Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April Aarup Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk"

Transkript

1 Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport og handlingsplan Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent, DVN Rapporten er udarbejdet efter bl.a. de forskrifter som er anvist i FVD s håndbog nr. 5, version 2011 Side 1

2 Indholdsfortegnelse for delrapport nr. 1 Baggrund... side 3 Hovedkonklusioner med anbefalinger... side 3 Vandværkets indvinding og kildeplads... side 6 Beskrivelse og vurdering af indvindingsopland... side 6 Beskrivelse og vurdering af kildeplads... side 7 Beskrivelse og vurdering af boringer... side 8 Beskrivelse af anlægget... side 9 Beskrivelse af trykforøgeranlæg... side 10 Skitse over anlægget... side 11 Skitse over trykforøgeranlæg... side 12 Oplysninger om anlægget, drikkevandskvalitet m.m.... side 13 Handlingsplan - forslag til opgaver side 14 Bilagsliste... side 16 Læsevejledning: Læs først del 1, herefter kan der læses afsnit i del 2 og 3 efter behov. Delrapport nr. 1 - Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan og opgaver. Rapportens indhold bygger på anvisninger og forslag fra FVD s håndbog nr. 5 om tilstandsrapport og ledelse. Delrapport nr. 2 - Forslag til egenkontrol- og overvågningsprogram. Her beskrives alle de opgaver, som er vigtige for arbejdet med at bevare en god teknisk tilstand, få et godt teknisk overblik samt en løbende dokumentation for drikkevandets kvalitet og andre vigtige nøgletal for driften. Programmet er samtidig et forslag til en arbejdsbeskrivelse for pasning af vandværket. Ofte er arbejdet delt mellem flere personer, og det anbefales generelt, at viden om driften deles mellem flere personer. Formålet er at sikre, at den mest nødvendige viden ikke går tabt. Bemærk at del 2 kun er et oplæg, og at der aktivt kan arbejdes videre med dette. Delrapport nr. 3 - Generel beskrivelse af tilstandsrapport og handlingsplan. For at gøre tilstandsrapporten så kort og enkel som muligt. Den generel beskrivelse kan benyttes til inspiration for bestyrelsen til den fælles ledelse af vandværket på det tekniske område. Her gives eksempler på andre emner og spørgsmål, som kan være relevante at få inddraget i ledelse af vandværket ud over det tekniske. Udvidelsesmulighed med teknisk hjemmeside samt mulighed for e-tilstandsrapport. Rapporten kan udvides med en teknisk hjemmeside, som sammen med udvalgte data fra automatisk dataopsamling m.m. kan gøre det lettere at dele de vigtigste oplysninger i bestyrelsen, følge udviklingen og samtidig dokumentere drikkevandets kvalitet overfor forbrugerne og myndighederne. Side 2

3 Baggrund og resumé. Marts 2012 er Aarup Vandværk gennemgået sammen med driftsleder Jens Erik Nielsen med hovedvægten lagt på en beskrivelse og en generel vurdering af vandværkets anlæg. Boringer og kildeplads er gennemgået i april måned Vurderinger og rapportens forslag sker ud fra de eksisterende oplysninger samt nye råvandsanalyser, pejlinger, data m.m. samt vurderinger af Karsten Jensen, Danwatec vedr. arsen problem. Ud fra indsamlede data og oplysninger er der udarbejdet en tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Rapporten og forslag til egenkontrolprogram kan indgå i vandværkets fremtidige beslutninger om, hvordan vandværket skal drives, dokumenteres og passes. omhandler en beskrivelse af vandværket, forslag til opgaver, gennemgang af analyseresultater, og der er lavet en bedømmelse i form af tilstandsskemaer for hele anlægget som bilag i tilstandsrapport. Disse skemaer er udarbejdet iht. vejledning om kommunalt tilsyn. I forbindelse med tilstandsvurderingen har vi lagt udvalgte data på den tekniske hjemmeside på adressen Rapporten indeholder i bilag udvalgte grafer, og det kan senere drøftes, om vandværket i fremtiden ønsker at benytte den udvidede tekniske hjemmeside til løbende dokumentation af tilstanden, som et supplement til den nuværende overvågning og teknisk ledelse. Hovedkonklusioner med anbefalinger. Generelt om vandværket. Delrapport 1. Tilstanden. Ud fra besigtigelsen, gennemgang af materialer og vurdering af data vurderes Aarup vandværk som et solidt og veldrevet vandværk med en generel god tilstand. Det vurderes også, at vandbehandlingen kan forbedres ved at ombygge reaktionstanken til et forfilter. På den måde udnytte det naturlige jernindhold i råvandet bedre til fjernelse af arsen. Der skal gennemføres en konkret plan, hvor også råvandets indhold af arsen formindskes mest muligt ved at indføre en anden strategi for vandindvinding fra de 2 kildepladser. Delrapport 2. Arbejdsbeskrivelse om vandværkspasning i udkast. Såfremt vandværkets bestyrelse og driftsleder ønsker et system til bedre dokumentation m.m., kan delrapport 2 med arbejdsbeskrivelse og forslag til instrukser benyttes, så vandværket får indført et såkaldt teknisk ledelsessystem. I delrapport 2 er der i bilag en beskrivelse af projekt KUV, som let kan indføres som opfølgning og uden væsentlig merarbejde. Dette projekt kan medføre, at bestyrelsen og vandværks-passer får udarbejdet en manual for driften og opbygget et fagligt netværk, som kan sikre dokumentationen og øge sikkerheden for driften - herunder at ny viden opdateres, og at gammel viden ikke går tabt. Kildeplads og indvindingsboringer. De 2 kildepladser og de eksisterende indvindingsboringer er undersøgt ved korttidspumpninger, og det foreslås fulgt op med opgaver, så der gennemføres løbende tæthedskontrol. I første omgang lægges der en plan for forsøg med en vandindvinding, så det naturlige arsen indhold i råvandet bliver så lavt som muligt. Opgaver mht. boringer er listet i handlingspla- Side 3

4 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat. nen. Resultater af korttidspumpninger ses i bilag. På sigt bør der arbejdes for at planlægge en ny kildeplads til afløsning af den gamle inde i byen. Råvandskvalitet. De ordinære prøver er opstillet i et overskueligt skema, og udvalgte parametre er vist i bilag med graf. Det ses bl.a., at arsen indholdet er mindre på den gamle kildeplads. Flere parametre og grafer ses på som vi kalder teknisk hjemmeside. Denne kan udbygges til vandværkets e-arkiv, som en sikkerhed og især til at følge udvikling i analyser og tilstanden generelt. Bygning og rentvandstank. Bygning og rentvandstanke ved vandværket har en god tilstand og en god indretning, så man kan køre med en tank ad gangen. Vandbehandling og udpumpning. Der doseres med jernklorid (ca. 1 ton pr. år) for at fjerne arsen fra råvandet. Det foreslås at ombygge vandværket, så reaktionsbassinet ombygges til forfilter. Danwatec har gennemgået anlægget og har beregnet, at der er en god mulighed for, at vandværket på denne måde helt kan undvære dosering af jernklorid. Trykforøgeranlæg. Ca. 50 pct. af drikkevandet går gennem trykforøgeranlæg, hvor der findes en ca. 200 m³ tank og 2 udpumpningsanlæg. Der er enkelte opgaver mht. trykforøgeranlægget, som er foreslået i handlingsplanen. Forsyningssikkerhed. Det vurderes samlet, at forsyningssikkerheden er god i øjeblikket. Det mest sårbare punkt med hensyn til forsyningssikkerhed vurderes at være vandværkets forsyning med råvand/ grundvand. Drikkevandets kvalitet. Samtlige tilgængelige drikkevandsanalyser er gennemgået elektronisk og vises på hvorfra der er hentet udvalgte oversigter samt grafer i bilag. Det ses, at der er problemer med arsen, jern, mangan og følgelig turbiditet m.m. Disse problemer søges løst ved ombygning af vandbehandling og ændret procedure for pasning, skylning m.m. Egenkontrol og overvågning. I delrapport 2 og i handlingsplanen foreslås enkelte udvidelser og dermed forslag til forbedringer. Følges disse forslag, kan vandværket forbedre sikkerheden yderligere for at sikre rent drikkevand uden bakterier. Side 4

5 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat. Dette kan ifølge forslaget ske uden det vil medføre væsentligt øgede udgifter og arbejdsindsats. Information til forbrugerne og dokumentation af vandværkets teknik m.m. Vandværket har via egen hjemmeside løbende informeret om drikkevandets kvalitet og mange andre forhold på vandværket. Derfor foreslås der i denne sammenhæng ingen ændringer, og at informationen til forbrugerne er god og tilstrækkelig. Det vil være muligt at koble teknisk hjemmeside på forbrugerhjemmesiden, så f.eks. skolen har adgang til flere data til undervisningen, og kommunen kan også se disse data. Åbenhed om sine vigtigste data og informationer er generelt en stor fordel. Følges forslaget om KUV - og dermed indførelse af system til dokumentation (DDS) og teknisk ledelsessystem, har driftsleder og bestyrelsen nogle flere fordele, som der kan læses om i delrapport 2. Dette emne kan evt. tages op under handlingsplanen og videre forløb. Side 5

6 Vandværkets indvindingsopland: Beskrivelse - Indvindingsopland. Aarup vandværk er beliggende i et OSDområde. Indvindingsoplandet består primært af landbrugsarealer samt by og skov. Vurdering af indvindingsopland. Ud fra en vurdering af de 2 nuværende kildepladser vurderes det, at Aarup Vandværk bør undersøge mulighederne for at finde en ny kildeplads, som kan sikre forsyningen af grundvand med en god kvalitet. Byen Den gamle kildeplads inde i byen med 2 indvindingsboringer og én reserveboring ligger tæt på en olieforurening, og der indvindes fra moræneler og sandlag med meget store sænkninger. Den nye kildeplads, som ligger øst for vandværket, med 2 indvindingsboringer har også forholdsvis store sænkninger. Her er arsenindholdet højere end i råvandet fra den gamle kildeplads. Generelt er tilstanden af selve boringer og terrænstation vurderet som god. Selve grundvandsmagasinet er lavt ydende, hvilket medfører, at der indvindes med store sænkninger - de største sænkninger findes i grundvandsmagasinet på den gamle kildeplads. Store sænkninger medfører øget energiforbrug og risiko for den såkaldte skorstenseffekt, hvilket betyder, er der kan trænge forurenet øvre grundvand ned i boringerne. Tæt på den gamle kildeplads i byen vil der derfor være en vis risiko for, at vandkvaliteten kan blive påvirket af aktiviteter inde i byen. Øst Placering af vandværkets 2 kildepladser, den gamle kildeplads byen og den nye kildeplads øst. Side 6

7 Vandværkets kildepladser. Kort beskrivelse, Kildeplads Vandværket indvinder fra 4 boringer På kildeplads ved det tidligere vandværk: B3/ er 49 meter dyb. Filtersat m.u.t. i moræneler. B4/ er 76 meter dyb. Filtersat m.u.t. i smeltevandssand. På kildeplads nordøst for vandværket (Eng): B5/ er 79 meter dyb. Filtersat m.u.t. i smeltevandssand. B6/ er 82 meter dyb. Filtersat m.u.t. i smeltevandssand. Desuden har vandværket et reserveboring - B1/ Boringen er 54 meter dyb. Filtersat m.u.t. i sandlag. Vurdering af kildepladser. Det anbefales, at der i forbindelse med kommunens indsatsplan indledes en planlægning af, at der kan findes en ny kildeplads, så vandværket har et alternativ, hvis en af de 2 nuværende kildepladser skal helt eller delvis afløses. I forbindelse med undersøgelser af nye muligheder skal vandværket have fokus på arsen i grundvandet. Tilstanden for hver kildeplads vurderes som god lige nu, men usikker på sigt. Vandværk B B B B B Side 7

8 Vandværkets boringer. Boringernes jordlag er illustreret på tegningen herunder F1 Kote 0-10 B1 - DGU nr F1 B3 - DGU nr F1 B4- DGU nr B5 - DGU nr B6 - DGU nr højde over havet Kote 0 = havet Overflade ( m) Forklaring grundvandsstand smeltevandssand filter moræneler smeltevandsler F1 F1-40 Oplysninger og noter om råvandsledninger, indvindingsboringer boringer m.m. Råvandsledninger. Mangler oplysninger. Indvindingsboringer. 2 boringer kører ad gangen, hhv. én fra ny og én fra gl. kildeplads for at få nedbragt indholdet af arsen i råvandet. Ved spidsbelastninger kører alle boringer. B4 er en erstatningsboring. De 2 boringer på den gamle kildeplads ligger med kun 10 meters afstand. Fremtidens overvågning. I delrapport 2 er der lavet et udkast til arbejdsbeskrivelse for vandværkspasning, indførelse af rutiner og dokumentation samt instrukser. Sådanne beskrivelser er vigtige i forbindelse med indførelse af et teknisk ledelsessystem. Korttidspumpninger, pejlinger, manometertjek m.m.: Der er udført korttidspumpninger med pejlinger og målinger af ledningsevne. Der er givet forslag til visse ændringer mht. prøvehane og manometre, som løbende skal dokumentere tæthed på råvandsledning (stabilt overtryk ved stilstand, tryk ved drift og sikre mod vakum lige efter pumpestop), andre tæthedskontroller og pumpens tilstand, ro og driftsvandspejl. Se bilag i delrapport 2 med vejledning herom. Side 8

9 Beskrivelse af anlægget. Vandet indvindes fra 4 boringer. Vandet iltes i iltningsbassin, ledes i reaktionsbassin og renses herefter i 2 åbne sandfiltre (for-/efterfiltre). Herefter ledes det rene drikkevand til de 2 rentvandstanke. Vandet pumpes ud til forbrugerne via frekvensstyret udpumpningsanlæg og via 2 udgange med elektroniske måler. Der findes trykforøgerstation ved Ringvejen. Vandværket forsyner ca forbrugere. Vandværket består af : Komponent Type Alder Kapacitet Boring 1 - DGU SQ 7-5 (reserveboring) m³/t Boring 3 - DGU ?? 17 m³/t Boring 4 - DGU ?? 23 m³/t Boring 5 - DGU SP 27-7? 35 m³/t Boring 6 - DGU SP 27-7? 27 m³/t Iltningsbassin 1,40 x 1,40 Reaktionsbassin 2,9 x 2,45 2 åbne sandfiltre 2,45 x 4,0 2 x 50 m³/t 2 rentvandstanke Underjordiske betontanke 200 m³ Udpumpningsanlæg 2 x CR8 + 4 x CR m³ 2 hovedmålere afgang vv + målere trykforøger Trykforøgeranlæg 200 m³ rentvandstank?? Iltnings-/reaktionsbassin og 2 sandfiltre Rentvandstanke opdelt i 2 tanke Udpumpningsanlæg 2 udgange med vandmålere Side 9

10 Beskrivelse af trykforøgeranlæg. Det er skønnet, at ca. 50 pct. af drikkevandet fra afgang vandværk ledes fra vandværket til trykforøgeranlægget på Ringvejen. Vandet pumpes ud til forbrugerne via 2 stk. frekvensstyret udpumpningsanlæg via 2 udgange med elektroniske måler på hver. Tilsvarende måles der på indgående vandmængde fra vandværket. Vandværket forsyner ca forbrugere. Komponent Type Alder Kapacitet Rentvandstank beton? 200 m³/t Udpumpningsanlæg Æblehaven Udpumpningsanlæg Byen Måler indgang 2 elektroniske målere Udgang Membranhydrofor 3 stk.? m³/t 3 stk.? m³/t Elektronisk måler for indgang Rentvandstank Udpumpningsanlæg Æblehaven Udpumpningsanlæg Byen 2 udgange med vandmålere Side 10

11 Indretning af vandværk. KÆLDER: Dosering jernklorid Arkiv Kapselblæser Råvandsindgang Råvandsmåler Iltningsbassin Rentvandstank Reaktionsbassin Kompressor Filter 2 Filter 1 Styretavle Skyllepumpe Luft filtre Kontor Toilet Affugter Skyllebassin Udpumpningsanlæg 4 stk. CR 30 2 stk. CR8 2 målere Side 11

12 Indretning af trykforøgeranlæg Æblehaven Byen II Råvandsindgang Råvandsmåler Side 12

13 Oplysninger om anlægget, noter og drikkevandskvalitet m.m. Bygning og rentvandstank. Det er oplyst, at der ved renovering af rentvandstank ved vandværket er sikret, at den kan opdeles i 2 adskilte tanke, så man kan køre med vandværket på en tank ad gangen i tilfælde af rengøring, inspektion m.m. Vandbehandling. Danwatec har vurderet, at arsen vil kunne fjernes bedre naturligt, ved at ombygge reaktionstanken til et forfilter med en stor løbende mængde okker, som skal ophobes ved skylning med luft og kun skylning med vand i korte perioder. Tilsvarende opbygges de nuværende filtre med øget filtermasse. Her ændres også ved skylleproceduren. Hvis ikke dette er tilstrækkeligt kan man indføre recirkulation. Trykforøgeranlæg. Det anbefales at få gennemgået tilgang/afgang luft til rentvandstank og et hul i beton lige over overløbsrør/udluftningsrør. Der skal udtænkes et bedre system med hensyn til både overløb (så der ikke kan komme dyr tilbage i røret) og med hensyn til støvproblematikken til rentvandstanken. Vurdering af drikkevandsanalyser (evt. grafer). Drikkevandet overvåges via de obligatoriske analyser, og det ses, at drikkevandet de seneste år overholder kravene. Følge udvalgte nøgleparametre og e-log: I forbindelse med delrapport 2 foreslås det at få opdateret manglende oplysninger i rapporten og føre e-log over vigtige hændelser og tekniske ændringer på vandværkets hovedkomponenter. Dette kommer automatisk ved at indføre KUV-modulerne. Samtidigt har vandværket et teknisk ledelsessystem og en løbende opdateret e-beredskabsplan. Side 13

14 HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver i Kildeplads, kortlægning af grundvand og indsatsplanlægning. Det anbefales at arbejde med en plan for ny kildeplads. 2. Råvandsledninger. Undersøge for vakum og tilstopning ved at indføre manometertjek. Se delrapport 2 i bilag. 3. Indvindingsboringer og ny indvindingsstrategi. Undersøge for tæthed og tegn på lækager, pumpetryk og slidtage og boringens tilstand ved løbende kvartalsvis kontrol (som minimum). Se vejledning i delrapport 2 i bilag. Enkelte andre opgaver er flytning af prøvehaner, tilbagefyldninger med ensartet filtersand, som smådyr ikke kan grave sig igennem samt løbende vedligeholdelse, rengøring. Der er for nyligt indført ny indvindingsstrategi, så arsen indholdet er så lavt som muligt i blandingsvandet. Det ses af kapacitetsdiagrammet side 17, at der vil være en god mulighed for at indføre mindre dykpumper, når de nuværende skal skiftes. Dette vil gavne boringernes og kildepladsens levetid, især fordi der p.t. findes så store sænkninger. 4. Vandbehandling. Danwatec har vurderet, at arsen vil kunne fjernes bedre naturligt ved at ombygge reaktionstanken til et forfilter. Med en stor løbende mængde okker som skal ophobes ved skylning med luft og kun skylning med vand i korte perioder. Tilsvarende opbygges de nuværende filtre med øget filtermasse, og her ændres også ved skylleproceduren. Hvis ikke dette er tilstrækkeligt kan man indføre recirkulation. Det anbefales, at Aarup Vandværk får lavet en plan for ombygning og ændret drift for vandbehandling med det mål for øje at undgå dosering. 5. Rentvandstanke. Få mere styr på rentvandstank på trykforøgeranlæg mht. udluftning og evt. risiko for forureninger via overløbsrør og luftindsugning, altså evt. problemer med pollen, støv i luften. 6. Udpumpning af drikkevand, prøvehane og overvågning. Når rapporten skal opdateres næste gang, bør manglende oplysninger undersøges og indsættes. Dette kan evt. ske naturligt, når der er gennemført forbedret vandbehandlingsteknik. 7. Bygning m.m. I delrapport 2 er der givet forslag til instrukser mht. hygiejneregler, som kan anbefales at få indarbejdet i program for egenkontrol og overvågning. 8. Overvågning og alarm. Ingen bemærkninger p.t. Side 14

15 HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver i fortsat. 9. Egenkontrolprogram og e-arkiv for ledelse. I delrapport 2 foreslås udvalgte nøgletal for driften pr. kvartal og år, overvåget ved grafer, indførelse af e-log for hovedkomponenter og hændelser samt indførelse af kollektiv udvidet vandværkspasning, KUV. Læs mere i delrapport 2. Dette er vigtigt for ledelse og vandværkspasning og en stor fordel ved tilkald af leverandører, da man hurtigt kan se, hvilke komponenter der findes, og evt. hvornår de sidst er udskiftet eller renoveret. En oversigt med kvartals- og årsdata for de vigtigste udvalgte nøgletal for driften vil også være et vigtigt ekstra e-arkiv. Her findes også forklaringer på emner og ord, som gør det lettere for nye bestyrelsesmedlemmer at bruge systemet og generelt til arbejdet med vandværket. Teknisk hjemmeside kan let forenes med forbrugerhjemmeside og automatisk dataopsamling, SRO uden overlap og dobbeltarbejde. Skulle vandværket miste sit manuelle arkiv, har man de få udvalgte data, som en ekstra sikkerhed, samtidig med at det er disse tal, som kan vise ledelsen - via grafer - hvordan udviklingen og tilstanden er på de vigtigste kontrolpunkter. Hygiejneregler. Se udkast hertil i delrapport 2. I forbindelse med evt. at indføre KUV kan bestyrelsen drøfte forskellige gode forslag til hygiejneregler. Vandværket har allerede indført interne regler og er derfor godt på vej med at indføre fornuftige procedurer. 10. Ledningsnet, svind, forsyningssikkerhed, diverse. Det kan med fordel laves en beskrivelse af f.eks. 10 steder med god lokal prøvetagning på ledningsnet, som også tager hensyn til de yderste forbrugere på ledningsnettet. Side 15

16 Bilag Bilag 1.1 Kapacitetsdiagram (side 17) Bilag 1.2 Stamdata (side 18) Bilag 1.3 Baggrundsdata (side 19) Bilag 1.4 Tilstandsvurdering indvindingsopland og kildeplads (side 20) Bilag 1.5 Tilstandsvurdering boringer (side 21) Bilag 1.6 Tilstandsvurdering vandværk og trykforøgeranlæg (side 31) Bilag 1.7 Analyse resultater (side 35) Bilag 1.8 Prøvepumpninger (side 48) Bilag 1.9 Udvikling i forbrug og sammensætning af forbrugere (side 52) Bilag 1.10 Foto - de vigtigste fotos for boringer og vandværk (side 53) Side 16

17 BILAG 1.1 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Indvinding behandling reservoir udpumpning, samt behov. Indvindingskapacitet m³/t : Behandlingskapacitet m³/t = 102 m³/t B3 B4 B5 B6 (B1 er kun reserve) 2 x 50 = 100 m³/t Beholdningskapacitet m³ 30 pct. af maks. døgnforbrug Udpumpningskapacitet i m³/t Forbrug - Årlig i m³ Forbrugere Døgn middel forbrug i m³ Maks. Døgnforbrug i m³ Time middel forbrug i m³ Maksimum timeforbrug m³ Normal døgnproduktion Maksimum døgnproduktion = 400 m³ (40 m³ over 10 timer) 234 m³ 100 +?? +?? m³/t Vandværk + trykforøgerstation m³ 520 m³ 780 m³ (Fd = 1,5) 22 m³/t 50 m³/t (Ft = 1,5) 50 x 11 = x 20 = 1000 (evt. det dobbelte i korte perioder) Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. Timeforbrug Reservekapacitet Vandværket har en stor overkapacitet. Et typisk døgnforbrug kan dækkes ved 11 timers pumpning fra 2 boringer fra hhv. gl. og ny kildeplads. Der vil være muligt at indføre mindre dykpumper, når de nuværende skal skiftes og samtidig beholde en god overkapacitet. Side 17

18 Vandforsyningens Navn BILAG 1.2 STAMDATA Aarup Vandværk Vandforsyningens CVR / P nummer: Kommune Adresse Kontaktperson Assens Bredgade 30, 5560 Aarup Jens Erik Nielsen Telefon nummer kontaktperson kontaktperson Formand for anlægget/forsyningschef Jørgen Elmbo Telefon nummer til formand Jupiter ID Indvindingstilladelse (m³/år, udløbsdato) / Kommunalt tilsyn udført? Indvinding seneste år (m³) Antal forbrugere, opgjort efter antal målere Prøvetagningssteder (angiv steder og bemærkninger) Ok - vandværk Ledningsnet - se nedenfor Find nogle egnede prøvetagningssteder til udtagning af prøver på ledningsnettet. Dette og de efterfølgende tilstandsskemaer foreslås opdateret senere, når vandværket evt. har udført de foreslåede opgaver. Side 18

19 BILAG 1.3 BAGGRUNDSDATA Vurdering, detaljer, bemærkninger Grænseværdier for mikrobiologiske eller kemiske parametre for vandkvaliteten på drikkevandet er overholdt Ledelsessystemer Er lovpligtigt kontrolprogram gennemført og er det fulgt? Udføres egenkontrol Ja Teknisk ledelsessystem er foreslået i delrap.2 Ja Ja Tilstandsrapport fra eksterne rådgivere, efter FVD håndbog nr. 5 Beredskabsplan Nødforsyning (vand) Nødforsyning (strøm) Vedligeholdelsesplan 1) Handlingsplan 2012 Information til forbrugere sendt (dato) 2) Dato for sidste godkendte takstblad Forsikringer Samlet vurdering Dette og de efterfølgende tilstandsskemaer foreslås opdateret senere, når vandværket evt. har udført de foreslåede opgaver. 1) Vedligeholdelsesplanen bør omfatte boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet. 2) Information til forbrugerne om vandets kvalitet Side 19

20 Indvindingsopland og kildeplads Naturlig beskyttelse Udseende Forureningskilder Kortlægning Udarbejdet indsatsplan Er indsatsplan fulgt Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) - størrelse Samlet vurdering BILAG 1.4 TILSTANDSVURDERING Vurdering, detaljer, bemærkninger Dette og de efterfølgende tilstandsskemaer foreslås opdateret senere, når vandværket evt. har udført de foreslåede opgaver. Side 20

21 BILAG 1.5 TILSTANDSVURDERING Boring 1 - Reserveboring Vurdering, detaljer, bemærkninger DGU nr. (lokal nr.) Etableret årstal (B1) 1935 Dato for sidste eftersyn Indhegning Renholdt og ryddeligt Er 10 m bælte udlagt og afgrænset Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) - størrelse Boringens placering (tørbrønd/overbygn) Tørbrønd Boringsrørsafslutning over terræn Aflåst Ja Alarmsikring Udluftning Tæt tørbrønd Risiko for nedsivning - overfladevand Forerørsforsegling Terrænstation Nej Råvandspumpens ydeevne APV Renholdt og ryddeligt Side 21

22 BILAG 1.5 TILSTANDSVURDERING Boring 1 - reserveboring (fortsat) Vurdering, detaljer, bemærkninger DGU nr. (lokal nr.) Mærkning af boring (DGU nr.) (B1) Ok Pejlemulighed Pejlepunkt Prøvehane Vandtæt aflukning af borerør Udluftningsstuds afsluttet over terræn Udluftning nedadvendt m/insektnet Pumpetype SQ7-5 Stigrør Tryktest forerør Tryktest for utætheder Anbefales Anbefales Vandmåler Seneste boringskontrol udført 2008 Råvandskvalitet Råvandsledning Samlet længde Materiale Alder på indpumpningsanlæg Side 22

23 Boring 3 BILAG 1.5 TILSTANDSVURDERING Vurdering, detaljer, bemærkninger DGU nr. (lokal nr.) Etableret årstal (B3) 1986 Dato for sidste eftersyn Fredningsbælte - angiv størrelse Indhegning Renholdt og ryddeligt Ja Ja Er 10 m bælte udlagt og afgrænset Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) - størrelse Erstatningsboring for DGU Boringens placering (tørbrønd/overbygn) Råvandsstation Boringsrørsafslutning (under/over terræn) Aflåst Ja Alarmsikring Udluftning Ja Tæt tørbrønd Risiko for nedsivning - overfladevand Forerørsforsegling Tætte rørgennemføringer Råvandspumpens ydeevne og strømforbrug APV Terrænfald fra bygværk Renholdt og ryddeligt Ja Side 23

24 Boring 3 (fortsat) BILAG 1.5 TILSTANDSVURDERING Vurdering, detaljer, bemærkninger DGU nr. (lokal nr.) Mærkning af boring (DGU nr.) Pejlemulighed Pejlepunkt Prøvehane (B3) Ok Vanskelig at pejle Ca. 30 cm o.t. Bør flyttes Vandtæt aflukning af borerør Udluftningsstuds afsluttet over terræn Udluftning nedadvendt m/insektnet Pumpetype Stigrør Tryktest forerør Tryktest for utætheder Anbefales Anbefales Vandmåler Seneste boringskontrol udført 2003 Råvandskvalitet Sand omkring rør Manometer Råvandsledning Samlet længde Materiale Alder på indpumpningsanlæg Side 24

25 Boring 4 BILAG 1.5 TILSTANDSVURDERING Vurdering, detaljer, bemærkninger DGU nr. (lokal nr.) Etableret årstal (B4) 2005 Dato for sidste eftersyn Fredningsbælte - angiv størrelse Indhegning Renholdt og ryddeligt Ja Ja Er 10 m bælte udlagt og afgrænset Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) - størrelse Erstatningsboring for DGU Boringens placering (tørbrønd/overbygn) Råvandsstation Boringsrørsafslutning (under/over terræn) Aflåst Ja Alarmsikring Udluftning Tæt tørbrønd Risiko for nedsivning - overfladevand Forerørsforsegling Tætte rørgennemføringer Råvandspumpens ydeevne og strømforbrug APV Terrænfald fra bygværk Renholdt og ryddeligt Ja Gummiliste slår fra - skal limes. Side 25

26 Boring 4 (fortsat) BILAG 1.5 TILSTANDSVURDERING Vurdering, detaljer, bemærkninger DGU nr. (lokal nr.) Mærkning af boring (DGU nr.) (B4) Mangler DGU nr. Pejlemulighed Pejlepunkt Prøvehane Vandtæt aflukning af borerør 30 cm o.t. Bør flyttes Skum omkring rør erstattes med sand Udluftningsstuds afsluttet over terræn Udluftning nedadvendt m/insektnet Pumpetype Stigrør Tryktest forerør Tryktest for utætheder Anbefales Anbefales Vandmåler Seneste boringskontrol udført Råvandskvalitet Pejlepunkt kan flyttes op, så råvandspejlet altid kan pejles Råvandsledning Samlet længde Materiale Alder på indpumpningsanlæg Side 26

27 Boring 5 BILAG 1.5 TILSTANDSVURDERING Vurdering, detaljer, bemærkninger DGU nr. (lokal nr.) Etableret årstal (B5) 1971 Dato for sidste eftersyn Fredningsbælte - angiv størrelse Indhegning Ja Renholdt og ryddeligt Er 10 m bælte udlagt og afgrænset Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) - størrelse Boringens placering (tørbrønd/overbygn) Råvandsstation (renoveret 2009) Boringsrørsafslutning (under/over terræn) Aflåst Ja Alarmsikring Udluftning Tæt tørbrønd Risiko for nedsivning - overfladevand Forerørsforsegling Tætte rørgennemføringer Råvandspumpens ydeevne og strømforbrug APV Terrænfald fra bygværk Renholdt og ryddeligt Der monteres manometer, hvor prøvehanen har siddet, til test af stigrør og pumpe. Side 27

28 Boring 5 (fortsat) BILAG 1.5 TILSTANDSVURDERING Vurdering, detaljer, bemærkninger DGU nr. (lokal nr.) Mærkning af boring (DGU nr.) Pejlemulighed (B5) Ok Ja Pejlepunkt Prøvehane Flyttes Vandtæt aflukning af borerør Udluftningsstuds afsluttet over terræn Udluftning nedadvendt m/insektnet Pumpetype SP 27-7 Stigrør Tryktest forerør Tryktest for utætheder Anbefales Anbefales Vandmåler Seneste boringskontrol udført 2008 Råvandskvalitet Råvandsledning Samlet længde Materiale Alder på indpumpningsanlæg Side 28

29 Boring 6 BILAG 1.5 TILSTANDSVURDERING Vurdering, detaljer, bemærkninger DGU nr. (lokal nr.) Etableret årstal (B6) 1978 Dato for sidste eftersyn Fredningsbælte - angiv størrelse Indhegning Ja Renholdt og ryddeligt Er 10 m bælte udlagt og afgrænset Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) - størrelse Boringens placering (tørbrønd/overbygn) Råvandsstation Boringsrørsafslutning (under/over terræn) Aflåst Ja Alarmsikring Udluftning Tæt tørbrønd Risiko for nedsivning - overfladevand Forerørsforsegling Tætte rørgennemføringer Råvandspumpens ydeevne og strømforbrug APV Terrænfald fra bygværk Renholdt og ryddeligt Side 29

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012 Åbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Vandværk: Oxby & Ho DGU NR.: 120.132. Dato for sidste tilsyn: 30. august 2011. Dato for tilsyn: 17. september 2014

Vandværk: Oxby & Ho DGU NR.: 120.132. Dato for sidste tilsyn: 30. august 2011. Dato for tilsyn: 17. september 2014 INDVINDING SKEMA 1 Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 67 Sags nr. 11/1583 Dok. Nr. 129331/14 Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Vandværk:

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Indhold: 1.1 Formål og baggrund... 1 1.2 Definitioner... 2 1.3 Hvilke anlæg skal underkastes et regelmæssigt teknisk tilsyn?... 3 1.4 Hvor

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015 Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Maj 2015 Titel: Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Hyllested Vandværk februar 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Beredskabsplan for Korinth Vandværk Skovvej 15 Jr. nr. 13.02.00-I04-12-14 E-mail : via18@mail.dk Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Jupiter ID: 00081298 Senest opdateret: 13. juli 2015 Nyborg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V01-003 Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015.

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Den 25 februar 2015 blev Aarestrup Vandværk gennemgået af undertegnede, hvilket danner grundlag for følgende kommentarer. Side 1 af 8 Generelt. Aarestrup

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Indsatsplanlægning med Internettet som platform

Indsatsplanlægning med Internettet som platform Indsatsplanlægning med Internettet som platform Af Anita Maj Klitgaard, DVN - Dansk Vand og Naturcenter 3 stærke Internetsystemer sættes sammen til 1 dynamisk værktøj til samarbejde om indsatsplanlægning.

Læs mere

God hygiejne i vandforsyningen

God hygiejne i vandforsyningen God hygiejne i vandforsyningen God hygiejne i vandforsyningen Velkommen til din vandforsyning. Her arbejder vi med drikkevand, og det stiller særlige hygiejniske krav. Krav til materialer, tilrettelæggelse

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Beredskabsplan for Havnbjerg vandforsyningsselskab 2014 version 13

Beredskabsplan for Havnbjerg vandforsyningsselskab 2014 version 13 Beredskabsplan for Havnbjerg vandforsyningsselskab 2014 version 13 Indhold 7. december 2014 Indledning....1 Alarmering....2 Organisering.... 3 Problemer med lavt vandtryk ved forbruger....... 5 Kontrol

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse og historie Kindvig Sageby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kindvigvej 4, 4735 Mern på matrikel

Læs mere

LEDELSESSYSTEM. Boring nr. 2 Pejling af vandstand. V Rovandstand 30 m. Driftsvandstand 25 m. Hovedmålere, vand/el. Aflæsning.

LEDELSESSYSTEM. Boring nr. 2 Pejling af vandstand. V Rovandstand 30 m. Driftsvandstand 25 m. Hovedmålere, vand/el. Aflæsning. SCADA- tegning NATFORBRUG LEDELSESSYSTEM LEDELSESSYSTEM VANDBY VANDFORSYNING mandag den 2. april 2013 Komponent/Aktivitet Handling Udført Udsat Bemærkninger Ny aktivitet. Boring nr. 2 Pejling af vandstand.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup Sendt pr. e-mail Dato Sagsbehandler J.nr. 5. marts 2012 dmikk 004624-2008 Tilladelse til ændring af vandbehandlingsanlæg hos Nybrovejens Vandværk

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Drift af vandforsyning foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Tryk: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd 21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet Lejre Vandråd Indholdsfortegnelse 1. Tryk og trykkoter i et vandforsyningssystem... 3 1.1 Tryk og

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere