ARBEJDSPLAN Arbejdsplan 2014 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSPLAN 2014. Arbejdsplan 2014 Side 1"

Transkript

1 ARBEJDSPLAN 2014 Arbejdsplan 2014 Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdfortegnelse... 2 Indledning... 4 Administration, kompetenceudvikling og fundraising... 5 Administration: Milepæle Jobswop: Milepæle Udarbejdelse af kompetenceudviklingshandleplan ( frem)... 5 Fundraising og projektmodning: Milepæle Internationalt netværk: Milepæle Arbejdsmiljø: Milepæle Indsamling og registrering... 6 Status... 6 Milepæle Bevaring og konservering... 8 Status... 8 Milepæle Forskning... 9 Status... 9 Milepæle Planlagte forskningspublikationer Formidling Milepæle Museum Lolland-Falsters forvaltningsarbejde i henhold til Museumslovens kapitel Status Milepæle Bygningsbevaring og vedligehold Status Arbejdsplan for Turistinformationen Status Milepæle Butikkerne og billetsalg Arbejdsplan 2014 Side 2

3 Status Milepæle Arbejdsplan 2014 Side 3

4 INDLEDNING Museum Lolland-Falsters arbejdsplan for 2014 er den sidste delplan under museets fireårige arbejdsplaner fra Planen er indberettet til Kulturstyrelsen og godkendt af museets bestyrelse og de to tilskudskommuner, nemlig Lolland og Guldborgsund Kommuner. Arbejdsplanen er bygget op efter museumslovens 5 søjler. Dertil kommer en arbejdsplan for administration og kompetenceudvikling samt for forvaltning og ikke mindst for bygningsbevaring og vedligehold af museets mere end 30 bygninger. Der er også arbejdsplan for museets turistinformation og fire butikker. Museets arbejdsplan er udarbejdet af museets medarbejdere i fællesskab. Inden for hvert område findes der en statusdel og en del med årets milepæle. Arbejdsplan 2014 har været præsenteret for museets bestyrelse den 26. nov på bestyrelsesmøde og senere for museets medarbejdere på fællesmøde. Den findes desuden på museets hjemmeside og rundsendes til samtlige medarbejdere. Det forudsættes, at alle museets medarbejdere har læst planen og arbejder efter den. Der kan forekomme ændringer i arbejdsplanen som følge af hastesager eller ændring i disponering. Arbejdsplan 2014 Side 4

5 ADMINISTRATION, KOMPETENCEUDVIKLING OG FUNDRAISING Museum Lolland-Falster er nu blevet 5 år og er et museum med meget store arbejdsopgaver og vækst. Antallet af medarbejdere er steget, og der er en kraftig vækst i omsætningen, hvilket særligt skyldes de store udgravninger i forbindelse med Femern forbindelsen. Med en medarbejderstab på hen ved 80 medarbejdere er administrationen af museets arbejde stort og kompliceret. Der er derfor udarbejdet en plan for milepæle på dette område for Under dette afsnit henhører også planer for kompetenceudvikling og fundraising. ADMINISTRATION: MILEPÆLE 2014 Udvikling af mappestruktur og indførelse af SharePoint Tilpasning af jobbeskrivelser til den nye organisationsplan Videreudvikling af ydelseskatalog på hjemmesiden Videreudvikling af arbejdet med kulturarven som ressource JOBSWOP: MILEPÆLE 2014 Jobswop kolleger fra nær og fjern på Hobyudgravningen Jobswop over Femern Bælt UDARBEJDELSE AF KOMPETENCEUDVIKLINGSHANDLEPLAN ( FREM) Handleplanen baseres på en vurdering af behovet for kompetenceudvikling i forhold til satsningsområder og MU-samtaler. Generelt bør der satses på formel kompetenceudvikling (= kortere eller længere uddannelsesforløb, der udløser ETCSpoint). Der skal desuden udarbejdes handleplan for forskningsekvivalering af relevante medarbejdere FUNDRAISING OG PROJEKTMODNING: MILEPÆLE 2014 Magasin: udarbejdelse, projektbeskrivelse og fundraising 2014 Museumsbygning, Maribo: udarbejdelse af forprojekt 2014 Museumsbygning, Nykøbing: Fundraising Området ved Klosterruinen i Maribo: fundraising og påbegynde gennemførelse Slotsgadebygningerne Forlænget udgravningskampagne på jernalderbebyggelsen ved Hoby i 2014, samfinansieres med Nationalmuseet Istidsjægerpladsen ved Krogsbølle: Løbende evaluering af projektbeskrivelse og udarbejdelse af ansøgning om midler til feltarbejde og publikation Projektmodning og fundraising til etablering af Museum Lolland-Falster som centrum for stenalderforskning og formidling (neolitiseringsprocesser) med udgangspunkt i Femern Bælt undersøgelserne og til formidling i det kommende Info-center Arbejdsplan 2014 Side 5

6 Etablering af Museumsforbund på tværs af Femern Bælt for ansøgte Interreg. midler Fundraising til udvikling af Baltisk Museums Netværk INTERNATIONALT NETVÆRK: MILEPÆLE 2014 Etablering og vedligeholdelse af faglige netværk som Museum Femern Bælt (MusBelt) og Baltisk Museums Netværk. Museet samarbejder med blandt andet Fuglsang Kunstmuseum om at opnå Interreg. midler til etablering af et Museumsforbund på tværs af Femern Bælt. Hvis midlerne bevilliges ultimo 2013, gennemføres projektet i ARBEJDSMILJØ: MILEPÆLE 2014 Gennemførelse af APV gennemførelse af dialogmøder i forbindelse med 2013 APV. INDSAMLING OG REGISTRERING STATUS Museum Lolland-Falsters indsamling foretages i henhold til ICOMs etiske regler samt i henhold til Kulturstyrelsens retningslinjer. Museets indsamlingspolitik revideres løbende. Indsamlingspolitikken offentliggøres på museets hjemmeside. Museum Lolland-Falster har i sin første langtidsplanperiode fokuseret på digitalisering og omorganisering af museets eksisterende nyere tids samlinger. Museets aktive indsamling begrænses til allerede planlagte projekter samt til indsamling i forbindelse med feltundersøgelser foranlediget af periodens bygge- og anlægsarbejder. Passiv indsamling minimeres og indtages kun i det omfang, relevante genstande supplerer museets temasamlinger. Museum Lolland-Falster har siden 2009 arbejdet på at få indhentet et større registreringsefterslæb af genstande og havde i princippet indhentet dette ved årsskiftet 2011/2012 i henhold til den digitaliseringsplan, der var indberettet til Kulturstyrelsen. Sideløbende har museet siden 2009 tilstræbt offentliggørelse af basale oplysninger om alle museets nyere tids genstande på Museernes Samlinger. I den registrerede samling har der dog vist sig at være en række større og mindre uregelmæssigheder. Uregelmæssighederne vedrører hovedsagligt forskellige specialsamlinger som den store tekstilsamling i Nykøbing, hvor studiesamlingen, registrerede genstande og nyaccession har været blandet sammen. Museet står derfor nu tilbage med et ganske stort internt efterarbejde med principielt registrerede samlinger, der skal sorteres, og registreringer der skal opdateres. Det samme gælder museets vigtige polaksamling og en stor portrætsamling, som i princippet nu er tilgængelige, men hvor der er uregelmæssigheder, der vil være umulige at gennemskue for den almindelige bruger eller for en senere generation af museumsfolk. Arbejdsplan 2014 Side 6

7 Museet prioriterer fremover såvel en afhjælpning af det interne registreringsefterslæb som fremadrettet en mere helhedsorienteret digitalisering. Et arbejde, der indtil videre er beskrevet i en egentlig intern samlingshåndbog samt i en publikumsfolder om museets indsamlingsvirksomhed, der vedrører både forhistoriske og historiske genstande. Den påbegyndte generelle genstandsgennemgang og eventuelle kassation i henhold til Kulturstyrelsens retningslinjer fortsættes i 2014, ligesom det er tilfældet med den påbegyndte oprydning i de digitale museumssager på museets server. MILEPÆLE 2014 Afslutning af Femø-sagen Færdiggørelse af Registreringshåndbog 1. halvår 2014 Udarbejdelse af en Regin registreringsvejledning for det samlede Museum Lolland- Falster. Evaluering og revision af indsamlings-, registrerings- og kassationsstrategier i henhold til museets første langtidsplan Udarbejdelse af handleplan for bagudrettet og fremtidig registrering af arkivalier, fotos og storformat Udarbejdelse af en registreringspolitik for REGIN og ARKIBAS Bygningsregistrering af egne bygninger og færdiggørelse af kulturhistoriske gennemgange af fredede bygninger på Lolland-Falster til Kulturstyrelsen Bygningskultur 2015 Handleplan for digitalisering af arkæologiske udgravningsdata medio Digitaliseringspuljen er i 2013 ansøgt om midler til indtastning af gamle sager i MUD (Museernes Udgravnings Data) og overførsel af arkæologiske genstandslister fra MUD til Regin i 2014, manglende arealer uploades, og Fund og Fortidsminder opdateres Udkast til arkæologisk kassationspolitik, ultimo 2014 Afslutning af gravminderegistreringen Handleplan for afvikling af de interne nyere tids registreringsefterslæb på baggrund af en række forprojekter efter skabelonen hvor mange tekstilgenstande kan tjekkes for registrering og fotodokumentation samt ompakkes på 4 uger Endelig stillingtagen til det omfattende godsarkiv som findes på Pederstrup Registrering og slutarkivering af gamle administrationssager og formidlingssager fra Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Guldborgsund Museum/Museet Falsters Minder og Reventlow-Museet Pederstrup. I første omgang tilstræbes sagerne fra Reventlow- Museet Pederstrup arkiveret i foråret 2014 Arbejdsplan 2014 Side 7

8 BEVARING OG KONSERVERING STATUS Museet får mere og mere akut brug for et nyt og tidssvarende magasin. Museum Lolland- Falster har store og rige samlinger, som fortjener bedre forhold. Der er generelt store variationer i samlingernes bevaringstilstand. En stor del af samlingen lider under tidligere dårlige magasinforhold. Siden 2009 er museets magasindatabaser løbende gennemgået for at sikre, at alle genstandsnumre er forsynet med akronym, idet magasinering sker uafhængigt af, om genstandene stammer fra FMN-, LFS-, RMP- eller MLF-samlingerne. Museet bruger mange resurser på at optimere brugen af de eksisterende magasinområder. Det medfører en del omrokeringer. Alle ommagasinerede og nymagasinerede genstande er rengjort, fotograferet og ny placering registreret. I forbindelse med fotografering og pakning af genstande foregår løbende identifikation af genstande med manglende eller svært læselige museumsnumre. Magasinområdet har ansvar for tidsbegrænsede udlån til andre statsanerkendte museer: aftaler, tilstandsrapporter, pakning, transport osv. I forbindelse med mange af de arkæologiske undersøgelser fremkommer arkæologiske genstande/fragmenter, knogler eller analysemateriale. Målsætningen for bevaringsarbejdet er at sikre det udvalgte fysiske materiale bedst og længst muligt samt at udnytte de hertil afsatte ressourcer optimalt. Formålet er at sikre, at det arkæologiske forskningsmateriale er tilgængeligt for fremtidens forskere. Derfor satses der præventivt på at optimere magasin- og opbevaringsforholdene således, at det størst mulige forskningspotentiale kan bevares. Humane knogler deponeres på Panum Instituttet og dyreknogler hos Statens Naturhistoriske Museum. Museet deponerer fremadrettet kun genstande hos andre statsanerkendte museer. Tidligere er der uddeponeret genstande til associerede museer i lokalområdet som eksempelvis Emil Aarestrups Mindestuer eller Bøtø Nor Gl. Pumpestation. Disse deponier tilses ca. en gang årligt. Museets konservatoruddannede magasinforvalter fører løbende tilsyn med museets egne samlinger i magasin og udstillinger. Der registreres/logges klimadata, og der er udsat fælder for skadedyr i udvalgte magasiner og udstillinger. Museum Lolland-Falster råder samlet over 12 andele, knapt 400 timer, i Bevaringscenter Næstved (BCN). Andelene i BCN anvendes især til opgaver, som kræver specialudstyr. MLF har desuden en andel på 50 timer årligt på Fælleskonserveringen afdeling Øst, Kronborg. Arbejdsplan 2014 Side 8

9 MILEPÆLE 2014 Udarbejdelse af bevaringsplan Udvikling og nedskrivning af guide to best practice Fortsat samlingsgennemgang og revision, herunder oprydning og arbejde hen mod forbedrede magasinforhold Opfølgning på magasinforprojekt Frysekampagne Klargøring til håndtering af Femern indsamling Udredning og formalisering af deponier FORSKNING STATUS Museum Lolland-Falsters forskning er omfattet af museets vedtægter og den lovgivning, der findes i Museumsloven jf. museets forskningsstrategi. Forskningen er en forudsætning for varetagelsen af museets øvrige opgaver: indsamling, registrering, bevaring, formidling og forvaltning af kulturarven i henhold til Museumsloven. Museets forskning skal i henhold til vedtægterne fokusere på forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra istiden og frem til i dag på Lolland-Falster og i Østersøområdet i et nationalt og internationalt perspektiv. Museum Lolland-Falsters forskning er i vid udstrækning grundforskning, anvendt forskning og udviklingsarbejde med vægt på gyldighed, transparens og vidensproduktion. Museets forskningsbaserede, men rutineprægede reflekterede dataindsamling foretages med skyldig hensyntagen til: Tværfagligt og helhedsorienteret arbejde med kulturarven på Lolland-Falster Relatering af museets forskning til nationale og internationale forskningsprogrammer med henblik på relevant fundraising Satsning på at fremskaffe relevante forskningsresultater for den aktuelle samfundsdebat på Lolland-Falster Prioritering af forskningsressourcerne med udgangspunkt i museets aktuelle fokusområder og museets kernevirksomheds styrker og potentiale Udvikling af forskningsformidling MILEPÆLE 2014 Publikationshandleplan, der dækker kulturhistorien fra istid til nutid (arkæologi og nyere tid). Handleplanen skal tage udgangspunkt i de forskningsprojekter, der indgår i arbejdsplanen , samt resultater fra museets kapitel 8 arbejde. Fortsat udgravning samt publikationsforberedelse af forskningsudgravningen ved Hoby-under projektet Førkristne Kultpladser Afslutning af efterbearbejdning af udgravningerne på omfartsvejen ved Nykøbing Arbejdsplan 2014 Side 9

10 Kontinuerlig vurdering af Femern undersøgelsernes forskningspotentiale med fokus på stenalderlandskabet Sekretariatsforpligtelsen for det tværfaglige forskningsprojekt Magt - Borg og Landskab med dansk og svensk deltagelse i forbindelse med Kulturstyrelsens prioritering af formidlingen af Virket voldstedet foretages en prøvegravning på Trygge Slot Løbende vurdering af forskningspotentialet i takt med at forundersøgelsen og undersøgelserne i forbindelse med jernbaneudbygningen på Lolland-Falster skrider frem Opsamling og foreløbig afslutning af museets flerårige, aktørnetværksorienterede undersøgelse af det nye superfængselsbyggeri på Nordfalster (sparring med Horsens Museum) Herregårdskultur på Lolland-Falster: Fortsat udforskning af Livsudfoldelse og hverdagskultur i stuer og sale i tilknytning til Pederstrup koordineret med Dansk Center for Herregårdsforsknings post doc-projekt Undersøgelse af C.D.F. Reventlows dannelses- og opdragelsesidealer for landbobefolkningen og egne børn i sidste halvdel af 1700-tallet der skal danne grundlaget for Skolejubilæumsudstillingen i 2014 på Reventlow-Museet Pederstrup og på Frilandsmuseet. Udarbejdelse af en projektformulering til et forskningsprojekt om herregårdskulturen på Lolland-Falster i et regionalt, nationalt og internationalt perspektiv PLANLAGTE FORSKNINGSPUBLIKATIONER 2014 Anders Rasmussen: Romerne på Lolland - Tagesgård (artikel) Anna-Elisabeth Jensen: Grænselinjer i kystlandskabet (monografi) Bjørnar Måge: Evaluering af boreprøvemetoden på undersøgelserne forud for etablering af tunnelfabrikken ved Rødbyhavn (artikel) Hanne L. Christensen og Jesper Munk Andersen: Lungholms hovedbygning (artikel) Jesper Munk Andersen: Skolejubilæum (artikel) Katha Qvist: Hvad kan vi gøre for jer (artikel) Lars Ewald Jensen: Natural sciences in pre excavation - Experiences and thoughts from the field Danish Journal of Archaeology (artikel) Lars Ewald Jensen: Excavation of a complete landscape -- A dream come true or a nightmare (artikel) Leif Plith Lauritsen: Middelalderpiraten Esge Brok (artikel) Leif Plith Lauritsen: Mysteriet om Store Heddinge (artikel) Lene Tønder Buur: Sukkerordningerne fra 1930 erne (artikel) Marie Brinch: Bondestenalderens kultiske landskab(løggård MLF00633, Omfartsvejen) (artikel) Terje Stafseth: Stratigrafiske problemer i (by)arkæologi (artikel) Arbejdsplan 2014 Side 10

11 FORMIDLING Museum Lolland-Falster har gennem mere end 100 år formidlet kulturhistorien på Lolland- Falster fra istid til nutid gennem udstillinger, rundvisninger og publikationer såvel inden for murene som i kulturlandskabet på hele Lolland-Falster jf. museets formidlingsstrategi. Siden 2011 har Museum Lolland-Falster deltaget som en aktiv partner i Lolland og Guldborgsund Kommuners børnekulturarbejde og kommunernes lokale skoletjeneste der er den lokale koordinator af udsendelse af undervisningsmateriale og kontakten til de lokale skoler, SFO er og daginstitutioner. Museet vil i 2014 indlede samarbejde med andre institutioner om at få kommunernes udsatte familier til at anvende museet. I forbindelse med kommunernes byfornyelsesprojekter samarbejder museet med kommunernes tekniske forvaltninger om kulturarvens rolle i område- og byfornyelserne. Museet samarbejder med alle typer undervisningsinstitutioner på Lolland-Falster og indgår i samarbejder med kommunernes øvrige kultur- og turistaktører. Museet driver den lokale turistinformation i Nykøbing Falster. Forskningsprojekter publiceres, i det omfang det overhovedet er muligt, altid i fagfællebedømte nationale eller internationale tidsskrifter eller i form af monografier eller antologier. Forskningsprojekterne formidles desuden i relevant omfang gennem museets andre formidlingskanaler som udstillinger, foredrag og via hjemmesiden. Museets forskningspublikationer præsenteres eller linkes altid på museets hjemmeside. Museets forskningsprojekter bruges aktivt som afsæt for pressemeddelelser om selve projektet, resultaterne og evt. seminarer og konferencer i tilknytning til projekterne. Museet indgår i samarbejder om foredrag med Folkeuniversiteterne i Lolland og Guldborgsund kommuner, ligesom museet fortsætter foredragsvirksomheden i samarbejde med Kulturmindeforeningen i Nykøbing. Museum Lolland-Falster har permanente udstillinger på Herregården Pederstrup, på Stiftsmuseet i Maribo, på Frilandsmuseet i Maribo samt på Falsters Minder i Nykøbing. Desuden er der publikumsadgang til Egnshistorisk arkiv i Nykøbing. Museum Lolland-Falster er hjemsted for den fælles museale web-portal og prioriterer i den forbindelse digital og virtuel formidling. I disse år arbejdes der med etablering af ny hjemmeside. Museets formidling kvalitetssikres gennem udarbejdelse af en årlig formidlingsrapport i dialog med museets øvrige teams og relevante brugergrupper. Arbejdsplan 2014 Side 11

12 For at kunne dokumentere og sammenligne museets formidling med andre museer indberetter Museum Lolland-Falster til Danske museer i tal og til Danmarks Statistik samt deltager i den landsdækkende brugerundersøgelse. Desuden er museets webbrugere monitoreret siden MILEPÆLE 2014 Opdatering af skiltning på og til museets afdelinger og udstillingssteder samt museets øvrige huse Udvikling af Åbne samlinger med implementering af cms og udarbejdelse af ny partnerskabsaftale Udarbejdelse af diverse strategier for digital formidling og i 2014 særligt for hjemmesiden Koordinering og udsendelse af pressemateriale Nye foldere over de enkelte udstillingssteder Program/kalender hen over året til download Fokusering på 200 års jubilæet for Skoleloven Historisk Atlas: Indtastning af Lolland-Falsters besøgsegnede hemmeligholdte herligheder: kulturmiljøer, fortidsminder, besøgssteder Formidling af Bygningskultur 2015 på Historisk Atlas Formidling af de arkæologiske fængselsundersøgelser: udarbejdelse af brochure og forberedelse af udstilling Online-udstillinger: Femø, Ung i tiden Indgåelse af aftale med Direktoratet for Kriminalforsorgen om formidling af undersøgelsesresultaterne fra fængslet på Nordfalster Kulturarvsformidlingstemadag i samarbejde med kulturforvaltningsmedarbejdere fra Lolland og Guldborgsund kommuner Færdigudvikling af fast koncept for åbne udgravninger Forskningens Døgn april med fokus på de store arkæologiske undersøgelser og 200 års jubilæet for Skoleloven Sekretariatsfunktion for Kulturtjenesten i samarbejde med Lolland Kommune til udgangen af marts 2014 Afvikling af det tværfaglige kulturtjenestetilbud til skoler, Find Landskabet, og det tværfaglige tilbud til daginstitutioner og indskoling, Fært af det Vilde, samt udvikling af tværfaglige tilbud i forbindelse med Folkeskolens 200 års jubilæum til Kulturtjenesten Aarestrups Hus formidling Roepigerne i Sakskøbing i samarbejde med Køge Skitsesamling Ferie- og jule- arrangementer og aktiviteter Evt. vinterferiearrangement i uge 7 på Falsters Minder i samarbejde med pædagoguddannelsen Kommunale sommerferieaktiviteter for børn på Falsters Minder Arbejdsplan 2014 Side 12

13 Kommunale sommerferieaktiviteter for børn på Frilandsmuseet Efterårsferieaktiviteter for børn på Falsters Minder Efterårsferieaktiviteter for børn på Frilandsmuseet Formidling af Bane Danmark efterårsaktiviteter Falsters Egnshistoriske Arkiv: Skoler i Nykøbing F. på Historisk Atlas og Arkivernes dag Falsters Minder, Nykøbing I 2014 fortsættes forarbejdet til realiseringen af fremtidsvisionerne for hele Czarens Hus bygningskomplekset i tilknytning til den aktuelle renovering af Torvet. Nykøbing festuges 25 års jubilæum markeres ved en mindre udstilling i selve festugen august Skolelovens 200 års jubilæum markeres ved en debataften I 2014 flyttes julemarkedet til Færgestræde, samtidig med at der arrangeres juleaktiviteter på museet Udgivelse af Maria Hellebergs fire noveller om enkedronningerne på Nykøbing Slot op til hver adventssøndag samt besøg af forfatteren til oplæsning af en novelle Rumskiltning til basisudstillingerne Miniudstilling om 1950 erne 70 erne (evt. i samarbejde med Masken) Stiftsmuseet, Maribo Udvikling af forprojekt til etablering af et ABM-hus Genopsætning af museets dragtudstilling Opsætning af museets enestående krucifikser i stueetagen, herunder opstilling af museets runesten i stueetagen Opsætning af vandreudstillingen Grundtvig på prærien Pederstrup Udover det fortsatte samarbejde med det stedsspecifikke landart projekt: Læ & Leben II planlægges en udstilling i spisestuen m. fokus på CDF s tanker bag skoleloven i kontrast til hans egne børns undervisning. Sæsonåbning af Pederstrup medio maj. I Reventlowparken arbejdes der eksternt på etablering af en opfølgning til udstillingsprojektet LÆ & LEBEN under titlen NATUR-lighed med fokus på romantikkens natursyn. Genoptryk Herregård og Landskab Lolland Evt. Skolejubilæums Kulturtjeneste festuge i uge 41 Frilandsmuseet, Maribo Evt. etablering af info-café for Naturpark Maribosøerne i Skovridergården Sæsonåbning på Frilandsmuseet Valborgaften den 30. april kl Kalkedag den 11. maj Arbejdsplan 2014 Side 13

14 Damptræf den 14. og 15. juni Håndværkerdag den 24. august Udstilling af frugtkurve i Falstergården 23. juli-21. september i samarbejde med Jette Mellgren Møblering af skolen samt koordination af evt. opbygning af udendørs gymnastikredskaber Samarbejde mellem Venneforeningen og Frøsamlerne om ærtedyrkning Ture i landskabet Den store motorcykeltur gennemføres i 2014 den 14. september, denne gang på Falster Turen til Skejten er planlagt til den 30. juni i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum, Det sorte Geomuseum, Kalklandet samt kommunens naturvejleder Traditionen tro planlægges og udbydes sommerbyvandringer i Nykøbing i samarbejde med Turistinformationen i 2014 og Teatret Masken, hvor 2013s Gyselige ture fortsætter Samarbejde med Kulturstyrelsen om formidling af fortidsminder i landskabet på den danske top 100 dels Virket voldstedet, dels en istidsjægerplads på Lolland-Falster Udvikling af Femern Bælt relaterede formidlingstiltag Udvikle VIP omvisninger af 1-2 dages varighed i samarbejde med Turistinformationen Fokusere på fortidens samfundshistorie i stedet for på fundhistorierne i forskellige lokale og nationale medier: hvad finder vi ud af, i stedet for hvad finder vi Infoskilte ved udgravningen og kontorpladserne i Rødbyhavn Opdatering af med artikler om udgravningerne forud for etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt suppleret af 2-4 kortfilm Implementering af model for havniveauændringer på Globen i Holeby Projektmodning af gymnasiesamarbejdet til projektansøgning Stenalderseminar på Globen 14. maj 15. maj Presse og kommunikationsstrategi for Femernudgravningerne Særskilt udarbejdes kulturtjenestetilbud med fokus på formidlingen af undersøgelserne forud for etableringen af tunnelen under Femern Bælt Nyere tids Femern undersøgelser på hjemmesiden Udvikling af Femern-relaterede nyere tids formidlingstiltag Arbejdsplan 2014 Side 14

15 MUSEUM LOLLAND-FALSTERS FORVALTNINGSARBEJDE I HENHOLD TIL MUSEUMSLOVENS KAPITEL 8 STATUS Fra 2009 har Museum Lolland-Falster arbejdet på at effektivisere sagsbehandlingen i tilknytning til museets forvaltningsarbejde således, at museet internt arbejder efter ensartede procedurer baseret på digitale løsninger. Den digitale sagsbehandling foretages internt via en mappestruktur på museets server og eksternt (i forhold til myndigheder, bygherrer, borgere mm.) via elektroniske indberetningssystemer og/eller . Museet har udarbejdet skriftlige retningslinjer for sagsadministrationen. Retningslinjerne vejleder om, hvordan sager journaliseres og struktureres i de digitale sagsmapper, samt hvordan sagsakter arkiveres og sager afsluttes. Retningslinjerne opdateres løbende. Alle undersøgelser, der følger af museets forvaltningsarbejde, planlægges, gennemføres og afrapporteres digitalt, og der er udarbejdet retningslinjer samt vejledninger/manualer for registrering og arkivering af undersøgelsesdata. MILEPÆLE 2014 Implementering af SharePoint til intern sagsbehandling og som samarbejdsplatform med kommuner og større bygherrer Implementering af sagsbehandler GIS (som fælles værktøj for museets og kommunernes sagsbehandlere) Implementering af månedlige forvaltningsmøder, hvor videnspotentialet og det økonomiske grundlag for igangværende og kommende arkæologiske undersøgelser fremlægges og diskuteres Workshop i Rødby i marts 2014 med deltagelse af relevante forvaltningsmedarbejdere fra museet samt Guldborgsund og Lolland kommuner Arkæologiske undersøgelser i forbindelse med elektrificering af jernbanen i samarbejde med Banedanmark Arkæologiske undersøgelser forud for etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt Arkæologisk analyse forud for Storstrømsforbindelsen Evt. udviklingsprojekt i samarbejde med Greve og Østsjællands Museum om varetagelsen af nyere tids kapitel 8 arbejde Dokumentation af nedrivninger forud for anlæggelse af Femern forbindelsen Evt. bevarende lokalplan Maribo Revitalisering af torvet i Nykøbing Afslutning og afrapportering af Bygningskultur 2015 inden udgangen af 2014 Arbejdsplan 2014 Side 15

16 BYGNINGSBEVARING OG VEDLIGEHOLD STATUS Museets arbejde med drift, bygningsbevaring og vedligehold ligger under afdelingen Drifts- og Bygningsbevaring. Museet ejer i dag 33 bygninger, der for størstedelen er bevaringsværdige, fredede eller en del af museets samling (husene på Frilandsmuseet). Afdelingens hovedbase er i dag placeret i Maribo på Frilandsmuseet, og det er målet her at skabe ordentlige værksteder m.m.. Naturligvis er der på udvalgte steder fast tilknyttede personer udstationeret, som f.eks. på Pederstrup, hvor Leif Stævngård har sin faste gang. Endvidere tages selvfølgelig højde for sæsonbelastning, således at der et øget fokus på steder, der har et stort antal besøgende og dermed i visse perioder større slid. I Maribo holdes der en gang om ugen et kort afdelingsmøde for alle i afdelingen, og her koordineres alle opgaver, og der informeres om kommende aktiviteter. Afdelingen arbejder efter en arbejdsplan med at renovere og istandsætte bygninger og områder, der ejes af museet. Naturligvis tages der i arbejdet højde for uforudsete mangler og pludseligt opståede behov. Af disse uforudsete mangler kom der i 2013 mange. For således, at undgå lignende mængder af sager, der kunne have været forudset, er afdelingen nu i gang med en gennemgang af bygningsmassen. Det har for 2013 været nødvendigt at skubbe enkelte sager til 2014, men til gengæld har afdelingen klaret en samlet større arbejdsopgave i 2013 end planlagt. Dette skyldes bl.a. muligheden for at trække på samme hammel og stille med et større opbud af mandskab, når der er brug for det. Endelig har museet det meste af året manglet en håndværker. Arbejdet med at samle kræfterne og styrke samarbejdet i afdelingen vil naturligvis fortsætte. Målet er at være en samlet, effektiv enhed, der kan løse de fleste opgaver, der måtte opstå, uanset hvor på museet det er. Gennemgang af bygninger I forbindelse med etableringen af Drifts- og bygningsbevaringsafdelingen på museet er der lavet en restaureringsgennemgang af de enkelte bygninger i Nykøbing. Senere udarbejdes en lignende for Maribo og Pederstrup. Sidste år blev der foretaget en overfladisk gennemgang både i Nykøbing og de andre steder. Denne viste, at en lang række af museets bygninger trænger til at blive restaureret eller vedligeholdt. Sidste års gennemgang af bygningerne for at skabe et situationsoverblik (tilstandsrapport) over bygningernes tilstand i Nykøbing, Maribo og Pederstrup gav os mulighed for at vurdere omfanget og nødvendigheden af snarlige reparationer og den økonomi, der vil være nødvendig for at vedligeholde husene. Arbejdsplan 2014 Side 16

17 Med denne tilstandsrapport i hånden er afdelingen nu startet med de nødvendige arbejder et arbejde der naturligvis vil være en lang proces, så længe museet har så mange bygninger. Udarbejdelse af bevarings og vedligeholdelsesplan Jævnfør den ovennævnte tilstandsrapport har afdelingen i skrivende stund taget hånd om en udarbejdelse af en midlertidig bevarings- og vedligeholdelsesplan. Ikke kun for bygningerne i Nykøbing F. men for alle museets afdelinger. Dette er et stort arbejde og er i skitseplan færdigt, men der arbejdes på en uddybende plan med hvidbogslignende karakter. Handleplan for lysforhold på Pederstrup 2013 I forbindelse med renoveringen af vinduesfagene i hovedbygningen på Pederstrup er de gamle og ikke længere funktionsdygtige UV-filtre blevet nedtaget. Der arbejdes med at opsætte forsatsruder med UV-filtre og splintfri glas i museet. Dette sker, da vinduerne samtidig er enkeltglasruder, og for at skabe en form for isolering er det tanken at kombinere UV-filtre med forsatsruder. Arbejdet er indtil videre tænkt planlagt med et forløb, hvor vi prøveopsætter et vindue, der kan danne grundlag for vurdering af opgaven, økonomien bag samt en godkendelse fra Kulturstyrelsen. Vi arbejder stadig på at finde midler til at erstatte dem alle, men en mellemløsning kunne være at tage det af et par omgange. Bygningskulturel restaureringsassistance I løbet af 2014 vil afdelingen øge indsatsen for at blive et rådgivningsorgan for gamle byggeteknikker og bevaring af huse på Lolland-Falster. Styrkelsen af afdelingen sker bl.a. ved, at vores murer i februar måned starter på et bygningsbevaringskursus. Første del er en 5 ugers grunduddannelse og anden del 5 ugers overbygning. Grunduddannelseskurset giver et bredt indblik i, hvilke materialer og hvilke metoder man må bruge i forbindelse med restaurering af fredede og bevaringsværdige huse. Herefter er der mulighed for at deltage i mindre moduler, som er meget emnespecifikke. Et andet tiltag er, at lederen af afdelingen tænkes at besøge museet i Visby på Gotland, idet man her har stor erfaring med netop dette område. Allerede i 2013 har afdelingen fået enkelte henvendelser vedrørende restaureringsarbejde på huse, og dette arbejde vil på lidt længere sigt være en mulig indtægtskilde. Arbejdsplan 2014 I 2014 er der en lang række større opgaver, der ligger og venter. Blandt de største er følgende: tagene på Frilandsmuseet og søjlerne i Staldgårdsporten samt facaderenovering af samme. Derudover ligger der altid en dark horse i kuskestalden. Arbejdsplan 2014 Side 17

18 Denne kræver en voldsom og omfangsrig istandsættelse. Men dette ligger pt. udenfor vores økonomiske formåen. Naturligvis bør der søges penge til denne restaurering, men før vi ved, om den indgår i et Madkulturhusprojekt sammen med kommunen, eller om vi skal bruge den til et andet projekt, går vi ikke videre med fondsansøgninger. Afdelingen er altid dybt involveret i arbejdet med diverse udstillinger, og derfor er der gjort plads i arbejdsplanen til at kunne assistere med dette vigtige arbejde. F.eks. er der udstillingerne i forbindelse med skolejubilæet og den nye krucifiksudstilling. Ligeledes sætter afdelingen løbende kontorer og arbejdslokaler i stand. Da dette er en til stadighed forekommende proces er der i arbejdsplanen gjort plads til det, men opgaverne er ikke normalt af en karakter, der gør, at de skrives ind i skemaet. Enkelte opgaver vokser, som f.eks. istandsættelsen af kontorene på Stiftsmuseet i Maribo, og kunne have været sat på skema, men var ikke planlagt så stort. Endvidere vil man i det vedlagte skema kunne se en lang række af kommende opgaver for året Arbejdsplan 2014 Side 18

19 Hvor: Hvad: Finansiering: Tidsplan: Nykøbing: Czarens Hus/Kragsnapps Hus Færgestræde Istandsættelse af kontorer og køkken Frisegade 45 Porten Frisegade 43 Trappe fra øverste gårdrum til museumshaven repareres Vinduer males i Kragsnapps Hus Internt 2014 Mur mod naboejendom har svære sætningsskader. Kan piloteres - meget dyr løsning. Kan repareres - billigere løsning, som holder 5-10 år. En mulighed er, at den nederste del af muren, hvor der er affaldscontainere, udskiftes med plankeværk. Endelig har restauratøren ønsket en afskærmning af affaldscontainerne, så bagindgangen kan bruges af restaurantens gæster Istandsættelse af de gamle kontorer og køkkenet øverst i Færgestræde Hvis sidste løsning vælges, rykkes financieringen fra Ekstern til delvist Intern, idet det er en mur fælles med naboejendommen Intern 2014 Udskydes Male vinduer Jernarmeringen i overliggeren i porten er ved at "eksplodere" på grund af rust. Skaderne skal snarest repareres Istandsættelse af loftrummene til Arkivet Pudsning på sydgavl repareres. Der falder puds af Facaden mod gården Repareres og kalkes med assistance af praktikanter Renovering af gavlstykke mod nord. Skulle have været medtaget ved tidligere facaderenovering Printerrum og layoutplads indrettes i "Peters gl. kontor", server flyttes til ny lokalitet Sokkel på Froms Magasin mod gården repareres. Facaden repareres og kalkes når der er tid Intern Vinterarbejde 2014, måske 2015 Intern Måske 2013 ellers 2014 Arbejdsplan 2014 Side 19

20 Frisegade 40 Rækværk mod parkeringspladsen bag bygningen og gelænder ved trappe. Etablering af bed Lydisolering af mødelokalet i stuen Etablering af nyt kontor på 1. sal Kuskestalden Staldgårdsporten Stolper der eksploderer Maribo Museumsbygningen og kontor Krucifiks udstillingen Klosterruinen i Maribo Frilandsmuseet Tagene generelt Fejø Mølle Generelt meget dårlig stand, men ingen akutte problemer Jernarmeringen i stolperne i Staldgårdsporten udvider sig voldsomt på grund af rust. Det skal vurderes, hvor meget og hvor hurtigt der skal handles. Formodentlig skal der foretages noget hurtigt. Enten en udskiftning eller standsning af skaderne. Overvejes om skorstenen skal tages ned til under tag. Hælder lidt ud fra naboejendommens gavl, så derfor beskeden risiko for nedstyrtning Facaderne repareres og kalkes med hjælp fra praktikanter Oprydning og istandsættelse af de to rum der tidligere rummede tekstilsamlingen og den gl. kirkesamling. Derefter opbygning af den nye udstilling. Museet, der ejer selve ruinen, vedligeholder løbende området i form af at opsamle sten, der er faldet ud af muren. Faktisk har vi tilladelse til at istandsætte lidt af det nye murværk Der bør arbejdes på at skifte tagene løbende - især Falstergården og Laden trænger Diverse fejl og lignende skal rettes. Verserende sag Ekstern Intern/ekstern Er i gang. Fortsætter ind i 2014 Intern Der er søgt om nedtagning. Intet hørt endnu Intern Intern Er i gang. Fortsætter i 2014 til slut 1/6 Lejlighedsvis indsats Ekstern/intern 2014 Ekstern 2014 Arbejdsplan 2014 Side 20

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster

Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster September 2012 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommuners statsanerkendte kulturhistoriske museum med formidlingsforpligtelse

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Formidlingsstrategi Version: Maj 2015 Indledning og rammevilkår Museum Lolland-Falster er det statsanerkendte kulturhistoriske museum for Guldborgsund og Lolland kommuner med formidlingsforpligtelse

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

MUSEUM LOLLAND-FALSTERS

MUSEUM LOLLAND-FALSTERS MUSEUM LOLLAND-FALSTERS VIRKSOMHEDSPLAN 2017 Museum Lolland-Falsters virksomhedsplan 2017 Virksomhedsplan er den nye betegnelse for Museum Lolland-Falsters arbejdsplaner. Vi har valgt at præsentere årets

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Anbefalinger Tiltag/aktivitet Milepæl/tidsplan 1 års opfølgning

Anbefalinger Tiltag/aktivitet Milepæl/tidsplan 1 års opfølgning Opfølgning på kvalitetsvurdering af Museum Lolland-Falster Anbefalinger Tiltag/aktivitet Milepæl/tidsplan 1 års opfølgning Her gengives ordret Kulturstyrelsens enkelte anbefalinger fra kvalitetsvurderingsrapporte

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Parat til at løfte en kæmpe opgave

Parat til at løfte en kæmpe opgave Parat til at løfte en kæmpe opgave Anna-Elisabeth Jensen, souschef og arkæolog, Museum Lolland-Falster Ulla Schaltz, direktør og etnolog, Museum Lolland-Falster Det er ikke nogen hemmelighed, at Lolland-Falster

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Museum Lolland-Falster Arbejdsplaner 2011-2014

Museum Lolland-Falster Arbejdsplaner 2011-2014 Museum Lolland-Falster Arbejdsplaner 2011-2014 Museets formål Hvad er museets mission (opgave og ansvarsområde) og vision? (Max 1 A4-side) Museets mission og formål: Museum Lolland-Falster er skabt gennem

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks.

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 116959 Formularens ID: 494 Sendt til: post@museumlollandfalster.dk Sendt: 14-12-2010 23:01 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

ARBEJDSPLANER Arbejdsplan 2013 Side 1

ARBEJDSPLANER Arbejdsplan 2013 Side 1 ARBEJDSPLANER 2013 Arbejdsplan 2013 Side 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 2 Årets overskrifter... 3 Indledning... 4 Administration, kompetenceudvikling og fundraising... 5 Administration: Milepæle

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler.

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler. Nærværende indsamlings- og dokumentationspolitik danner rammen for det indsamlings- og dokumentationsarbejde, som Østsjællands Museum udfører indenfor rammerne af sin museale virksomhed. Indsamlings- og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen 1 Sverige Danmark Ringsted København Øresund Malmö Næstved Vordingborg Nykøbing F Femern Bælt Rødby Havn Puttgarden Tyskland Lübeck Signaturer Ringsted-Femern Banen

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

- En koordineret indsats for bygningskulturen

- En koordineret indsats for bygningskulturen Bygningskultur 2015 - En koordineret indsats for bygningskulturen side 1 20. marts 2011 Bygningskultur 2015 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Frederiksbergmuseerne søger hermed Frederiksberg Kommune om øget driftsbevilling; 1.1 mio. kr. til hhv. efterlevelse af museumslovens krav og

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Fredningsgennemgangen - pilotprojekt Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 23. september 2010 Det Særlige Bygningssyns Sommerseminar 2010 SIDE 1

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 INTRODUKTION En bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2020 Indhold Opsummering..................................... 3 en: HISTORIEN er OVERALT............... 4 Mission............................................

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

SAMT RESULTATBERETNING

SAMT RESULTATBERETNING H O R S E N S K O M M U N E KULTURAFDELINGEN RESULTATAFTALE 29 SAMT RESULTATBERETNING 28 HORSENS MUSEUM & BYARKIVET Indsatsområder for Horsens Museum og Byarkivet for 29 1. Produktion af ydelser til brugerne

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald

Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K. Att. Tove Kjeldsen Nykøbing F. den 28.11.2014 J.nr.: MLF01254 AJN, KQ Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold.

Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold. Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold. Nuværende magasinforhold Københavns Museum opbevarer størstedelen af museets samlinger af kulturhistoriske genstande i magasinlokaler der ikke er egnede

Læs mere

Borgerforeningen Mols. Vistoft Mølle Projektidé Mulighedernes Danmark Under RealDania kampagnen Stedet tæller

Borgerforeningen Mols. Vistoft Mølle Projektidé Mulighedernes Danmark Under RealDania kampagnen Stedet tæller Borgerforeningen Mols Vistoft Mølle Projektidé Mulighedernes Danmark Under RealDania kampagnen Stedet tæller 2012 Mols den 2. januar 2012 Til Dansk Bygningsarv Borgergade 111 1300 København K Vistoft Mølle

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME

F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME Underrubrik Kilde og evt. billedtekst placeres her. 18. April 2016 Temadag om arkæologiske samarbejder SLKS s rolle på det digitale område -set fra museumsloven

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. 16. december 2016 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Drift og Administration, Sekretariat Sagsbehandler: Jes Gjørup, 41 20 66 00 Thomas Kyed, 41 20 66 11 Nationalmuseets strategi 2017-2020 Nationalmuseets

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Frivilligpolitik MUSEUM. Bliv en del af den levende historie. Ringkøbing-Skjern Museum levendehistorie.dk RINGKØBING-SKJERN

Frivilligpolitik MUSEUM. Bliv en del af den levende historie. Ringkøbing-Skjern Museum levendehistorie.dk RINGKØBING-SKJERN Frivilligpolitik Ringkøbing-Skjern Museum 2016 Bliv en del af den levende historie RINGKØBING-SKJERN MUSEUM levendehistorie.dk 1 2 Titel: Frivilligpolitik ved Ringkøbing-Skjern Museum Udgivet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Notat til museumskonferencen 2009 Udarbejdet af Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq Museer Status. Dette oplæg drejer sig om de tre kommunalt drevne museer i Kommune

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere