ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø"

Transkript

1 ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den , kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter ( ) 1 2. Godkendelse af dagsorden ( ) 2 3. Formandens meddelelser ( ) 3 4. Østerbro Foreningsguidekoordinator ( ) 5 5. Godkendelse af Miljøpunkt Østerbros årsplan og budget for 2013 ( ) 7 6. Høring - Metro til Nordhavn ( ) Høring - Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til køling af bygning på Langelinje Allé 47 ( ) 8. Projektgruppe om bedre forbindelser Skt. Kjelds kvarter ( ) Østerbroprisen ( ) Borgermøde om tilgængelighed på Østerbro ( ) Bydækkende indbrudskampagne ( ) Medlemsforslag om nedsættelse af udvalg vedr. cykelstativer på Østerbro ( ) Medlemsforslag om midler til ideoplæg om ny skøjtehal på Østerbro ( ) Økonomistatus puljemidler ( ) Informationsbevilling 2013 ( ) Delvis overførsel af puljeprojekt fra 2012 til 2013 ( ) Puljeansøgninger 4. runde - Social og sundhed ( ) Puljeansøgninger 4. runde - Kultur og fritid ( ) Puljeansøgninger 4. runde - Børn og unge ( ) Puljeansøgninger 4. runde - Teknik og miljø ( ) Eventuelt ( ) 41 12

2 ØSTERBRO LOKALUDVALG 1. Borgernes 20 minutter ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg 1. at lokaludvalget afholder borgernes 20 minutter, hvor borgerne kan stille spørgsmål eller komme med forslag til lokaludvalget. LØSNING Østerbro Lokaludvalg afholder borgerne 20 minutter. Side 1

3 ØSTERBRO LOKALUDVALG 2. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet. Side 2

4 ØSTERBRO LOKALUDVALG 3. Formandens meddelelser ( ) Evaluering af Kulturnatten Generelt et rigtig fint arrangement. Ca mennesker var på pladsen og der var stor tilslutning til både bål, ansigtsmaling, bandet og gøglerne. Spirekoret tiltrak igen i år mange mennesker fra begyndelsen af arrangementet, ligesom snobrød, suppe og bålet fungerede godt. Bålet gav en rigtig god, intim stemning, og lokkede en del forbipasserende ind på pladsen fra gaden. Der var også rigtig mange interesserede borgere i lokaludvalgets telt, og sammenlignet med sidste år, var der flere lokaludvalgsmedlemmer der deltog i arrangementet. Men arrangementet kan godt i endnu højere grad anvendes til at gøre opmærksom på lokaludvalget og til dialog med børnefamilierne. Næste år er det derfor målet, at der skal være mere opsøgende og konkret dialog mellem ØLU og borgerne om specifikke emner (Ex. hvad mener I/du om xx??). Der kunne også etableres små voxpop borde ved hver aktivitet (ansigtsmaling, bål, kaffe etc.), så vi får fat i alle de børnefamilier/forældre, der opholder sig længe ved de forskellige aktiviteter, i stedet for at vente på at de selv ligger vejen forbi LU-teltet. Bilag: Evaluering af Kulturnat 2012 Disponering af puljemidler udover bevilling Østerbro Lokaludvalg har fået meddelelse fra Økonomiforvaltningen, der gør opmærksom på at Lokaludvalget ikke må disponere udover sin årlige bevilling. Der åbnes for, at lokaludvalg med overskydende midler kan foretage udlån til andre lokaludvalg med tilbagebetaling i det følgende budgetår. Der er pt. ingen henvendelser fra andre lokaludvalg om lån af midler. Henvendelse vedlagt som bilag. Aflysning af puljeprojekter "Far på orlov" Ansøger har den 6. november meddelt sekretariatet, at projekt "Far på orlov" aflyses. Der er blevet afholdt 2 af i alt 6 arrangementer, hvor kun få deltagere deltog. Ansøger dækker selv de omkostninger, der har været i forbindelse med projektet og sender det bevilgede beløb på kr. retur til Østerbropuljen. "Dans og sang som motion og bevægelse" Ansøger har den 9. oktober meddelt sekretariatet, at ansøger ikke kan nå at afholde projekt "Dans og sang som motion og bevægelse" i Derfor sendes det bevilgede beløb på kr. tilbage til Østerbropuljen. Reception og prisoverrrækkelse for Byens Hegn 2. november 2012 Inger-Marie Dyrholm deltog i invitation fra Byens Hegn til prisoverrækkelse af bedste projekt for Byens Hegn i 2012 på Charlottenborg. Inger-Marie Dyrholm vil give en kort mundtlig orientering i mødet. Status informationsbevillingen Formanden har godkendt brug af puljemidler til 2x flytning af informationspyloner til Kildevældsparken og Skt. Jakobs Plads i alt kr. samt kr. til hosting af Østerbrobasen. Der er pr. 14. november 2012 således forbrugt kr. af den kr. afsat til informationsbevilling. Invitationer Side 3

5 - RAP KINGS finalen Lørdag den 24. november mellem kl. 15 og 19 i DGI-Byen BILAG Henvendelse om disponering af puljemidler fra Økonomiforvaltningen EVALUERING KULTURNAT 2012 Side 4

6 ØSTERBRO LOKALUDVALG 4. Østerbro Foreningsguidekoordinator ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalg tager foreningsguidekoordinator Sarah Katz årsberetning til efterretning. 2. at Lokaludvalget godkender bevilling af kr. i 2013-puljemidler til foreningsguidekoordinator i 2013 jf. vedlagte budget. 3. at Lokaludvalget vælger 3 lokaludvalgsmedlemmer til kontaktudvalget med foreningsguidekoordinatoren for PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg besluttede i 2009, som led i opfølgningen af Østerbro bydelsplan på integrationsog børneområdet, at bevilge midler til et projekt, der fokuserer på at sikre fritidstilbud for børn i området nord for Jagtvej. Med tilslutning fra lokalområdet blev der indgået en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp, om ansættelse af en foreningsguidekoordinator på Østerbro. Østerbro Lokaludvalg har siden valgt at godkende fortsættelse af projektet i 2010, 2011 og 2012, og skal nu tage stilling til projektets fortsættelse i Foreningsguidekoordinator Sarah Katz har kontorarbejdsplads hos Områdefornyelsen Skt. Kjelds kvarter på Vennemindevej 39, 2100 Kbh. Ø LØSNING Foreningsguiderne er frivilliggrupper under Dansk Flygtningehjælp, som gør en indsats for at etniske minoritetsbørn og unge får bedre muligheder for at gå til en idræts- eller kulturaktivitet i deres nærområde. Foreningsguiderne understøttes af en foreningsguidekoordinator, en lønnet studentermedhjælp, som koordinerer arbejdet i den enkelte bydel, og af Dansk Flygtningehjælp. Projektet har derudover en medarbejder i Kultur og Fritidsforvaltningen tilknyttet. Østerbro Lokaludvalg har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp, hvori Lokaludvalget forpligtede sig til at betale for ansættelsen af den lønnede studentermedhjælp som foreningsguidekoordinator i Skriftlig årsrapport er vedhæftet som bilag og foreningsguidekoordinator, Sarah Katz, vil aflægge en kort status for 2012 på selve lokaludvalgsmødet. For at kunne gennemføre projektet også i 2013, lægges der op til at Østerbro Lokaludvalg bevilger kr. til fortsættelse af den indgåede samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp. Østerbro Lokaludvalg skal samtidig vælge medlemmer til en kontaktgruppe der kan understøtte foreningsguidekoordinatoren i kontraktens løbeperiode (2013) og fungere som sparringspartner i forhold til lokaludvalgets prioriteter. Lokaludvalget valgte i november 2011 Kirsi-Mari Lehtonen, Finn Ankerstjerne og Dan Pedersen til kontaktudvalg for foreningsguidekoordinatoren. Side 5

7 Det er en fordel for foreningsguiderne at kunne drage nytte af lokaludvalgsmedlemmernes store foreningsnetværk og lokalkendskab. Kontaktgruppen og foreningsguidekoordinatoren aftaler selv hvor ofte, hvor og hvornår der afholdes mødes, men det forventes ikke at være mere end 3-4 gange årligt. ØKONOMI Østerbro Lokaludvalg bevilgede kr. til Foreningsguidekoordinator i Halvdelen er blevet udbetalt a conto, og de resterende kr. udbetales efter endt regnskabsaflæggelse Der er pr forbrugt ,13 kr. Budget vedr. ForeningsGuiderne på Østebro Perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Indtægter Løn Aktiviteter (arrangementer, frivilligpleje, PR, mødeudgifter og kontorhold) Løn og aktiviteter i alt Adm bidrag (7 pct) Udgifter i alt VIDERE PROCES Sekretariatet forestår indgåelse af kontrakt med dansk Flygtningehjælp, og kontaktudvalgsmedlemmerne aftaler det første møde, eller en mødekadence, i Kontaktudvalget har mulighed for at sekretariatet deltager i sådanne møder, såfremt der skulle være behov for det. BILAG Rapport Foreningsguiderne Østerbro 2012 Kontrakt foreningsguidekoordinator 2012 Side 6

8 ØSTERBRO LOKALUDVALG 5. Godkendelse af Miljøpunkt Østerbros årsplan og budget for 2013 ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender Miljøpunkt Østerbros årsplan og budget for 2013, og dermed samtidig beslutter at bevilge driftsstøtte i 2013 til Miljøpunkt Østerbro, jf. driftsstøtteaftale af 29. marts 2011, bestående af et basisbeløb på anslået kr (svarende til de midler lokaludvalget modtager til det lokale miljøarbejde i 2013), samt faste projektmidler på kr. i 2013-puljemidler. PROBLEMSTILLING Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2011 at lokaludvalgene fremover vil have ansvaret for det kommunalt finansierede miljøarbejde. På den baggrund indgik Østerbro Lokaludvalg og Miljøpunkt Østerbro en driftsstøtteaftale, som blev godkendt på lokaludvalgets møde den 10. april Som del af driftsstøtteaftalen skal Østerbro Lokaludvalg tage stilling til og godkende forslag til årsplan og budget for 2013 fra Miljøpunkt Østerbro som grundlag for fortsat udbetaling af driftsstøttebeløbet. Ved godkendelsen beslutter Lokaludvalget i samme forbindelse at bevilge de i aftalen nævnte driftsstøtte midler for det kommende år til Miljøpunktet. Lokaludvalget skal i den sammenhæng sikre sig at nedenstående krav kan opfyldes. Det er vigtigt at fastslå, at Østerbro Lokaludvalg har ansvaret for varetagelsen af den lokale miljøopgave, også selvom der ydes driftsstøtte til miljøpunktet. Herunder har lokaludvalget sammen med miljøfonden et ansvar for at miljøopgaven bliver varetaget i overensstemmelse med formuleringen af den lokale miljøopgave i Kommissoriet. Og lokaludvalget står til ansvar overfor Københavns Borgerrepræsentation i forhold til at redegøre for anvendelse af midler til miljøarbejdet samt opnåede resultater af miljøarbejdet. Østerbro Lokaludvalg skal årligt afrapportere overfor Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget for lokaludvalgets brug af midler til lokale miljøaktiviteter i det forgangne år. Denne afrapportering skal også rumme en oversigt over opnåede resultater for det lokale miljøarbejde. Det er således nødvendigt for lokaludvalget at kunne dokumentere anvendelsen af udvalgets driftsstøtte ikke bare til administrativ drift af et miljøpunkt men også til konkrete miljøaktiviteter og opnåede resultater. Derfor er det nødvendigt for lokaludvalget, at de årlige budgetter, årsplaner, regnskaber og årsberetninger redegør specifikt for anvendelsen af den kommunale støtte til lokale miljøaktiviteter. Der henvises specifikt til bilaget om Lokaludvalgenes miljøopgave, vejledning til økonomistyring og opfølgning. Side 7

9 LØSNING Østerbro Lokaludvalg nedsatte i forbindelse med indgåelse af driftsstøttekontrakt en kontaktudvalgsgruppe, til at forestå den løbende kontakt mellem Miljøpunkt Østerbros bestyrelse og Østerbro Lokaludvalg. Lokaludvalgets medlemmer af kontaktudvalget, Torkil Groving, Allan Marouf og Mette Annelie Rasmussen, har i 2012 afholdt 2 møder og indgået i løbende mailkorrespondance med bestyrelsesmedlemmer fra miljøpunktet. Kontaktudvalget holdt møde den 3. juli 2012 som opfølgning på den afsluttede årsrapport og regnskab for andet halvår af 2011, og igen den 27. september 2012 for at drøfte oplæg til den kommende årsplan og budget for I mødet den 27. september blev fællesmødet den 4 oktober, hvor alle lokaludvalgsmedlemmer blev inviteret planlagt, og proces for godkendelse samt indhold af årsplan og budget 2013 blev drøftet, bl.a. på baggrund af Teknik og Miljøforvaltningens afholdte fællesmøde den 19. september 2012 for alle lokaludvalg om den lokale miljøopgave i det kommende år. Lokaludvalgets sekretariat modtog den 31. oktober 2012, som aftalt i driftsstøttekontrakten, udkast til Miljøpunkt Østerbros årsplan og budget for Udkastet er som ovenfor skitseret fremkommet, dels på baggrund af Teknik og Miljøforvaltningens oplæg om mulige fremtidige lokale miljøopgaver i forhold til Københavns Kommunes politikker, dels dialog foretaget i kontaktudvalget, og dels på baggrund af det afholdte fællesmøde den 4. oktober 2012, hvor enkelte menige medlemmer af lokaludvalget deltog sammen med kontaktudvalget og miljøpunktets bestyrelse og sekretariat. Årsplan 2013: Miljøpunkt Østerbros årsplan 2013 er opdelt i to hoveddele. Den første del er indledende og beskriver miljøpunktets vision, mål, metoder, og basisopgaver i forbindelse med drift og videreudvikling af miljøpunktets arbejde, herunder fundraising. Den anden del dækker de i driftsstøttekontrakten fire aftalte indsatsområder, som prioriteres i kontraktens løbetid fra 2. halvår 2011 til og med 1. halvår 2014, og som har dannet baggrund for kontaktudvalgets løbende dialog. De fire indsatsområder er: Østerbro - en CO2-neutral bydel, Projekter, der gør bydelen mere grøn, Kemikalier i hverdagen og Synliggørelse af den lokale miljøindsats. Miljøpunktets årsplan fokuserer på de 3 første som specifikke indsatsområder med tilhørende beskrivelse og budget, hvor det fjerde indgår som en central del i alle miljøpunktets aktiviteter og ikke som et selvstændigt område. Hvert indsatsområde er dels beskrevet i en kort tekstform, dels indsat i et oversigtsskema fordelt på seks faktorer: Emne, Aktiviter, Succeskriterier, Målgruppe, Samarbejdspartnere og Relationen til Københavns Kommunes politikker. Budget 2013: Miljøpunkt Østerbro har udarbejdet både et driftsbudget og et aktivitetsbudget for 2013, begge er sat ind i årsplanen. Driftsbudgettet giver en oversigt over centrets forventede indtægter og driftsudgifter i Aktivitetsbudgettet er delt op i hovedaktiviteter svarende til hvert af de tre overordnede indsatsområder der er aftalt med lokaludvalget, og som er beskrevet hver for sig i årsplanen. Afslutningsvis har Miljøpunkt Østerbro i årsplanen vedlagt en oversigt over afsendte fondsansøgninger. Side 8

10 ØKONOMI I 2013 overfører Økonomiforvaltningen omkring kr. til Østerbro Lokaludvalgs sekretariatskonto, svarende til de midler der er afsat til lokaludvalgene til at varetage den lokale miljøopgave i 2013-budgetåret. Herudover har Østerbro Lokaludvalg jf. driftsstøtteaftalen besluttet at afsætte yderligere kr. i 2013-puljemidler til Miljøpunkt Østerbro som faste projektmidler til prioriterede opgaver i årsplanen. Østerbro Lokaludvalg, har af Borgerrepræsentationen i 2013 fået udlagt kr. til selvstændig varetagelse til bydelsrettede, netværksdannende og dialogskabende aktiviteter. BILAG Driftsstøttekontrakt ØLU-MPØ Revideret Kommissorium for Lokaludvalg Lokaludvalgenes miljøopgave - vejledning til økonomistyring og opfølgning Årplan og budget 2013 Miljøpunkt Østerbro Side 9

11 ØSTERBRO LOKALUDVALG 6. Høring - Metro til Nordhavn ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til udkast til høringssvar vedrørende "Metro til Nordhavn". INDSTILLING OG BESLUTNING Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar til "Metro til Nordhavn". PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om "Metro til Nordhavn" med frist for svar den 30. november Københavns Kommune har indgået aftale med Staten (Transportministeriet) og Frederiksberg Kommune om at igangsætte de forberedende arbejder for en metroafgrening fra Cityringen til Nordhavn. Afgreningen foreslås placeret på Metroringen i metro-arbejdspladsen i Sortedamsøen. Planen er, at metro til Nordhavn udgår fra Østerport station og vil blive knap 3 km med 2 stationer ved henholdsvis Nordhavn Station og ved Orientkaj, begge på nordhavnssiden, samt en nødskakt ved Krauseparken. Metrolinjen planlægges at åbne året efter Cityringen, dvs. i 2019 og skal have direkte forbindelse uden skift til Cityringens stationer på strækningen fra Østerport til Hovedbanegården. Københavns Kommune har vurderet, hvordan anlæg og drift af den nye metrostrækning vil påvirke miljøet i Nordhavn og på Østerbro en såkaldt VVM-redegørelse og miljøvurdering. Københavns Kommune har også udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der fastlægger rammerne for linjeføringen og de kommende metrostationer Der blev afholdt et informationsmøde den 23. oktober kl i Østerbrohuset, hvor Østerbro Lokaludvalg var repræsenteret. LØSNING Fagudvalget for teknik og miljø har behandlet høringsmaterialet (forslag til kommuneplantillæg, VVMredegørelse og miljøvurdering), og har udarbejdet et udkast til høringssvar. Fagudvalget for teknik og miljø foreslår, at pointerne i lokaludvalgets høringssvar af 12. april 2012 fra den forudgående høring, i store træk genfremsendes at vi er positive over for at afgreningen til Nordhavn tages med som en integreret del af Cityringen at vi er tilfredse med at jorden kan transporteres til Nordhavn gennem tunnellen til Nordhavn at vi gerne vil have undersøgt mulighederne for at få jorden "sparket bagud" fra en større del af Cityringen at der bør etableres en station også på den usædvanligt lange strækning mellem Østerport Station og Nordhavn Station at vi mener at den ekstra station vil overflødiggøre anlæg af nød- og ventilationsskakt ved Krausesvej Side 10

12 Foruden ovenstående punkter foreslås det at udtrykke en bekymring omkring det kommende arbejde i Krauseparken, der i følge VVM-redegørelsen vil opleves midlertidige men med væsentlige miljøpåvirkninger (støj, trafik, luft) i de 4 år byggeriet vil stå på. Dette er særligt problematisk på grund af, at der i området ligger flere daginstitutioner, fritidstilbud og skole. Fagudvalgets udkast til høringssvar eftersendes pr. mail og vil være tilgængelig i trykte eksemplarer på mødet. ØKONOMI Høringen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg. VIDERE PROCES Såfremt fagudvalgets udkast til høringssvar godkendes, forestår sekretariatet den videre sagsbehandling med afsendelse af høringssvar. Side 11

13 ØSTERBRO LOKALUDVALG 7. Høring - Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til køling af bygning på Langelinje Allé 47 ( ) Østerbro Lokaludvalg skal behandle udkast til høringssvar "Foreløbig tilladelse til indvinding af saltgrundvand til køling af bygning på Langelinje Allé 47. INDSTILLING OG BESLUTNING Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokalduvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar til "Foreløbig tilladelse til indvinding af saltgrund til køling af bygning på Langelinje Allé 47" PROBLEMSTILLING ATP-ejendomme bygger et større erhvervsbyggeri med kontorlokaler på Langelinje Allé 47. Bygningen skal køles på grund af serveraktivitet og komfortkøling. ATP-ejendomme har derfor søgt Københavns Kommune om tilladelse til indvinding af grundvand på 4 boringer på ejendommen med henblik på at udvinde saltgrundvand fra bryozokalken til køling. Det herefter opvarmede grundvand ønskes efterfølgende udledt til havnen. Københavns Kommune meddeler foreløbig tilladelse til ATP-ejendomme til indvinding af salt grundvand, fra et dybtliggende grundvandsmagasin. Tilladelsen kan udnyttes indtil udgangen af Der skal indsamles overvågningsresultater før der kan søges om en endelig tilladelse. Center for Miljø har vurderet, at anlægget til grundvandskøling i ATP s nye kontorhus på Langelinie Allé 47 ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og projektet kan derfor gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet, VVM. LØSNING Fagudvalget for teknik og miljø har behandlet høringsmaterialet og har udarbejdet et udkast til høringssvar. Høringen er det første eksempel af bygningskøling med grundvand i Østerbro bydel, og vi regner med, at metoden kan brede sig generelt til nybyggeri og ombygninger. Selvom der i her er tale om at oppumpe saltvandspåvirket grundvand, der efter kølingen af bygningskomplekset sendes ud i havnen, er det alligevel betænkeligt. Fagudvalget har derfor anbefalet, at der afsendes et høringssvar, hvor der bedes om, at lokaludvalget vil få tilsendt det anvendte grundlag for den udførte VVM-redegørelse. Grundet at sagen har en 4 ugers svarfrist, har det været nødvendigt at indsende et foreløbigt høringssvar med lokaludvalgets bemærkninger, da fristen for kommentarer var den 8. november ØKONOMI Høringssagen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg. Side 12

14 VIDERE PROCES Såfremt lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar varetager sekretariatet den videre sagsbehandling. BILAG Høringssvar - Foreløbig tilladelse til indvinding af saltgrundvand til køling af bygning på Langelinje Allé 47 Side 13

15 ØSTERBRO LOKALUDVALG 8. Projektgruppe om bedre forbindelser Skt. Kjelds kvarter ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til valg af repræsentant til projektgruppe i områdefornyelsen om bedre forbindelser TIDLIGERE BESLUTNINGER Østerbro Lokaludvalg behandlede sagen i ordinært mødet den 11. okotber 2012, hvor lokaludvalget besluttede at henvise sagen til yderligere behandling i Fagudvalget for teknik og miljø. INDSTILLING OG BESLUTNING Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget vælger et lokaludvalgsmedlem som repræsentant til områdefornyelsens projektgruppe om bedre forbindelser 2. at Lokaludvalget vælger et lokaludvalgsmedlem som suppleant til områdefornyelsens projektgruppe om bedre forbindelser PROBLEMSTILLING Områdefornyelsen besluttede på møde den at igangsætte et projekt om bedre forbindelser. Baggrunden er at Skt. Kjelds Kvarter er omkranset af trafikerede gader, der besværliggør adgangen til de rekreative områder, som ligger omkring kvarteret. Trafikproblemerne og de vanskelige forbindelser kan ikke løses inden for rammerne af områdefornyelsen. Både trafikmæssigt og økonomisk skal løsningerne ses i en samlet københavnsk sammenhæng. Målet er således at skabe opmærksomhed om de trafikale problemer og dermed inspirere Københavns Kommune og fonde til at støtte etableringen af bedre forbindelser internt i Skt. Kjelds Kvarter og fra Skt. Kjelds Kvarter til de omkringliggende områder. Områdefornyelsen vil i et utraditionelt samarbejde med kunstnere og andre kreativt tænkende mennesker undersøge og afprøve forskellige metoder til at skabe bedre forbindelser - som et supplement til trafikeksperternes løsninger. Organisation En projektgruppe der skal arbejde med udgangspunkt i vedhæftede projektbeskrivelse. Side 14

16 Af projektbeskrivelsen fremgår det at områdefornyelsen vil invitere en repræsentant fra Lokaludvalget med i projektgruppen og vi beder derfor Lokaludvalget om at udpege en repræsentant til projektgruppen. Medlemmer af projektgruppen: John Christensen, repræsentant for og medlem af styregruppen i områdefornyelsen Skt. Kjelds kvarter og beboer i området Mads Uldall, projektchef områdefornyelsen Skt. Kjelds kvarter Anne Lærke Jørgensen, Center for Trafik Repræsentant fra Lokaludvalget LØSNING Østerbro Lokaludvalg behandlede sagen i ordinært mødet den 11. okotber 2012, hvor lokaludvalget besluttede at henvise sagen til yderligere behandling i Fagudvalget for teknik og miljø. Lokaludvalget vælger en person til at sidde i projektgruppen om bedre forbindelser internt i Skt. Kjelds kvarter og fra kvarteret til de omkringliggende rekreative områder. Projektgruppen vil være ansvarlig for projektets samlede fremdrift. Det forventes at gruppen mødes et par gange inden jul, og efter behov i forhold til de ideer der kommer frem. Projektgruppen vil således også være ansvarlig for at nedsætte arbejdsgrupper og gennemføre borgerdialog omkring de bedre forbindelser i og omkring Skt. Kjelds kvarter, og disse vil være åbne for alle interesserede. Hvis man således har ideer eller lyst til at deltage i arbejdet om bedre forbindelser kan man tage kontakt til den overordnede projektgruppe. BILAG Projektbeskrivelse Bedre forbindelser Side 15

17 ØSTERBRO LOKALUDVALG 9. Østerbroprisen ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til henvendelse fra Kultur Østerbro vedrørende lokaludvalgets deltagelse i projekt "Østerbroprisen". TIDLIGERE BESLUTNINGER Østerbro Lokaludvalg besluttede på lokaludvalgets ordinære møde den 11. oktober 2012, at sende henvendelsen fra Kultur Østerbro til forbehandling i Fagudvalget for kultur og fritid, da dette ikke havde været muligt forud for lokaludvalgsmødet. INDSTILLING OG BESLUTNING Fagudvalget for kultur og fritid indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget behandler henvendelsen fra Kultur Østerbro om projekt "Østerbroprisen" som et ansøgt projekt (puljeansøgning). 2. at Lokaludvalget tager stilling til bevilling af støtte på de ansøgte kr. til projekt "Østerbroprisen" 3. at Lokaludvalget,såfremt 2. at imødekommes, beslutter at deltage i dommerkomiteen til Østerbroprisen 4. at Lokaludvalget, såfremt 3. at imødekommes vælger et lokaludvalgsmedlem til at sidde i dommerkomiteen til Østerbroprisen. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg har fået en henvendelse fra Kultur Østerbro, angående mulighederne for et samarbejde med lokaludvalget om et nyt Østerbro initiativ, hvori også Østerbro Avis og Danske Bank indgår. Projektet er også indsendt som en puljeansøgning til Østerbropuljen til behandling i dette møde. Tanken er at indstifte en årlig Kultur Østerbro Pris, som skal gå til en forening på Østerbro, der i særlig grad har udmærket sig i årets løb. Borgerne skal være med til at nominere de potentielle prismodtagere, hvorefter en dommerkomite udvælger vinderen under stort ståhej - og prisen overrækkes ved en højprofileret festlighed i Krudttønden. Formålet er at sætte fokus på kultur- og foreningslivet på Østerbro. Dommerkomiteen kan f.eks. bestå af en repræsentant fra Østerbro Lokaludvalg, en fra Østerbro Avis, en fra Kultur Østerbro, en fra banken, og kulturborgmester Pia Allerslev, som har indvilliget. Kultur Østerbro står for konceptudvikling, tilrettelæggelse, administration og afvikling af arrangementet, avisen vil stå for PR, banken har tilbudt at tilvejebringe midler til selve prisen. Derudover vil der være udgifter til i størrelsesordenen kr. til markedsføring, afstemning, præsentation og afvikling, dvs. til gennemførsel af afstemnings- og udvælgelsesproces og prisoverrækkelse. LØSNING Fagudvalget for kultur og fritid foreslår at behandle det indkomne projektforslag som et ansøgt projekt, da projektforslaget ikke umiddelbart involverer lokaludvalget i selve projektet og ideudviklingen, men primært i finansieringsdelen. Side 16

18 Fagudvalget har derfor udarbejdet en indstilling til projektet, på linje med de øvrige indkomne ansøgninger til Østerbropuljen på kultur og fritidsområdet: "Østerbroprisen" af Kultur Østerbro Indstilling: Et flertal af fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises. Rent administrativt er det problematisk, at projektet ikke kan isoleres til et kalenderår, da lokaludvalget ikke kan bevilge midler til projekter, der strækker sig over årsgrænsen. Selve ideen med en anerkendelse af en lokal forening er god, dog vurderes selve processen, som støtten søges til, at være dyr og ikke at være tilstrækkeligt almennyttigt. Såfremt projektet imødekommes, skal det afklares hvorvidt bevillingen skal være af 2012 eller puljemidler. Såfremt fagudvalgets flertals indstilling imødekommes vil en deltagelse i Østerbroprisens dommerkomité ikke være relevant. Men hvis projektet helt eller delvist imødekommes med støtte, anbefaler fagudvalget, at lokaludvalget deltager i en dommerkomité og vælger et medlem til at sidde i dommerkomiteen. ØKONOMI Østerbro Lokaludvalg ansøges om kr. til afvikling af projektet i både 2012 og Kultur Østerbros egenfinansiering er ligeledes kr. Budget for Østerbroprisen fremgår af ansøgningen, som er udsendt sammen med de øvrige puljeansøgninger til Østerbropuljen. VIDERE PROCES Sekretariatet meddeler ansøgeren lokaludvalgets beslutning og varetager den videre sagsbehandling. Side 17

19 ØSTERBRO LOKALUDVALG 10. Borgermøde om tilgængelighed på Østerbro ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Fagudvalget for social og sundhed indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget afholder et borgermøde om tilgængelighed med Teknik og Miljøborgmester Ayfer Baykal. 2. at Lokaludvalget bevilger kr. i 2013-puljemidler til afholdelse af borgermøde om tilgængelighed med Teknik og Miljøborgmester Ayfer Baykal. PROBLEMSTILLING Fagudvalget for social og sundhed og fagudvalget for teknik og miljø ønsker at lokaludvalget inviterer Teknik og Miljøborgmester Ayfer Baykal til et borgermøde om tilgængelighed i bydelen den 22. januar 2013 kl Baggrunden for mødet er de fysiske dårlige forhold for handikappede på Østerbro, hvor fagudvalget især gerne vil drøfte forholdene for handikappede og tilgængelighed i bydelen. Der skal sættes fokus på de store problemer med tilgængelighed i byen og vigtigheden af at etablere bedre byrum for handikappede i forbindelse med de mange ombygninger, Metroprojekt osv., der sker i bydelen i disse år. Det offentlige rum og sfæren, hvor de offentlige og private rum mødes, bærer præg af nedslidning og mangel på interesse. Herudover er der i områder med tidligere blandet bolig og erhverv behov for traditionel handicapparkering. Nedenstående er eksempler på vigtige områder at have handikapvenligt fokus på: nedkørsler fra fortove til gade niveaufri adgangsforhold letbetjente indgangsdøre ledelinjer for blinde og svagtseende tydelig og velbelyst skiltning handicapegnet toilet elevator eller lift til alle etager alle trin udlignet med ramper alle mikrofonanlæg forbundet med teleslynge væsentlige informationer skal både kunne høres og læses klar og enkel rumfordeling og indretning LØSNING Østerbro Lokaludvalg beslutter at afholde et borgermøde om tilgængelighed med Teknik og Miljøborgmester Ayfer Baykal. Mødet forventes at blive afholdt i løbet af november, nærmere tid og sted vil blive oplyst senere pr. mail og reklameret på hjemmesiden og i Østerbro Avis. Lokaludvalget bevilger kr. i 2012 puljemidler til dækning af lokaleleje, forplejning og en halvsides annonce i Østerbro Avis. Side 18

20 ØSTERBRO LOKALUDVALG 11. Bydækkende indbrudskampagne ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til henvendelse fra Center fra Sikker By om bydækkende indbrudskampagne. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager stilling til henvendelse fra Center for Sikker By om deltagelse i kampagne mod indbrud, og herunder beslutter om lokaludvalget ønsker at bidrage til den bydækkende kampagne mod indbrud. i givet fald: 2. at Lokaludvalget beslutter at nedsætte en ad hoc gruppe, der kan stå for den lokale medvirken. 3. at Lokaludvalget beslutter at afsætte en rammebevilling på kr. til formålet. PROBLEMSTILLING Økonomiudvalget har den 22. maj 2012 besluttet, at Økonomiforvaltningen skal gennemføre en bydækkende kampagne mod indbrud i juleperioden Antallet af indbrud i København har været stigende over de sidste 10 år. Til trods for et mindre fald i 2011 i forhold til 2010 prioriterer Københavns Politi fortsat indsatsen mod indbrud højt. I regi af Sikker By Programmet vil der i uge 49 op til julen 2012 blive gennemført en indbrudskampagne i hele byen. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Københavns Politi. Som udgangspunkt vil kampagnen være synlig på plakatsøjler i hele byen i kampagneperioden, og kampagnematerialet vil blive distribueret ud til borgerservicecentre, biblioteker og kulturhuse i byen. LØSNING Indbrudskampagnen bygger på materiale til en kampagne, der blev udviklet og gennemført som et samarbejde mellem kommunen, Tingbjerg Partnerskab, Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Københavns Politi i december Her faldt antallet af indbrud i kampagneperioden med 65 procent i Tingbjerg og 28 procent i det øvrige Brønshøj-Husum sammenlignet med samme periode året før. Kampagnen er rettet mod borgerne i privat beboelse og giver gode råd til, hvad borgerne selv kan gøre for at undgå indbrud. Den understøtter desuden Det Kriminalpræventive Råds koncept om nabohjælp, som relanceres i november For at kampagnen kan blive så effektiv som muligt og nå ud til flest mulige mennesker, er det vigtigt, at lokale kræfter bakker op om kampagnen. Sidste år valgte Brønshøj-Husum Lokaludvalg at skabe opmærksomhed om budskabet med uddeling af gratis risengrød samtidig med uddeling af kampagnematerialet. Det er også en mulighed at arrangere borgermøder, tryghedsvandringer eller dele materialet ud til relevante arrangementer, som f.eks. Jul for de ældre, og på steder i bydelen. Lokaludvalgets hjemmeside, Facebook m.m. kan også anvendes til at skabe opmærksomhed omkring kampagnen. Center for Sikker By leverer det fælles kampagnemateriale og kan bidrage med idéudvikling på events og relevante kontaktpersoner f.eks. i politiet eller Det Kriminalpræventive Råd. Side 19

21 Hvis lokaludvalget vælger at medvirke i kampagnen, bør der etableres et lille ad hoc udvalg, som tager sig af opgaven samt gives en rammebevilling til eventuelle aktiviteter. Eksempel på materiale fra sidste års kampagne mod indbrud i Brønshøj Husum er vedlagt som bilag. ØKONOMI Der er afsat kr. til kampagnen i Center for Sikker By. Heraf finansierestryk af kampagnematerialet til omdeling i hver bydel (op til x antal eksemplarer) samt udgiften til opsætning af kampagnen på plakatsøjler i hele byen. Finansiering af yderligere events, borgermøder mv. i bydelen, forestås af det enkelte lokaludvalg. Puljemidler Østerbro Lokaludvalg 2012 Budget Reelt disponeret Udbetalt pr. 13. nov Østerbropuljen Ansøgte projekter Egne projekter Miljøpunkt Aktiviteter I alt Resterende til disposition pr. 13. november: kr. BILAG Eksempel fra indbrudskampagne 2011 Henvendelse om indbrudskampagne fra Center for Sikker By Side 20

22 ØSTERBRO LOKALUDVALG 12. Medlemsforslag om nedsættelse af udvalg vedr. cykelstativer på Østerbro ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til medlemsforslag om nedsættelse af et udvalg, der i samarbejde med lokalbefolkningen kommer med ideer til placering af cykelstativer i bydelen, stillet af John Bloch-Poulsen. INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Lokaludvalget beslutter at nedsætte et ad hoc udvalg, der sammen med Østerbros borgere, skal se på placering af cykelstativer i bydelen. 2. at Lokaludvalget vælger 5 lokaludvalgsmedlemmer til dette ad hoc udvalg 3. at Lokaludvalget beslutter at afsætte kr. i 2013-puljemidler til premiering af de bedste forslag fra borgerne. Medlemsforslag stillet af John Bloch-Poulsen PROBLEMSTILLING FORSLAG OG MOTIVATION København skal være en ren og smuk bydel, cykelparkering er en skamplet for byen. Byen København og bydelen Østerbro er ved at drukne i et ragnarok af cykler Østerbro Lokaludvalg skal sammen med Østerbros borgere udvikle visioner og projekter for Østerbros fremtid. Østerbro Lokaludvalg vil gerne være med til at gøre København til Europas reneste by. Derfor foreslår jeg at lokaludvalget som led i den løbende kampagne REN BY tager initiativ til en lokal konkurrence på Østerbro om cykelparkering. Byen København og bydelen Østerbro er ved at drukne i et ragnarok af cykler. Konkurrencen består blandt andet af en idékonkurrence. Jeg håber, at vi med konkurrencen kan få en masse gode, praktiske idéer fra borgerne på Østerbro. De bedste idéer vil vi sende videre til Teknik- og Miljøforvaltningen, som forhåbentlig vil udbrede dem til hele København. Undertegnede ønsker, at lokaludvalget nedsætter et udvalg på 5 personer, der i samarbejde med lokalbefolkningen kommer med ideer til hvordan vi kan placere cykelstativer på en hensigtsmæssigt og visuel smuk måde. kampagnen skal løbe i december 2012 og januar Østerbro Lokaludvalg afsætter kroner som skal bruges til premiering af de bedste forslag. Nogle af nedstående ideer kan udføres i samarbejde med Østerbro Avis. Østerbro Avis udarbejder en cykelparkeringsavis med div. løsninger på cykelparkering avissiderne finansieres af fabrikanterne. Der arrangeres et stormøde hvor fabrikanter viser deres produkter. Her er der mangfoldige muligheder. Forslag til konkurrencen. Side 21

23 Forslag 1. Hvor og hvordan kan vi få plads til flere cykelstativer i bydelen. Det er nu I skal komme med jeres ideer. Her skal der være 3 præmier Forslag 2. Kunst skaber opmærksomhed. For at sætte spot på byens cykelstativer skal vi have forslag til en kunstnerisk udsmykning af cykelstativer og deres omgivelser smukke udformninger skaber stof til eftertanke og minder borgere og gæster om, at en smuk og ren by er et fælles ansvar 365 dage om året. Her skal der være 3 præmier. Premier: Første præmie kr., anden præmie kr., 5 vin præmier af 200 kr. i alt afsættes 2 x kr. i puljemidler til premier. Det er fint med mange cykelstier, men det er vanvittigt at vi ikke arbejder målrettet på at få flere cykelstativer. Til denne opgave her, skal vi hente inspiration fra lokalbefolkningen. Side 22

24 ØSTERBRO LOKALUDVALG 13. Medlemsforslag om midler til ideoplæg om ny skøjtehal på Østerbro ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til medlemsforslag om bevilling af puljemidler til ideoplæg om ny skøjtehal på Østerbro fra Jan Due INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Lokaludvalget tager stilling til medlemsforslag om ideoplæg til ny skøjtehal på Østerbro 2. at Lokaludvalget beslutter at projektet tænkes som et lokaludvalgsprojekt samt fremtidigt samarbejde med Kultur og Fritidsforvaltningen 3. at Lokaludvalget beslutter at bevilge kr. ekskl. moms i 2012-puljemidler til udarbejdelse af ideoplæg til ny skøjtehal på Østerbro medlemsforslag stillet af Jan Due PROBLEMSTILLING Forslag og motivation: Undertegnede anmoder herved Lokaludvalget til at tage stilling til: at lokaludvalget afsætter kr. ekskl. moms som bruges til udarbejdelse af idé-oplæg med indledende analyser med henblik på ny skøjtehal på Østerbro. Foslaget har baggrund i vedlagte redegørelse fra Skøjteklubben København (SKK) og Kjøbenhavns Skøjteforening (KSF). Jan Due BILAG Henvendelse om samarbejde vedr ny skøjtehal på Østerbro Notat vedr. bevilling af puljemidler til eksterne parter Fortroligt bilag til forslag om ny skøjtehal på Østerbro Side 23

25 ØSTERBRO LOKALUDVALG 14. Økonomistatus puljemidler ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage økonomistatus for 2012-puljemidler til efterretning INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget tager status for puljeøkonomi 2012 til efterretning PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg fik i 2012 udlagt kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse. Der er pr. 13. november 2012 disponeret kr. af 2012 puljemidler. Se en udspecificering af disponeringen under afsnittet økonomi. LØSNING Østerbro Lokaludvalg tager økonomistatus for 2012-puljemidler til efterretning ØKONOMI Oversigt disponerede puljemidler 2012 Puljemidler Østerbro Lokaludvalg 2012 Budget Reelt disponeret Udbetalt pr. 13. nov Østerbropuljen Ansøgte projekter Egne projekter Miljøpunkt Aktiviteter I alt Resterende til disposition pr. 13. november: kr. Oversigt lokaludvalgets egene projekter Status - egne projekter Projekt Foreningsguidekoordinator Bevilget Udbetalt afsluttet tilbageført Sundhedsweekend x Informationsbevilling Infostart bydelsplanlægning Bydelsplanseminar x Miljøfestival x Bydelsplan Østerbrobørn oplever klassisk musik Side 24

26 Kulturhusborgermøde Metrostation ved Bopa Plads x 0 Informationsmateriale Jul for de ældre på Østerbro Kalkbrænderiløbskaj Stiforbindelse over Svanemøllekaserne I alt Der er i forbindelse med Østerbropuljens 4. ansøgningsrunde ansøgt om kr.af 2012 puljemidler. Side 25

27 ØSTERBRO LOKALUDVALG 15. Informationsbevilling 2013 ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at der bevilges kr. i 2013-puljemidler til en informationsbevilling i PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg får hvert år udlagt puljemidler til selvstændig varetagelse til brug for dialogskabende, netværksdannende og bydelsrettede aktiviteter. En præmis for puljemidlernes anvendelse er, at midlerne skal være afsat til konkrete aktiviteter af lokaludvalget, inden de kan anvendes. Ved flere lejligheder har det vist sig, at lokaludvalget har brug for at kunne bruge af puljemidlerne til udgifter, med en tidshorisont der ikke muliggør, at der afventes bevilling på et lokaludvalgsmøde. Det drejer sig især om udgifter til informations- og borgerdialogaktiviteter fx i forbindelse med høringer og lign., hvor fristerne ofte er for korte til at afvente bevilling af midler på et lokaludvalgsmøde. LØSNING Det foreslås, at der afsættes en informationsbevilling på kr. til dækning af informationsudgifter, annoncering af puljefrister, udgifter til borgerdialog i forbindelse med høringer og lign. samt ad hoc ud-i-byen arrangementer. Det foreslås, at formanden råder over disse midler med en efterfølgende orientering af lokaludvalget. ØKONOMI Østerbro Lokaludvalg bevilgede den 8. december kr. til informationsudgifter i Pr. 13. november 2012 er der forbrugt kr. af 2012-puljemidler i Østerbro Lokaludvalg har via Økonomiforvaltningens fået meddelt, at der i 2013 vil blive udlagt kr. i puljemidler til Østerbro Lokaludvalg til selvstændig varetagelse. Der afsættes kr. af 2013-puljemidler til en informationsbevilling. VIDERE PROCES Såfremt indstillingen godkendes, vil sekretariatet forestå administrationen af informationsbevillingen. Side 26

28 ØSTERBRO LOKALUDVALG 16. Delvis overførsel af puljeprojekt fra 2012 til 2013 ( ) Østerbro Lokaludvalg skal behandle en forespørgsel vedrørende delvis overførsel af et ansøgt projekt fra 2012 til TIDLIGERE BESLUTNINGER Østerbro Lokaludvalg besluttede den 24. maj 2012 at bevilge kr. til det ansøgte projekt "Darwin". INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget beslutter overførsel af 50% af det ansøgte beløb på i alt kr. til projekt "Darwin" fra 2012 til PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg bevilgede den 24. maj kr. i 2012 puljemidler til projektet "Darwin". Projektet er produktion og opførelse af et teaterstykke for børn, der omhandler Charles Darwin og udviklingsteorien. Forestillingen skulle have været opført 2 gange på Vibenhus Skole (gratis for skolen). Ansøger har den 7. november 2012 meddelt sekretariatet, at det ikke har været muligt at gennemføre hele projektet i 2012 på grund af sygdom. De to forestillinger på Vibenhus Skole er ikke blevet spillet, dog har et klassetrin fra skolen været inviteret til en forestilling. Ansøger foreslår at spille de to forestillinger på Vibenhus Skole i januar 2013, såfremt støtten kan overføres. LØSNING Formanden og formand for fagudvalget for børn og unge foreslår, at 50% af støtten, dvs kr. udbetales af 2012-puljemidler, såfremt ansøger kan redegøre for udgifterne i 2012 og der indsendes evaluering af projektet og en plan for det videre forløb. De resterende midler (op til 50% af støtten, dvs kr.) overføres til 2013 såfremt ansøger spiller 2 forestillinger på Vibenhus Skole. ØKONOMI Såfremt formandens og formanden for fagudvalgets for børn og unges indstilling imødekommes, vil 50% af det støttede beløb, kr. bevilges af 2012-puljemidler og 50%, kr. bevilges af puljemidler. Puljemidler Østerbro Lokaludvalg 2012 Budget Reelt disponeret Udbetalt pr. 13. nov Østerbropuljen Ansøgte projekter Egne projekter Miljøpunkt Aktiviteter Side 27

29 I alt Resterende til disposition pr. 13. november: kr. VIDERE PROCES Sekretariatet meddeler ansøgeren lokaludvalgets beslutning og varetager den videre sagsbehandling. Side 28

30 ØSTERBRO LOKALUDVALG 17. Puljeansøgninger 4. runde - Social og sundhed ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til 4 ansøgninger på social og sundhedsområdet. INDSTILLING OG BESLUTNING Fagudvalget for social og sundhed indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget behandler de 4 nedenstående ansøgninger til Østerbropuljen. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg har modtaget 34 ansøgninger til Østerbropuljen 4. ansøgningsrunde. 4 ansøgninger er blevet forbehandlet af fagudvalget for social og sundhed. LØSNING "Generationsmøder: Fra kendskab til venskab" af Kildevælds Sogns plejehjem Der søges støtte til et pilotprojekt, hvor plejehjemsbeboere og børn (aldersgruppen år) drøfter muligheder for at skabe netværk og venskab mellem ældre og børn/unge, og hvordan disse kan fastholdes. Projektet afvikles som en workshop/solution Camp, hvor plejehjemsbeboere og børn/unge behandler emner Til hvad og hvordan kan vi bruge hinanden? Indstilling: Fagudvalget for social og sundhed indstiller, at ansøgningen afvises. Ideen med vendskaber på tværs af generationer er som udgangspunkt god. Fagudvalget vurderer dog, at projektet ikke er tilstrækkeligt lokalt forankret og at det ansøgte beløb er for højt i forhold til deltagerantallet. Udgifterne i budgettet dækker primært aflønning af professionelle facilitatorer, og projektet mangler frivillighed og eller medfinansiering. "Krolf" af Ældresagen Østerbro Der søges støtte til opstart af Krolf (mellemting mellem kroket og golf) i fælledparken. Det er planen, at der spilles en gang pr. uge i sommerhalvåret: Formålet er at ældre borgere kan komme ud og få rørt sig. Indstilling: Fagudvalget for social og sundhed indstiller, at ansøgningen afvises. Fagudvalget vurderer, at målgruppen er for smal i forhold til støtte til en enkelt forening, da aktiviteten er for ÆldreSagens medlemmer og ikke for ældre østerbroere generelt. "Fiske- og Friluftsgruppen" af Opsøgende Psykiatrisk Team Der søges støtte til indkøb af fiskestænger og cykler til brug for Opsøgende Psykiatrisk Teams brugere til en række arrangementer, fisketure ca. hver 14. dag. Teamet er beliggende på Strandboulevarden, men dækker både Indre By, Christianshavn og Østerbro. Brugerne er diagnosticeret med skizofreni eller bipolar affektiv sindslidelse. Indstilling: Fagudvalget for social og sundhed indstiller, at ansøgningen imødekommes. Projektet involverer brugere fra 3 bydele, men vil udgå fra Østerbro bydel. Der er tale om udsatte grupper, der har svært ved at benytte allerede eksisterende fritidstilbud. "Bevæg dig gennem sorgen" af Anna Prip Der søges støtte til at oprette et netværk for unge og voksne, der er ramt af sorg. Projektet sigter mod at sorgen bearbejdes gennem motion og samtaleterapi i grupper (fysisk og emotionelt sorgarbejde). Side 29

31 Der vil være plads til 80 personer, og projektet løber over 3 måneder med en ugentlig træning og terapi. Indstilling: Fagudvalget for social og sundhed indstiller, at ansøgningen afvises. Fagudvalget vurderer ikke, at sorgterapi er en kommunal opgave. Endvidere fremstår projektet dyrt og mangler egenfinansiering/medfinansiering. Hovedparten af det ansøgte beløb dækker lønudgifter, de øvrige udgifter dækker personligt medlemsskab af Fitness.dk for deltagerne, hvilket anses som støtte til enkeltpersoner, som lokaludvalget ikke kan yde støtte til. ØKONOMI Østerbro Lokaludvalg har til Østerbropuljens 4. ansøgningsrunde modtaget ansøgninger både til 2012 og 2013-puljemidler Ansøgt Indstillet 2012-puljemidler puljemidler Puljemidler Østerbro Lokaludvalg 2012 Budget Reelt disponeret Udbetalt pr. 13. nov Østerbropuljen Ansøgte projekter Egne projekter Miljøpunkt Aktiviteter I alt Resterende til disposition pr. 13. november: kr. Østerbro Lokaludvalg har i 2013 fået udlagt kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse. VIDERE PROCES Sekretariatet meddeler ansøgerne lokaludvalgets beslutninger og varetager den videre sagsbehandling. Side 30

32 ØSTERBRO LOKALUDVALG 18. Puljeansøgninger 4. runde - Kultur og fritid ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til 18 puljeansøgninger på kultur og fritidsområdet. INDSTILLING OG BESLUTNING Fagudvalget for kultur og fritid indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget behandler de nedenstående 18 ansøgninger til Østerbropuljen. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg har til Østerbropuljens 4. ansøgningsrunde modtaget 34 rettidigt indkomne ansøgninger. 18 ansøgninger er blevet forbehandlet af Fagudvalget for kultur og fritid. Nedenfor følger fagudvalgets indstillinger til ansøgningerne. LØSNING "brokenhagen Tour"af brokenhagen Der søges støtte til indsamling af gode ideer til, hvordan man for få penge kan bruge sin bydel. De indsamlede inputs skal bruges til en internetside hvor man kan hente information, hvor der er brugernes egne tips til at spare penge. Indsamlingen skal foregå ved, at arrangøren på ladcykler kører rundt i bydelen og indsamler ideer. Hver person der bidrager med et godt tip vil få en kop kaffe og kage. Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises. Det er fagudvalgets vurdering, at der er tale om et Københavnerprojekt, som ikke er videre bydelsrettet ud over, at det fysisk foregår i bydelen. Endvidere fremgår det ikke, hvad den indsamlede lokale viden skal bruges til ud over konkrete spareråd på internetsiden. "Kunst2100 i Kulturkajen Docken" af Kunst2100 Der søges støtte til at foreningen Kunst2100 kan arrangere en kunstudstilling (malerier, grafik, tegninger, skulpturer og smykker) i Kulturkajen Docken. Der vil være to arbejdende værksteder, musik og billedlotteri med mulighed for at vinde nogle af de udstillede værker. Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes. Fagudvalget finder, at initiativtageren er bredt funderet i lokalområdet og involverer mange lokale kunstnere. Med dette arrangement formidles den lokale kunst til et bredere publikum på grund af placering og program. Lokaludvalget har tidligere støttet projektet, hvor det fremgik af evalueringen, at arrangementet var velbesøgt. "Jul på Østerbro" af Østerbro Koncertforening Der søges støtte til en julekoncert for kor og solister i Unitarernes Hus. Indstilling: Et flertal i fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes. Arrangementet foregår tæt på bydelsgrænsen i Indre By bydel, men tiltrækker mange Østerbroborgere i et område af byen, hvor der ikke er så mange aktiviteter. Lokaludvalget har tidligere støttet koncerter i Unitarernes Hus, som ifølge evalueringerne var velbesøgte. Sekretariatsbemærkning: Sekretariatet har i forbindelse med fagudvalgsbehandlingen af Side 31

33 ansøgningerne "Jul på Østerbro" og Vinterjazz på Østerbro" gjort opmærksom på, at argumentationen (vedr. projekter uden for bydelsgrænsen) for tilsagn til "Jul på Østerbro" og afslag til "Vinterjazz" vurderes at være usaglig. Det er sekretariatets vurdering, at projekter uden for bydelsgrænsen ikke bør støttes med mindre ansøger kan sandsynliggøre, at arrangementet i det væsentligste henvender sig til Østerbroborgere. Østerbro Lokaludvalgs puljemidler er ifølge regulativet øremærket aktiviteter i bydelen. I dette konkrete tilfælde vurderer sekretariatet, at de to koncerter ikke henvender sig specifikt til østerbroborgere, og at koncerterne kunne have været afholdt inden for bydelsgrænsen uden væsentlige ændringer i projektet. "Julesalon i Kunstnerhuset" af Melou Vanggaard Der søges støtte til et 3-dages arrangement, hvor Kunstnerhuset i Classensgade holder åbent. Der vil være udstillet kunst, livemusik, lyrik og desuden et værksted for børn hvor der arbejdes kreativt med tegning, julepynt mv. Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes. Det er et nyt interessant projekt, der foregår i en del af byen, der primært er præget af beboelse og ikke har så mange tilbud til beboerne. "Babycafé og international mødreklub på Østerbro" af Østerbro Bibliotek Der søges støtte til afholdelse af ca. 6 babycafeer og mødreklubarrangementer på Østerbro Bibliotek (afholdes ca. hver 3. uge). Arrangementerne skal skabe netværk og fællesskab i barselsperioden for nybagte forældre. Grupperne er åbne for både mødre og fædre, og det vil være gratis at deltage. Der vil blive taget forskellige temaer op til de enkelte arrangementer. Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller at ansøgningen afvises. Arrangementerne foregår i Indre By bydel. Fagudvalget vurderer, at der allerede er tilbud til barslende mødre på Østerbro, bl.a. gennem den kommunale sundhedspleje og andre private tilbud. Projektet er tidligere blevet støttet af lokaludvalget, hvor det fremgik af evalueringen, at der var ringe tilslutning til flere af arrangementerne, hvorfor beløbet til hvert arrangement synes for højt. "Blandede bolsjer" af Ida Ferdinand og Metroselskabet Der søges støtte til et maleri (2x 20 m) på Byens Hegn (hegnet der omkranser byggepladserne til de nye metrostationer) ved den kommende Trianglen station. Værket opføres primo 2013, og kunstneren garanterer minimum et års holdbarhed. Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes. Der er i behandlingen lagt vægt på at Metroselskabet har støttet projektet og derfor har kvalificeret det i forhold til praktiske spørgsmål. Ideen med midlertidige kunstværker og information på Byens Hegn mens byggeriet står på er god. "The art of acting: An exploration" af Efathalia Arvaniti Der søges støtte til 15 skuespilworkshops, hvor deltagerne lærer forskellige teknikker og skuespilværktøjer. Deltagelse i projektet kræver ikke forudgående forudsætninger for skuespil, dog kræves et godt kendskab til engelsk, da undervisningen vil foregå på engelsk. Det kræves endvidere, at deltagerne forbereder sig fra gang til gang. Indstilling: Et flertal i fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises. Det vurderes at være for smal en målgruppe, da undervisningen foregår på engelsk. Endvidere ønsker flertallet af fagudvalget ikke at skabe præcedens for at give støtte til projekter med aktiviteter, der foregår på andre sprog. Kurser som disse bør kunne ligge i aftenskoleregi. "Fotokonkurrence om skønneste facader" af Østerbro Lokalråd Der søges støtte til at lave en fotokonkurrence, hvor bydelens borgere opfordres til at indsende billeder af smukke facader, der forskønner bydelen. Lokalrådets Kulturudvalg vil bedømme de indkomne Side 32

34 forslag, som efterfølgende vil blive udstillet, og der vil uddeles præmier til vinderne. Indstilling: Samtlige tilstedeværende medlemmer af fagudvalget erklærede sig inhabile. Behandlingen af ansøgningen henvises til lokaludvalget. "Klassisk Varieté" af Kildevældskirken Der søges støtte til afholdelse af en klassisk variete, hvor solister (amatører, studerende, professionelle) kan få lov at afprøve deres repertoire med en professionel pianist foran et publikum. Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes. Det er et dialogskabende projekt, hvor publikum indrages i forbindelse med den klassiske koncert. Projektet er tidligere blevet støttet, hvor det fremgik af evalueringen, at koncerten var velbesøgt. Som udgangspunkt må tilbagevendende projekter med entré med tiden kunne løbe rundt af sig selv. Det samme må forventes med dette projekt. "Vin, ost og lit live" af Cultures Der søges støtte til en række litteraturarrangementer på Østerbro, med live-interview med forskellige kendte forfattere bosat på Østerbro og efterfølgende traktement i Letz Shop. Der forventes omkring 40 deltagere til hvert af de 10 arrangementer. Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises. Projektet vurderes at være kommercielt, da arrangementerne foregår i selve butikken, som til lejligheden vil være åben. Det er derfor venskeligt at skelne, hvorvidt hovedformålet er litteraturarrangementerne eller ekstra salg. Endvidere vurderes projektet at have en smal målgruppe, da der opkræves et forholdsvis stort deltagergebyr. "Vinterjazz på Østerbro" af Østerbro Koncertforening Der søges støtte til en vinterjazzfestival med 3 koncerter i Unitarernes Hus, hvor danske og nordiske musikere spiller jazz. Indstilling: Et flertal af fagudvalget indstiller, at ansøgningen afvises. Ansøger anbefales at søge Indre By Lokaludvalgs pulje, da projektet foregår i Indre By. Østerbro Lokaludvalg har flere gange støttet projekter i Unitarernes Hus, men flertallet af fagudvalget anbefaler, at 2013-puljemidlerne bruges til projekter internt i bydelen. Sekretariatsbemærkning: Sekretariatet har i forbindelse med fagudvalgsbehandlingen af ansøgningerne "Jul på Østerbro" og Vinterjazz på Østerbro" gjort opmærksom på, at argumentationen (vedr. projekter uden for bydelsgrænsen) for tilsagn til "Jul på Østerbro" og afslag til "Vinterjazz" vurderes at være usaglig. Det er sekretariatets vurdering, at projekter uden for bydelsgrænsen ikke bør støttes med mindre ansøger kan sandsynliggøre, at arrangementet i det væsentligste henvender sig til Østerbroborgere. Østerbro Lokaludvalgs puljemidler er ifølge regulativet øremærket aktiviteter i bydelen. I dette konkrete tilfælde vurderer sekretariatet, at de to koncerter ikke henvender sig specifikt til østerbroborgere, og at koncerterne kunne have været afholdt inden for bydelsgrænsen uden væsentlige ændringer i projektet. "Østerbro synger" af Pia Scharling Der søges støtte til et sangarrangement i Krudttønden i december Repertoiret vil være årstidens sange. Der indledes med stemmetræning hvorefter der synges. Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes. Det er et dialogskabende projekt, der inddrager østerbroerne i årstidens sange. "Det uendelige billede" af Arabesk i samarbejde med Metroselskabet Der søges støtte til opførelse af et kunstværk 2x20 m på Byens Hegn ved den kommende Vibenhus Side 33

35 Runddel. Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes. Der er i behandlingen lagt vægt på at Metroselskabet har støttet projektet og derfor har kvalificeret det i forhold til praktiske spørgsmål. Ideen med midlertidige kunstværker og information på Byens Hegn mens byggeriet står på er god. "Udgivelse af bog om et langt liv på Østerbro" af Ib Thaarup Der søges støtte til udgivelse af en bog om ansøgers erindringer. Bogens formål er at udbrede kendskabet til det gamle Østerbro. Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises, da ansøgningen er ufyldestgørende - ansøgningen indeholder ikke budget og ingen tidsplan. Sekretariatet har forsøgt at indhente supplerende oplysninger, som ikke er blevet indsendt. "Indstudering og opførelse af dele af Skabelsen" af TAP-koret Der søges støtte til at indstudere og opføre del af Haydns oratorium Skabelsen med professionelle solister og dirigent. Koncerten opføres i Sions Kirke 17. december Formålet med ansøgningen er udover koncertdelen, at koret får mulighed for at dygtiggøre sig ved at spille/synge med professionelle solister. Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen delvist imødekommes med kr. øremærket budgetposterne, som relaterer sig til koncerten i Sions Kirke - "pianist til koncert, kr.", "podieudgifter 500 kr." og "mediaudgifter kr.". De øvrige udgifter støttes ikke, da disse relaterer sig til prøveforløbet, der er igangsat på bevillingstidspunktet, og som ikke vurderes at være almennyttigt og lokalt, da det drejer sig om kor fra Vestegnens Musikskole. "Åben Hal udvikling til nye brugere" af BK Skjold Der søges støtte til indkøb af nyt udstyr til brug for de ugentlige Åben Hal arrangementer I Østerbrohuset, hvor børnefamilier kan tilmelde sig og komme og dyrke sport og bruge faciliteterne hver lørdag og søndag. Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes med kr. øremærket til udgifterne til basketudstyr inkl. moms. Delvis støtte anbefales, da der udelukkende er tale om anskaffelser, som i følge ØLUs retningslinjer ikke støttes med mere end kr. Basketudstyret anbefales, da disse anskaffelser vurderes at ville komme alle brugere af Østerbrohuset til gode, og ikke kun en enkelt forening. "Planter og Plankeværk" af Pernelle Maegaard Der søges støtte til opførelse af et kunstværk ved brug af solcellelys på Byens Hegn, enten ved den kommende Trianglen eller Vibenhus metrostation. Indstilling: Fagudvalget for kultur og fritid indstiller, at ansøgningen afvises. Ansøgningen fremstår abstrakt og med manglende information om projektet fx hvad angår vedligeholdelse af værket. I øvrigt synes udgiften til honorar til kunstneren selv uforholdsmæssig høj i forhold til projektet som helhed. ØKONOMI Østerbro Lokaludvalg har til Østerbropuljens 4. ansøgningsrunde modtaget ansøgninger både til 2012 og 2013-puljemidler Ansøgt Indstillet 2012-puljemidler puljemidler Side 34

36 Puljemidler Østerbro Lokaludvalg 2012 Budget Reelt disponeret Udbetalt pr. 13. nov Østerbropuljen Ansøgte projekter Egne projekter Miljøpunkt Aktiviteter I alt Resterende til disposition pr. 13. november: kr. Østerbro Lokaludvalg har i 2013 fået udlagt kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse. VIDERE PROCES Sekretariatet meddeleler ansøgerne lokaludvalgets beslutninger og varetager den videre sagsbehandling. BILAG Oversigt ansøgninger til 4. runde.xlsx Side 35

37 ØSTERBRO LOKALUDVALG 19. Puljeansøgninger 4. runde - Børn og unge ( ) Østerbro Lokaludvalg skal behandle 9 ansøgninger på børne og ungeområdet. INDSTILLING OG BESLUTNING Fagudvalget for børn og unge indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget behandler de 9 nedenstående ansøgninger til Østerbropuljen. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg har til Østerbropuljens 4. runde modtaget 34 rettidigt indkomne ansøgninger. 9 ansøgninger er blevet forbehandlet af fagudvalget for børn og unge. LØSNING "Det er bar noget vi leger" af Kultur Østerbro, team Nordøst, Fritidshjemmet Remisen og Legeremisen Der søges støtte til en legefestival den 26. maj 2013 med musik, teater, dans, leg og socialt samvær. Festivalen henvender sig til børn (0-12 år) og deres familier. Teamet for festivalen er vand, således at målgruppen introduceres for emnet vand og bæredygtighed og for derved at skærpe interesse for miljøet. Der planlægges desuden, at lokale foreninger kan præsentere deres aktiviteter og tilbud for festivaldeltagerne. Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen imødekommes. Lokaludvalget har støttet projektet 2 gange tidligere, og evalueringerne har vist, at arrangementerne har været velbesøgte. Fagudvalget er positiv over for, at projektet er videreudviklet med nye tiltag, bl.a. mere temabaseret underholdning, og at ansøger denne gang involverer bydelens foreninger og af den vej skaber nye netværk. "Legetøjsbibliotek" af Bergliot Jeanne Jensen Der søges støtte til etablering af et legetøjsbibliotek, hvor der udlånes bæredygtigt legetøj. Samtidig skal selve lokalet også være et mødested for borgere på det nordlige Østerbro og kunne danne rammer om fx babyrytmik og andre sociale aktiviteter. Projektet løber 6 måneder som et pilotprojekt og efter en evaluering besluttes det, om projektet skal føres videre. Formålet er at skabe et mødested for forældre med børn, som ikke har så stor interaktion med andre og give mulighed for at mindre ressourcestærke forældre kan låne legetøj i stedet for at købe. Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen afvises. Projektets udgifter dækker primært anskaffelser. I følge lokaludvalgets egne retningslinjer kan der ikke ydes støtte til anskaffelser over kr. med mindre det så godt som muligt kan sikres, at anskaffelserne kommer bydelens borgere til gode. Fagudvalget vurderer, at beløbet til anskaffelser er for højt i forhold til, at der er tale om en forsøgsperiode på 6 måneder, og at det ikke kan garanteres, at de indkøbte ting også vil komme østerbroerne til gode fremadrettet. "Lille Nørd på Krudttønden" af Kultur Østerbro Der søges støtte til en event for børn/børnefamilier med værterne fra et DR børneprogram Lille Nørd. Det er en familiekoncert med et miks af sang, udklædning og eventyr med fokus på dyr. Side 36

38 Formålet er at skærpe interesse for lokalområdets dyreliv og aktivere børnene. Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen imødekommes. Det er et nyt og interessant projekt for børnefamilier, hvor underholdning kombineres med læring og viden om bydelens natur og dyreliv. "Østerbros foreninger forenes med institutioner på Østerbro" af Kultur Østerbro, Team Nordøst, Fritidshjemmet Remisen og Legeremisen Der søges støtte til at arrangere møder og workshops mellem foreninger og institutioner med henblik på at skabe mulige samarbejder og dialog. Desuden skal der laves et pr-fremstød for de involverede foreninger. Projektet er et delprojekt til legefestivalen Det er bar noget vi leger. Det er tanken at ca. 20 foreninger skal have en stand på legefestivalen, hvor de kan præsentere deres arbejde for de fremmødte. Indstilling: Fagudvalgets for børn og unger indstiller, at ansøgningen afvises. Fagudvalget er positiv for ideen omkring ideen med at skabe dialog mellem og samarbejde mellem bydelens foreninger. Derfor anbefaler fagudvalget støtte med det fulde beløb til ansøgningen om "Det er bar noget vi leger". Det er dog fagudvalgets vurdering, at udgifterne til at komme i dialog med foreningerne må ses som værende en del af "Det er bar noget vi leger" og kunne indeholdes i udgifterne til dette projekt. "Dit rum, mit rum, vores rum" af Forumteatret Prisme Der søges støtte til en interaktiv teaterforestilling og en række workshops der skaber opmærksomhed omkring aktivt medborgerskab i det offentlige rum. Der vil være workshops på Øbro Jagtvej Bibliotek (offentlige) samt for 4 skoleklasser, der også skal indgå som publikum til en af forestillingerne. Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen afvises. Udgifterne til honorarer til teatrets egne medarbejdere synes uforholdsmæssig høj. "Det kan vi lide" af Lotte Holten Der søges støtte til et kreativt ungdomsprojekt, hvor en gruppe unge mellem 12 og 16 år inviteres til en dialog om værdier. Værdierne overføres ved at tegne logoer og piktogrammer, som symboliserer værdier. Efterfølgende laves en udstilling med de tegnede værdiikoner. Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen afvises. Fagudvalgets vurderer, at ansøgningen mangler egenfinansiering/medfinansieríng og at udgifterne til honorarer til ansøger selv er ufholdsmæssigt høje. Desuden fremstår ansøgningens formål diffust og vanskelig målbar i forhold til det høje støttebeløb. "Nordic Larp Østerbro" af Kultur Østerbro, Krudttønden og Maria Franz Der søges støtte til en rollespilsevent for børn (4-15 år) og voksne i Krudttønden. Der vil være rollespil, et foredrag og en afslutningskoncert. Formålet med ansøgningen er at formidle kendskab til rollespilsmiljøer på Østerbro og derved skabe en platform for dialog og netværk i miljøet. Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen imødekommes med kr.. Det reducerede støttebeløb foreslås, da fagudvalget ikke mener, at udgifter til leje af kommunale lokaler skal dækkes af kommunale midler, dvs. reduktion af støtte med kr. Fagudvalget mener, det er et nyt og interessant initiativ på Østerbro for både børn og voksne, og at projektet vil skabe dialog og netværk. "Børne Disko Dag" af Eventlounge v/ Jan Due Der søges støtte til en børneevent (børn mellem 1 og 14 år) på Park Nightclub med børnemusik, konkurrencer, udklædning mv. Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen afvises. Fagudvalget finder Side 37

39 tidshorisonten urealistisk, da det vil være vanskeligt at stable så stort et projekt på benene i juletiden, hvor mange familier allerede er travlt beskæftiget. Desuden stiller fagudvalget sig kritisk over for konceptet. Målgruppen er for bred i forhold til at målrette aktiviteterne til de enkelte aldersgrupper og arrangementet løber over en hel dag uden der fremgår en tidsplan for aktiviteter. "Eventyrlig vinterfestival for børn" af Øbro-Jagtvej Bibliotek Der søges støtte til en række teateraktiviteter (3-4 teaterforestillinger) for børnefamilier på biblioteket i januar måned Formålet er at skabe aktiviteter for børn i en mørk tid, hvor der ikke er så mange andre aktiviteter. Indstilling: Fagudvalget for børn og unge indstiller, at ansøgningen afvises. Fagudvalget vurderer, at ansøgningens formål fremstår mangelfuldt. Der er tidligere givet støtte til familieweekendarrangementer på biblioteket, og fagudvalget anbefaler at puljemidlerne bruges på at støtte nye initiativer og udviklingsprojekter frem for mere eventprægede arrangementer. ØKONOMI Østerbro Lokaludvalg har til Østerbropuljens 4. ansøgningsrunde modtaget ansøgninger både til 2012 og 2013-puljemidler Ansøgt Indstillet 2012-puljemidler puljemidler Puljemidler Østerbro Lokaludvalg 2012 Budget Reelt disponeret Udbetalt pr. 13. nov Østerbropuljen Ansøgte projekter Egne projekter Miljøpunkt Aktiviteter I alt Resterende til disposition pr. 13. november: kr. Østerbro Lokaludvalg har i 2013 fået udlagt kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse. Side 38

40 ØSTERBRO LOKALUDVALG 20. Puljeansøgninger 4. runde - Teknik og miljø ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til 2 puljeansøgninger på teknik og miljøområdet. INDSTILLING OG BESLUTNING Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget behandler de nedenstående 2 ansøgninger til Østerbropuljen. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg har til Østerbropuljens 4. ansøgningsrunde modtaget 34 rettidigt indkomne ansøgninger. 2 ansøgninger er blevet forbehandlet af Fagudvalget for teknik og miljø. Nedenfor følger fagudvalgets indstillinger til ansøgningerne. LØSNING "Inspirationskatalog til Østerbros borgere" af Miljøpunkt Østerbro Der søges støtte til at lave et inspirationskatalog over bæredygtige projekter der er gennemført på Østerbro med henblik på at inspirere andre borgere til igangsættelse af nye bæredygtige projekter. Der udvælges ca. 10 projekter som eksempler, hvor det beskrives hvad der er gjort, hvad udbyttet har været og gode råd til processen til nye projekter. Indstilling: Indstilling: Fagudvalget for teknik og miljø indstiller at ansøgningen imødekommes. fagudvalget finder projektet interessant, dialogskabende og bydelsrettet. Jf. sekretariatets bemærkninger, bør der gøres opmærksom på, at budgetposten konceptudvikling ikke støttes. "Den glemte stamme" af Eva Wendelboe Kuczynski og Odysse Der søges støtte til en interaktiv byrumsudstilling på tre forskellige pladser på Østerbro, Tåsinge Plads, Ove Rodes Plads og Krauseparken. Projektet henvender sig primært til børnefamilier med børn i alderen 4-10 år. Formålet med projektet er at skabe bevidsthed om lokalidentitet og på hvordan man bruger og er del af et lokalområde. Indstilling: Axel Thrige Laursen og Allan Marouf forlod lokalet under behandlingen. Fagudvalget anbefaler at støtte projektet med det ansøgte beløb. Der er tale om et netværksskabende projekt, som vil sikre formidling af erfaringer og inspiration for fremtidige bæredygtige projekter i bydelen. Som udgangspunkt ydes puljestøtten primært til projekter med delvis med- eller egenfinansiering ifølge ØLUs egne retningslinjer. Dog mener fagudvalget, at der her er tale om et væsentligt egetbidrag, taget i betragtning Miljøpunktets store viden om de bæredygtige projekter, som ved dette projekt videreformidles. ØKONOMI Østerbro Lokaludvalg har til Østerbropuljens 4. ansøgningsrunde modtaget ansøgninger både til 2012 og 2013-puljemidler Ansøgt Indstillet 2012-puljemidler puljemidler Side 39

41 Puljemidler Østerbro Lokaludvalg 2012 Budget Reelt disponeret Udbetalt pr. 13. nov Østerbropuljen Ansøgte projekter Egne projekter Miljøpunkt Aktiviteter I alt Resterende til disposition pr. 13. november: kr. Østerbro Lokaludvalg har i 2013 fået udlagt kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse. VIDERE PROCES Sekretariatet meddeler ansøgerne lokaludvalgets beslutninger og varetager den videre sagsbehandling. Side 40

42 ØSTERBRO LOKALUDVALG 21. Eventuelt ( ) Side 41

43 3 HENVENDELSE OM DISPONERING AF PULJEMIDLER FRA ØKONOMIFORVALTNINGEN

44 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Kære Lokaludvalgsmedlemmer Erfaringsmæssigt kan der i lokaludvalgene være ønske om at disponere puljemidler, der overskrider udvalgenes bevilling i forventningen om, at et tilbageløb fra de uddelte puljemidler, eksempelvis som følge af forsinkede projekter, vil dække merforbruget. Borgerrepræsentationen fastlægger årligt puljemidlernes størrelse (jf. Kommissorium og Regulativ for Lokaludvalg), og bevillingen er bindende. Ifølge kommunens bevillingsregler er det ikke tilladt at foretage dispositioner, som medfører væsentlige beløbsmæssige afvigelser fra den givne bevilling uden Borgerrepræsentationens godkendelse Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Gro Kjemtrup Melchiorsen Det er derfor heller ikke tilladt at anvende et teoretisk forventet mindreforbrug som et ledigt rådighedsbeløb ved at foruddisponere midlerne til andre projekter. En omdisponering kan kun finde sted, såfremt den givne bevilling er trukket tilbage af lokaludvalget forud for omdisponeringen. Jeg vil derfor opfordre til, at I skærper opfølgningen over for de projekter, som har fået bevilget puljemidler, så det sikres, at midlerne anvendes til det afsatte formål og inden for den fastlagte tidsperiode. Eller at de afsatte puljemidler alternativt kan omdisponeres inden for det pågældende regnskabsår. Til jeres orientering kan I finde kommunens bevillingsregler her: I forlængelse heraf kan jeg oplyse, at bevillingsreglerne åbner mulighed for, at lokaludvalgene låner penge af hinanden internt, og at tilbagebetaling af et sådant lån kan finde sted i det efterfølgende regnskabsår. Med venlig hilsen Lea Bryld Kontorchef Center for Sikker By Center for Sikker By Rådhuset, 1. sal, København V Telefon EAN nummer Side 42

45 3 EVALUERING KULTURNAT 2012

46 EVALUERING KULTURNAT 2012 Hvad fungerede og hvorfor? Generelt et rigtig fint arrangement. Ca mennesker var på pladsen og der var stor tilslutning til både bål, ansigtsmaling, bandet og gøglerne. Spirekoret tiltrak igen i år mange mennesker fra begyndelsen af arrangementet. Snobrød, suppe og bålet fungerede igen godt. Det gav en rigtig god, intim stemning, og lokkede en del forbipasserende ind på pladsen fra gaden. Det fungerede fint med gøgl i bandets pauser, da det holder på folk. Der var også rigtig mange interesserede borgere i Lokaludvalgets telt. Sammenlignet med sidste år, var der flere lokaludvalgsmedlemmer der deltog i arrangementet. Merchancisen til børnene var et hit. Alle aktører/leverandører mødte op som aftalt og leverede et godt stykke arbejde (dog ikke Standupperen der valgte ikke at optræde ved arrangementet). Placeringen af ansigtsmalerne fungerede bedre i år, ligesom lyset var bedre. Både telte og elinstallationerne fungerede godt. Kaffemanden fik lavet rigtig, rigtig meget kaffe denne gang. Hvad kan gøres bedre? Hvis vi skal have standup eller fortælling næste år, skal der skabes en intimscene til det den store scene egner sig til den store scene. Parkeringstilladelser skal indhentes, så vi ikke får ballade med parkeringsvagterne igen Bandet medbringer selv PAanlæg Vi skal sikre os konstant flow i optræden/aktiviteter Sankt Jacques var utilfreds med teltopsætningen og mente ikke han var blevet hørt, på trods af at vi har talt med dem om arrangementet så vi skal sikre os at de føler de er blevet hørt, ligesom vi skal sikre at der skabes adgang til caféen. Hvis vi skal have pavilloner skal der være sider på, da det blæste en del. Musikkens lydniveau skal være i et leje, som gør dialog mulig Starttidspunktet skal være når programmet starter og de deltagende medlemmer skal være på pladsen en halv time før. Telt og scene skal stå klart tidligere på dagen (evt. kl.12.00) Arrangementet kan godt i endnu højere grad anvendes til at gøre opmærksom på Lokaludvalget og til dialog med børnefamilierne Varmere vejr Idéer til næste år: Mere opsøgende arbejde fra medlemmerne side og konkret dialog mellem LU og borgerne om specifikke emner (Ex. hvad mener I/du om xx??). Evt kunne der etableres små voxpop borde ved hver aktivitet (ansigtsmaling, bål, kaffe etc.), så vi får fat i alle de børnefamilier/forældre, der opholder sig længe ved de forskellige aktiviteter, i stedet for at vente på at de selv ligger vejen forbi LU-teltet. Side 43

47 Måske et stort cirkustelt næste år, der dækker hele pladsen i tilfælde af regn Lentz ville måske gerne være med næste år. Aktiviteter for børn og voksne, der i højere grad matcher lokaludvalgets projekter. Planen for ØLUbodpasserne skal også indeholde mulige arbejdsopgaver, som man kan tilmelde sig på forhånd. Herunder skal én af opgaverne være at lave opsøgende arbejde ved arrangementet. Side 44

48 4 RAPPORT FORENINGSGUIDERNE ØSTERBRO 2012

49 ForeningsGuiderne Østerbro Årsrapport November 2012 Side 45

50 Indholdsfortegnelse 1. Om ForeningsGuiderne Østerbro s Året der gik s Årssammenligning s Case s Anbefalinger s. 5 2 Side 46

51 1. Om ForeningsGuiderne Østerbro Kort om ForeningsGuiderne: ForeningsGuiderne er et samarbejdsprojekt mellem Integration og Fritid, Københavns Kommune og Dansk Flygtningehjælp. Baggrunden for indsatsen er, at børn med etnisk minoritetsbaggrund generelt er underrepræsenteret i dansk foreningsliv. Projektet handler derfor om at guide etniske minoritetsbørn ud i foreningslivet. Projektet bliver ved med at udvide sig til flere bydele og er i dag i 11 bydele i København og på Frederiksberg. Østerbro Lokaludvalg har finansieret Østerbrogruppen i 3 ½ år. Frivilliggruppen: ForeningsGuiderne Østerbro består pr af en koordinator og 7 frivillige. En af guiderne har været med fra start (2009) seks nye er kommet til i Gruppen er yderst velfungerende og engageret. Særligt for Østerbrogruppen er vores Fælles Guidning, hvilket indebærer at de frivillige mødes hver tirsdag og guider sammen Guideforløb: Fra d har ForeningsGuiderne på Østerbro færdiggjort 73 forløb med børn og deres familier. Det samlede antal dækker over: - 40 forløb hvor børn med ForeningsGuidernes hjælp kom af sted til en forening. Familierne har fået information fra ForeningsGuiderne via telefon/mail og personligt møde, og har i de fleste tilfælde også haft en guide med sig i foreningen forløb hvor en ForeningsGuide havde længerevarende kontakt med en familie og vejledte om foreningsmuligheder, men hvor forløbet ikke resulterede i et foreningsbesøg. Familien er dog blevet bekendt med muligheder for foreninger og for at få hjælp fra ForeningsGuiderne. - 8 forløb hvor familien meldte fra ved første kontakt med guiden. Disse familier var enten kommet i gang selv eller ønskede af andre grunde ikke ForeningsGuidernes hjælp Herudover er der 25 igangværende guideforløb, hvor guiden er i dialog med familien og foreningen, men hvor barnet endnu ikke er kommet af sted. Heraf er 2 af forløbene mentorforløb, hvor barnet bliver fulgt tættere og over et halvt år. Venteliste: Der er i øjeblikket 12 børn på venteliste, som venter på at blive guidet ud i foreningslivet af ForeningsGuiderne. Ventelistens længde er på sit laveste i år. Vi stræber konstant efter at have så kort en venteliste som muligt, men grundet både vores frivilliggruppes kapacitet, samt foreningernes kan vi ikke guide alle med det samme. Opfølgning: Der er tæt opfølgning med vores mentorforløb, men også ved de almindelige guideforløb er der god opfølgning. Der følges op 14 dage efter første foreningsbesøg og igen ved sæsonafslutning (halvårligt). Opfølgningen giver et overblik over om de børn vi følger rent faktisk bliver i foreningen. Herudover virker opfølgningen til at afklare de tvivlspørgsmål og uklarheder, der i nogle tilfælde betyder at familien opgiver at blive i foreningen, og bidrager derfor til barnets fremadrettede medlemskab i foreningen. Ved sidste sæsonopfølgning i juli 2012 var der 11 ud af 22 guideforløb, hvor barnet stadig gik i foreningen. Næste sæsonopfølgning bliver i december Side 47

52 2. Året der gik Lokale samarbejdspartnere: ForeningsGuiderne har et godt samarbejde med Kildevældsskolen, Lundehusskolen og Vibenhusskole. Et særligt godt samarbejde har vi med de tre skolers integrationsvejledere. De har et godt kendskab til børnene og skaber en kontakt mellem ForeningsGuiderne og de børn som har brug for vores hjælp. Herudover er der et godt samarbejde med Områdefornyelsen, som ForeningsGuiderne bl.a. har arrangeret Kildevældsfestivalen med og deltaget i to projektgrupper. Områdefornyelsen bidrager bl.a. med sparring og vidensdeling og er ramme for en del netværksgrupper såsom det nyetablerede Børn og Ungenetværk. Foreninger ForeningsGuiderne arbejder fremadrettet på at få et tæt samarbejde med de lokale foreninger. Det betyder, at vi har fået et tættere samarbejde med en række foreninger. ForeningsGuiderne har i 2012 haft kontakt med- og fulgt børn til - følgende foreninger: Dans med Joy, Handelstandens Boldklub, Trampeland, Hovedstandens Svømmeklub, BK Skjold, Bokseklubben Sparta, Bokseklubben IK99, Boldklubben 1950, Blegdamsremisen, Den Danske Karateskole, FK Prespa (Fodbold), 2.Absalon (Spejder), Nørrebro United (Fodbold), Østerbro Karateskole, Gymna 2B, Øbro Gymnastikforening, Fritidsforeningen Kildevæld og Østerbro Ungdomsskole. Arrangementer som ForeningsGuiderne har deltaget i Jan-Nov 2012: ForeningsGuiderne på Østerbro har deltaget i: Byttemarked på Kildevældsskolen Foreningsdag på Lundehusskolen Det er bare noget vi leger festival v. Remisen Foreningernes dag i Svanemøllehallen Globalt Forår på Nørrebro ForeningsGuiderne på Østerbro har været medarrangør på: Workshop for børn i Skt Kjelds Kvarteret Udvikling af Centralen (kontorfællesskab i Områdefornyelsen) Udvikling og afvikling af Kildevældsfestivalen i samarbejde med Områdefornyelsen Rekruttering på Egmontgården Udfordringer: At arbejde med frivillige indebærer ofte en vis udskiftning af frivillige i frivilliggruppen, hvilket både bruger ressourcer og tid. I 2013 vil ForeningsGuiderne på Østerbro derfor have større fokus på fastholdelse af frivillige. Samarbejde med lokaludvalget: ForeningsGuidernes samarbejde med lokaludvalgets kontaktgruppe har været en fordel og været givende i form af erfaringsudveksling og i udbredelse af netværk. Jeg forslår derfor at viderekøre samarbejdet med et møde hver tredje måned. I dette år har samarbejdet været koncentreret omkring Rymarksvænge og Ryparken, hvor ForeningsGuiderne har fået større indsigt i området og bedre lokale kontakter til foreninger. 4 Side 48

53 3. Årssammenligning År Guideforløb i alt Guidet til forening Fastholdt efter ½ år (forventet) Cases ForeningsGuiderne har guidet mange forskellige børn, men for at give indsigt i et typisk guideforløb og den forskel vi mærker vi gør, vil jeg kort fortælle to af de historier vi som ForeningsGuider har været vidner til på Østerbro: 1. Tilbage i september var vi to guider der besøgte en familie, der kommer fra Somalia. Familien består af en mor og hendes fire børn: tre piger på henholdsvis 18, 12, 11 år og en dreng på 14. Moren er alene med børnene, hvoraf de to ældste ikke taler særlig godt dansk, da de først er kommet tilbage til landet for 1.5 år siden. Den 14-årige dreng var overvægtig og havde svært ved at falde til i Danmark. Han blev guidet til en lokal bokseklub, hvor han nu dedikeret møder op alene fire gange om ugen. Træneren har fortalt mig, at han altid er i god tid, for ikke at gå glip af noget og hver gang viser stor entusiasme. Den ældste pige, der også har svært ved sproget, er startet til fitness, hvilket hun er rigtig glad for. Hun skal desuden til at starte i en pigeklub, hvor hun glæder sig til at møde nogle piger, der måske kan blive hendes nye venner. De to yngste piger er begge startet til syning i Ungdomsskolen, og den yngste er samtidig startet 'ekstra dansk', hvor hun kan få hjælp til sine lektier. Pigerne er desuden kommet i et mentorforløb, hvor jeg tydeligt kan mærke på ikke mindst dem, men også deres mor, hvor stor en forskel nye venner og en ugentlig aktivitet har gjort for dem. Af Maiken Stjernholm, frivillig 2. I august var jeg hjemme hos en alenemor og hendes 4-årig søn. Moderen kom til landet for fem år siden fra Uzbekistan og havde efter flere års sprogtræning netop fået sit første job. Da hun ikke havde det store netværk i København havde hun svært ved at nå fra arbejde og hente sin søn og tage til en aktivitet med ham, eftersom de fleste foreninger afholder aktiviteter forholdsvist tidligt på dagen for små børn. På mit besøg fandt vi sammen ud af, at der lå en gymnastikforening tæt på hvor de boede, som de godt kunne nå til. Vi meldte ham til og moderen bød mig på lækker middag og sagde 1000 tak for hjælpen. Hendes 4-årige søn er super glad for at gå til gymnastik, har fået nye venner og familien er stadig i kontakt med os, da drengen også gerne vil starte til svømning til næste sæson. Af Sarah Katz, ForeningsGuide Koordinator 5. Anbefalinger 1. Områdefornyelsen om ForeningsGuiderne på Østerbro: Til Lokaludvalg Østerbro. Vedr. ForeningsGuiderne. ForeningsGuiderne Østerbro har nu haft arbejdsplads hos Områdefornyelsen i Skt Kjelds Kvarter i 2 år, sammen med en række andre projektarbejdere og frivillige i Centralen. Det er et stort aktiv for alle parten at indgå i dette netværk i kvarteret. Den nuværende foreningsguide koordinator Sarah Katz indgår i flere af Områdefornyelsens aktiviteter. Hun sidder i projektgruppe Steder for unge, der arbejder med at skabe bedre steder for unge - ude 5 Side 49

54 såvel som indendørs i kvarteret. Projektgruppe har netop afholdt to workshops for henholdsvis 7-12 årige og årige børn og unge. Her deltog Sarah i planlægningen og gennemførelsen af arrangementer. Sarah er desuden en vigtig medspiller i den årlige Kulturfestival i Kildevældsparken, hvor det lokale foreningsliv viser hvad de kan. Her arrangerede Sarah bl.a. et Stjerneløb for børn rundt til de forskellige foreninger. I arbejdet med børn og unge er det en stor fordel for områdefornyelsen at have Sarah in house med hendes lokalkendskab til børn og unge og foreningerne. Mvh. Torkil Lauesen, Projektleder Områdeløft Skt. Kjelds Kvarter 2. Mattias Straub Træner og bestyrelsesmedlem i Bokseklubben IK99 Bokseklubben IK99 har været glade for samarbejdet med foreningsguiderne. Samarbejdet har styrket bokseklubben, hvad angår synlighed for potentielle nye målgrupper, og har været medvirkende til at klubben har erhvervet fire nye medlemmer. Vi har oplevet kommunikationen med foreningsguiderne som professionel og imødekommende, og glæder os til samarbejde med foreningsguiderne i fremtiden. Med venlig hilsen Mattias Straub Træner og bestyrelsesmedlem i bokseklubben IK99 3. Lartey Lawson Formand for Fritidsforeningen Kildevæld Vedr. Fritidsforeningen Kildevælds samarbejde med Foreningsguiderne og i særdeleshed Koordinator Sarah Katz. Fritidsforeningen Kildevælds projektleder, Mette Mertz, har siden i år haft tæt samarbejde med Sarah Katz. De deler kontorplads og arbejder hver uge omkring 15 timer side om side med deres respektive projekter. For Fritidsforeningen Kildevæld har dette samarbejde været yderst gavnligt og styrker vores bestræbelser for at give områdes børn bedre muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter. Samarbejdet byder på daglig sparring, fællesskab og inspiration. Og ikke mindst et direkte samarbejde i forhold til enkelte børns familier, som vi i fællesskab hjælper på vej til et aktivt fritidsliv. Fritidsforeningen Kildevæld ser frem til forsat godt samarbejde med Foreningsguiderne. MVH Lartey Lawson Formand for FF Kildevæld 6 Side 50

55 4 KONTRAKT FORENINGSGUIDEKOORDINATOR 2012

56 Side 51

57 Side 52

58 Side 53

59 Side 54

60 5 DRIFTSSTØTTEKONTRAKT ØLU-MPØ

61 Side 55

62 Side 56

63 Side 57

64 Side 58

65 Side 59

66 Side 60

67 Side 61

68 Side 62

69 5 REVIDERET KOMMISSORIUM FOR LOKALUDVALG

70 Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden nedsat i alt 12 lokaludvalg i 10 bydele efter bestemmelsen i den kommunale styrelseslovs 65d. Dette kommissorium erstatter det hidtil gældende kommissorium for lokaludvalg. Kommissoriet træder i kraft den 1. juli Formål: For at skabe bedre sammenhæng mellem kommunens overordnede og lokale indsatser skal lokaludvalgene i samspil med bydelenes borgere agere lokalt i lyset af de temaer og rammer, der er centrale for Borgerrepræsentationen. Lokaludvalgene skal bidrage til en gensidig kontakt mellem Borgerrepræsentationen og bydelene og være med til at kvalificere beslutningsgrundlaget for Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og fagudvalgene i forhold til lokale synspunkter og holdninger. Lokaludvalgene skal endvidere arbejde aktivt med de temaer, der er væsentlige i den enkelte bydel og bringe lokale interesser og behov videre til Borgerrepræsentationen. Baggrund: Lokaludvalgene kan være rådgivende eller have en begrænset beslutningskompetence inden for et nærmere angivet område. Borgerrepræsentationen kan henlægge opgaver til et lokaludvalg ved delegation eller tillægge udvalget opgaver til selvstændig varetagelse, medmindre andet er fastsat eller forudsat i lovgivningen. Henlæggelse af opgaver ved delegation indebærer, at lokaludvalgene er undergivet Borgerrepræsentationens beslutninger i enhver henseende. Da lokaludvalgene har fået tillagt opgaver til selvstændig varetagelse, har Borgerrepræsentationen vedtaget et regulativ for hvert lokaludvalg, som er godkendt af indenrigs- og sundhedsministeren. Lokaludvalgenes opgaver Lokaludvalgenes opgavevaretagelse Lokaludvalgene skal ved varetagelsen af deres opgaver: Arbejde lokalt med de temaer og rammer, som er centrale for Borgerrepræsentationen. I den forbindelse skal lokaludvalgene være bindeled mellem borgere og Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg i spørgsmål, der har særlig betydning for bydelen. Arbejde opsøgende i bydelen for at engagere et bredt udsnit af borgere i bydelens udvikling og daglige liv. Styrke sammenhængen mellem den bydækkende og den lokale politik. Stå for den lokale borgerdialog i samarbejde med kommunens forvaltninger og understøtte dialogen mellem borgere i bydelen, Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående 1 Side 63

71 udvalg. Endvidere skal lokaludvalgene sikre, at borgernes synspunkter indgår i beslutningsgrundlaget for den politiske behandling af sager, der har særlig betydning for den enkelte bydel. Samarbejde med eksisterende netværk indenfor f.eks. boligorganisationer, foreninger, erhvervsliv, skoler og institutioner, samt støtte dannelse af nye netværk i bydelen. Inddragelse af lokaludvalg Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal inddrage lokaludvalgene, inden der træffes endelig politisk beslutning i sager, der er af særlig betydning for bydelen, f.eks. på områderne: fysisk planlægning, miljø, sundhed, trafik, idræt, skole, børn, unge, ældre og kultur. Pligten til inddragelse indtræder, når en sag er af særlig betydning for bydelen. Pligten til inddragelse indtræder dog ikke, såfremt sagen alene er af generel interesse for en bredere kreds af borgere, f.eks. for alle borgere i kommunen. Pligten til inddragelse gælder således f.eks. ikke kommunens samlede budget. Forvaltningerne skal ved opstart af en sag vurdere, om en sag er af en sådan særlig betydning for en bydel, at lokaludvalget derfor skal inddrages. I sager af særlig betydning for bydelen indledes en dialog mellem forvaltningen og lokaludvalgssekretariatet om, hvordan inddragelsen kan tilrettelægges bedst muligt. Lokaludvalgene skal inddrages tidligt i sager af særlig betydning for bydelen og sager, hvor inddragelsen vurderes, at kunne give den politiske beslutning et lokalt præg. Den tidlige inddragelse må ikke føre til længere sagsforløb. Forvaltningerne og lokaludvalgene skal ved opstart af en sag aftale hvordan den tidlige inddragelse kan tilrettelægges. Herunder skal det afklares om sagen egner sig til borgerdialog og i givet fald, hvordan denne kan tilrettelægges. Hvis der ikke aftales tidlig inddragelse, skal der ske almindelig høring af lokaludvalgene. I sager, hvor Københavns Kommune har pligt til at gennemføre en offentlig høring, skal lokaludvalgene høres, selvom der er sket tidlig inddragelse. Frister for lokaludvalgenes svar bør fastsættes, så der er tid for lokaludvalgene til at føre dialog med borgerne, inden lokaludvalgene behandler sagen i et møde. Forvaltningerne skal bidrage til at sikre at de nødvendige ressourcer er til stede i den borgerdialog, der igangsættes. Lokaludvalgene er forpligtet til at afgive udtalelser til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg efter anmodning herom. Lokaludvalgene kan vælge at svare, at udvalget ikke har bemærkninger til sagen. For Borgerrepræsentationen er det et højt prioriteret mål, at lokaludvalgene bidrager til en dialog, der når ud til den enkelte borger. Derfor er det af afgørende betydning for Borgerrepræsentationens, Økonomiudvalgets og de stående udvalgs behandling af lokaludvalgenes udtalelser, at forvaltningerne og lokaludvalgene redegør for den forudgående proces, som lokalt har fundet sted, således at det dokumenteres, at udtalelsen afspejler holdninger og synspunkter i lokalområdet. I tilfælde af, at et forslag fra et lokaludvalg ikke følges, skal forvaltningerne give en begrundelse herfor i indstillingen eller i bilaget til indstillingen. 2 Side 64

72 Udtalelser til eksterne myndigheder Lokaludvalgene kan på lokaludvalgets vegne udtale sig til eksterne myndigheder i sager, hvor Københavns Kommune har ret til at udtale sig, og som er af særlig betydning for bydelen. Områder hvor dette kan blive aktuelt er f.eks. trafikplanlægning, konkrete integrationsprojekter i bydelen, større infrastrukturprojekter samt ændringer af den offentlige service i lokalområdet. Lokaludvalget skal sende kopi af sin udtalelse til Borgerrepræsentationens Sekretariat, som orienterer Borgerrepræsentationen. Borgerrepræsentationens Sekretariat fremsender endvidere til orientering udtalelsen til Center for Sikker By, Økonomiforvaltningen samt den relevante fagforvaltning. Fagforvaltningen retter henvendelse til Center for Sikker By, hvis det vurderes nødvendigt med en udtalelse fra fagudvalget, der supplerer lokaludvalgets høringsbrev. Borgerrepræsentationens Sekretariat orienterer Borgerrepræsentationen om den supplerende udtalelse. Lokaludvalgene har mulighed for på lokaludvalgets vegne at udtale sig til eksterne myndigheder i sager, hvor Københavns Kommune ikke har høringsret. Lokaludvalget skal sende kopi af sin udtalelse til Borgerrepræsentationens Sekretariat, som orienterer Borgerrepræsentationen. Borgerrepræsentationens Sekretariat fremsender endvidere til orientering udtalelsen til Center for Sikker By, Økonomiforvaltningen samt den relevante fagforvaltning. Fagforvaltningen retter henvendelse til Center for Sikker By, hvis det vurderes nødvendigt med en udtalelse fra fagudvalget, der supplerer lokaludvalgets udtalelse. Borgerrepræsentationens Sekretariat orienterer Borgerrepræsentationen om den supplerende udtalelse. Lokaludvalgets ret til at udtale sig til eksterne myndigheder medfører ikke en ret for lokaludvalget til at klage/anke til eksterne myndigheder over afgørelser truffet af Københavns Kommune. Forslag fra lokaludvalgene Lokaludvalgene har ikke initiativret i forhold til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget eller de stående udvalg. Men lokaludvalgene kan fremsende forslag, som lokaludvalgene ønsker behandlet i enten Økonomiudvalget eller i et af de stående udvalg, til Overborgmesteren eller til den relevante fagborgmester, som herefter vil beslutte, om sagen skal på udkastet til dagsordenen for et møde i Økonomiudvalget eller i et af de stående udvalg. Borgerrepræsentationen anbefaler en procedure, hvorefter alle forslag fra lokaludvalgene sættes på dagsordenen for møde i Økonomiudvalget eller i et af de stående udvalg. Lokaludvalget skal tage udgangspunkt i kommunens ressortfordeling ved fremsendelse af forslag. Ved tvivlsspørgsmål skal forslaget sendes til Økonomiudvalget. Forslag som et lokaludvalg har fremsendt til Overborgmesteren eller den relevante fagborgmester, vil blive samlet på dagsordenen som forslag der vedrører lokalområderne. Lokaludvalgene kan vælge at søge om foretræde for Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg efter de almindelige regler om foretræde. Miljøopgaven Lokaludvalgene skal støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, virksomheder og organisationer i bydelen til aktivt at deltage i miljøprojekter, der samtænker miljø med det sociale, kultur, byplanlægning, økonomi og integration. Lokaludvalgene skal ligeledes skabe lokal interesse og dialog om væsentlige miljøspørgsmål. Lokaludvalgenes miljøaktiviteter skal i øvrigt understøtte Københavns Kommunes visioner og mål på miljøområdet. 3 Side 65

73 Med henblik herpå skal lokaludvalgene årligt tilrettelægge det lokale miljøarbejde, gennemføre egne miljøaktiviteter og/eller give økonomisk støtte til lokale miljøprojekter, f.eks. Miljøfondene. Herunder skal lokaludvalgene: Arbejde for vedvarende forbedringer i det lokale miljø. Iværksætte aktiviteter, der gør det lettere for borgere, virksomheder og organisationer i bydelen at handle miljøbevidst og ressourcebesparende i hverdagen. Bidrage til udvalgte miljøprojekter og -kampagner i Københavns Kommune, som retter sig mod borgere, virksomheder og organisationer i bydelen, og bidrage til overholdelse af Københavns Kommunes forpligtelser vedrørende lokale miljøindsatser. Samarbejde med lokale miljøaktører i bydelen og på tværs af bydelene om fælles miljøtemaer, hvor lokaludvalgene finder det relevant. Afrapportering Lokaludvalgene udarbejder årligt en digital rapport om forbrug af midler til lokale miljøaktiviteter. Såfremt lokaludvalgene tillige udarbejder en generel afrapportering om lokaludvalgenes aktiviteter og brug af midler, kan afrapporteringen om forbrug af midler til miljøarbejde indgå i dette. Afrapporteringen forelægges Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til orientering. Udarbejdelse af forslag til bydelsplan Økonomiudvalget skal i samarbejde med lokaludvalget udarbejde et forslag til bydelsplan i lokaludvalgets bydel. Forslaget til bydelsplan tilvejebringes på grundlag af en arbejdsplan, der fastlægger plantemaer, overordnede mål for udviklingen, en strategi for dialog og borgerinddragelse samt procesforløbet og herunder lokaludvalgets medvirken. Arbejdsplanen fastlægges af Økonomiudvalget efter udtalelse fra lokaludvalget. Økonomiforvaltningen har ansvaret for det praktiske arbejde med at tilvejebringe forslag til arbejdsplan og bydelsplan samt for sekretariatsbetjeningen af lokaludvalget i forbindelse med dette arbejde. Opgave til selvstændig varetagelse Borgerrepræsentationen har i henhold til lov om kommunernes styrelse 65d, stk. 2, nr. 10, henlagt følgende opgave til lokaludvalgenes selvstændige varetagelse: Udmøntning af én årlig pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse. Lokaludvalgene fastlægger selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler. Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra borgere, brugere og foreningslivet. Lokaludvalgene kan også indgå i samarbejdsprojekter med andre aktører, f.eks. andre lokaludvalg om aktiviteter i og udenfor bydelen. Endelig kan lokaludvalgene afsætte puljemidler til egne projekter, dog således at puljemidlerne primært 4 Side 66

74 kommer borgerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens borgere og brugere. Lokaludvalget kan efter de almindelige delegationsregler henlægge administrationen af puljemidler til lokaludvalgets sekretariat eller til formanden. Det er en forudsætning, at det med fornøden klarhed og bestemthed fremgår, hvilke beføjelser der overlades og til hvem. Det er endvidere en forudsætning, at lokaludvalget udøver kontrol med udøvelsen af de delegerede beføjelser. Lokaludvalgets sekretariat Lokaludvalget sekretariatsbetjenes af Økonomiforvaltningen. Den daglige betjening af lokaludvalget sker i et lokalt placeret sekretariat, hvor medarbejderne således er ansat i Økonomiforvaltningen. Tilrettelæggelse af arbejdet Lokaludvalget udøver sin virksomhed i møder, der er offentlige. Lokaludvalget kan nedsætte arbejdsgrupper/studiekredse/fokusgrupper/dialogfora, som kan rådgive lokaludvalgene. Arbejdsgrupperne kan ikke have selvstændig beslutningskompetence. I arbejdsgrupperne kan, ud over udvalgets medlemmer og suppleanter, indgå borgere, brugere, repræsentanter fra forvaltningerne og andre interessenter. Lokaludvalget kan indstille medlemmer fra lokaludvalget til at repræsentere udvalget i bestyrelser indenfor lokaludvalgets arbejdsområde. Sådanne indstillinger behandles af Borgerrepræsentationen. Lokaludvalget fastsætter selv sin forretningsorden med udgangspunkt i normalforretningsorden for lokaludvalg. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. juni Side 67

75 5 LOKALUDVALGENES MILJØOPGAVE - VEJLEDNING TIL ØKONOMISTYRING OG OPFØLGNING

76 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Lokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning Dette notat er tænkt som en vejledning til lokaludvalg og miljøpunkter om, hvordan parterne fremadrettet kan tilrettelægge planlægning og opfølgning i forhold til den kommunalt finansierede lokale miljøopgave. Notatet er opdelt så første halvdel henvender sig til samtlige bydele altså både de bydele, hvor lokaludvalget har hjemtaget miljøopgaven og de bydele hvor miljøpunktet modtager driftsstøtte fra lokaludvalget. Den sidste halvdel af notatet henvender sig direkte til lokaludvalg og miljøpunkter i de bydele, hvor lokaludvalget yder årlig driftsstøtte til miljøpunkterne Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Louise Nordskilde/ Lars Ethelberg Nielsen GENEREL VEJLEDNING VEDR. MILJØOPGAVEN Lokaludvalgene overtog den 1. juli 2011 ansvaret for opgaven med at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde. Seks lokaludvalg har hjemtaget opgaven og har ansat en miljømedarbejder til at understøtte løsningen af den kommunalt finansierede lokale miljøopgave. Seks lokaludvalg varetager den lokale miljøopgave ved at yde årlig driftsstøtte til fondene bag miljøpunkterne, der således på vegne af lokaludvalget løser den kommunalt finansierede lokale miljøopgave. Kommissorium for Lokaludvalg I Kommissorium for Lokaludvalg (BR 15/6-2011) er lokaludvalgenes miljøopgave beskrevet. Ifølge Kommissoriet skal lokaludvalgene: Støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, virksomheder og organisationer i bydelen til aktivt at deltage i miljøprojekter, der samtænker miljø med det sociale, kultur, byplanlægning, økonomi og integration. Skabe lokal interesse og dialog om væsentlige miljøspørgsmål. Understøtte kommunens visioner og mål på miljøområdet via udvalgets miljøaktiviteter. Årligt tilrettelægge det lokale miljøarbejde ved at gennemføre egne miljøaktiviteter og/eller give økonomisk støtte til lokale miljøprojekter, f.eks. Miljøfondene. Arbejde for vedvarende forbedringer i det lokale miljø. Iværksætte aktiviteter, der gør det lettere for borgere, virksomheder og organisationer i bydelen at handle miljøbevidst og ressourcebesparende i hverdagen. Bidrage til udvalgte miljøprojekter og -kampagner i Københavns Kommune, som retter sig mod borgere, virksomheder og organisationer i bydelen, og bidrage til overholdelse af Københavns Kommunes forpligtelser vedrørende lokale miljøindsatser. Center for Sikker By Rådhuset, 1. sal, København V Telefon Mobil EAN nummer Side 68

77 Samarbejde med lokale miljøaktører i bydelen og på tværs af bydelene om fælles miljøtemaer, hvor lokaludvalgene finder det relevant. Herudover skal lokaludvalgene årligt afrapportere til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget om løsningen af miljøopgaven. Afrapporteringen sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest den 1. maj hvert år. Afrapporteringen skal udarbejdes digitalt og redegøre for lokaludvalgets brug af midler til lokale miljøaktiviteter i det forgangne år. Afrapporteringen skal desuden rumme en oversigt over opnåede resultater (jf. Notat om det faglige ophæng for miljøopgaven jf. BR beslutning den 15. juni 2011). I den udstrækning, at lokaludvalget udarbejder en generel afrapportering om samtlige udvalgets aktiviteter og brug af midler, kan afrapporteringen om forbrug af midler til miljøarbejdet indgå i denne. Det er Økonomiforvaltningens anbefaling, at samtlige lokaludvalg (også de som har hjemtaget miljøopgaven) årligt planlægger det lokale miljøarbejde. Formålet med planlægningen er dels at lokaludvalget bedre kan udnytte de miljøfaglige kompetencer lokaludvalget råder over til at gennemføre et effektivt lokalt miljøarbejde. Formålet er også, at lokaludvalget opnår bedre mulighed for at etablere samarbejdsrelationer med miljøpunkterne i bydelen, Teknik- og Miljøforvaltningen og andre samarbejdsparter for det kommende år. Endelig bidrager planlægningen af miljøarbejdet til at lokaludvalget årligt kan synliggøre resultaterne af det lokale miljøarbejde i den årlige afrapportering, som der i Kommissorium for Lokaludvalg stilles krav om. VEJLEDNING VEDR. DRIFTSSTØTTE Mellem de seks lokaludvalg og miljøfondene er der indgået aftaler om driftsstøtte, som beskriver parternes forpligtelser i henhold til den lokale miljøopgave. I driftsstøtteaftalerne fremgår det, at miljøpunktet løser den lokale miljøopgave på vegne af lokaludvalget, sådan som den er formuleret i Kommissorium for Lokaludvalg. Det er vigtigt at fastslå, at de lokaludvalg som yder driftsstøtte til miljøfondene fortsat har ansvaret for varetagelsen af den lokale miljøopgave. Herunder har lokaludvalget sammen med miljøfonden et ansvar for at miljøopgaven bliver varetaget i overensstemmelse med formuleringen af den lokale miljøopgave i Kommissoriet. Og lokaludvalget står til ansvar overfor Københavns Borgerrepræsentation i forhold til at redegøre for anvendelse af midler til miljøarbejdet samt opnåede resultater af miljøarbejdet. Formålet med nedenstående vejledning er at redegøre for de nødvendige formkrav til udformningen af hhv. budget, årsplan, regnskab og årsberetning, således at den nødvendige dokumentation og opfølgning i forhold til løsningen af den lokale miljøopgave kan Side 2 af 6 Side 69

78 ske. Formkravene er alene opstillet af hensyn til miljøfondenes og lokaludvalgenes mulighed for at redegøre for anvendelsen af den kommunale driftsstøtte, herunder de opnåede resultater. Lokaludvalgets opgaver i forhold til driftsstøtten Lokaludvalget har følgende opgaver i forhold til at yde driftsstøtte til miljøfonden: Indgåelse af aftale om driftsstøtte med fonden bag miljøpunktet, herunder fastsættelse af størrelsen af den årlige driftsstøtte. Årlig godkendelse af årsplan og budget, for så vidt angår støttebeløbet, som forudsætning for udbetaling af støttebeløbet. Sikring af at årsplanen lever op til de forpligtelser for varetagelsen af det lokale miljøarbejde, som er beskrevet i Kommissorium for Lokaludvalg. Være i løbende dialog med miljøpunktet, for at sikre implementering af årsplanen. Tage stilling til årsberetning fra fonden bag miljøpunktet, for så vidt angår støttebeløbet. Årligt afgive en digital rapport til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget om anvendelse af midler til lokale miljøaktiviteter, herunder resultater og effekter. Afrapporteringen sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest den 1. maj hvert år. Sikre koordinering og sammenhæng mellem de lokale miljøaktiviteter og lokaludvalgets øvrige opgaver. Miljøfondenes opgaver i forhold til driftsstøtten Miljøfondene har jf. aftaler om driftsstøtte en række opgaver i forbindelse med modtagelse af driftsstøtte fra lokaludvalget. Herunder skal miljøfonden sørge for: At der årligt udarbejdes forslag til årsplan og budget for miljøarbejdet, for så vidt angår støttebeløbet. Sikre at årsplanen lever op til de forpligtelser for varetagelsen af det lokale miljøarbejde, som er beskrevet i Kommissorium for Lokaludvalg. Sikre at årsplanen for miljøarbejdet bliver implementeret, herunder de aftalte aktiviteter. Sikre den løbende dialog med lokaludvalget om implementering af årsplanen og det lokale miljøarbejde. At der årligt udarbejdes årsberetning og regnskab for miljøarbejdet, for så vidt angår støttebeløbet. Vejledning og anbefalinger til økonomistyring og opfølgning i forhold til driftsstøtten Både lokaludvalg og fonde bag miljøpunkter skal leve op til de krav, der dels er fastlagt i Kommissorium for Lokaludvalg, dels er beskrevet i aftalerne om driftsstøtte. Dette stiller krav til begge parter i forhold Side 3 af 6 Side 70

79 til udformning af årsplaner, budget, årsberetning og regnskab, såvel som til sammenhængen mellem dem. Der stilles krav til lokaludvalgene om at dokumentere resultaterne af driftsstøtten til miljøpunkterne. Dette betyder, at det ikke er tilstrækkeligt at redegøre for, hvordan driftsstøtten er anvendt til administrative udgiftsposter i miljøpunktet. Det er også nødvendigt at påvise, hvilke konkrete miljøaktiviteter, den kommunale driftsstøtte har bidraget til. Det er op til det enkelte lokaludvalg og miljøpunkt sammen at aftale hvilken udformning af hhv. årsplan, budget, årsberetning og regnskab, der skal gælde i den enkelte bydel. Valg af udformning (herunder detaljeringsgrad) afhænger også af, hvor stor en andel af miljøpunktets samlede budget, der udgøres af støtten fra lokaludvalgene. Ud fra miljøfondens årsplaner, budgetter, regnskaber og årsberetninger skal det dog være muligt at redegøre for præcist hvilke aktiviteter, der er finansieret af lokaludvalgets kommunale driftsstøtte. Udformning af årsplaner for miljøarbejdet Der skal årligt udarbejdes årsplan, for så vidt angår støttebeløbet (jf. aftale om driftsstøtte). Årsplanen bør indeholde: Strategiske overvejelser og mål for det kommende år. Indsatsområder og arbejdsmetoder. Planlagte aktiviteter for det kommende år med præcisering af formål, målgruppe og projektperiode for hver aktivitet (se forslag til skabelon for årsplan nedenfor). Lokale succeskriterier, der gør det muligt at vurdere, hvorvidt aktivitetens formål og indsatsområder er opfyldt. Succeskriterierne for hver aktivitet bør så vidt muligt angive resultat- og effektmål for aktiviteten (fx strømforbrug i bydel er faldet med X %). Disse kan evt. suppleres med aktivitetsmål (fx der er afholdt X borgermøder). For de miljøpunkter, hvor driftsstøtten fra lokaludvalget udgør en mindre andel af miljøpunktets samlede indtægtsgrundlag foreslås det, at der i årsplanen udpeges hvilke aktiviteter, der gennemføres som en del af driftsstøtten fra lokaludvalget. Miljøfonden står således udelukkende til regnskab overfor lokaludvalget for disse aktiviteter. Og Lokaludvalget står på sin side kun til regnskab overfor BR for de miljøaktiviteter, der er finansieret ved driftsstøtten. Udformning af budget for miljøarbejdet Der skal årligt udarbejdes et budget, for så vidt angår støttebeløbet, som en del af fondens samlede budget (jf. aftale om driftsstøtte). Udformningen af budgettet bør rumme følgende: Et samlet driftsbudget over miljøfondens samlede indtægtsgrundlag og udgiftsposter. Heraf fremgår driftsstøtten fra Side 4 af 6 Side 71

80 lokaludvalget, såvel som eventuelle andre indtægtskilder for miljøpunktet, for det kommende år. På udgiftssiden angives udgifter til driften af miljøpunktet (fx husleje, løn, annoncering mv.). Et samlet aktivitetsbudget for miljøarbejdet, der hænger sammen med årsplanen. Budgettet skal være sammenligneligt med de i årsplanen anførte temaer/aktiviteter. Det skal umiddelbart være muligt at matche de i årsplanen beskrevne aktiviteter med poster i aktivitetsbudgettet, og se hvor mange midler, der afsættes til hver aktivitet (samme overskrifter i årsplan og budget). Og det skal fremgå om driftsstøtten fra lokaludvalget bidrager til samtlige aktiviteter eller kun nogle af dem. Udformning af årsberetning for miljøarbejdet Der skal årligt udarbejdes en årsberetning, for så vidt angår støttebeløbet (jf. aftale om driftsstøtte). Årsberetningen skal som minimum indeholde: En beskrivelse og evaluering af de gennemførte aktiviteter. Status i forhold til opfyldelse af årsplanens mål og succeskriterier. Øvrige aktiviteter, der er blevet aftalt med lokaludvalget. Årsberetningen bør desuden være sammenlignelig med opbygning og udformning af årsplanen, så det for hvert tema/aktivitets vedkommende er muligt at sammenligne ambitionerne i årsplanen med de faktisk opnåede resultater for hver aktivitet. Udformning af regnskab for miljøarbejdet Der skal årligt udarbejdes et regnskab, for så vidt angår støttebeløbet, og de omkostninger, som er blevet afholdt af støtten (jf. aftale om driftsstøtte). Regnskabet udarbejdes som en del af fondens årsregnskab og revideres af fondens revisor. Uudnyttet støtte inden for støtteperioden skal tilbagebetales til lokaludvalget. Regnskabet skal med årsberetningen sendes til lokaludvalget til orientering. Regnskabet skal være sammenligneligt med budgettet, samt de i årsplan og årsberetning anførte aktiviteter. Der udarbejdes et driftsregnskab over miljøpunktets samlede indtægtsgrundlag og udgiftsposter. Heraf fremgår driftsstøtten fra lokaludvalget, såvel som eventuelle andre indtægts og udgiftskilder for miljøpunktet, for det forgangne år. På udgiftssiden angives udgifter til driften af miljøpunktet (fx husleje, løn, annoncering mv.). Herudover udarbejdes der et samlet aktivitetsregnskab for miljøarbejdet, der hænger sammen med årsberetningen. Regnskabet skal være sammenligneligt med de i årsberetningen beskrevne temaer/aktiviteter, der er gennemført i det forgangne år. Side 5 af 6 Side 72

81 Det skal umiddelbart være muligt at matche de i årsberetningen beskrevne aktiviteter med poster i aktivitetsregnskabet, og se hvor mange midler, der er anvendt til hver aktivitet (samme overskrifter i årsberetning og regnskab). Side 6 af 6 Side 73

82 5 ÅRPLAN OG BUDGET 2013 MILJØPUNKT ØSTERBRO

83 Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro Side 74

84 Indhold Visionen og temaerne i 2013 s. 2 Det lokale miljøpunkt - en stærk ressource s. 2 Historik s. 3 4 temaer for indsatsen s. 3 Årsplanens funktion s. 4 Miljøpunkts opgaver s. 4 Mål med miljøarbejdet s. 5 Arbejdsmetoder og prioriteringer s. 5 Målgrupper s. 7 De konkrete projekter for 2013 s. 8 Tema 1 - Østerbro- en klimatilpasset bydel s. 9 Tema 2 - Projekter, der gør bydelen mere grøn s. 12 Tema 3 - Kemikalier i hverdagen s. 15 Budget s. 17 Afsendte fondsansøgninger s. 19 Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro Side 75

85 Visionen og temaerne i 2013 Miljøpunkt Østerbros vision er at gøre Østerbro til en bæredygtig bydel. Det gøres ved at bevidstgøre, engagere og inspirere borgere, virksomheder og foreninger til at ændre adfærd mod en mere bæredygtig livsstil. Miljøpunkt Østerbro vil søge at lave små og store projekter og bruge bydelen til pilotprojekter, så Østerbro kommer til at danne skole for forskellige bæredygtighedsprojekter, der skaber forbedring for miljø og mennesker. Miljøpunkt Østerbro vil gøre miljøpåvirkninger og forbedringsmuligheder synlige for borgere - børn, voksne, institutioner, skoler, boligforeninger, grundejerforeninger og virksomheder i bydelen Østerbro og motivere disse til en aktiv deltagelse i en bæredygtig udvikling. Årsplanen er aftalt med Østerbro Lokaludvalg og beskriver den lokale miljøindsats i 2013 på Østerbro. Planens mange indsatser skal løfte de 3 temaer: 1. Østerbro - en klimatilpasset bydel. 2. Projekter, der gør bydelen mere grøn. 3. Kemikalier i hverdagen. Emner, aktiviteter og succeskriterier præsenteres i skemaform på siderne De overordnede rammer for indsatsen samt Miljøpunkt Østerbros baggrund, visioner, arbejdsmetoder og rolle præsenteres på side 2-9. Det lokale miljøpunkt en stærk ressource Miljøpunkt Østerbro er organiseret som en selvejende fond med egen bestyrelse, der har det overordnede ansvar for fondens arbejde. Miljøpunkt Østerbro dækker bydelen Østerbro, har til huse på Vennemindevej 39 på Østerbro og er ét af Københavns fire Miljøpunkter. Udover de temaer og aktiviteter, der er beskrevet på siderne 8-16 udfører Miljøpunkt Østerbro en række basisaktiviteter. De udgår fra Miljøpunkt Østerbros kontor på Vennemindevej, hvor der er åbent for henvendelser og spørgsmål for alle borgere på Østerbro, og Miljøpunkt Østerbro får mange besøg og henvendelser. Her kan man dagligt låne en ladcykel, låne elmålere, få gode råd og vejledning til at håndtere den stigende mængde regnvand, spare på strømmen, sortere sit affald, købe miljøvenligt i dagligdagen, håndtere kemikalier og meget mere. Der kan desuden hentes inspirationsmateriale, foldere og goodybags, og der er mulighed for at læse nærmere i bøger og tidsskrifter om forskellige miljøemner. Den daglige dialog og sparring med lokale samarbejdspartnere på Østerbro, gør Miljøpunkt Østerbro til en særlig lokal ressource for miljøarbejdet, kulturlivet og borgerdrevne aktiviteter på Østerbro. Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 2 Side 76

86 Historik Miljøpunkt Østerbro blev i 2008 oprettet som et selvstændigt miljøcenter. Inden da havde det tidligere Agenda 21-center på Nørrebro en satellit på Østerbro. Agenda-satellitten fungerede i regi af Østerbro Lokalråd, men var under Miljøcenter Nørrebros ansvar, og var meget aktiv lokalt. Satellitten fik gennem de sidste år arbejdet på at udvikle en række aktiviteter, der både var enkeltstående begivenheder og længerevarende kampagner, men også fik markeret Agenda 21 som et lokalt begreb på Østerbro. Derfor fik Østerbro i 2008 sit eget Miljøpunkt. Miljøpunkt Østerbro har siden sin start boet forskellige steder. Silkeborggade på Indre Østerbro tæt på Nordhavn station, Borgmester Jensens Allé i udkanten af Indre Østerbro og nu på ydre Østerbro tæt på Svanemøllen Station. Miljøpunkt Østerbro havde fra til huse i et kælderlokale på Borgmester Jensens Allé, men efter to år med omfattende vandskader som følge af skybrud, besluttede bestyrelsen for Miljøpunkt Østerbro at flytte lokaler til et kontorfællesskab på Vennemindevej 39. Her har Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter og flere mindre borgerdrevne projekter også til huse. I forbindelse med budgetforliget for 2011 besluttede Borgerrepræsentationen at fjerne driftsstøtten til de københavnske Miljøpunkter og overdrage ansvaret for det lokale miljøarbejde til Lokaludvalgene. Derfor er der indgået en driftsstøtteaftale mellem Miljøpunkt Østerbro og Østerbro Lokaludvalg om, at det lokale miljøarbejde fortsat udføres af Miljøpunkt Østerbro i samarbejde med Østerbro Lokaludvalg. Miljøpunkt Østerbro modtager et driftstilskud og et aktivitetstilskud. Denne årsplan omfatter en detaljeret emne- og aktivitetsoversigt i skemaerne på s og et budget for de projektmidler som Miljøpunkt Østerbro modtager fra Østerbro Lokaludvalg. Driften af Miljøpunkt Østerbros kontor og basisaktiviteterne herfra, finansieres af driftsmidlerne fra Østerbro Lokaludvalg. Miljøpunkt Østerbro arbejder med fundraising til andre projekter, som generer midler til centrets miljøaktiviteter og yderligere projektarbejde. 4 temaer for indsatsen I samarbejdsaftalen mellem Østerbro Lokaludvalg og Miljøpunkt Østerbro beskrives de 4 overordnede temaer, som centret skal arbejde med i perioden Alle 4 temaer vil blive prioriteret de enkelte år, men med forskellig styrke. De enkelte projekter vil typisk indeholde elementer fra alle 4 temaer. 1. Østerbro en CO2-neutral bydel. 2. Projekter, der gør bydelen mere grøn. 3. Kemikalier i hverdagen. 4. Synliggørelse af den lokale miljøindsats. Det er i 2012 aftalt, at Miljøpunkt Østerbro i 2013 Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 3 Side 77

87 prioriter disse 3 hovedtemaer: 1. Østerbro - en klimatilpasset bydel. 2. Projekter, der gør bydelen mere grøn. 3. Kemikalier i hverdagen. Det er også aftalt, at synliggørelsen af det lokale miljøarbejde ikke er et selvstændigt tema, men varetages i hvert projekt og aktivitet. Årsplanens funktion Årsplanen skal danne baggrund for Østerbro Lokaludvalgs frigivelse af den årlige driftsstøtte og aktivitetsstøtte til Miljøpunkt Østerbro. Aktiviteterne i årsplanen er tilrettelagt efter det årlige beløb Østerbro Lokaludvalg ventes at frigive i henhold til samarbejdsaftalen mellem Østerbro Lokaludvalg og Miljøpunkt Østerbro. Driftstilskuddet sikrer Miljøpunkt Østerbro et fundament, som giver mulighed for at fundraise til yderligere finansiering til det lokale miljøarbejde på Østerbro. Det tager lang tid at forberede en fondsansøgning, og det er altid usikkert om finansieringen til projektet kommer i hus. Typisk er der flere måneders ventetid på svar fra de ansøgte fonde. Der er sidst i årsplan 2013 en kort beskrivelse af de projektansøgninger, der per 31. oktober 2012 er sendt til fonde og til stadighed afventer svar, med sigte på en ekstra indsats i Projekterne indgår ikke i budgettet, da Miljøpunkt ikke kan budgettere med usikre midler. Årsplanens 3 hovedtemaer med korte beskrivelser af aktiviteter og succeskriterier er præsenteret i et overskueligt skema for hvert hovedtema. I skemaerne, som kan ses på side 10-16, under årsplanens afsnit om konkrete projekter for 2013 bidrager de med *mærkede initiativer til Københavns Kommunes opfyldelse af forpligtelserne i Covenant af Mayors, Sammen med 480 andre byer og kommuner har København tilsluttet sig Covenant of Mayors, der forpligter byerne i forhold til EU s klima- og energimålsætninger. Miljøpunkts opgaver i forhold til den lokale miljøindsats Miljøpunkt skal: Sikre at der årligt udarbejdes forslag til årsplan og budget for den lokale miljøindsats. Sikre at den aftalte årsplan bliver implementeret. Sikre den løbende dialog mellem miljøfondens bestyrelse og Lokaludvalget om det lokale miljøarbejde og om implementering af årsplanen. Sikre at der årligt udarbejdes årsberetning og regnskab for miljøarbejdet for så vidt angår støttebeløbet. Sikre at kravene til økonomistyring af kommunale midler efterleves. Lægge op til møder i fondens og Lokaludvalgets fælles kontaktudvalg. Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 4 Side 78

88 Miljøpunkt Østerbro afsætter tid og ressourcer til ovenstående, samt udarbejdelse af planer og dialog med kontaktudvalget, lokaludvalget og dets fagudvalg samt sekretariat. Mål med miljøarbejdet Målet med Miljøpunkt Østerbros arbejde er at: Støtte helhedsorienterede miljøprojekter i tæt samarbejde med lokale og andre aktører. Skabe lokal dialog om væsentlige miljøspørgsmål, herunder kommunens miljøpolitik. Forankre aktiviteterne ved aktiv inddragelse af bydelens borgere, institutioner, foreninger og handelsliv. Bistå med bred faglig viden og kvalificeret bistand til de nævnte parter. Samarbejde med Østerbro Lokaludvalg, Østerbro Lokalråd, Ryvang Lokalråd, Københavns Kommunes Center for Miljø (CMI), Områdefornyelse Sankt Kjelds Kvarter og andre relevante parter. Arbejdsmetoder og prioriteringer Arbejdsmetoder indenfor de valgte projekter vil foregå efter følgende hovedprincipper: Projektorienteret samarbejde. Miljøpunkt Østerbro arbejder projektorienteret med en projektleder, som har ansvaret for projektets udførelse. Projekterne er primært samarbejdsprojekter, hvor Miljøpunkt Østerbro enten er projektleder eller projektdeltager i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere borgere, virksomheder, institutioner. Projektudviklende arbejde. Miljøpunkt Østerbro arbejder med projektudvikling fra ideudvikling til og med udførelse af projektet. Formidlingsprojekter Miljøpunkt Østerbro arbejder kontinuerligt med formidling og kommunikation. Dels af egne projekter, men også med formidling af bæredygtighed og ressourceansvarlighed generelt. Det foregår via artikler og film i forskellige medier, via Facebook, nyhedsbreve og hjemmesider. Derudover afholder Miljøpunkt informationsarrangementer, foredrag, møder og udgiver inspirationsmateriale. Netværksopbygning Miljøpunkt Østerbro arbejder med netværksopbygning. Dels af eget netværk, men også med at hjælpe borgere og andre interesserede i at danne netværk. Miljøpunkt Østerbro understøtter flere netværk på Østerbro. Der arbejdes sammen med de andre Miljøpunkter i København i et stærkt fælles netværk. Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 5 Side 79

89 Kommunikation At fortælle om og gøre den kommunale miljøindsats og borgernes egne miljøindsatser synlig for andre borgere og virksomheder på Østerbro er en vigtig del af Miljøpunkt Østerbros arbejde. Målet er, at så mange borgere som muligt kender til de projekter, der arbejdes med og at flest muligt deltager. Derfor er der i de projekter, Miljøpunkt Østerbro arbejder med, indarbejdet retningslinjer for kommunikationen af det enkelte projekt. Der bliver i hvert projekt lavet en konkret plan og Miljøpunkt Østerbro benytter sig af flere forskellige kommunikationskanaler. Udover mediekanaler som aviser, radio og tv arbejdes der med nyhedsbreve, facebooksider, og hjemmesider. Miljøpunkt Østerbros facebookside har i skrivende stund 2427 fans. Derudover håndterer Miljøpunkt en del borgerhenvendelser på forskellige miljøspørgsmål indenfor kemi, energibesparelser, regnvand og ressourcehåndtering. Fundraising For at Miljøpunkt Østerbro kan arbejde med store, længerevarende og effektfulde projekter er yderligere projekttilskud nødvendige. Derfor lægger Miljøpunkt Østerbro tid ind under de enkelte temaer til at fundraise til større projekter og til yderligere finansiering end den fra Østerbro Lokaludvalg. Erfaringer fra forrige år viser, at det kan betale sig at søge andre fonde til projekter. Eksempler på dette er: Projekt 2100.nu, der fra 2010 til 2011 opnåede en 10 % nedsættelse af de deltagende boligkarrerers udslip af CO2. Opbygningen af et Cradle to Cradle Center i bydelen, som bliver udgangspunkt for en ny bevidsthed om, hvordan affald kan udnyttes som ressource. Miljøpunkt Østerbros opgaveløsning under klimakvarter.dk, hvor en større del af Områdefornyelsens Skt. Kjelds område er udpeget som pilotområde for udviklingen af nye praktiske måder at håndtere de stigende regnvandsmængder på, og som skal inspirere andre dele af København. Kompetenceudvikling Medarbejderne i Miljøpunkt Østerbro skal til stadighed være opkvalificeret til et niveau, hvor man fastholder overblikket og på væsentlig måde kan bidrage til nytænkning og udvikling. Derfor skal der også i 2013 arbejdes med kompetenceudvikling i Miljøpunkt Østerbro, så aktiviteterne under hovedtemaerne holder deres høje faglige niveau, og borgerne på Østerbro kan tilbydes tidssvarende og relevant information om miljøfaglige forhold og mulige løsninger på lokale og globale miljøudfordringer. Desuden skal medarbejderne være i stand til at håndtere de forskellige værktøjer, Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 6 Side 80

90 der findes indenfor kommunikation, så de kan lytte, formidle, lede arbejdsgrupper, holde oplæg og skrive artikler. Derfor prioriteres uddannelse, deltagelse i konferencer, mindre kurser og opkvalificering af medarbejdere i Målbare effekter på miljøet Miljøpunkt Østerbro arbejder med projekter af meget forskellig karakter. Arbejdet skal komme miljøet på Østerbro til gode. Omdrejningspunktet er derfor effekten på miljøet. Det gælder uanset om projektets mål er en adfærdsændring, vidensopsamling, vidensspredning, ressourcebesparelser eller positive sideeffekter såsom sociale netværk og integration. Selvom hovedfokus er på at opnå positive miljøeffekter, kan Miljøpunkt godt deltage i andre projekter, som ikke har miljø som det primære omdrejningspunkt, men hvor Miljøpunkt Østerbro bliver inviteret som deltager til at bidrage med en miljøvinkel. Miljøpunkt Østerbro vil således både arbejde med projekter, for hvilke der kan opstilles klart målbare mål og efterfølgende aflæses en konkret miljøeffekt af - og arbejde med projekter, hvor effekten er der men er mindre direkte målbar. Det kan eksempelvis være projekter, hvor målet er en adfærdsændring eller oplysning. Målgrupper Miljøpunkt Østerbros primære målgrupper er: Borgere, foreninger, institutioner og erhvervsliv på Østerbro. Københavns Kommune som helhed. Miljøpunkt Østerbros sekundære målgrupper er: alle interesserede aktører. lokale, nationale og internationale medier. nationale og internationale videninstitutioner. Miljøpunkt Østerbro arbejder med faglige netværk blandt Københavns Kommunes medarbejdere og med aktive i foreninger, institutioner og erhverv, forsyningsvirksomheder, øvrige Miljøpunkter, samt nationale og internationale NGO er. Miljøpunkt Østerbro vil i løbet af året arbejde på at planlægge og gennemføre centeraktiviteter, der henvender sig til hele centerets virkeområde og et bredt udpluk af virkeområdets forskellige befolkningsgrupper, virksomheder og institutioner. Miljøpunkt Østerbro vil arbejde på at sprede viden om centrets projekter og resultater i lokale, nationale og internationale medier. De konkrete projekter for 2013 Projekterne i denne årsplan igangsættes og afvikles i perioden fra 1. januar 2013 til 31. december Dog vil nogle af projekterne fortsætte udover Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 7 Side 81

91 Under læsningen er det derfor vigtigt at holde sig for øje, at arbejdet med projekterne indenfor de forskellige temaer kan være på forskellige trin i processen og derfor præsenteres lidt forskelligt. Dvs. at nogle af projekterne endnu er på idéplan, hvor andre allerede er under opstart. De opstillede succeskriterier og mål i denne årsplan er for Som udgangspunkt har hvert hovedtema følgende disponering: Formål Metode Beskrivelse af temaet Borgerrepræsentationen, politisk besluttede klimaog miljøindsatser for det kommende år. Temaerne i Årsplan 2013 er som nævnt: 1. Østerbro - en klimatilpasset bydel. 2. Projekter, der gør bydelen mere grøn. 3. Kemikalier i hverdagen. Derefter oversigtskema med konkrete projekter: Emne Aktiviteter Succeskriterier Målgruppe Samarbejdspartnere Budget Relation til kommunens inspirationsnotat om kommunale miljøaktiviteter i 2013 De konkrete projekter for 2013 er delt op indenfor de tre temaer, som er aftalt mellem Miljøpunkt Østerbro og Østerbro Lokaludvalg. De tre temaer anses for at indeholde nogle af tidens væsentligste udfordringer på miljøområdet med store konsekvenser for Østerbro. Temaerne understøtter dermed også de, af Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 8 Side 82

92 Tema 1 - Østerbro en klimatilpasset bydel Budget Klimaet er under forandring. Vi kan se frem til flere kraftige regnskyl som dem, København de sidste to somre har oplevet. Regnskyl med så store mængder vand, at kloakkerne ikke kan følge med, og Østerbros borgere får oversvømmede kældre. Store omkostninger til oprydning, dyrere forsikringspræmier samt tab af uerstattelige minder lagret i kældre er blot nogle af de konsekvenser, Østerbros borgere oplevede efter de sidste års skybrud. Der er god grund til at arbejde med klimatilpasning 1, og gerne på en intelligent og sjov måde, der gør bydelen grønnere, giver borgerne lyst til at tage ansvar for at klimatilpasse og samtidigt løser nogle af de udfordringer med regnmængder, vi står overfor. Dette gøres bl.a. ved at samarbejde med Københavns Kommune og andre relevante aktører. Miljøpunkt Østerbro ønsker at sætte fokus på de problemstillinger, der er i forbindelse med kommende klimaudfordringer, samt de løsninger borgerne selv kan udføre for at tilpasse sig fremtidens klima og undgå at bidrage til yderligere negative klimaforandringer med fatale konsekvenser. Formålet er at understøtte Københavns Kommunes skybrudsplan og de planlagte kommunale indsatser for klimatilpasning i bydelen. Miljøpunkt Østerbro ønsker at informere, engagere og støtte 1 Klimatilpasning går ud på at indrette byen sådan, at den kan klare de kommende mængder regn og den stigende varme i de store byer. De to vigtigste handlinger bliver at kunne håndtere regnvandet, så vores kældre ikke bliver fyldt med vand igen, og at gøre byen og bygningerne grønnere. Et område i Skt. Kjelds Kvarter er udpeget som pilotområde for nye konkrete løsninger. Miljøpunkt Østerbro arbejder her med Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter. Årsplanen rummer derfor initiativer der gælder hele Østerbro. bydelens borgere, boligforeninger og erhvervsliv til at tage aktiv del i arbejdet med konkrete klimatilpasningsprojekter. I dette arbejde vil Miljøpunkt Østerbro, med erfaringerne fra 2100.nu indsatsen, opfordre borgerne til også at tænke i andre CO2-besparende tiltag f.eks. energieffektiviseringer som led i de konkrete løsninger på klimatilpasningen. Miljøpunkt Østerbro ønsker at arbejde med metoder, der kan igangsætte aktiviteter, der inddrager Østerbros borgere i det innovative arbejde med at klimatilpasse. I dette arbejde tager Miljøpunkt Østerbro udgangspunkt i det store netværk af boligforeninger, virksomheder, borgere og butikker Miljøpunkt Østerbro fik i arbejdet med 2100.nu, der havde fokus på energi- og CO2-reduktion. Miljøpunkt Østerbro samarbejder også med Københavns Kommune og Københavns Energi om et klimatilpasningsprojekt, der har fokus på store infrastrukturelle og teknologiske projekter, som igennem de næste 3-4 år i forbindelse med Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter, vil forvandle et område på Østerbro til Københavns første klimakvarter. Formålet med projektet er at sikre byen mod de kraftige regnskyl med grønne løsninger i gadeplan. Løsninger der skaber frodige, smukke byrum og samtidig effektivt leder regnvand væk fra huse og kældre. Endemålet er, at der i skal afholdes en klimakonference hvor kvarteret kan vises frem som et inspirerende udstillingsområde, med forskellige konkrete eksempler på regnvandshåndtering. Miljøpunkt Østerbro er samarbejdspartner i projektet Klimakvarter og står for borgerinddragelsen og kommunikationen af projektets aktiviteter på området. Læs mere på Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 9 Side 83

93 Emne Aktiviteter Succeskriterier Målgruppe Samarbejdspartnere Klimatilpasning i byen. Formidling af Københavns Kommunes planer og inspiration til borgerne til selv at tage handling. Give borgerne viden til selv at kunne gennemføre konkrete projekter. Afholdelse af mindst 1 borgermøde i 2013 med i alt mindst 50 deltagere. Samarbejde ml. MPØ og LU, hvor MPØ sørger for indhold og arbejdstimer og LU afholder udgifter til lokale m.m Udgivelse af mindst én publikation vedr. handlemuligheder indenfor LAR projekter (Lokal Afledning af Regnvand) for borgere på Østerbro. Fx. en folder, der viser helt konkret hvad man kan gøre, hvad det omfatter, og hvem man skal henvende sig til. Boligforeninger, borgere og virksomheder på Østerbro - (uden for Skt. Kjelds Kvarter, som dækkes af aktiviteterne i klimakvarter). Borgere der oplevede vand i kældrene i somrene 2010 og Københavns Energi, Københavns Kommune, m.fl. Understøtter Københavns Kommunes miljøaktiviteter 2013 Klimatilpasning herunder skybrud. Projektudvikling af et projekt, hvor frivillige bliver uddannet til erfaringsagenter. De laver selv et LAR-projekt og skal sidenhen hjælpe og inspirere andre borgere til tilsvarende projekter. Mindst 2 guidede ture for borgere om emnet. Mindst 3 erfaringsartikler i lokalavis og hjemmeside. Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 10 Side 84

94 Emne Aktiviteter Succeskriterier Målgruppe Samarbejdspartnere Projekt 2100.nu 2100.nu nyhedsbrev Arbejde for videreførelse af de ideer der opstod i nu. Elementer fra projektet bliver videreført og indarbejdet i andre projekter. Relevante nyheder indenfor klimaområdet med et lokalt perspektiv. 1 stk. kampagne i foråret, der handler om at slukke for sit varmeanlæg i sommerperioden. En artikel om denne kampagne i lokalavis, hjemmeside, nyhedsbreve, Facebook. 1 stk. informationskampagne som opfordrer borgerne til gratis energigennemgange fra Københavns Energi. Mindst et møde med Københavns Energi om evt. videreførelse af projekt 2100.nu. Udsendelse af nyhedsbrev 4-6 gange om året. Borgere på Østerbro. De 1500 modtagere af nyhedsbrevet. Københavns Energi. Københavns Energi. Understøtter Københavns Kommunes miljøaktiviteter 2013 København CO2-neutral Forslag til projekter der vil blive arbejdet med såfremt der findes yderligere finansiering Projektansøgning til videreførelse af projekt 2100.nu. Klimatilpasningsprojekter flere steder på Østerbro. Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 11 Side 85

95 Tema 2 - Projekter - der gør bydelen mere grøn Budget kroner Formålet med tema 2 er at fremme projekter, der gør bydelen mere grøn i bred forstand. Dette kan ske ved at inspirere borgerne og via konkrete indsatser indenfor udvalgte områder. Byens grønne åndehuller - Urban Greening Grønne åndehuller omhandler mange aspekter. Allerede nu findes der lokale initiativer i bydelen, som ikke bare gør byen grønnere, men som også inviterer til deltagelse og fællesskab. Eksempelvis har vi borgergruppen Urban Greening Network, som arbejder på begrønning af byen. Miljøpunkt Østerbro understøtter denne gruppe, fordi Miljøpunkt Østerbro mener, at det er spændende, nye og sjove initiativer, der opstår når borgerne selv arbejder. Ligeledes vil Miljøpunkt Østerbro støtte frivillighed ved at støtte borgernes egne initiativer og engagement bedst muligt. I arbejdet med at gøre Østerbro til en grønnere bydel, vil Miljøpunkt Østerbro understøtte og virke opsøgende i forhold til at gøre gaderummet mere grønt i forbindelse med lokale byrumsprojekter. Derfor vil Miljøpunkt Østerbro arbejde for de forskellige aspekter, der findes indenfor emnet f.eks. Urban Gardening, høslet i Fælledparken, fødevareproduktion i byen m.v. Affald Miljøpunkt Østerbro ønsker at igangsætte lokale miljøinitiativer, der understøtter Københavns Kommunes nye Affalds- og Ressourceplan. Affald er et stort problem i byen. Dels i gadebilledet med henkastet affald, men også kildesorteringen af affald er et område, der skal arbejdes mere intenst med, og hvor der stadig kan gøres meget. Det vil Miljøpunkt Østerbro gerne være med til at sætte fokus på i Derfor vil Miljøpunkt Østerbro i 2013 arbejde med affald med fokus på sortering. Formålet med Miljøpunkt Østerbros arbejde indenfor dette emne er at gennemføre konkrete aktiviteter, der kan oplyse og engagere borgere og erhvervsliv. Erfaringen viser, at det er vanskeligt at engagere borgere i arbejdet med kildesortering. Derfor vil Miljøpunkt Østerbros metode forsøge at gøre sortering konkret og let. Det gøres via kampagner, oplysning og aktiviteter med direkte borgerkontakt. Virksomheder, såsom supermarkeder, har meget emballageaffald som i stedet for at blive ordentligt sorteret og genanvendt ender direkte i forbrændingen. Miljøpunkt Østerbro vil gerne påbegynde arbejdet med, at virksomheder/butikker arbejder mere med sortering og genbrug. Det kan være i form af bedre sortering af emballageaffaldet, eller det kan være i form af direkte initiativer såsom, at borgere kan bringe den brugte emballage eller deres varer tilbage til butikken. Københavns Kommunes Miljøfestival/miljøuge Miljøpunkt Østerbro vil gerne støtte op om og deltage i Københavns Kommunes aktiviteter i forbindelse med den årlige Miljøfestival/miljøuge. Der er indenfor Tema 2 afsat ressourcer til at planlægge denne aktivitet efter nærmere aftale med lokaludvalget. Det er i skrivende stund ikke muligt at beskrive indhold, da emnet endnu ikke er kendt. Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 12 Side 86

96 Emne Aktiviteter Succeskriterier Målgruppe Samarbejdspartnere Understøtter Københavns Kommunes miljøaktiviteter 2013 Affald Fokus på affaldssortering i byen dels i etageejendomme, og butikkernes erhvervsaffald. Oplysning og formidling om ressourcespild, madspild m.m. Udvikling af et affaldssorteringsprojekt i en boligforening i samarbejde med Københavns Kommune. Udvikling af projekt og fondsansøgning til projekt om etablering af affaldssortering med erhvervsdrivende på Østerbro. F. eks et projekt med fokus på indsamling og genanvendelse af elektronik i mindst 3 butikker på Østerbro. Mindst 2 artikler i lokalavis og på hjemmeside, nyhedsbreve og Facebook. Borgere på Østerbro. Københavns Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Cradle People. Innovative affaldsløsninger der kan tænkes ind i byens rum. Etablering af nye nærgenbrugsstationer. Grønne Erhverv, Klima+ og Carbon 20. Flere byttehjørner mere genbrug. Optimering af affaldsordninger i etageejendomme og plast ud af affaldet. affaldsforbrændingen. Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 13 Side 87

97 Emne Aktiviteter Succeskriterier Målgruppe Samarbejdspartnere Urban Greening Understøtte forskellige frivillige initiativer i mindre omfang. Mindst en event inden for Urban Greening. Borgere på Østerbro Habitats, Urban Greening Network m. fl. Understøtter Københavns Kommunes miljøaktiviteter 2013 Københavns Kommunes Miljøfestival Miljøfestival (samme koncept som tidligere år, hvor Miljøpunkt Østerbro afsætter timer for kroner og lokaludvalget betaler udgifterne) Planlægning, og afholdelse af Miljøfestivalen på Østerbro. Borgere på Østerbro, Københavns Kommune. Østerbro Lokaludvalg, Københavns Kommune m.fl. Forslag til projekter der vil blive arbejdet med såfremt der findes yderligere finansiering Projekt med fokus på henkastet affald. Eksempelvis ifm. Danmarks Naturfredningsforenings årlige landsinsamling af affald. Projekter med fokus på nudging, der er et forsøg på at påvirke menneskers handlinger og adfærd på en sjov måde. Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 14 Side 88

98 Tema 3 - Kemikalier i hverdagen Budget kroner Der er flere og flere kemikalier i familiernes hverdag, og forskning viser, at især børn og fostre er sårbare overfor påvirkningen af kemikalier. Ligesom miljøet bliver stærkt belastet af familiernes brug af farlige kemikalier. Forskning viser også, at forældre har svært ved at agere rundt i junglen af produkter og de råd, der bliver givet på området. Derfor er der mening i at arbejde med denne gruppe og sætte fokus på de valg, som familier på Østerbro kan gøre for at reducere familiens belastning fra skadelige kemikalier allerede fra en tidlig alder. I 2012 søsatte Miljøpunkt Østerbro foredragsrækken Baby, Brunch og Bæredygtighed med i alt 8 foredrag. Projektet med babyforedragene er så stor en succes at det fortsættes og udvikles i Måler er på længere sigt at opbygge et konkret projekt, som henvender sig til borgere og institutioner på Østerbro, der har interesse for kemi i hverdagen. I første omgang bliver der i samarbejde med en institution på Østerbro sat fokus på de kemikalier, som børnene kommer i kontakt med i hverdagen i institutionen. Emne Aktiviteter Succeskriterier Målgruppe Samarbejdspartnere Oplysning og formidling om kemikalier i hverdagen Barselsforedrag: Baby, Brunch og Bæredygtighed. 8 foredrag. 4 i foråret og 4 i efteråret Arbejde for at barselsforedragene udvides i samarbejde med flere cafeer på Østerbro. Mødre (fædre) på barsel på Østerbro. Miljømærkning Danmark, Afspændingspædagogernes aftenskole APA, Designcafeen, Østerbro biblioteker, Det Økologiske Råd m. fl. Understøtter Københavns Kommunes miljøaktiviteter 2013 Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 15 Side 89

99 Emne Aktiviteter Succeskriterier Målgruppe Samarbejdspartnere Oplysning og formidling om kemikalier i hverdagen Undersøgelse af kemikaliebelastningen i vuggestue på Østerbro Mindst en fondsansøgning til dette projekt Økologisk råd, Miljømærkning Danmark Understøtter Københavns Kommunes miljøaktiviteter 2013 Forslag til projekter der vil blive arbejdet med såfremt der findes yderligere finansiering Kemi i virksomheder fase 1 projektbeskrivelse til projekt med fokus på kemikaliebelastningen på 3 arbejdspladser i bydelen. Teenagere/unge og kemi projektide om udvikling af et teenage ambassadørkorps med fokus på god kemi. Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 16 Side 90

100 Driftsbudget for 2013 Indtægtspost Beløb i 2013 Driftsstilskud fra Østerbro Lokaludvalg Projektmidler fra Østerbro Lokaludvalg I alt indtægter Udgiftspost drifttilskud Administration, centerledelse, bestyrelsesarbejde, årsplan- og rapport, budget, regnskab, strategi, koordineringsmøder, planlægning og fundraising. Beløb i Studentermedhjælp Husleje Revisor og bogholder Kontorhold, Uddannelse, IT support, forsikringer, fragt, deltagelse i konferencer m.v Kommunikation, synlighed, drift af hjemmeside m.v I alt udgifter Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 17 Side 91

101 Aktivitetsbudget for 2013 Indsatsområde Aktivitet Udgift i Østerbro Klimatilpasset bydel Afholdelse af vandkonference/borgermøde, borgerinddragelse i nye projekter, finde nye projektmuligheder, projektledelse, Involvering af nye projekter, Videreførelse af 2100.nu, kommunikation, fundraising Affald Aktivitet på affald Miljøfestival Kemi i hverdagen Foredrag Projektopbygning, fundraising Udgifter i alt Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 18 Side 92

102 Afsendte nye fondsansøgninger Miljøpunkt Østerbro har pr. 31. oktober indsendt følgende ansøgninger og afventer svar. Hvis en ansøgning bliver til et projekt, vil der blive lavet et særskilt budget som vil blive tilsendt fondsgiverne. Fra borger til borger Ansøgning sendt til Byfornyelsesfonden under By- Bolig- og Landskabsministeriet vedr. borgerinddragelse i klimatilpasningsprojekter. Barselsforedrag Ansøgning sendt til Nordea fonden og Danske Bank fonden. Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 19 Side 93

103 Bestyrelsen for Miljøpunkt Østerbro Axel Thrige Laursen, formand Ib Larsen, næstformand Bent Petersen, forretningsudvalget Allan Marouf Annagrethe Ottovar Hanne Melnik Steen Jeppson Kenneth Falch Hennings Mikkel Stenbæk Hansen Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro 20 Side 94

104 Miljøpunkt Østerbro Vennemindevej 39, st København Ø tlf Årsplan 2013 Miljøpunkt Østerbro Side 95

105 7 HØRINGSSVAR - FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF SALTGRUNDVAND TIL KØLING AF BYGNING PÅ LANGELINJE ALLÉ 47

106 Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Jord- og Vandområdet Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Telefon EAN nummer Foreløbigt høringssvar - Foreløbig tilladelse til indvinding af saltgrundvand til køling af bygning på Langelinje Allé 47 Denne sag drejer sig om at anvende grundvand til køling af et større kontorhus, der i den daglige drift vil oparbejde et større overskud af varme fra virksomhedernes edb-aktiviteter. Det er det første eksempel af denne art i Østerbro Bydel, og vi regner med, at metoden kan brede sig generelt til nybyggeri og ombygninger. Selvom der i her er tale om at oppumpe saltvandspåvirket grundvand, der efter kølingen af bygningskomplekset returneres til grundvandsstadet, er det alligevel betænkeligt. Efter VVM-screening vurderede forvaltningen, at der ikke skal udarbejdes en VVM-analyse. Lokaludvalget vil gerne have tilsendt det anvendte grundlag for den udførte VVM-screening. Lokaludvalget næste møde finder sted den 22. november. Der tages derfor forbehold for lokaludvalgets holdning til sagen. Venlig hilsen Axel Thrige Laursen ff Østerbro Lokaludvalgs fagudvalg for Teknik og Miljø Sagsnr Dokumentnr Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. Side 96

107 8 PROJEKTBESKRIVELSE BEDRE FORBINDELSER

108 Projektbeskrivelse: Bedre forbindelser Skt. Kjelds Kvarter er omkranset af trafikerede gader, der besværliggør adgangen til de rekreative områder, som ligger omkring kvarteret. Trafikproblemerne og de vanskelige forbindelser kan ikke løses inden for rammerne af områdefornyelsen. Både trafikmæssigt og økonomisk skal løsningerne ses i en samlet københavnsk sammenhæng. I stedet vil områdefornyelsen i et utraditionelt samarbejde med kunstnere og andre kreativt tænkende mennesker undersøge og afprøve forskellige metoder til at skabe bedre forbindelser - som et supplement til trafikeksperternes løsninger. Mål At skabe opmærksomhed om de trafikale problemer i Skt. Kjelds Kvarter og inspirere Københavns Kommune og fonde til at støtte etableringen af bedre forbindelser internt i Skt. Kjelds Kvarter og fra Skt. Kjelds Kvarter til de omkringliggende områder. Succeskriterier - Mødesteder: Der skal være skabt mindst én bedre forbindelse til et rekreativt område uden for Skt. Kjelds Kvarter inden Samarbejde: Der skal skabes mindst et innovativt samarbejde mellem områdefornyelsen, kunstnere, forskere, beboere m.fl. som skaber international opmærksomhed. - Aktiviteter: Der skal laves mindst fem forslag til anderledes løsninger på trafikale problemstillinger og mindst et af disse skal være midlertidigt afprøvet. 1 Side 97

109 Mulige bedre forbindelser kan være: Overgangen over Østerbrogade ved Svanemøllen St. i forbindelse med etableringen af den grønne cykelrute til Svanemøllestranden. Her er en særlig problemstilling i forbindelse med etablering af Nordhavnsvej som vil påvirke trafikafviklingen omkring Svanemøllen St. Forbindelsen under S-banen ved Ryparken St. til de rekreative områder nord for banen og via den nye cykelforbindelse til Nørrebro. Her kan også ses på hvordan Svanemølleruten møder Ryparken St. Krydset Samsøgade/Jagtvej. I forbindelse med etableringen af Metrostationen ved Vibenhus Runddel kommer der en sideudgang til stationen overfor Samsøgade. Hvordan sikrer vi en god forbindelse mellem Aktivitets- og bevægelsesstrøget og Metrostationen? En fremtidig forbindelse fra Skt. Kjelds Kvarter til Svanemøllen kasserne skulle dette blive frigivet til rekreative formål. Forbindelsen Sejrøgade Haraldsgade, herunder krydsningen af Lyngbyvej og Lersø Park Allé. Organisering Der etableres en projektgruppe som er ansvarlig for projektets fremdrift og borgerinddragelse bestående af: Xx, styregruppen Mads Uldall, sekretariatet Anne Lærke Jørgensen, Center for Trafik Xx, Østerbro Lokaludvalg. Forandringsstrategi Arbejdet med Bedre forbindelser skal synliggøre de problemstillinger, der er ift. den manglende tilgængelighed fra Skt. Kjelds Kvarter til de rekreative områder omkring Skt. Kjelds Kvarter. Arbejdet skal ske i et tæt samarbejde med Lokaludvalget, der blandt andet i bydelsplanlægningen arbejder med bedre forbindelser og Center for Trafik, der er myndighed på området. Det er afgørende at arbejdet forankres blandt blivende aktører da mange af de mulige bedre forbindelser først kan realiseres efter at områdefornyelsen er afsluttet i Side 98

110 Plan for inddragelse af borgere og interessenter Der udarbejdes i forbindelse med hvert underprojekt en plan for inddragelse af borgere og interessenter. Rammer for projektgruppens arbejde Der er i foråret 2012 gennemført en mindre trafikanalyse som skal danne udgangspunkt for arbejdet med Skt. Kjelds Plads og Aktivitets- og bevægelsesstrøget. Tidsplan 19.9 Godkendelse af projektbeskrivelse og valg af repræsentant for styregruppen. 3 Side 99

111 11 EKSEMPEL FRA INDBRUDSKAMPAGNE 2011

112 Sådan forhindrer du indbrud i dit hjem: 1. Lad lys og radio være tændt, når du ikke er hjemme. 2. Tøm din postkasse og få din nabo til det, når du er bortrejst. 3. Aftal med din nabo, at I holder øje med hinandens hjem, når I er på ferie. 4. Fortæl ikke på internettet og din telefonsvarer, at du er på ferie. 5. Stil ikke dine værdifulde ting, så man kan se dem udefra. 6. Gem kvitteringer, tag billeder og notér serienummer eller lav et personligt mærke på dine ting. 7. Vær opmærksom på, hvem du lukker ind i opgangen, hvis du bor i lejlighed. 8. Installér en bevægelsessensor i din indkørsel, hvis du bor i hus. 9. Få naboen til at parkere sin bil i din indkørsel, hvis du er bortrejst. 10. Klip din hæk, så tyven bedre kan ses udefra, hvis du bor i hus. Side 100

113 Hvis du har haft indbrud: 1. Ring 112, hvis der er indbrud lige nu! 2. Ring 114, hvis tyven er væk. 3. Politiet tager indbrud alvorligt og kommer så hurtigt, de kan. 4. Rør ikke ved noget, før politiet har været der! 5. Find ud af, hvad der er stjålet, og saml så mange oplysninger om tingene som muligt. 6. Ring til dit forsikringsselskab og anmeld indbruddet. 7. Tal med dine naboer og fortæl dem om indbruddet. Hvis nogen har set noget, så ring til politiet. 8. Ring til politiet, hvis du ser noget mistænkeligt ring hellere én gang for meget end én for lidt! Side 101

114 11 HENVENDELSE OM INDBRUDSKAMPAGNE FRA CENTER FOR SIKKER BY

115 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Lokaludvalgsformændene i Københavns Kommune Bydækkende kampagne mod indbrud Kære lokaludvalgsformænd Økonomiudvalget har den 22. maj 2012 besluttet, at Økonomiforvaltningen skal gennemføre en bydækkende kampagne mod indbrud i juleperioden Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Sofie Søes Wilken Antallet af indbrud i København har været stigende over de sidste 10 år. Til trods for et mindre fald i 2011 i forhold til 2010 prioriterer Københavns Politi fortsat indsatsen mod indbrud højt. Center for Sikker By vil derfor i ugerne op til julen 2012 gennemføre en indbrudskampagne i alle bydele. Indbrudskampagnen bygger på en kampagne, der blev udviklet og gennemført som et samarbejde mellem kommunen, Tingbjerg partnerskab, Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Københavns Politi i december Her faldt antallet af indbrud med 65 procent i Tingbjerg og 28 procent i det øvrige Brønshøj-Husum (sammenlignet med samme periode i 2010). Kampagnen er rettet mod borgerne i privat beboelse og giver gode råd til, hvad borgerne selv kan gøre for at undgå indbrud. Den understøtter desuden Det Kriminalpræventive Råds koncept om nabohjælp, som relanceres i november Som udgangspunkt vil kampagnen være synlig på plakatsøjler i hele byen i kampagneperioden og materialet vil blive distribueret ud til borgerservicecentre, biblioteker og kulturhuse i byen. Men vi håber, at I som lokaludvalg vil være med til at gøre noget særligt for at hjælpe jer selv og hinanden med at få budskabet ud i netop jeres bydel. Forhåbentlig kan vi genskabe det flotte resultat fra Brønshøj-Husum sidste år i hele byen! Sidste år valgte kampagnens initiativtagere at skabe opmærksomhed om budskabet med uddeling af gratis risengrød. Men der er også mulighed for at arrangere borgermøder, tryghedsvandringer eller simpelthen dele materialet ud fra relevante locations i jeres bydel. Center for Sikker By kan levere det fælles kampagnemateriale og bidrage med idéudvikling på events og relevante kontaktpersoner f.eks. i politiet eller Det Kriminalpræventive Råd. Til selve gennemførelsen af eventuelle events må vi dog trække på de gode kræfter i Lokaludvalget. Center for Sikker By Rådhuset, 3. Sal, vær København V EAN nummer Side 102

116 Vedlagt er en indstilling til Lokaludvalgene om deltagelse i dette års indbrudskampagne til brug for udvalgenes møder i oktober. Vi glæder os til at høre jeres beslutning. De bedste hilsener Center for Sikker By Side 2 af 2 Side 103

117 13 HENVENDELSE OM SAMARBEJDE VEDR NY SKØJTEHAL PÅ ØSTERBRO

118 13 FORTROLIGT BILAG TIL FORSLAG OM NY SKØJTEHAL PÅ ØSTERBRO

119 Side 105

120 Side 106

121 13 NOTAT VEDR. BEVILLING AF PULJEMIDLER TIL EKSTERNE PARTER

122 Til Østerbro Lokaludvalgs medlemmer Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Telefon EAN nummer Sekretariatsbemærkninger vedr. bevilling af puljemidler til eksterne parter Østerbro Lokaludvalg må ikke beslutte at give midler til en bestemt person eller forening udenom almindelige regler og procedurer. Dette medlemsforslag kunne have været sendt som almindelig ansøgning inden fristen den 22. oktober 2012, men kan ikke behandles som forslag i sig selv. Det kan heller ikke foreslås som et eget projekt, da skøjteklubberne ikke er en del af lokaludvalget. Skal der gives midler til andre (eksterne parter) skal det annonceres, at der er mulighed for at søge/få midler, ligesom ved almindelige ansøgningsrunder, ellers vil det være anset som usaglig forskelsbehandling jf. kommunalfuldmagten, at gå ind og give til en eller flere specifikke parter frem for andre. NOTAT Sagsnr Dokumentnr Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. Side 107

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

for mødet den 08.09.2011, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 08.09.2011, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-122730) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-121525) 3. Formandens meddelelser (2011-121487) 4. Høring om moderniseringsplan

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 10.12.2013, kl. 17:00 i Krudttønden, Serridslevvej 2, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 10.12.2013, kl. 17:00 i Krudttønden, Serridslevvej 2, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN for mødet den 10.12.2013, kl. 17:00 i Krudttønden, Serridslevvej 2, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2013-0262340) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2013-0262342) 2 3. Meddelelser (2013-0261065)

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 16.05.2013, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 16.05.2013, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN for mødet den 16.05.2013, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2013-80710) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-80717) 2 3. Meddelelser (2013-79253)

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-16211) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-16493) 3. Formandens meddelelser (2011-16494) 4. Høring om Københavns

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-161994) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-161956) 3. Formandens meddelelser (2011-161877) 4. Puljeansøgninger

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 10.04.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 10.04.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN for mødet den 10.04.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2014-0067609) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2014-0067618) 2 3. Meddelelser (2014-0067626)

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

for mødet den 19.01.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 19.01.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-7714) 2. Godkendelse af dagsroden (2012-7694) 3. Formandens meddelelser (2012-7730) 4. Godkendelse af MIljøpunkt

Læs mere

for mødet den 11.10.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 11.10.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-144040) 2. Godkendelse af dagsorden (2012-144045) 3. Formandens meddelelser (2012-144048) 4. Godkendelse

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 05-11-2009 Bilag 1 - Vedtægter for områdefornyelsen i Husum Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum 1 Navn Styregruppen for Områdefornyelse i Husum Sagsnr.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

for mødet den , kl. 18:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 18:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 18:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-163934) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-163922) 3. Formandens meddelelser (2011-163939) 4. Udskudt puljeansøgning

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 14.11.2013, kl. 17:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 14.11.2013, kl. 17:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 14.11.2013, kl. 17:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2013-0247500) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2013-0247498) 2 3.

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

5. Formål Som vi aftalte sidst skal vi have en dialog om mere overordnede ting for

5. Formål Som vi aftalte sidst skal vi have en dialog om mere overordnede ting for Dagsorden / Referat ordinært møde Tisvilde Lokalråd. D. 6 september 2017 hos Jakob Skovridervænget 20, Tisvildeleje. KL 19 Deltagere: Eskil Borup, Lis Freisner, Jakob Snedled, Peter Wilhjelm, Claus Sabroe

Læs mere

for mødet den 18.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 18.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Godkendelse af dagsorden (2010-71743) 2. Borgernes 20 min. (2010-71782) 3. Formandens meddelelser (2010-71756) 4. Puljeansøgninger -

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 24.01.2013, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 24.01.2013, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 24.01.2013, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2013-8790) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2013-8778) 2 3. Formandens

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Bilag 1: Principper for uddeling af midler fra arrangementspuljen

Bilag 1: Principper for uddeling af midler fra arrangementspuljen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik og Byliv NOTAT Bilag 1: Principper for uddeling af midler fra arrangementspuljen Arrangementspuljen kan efter ansøgning yde refusion af

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby NOTAT Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby 1 Navn Områdefornyelse Sundby Nord og Områdefornyelse Sundby Syd, samlet betegnelse Områdefornyelsen Sundby. 2 Baggrund Den 25. august 2016 besluttede

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

for mødet den 16.11.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 16.11.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2010-163110) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-163131) 3. Formandens meddelelser (2010-163125) 4. Foreningsguidekoordinator

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-154651) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-154659) 3. Formandens meddelelser (2011-154675) 4. Foreningsguidekoordinator

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret Borgerrepræsentationen DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 13. januar 2005 BR 7/05 Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret! " ##$" %$ $" %$&&'( '#%%#'(#'#

Læs mere

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By BILAG 6 Forslag til ændringer i lokaludvalgskonceptet Som opfølgning på evalueringen af lokaludvalg fra august 2010 har Økonomiforvaltningen

Læs mere

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 Notat Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 I første halvdel af 2015 startes arbejdet med at udvikle en brandidentitet og de aktiviteter, der i 2015 skal være med til at sætte Assens Kommunes brand

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

for mødet den 12.10.2010, kl. 19:00 i Kildevæld Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 København Ø

for mødet den 12.10.2010, kl. 19:00 i Kildevæld Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 København Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Kildevæld Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 København Ø 1. Borgernes 20 minutter (2010-139390) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-139402) 3. Formandens meddelelser (2010-138702)

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT SUSANNE BACH RASMUSSEN susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 Kalundborgmessen2014 invitation til foreninger Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder - igen i år - foreninger

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Projektskema egne projekter

Projektskema egne projekter Projektskema egne projekter Titel BRANDING AF LOKALUDVALGET OP TIL OPSTILLINGSMØDE 2014 Kort beskrivelse af Efter afholdelsen af kommunalvalget den 19. november 2013, skal der etableres nye lokaludvalg

Læs mere

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer:

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-12.00 Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Jan Wammen Dam (V) Hans Kristiansen (F) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing

Referat fra møde i Frivilligrådet d. 22. april 2015 kl på Rødkløvervej 4, Ringkøbing Returadresse Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Nørgaard Direkte telefon 9974 1429 E-post kirsten.norgaard@rksk.dk Dato 16.. april 2015 Sagsnummer

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde 3-2015 06. november 2015 Tid: 26. oktober 2015, kl. 18.00-20.30 Sted: JA, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Til stede: Knud Rose Pedersen (DH), Arne

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere