Lokalplan nr Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup"

Transkript

1 Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Fremlagt i offentlig høring i perioden den 7. juli 2009 til den 15. september Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 15. september Lokalplan nr. 026

2 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 4 Historie eksisterende forhold... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning... 6 Tilladelser mv. fra andre myndigheder... 8 Lov om miljøvurdering af planer og programmer... 9 Forslagets midlertidige retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje og stier Parkering Bebyggelsens omfang og placering Bevaring af bebyggelse Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Lednings- og forsyningsanlæg Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ophævelse af byplanvedtægt eller lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Bilag: Bilag 1: Lokalplanområdets afgrænsning / eksisterende forhold Bilag 2: Byggefelter, matrikelskel og anvendelse Bilag 3: Illustrationsplan Bilag 4: Facadeillustrationer

3 3 Redegørelse Indledning En lokalplan er en detaljeret fysisk plan for et geografisk område. Lokalplanen er bygget op af en redegørelsesdel og en lovdel. I redegørelsen beskrives planens intentioner og baggrund samt dens forhold til anden planlægning. I lovdelen fastlægges planområdets afgrænsning, konkrete bestemmelser for udnyttelse, byggeri, infrastruktur, m.v. samt planens retsvirkninger. En lokalplan skal efter reglerne i planloven annonceres og fremlægges som forslag i mindst 8 uger. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig kan den herefter vedtages endeligt af Byrådet. Områdets beliggenhed Lokalplan nr. 026 vedrører et område med det eksisterende menighedshus Kingos Minde, beliggende Strandstræde nr. 4 i Slangerup. Området omfatter matrikel 31n, Slangerup By, Slangerup, samt en del af matr. nr. 121 og matr. nr. 7000b, Slangerup By, Slangerup. Mod vest grænser området op til eksisterende boligbebyggelse, mod nord til kirkegård tilhørende Skt. Mikaels Kirke, mod øst til parkering og mod syd til Strandstræde.

4 4 Baggrund og formål med lokalplanen Nærværende lokalplan har udgangspunkt i et ønske fra Slangerup Menighedsråd om at nedrive og genopføre menighedshuset Kingos Minde i Slangerup. Den eksisterende bygning er i meget ringe stand og er i dag lukket. Menighedsrådet ønsker at genopføre en ny bygning med overvejende samme udseende og karakter, som den oprindelige bygning. Herved kan bygningen virke som erstatning for det eksisterende utidssvarende kirkekontor på Kannikestræde 1. Der er i dag forbud mod nedrivning af Kingos Minde. Ejendommen er ikke fredet, men er af den tidligere Slangerup Kommune udpeget som bevaringsværdig, jf. rapporten Revurdering af bevaringsværdige bygninger i Slangerup bymidte Den eksisterende lokalplan 12.1 for et område omkring Slangerup Kirke fastsætter, at bevaringsværdige bygninger, herunder Kingos Minde, ikke må nedrives. For at tillade en nedrivning er det således nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan. har med baggrund i en konkret ansøgning med et projekt, der overvejende vil fremstå som en kopi af den eksisterende bygning, valgt at udarbejde en lokalplan, der vil tillade en nedrivning og en genopførelse. Nærværende lokalplan har således til formål at give mulighed for nedrivning af bygningen og genopførelse af en ny bygning, som i princippet vil få samme ydre arkitektoniske form og udtryk, som den oprindelige bebyggelse. Lokalplanen har endvidere til formål at tillade en mindre arealoverførsel, så matriklen kan rumme en forlængelse af hovedhuset. En del af matr. nr. 121, Slangerup By, Slangerup, kan således overføres til matr. nr. 31n. Se kortbilag 2. Lokalplan 12.1 indeholder et byggefelt til udvidelse af Kingos Minde mod øst. Dette byggefelt videreføres ikke i lokalplan nr. 026 og med vedtagelse af nærværende lokalplan er byggefeltet erstattet med et nyt, jf. kortbilag 2. Hermed sikres de eksisterende parkeringspladser øst for menighedshuset. Historie eksisterende forhold Bygningen Kingos Minde blev opført i på initiativ af den kristne selvejende institution Kingos Minde for indsamlede midler. Bygningen ligger på selvstændig matrikel og støder op til kirken og kirkegården. I 1977 blev ejendommen overdraget til menighedsrådet.

5 5 Kingos Minde set fra Strandstræde Kingos Minde set fra kirkegården Den eksisterende bygning er meget karakteristisk med et udtryk, som understøtter Slangerups middelalderlige gadenet. Den har også en historiefortællende rolle i byen, og er med navnet Kingos Minde (Thomas Kingo var præst og salmedigter født i Slangerup) med til at understrege hvilken rolle religion har spillet i byen. Bygningen fremstår med vandskurede og hvidmalede facader og med rødt tegltag. Facaderne er udført med buestik og ornamentbånd over muråbninger og med kamtakker på gavle. Vinduer er hvidmalede trævinduer med palæruder. Bygningen er i dag indrettet med et stort forsamlingslokale, køkken og birum i stueetagen. På 1. sal er der mod Strandstræde indrettet en lille lejlighed. I 2005 blev der udarbejdet en tilstandsrapport af Esben Kirkegaard rådgivende ingeniører A/S vedrørende bygningens fysiske tilstand og bærende konstruktioner. På baggrund af rapporten, blev det besluttet at lukke bygningen, fordi der konstateredes en række problemer af stabilitets- og sikkerhedsmæssig karakter, primært svigt i tagkonstruktioner og i de murede facader. I 2008 blev bygningen endvidere gennemgået af s byggesektion, som også anbefalede en nedrivning hurtigst muligt. Facadetegninger af Kingos Minde i dens oprindelige udformning Lokalplanens indhold Lokalplanen er udarbejdet på grundlag af et projekt til genopførelse af Kingos Minde. Bygningen skal indrettes som administrationsbygning for kirken til brug for kontorer, møderum og forberedelsesrum. Projektet er i sin essens en kopi af den oprindelige bygning, hvor de arkitektoniske hovedtræk bevares, men med nogle ændringer.

6 6 Skitse af den genopførte bygnings udformning med forlænget hovedhus samt nedgang til kælder og lyskasse. Lokalplanen giver således mulighed for nedrivning af den eksisterende bygning og genopførelse af en ny bygning med hovedhus og tværlænge som den eksisterende bygning, men med 1 fags (1,7 meter) forlængelse af hovedhuset mod nord. Bygningen kan opføres i 1½ etage og der gives mulighed for udnyttelse af hele tagetagen, samt at udføre kælder under hele ejendommen, hvoraf en del skal kunne anvendes som møderum. Hertil må der anlægges kældernedgange samt lyskasser ved den nordlige tværlænge. Desuden skal der ud mod Strandstræde anlægges en fortrappe. Lokalplanen sikrer, at den genopførte Kingos Minde, i hovedtræk, gives samme ydre karakter og bygningsdetaljer, som den oprindelige bygning, dvs. med saddeltag, tværfløj og kvist, samt med buestik over murhuller og gavltakker. Det samlede udnyttede areal i stueetagen og på 1. sal må ikke overskride 360 m². Bygningen skal fremtræde med vandskurede/filtsede facader, der fremstår hvide, og med rødt tegltag. Forhold til anden planlægning Landsplandirektiver Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet er med kommunalreformen ophøjet til landsplandirektiv. Regionplanen er efterfølgende dels suppleret, dels erstattet af Fingerplan 2007 for Hovedstadsområdet, som ligeledes er et landsplandirektiv. Samlet udgør disse planer den overordnede planlægning i området, som kommuneplanen og lokalplanen skal være i overensstemmelse med. Lokalplanområdet ligger indenfor det område, som i Fingerplan 2007 for Hovedstadsområdet er udpeget som det øvrige

7 7 hovedstadsområde (byområde). Her skal byudvikling være af lokal karakter og ske i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund. Det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse med disse retningslinier. Området er i Regionplan 2005 udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, hvor genopførelse af bygningen Kingos Minde i henhold til nærværende lokalplan ikke vurderes at udgøre en trussel. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan for tidligere Slangerup Kommune. Området er beliggende i bymidten, som en del af område 4.1, udlagt til offentlige formål, kirke. For delområdet er der ikke fastlagt bestemmelser for maksimal bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde. I kommuneplanen er bygningen Kingos Minde desuden markeret som bevaringsværdig bygning, hvor det gælder, at bygningerne ikke må nedrives og deres ydre fremtræden ikke må ændres uden byrådets tilladelse. Byrådet har vedtaget, at nedrivning af Kingos Minde kan tillades, og lokalplanforslaget er således i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser. I kommuneplanen fremgår det desuden, at Strandstræde er udpeget som bevaringsværdigt gadeforløb, hvilket nærværende lokalplan understøtter. Lokalplaner Lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan nr for et område omkring Slangerup Kirke. Lokalplan nr aflyses og erstattes for den del af området, der er omfattet af nærværende lokalplan nr Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes med vand fra Nybrovejens Vandværk. Spildevandsplan Spildevand skal håndteres i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan for. Området er separatkloakeret. Varmeforsyning Lokalplanområdet skal tilsluttes områdets kollektive varmeforsyning: naturgas.

