ARBEJDSPLAN Arbejdsplan 2014 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSPLAN 2014. Arbejdsplan 2014 Side 1"

Transkript

1 ARBEJDSPLAN 2014 Arbejdsplan 2014 Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdfortegnelse... 2 Indledning... 4 Administration, kompetenceudvikling og fundraising... 5 Administration: Milepæle Jobswop: Milepæle Udarbejdelse af kompetenceudviklingshandleplan ( frem)... 5 Fundraising og projektmodning: Milepæle Internationalt netværk: Milepæle Arbejdsmiljø: Milepæle Indsamling og registrering... 6 Status... 6 Milepæle Bevaring og konservering... 8 Status... 8 Milepæle Forskning... 9 Status... 9 Milepæle Planlagte forskningspublikationer Formidling Milepæle Museum Lolland-Falsters forvaltningsarbejde i henhold til Museumslovens kapitel Status Milepæle Bygningsbevaring og vedligehold Status Arbejdsplan for Turistinformationen Status Milepæle Butikkerne og billetsalg Arbejdsplan 2014 Side 2

3 Status Milepæle Arbejdsplan 2014 Side 3

4 INDLEDNING Museum Lolland-Falsters arbejdsplan for 2014 er den sidste delplan under museets fireårige arbejdsplaner fra Planen er indberettet til Kulturstyrelsen og godkendt af museets bestyrelse og de to tilskudskommuner, nemlig Lolland og Guldborgsund Kommuner. Arbejdsplanen er bygget op efter museumslovens 5 søjler. Dertil kommer en arbejdsplan for administration og kompetenceudvikling samt for forvaltning og ikke mindst for bygningsbevaring og vedligehold af museets mere end 30 bygninger. Der er også arbejdsplan for museets turistinformation og fire butikker. Museets arbejdsplan er udarbejdet af museets medarbejdere i fællesskab. Inden for hvert område findes der en statusdel og en del med årets milepæle. Arbejdsplan 2014 har været præsenteret for museets bestyrelse den 26. nov på bestyrelsesmøde og senere for museets medarbejdere på fællesmøde. Den findes desuden på museets hjemmeside og rundsendes til samtlige medarbejdere. Det forudsættes, at alle museets medarbejdere har læst planen og arbejder efter den. Der kan forekomme ændringer i arbejdsplanen som følge af hastesager eller ændring i disponering. Arbejdsplan 2014 Side 4

5 ADMINISTRATION, KOMPETENCEUDVIKLING OG FUNDRAISING Museum Lolland-Falster er nu blevet 5 år og er et museum med meget store arbejdsopgaver og vækst. Antallet af medarbejdere er steget, og der er en kraftig vækst i omsætningen, hvilket særligt skyldes de store udgravninger i forbindelse med Femern forbindelsen. Med en medarbejderstab på hen ved 80 medarbejdere er administrationen af museets arbejde stort og kompliceret. Der er derfor udarbejdet en plan for milepæle på dette område for Under dette afsnit henhører også planer for kompetenceudvikling og fundraising. ADMINISTRATION: MILEPÆLE 2014 Udvikling af mappestruktur og indførelse af SharePoint Tilpasning af jobbeskrivelser til den nye organisationsplan Videreudvikling af ydelseskatalog på hjemmesiden Videreudvikling af arbejdet med kulturarven som ressource JOBSWOP: MILEPÆLE 2014 Jobswop kolleger fra nær og fjern på Hobyudgravningen Jobswop over Femern Bælt UDARBEJDELSE AF KOMPETENCEUDVIKLINGSHANDLEPLAN ( FREM) Handleplanen baseres på en vurdering af behovet for kompetenceudvikling i forhold til satsningsområder og MU-samtaler. Generelt bør der satses på formel kompetenceudvikling (= kortere eller længere uddannelsesforløb, der udløser ETCSpoint). Der skal desuden udarbejdes handleplan for forskningsekvivalering af relevante medarbejdere FUNDRAISING OG PROJEKTMODNING: MILEPÆLE 2014 Magasin: udarbejdelse, projektbeskrivelse og fundraising 2014 Museumsbygning, Maribo: udarbejdelse af forprojekt 2014 Museumsbygning, Nykøbing: Fundraising Området ved Klosterruinen i Maribo: fundraising og påbegynde gennemførelse Slotsgadebygningerne Forlænget udgravningskampagne på jernalderbebyggelsen ved Hoby i 2014, samfinansieres med Nationalmuseet Istidsjægerpladsen ved Krogsbølle: Løbende evaluering af projektbeskrivelse og udarbejdelse af ansøgning om midler til feltarbejde og publikation Projektmodning og fundraising til etablering af Museum Lolland-Falster som centrum for stenalderforskning og formidling (neolitiseringsprocesser) med udgangspunkt i Femern Bælt undersøgelserne og til formidling i det kommende Info-center Arbejdsplan 2014 Side 5

6 Etablering af Museumsforbund på tværs af Femern Bælt for ansøgte Interreg. midler Fundraising til udvikling af Baltisk Museums Netværk INTERNATIONALT NETVÆRK: MILEPÆLE 2014 Etablering og vedligeholdelse af faglige netværk som Museum Femern Bælt (MusBelt) og Baltisk Museums Netværk. Museet samarbejder med blandt andet Fuglsang Kunstmuseum om at opnå Interreg. midler til etablering af et Museumsforbund på tværs af Femern Bælt. Hvis midlerne bevilliges ultimo 2013, gennemføres projektet i ARBEJDSMILJØ: MILEPÆLE 2014 Gennemførelse af APV gennemførelse af dialogmøder i forbindelse med 2013 APV. INDSAMLING OG REGISTRERING STATUS Museum Lolland-Falsters indsamling foretages i henhold til ICOMs etiske regler samt i henhold til Kulturstyrelsens retningslinjer. Museets indsamlingspolitik revideres løbende. Indsamlingspolitikken offentliggøres på museets hjemmeside. Museum Lolland-Falster har i sin første langtidsplanperiode fokuseret på digitalisering og omorganisering af museets eksisterende nyere tids samlinger. Museets aktive indsamling begrænses til allerede planlagte projekter samt til indsamling i forbindelse med feltundersøgelser foranlediget af periodens bygge- og anlægsarbejder. Passiv indsamling minimeres og indtages kun i det omfang, relevante genstande supplerer museets temasamlinger. Museum Lolland-Falster har siden 2009 arbejdet på at få indhentet et større registreringsefterslæb af genstande og havde i princippet indhentet dette ved årsskiftet 2011/2012 i henhold til den digitaliseringsplan, der var indberettet til Kulturstyrelsen. Sideløbende har museet siden 2009 tilstræbt offentliggørelse af basale oplysninger om alle museets nyere tids genstande på Museernes Samlinger. I den registrerede samling har der dog vist sig at være en række større og mindre uregelmæssigheder. Uregelmæssighederne vedrører hovedsagligt forskellige specialsamlinger som den store tekstilsamling i Nykøbing, hvor studiesamlingen, registrerede genstande og nyaccession har været blandet sammen. Museet står derfor nu tilbage med et ganske stort internt efterarbejde med principielt registrerede samlinger, der skal sorteres, og registreringer der skal opdateres. Det samme gælder museets vigtige polaksamling og en stor portrætsamling, som i princippet nu er tilgængelige, men hvor der er uregelmæssigheder, der vil være umulige at gennemskue for den almindelige bruger eller for en senere generation af museumsfolk. Arbejdsplan 2014 Side 6

7 Museet prioriterer fremover såvel en afhjælpning af det interne registreringsefterslæb som fremadrettet en mere helhedsorienteret digitalisering. Et arbejde, der indtil videre er beskrevet i en egentlig intern samlingshåndbog samt i en publikumsfolder om museets indsamlingsvirksomhed, der vedrører både forhistoriske og historiske genstande. Den påbegyndte generelle genstandsgennemgang og eventuelle kassation i henhold til Kulturstyrelsens retningslinjer fortsættes i 2014, ligesom det er tilfældet med den påbegyndte oprydning i de digitale museumssager på museets server. MILEPÆLE 2014 Afslutning af Femø-sagen Færdiggørelse af Registreringshåndbog 1. halvår 2014 Udarbejdelse af en Regin registreringsvejledning for det samlede Museum Lolland- Falster. Evaluering og revision af indsamlings-, registrerings- og kassationsstrategier i henhold til museets første langtidsplan Udarbejdelse af handleplan for bagudrettet og fremtidig registrering af arkivalier, fotos og storformat Udarbejdelse af en registreringspolitik for REGIN og ARKIBAS Bygningsregistrering af egne bygninger og færdiggørelse af kulturhistoriske gennemgange af fredede bygninger på Lolland-Falster til Kulturstyrelsen Bygningskultur 2015 Handleplan for digitalisering af arkæologiske udgravningsdata medio Digitaliseringspuljen er i 2013 ansøgt om midler til indtastning af gamle sager i MUD (Museernes Udgravnings Data) og overførsel af arkæologiske genstandslister fra MUD til Regin i 2014, manglende arealer uploades, og Fund og Fortidsminder opdateres Udkast til arkæologisk kassationspolitik, ultimo 2014 Afslutning af gravminderegistreringen Handleplan for afvikling af de interne nyere tids registreringsefterslæb på baggrund af en række forprojekter efter skabelonen hvor mange tekstilgenstande kan tjekkes for registrering og fotodokumentation samt ompakkes på 4 uger Endelig stillingtagen til det omfattende godsarkiv som findes på Pederstrup Registrering og slutarkivering af gamle administrationssager og formidlingssager fra Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Guldborgsund Museum/Museet Falsters Minder og Reventlow-Museet Pederstrup. I første omgang tilstræbes sagerne fra Reventlow- Museet Pederstrup arkiveret i foråret 2014 Arbejdsplan 2014 Side 7

8 BEVARING OG KONSERVERING STATUS Museet får mere og mere akut brug for et nyt og tidssvarende magasin. Museum Lolland- Falster har store og rige samlinger, som fortjener bedre forhold. Der er generelt store variationer i samlingernes bevaringstilstand. En stor del af samlingen lider under tidligere dårlige magasinforhold. Siden 2009 er museets magasindatabaser løbende gennemgået for at sikre, at alle genstandsnumre er forsynet med akronym, idet magasinering sker uafhængigt af, om genstandene stammer fra FMN-, LFS-, RMP- eller MLF-samlingerne. Museet bruger mange resurser på at optimere brugen af de eksisterende magasinområder. Det medfører en del omrokeringer. Alle ommagasinerede og nymagasinerede genstande er rengjort, fotograferet og ny placering registreret. I forbindelse med fotografering og pakning af genstande foregår løbende identifikation af genstande med manglende eller svært læselige museumsnumre. Magasinområdet har ansvar for tidsbegrænsede udlån til andre statsanerkendte museer: aftaler, tilstandsrapporter, pakning, transport osv. I forbindelse med mange af de arkæologiske undersøgelser fremkommer arkæologiske genstande/fragmenter, knogler eller analysemateriale. Målsætningen for bevaringsarbejdet er at sikre det udvalgte fysiske materiale bedst og længst muligt samt at udnytte de hertil afsatte ressourcer optimalt. Formålet er at sikre, at det arkæologiske forskningsmateriale er tilgængeligt for fremtidens forskere. Derfor satses der præventivt på at optimere magasin- og opbevaringsforholdene således, at det størst mulige forskningspotentiale kan bevares. Humane knogler deponeres på Panum Instituttet og dyreknogler hos Statens Naturhistoriske Museum. Museet deponerer fremadrettet kun genstande hos andre statsanerkendte museer. Tidligere er der uddeponeret genstande til associerede museer i lokalområdet som eksempelvis Emil Aarestrups Mindestuer eller Bøtø Nor Gl. Pumpestation. Disse deponier tilses ca. en gang årligt. Museets konservatoruddannede magasinforvalter fører løbende tilsyn med museets egne samlinger i magasin og udstillinger. Der registreres/logges klimadata, og der er udsat fælder for skadedyr i udvalgte magasiner og udstillinger. Museum Lolland-Falster råder samlet over 12 andele, knapt 400 timer, i Bevaringscenter Næstved (BCN). Andelene i BCN anvendes især til opgaver, som kræver specialudstyr. MLF har desuden en andel på 50 timer årligt på Fælleskonserveringen afdeling Øst, Kronborg. Arbejdsplan 2014 Side 8

9 MILEPÆLE 2014 Udarbejdelse af bevaringsplan Udvikling og nedskrivning af guide to best practice Fortsat samlingsgennemgang og revision, herunder oprydning og arbejde hen mod forbedrede magasinforhold Opfølgning på magasinforprojekt Frysekampagne Klargøring til håndtering af Femern indsamling Udredning og formalisering af deponier FORSKNING STATUS Museum Lolland-Falsters forskning er omfattet af museets vedtægter og den lovgivning, der findes i Museumsloven jf. museets forskningsstrategi. Forskningen er en forudsætning for varetagelsen af museets øvrige opgaver: indsamling, registrering, bevaring, formidling og forvaltning af kulturarven i henhold til Museumsloven. Museets forskning skal i henhold til vedtægterne fokusere på forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra istiden og frem til i dag på Lolland-Falster og i Østersøområdet i et nationalt og internationalt perspektiv. Museum Lolland-Falsters forskning er i vid udstrækning grundforskning, anvendt forskning og udviklingsarbejde med vægt på gyldighed, transparens og vidensproduktion. Museets forskningsbaserede, men rutineprægede reflekterede dataindsamling foretages med skyldig hensyntagen til: Tværfagligt og helhedsorienteret arbejde med kulturarven på Lolland-Falster Relatering af museets forskning til nationale og internationale forskningsprogrammer med henblik på relevant fundraising Satsning på at fremskaffe relevante forskningsresultater for den aktuelle samfundsdebat på Lolland-Falster Prioritering af forskningsressourcerne med udgangspunkt i museets aktuelle fokusområder og museets kernevirksomheds styrker og potentiale Udvikling af forskningsformidling MILEPÆLE 2014 Publikationshandleplan, der dækker kulturhistorien fra istid til nutid (arkæologi og nyere tid). Handleplanen skal tage udgangspunkt i de forskningsprojekter, der indgår i arbejdsplanen , samt resultater fra museets kapitel 8 arbejde. Fortsat udgravning samt publikationsforberedelse af forskningsudgravningen ved Hoby-under projektet Førkristne Kultpladser Afslutning af efterbearbejdning af udgravningerne på omfartsvejen ved Nykøbing Arbejdsplan 2014 Side 9

10 Kontinuerlig vurdering af Femern undersøgelsernes forskningspotentiale med fokus på stenalderlandskabet Sekretariatsforpligtelsen for det tværfaglige forskningsprojekt Magt - Borg og Landskab med dansk og svensk deltagelse i forbindelse med Kulturstyrelsens prioritering af formidlingen af Virket voldstedet foretages en prøvegravning på Trygge Slot Løbende vurdering af forskningspotentialet i takt med at forundersøgelsen og undersøgelserne i forbindelse med jernbaneudbygningen på Lolland-Falster skrider frem Opsamling og foreløbig afslutning af museets flerårige, aktørnetværksorienterede undersøgelse af det nye superfængselsbyggeri på Nordfalster (sparring med Horsens Museum) Herregårdskultur på Lolland-Falster: Fortsat udforskning af Livsudfoldelse og hverdagskultur i stuer og sale i tilknytning til Pederstrup koordineret med Dansk Center for Herregårdsforsknings post doc-projekt Undersøgelse af C.D.F. Reventlows dannelses- og opdragelsesidealer for landbobefolkningen og egne børn i sidste halvdel af 1700-tallet der skal danne grundlaget for Skolejubilæumsudstillingen i 2014 på Reventlow-Museet Pederstrup og på Frilandsmuseet. Udarbejdelse af en projektformulering til et forskningsprojekt om herregårdskulturen på Lolland-Falster i et regionalt, nationalt og internationalt perspektiv PLANLAGTE FORSKNINGSPUBLIKATIONER 2014 Anders Rasmussen: Romerne på Lolland - Tagesgård (artikel) Anna-Elisabeth Jensen: Grænselinjer i kystlandskabet (monografi) Bjørnar Måge: Evaluering af boreprøvemetoden på undersøgelserne forud for etablering af tunnelfabrikken ved Rødbyhavn (artikel) Hanne L. Christensen og Jesper Munk Andersen: Lungholms hovedbygning (artikel) Jesper Munk Andersen: Skolejubilæum (artikel) Katha Qvist: Hvad kan vi gøre for jer (artikel) Lars Ewald Jensen: Natural sciences in pre excavation - Experiences and thoughts from the field Danish Journal of Archaeology (artikel) Lars Ewald Jensen: Excavation of a complete landscape -- A dream come true or a nightmare (artikel) Leif Plith Lauritsen: Middelalderpiraten Esge Brok (artikel) Leif Plith Lauritsen: Mysteriet om Store Heddinge (artikel) Lene Tønder Buur: Sukkerordningerne fra 1930 erne (artikel) Marie Brinch: Bondestenalderens kultiske landskab(løggård MLF00633, Omfartsvejen) (artikel) Terje Stafseth: Stratigrafiske problemer i (by)arkæologi (artikel) Arbejdsplan 2014 Side 10

11 FORMIDLING Museum Lolland-Falster har gennem mere end 100 år formidlet kulturhistorien på Lolland- Falster fra istid til nutid gennem udstillinger, rundvisninger og publikationer såvel inden for murene som i kulturlandskabet på hele Lolland-Falster jf. museets formidlingsstrategi. Siden 2011 har Museum Lolland-Falster deltaget som en aktiv partner i Lolland og Guldborgsund Kommuners børnekulturarbejde og kommunernes lokale skoletjeneste der er den lokale koordinator af udsendelse af undervisningsmateriale og kontakten til de lokale skoler, SFO er og daginstitutioner. Museet vil i 2014 indlede samarbejde med andre institutioner om at få kommunernes udsatte familier til at anvende museet. I forbindelse med kommunernes byfornyelsesprojekter samarbejder museet med kommunernes tekniske forvaltninger om kulturarvens rolle i område- og byfornyelserne. Museet samarbejder med alle typer undervisningsinstitutioner på Lolland-Falster og indgår i samarbejder med kommunernes øvrige kultur- og turistaktører. Museet driver den lokale turistinformation i Nykøbing Falster. Forskningsprojekter publiceres, i det omfang det overhovedet er muligt, altid i fagfællebedømte nationale eller internationale tidsskrifter eller i form af monografier eller antologier. Forskningsprojekterne formidles desuden i relevant omfang gennem museets andre formidlingskanaler som udstillinger, foredrag og via hjemmesiden. Museets forskningspublikationer præsenteres eller linkes altid på museets hjemmeside. Museets forskningsprojekter bruges aktivt som afsæt for pressemeddelelser om selve projektet, resultaterne og evt. seminarer og konferencer i tilknytning til projekterne. Museet indgår i samarbejder om foredrag med Folkeuniversiteterne i Lolland og Guldborgsund kommuner, ligesom museet fortsætter foredragsvirksomheden i samarbejde med Kulturmindeforeningen i Nykøbing. Museum Lolland-Falster har permanente udstillinger på Herregården Pederstrup, på Stiftsmuseet i Maribo, på Frilandsmuseet i Maribo samt på Falsters Minder i Nykøbing. Desuden er der publikumsadgang til Egnshistorisk arkiv i Nykøbing. Museum Lolland-Falster er hjemsted for den fælles museale web-portal og prioriterer i den forbindelse digital og virtuel formidling. I disse år arbejdes der med etablering af ny hjemmeside. Museets formidling kvalitetssikres gennem udarbejdelse af en årlig formidlingsrapport i dialog med museets øvrige teams og relevante brugergrupper. Arbejdsplan 2014 Side 11

12 For at kunne dokumentere og sammenligne museets formidling med andre museer indberetter Museum Lolland-Falster til Danske museer i tal og til Danmarks Statistik samt deltager i den landsdækkende brugerundersøgelse. Desuden er museets webbrugere monitoreret siden MILEPÆLE 2014 Opdatering af skiltning på og til museets afdelinger og udstillingssteder samt museets øvrige huse Udvikling af Åbne samlinger med implementering af cms og udarbejdelse af ny partnerskabsaftale Udarbejdelse af diverse strategier for digital formidling og i 2014 særligt for hjemmesiden Koordinering og udsendelse af pressemateriale Nye foldere over de enkelte udstillingssteder Program/kalender hen over året til download Fokusering på 200 års jubilæet for Skoleloven Historisk Atlas: Indtastning af Lolland-Falsters besøgsegnede hemmeligholdte herligheder: kulturmiljøer, fortidsminder, besøgssteder Formidling af Bygningskultur 2015 på Historisk Atlas Formidling af de arkæologiske fængselsundersøgelser: udarbejdelse af brochure og forberedelse af udstilling Online-udstillinger: Femø, Ung i tiden Indgåelse af aftale med Direktoratet for Kriminalforsorgen om formidling af undersøgelsesresultaterne fra fængslet på Nordfalster Kulturarvsformidlingstemadag i samarbejde med kulturforvaltningsmedarbejdere fra Lolland og Guldborgsund kommuner Færdigudvikling af fast koncept for åbne udgravninger Forskningens Døgn april med fokus på de store arkæologiske undersøgelser og 200 års jubilæet for Skoleloven Sekretariatsfunktion for Kulturtjenesten i samarbejde med Lolland Kommune til udgangen af marts 2014 Afvikling af det tværfaglige kulturtjenestetilbud til skoler, Find Landskabet, og det tværfaglige tilbud til daginstitutioner og indskoling, Fært af det Vilde, samt udvikling af tværfaglige tilbud i forbindelse med Folkeskolens 200 års jubilæum til Kulturtjenesten Aarestrups Hus formidling Roepigerne i Sakskøbing i samarbejde med Køge Skitsesamling Ferie- og jule- arrangementer og aktiviteter Evt. vinterferiearrangement i uge 7 på Falsters Minder i samarbejde med pædagoguddannelsen Kommunale sommerferieaktiviteter for børn på Falsters Minder Arbejdsplan 2014 Side 12

13 Kommunale sommerferieaktiviteter for børn på Frilandsmuseet Efterårsferieaktiviteter for børn på Falsters Minder Efterårsferieaktiviteter for børn på Frilandsmuseet Formidling af Bane Danmark efterårsaktiviteter Falsters Egnshistoriske Arkiv: Skoler i Nykøbing F. på Historisk Atlas og Arkivernes dag Falsters Minder, Nykøbing I 2014 fortsættes forarbejdet til realiseringen af fremtidsvisionerne for hele Czarens Hus bygningskomplekset i tilknytning til den aktuelle renovering af Torvet. Nykøbing festuges 25 års jubilæum markeres ved en mindre udstilling i selve festugen august Skolelovens 200 års jubilæum markeres ved en debataften I 2014 flyttes julemarkedet til Færgestræde, samtidig med at der arrangeres juleaktiviteter på museet Udgivelse af Maria Hellebergs fire noveller om enkedronningerne på Nykøbing Slot op til hver adventssøndag samt besøg af forfatteren til oplæsning af en novelle Rumskiltning til basisudstillingerne Miniudstilling om 1950 erne 70 erne (evt. i samarbejde med Masken) Stiftsmuseet, Maribo Udvikling af forprojekt til etablering af et ABM-hus Genopsætning af museets dragtudstilling Opsætning af museets enestående krucifikser i stueetagen, herunder opstilling af museets runesten i stueetagen Opsætning af vandreudstillingen Grundtvig på prærien Pederstrup Udover det fortsatte samarbejde med det stedsspecifikke landart projekt: Læ & Leben II planlægges en udstilling i spisestuen m. fokus på CDF s tanker bag skoleloven i kontrast til hans egne børns undervisning. Sæsonåbning af Pederstrup medio maj. I Reventlowparken arbejdes der eksternt på etablering af en opfølgning til udstillingsprojektet LÆ & LEBEN under titlen NATUR-lighed med fokus på romantikkens natursyn. Genoptryk Herregård og Landskab Lolland Evt. Skolejubilæums Kulturtjeneste festuge i uge 41 Frilandsmuseet, Maribo Evt. etablering af info-café for Naturpark Maribosøerne i Skovridergården Sæsonåbning på Frilandsmuseet Valborgaften den 30. april kl Kalkedag den 11. maj Arbejdsplan 2014 Side 13

14 Damptræf den 14. og 15. juni Håndværkerdag den 24. august Udstilling af frugtkurve i Falstergården 23. juli-21. september i samarbejde med Jette Mellgren Møblering af skolen samt koordination af evt. opbygning af udendørs gymnastikredskaber Samarbejde mellem Venneforeningen og Frøsamlerne om ærtedyrkning Ture i landskabet Den store motorcykeltur gennemføres i 2014 den 14. september, denne gang på Falster Turen til Skejten er planlagt til den 30. juni i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum, Det sorte Geomuseum, Kalklandet samt kommunens naturvejleder Traditionen tro planlægges og udbydes sommerbyvandringer i Nykøbing i samarbejde med Turistinformationen i 2014 og Teatret Masken, hvor 2013s Gyselige ture fortsætter Samarbejde med Kulturstyrelsen om formidling af fortidsminder i landskabet på den danske top 100 dels Virket voldstedet, dels en istidsjægerplads på Lolland-Falster Udvikling af Femern Bælt relaterede formidlingstiltag Udvikle VIP omvisninger af 1-2 dages varighed i samarbejde med Turistinformationen Fokusere på fortidens samfundshistorie i stedet for på fundhistorierne i forskellige lokale og nationale medier: hvad finder vi ud af, i stedet for hvad finder vi Infoskilte ved udgravningen og kontorpladserne i Rødbyhavn Opdatering af med artikler om udgravningerne forud for etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt suppleret af 2-4 kortfilm Implementering af model for havniveauændringer på Globen i Holeby Projektmodning af gymnasiesamarbejdet til projektansøgning Stenalderseminar på Globen 14. maj 15. maj Presse og kommunikationsstrategi for Femernudgravningerne Særskilt udarbejdes kulturtjenestetilbud med fokus på formidlingen af undersøgelserne forud for etableringen af tunnelen under Femern Bælt Nyere tids Femern undersøgelser på hjemmesiden Udvikling af Femern-relaterede nyere tids formidlingstiltag Arbejdsplan 2014 Side 14

15 MUSEUM LOLLAND-FALSTERS FORVALTNINGSARBEJDE I HENHOLD TIL MUSEUMSLOVENS KAPITEL 8 STATUS Fra 2009 har Museum Lolland-Falster arbejdet på at effektivisere sagsbehandlingen i tilknytning til museets forvaltningsarbejde således, at museet internt arbejder efter ensartede procedurer baseret på digitale løsninger. Den digitale sagsbehandling foretages internt via en mappestruktur på museets server og eksternt (i forhold til myndigheder, bygherrer, borgere mm.) via elektroniske indberetningssystemer og/eller . Museet har udarbejdet skriftlige retningslinjer for sagsadministrationen. Retningslinjerne vejleder om, hvordan sager journaliseres og struktureres i de digitale sagsmapper, samt hvordan sagsakter arkiveres og sager afsluttes. Retningslinjerne opdateres løbende. Alle undersøgelser, der følger af museets forvaltningsarbejde, planlægges, gennemføres og afrapporteres digitalt, og der er udarbejdet retningslinjer samt vejledninger/manualer for registrering og arkivering af undersøgelsesdata. MILEPÆLE 2014 Implementering af SharePoint til intern sagsbehandling og som samarbejdsplatform med kommuner og større bygherrer Implementering af sagsbehandler GIS (som fælles værktøj for museets og kommunernes sagsbehandlere) Implementering af månedlige forvaltningsmøder, hvor videnspotentialet og det økonomiske grundlag for igangværende og kommende arkæologiske undersøgelser fremlægges og diskuteres Workshop i Rødby i marts 2014 med deltagelse af relevante forvaltningsmedarbejdere fra museet samt Guldborgsund og Lolland kommuner Arkæologiske undersøgelser i forbindelse med elektrificering af jernbanen i samarbejde med Banedanmark Arkæologiske undersøgelser forud for etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt Arkæologisk analyse forud for Storstrømsforbindelsen Evt. udviklingsprojekt i samarbejde med Greve og Østsjællands Museum om varetagelsen af nyere tids kapitel 8 arbejde Dokumentation af nedrivninger forud for anlæggelse af Femern forbindelsen Evt. bevarende lokalplan Maribo Revitalisering af torvet i Nykøbing Afslutning og afrapportering af Bygningskultur 2015 inden udgangen af 2014 Arbejdsplan 2014 Side 15

16 BYGNINGSBEVARING OG VEDLIGEHOLD STATUS Museets arbejde med drift, bygningsbevaring og vedligehold ligger under afdelingen Drifts- og Bygningsbevaring. Museet ejer i dag 33 bygninger, der for størstedelen er bevaringsværdige, fredede eller en del af museets samling (husene på Frilandsmuseet). Afdelingens hovedbase er i dag placeret i Maribo på Frilandsmuseet, og det er målet her at skabe ordentlige værksteder m.m.. Naturligvis er der på udvalgte steder fast tilknyttede personer udstationeret, som f.eks. på Pederstrup, hvor Leif Stævngård har sin faste gang. Endvidere tages selvfølgelig højde for sæsonbelastning, således at der et øget fokus på steder, der har et stort antal besøgende og dermed i visse perioder større slid. I Maribo holdes der en gang om ugen et kort afdelingsmøde for alle i afdelingen, og her koordineres alle opgaver, og der informeres om kommende aktiviteter. Afdelingen arbejder efter en arbejdsplan med at renovere og istandsætte bygninger og områder, der ejes af museet. Naturligvis tages der i arbejdet højde for uforudsete mangler og pludseligt opståede behov. Af disse uforudsete mangler kom der i 2013 mange. For således, at undgå lignende mængder af sager, der kunne have været forudset, er afdelingen nu i gang med en gennemgang af bygningsmassen. Det har for 2013 været nødvendigt at skubbe enkelte sager til 2014, men til gengæld har afdelingen klaret en samlet større arbejdsopgave i 2013 end planlagt. Dette skyldes bl.a. muligheden for at trække på samme hammel og stille med et større opbud af mandskab, når der er brug for det. Endelig har museet det meste af året manglet en håndværker. Arbejdet med at samle kræfterne og styrke samarbejdet i afdelingen vil naturligvis fortsætte. Målet er at være en samlet, effektiv enhed, der kan løse de fleste opgaver, der måtte opstå, uanset hvor på museet det er. Gennemgang af bygninger I forbindelse med etableringen af Drifts- og bygningsbevaringsafdelingen på museet er der lavet en restaureringsgennemgang af de enkelte bygninger i Nykøbing. Senere udarbejdes en lignende for Maribo og Pederstrup. Sidste år blev der foretaget en overfladisk gennemgang både i Nykøbing og de andre steder. Denne viste, at en lang række af museets bygninger trænger til at blive restaureret eller vedligeholdt. Sidste års gennemgang af bygningerne for at skabe et situationsoverblik (tilstandsrapport) over bygningernes tilstand i Nykøbing, Maribo og Pederstrup gav os mulighed for at vurdere omfanget og nødvendigheden af snarlige reparationer og den økonomi, der vil være nødvendig for at vedligeholde husene. Arbejdsplan 2014 Side 16

17 Med denne tilstandsrapport i hånden er afdelingen nu startet med de nødvendige arbejder et arbejde der naturligvis vil være en lang proces, så længe museet har så mange bygninger. Udarbejdelse af bevarings og vedligeholdelsesplan Jævnfør den ovennævnte tilstandsrapport har afdelingen i skrivende stund taget hånd om en udarbejdelse af en midlertidig bevarings- og vedligeholdelsesplan. Ikke kun for bygningerne i Nykøbing F. men for alle museets afdelinger. Dette er et stort arbejde og er i skitseplan færdigt, men der arbejdes på en uddybende plan med hvidbogslignende karakter. Handleplan for lysforhold på Pederstrup 2013 I forbindelse med renoveringen af vinduesfagene i hovedbygningen på Pederstrup er de gamle og ikke længere funktionsdygtige UV-filtre blevet nedtaget. Der arbejdes med at opsætte forsatsruder med UV-filtre og splintfri glas i museet. Dette sker, da vinduerne samtidig er enkeltglasruder, og for at skabe en form for isolering er det tanken at kombinere UV-filtre med forsatsruder. Arbejdet er indtil videre tænkt planlagt med et forløb, hvor vi prøveopsætter et vindue, der kan danne grundlag for vurdering af opgaven, økonomien bag samt en godkendelse fra Kulturstyrelsen. Vi arbejder stadig på at finde midler til at erstatte dem alle, men en mellemløsning kunne være at tage det af et par omgange. Bygningskulturel restaureringsassistance I løbet af 2014 vil afdelingen øge indsatsen for at blive et rådgivningsorgan for gamle byggeteknikker og bevaring af huse på Lolland-Falster. Styrkelsen af afdelingen sker bl.a. ved, at vores murer i februar måned starter på et bygningsbevaringskursus. Første del er en 5 ugers grunduddannelse og anden del 5 ugers overbygning. Grunduddannelseskurset giver et bredt indblik i, hvilke materialer og hvilke metoder man må bruge i forbindelse med restaurering af fredede og bevaringsværdige huse. Herefter er der mulighed for at deltage i mindre moduler, som er meget emnespecifikke. Et andet tiltag er, at lederen af afdelingen tænkes at besøge museet i Visby på Gotland, idet man her har stor erfaring med netop dette område. Allerede i 2013 har afdelingen fået enkelte henvendelser vedrørende restaureringsarbejde på huse, og dette arbejde vil på lidt længere sigt være en mulig indtægtskilde. Arbejdsplan 2014 I 2014 er der en lang række større opgaver, der ligger og venter. Blandt de største er følgende: tagene på Frilandsmuseet og søjlerne i Staldgårdsporten samt facaderenovering af samme. Derudover ligger der altid en dark horse i kuskestalden. Arbejdsplan 2014 Side 17

18 Denne kræver en voldsom og omfangsrig istandsættelse. Men dette ligger pt. udenfor vores økonomiske formåen. Naturligvis bør der søges penge til denne restaurering, men før vi ved, om den indgår i et Madkulturhusprojekt sammen med kommunen, eller om vi skal bruge den til et andet projekt, går vi ikke videre med fondsansøgninger. Afdelingen er altid dybt involveret i arbejdet med diverse udstillinger, og derfor er der gjort plads i arbejdsplanen til at kunne assistere med dette vigtige arbejde. F.eks. er der udstillingerne i forbindelse med skolejubilæet og den nye krucifiksudstilling. Ligeledes sætter afdelingen løbende kontorer og arbejdslokaler i stand. Da dette er en til stadighed forekommende proces er der i arbejdsplanen gjort plads til det, men opgaverne er ikke normalt af en karakter, der gør, at de skrives ind i skemaet. Enkelte opgaver vokser, som f.eks. istandsættelsen af kontorene på Stiftsmuseet i Maribo, og kunne have været sat på skema, men var ikke planlagt så stort. Endvidere vil man i det vedlagte skema kunne se en lang række af kommende opgaver for året Arbejdsplan 2014 Side 18

19 Hvor: Hvad: Finansiering: Tidsplan: Nykøbing: Czarens Hus/Kragsnapps Hus Færgestræde Istandsættelse af kontorer og køkken Frisegade 45 Porten Frisegade 43 Trappe fra øverste gårdrum til museumshaven repareres Vinduer males i Kragsnapps Hus Internt 2014 Mur mod naboejendom har svære sætningsskader. Kan piloteres - meget dyr løsning. Kan repareres - billigere løsning, som holder 5-10 år. En mulighed er, at den nederste del af muren, hvor der er affaldscontainere, udskiftes med plankeværk. Endelig har restauratøren ønsket en afskærmning af affaldscontainerne, så bagindgangen kan bruges af restaurantens gæster Istandsættelse af de gamle kontorer og køkkenet øverst i Færgestræde Hvis sidste løsning vælges, rykkes financieringen fra Ekstern til delvist Intern, idet det er en mur fælles med naboejendommen Intern 2014 Udskydes Male vinduer Jernarmeringen i overliggeren i porten er ved at "eksplodere" på grund af rust. Skaderne skal snarest repareres Istandsættelse af loftrummene til Arkivet Pudsning på sydgavl repareres. Der falder puds af Facaden mod gården Repareres og kalkes med assistance af praktikanter Renovering af gavlstykke mod nord. Skulle have været medtaget ved tidligere facaderenovering Printerrum og layoutplads indrettes i "Peters gl. kontor", server flyttes til ny lokalitet Sokkel på Froms Magasin mod gården repareres. Facaden repareres og kalkes når der er tid Intern Vinterarbejde 2014, måske 2015 Intern Måske 2013 ellers 2014 Arbejdsplan 2014 Side 19

20 Frisegade 40 Rækværk mod parkeringspladsen bag bygningen og gelænder ved trappe. Etablering af bed Lydisolering af mødelokalet i stuen Etablering af nyt kontor på 1. sal Kuskestalden Staldgårdsporten Stolper der eksploderer Maribo Museumsbygningen og kontor Krucifiks udstillingen Klosterruinen i Maribo Frilandsmuseet Tagene generelt Fejø Mølle Generelt meget dårlig stand, men ingen akutte problemer Jernarmeringen i stolperne i Staldgårdsporten udvider sig voldsomt på grund af rust. Det skal vurderes, hvor meget og hvor hurtigt der skal handles. Formodentlig skal der foretages noget hurtigt. Enten en udskiftning eller standsning af skaderne. Overvejes om skorstenen skal tages ned til under tag. Hælder lidt ud fra naboejendommens gavl, så derfor beskeden risiko for nedstyrtning Facaderne repareres og kalkes med hjælp fra praktikanter Oprydning og istandsættelse af de to rum der tidligere rummede tekstilsamlingen og den gl. kirkesamling. Derefter opbygning af den nye udstilling. Museet, der ejer selve ruinen, vedligeholder løbende området i form af at opsamle sten, der er faldet ud af muren. Faktisk har vi tilladelse til at istandsætte lidt af det nye murværk Der bør arbejdes på at skifte tagene løbende - især Falstergården og Laden trænger Diverse fejl og lignende skal rettes. Verserende sag Ekstern Intern/ekstern Er i gang. Fortsætter ind i 2014 Intern Der er søgt om nedtagning. Intet hørt endnu Intern Intern Er i gang. Fortsætter i 2014 til slut 1/6 Lejlighedsvis indsats Ekstern/intern 2014 Ekstern 2014 Arbejdsplan 2014 Side 20

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Museum Lolland-Falster Arbejdsplaner 2011-2014

Museum Lolland-Falster Arbejdsplaner 2011-2014 Museum Lolland-Falster Arbejdsplaner 2011-2014 Museets formål Hvad er museets mission (opgave og ansvarsområde) og vision? (Max 1 A4-side) Museets mission og formål: Museum Lolland-Falster er skabt gennem

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

ARBEJDSPLAN 2015-2018

ARBEJDSPLAN 2015-2018 ARBEJDSPLAN 2015-2018 Arbejdsplan 2015-2018 Side 1 INDHOLD Indledning... 6 Museets formål... 8 Museets mission... 8 Museets vision... 8 Museets arbejde med visionen - 5 strategier... 9 Demografi og museumsbrugere...

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Museum Lolland Falster

Museum Lolland Falster Virksomhedsplan for perioden 2009-2013 Museum Lolland Falster Omfattende: Czarens Hus på hjørnet af Færgestræde og Langgade i Nykøbing F. Kragsnaps Hus Langgade 2 i Nykøbing F. Færgestræde uden nummer

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012 Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201 Årsrapport 2012/13 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 2 Ledelsespåtegning 3 Foringens oplysninger 4 Bestyrelsens beretning 5 Resultat

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

SWOT analyse af Netmusik

SWOT analyse af Netmusik S W O T Strengths / styrker Weaknesses / svagheder Opportunities / muligheder Threats / trusler Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Lene Østergaard tlf. 97 32 07 15 Vivi Bundgaard tlf. 97 37 16 11 SWOT analyse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-6065 & 1-6084 Händelsvej & Grønrisvej Mødedato: 18. februar 2014 kl. 17.00 Til stede: Kim Bilevits, Birthe Mortensen, Dorthe Nielsen og Aksel

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse

Læs mere

Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S

Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S 29-10-2014 Referat fra Bestyrelsesmøde d. 29-10-2014 fra kl. 19.00 21.30. Referent: Mette Sølbeck Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S Pkt. Emne Dokumenter

Læs mere

Kurertjeneste ved Nationalmuseet

Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitel 13 Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitlet indeholder en praktisk og faglig vejledning for kurerer på Nationalmuseet samt en kvikvejledning/checkliste for kurerer (Kurerens 3 Bud). Kurerens 3

Læs mere

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede Navercamp Internationalt arbejdsstævne for farende håndværkssvende Hjerl Hede 13. -27. september 2015 Hvorfor Internationalt arbejdsstævne? Vi vil gerne tiltrække vandrende håndværkssvende fra hele Europa

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716. Sankt Peders Stræde 19. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716. Sankt Peders Stræde 19. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716 Sankt Peders Stræde 19 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Sankt Peders Stræde 19 Dato:

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Arrangementer. Baggrund. Tilmeldinger For nærmere uddybning og tilmelding se næste side. Datoer. Kommende arrangementer. Kommende tiltag uden datoer

Arrangementer. Baggrund. Tilmeldinger For nærmere uddybning og tilmelding se næste side. Datoer. Kommende arrangementer. Kommende tiltag uden datoer Marts 2011 Trelleborgs Venner Kommende arrangementer Arrangementer Baggrund På opfordring fra Turistrådet i Slagelse Kommune, har Trelleborgs Venner i samarbejde med Vikingeborgen Trelleborg, sagt ja til

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

MUSEUM LOLLAND-FALSTER

MUSEUM LOLLAND-FALSTER MUSEUM LOLLAND-FALSTER Årsskrift 2010 Udgivet og trykt af Udarbejdet og trykt af Museum Lolland-Falster www.museumlollandfalster.dk Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. Udgiver Museum Lolland-Falster Frisegade

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme 04.09.2007 Arkitekturen Den Hvide Kødby blev tegnet i 1930 af stadsarkitekt

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Dato: 14. august 2014 kl. 18.00-20.30 Til stede: Martin Baden, Henning L. Eriksen, Jette Birksø Larsen, Jeanette Andersen. og Rene Dalin.

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Øvrige forslag til indsatser

Øvrige forslag til indsatser Øvrige forslag til indsatser På workshop den 16. marts 2013 blev der udarbejdet forslag til prioriterede indsatser, der skal bidrage til at virkeliggøre den nye vision for Slagelse Boligselskab. I dette

Læs mere