskelige samspilssituationer. Træning af sociale færdigheder og problemløsningsstrategier Der planlægges træningsaktiviter under medindragelse af børnene, der har til formål at øve sociale færdigheder og problemløsningsstrategier. Efterfølgende reflekterer barn og voksen sammen over oplevelserne. At træne sociale færdigheder er et særligt vigtigt arbejdspunkt for mennesker med autisme. I arbejdet kan indgå brugen af KAT-kassen (Kognitiv Affektiv Træning), sociale historier m.m. Barnets læring foregår på den måde som en vekselvirkning mellem undervisning, fælles undersøgelse, refleksion og handling. Det er vigtigt, at den planlagte træning af nye handlemåder er overkommelig for barnet. Med Vygotskys begreb skal man sikre sig, at opgaven er tilrettelagt indenfor barnets nærmeste udviklingszone. Dermed vil træningen få den effekt, at barnet får en anden erfaring end den, dét havde forventet og umiddelbart frygtet. Gentagne oplevelser i samme retning kan være med til at nuancere fastlåste tanker og udvikle børnenes evne til at mentalisere, dvs at forstå ydre adfærd som udtryk for indre tanker, følelser, intentioner, behov og grunde. Fordelen ved at udvikle børnenes mentaliseringsevne bliver, at de lettere kan lære egne følelser, tanker og antagelser at kende og dermed lettere får adgang til at forstå baggrunden for egne og andres adfærd. Dette giver en fornemmelse af kontrol, styrker selvbevidsthed og fornemmelsen af identitet. Børnene lærer derved alternative strategier til at regulere svære følelser og bliver bedre rustet til at danne meningsfulde vedvarende relationer. TEACCH TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren) er et struktureret undervisnings- og behandlingskoncept, der er udviklet i USA, til mennesker med autisme. Metoden består af følgende elementer: 1) Teoretisk forståelse af autisme og udvikling er nødvendig for det pædagogiske arbejde. 2) Den enkelte elev skal beskrives som et helt og unikt menneske, hvortil knyttes individuelle undervisningsplaner og strategier i samarbejde med hjemmet. 3) Arbejde med alternativ mening dvs give den enkelte de værktøjer (visualisering gennem farvekoder, piktogrammer, guidesystemer, samspilshjælp gennem sociale historier m.m.), der støtter eleven i hverdagen. 4) Autisme er et livslangt handicap, men alligevel skal der arbejdes med udvikling, der øger personens selvstændighed og potentielle handlemuligheder. 5) Undervisning er en dynamisk proces. Der skal konstant arbejdes på nye løsninger. TEACCH på Himmelev På Himmelev benytter vi en del af elementerne fra TEACCH, f.eks. dag- og ugeskemaer, faste rutiner, piktogrammer, strimler, billeder, huskesedler på skrift, Time Timer. 6

7 Undervisningen i skolen benytter sig i en vis udstrækning af TEACCH elementer, når der arbejdes skiftevis ved fællesborde og enkeltmandsborde, og når der bruges særlige kasser til børnenes selvstændige arbejde med undervisningsmaterialer. Narrativ tilgang Narrativ tilgang defineres i notatet fra Socialafdelingen i Region Sjælland således: "Narrativ tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på de fortællinger, som den enkelte fortæller om sig selv eller som fortælles om personen. Formålet er at se nye muligheder i personens liv." Den narrative tilgang tager udgangspunkt i antagelsen om, at et menneskes identitet skabes gennem fortællinger. Det kan både være fortællinger, som personen selv fortæller om sig selv, og dem som andre fortæller. Fortællingerne hjælper til at sortere og fortolke de mange indtryk, vi møder i vores hverdag. Udfra den sortering og fortolkning foretager vi vores handlinger. Den narrative tilgang antager, at mennesker udvikler sig ved at få flere fortællinger om sig selv og sit liv. I den narrative tilgang siger man, at mennesker trives, når de kan leve i overensstemmelse med deres foretrukne fortællinger. En narrativ pædagogisk tilgang vil derfor fokusere på at hjælpe børnene med at få flere fortællinger om sig selv og til i så stor udstrækning som muligt at leve i overensstemmelse med deres foretrukne fortællinger. Narrativ tilgang på Himmelev Til at nå disse mål findes forskellige narrative redskaber. På Himmelev har vi særligt valgt at have fokus på alternative fortællinger, færdigheder, eksternalisering, intentionsspotning og bevidning. Færdigheder og alternative fortællinger Når identitet blandt andet skabes af de historier, andre fortæller om os, bliver det særligt vigtigt for et pædagogisk behandlingssted som Himmelev at have fokus på det sprog, vi bruger om børnene og deres vanskeligheder. Sprog kan enten pege på nye muligheder eller det kan give fornemmelsen af fastlåsthed og begrænsning. Hvis mennesker møder vanskeligheder eller problemer i deres liv, sådan som børnene på Himmelev ofte gør. Vil en narrativ tilgang fokusere på, hvilke fortællinger der for tiden er i spil omkring barnet: hvad fortæller barnet selv om dét, der sker og hvad fortæller de voksne. Den voksne vil holde med øje alternative fortællinger til den problematiske. Det gør vi blandt andet ved at fokusere på de færdigheder, vi ser børnene tage i brug. Færdighederne kan navngives og tematiseres og danne udgangspunkt for en alternativ og mere fortrukken fortælling om barnet. Dette arbejde kan både udføres sammen med barnet eller blandt de voksne, som vil kunne begynde at fortælle historier om, hvad der lykkes for barnet. Ifølge den narrative tilgang vil sådanne alternative fortællinger potentielt kunne påvirke de problematiske handlinger. Eksternalisering Pædagogisk benytter vi os af et eksternaliserende sprogbrug. Overvejelserne bag dette rummer centrale elementer fra den narrative tilgang. Her ser man nemlig ikke problemer 7

8 som noget, der bor inde i mennesket, men som noget der skabes imellem mennesker og i bestemte kontekster. I den narrative tilgang siger man, at det er ikke personen der er problemet, det er problemet der er problemet. Denne måde at se på problemer på er ret anderledes end vores almindelige dagligdags forståelse af problemer. I dagligsproget ses problemer ofte som en del af og ofte endda en afgørende del af personen: han er aggressiv, er doven, er udspekuleret, er autist m.m. I narrativ terapeutisk praksis arbejder man med denne tilgang ved hjælp af metoden eksternalisering: at lægge udenfor. Det gør man bl.a. ved at tilskrive problemerne et eget liv eller en karakter, så de fremstår personliggjorte eller som ret malende metaforer: adhdmonstret, Sneaky Pooh og lignende. På Himmelev har vi valgt at arbejde med et ikke alt for metaforfyldt og livagtigt sprog, når vi eksternaliserer problemer. Det er vores erfaring, at børn med autisme kan komme til at opleve metaforer som reelle konkrete monstre eller personer, hvilket kan lede til andre uhensigtsmæssige konsekvenser. Vi benytter os derfor primært i stedet for af et eksternaliserende sprogbrug. Her gør vi problemer til navneord ved at sætte -en, -et eller - hed bagved, eller alternativt omtaler problemer som det. Et eksempel kunne være i stedet for er du sur, er det surheden eller problemer med at skifte aktivitet kan blive kaldt "afslutningsproblemet". Et eksternaliserende sprogbrug er med til at lette presset af skyld og skam ved et problem, det kan bidrage til kreativitet i problemløsningen, og det øger fokus på konteksten, problemet optræder i, frem for primært at fokusere på barnet. Det introducerer også at barnet kan have en holdning til problemet og ofte ønsker sig noget andet end det problematiske. Intentionsspotning Den narrative tilgang er også kendetegnet ved at have et særligt blik for menneskers intentioner. Slagordet her er mennesker handler udfra grunde ikke udfra årsager. Tanken med dette udsagn er, at mennesker handler ud fra de ønsker, intentioner og forhåbninger de har til fremtiden snarere end at være bestemt af begivenheder i fortiden. Denne pointe er med til at sætte spot på dét, barnet VIL og komme mere væk fra tankegangen om, hvad barnet ER. På Himmelev viser det sig ved, at vi leder efter barnets gode grund til at gøre, som det gør. På den måde bliver vi bragt mere skulder ved skulder med barnet. Fra denne position kan vi solidarisk med barnet analysere, hvordan problemet for tiden huserer i dets liv, hvilken effekt det har, hvad barnet synes om det, og hvor vi ser eventuelle undtagelser fra problemet. Disse undtagelser kan navngives og danne udgangspunkt for alternative fortællinger. Bevidning Bevidning er en særlig feedbackform, der er udviklet i den narrative terapi. I bevidningen fortæller en tilskuer til en terapeutisk samtale om, hvordan personen er blevet berørt af at have overværet samtalen. Bevidning kan være en meget bekræftende oplevelse. Vi bruger det på Himmelev primært blandt medarbejderne og ikke overfor børnene. I bevidningen giver man feedback til sin kollega ud fra en bestemt opskrift: 1. hvad har jeg hæftet mig ved i det jeg har set dig gøre/sige, 2. hvad kunne være en metafor for det, 3. hvorfor har jeg hæftet mig ved netop dette hvad minder det mig om i mit eget arbejdsliv 4. hvor har det bragt mig hen at se/høre dig gøre det. 8

9 Udviklingspsykologiske teorier Udviklingspsykologiske teoretikere som f.eks. Stern, Winnicott og Vygotsky bidrager med sammenhængende teoretiske bud på, hvordan barnet udvikler sig gennem relationen til den voksne. Relationen har afgørende betydning for udviklingen af barnets evne til at danne relationer, udvikling af tænkning, forestillingsevne og kommunikation. Stern om affektiv afstemning - den sociale dans Stern byggede sine udviklingspsykologiske teorier på studier af spædbørn. Sterns observationer viste, at barnet udvikler sig når det bliver mødt af omsorgspersoner med rette intensitet, timing og form. Gennem dette sampil udvikler barnet sin fornemmelse af sig selv og sine kognitive og kommunikative færdigheder. Sterns vigtigste pointe er, at barnets udvikling foregår i samspillet med dets omsorgspersoner, idet barnet ud af det konkrete samspil med tætte omsorgspersoner udvikler generelle antagelser om sig selv og verden. Kvaliteten af relationen mellem barn og voksen er afgørende for barnets personlighedsudvikling, og viser sig ved, at den voksne relaterer sig til barnet gennem, det Stern kaldte affektiv afstemning eller den sociale dans. Her oplever barnet sig mødt og fulgt af en person, der lever sig ind i dets indre tilstand og viser sin indlevelse ved at give barnet et passende "svar". Sådan et svar hjælper barnet på vej enten ved at aflede fra noget ubehagligt, ved at forlænge noget behageligt eller ved at dele barnets koncentration og opmærksomhed om et fælles tredje. Hvis barnet ikke bliver mødt på denne måde af sine centrale omsorgspersoner, vil det påvirke barnets opfattelse af sig selv og andre, men også dets kognitive og kommunikative færdigheder. Winnicott om at rumme og lege Winnicott og andre objektrelationsteoretikere, som eksempelvis Bion teoretiserer også om, hvordan relationen mellem barnet og omsorgspersonen udvikler barnet. De mener, at de tætte omsorgspersoner hjælper barnet til at håndtere sit eget følelsesliv ved, at den voksne tilbyder sit eget psykiske "apparat" som en hjælp til at rumme (containe) barnets følelser. Omsorgspersonen skal rumme følelsen og give den tilbage til barnet i en håndterbar form. Afhængig af barnets udviklingsniveau skal den voksne gøre en større eller mindre del af det psykiske arbejde: et lille barn har brug for at få følelsen tilbage i ret færdig form, mens et større barn vil kunne nøjes med en hånd på skulderen eller et velvalgt stikord og derefter kunne komme videre. I containingprocessen foregår både en konkret her-og-nu håndtering af for voldsomme følelser, men samtidig sker der en proces, hvor barnet bliver oplært til på længere sigt selv at håndtere sit eget følelsesliv. Den voksne fremmer på denne måde barnets udvikling fordi ufordøjede eller uhåndterlige følelser og kropslige fornemmelser er skræmmende og udviklingshæmmende for barnet, mens tilpas fordøjede følelser og fornemmelser giver barnet mulighed for at træne håndtering af følelser og tanker og dermed til udvikling. Vygotsky om zonen for nærmeste udvikling Vygotsky er kendt for sit begreb om "zonen for nærmeste udvikling". Med dette begreb teoretiserer Vygotsky over, hvordan det lykkes barnet at lære nyt. Det gør det ved at 9

10 opholde sig i sin zone for nærmeste udvikling. Zonen er karakteriseret ved, at barnet endnu ikke har tilegnet sig de færdigheder, der kræves i situationen. Men samtidig er barnet så tæt på at kunne, så det med støtte fra et trygt og støttende miljø kan træne færdighederne og efterhånden tilegne sig dem, så barnet kan praktisere dem uden de støttende omgivelser. Udviklingspsykologien på Himmelev De udviklingspsykologiske forhold omkring tætte relationer mellem barn og voksen har betydning for alle børn. Men for børn med autisme kan det være forhold, som generelt kan være forbundet med vanskeligheder, og som bliver aktualiseret af at barnet skal flytte ind i et institutionsmiljø. På Himmelev inddrager vi de udviklingspsykologiske pointer om, at barnets udvikling sker i en relation til primære voksne, ved at sørge for at organisere os med så få voksne som muligt omkring børnene. Kontakten er karakteriseret ved, at vi anstrenger os for at afstemme den voksnes input, så det bliver udviklingsfremmende for barnet. Det viser sig også ved, at det primære behandlingsmæssige fokus i starten af et barns ophold på Himmelev er opbygningen af relationer. Det samme gør sig gældende, når vi i svære perioder for barnet, vægter relationen til barnet over eksempelvis at følge en stramt tilrettelagt struktur eller at indfri krav, hvis dette er en fordel for barnet. Legens betydning for barnets udvikling På Himmelev er vi inspireret af Winnicott, når vi lægger vægt på legens betydning for barnets udvikling. Legen rummer både motoriske, intellektuelle og følelsesmæssige elementer, der bakker op om barnets udvikling. Samtidig giver legen glæde og sjov i dagligdagen. Vi leger både frit og vi træner struktureret leg med børnene. I legene hjælper vi barnet med at udvikle de indre processer som tænkning, sanser, følelser og fantasi. Vi strukturerer forløb, laver sociale historier og bruger piktogrammer og kommunikative hjælpemidler i legene. Legene træner fælles opmærksomhed, engagement, evnen til at indgå i fantasilege, evnen til at bygge bro mellem ideer. Vi træner også genkendelse af de følelser, legen vækker i børnene og de voksne. Udvikling tager afsæt i det barnet i forvejen kan Børnene på Himmelev er bredt sammensat i alder og funktionsniveau. Med udgangspunkt i Sterns tanker om personlighedsudviklingen og Vygotskys tanker om zonen for nærmeste udvikling kan vi planlægge et pædagogisk behandlings-og træningsforløb til udvikling af barnets sociale og komunikative færdigheder. Vi ved, at barnet udvikler sig ved at tage afsæt i det, som det i forvejen mestrer. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau og ikke i på forhånd givne udviklingsstadier, som barnet "burde" befinde sig i. Herudfra kan vi planlægge, hvad et næste hensigtsmæssigt skridt kan være for barnet, så barnet kan udvikle sig i sin egen udviklingstakt. Marte meo er en metode til udvikling af samspil 10

11 Marte meo er en metode, hvor man ved hjælp af videooptagelser analyserer samspillet mellem mennesker. Observationen skal afdække hvilke elementer, der skal arbejdes med for at skabe et samspil, der virker støttende for barnets udvikling. Hvis samspillet mellem barn og voksen ikke er afstemt i forhold til barnets niveau og behov for støtte, vil barnet opleve sig ikke forstået. Marte meo metoden blev præsenteret i Danmark på Sikon i 1994 af hollandske Maria Aarts. Maria Aarts udviklede metoden sidst i 1970'erne under sit arbejde med børn med autisme. Metoden har sit teoretiske tilhørsforhold i den moderne udviklingspsykologi, blandt andet Stern. Marte meo betyder ved egen kraft. Metoden er ressourceorienteret og har sit værdisæt i den humanistiske tankegang, hvor mennesket betragtes som søgende efter at opnå et meningsfuldt samspil med andre. Adfærdsproblemer ses som en reaktion på et uhensigtsmæssigt samspil. Det er altid den voksne, der har ansvaret for at søge den udviklingsstøttende kommunikation. Der bygges på det menneskesyn, at vi mennesker lærer mest af at se, hvilke konkrete samspil, der skaber udvikling. Derfor analyseres og fremhæves elementer, hvor samspillet mellem barn og voksen fungerer udviklingsfremmende. Marte meo på Himmelev Vi har mange gode erfaringer med at filme og analysere videooptagelser med børn og voksne i samspil, med det formål at finde nye muligheder i en problematisk situation. Marte meo forløbene har både været koncentreret omkring enkelte medarbejderes samspil med et barn, men vi har også benyttet metoden til hele personalegrupper for at udvide alles kendskab til barnets behov og dermed medarbejdernes opgave i den udviklingsstøttende kommunikation. På Himmelev har vi arbejdet med Marte meo siden Det betyder, at principperne er blevet en del af de voksnes måde at italesætte kommunikative strategier i det daglige samspil, hvor vi bruger begreber som benævne, bekræfte, guide, positiv ledelse, klar start og slut, vente, tage tur, den sociale dans osv. På den måde bliver marte meo også en tilgang til arbejdet med relationen og ikke udelukkende en metode til observation af samspil. Tilpas forenkling På Himmelev tilrettelægger vi miljøet, så barnet kan befinde sig i sin nærmeste udviklingszone. I tilrettelæggelsen af den behandlings- og undervisningsmæssige hverdag indtænker vi så mange faktorer som muligt. Det er forskelligt fra barn til barn, hvilke faktorer, der har størst betydning, når vi skal ramme den nærmeste udviklingszone. Men generelt har vi særligt fokus på faktorerne: relationen til voksne, relationen til andre børn, fysiske rammer og kommunikation. Vi forsøger at skabe et miljø, der er tilpas forenklet omkring barnet. Det vil sige et miljø, der hverken er 11

12 for enkelt eller for komplekst - men tilpas udfordrende, så barnet så meget som muligt befinder sig i sin zone for nærmeste udvikling. Som et planlægnings og reflektionsredskab i denne proces har vi udviklet og beskrevet den "pædagogiske mixerpult". Pædagogiske metoder: I det foregående er gennemgået de mest anvendte psykologiske teorier og tilgange og de pædagogiske metoder, der er afledt heraf. De pædagogiske metoder findes her i en samlet form: Tilpas forenkling Marte meo Fokus på initiativer Benævne Tydelig start og slut - positiv ledelse Kognitive metoder Analyse af sammenhænge mellem følelse, tanke og handling Fokus på ressourcer Visualisering Narrative metoder Fokus på færdigheder Tykning af foretrukne fortællinger Eksternalisering Tydelig og genkendelig struktur Visualisering Dagsprogrammer Rutiner Litteraturliste: Gunilla Lindqvist (red): Vygotsky om læring som udviklingsvilkår, 2004 Leif Tøfting Kongsgaard: Multiteoretisk praksis i socialt arbejde Michael White: Kort over narrative landskaber Jytte Birk Sørensen: Marte Meo metodens teori og praksis Charlotte Ryhl: Autismespektrumforstyrrelser - et psykologisk overblik, 2012 Theo Peeters: Autisme. Fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis Socialstyrelsen: Vidensnotat om autisme. mennesker-med-autisme-sociale-indsatser-der-virker) Daniel Stern: Barnets interpersonelle univers Donald W. Winnitcott: Leg og virkelighed Knud Illeris (red): Tekster om læring, 2012 Helle Lund: Den pædagogiske mixerpult, Social udvikling 6, 2014 Anette Holmgren (red): Fra terapi til pædagogik. En brugsbog i narrativ praksis Tony Attwood: Aspergers syndrom Tony Attwood: Å utforske følelser Region Sjælland Socialafdeling: Katalog over anerkendte faglige begreber Peter Fonagy: Affektregulering, mentalisering og selvets udvikling

13 13

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET Indholdsfortegnelse Guide til guiden Behandlingsindsats indenfor det autistiske spektrum Udviklingspsykologi Anerkendende/værdsættende samtaler Mentalisering

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø

Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø Etablering og metode i særforanstaltning Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø I denne pjece findes en kort beskrivelse af Himmelevmodellen, som den praktiseres i vores særforanstaltningsprojekter.

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kvalitet I Anbringelsen (KIA)

Kvalitet I Anbringelsen (KIA) Kvalitet I Anbringelsen (KIA) - Glostrup Observations- og behandlingshjem Revideret udgave, sept. 2014 BARNETS HUS Indholdsfortegnelse Forord s. 4 Anbringelsen - planlagt eller akut s. 5 Glostrup Observations-

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder FORORD.................................................................................................

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Side 1 af 58 Bachelorprojekt Projektet titel: Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Narrativ coaching en ny fortælling. Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING

Narrativ coaching en ny fortælling. Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING den 09-03-2012 kl. 10:11 Søren Moldrup side 1 af 15 sider INTRODUKTION Begrebet narrativ defineres som en fortælling

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed

Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed Grobund - for indlæring, udvikling og selvstændighed Forord Overordnet målsætning for Egebakken AST TEACCH Gennem Bakkerne 5 Gennem Bakkerne 3 Agernhuset Specialkonsulenterne overordnet Beskrivelse af

Læs mere