8 8 Affaldshåndtering Affaldshåndteringen skal foretages i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for håndtering af husholdningsaffald i. Servitutter Inden for lokalplanområdet på matr. nr. 121, Slangerup By, Slangerup, er tinglyst en række servitutter. Disse har dog ikke relevans for lokalplanen. Tilladelser mv. fra andre myndigheder Jordforurening og jordflytninger Matriklerne omfattet af lokalplanen er ikke kortlagt som forurenede i henhold til Jordforureningsloven. Hvis der konstateres jordforurening under byggeprocessen, skal der foretages forureningsundersøgelser, og grundene skal frigives til anvendelse. er myndighed på området og skal ansøges om frigivelse af grundene til fortsat følsom arealanvendelse, såfremt der konstateres forurening under byggeri eller gravearbejde. D. 1. januar 2008 trådte områdeklassificeringen af byzone, som lettere forurenet i kraft jævnfør Jordforureningslovens 50a. Som følge heraf skal jord, der flyttes indenfor eller fra byzone anmeldes skriftligt til kommunen. Krav til anmeldelsen samt en række undtagelser i anmeldelsespligten kan oplyses ved henvendelse til, Natur og Miljø. er i gang med at udarbejde en nuanceret områdeklassificering af hele. I forbindelse med dette arbejde skal der tages stilling til, om der er områder i eller udenfor byzonen, som kan undtages fra eller skal inddrages i områdeklassificeringen. Kulturarvsareal og fortidsminder Lokalplanområdet ligger i et større område udpeget som kulturarvsareal. Endvidere er der registreret en række fortidsminder i det omkringliggende bymiljø. Ud fra erfaringer fra arkæologiske undersøgelser foretaget i forbindelse med renoveringen af kloaknettet, har Museet Færgegården vurderet, at sandsynligheden for at støde på fortidsminder er meget stor. Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Egnsmuseet Færgegården.

9 9 Det anbefales, at der foretages arkæologisk prøvegravning i området forud for iværksættelse af anlægsarbejder. Herved kan det vurderes, hvor omfattende eventuelle arkæologiske udgravninger vil blive. Bygningsfrednings- og bevaringsloven Bygningen Kingos Minde er udpeget som bevaringsværdig i både kommuneplan og den eksisterende lokalplanlægning og er derfor omfattet af et forbud mod nedrivning jf. 17. Med nærværende lokalplan tillades nedrivning af bygningen. Støj ved nedrivnings- og byggeaktiviteter I henhold til bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (bek. nr af den ) skal støjende og støvende aktiviteter anmeldes til, Natur og Miljø, mindst 14 dage inden arbejdet udføres. Anmeldelsen skal som minimum beskrive: 1. Adresse og matr. nr. for hvor den midlertidige aktivitet, skal udføres, 2. Hvilke(n) aktivitet(er), der skal udføres, 3. Tidsrum for hvornår aktiviteten skal udføres, samt antal dage aktiviteten pågår, 4. Ansvarlig og kontaktperson for det arbejde der udføres, herunder telefonnummer, 5. Redegørelse for hvordan støj og støvgener er forebygget mest muligt, 6. Beskrivelse af hvilke naboer der orienteres om arbejdet. Derudover skal s forskrift for støj og vibrationer overholdes både ved nedrivning og ved byggeri. Forskriften indeholder grænseværdier for hvor meget der maksimalt må støjes på forskellige dage og tidspunkter af døgnet afhængig af de aktiviteter, der udføres. Forskriften er vedtaget af Frederikssund Byråd den 24. april 2007 og kan findes på s hjemmeside. Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der ske en miljøvurdering af planer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Ordet miljø dækker i denne forbindelse et bredt spekter af forhold omkring natur, ressourceforbrug, levevilkår for mennesker m.v. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner skal der altid foretages en vurdering (screening) af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en miljøvurdering eller ej.

10 10 har ud fra en screening af nærværende lokalplan besluttet, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Begrundelsen findes i, at lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan hvor det vurderes, at de miljøaspekter som loven omhandler, ikke vil blive påvirket væsentligt af lokalplanen jf. 3 stk. 1 nr. 3. Ligeledes skyldes det, at lokalplanen åbner mulighed for genopførelse af en bygning med overvejende samme arkitektoniske udtryk som den oprindelige bygning, og indebærer derfor ikke en markant ændring i det fysiske miljø. Forslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må området, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der eventuelt efter planlovens 17, stk. 2 opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelse af lokalplanforslaget og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget.

11 11 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: Lokalplanens bestemmelser Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsættes følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i 2. Til lokalplanen knytter sig bilag at tillade nedrivning af den oprindelige bygning Kingos Minde samt genopførelse, som i hovedtræk får samme udvendige arkitektoniske udtryk som den oprindelige bygning. - at tillade en forlængelse af bygningskroppen mod nordøst samt etablering af udnyttet tagetage, fuld kælder og lyskasser/kældernedgang. - at fastsætte anvendelsen af området til kirkelige formål - at tillade en mindre arealoverførsel for muliggørelse af projektet. 2. Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og 2, og omfatter matr. nr. 31n, Slangerup By, Slangerup samt del af matr. nr. 121 og matr. nr. 7000b, Slangerup By, Slangerup. 2.2 Lokalplanen omfatter desuden alle parceller der efter den 6. marts 2009 udstykkes fra disse ejendomme. 3. Zonestatus 3.1 Området er beliggende i byzone. 4. Områdets anvendelse 4.1 Området må kun anvendes til kirkelige formål såsom kontorer for præst, kordegn og graver, møderum og lokaler for konfirmationsforberedelse samt folkekirkelige formål i øvrigt. 5. Udstykning 5.1 Der må foretages en arealoverførsel, hvor en del af matr. nr. 121, Slangerup By, Slangerup, overføres til matr. nr. 31n, Slangerup By, Slangerup. Arealoverførslen skal udføres som vist på kortbilag 2, hvor skel A-D nedlægges og erstattes af skel A-B-C-D.

12 Lokalplanområdet må ikke yderligere udstykkes. 6. Veje og stier 6.1 Flisebelagt adgangssti skal anlægges mellem adgangsdør i østfacade og henholdsvis Strandstræde og parkeringsplads. 7. Parkering 7.1 Arealet umiddelbart øst for bebyggelsen skal fortsat anvendes til parkering, jf. kortbilag Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Bebyggelse må kun opføres indenfor det på kortbilag 2 angivne byggefelt. Der må opføres i alt ét udhus på maks. 10 m på lokalplanområdet. Udhuset skal placeres nordvest for hovedbygningen. 8.2 Det samlede udnyttede areal af stueetagen og 1. sal må ikke overstige 360 m. Hertil må der anlægges fuld kælder. 8.3 Bygningen må højst være i 1 etage med udnyttet tagetage. Bygningen må udføres med fuld kælder. 8.4 Bygningshøjden må ikke overstige 9 m over det af bygningsmyndigheden fastsatte terrænplan, dog med undtagelse af skorstene og kamtakker, som kan udføres til større højde. 8.5 Bebyggelsens tage skal være udformet som saddeltage med en taghældning på for hovedhuset og for tværlængen. 8.6 Bebyggelsen skal forsynes med fortrappe ud mod Strandstræde i det på kortbilag 2 angivne areal. Der kan udføres udvendig kældernedgang og lyskasse i de på kortbilag 2 markerede arealer, det vil sige ved tværlængens gavle og facade mod kirkegården.

13 13 9. Bevaring af bebyggelse 9.1 Den oprindelige bygning, udpeget som bevaringsværdig, må nedrives og genopføres overvejende med samme arkitektoniske karakter, form og bygningsdetaljer som på den oprindelige bygning. Se 10 om bebyggelsens udseende. 10. Bebyggelsens udseende 10.1 Ny bebyggelse skal fremstå overvejende med samme arkitektoniske karakter, form og bygningsdetaljer som på den oprindelige bygning, det vil sige i princippet, som vist på facadeillustrationer på kortbilag Facader, gavle og kviste opmures, filtses eller vandskures. Ydervægge skal fremstå hvide. Fortrappe samt sokkel i facaden ud mod Strandstræde skal fremstå i natursten. Sokkel i andre facader pudses Der udføres kamtakker på gavl mod Strandstræde og på kviste i princippet, som vist på facadeillustrationer på kortbilag Murværk i øvrigt udføres med gesimser, murnicher, sålbænke, buestik og ornamentik i princippet, som vist på facadeillustrationer på kortbilag Tage udføres som saddeltage med røde tagteglsten. Tagrender og tagnedløb udføres af zink eller galvaniseret stål Vinduer og glaspartier i døre udføres som småsprossede med opdeling i princippet, som vist på kortbilag 4. Karmtræ, rammer og sprosser udføres hvidmalede Kældernedgang og lyskasse skal i hovedtrækkene udføres som vist på facadeillustrationer på kortbilag Skiltning og reklamering, udover almindelig facadeskiltning, må ikke finde sted.

14 Ubebyggede arealer 11.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende I skel må der opføres hegn med en maks. højde på 1,80 meter enten som levende hegn eller teglbedækket mur, som filtses/pudses og fremstår hvid. I skel, der afgrænser lyskassen, skal der anvendes rækværk med en maks. højde på 1 meter. 12. Lednings- og forsyningsanlæg 12.1 El- og teleledninger skal udføres som jordkabler Udvendige antenner inklusive parabolantenner må ikke opsættes. 13. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 13.1 Bygningen må ikke tages i brug før tilslutning til vand, varme og afløb er fundet sted Bygningen må ikke tages i brug før de ubebyggede arealer er bearbejdet, jf. 11 stk. 1 og Ophævelse af byplanvedtægt eller lokalplan 15. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen gælder også for forhold der ikke kræver byggetilladelse, fx opførelse af carporte, skure og lign. samt hegn og beplantning Lokalplan nr (tinglyst den 10. november 1994), ophæves for den del af området omfattet af nærværende lokalplan. Lokalplanens retsvirkninger 1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen. 2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

15 15 Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). 3. I henhold til planlovens 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen. 4. I henhold til planlovens 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget til offentlig fremlæggelse i perioden xxx til og med den xxx af Frederikssund Byråd den xxxx. Ole Find Jensen borgmester / Ole Jacobsen Konstitueret kommunaldirektør

16

17 Strandstræde N Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Eksisterende skel Lokalplan nr. 026 Kortbilag 1 Lokalplanområdets afgrænsning / eksisterende forhold Mål 1 : 250 April 2009 By og Land

18

19 1,25 m Kirkegård Sti Sti Sti Sti 31 f A B Nyt skel: A-B-C-D Skel A-D nedlægges 15,4 m 121 Trappe / lyskasse 31 n Byggefelt Lyskasse Trappe D C 2,8 m Kapel Sti 3,7 m Fortrappe Parkering 8,9 m 3,6 m 1,1 m Parkering 2,6 m 6,0 m Strandstræde Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Byggefelt Lyskasse/trappe Lokalplan nr. 026 Byggefelter, skel og arealanvendelse Mål 1 : 250 N Kortbilag 2 April 2009 By og Land

20

21 Kirkegård Sti Sti Sti Udhus Sti Ly sk as se Trappe / lyskasse Kapel Genopført bygning Trappe Sti Parkering Fo rt o v St ran ds tr æd e N Lokalplan nr. 026 Kortbilag 3 Illustrationsplan Mål 1 : 250 April 2009 By og Land

22

23 Facade mod syd Kælderfacade mod lyskasse Facade mod nord Facade mod øst Trappeskakt Lyskasse Lyskasse Lyskasse Facade mod vest - mål 1:250 Lokalplan nr. 026 Facadeillustrationer Mål 1 : 250 Kortbilag 4 April 2009 By og Land

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv

Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv LOKALPLAN NR. 2.55 Vestre Skole Ombygning til boliger og liberalt erhverv Holbæk Fjord CHRISTIANSMINDEVEJ KÆRSANGERVEJ FJORDVEJ STENHUSVEJ LØVSANGERVEJ KALUNDBORGVEJ Jernbane Udviklingsafdelingen April

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere