Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler"

Transkript

1 Vedbæk, den 14. september 2012 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Orientering om regnskab 4. Godkendelse af driftsbudget Indkomne forslag: 1. Finn C. Møller vedr. opstramning hos TV-udbyder 2. Susanne Groth vedr. renovering af naturlejepladsen. 3. Afdelingsbestyrelsen vedr. revideret husorden 4. Afdelingsbestyrelsen vedr. etablering af vejbump 5. Afdelingsbestyrelsen vedr. forhøjelse af vaskepris For at et forslag kan behandles på mødet, skal forslagsstilleren personligt være til stede. 6. Eventuelt Tilstandsrapport 2012 samt Vedligeholdelsesplan kan ses på Flintemarkens hjemmeside: samt hentes på Ejendomskontoret i åbningstiden. Dette gælder ligeledes specifiseret regnskab og driftsbudget. Med venlig hilsen Vilhelm Kent Formand for afdelingsbestyrelsen./. Forslag til driftsbudget og Regnskab Forslag 01, Forslag 02, Forslag 03, Forslag 04 og Forslag 05

2

3

4

5

6

7

8

9 Forslag til revideret Husorden for Flintemarken - Vedbæk september 2012 Flintemarken - Afdelingsmøde FORSLAG 03 Afdelingsbestyrelsens forslag til revideret husorden Afdelingsmødet den 25. september 2012 Vedhæftet findes forslag til ny husorden. Den senest vedtagne husorden er fra den 16. januar 2007, hvorfor en lang række punkter enten er forældede eller på anden måde ikke tidssvarende. De overstrejede linjer/afsnit er den oprindelige tekst som ønskes erstattet med de linjer/afsnit, der er markeret med rødt. Forslaget til ny husorden skal, for at det kan træde i kraft, vedtages på afdelingsmødet. Vedbæk, den 14. september 2012 Vilhelm Kent Formand for afdelingsbestyrelsen./. Forslag til ny husorden for afd Flintemarken - Vedbæk

10 Forslag til revideret Husorden for Flintemarken HUSORDEN - Vedbæk september 2012 for Flintemarken - Vedbæk I en bebyggelse af Flintemarkens størrelse er det nødvendigt, at der er visse retningslinier, vi alle må følge. Derfor er nedenstående regler opstillet for at opnå: Et godt klima blandt beboerne At vi alle passer på de ting, vi er fælles om: trappegange, gangarealer, plæner og beplantning, legepladser, belysning, vaskeri m.v. 1. Affald og skrald A. Alt affald, der kastes i affaldsskakten, skal være emballeret i lukket plastpose. B. Skaktlågen skal holdes lukket. C. Det er strengt forbudt at kaste flasker og skarpe genstande i skakten. D. Aviser og glasemballage må ikke kastes i skakten, men skal afleveres i skaktrummet. Større genstande skal afleveres i containeren og ikke ved siden af den. Aviser og glasemballage må ikke kastes i skakten, men skal afleveres i skaktrummet eller i de til formålet opstillede containere foran transformerbygningen. Større genstande skal afleveres i containergården (i de opstillede containere, og ikke ved siden af dem). E. Elektronik-affald, herunder tv, radio og lignende, må ikke kastes i containeren, men skal afleveres på kommunens container/genbrugsplads Containerhaven på Rundforbivej 174 i Nærum. F. Affald må under ingen omstændigheder henstilles i indgangspartier, i trappeopgange m.v., da det hører hjemme i vores container. G. Det er ikke tilladt at henkaste cigaretskod i eller foran trappeopgange samt på bebyggelsens udenomsarealer. H. Det er ikke tilladt at benytte de i området opstillede papirkurve til husholdningsaffald eller emballage fra samme. 2. Altaner og vinduer A. Skader på lejlighedernes vinduer og skyderuder skal straks anmeldes til ejendomskontoret, som gennem glasforsikringen sørger for udbedring af fejlene. B. Altankasser og lignende må kun monteres på altanens indvendige side. C. Tøjtørring på altan/terrasse må kun finde sted under altanbrystningens højde. D. Bankning og luftning af duge, sengetøj og tæpper m.v. må kun finde sted under altanbrystningens højde og inden for bygningernes facade-afgrænsning. E. Det er ikke tilladt at lægge foder, madrester eller gammelt brød ud, da dette kan tiltrække rotter og andre skadedyr. F. Det påhviler beboeren selv at renholde terrassen/altanens bund samt afløb. Der må ikke benyttes salt eller lignende til fjernelse af is og sne, da det ødelægger betonen. G. Maling af beton på altaner/terrasser må kun ske med de materialer, som til formålet kan udleveres fra ejendomskontoret. H. I tagetagerne må man gerne opsætte ensfarvede markiser efter eget valg. Tilladelse skal dog forudgående være givet af boligselskabet. Side 1 af 5

11 Forslag til revideret Husorden for Flintemarken - Vedbæk september Bad og toilet. A. Der må aldrig kastes papirbleer, vat, avispapir eller lignende i toilettet, da dette kan medføre tilstopning. B. Defekte cisterner og vandhaner skal straks anmeldes til ejendomskontoret, Defekte cisterner og vandhaner skal straks meldes til ejendomskontoret. C. Ved rengøring af badekar, håndvask og toilet må kun anvendes midler, som er beregnet til dette formål, og syreholdige rengøringsmidler, herunder eddikesyre, må ikke anvendes, Ved rengøring af bruseafdeling, vægfliser, flisegulv, håndvask og toilet må der kun anvendes midler, som er beregnet til dette formål, og syreholdige rengøringsmidler, herunder eddikesyre, må ikke anvendes. D. Vedligeholdelse af vandlåse (afløb) påhviler lejerne. E. Badning bør så vidt muligt undgået i tidsrummet 23:00 06:00. Badning bør så vidt muligt undgås i tidsrummet 23:00 06:00. _ 4. Køleskabe og komfurer A. Det elektriske komfur må kun benyttes med grej beregnet for el-komfurer; kontrollér eventuelt beskrivelsen i den udleverede instruktionsbog. 5. Andre installationer i køkken og badeværelse B. Vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, emhætte eller lignende må ikke installeres uden forudgående tilladelse fra boligselskabet. C. Vaske- og opvaskemaskiner må ikke tilsluttes varmtvandshaner. D. Termostatiske blandingsbatterier må ikke opsættes, Termostatiske blandingsbatterier må kun opsættes af aut. håndværkere og må ikke monteres i køkkener eller ved håndvaske. E. Ændring af loft-, væg- og gulvbelægning kan foretages. Tilladelse skal dog forudgående være givet af boligselskabet. 6. Udsugningsventiler A. Indstillingen af udsugningsventilerne må ikke ændres. Tørretumblere eller emhætter med egen motor må ikke tilsluttes, da indgreb vil ødelægge udsugningen i andre lejligheder. Indstillingen af udsugningsventilerne må ikke ændres. B. Tørretumblere eller emhætter med egen motor må ikke tilsluttes, da indgreb vil ødelægge udsugningen i andre lejligheder. Selvkondenserende tørretumblere må gerne installeres. 7. Fordelingsanlæg for tv A. Der må kun benyttes originale tilslutningsledninger til ejendommens antenneanlæg, Der må kun benyttes godkendte tilslutningsledninger til ejendommens antenneanlæg. B. Antenner, herunder parabolantenner, må ikke opsættes uden boligselskabets forudgående tilladelse. Side 2 af 5

12 Forslag til revideret Husorden for Flintemarken - Vedbæk september 2012 Parabolantenner skal monteres så de ikke er synlige fra terræn. C. Der må ikke opsættes egne antenneanlæg uden skriftlig godkendelse fra boligselskabet. D. Fejl på ejendommens antenneanlæg skal meddeles til Telelet, Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg på telefon Fejl på ejendommens telefonnet, internet eller TV-signal: Find de respektive telefonnumre på Flintemarkens hjemmeside under "Nødtelefonliste". 8. Støjgener A. Brug af musikanlæg, tv m.v. må ikke være til berettiget gene for omgivelserne. Brug af musikanlæg, TV m.v. må ikke være til gene for omgivelserne. B. Vaske- og opvaskemaskiner m.v. må ikke benyttes i tidsrummet kl. 23:00-06:00. C. Anvendelse af boremaskiner/slagboremaskiner er kun tilladt: Mandag-fredag: kl. 08:00 - kl. 19:00 Lørdag og søndag: kl. 10:00 - kl. 16:00, Slagboremaskine kan lånes på på telf Brug af boremaskiner/slagboremaskiner er kun tilladt: Man-fre: kl , lør-søn: kl , Slagboremaskine kan lånes: Se telefonnummeret på 9. Husdyrhold A. Det er forbudt at holde slanger og krybdyr (skildpadder undtaget). B. Der må højst holdes 1 hund eller 1 kat pr. lejlighed. Tilladelse skal indhentes på ejendomskontoret mod underskrift af et tillæg til lejekontrakten. C. Hunde og katte skal altid føres i snor. D. Dyrene må ikke komme på bebyggelsens legepladser, og luftning må ikke finde sted på bebyggelsens grønne områder. E. Eventuelle efterladenskaber skal øjeblikkeligt fjernes; Eventuelle efterladenskaber skal øjeblikkeligt fjernes. Hundeposer kan afhentes gratis på Ejendomskontoret i åbningstiden. F. husdyr må ikke besørge på altaner og terrasser, Husdyr må ikke besørge på altaner og terrasser. G. Ejere af husdyr er erstatningspligtige overfor skader forårsaget af deres dyr. Ejere af husdyr er erstatningspligtige for skader forårsaget af deres dyr. H. Hvis reglerne for husdyrhold ikke overholdes, kan tilladelsen til at holde husdyr inddrages. 10. Kældre, trapper, anlæg, legepladser m.v. A. Leg eller unødigt ophold på trapper eller i kældergange er ikke tilladt. B. Barnevogne, cykler, knallerter m.m. hører hjemme i cykelrummene, og de må ikke anbringes op ad vægge, på trapper eller i gange, Barnevogne, cykler, knallerter m. m. skal placeres i cykelrummene, og må ikke henstilles op ad mure eller i trappeopgangene. Cykler kan også placeres i cykelstativerne, hvor sådanne forefindes. I henhold til brandvedtægten er det ikke tilladt at placere planter eller andre pyntegenstande i trappeopgangen. C. Knallertparkering i cykelrummene forudsætter, at der max. er 5 liter på tanken, samt at der ikke sker dryp på betongulvet. Der må under ingen omstændigheder opbevares dunke med benzin i cykelrummene. D. Motorcykler og "45-knallerter" må ikke henstilles i cykelrummene. Side 3 af 5

13 Forslag til revideret Husorden for Flintemarken - Vedbæk september 2012 E. Al motorkørsel på det flisebelagte stisystem er forbudt, Al motorkørsel på græsarealerne og det flisebelagte stisystem er forbudt. Dette gælder også knallertkørsel. F. Hvis legepladser, trapper, svalegange m.v. forurenes må den lejer, som er ansvarlig, omgående foretage rengøring. G. Ophold på legepladserne er ikke tilladt efter kl. 22:00. H. Beplantningen og plænerne må ikke beskadiges. I. Rygning i trappeområder, opgange og elevatorer er ikke tilladt. Rygning i trappeopgangene, umiddelbart foran indgangsdørene samt i elevatorerne er ikke tilladt. J. Fodtøj, legetøj, klap- og barnevogne m.m. må ikke efterlades i opgangene, Da trappegangene er eneste flugtvej i tilfælde af brand, må der ikke henstilles potteplanter, fodtøj, legetøj, klap- og barnevogne m. v. Af hensyn til rottefare skal indgangsdøren altid holdes lukket. Kortvarig udluftning kan dog finde sted f. eks. i forbindelse med trappevask. Ovenstående gælder ikke for tagboligerne. K. Lejeren er ansvarlig for, at kælderrum hørende til lejemålet er forsvarligt aflåst. L. På græsarealer og i skovene må der ikke cykles, rides eller benyttes motorkøretøjer. M. Fodboldspil må ikke foregå på plænerne mellem blokkene, og der henvises derfor til den indhegnede boldbane i Flintemarkens nordlige ende. Fodboldspil må ikke foregå på plænerne mellem blokkene. Der henvises til den indhegnede boldbane i Flintemarkens nordlige ende. Boldbanen er forbeholdt beboerne i Flintemarken. N. Der må ikke henkastes cigaretskod på bebyggelsens område. Slukkede cigaretskod skal lægges i de opstillede affaldsstativer. 11. Parkering A. Parkering må KUN finde sted på de dertil indrettede parkeringspladser. B. Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på Flintemarkens område. C. Langtidsparkering af trailere er ikke tilladt. Dette gælder ligeledes opmagasinering af lystbåde. 12. Skiltning og opklæbning A. Meddelelser m.v. skal anbringes på de dertil indrettede tavler i opgangene, i fællesvaskeriet og på ejendomskontoret. Meddelelser beboerne imellem må kun ophænges i de dertil indrettede klemmerækker i opgangene samt i vaskeriet. Varslinger og anden vigtig information fra ejendommens administration eller afdelingsbestyrelsen, kan evt. synliggøres på anden måde i opgangene. Hvis ophængt materiale findes at stride mod almindelig anstændighed, eller på anden måde kan virke stødende, kan ejendommens administration eller afdelingens bestyrelse foranledige det fjernet. Meddelelserne skal forsynes med dato og fjernes igen af "annoncøren" efter 1 måned. 13. Fællesvaskeriet A. Beboerne i Flintemarken har, via et elektronisk adgangskort, adgang til ejendommens fællesvaskeri, der er udstyret med vaskemaskiner, tørretumblere og strygerulle. B. Efter endt brug skal maskinerne efterlades i rengjort stand. Side 4 af 5

14 Forslag til revideret Husorden for Flintemarken - Vedbæk september 2012 C. Enhver skade, der måtte hidrører fra misbrug, er beboeren pligtig til at erstatte. Enhver skade, der måtte hidhøre fra misbrug, er beboeren pligtig til at erstatte. D. Børn må ikke færdes i vaskeriet uden opsyn. E. Fællesvaskeriet er kun til beboernes private brug og må ikke benyttes til vask for andre. F. Tobaksrygning er ikke tilladt i ejendommens fællesvaskeri. 14. Selskabslokalerne A. Almindelig god husorden samt et særskilte ordensreglement er gældende for brug af Flintemarkens selskabslokaler. Udlejning forestås af ejendomskontoret, Almindelig god husorden samt et særskilt ordensreglement er gældende for brug af Flintemarkens selskabslokaler. Udlejning forestås af ejendomskontoret. B. Lokalerne kan lejes til beboernes private sammenkomster, Lokalerne kan lejes til private sammenkomster, samt aktiviteter i ikke kommerciel foreningsregi. Der udlejes ikke til ungdomsfester. Lejer skal være bosiddende i Flintemarken eller afdeling 236 Marievej og skal selv deltage i arrangementet. C. Efter endt brug skal inventar og møblement sættes på plads, ligesom lokalet og inventar skal efterlades i rengjort stand. D. Enhver skade, der måtte konstateres efter leje af selskabslokalerne, er brugeren pligtig til at erstatte. 15. Terrasser og haver A. Haver må kun anlægges ud til enden af de af afdelingen plantede bøgehække mellem lejemålene. Maksimal længde på haverne er 3,60 m. For lejemål, hvis haver støder op til hovedstien (opgang og opgang 61-69), ender haven ved hovedstiens flisekant. B. Hegn for enden af haverne må opsættes efter forudgående tilladelse fra boligselskabet. C. Indtil hækkene mellem haverne har nået højden 1,60 m kan der, efter forudgående tilladelse fra boligselskabet, opsættes midlertidigt hegn mod naboerne. D. Ingen beplantning i haverne må overstige 1,80 m. E. Haver, terrasser og svalegange skal holdes ryddelige. Generelt: Ved gentagne eller grove overtrædelser af Flintemarkens husordenen kan lejemålet ophæves i henhold Lejeloven. Ved gentagne eller grove overtrædelser af Flintemarkens husorden kan lejemålet ophæves i henhold til Lejeloven. Godkendt på det Ordinære Afdelingsmøde den 16. januar Godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 25. september Side 5 af 5

15 Flintemarken - Afdelingsmøde FORSLAG 04 Afdelingsbestyrelsens forslag vedrørende etablering af vejbump Afdelingsmødet den 25. september 2012 Flintemarken er, fra børnehaven til enden af vejen ved boldbanen, en privat fællesvej. Inden for de senere år er trafikmængden øget væsentligt, ligesom der i flere tilfælde køres for stærkt på det lange lige stræk. Der har været nogle situationer, hvor det let kunne være gået galt og bestyrelsen har derfor undersøgt mulighederne for at få dæmpet farten på fællesvejen. Det eneste effektive middel mod for høj hastighed er vejbump. Bestyrelsen skal derfor foreslå at der etableres bløde vejbump (5 m x 10 cm) på strækningen fra børnehaven og til enden af vejen. Inkl. skiltning vil udgiften være ca ,- kroner, hvilket kan tages ud af budgettet. Hvis afdelingsmødet vedtager forslaget, skal der - inden vejbumpene kan etableres - indhentes tilladelse fra Rudersdal Kommune samt Politiet. Vedbæk, den 14. september 2012 Vilhelm Kent Formand for afdelingsbestyrelsen

16 Flintemarken - Afdelingsmøde FORSLAG 05 Afdelingsbestyrelsens forslag vedrørende forhøjelse af prisen for vask i fællesvaskeriet Afdelingsmødet den 25. september 2012 Driften af Flintemarkens fællesvaskeri giver et betydeligt underskeud. I regnskabsåret var dette på kr ,-. Dette betyder at hver vask, der p. t. koster kr. 10,-, giver et underskud på kr. 31,-. På årsbasis belaster underskuddet hvert lejemål i bebyggelsen med ca. kr. 980,-, burgere såvel som de der ikke benytter vaskeriet. For at få rettet op på dette - vaskeriet bør i princippet hvile i sig selv - har bestyrelsen besluttet at undersøge mulighederne for den videre drift, hvor der tilvejebringes en mere retfærdig fordeling af udgifterne, Bestyrelsen foreslår dog allerede nu, at afdelingsmødet godkender en forhøjelse af prisen pr. vask til kr. 15,-. Boboerne vil blive løbende orienteret omkring arbejdet med en løsning for fællesvaskeriets økonomi. Vedbæk, den 14. september 2012 Vilhelm Kent Formand for afdelingsbestyrelsen

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere