Denne puljeansøgning sker i et samarbejde med VejleFjord Rehabiliteringscenter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne puljeansøgning sker i et samarbejde med VejleFjord Rehabiliteringscenter."

Transkript

1 Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Vejle Kommune ansøger om støtte til styrkelse af genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Genoptræning og rehabilitering jf. Sundhedslovens 140 varetages i Vejle Kommune af Sundhedsafdelingen. Sundhedsafdelingens Sundhedscenter DGI-huset varetager genoptræningen. Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade (Sundhedsstyrelsen 2011) belyser hvordan et sammenhængende og hensigtsmæssigt rehabiliteringsforløb kan udføres og giver anbefalinger til implementering og udvikling. Puljeansøgningen vil tage udgangspunkt i disse anbefalinger. Denne puljeansøgning sker i et samarbejde med VejleFjord Rehabiliteringscenter. TITEL PÅ INDSATSEN Kvalitetsudvikling i kommunal neurorehabilitering. Et kvalitets og metodeudviklingsprojekt til implementering af forløbsprogram for voksne med erhvervet hjerneskade. ANSØGER Sundhedsafdelingen i Vejle Kommune v. Marit Nielsen-Man, Sundhedschef KONTAKTADRESSE Vejle Kommune, Nordås 17, 7100 Vejle SE/CVR. NR TLF.NR FAX NR

2 INDSATSENS JURIDISK ANSVARLIGE PERSON Marit Nielsen-Man, Sundhedschef Ansøgers forudsætninger: ACer med helhedsorienterede, tværfaglige forløb indenfor sundhedssektoren. Leder af medarbejderstab med forskellig sundhedsfaglig baggrund og forskellige kompetencer indenfor sundhedspædagogik. INDSATSENS REGNSKABSMÆSSIGE KONTAKTPERSON Heidi Petersen, økonomisk konsulent FORMÅL Formålet er at styrke Vejle Kommunes hverdagsrehabilitering for mennesker med erhvervet hjerneskade. Dette vil sige en rehabilitering, der retter sig mod en (gen)etablering af hverdag for borgeren, hvor den hjerneskadedes potentiale for at opnå bedst mulig funktionsevne, samt evne til at deltage i familieliv, arbejdsliv og øvrige sociale netværk styrkes mest muligt. Der tages udgangspunkt i forløbsprogrammerne fra Sundhedsstyrelsen. Indsatsen skal bygge på følgende komponenter Etablering af en kommunal hjerneskadekoordineringsfunktion ved bl.a. sektorovergange. Fremme af de neurofaglige kompetencer hos kommunale sundhedspersoner og andet relevant kommunalt personale gennem samarbejde med Vejle Fjord og neuropsykologisk supervision herfra. Fremme det tværkommunale samarbejde gennem netværksskabelse og fælles kompetenceudvikling. I samarbejde med andre kommuner at udvikle og kvalitetssikre den kommunale rehabiliteringsindsats for mennesker med erhvervet hjerneskade gennem implementering af test og målinger, der skaber viden om effekt Pårørendeaftner ved neuropsykolog og andet sundhedsfagligt personale (psykoeducation) MÅLGRUPPE OG HENVISNING Tilbuddet retter sig mod mennesker med erhvervet hjerneskade fra 0-70 år, som sygehuset henviser til Sundhedscenter Vejle gennem en 140 genoptræningsplan. Det drejer sig om ca. 100 borgere om året. Det bemærkes, at der endvidere medregnes koordinering af børnetræning. Pårørende er betydningsfulde samarbejdspartnere i forhold til hverdagen for mennesker med erhvervet hjerneskade, og de vil derfor blive inviteret til at 2

3 deltage i så stort omfang som de selv og den hjerneskaderamte ønsker. Der vil desuden blive oprettet et tilbud til pårørende i form pårørendeaftner. TILBUDDETS INDHOLD Rehabiliteringstilbuddet kan gradueres efter den enkelte borgers rehabiliteringsbehov, men er som udgangspunkt et 3 måneders forløb med mulighed for forlængelse. Tilbud til den hjerneskaderamte: Træning ved fysioterapeut Træning ved ergoterapeut Træning ved talepædagog ud fra en behovsvurdering Tilbud ved neuropsykolog ud fra en behovsvurdering Samvær i grupper med ligestillede ved frivillige og sundhedsprofessionelle Vejledning ved Arbejdsmarkedsafdelingen om jobmuligheder, samt rådgivning til den hjerneskaderamtes arbejdsplads Koordinering ml. sektorovergange og på tværs i kommunen Der tilknyttes endvidere en neuropsykolog, en talepædagog og en diætist til Sundhedscentret, samt en socialrådgiver fra arbejdsmarkedsområdet. Da en erhvervet hjerneskade kan medføre ændringer i de ramtes samliv med partnere, er der desuden behov for tilkøb af sexolog-timer. Vejle Kommunes Sundhedscenter har i dag ansat terapeuter, der har specialiseret sig i genoptræning og rehabilitering af hjerneskadede. Projektet skal sikre at disse kompetenceudvikler sig yderligere og at der kommer et tværfagligt team rundt om den hjerneskadede. Tilbud til pårørende: Borgernes familie og netværk indgår i tilbuddet, da involvering af pårørende kan styrke familiens og netværkets støtte til borgerens hverdagsrehabilitering. Kærester, ægtefæller og børn bliver også ramt, når et menneske får en erhvervet hjerneskade, og som en del af projektet skabes fora, hvor pårørende får støtte. Projektet etablerer derfor støtte til pårørende, blandt andet gennem afholdelse af en pårørendeaften en gang om måneden. Tilbud til den hjerneskadedes arbejdsplads: Såfremt den hjerneskadede har mulighed for at vende tilbage til sit gamle job får virksomheden mulighed for at få rådgivning og hjælp, såvel i forhold til praktiske forhold som indretning af arbejdspladsen som i forhold til sociale forhold. Det kan f. eks. være en udfordring at tale om de ændringer hjerneskaden kan have medført. 3

4 FYSISKE RAMMER OG PERSONALENORMERING Fysiske rammer: Der vil være et behov for personalerum til kontoraktiviteter og møder. Derudover vil der være ændrede krav/øgede krav til journalsystemer. Med det formål at øge borgernes/patienternes egenomsorg søger projektet desuden om muligheder for at støtte borgerne derhjemme, eksempelvis gennem træning og opfølgning i hjemmet. Personalenormering: Tilbuddet fordrer følgende personalenormering: 1 terapeut 24 timer pr. uge (egenfinansiering af 26 timer pr. uge af terapeut ansat i hele projektperioden) 1 hjerneskadekoordinator/projektleder 37 timer pr. uge Diætist 2 timer pr. uge Socialrådgiver 6 timer pr. uge Neuropsykolog 4 timer pr. uge Sexolog 1 time hver 14. dag Indsats ved talepædagog er en del af tilbuddet. Der vil endvidere være behov for nyt træningsudstyr og nye hjælpemidler (egenfinansieres). ETABLERING AF EN KOMMUNAL HJERNESKADEKOORDINERINGSFUNKTION En Medicinsk Teknologivurdering fra 2011 (Sundhedsstyrelsen, 2011) anbefaler øget fokus på koordinering i indsatsen. Der søges derfor om midler til etablering af en kommunal hjerneskadekoordinator funktion. Dette sker med baggrund i, at en del patienter kan have behov for støtte til gennemførelse og fastholdelse af rehabilitering. Desuden fremmer en koordineret indsats patientens evne til at være aktiv i eget forløb. Følgende opgaver er centrale i relation til patienter med ringe egenomsorgsevne, og vil være potentielle funktionsområder for en hjerneskadekoordinator: Sikre, at den enkelte person og dennes pårørende har én kommunal tovholder /kontaktperson Sikre samarbejdet i det interdisciplinære team omkring personen, herunder sikre samarbejdet med involverede eksterne fagpersoner, andre kommuner og specialiserede hjerneskadetilbud Sikre fælles målsætning mellem personen og de professionelle. Dette kan eksempelvis ske ved afholdelse af tværfaglige møder med personen med 4

5 erhvervet hjerneskade, de pårørende samt repræsentanter for involverede faggrupper samt udarbejdelse af handleplan, i henhold til servicelovens 141. Udarbejde en plan for rehabiliteringsindsatsen i kommunalt regi ud fra den fælles målsætning I samarbejde med relevante aktører løbende vurdere og justere behovet for den enkelte faggruppes delindsats i forhold til den samlede rehabiliteringsindsats og personens ressourcer Sikre visitation og bevilling til aftalte indsatser Aktivt formidle kontakt til relevante dele af sundhedsvæsenet/specialiserede hjerneskadetilbud ved overgange mellem sektorer eller forskellige behandlere Støtte personen i forhold til egenomsorg Sikre kontakt til den behandlingsansvarlige i sygehuse og praktiserende læge Mere overordnet kan hjerneskadekoordinatoren: Varetage/deltage i den overordnede planlægning af den samlede kommunale indsats for personer med erhvervet hjerneskade Samarbejde med andre kommuner og regioner omkring udvikling, implementering og opfølgning på forløbsprogrammet Medvirke til kompetenceudvikling i kommunen inden for hjerneskadeområdet Udvikle kommunens hjemmeside, herunder beskrive kommunens tilbud til personer med erhvervet hjerneskade. Hjerneskadekoordinatoren skal i projektperioden også sikre, at der indhentes data til evaluering af projektet, dels midtvejs maj 2013 og dels en slutevaluering. Vejle Fjord Rehabiliteringscenter er sparringspartner i forbindelse med kompetenceudvikling og supervision (se bilag 1-4). DOKUMENTATION OG EVALUERING Dokumentation: Der dokumenteres i Sundhedscenterets elektroniske journalsystem i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledninger om terapeuters journalføring. Mål for projektet: At der indgår ca. 100 patienter i projektet på årsbasis At der gennem effektmålinger opnås og monitoreres funktionsforbedringer hos de årige 5

6 At træningen koordineres bedre i forhold til børn med erhvervet hjerneskade At der gennem patienttilfredshedsmålinger monitoreres på patienter (18-70 årige) og pårørendes oplevelser At involverede familier (18-70 årige) udvikler self-efficacy i forhold til en hverdag med kronisk sygdom At projektet igennem forsøgsperioden bevidst forankres i Sundhedsafdelingen og Sundhedscenter DGI med henblik på, at anbefalelsesværdige resultater integreres i fortsat drift efter projektafslutning Delmål for projektet: At der udvikles neurofaglige kompetencer blandt medarbejdere i Vejle Kommune At der etableres en hjerneskadekoordinator-funktion At der etableres og udvikles tværsektorielt samarbejde i kommunen samt eksternt, der sikrer en bred indsats i forhold til mennesker med erhvervet hjerneskade At få (og efterfølgende anvende erfaringer) om hvad der skal til for at sikre arbejdsmarkedstilknytningen for denne gruppe borgere Der samarbejdes med Muusmann i forbindelse med evaluering (se bilag 5). TIDSPLAN Nedenstående udgør en overordnet tidsplan. Yderligere tidsplan fastlægges ved projektstart i et samarbejde mellem hjerneskadekoordinatoren/projektlederen og leder af Sundhedscenter DGI. Første halvår 2012 Rekruttering og uddannelse af medarbejdere til projektet Udarbejdelse af informationsmateriale og afholdelse af informationsmøder Fastlæggelse af test og målemetoder samt udarbejdelse af evalueringsmaterialer og databaser Andet halvår 2012 Projektet er i drift Uddannelse til en bredere gruppe i Vejle Kommune, der har berøring med mennesker med erhvervet hjerneskade, for eksempel socialpædagoger, medarbejdere i jobcenter, mv. Planlægning og gennemførelse af pårørendeaftner 6

7 PROJEKTETS ORGANISATION OG LEDELSE Projektet forankres i Sundhedscenter DGI, og der etableres en klassisk projektorganisation med styregruppe og projektgruppe, og evt. følgegruppe med eksperter/interessenter. Styregruppen skal sikre beslutningsdygtighed, og blandt deltagerne er sundhedschefen og leder af Sundhedscenter DGI. Projektgruppen ledes af projektlederen, og består af medarbejdere, der arbejder i projektet. I følgegruppen skal der være repræsentation af bruger pårørendegruppen og Hjerneskadeforeningens lokalafdeling. Styregruppe Projektgruppe Følgegruppe VIDEREFØRELSE AF PROJEKTETS AKTIVITETER EFTER TILSKUDSPERIODENS UDLØB (IMPLEMENTERING AF RESULTATER) Som det kan ses af ansøgningen er der arbejdet med deltids/timeansættelser med undtagelse af hjerneskadekoordinatoren. Det er der, for at sikre at det tværfaglige team kan fortsætte efter tilskudsperiodens udløb og at der kan findes timer til en fortsat hjerneskadekoordinatorfunktion. Det forventes endvidere at flere borgere end i dag vil kunne fortsætte med en eller anden form for tilknytning til arbejdsmarkedet som følge af indsatsen. Det vil spare ressourcer på pension, sygedagpenge og kontanthjælp, som formodes at kunne anvendes til fortsættelse af indsatsen. Projektet formodes at resultere i neurofaglige kompetencer blandt medarbejderne og eventuelt forbedrede arbejdsmetoder og arbejdsgange. PROJEKTBUDGET Se vedhæftede projektbudget. 7

8 8 Udgifter til nyt træningsudstyr og nye hjælpemidler, som projektet medfører, sker gennem egenfinansiering.

9 Referencer Sundhedsstyrelsen, Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen, Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Teasell, R. et al, Evidence-based Review of Stroke Rehabilitation: Executive summary, 12th Edition, 2009, Top Stroke Rehabil; 16(6): Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Vejledning om kommunal rehabilitering. 9

10 Bilag 1 Uddannelse på udvidet niveau - Hjerneskadekoordinator-uddannelse Målgruppe Medarbejdere i kommunen der arbejder med hjerneskadede borgere på et højere niveau og/eller som har ansvar for koordinering af genoptrænings- og rehabiliteringsforløb herunder kommunernes hjerneskadekoordinatorer. Det er en forudsætning, at deltagere har gennemført basis-uddannelsen eller tilsvarende. Formål Rollen som hjerneskadekoordinator er kompleks og bred. Borgere med hjerneskade skal indgå i rehabiliteringsforløb og gennemgå genoptræning for at opnå evner til at mestre tilværelsen på en styrket måde. Hjerneskadekoordinatoren har således en central og vigtig rolle for at forløb koordineres og faciliteres gnidningsfrit. Formålet med Vejlefjord Rehabiliteringscenters evidensbaserede uddannelse til hjerneskadekoordinatorer og andre er, at give udvidet viden om hjerneskade og færdigheder i at koordinere genoptrænings- og rehabiliteringsforløb på en smidig og sikker måde. Indhold og form Uddannelsen gennemføres som et intensivt uddannelsesforløb i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Undervisningen foregår på Vejlefjord Rehabiliteringscenter sammen med andre hjerneskadekoordinatorer, hvilket giver mulighed for tværgående drøftelser og udveksling af viden og erfaring samt netværksdannelse. For at sikre, at det opnåede kompetenceniveau fastholdes og videreudvikles, kan deltagerne efter endt uddannelse modtage løbende supervision. Opnåede kompetencer Hjerneskadekoordinatorer vil efter endt uddannelse have en dybere forståelse af hjernen og dennes funktioner. De er ligeledes i stand til at genkende og identificere symptomer og tegn på hjerneskade og har en viden om, hvilke(n) dele af hjernen, der er skadet samt de typiske konsekvenser for borgerens funktionsniveau. Endelig vil hjerneskadekoordinatoren råde over en værktøjskasse af redskaber til at koordinere genoptrænings- og rehabiliteringsforløb. Redskaber som er i overensstemmelse med den evidens, der foreligger på området. Hjerneskadekoordinatoren bliver således i stand til at identificere relevante værktøjer og anvende disse i koordineringen af samarbejdet om rehabiliteringen. De opnående 10

11 kompetencer vil medvirke til at sikre det bedst mulige rehabiliteringsforløb for den enkelte borger og passende inddragelse af deres pårørende. Vejlefjord Rehabiliteringscenter udsteder et bevis for den udvidede uddannelse. 11

12 Bilag 2 Pårørende-undervisning Målgruppe Pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade. Formål Som pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade er det en stor udfordring at skulle omstille sig til nye vilkår som følge af den ændrede livssituation. Mange pårørende mangler information og redskaber til at håndtere og mestre en ændret hverdag, hvor der både er plads til egne og den hjerneskadedes behov. I forbindelse med rehabiliteringsforløb oplever både borgeren og dennes pårørende mange forandringer, herunder fremgang og genvindelse af vigtige funktioner. Der opstår samtidig også nye udfordringer. Det kan derfor være en hjælp for den/de pårørende at gennemgå et forløb, hvor de opnår en dybere forståelse af hjerneskade samt de konsekvenser dette medfører. Formålet med Vejlefjord Rehabiliteringscenters tilbud til pårørende er at give grundlæggende viden om hjerneskade og følgevirkninger for den ramte såvel som for de pårørende samt kendskab til rettigheder og pligter. De pårørende vil ligeledes få information og vejledning om, hvordan de kan tilrettelægge en velfungerende dagligdag for dem selv og den hjerneskadede. Indhold og form Forløbet vil veksle mellem undervisning, oplæg, dialog og erfaringsudveksling med ligestillede om de særlige udfordringer ved hjerneskade, og hvordan de kan tackles. Undervisningen består af en teoretisk indføring i emnet såvel som praktiske eksempler. Der vil ligeledes blive lagt stor vægt på åbne drøftelser og erfaringsudveksling, således at deltagerne får størst muligt udbytte af forløbet med udgangspunkt i konkrete eksempler. Undervisningen omfatter blandt andet følgende temaer: følgevirkninger af hjerneskade, deres betydning for familielivet, kriseforløb og -håndtering, behandling af hjerneskade samt konkrete redskaber til at opnå en velfungerende hverdag. Opnåede kompetencer Pårørende til borgere med hjerneskade opnår kendskab til og forståelse for synlige og usynlige følgevirkninger efter en hjerneskade. De opnår ligeledes viden om, hvad de som pårørende fremadrettet kan forvente i relationen til borgeren samt bevidsthed om, hvordan de kan hjælpe borgeren bedst 12

13 13 muligt og samtidig bevare en så vidt muligt normal dagligdag. De pårørende bliver i stand at håndtere den ændrede tilværelse som følge af erhvervet hjerneskade.

14 Bilag 3 Udredning og udarbejdelse af rehabiliteringsplan ved komplekse tilfælde Målgruppe Kommunale medarbejdere med ansvar for udarbejdelse af rehabiliteringsplaner til borgere med erhvervet hjerneskade. Det er muligt at supplere ydelsen med supervision og rådgivning om opfølgning. Udredning og udarbejdelse af rehabiliteringsplan kan udarbejdes for både børn, unge og voksne borgere. Formål I takt med, at kommunerne i stigende omfang skal varetage den fulde rehabiliteringsopgave for borgere med erhvervet hjerneskade, stilles der krav om evidensbaserede kompetencer til at vurdere både simple såvel som særligt komplekse tilfælde hos både børn, unge og voksne. I den forbindelse kan der i særlige komplekse tilfælde opstå behov for en indsats på højt fagligt niveau med henblik på at foretage en grundig og dybdegående udredning, der følges op med en målrettet og evidensbaseret rehabiliteringsplan. Formålet med Vejlefjord Rehabiliteringscenters ydelser inden for udredning og udarbejdelse af rehabiliteringsplan er, at yde kommunerne bistand med specialiserede kompetencer inden for hjerneskadeområdet i enkeltopgaver som er særligt komplicerede. Form og resultat Vejlefjord Rehabiliteringscenter gennemfører voksen- og børneneuropsykologiske undersøgelser, neuropædagogiske undersøgelser samt efter behov undersøgelser ved fysioterapeut og ergoterapeut. Undersøgelserne har til formål at vurdere og beskrive voksne og børns funktionsniveau, styrker og vanskeligheder samt give anbefalinger til behandling og andre interventionsmuligheder. Forløbene er grundige, og der sikres målrettede og velkoordinerede rehabiliteringer. Det særlige ved Vejlefjord Rehabiliteringscenters tilgang til udredning og rehabilitering er, at der identificeres et helhedsorienteret, tværfagligt og evidensbaseret rehabiliteringsforløb, hvor den individuelle borgers særlige udfordringer og behov medtænkes. Vejlefjord Rehabiliteringscenters indsats medvirker til at sikre, at borgerens og/eller de pårørendes ønsker og behov samt de fagprofessionelles vurderinger afstemmes i forhold til hinanden. 14

15 Bilag 4 Rådgivning og supervision Målgruppe Fagfolk, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade eller på anden måde har en tilknytning til rehabiliteringsområdet i kommunerne. Formål I arbejdet med at implementere nye rehabiliteringsprogrammer og tilpasse kommunens ydelser til borgere med forskellige former for erhvervet hjerneskade, kan rådgivning og supervision fra specialiserede fageksperter være en nyttig hjælp. I takt med, at kompetencekrav forøges og forventningerne til kommunernes fagfolk skærpes, giver en kvalificeret og praksisnær rådgivning og faglig sparring nye muligheder for at løfte opgaveløsningen til et højere niveau. Vejlefjord Rehabiliteringscenters rådgivning og supervision har til formål at give fagligt input og støtte i aktuelle sager, der afspejler konkrete udfordringer i rehabiliteringsarbejdet. Rådgivningsaktiviteterne retter sig særligt mod at skabe gode rammer om rehabiliteringsprogrammer gennem fokus på organisering og koordinering af indsatsen samt det tværfaglige samarbejde. Vejlefjord Rehabiliteringscenter rådgiver også om samarbejde og videndeling mellem kommuner og mellem kommune og region. Indhold og form Rådgivning og supervision er en praksisnær og tidsbesparende måde at styrke kompetencerne på rehabiliteringsområdet på. Rådgivning og supervision kan også fungere som et supplement til allerede gennemførte uddannelses- og kursusforløb. Der tages udgangspunkt i konkrete sager, og aktiviteterne kan foregå både på individ- eller gruppeniveau. Rådgivningsaktiviteter ydes på konsulentbasis, hvor Vejlefjord Rehabiliteringscenter giver input og forslag til løsning af konkrete udfordringer for kommunens arbejde med organisering, implementering og evaluering af rehabiliteringsprogrammer. Supervisionen fungerer som en faglig og personligt kompetenceopbyggende sparring på specifikke problemstillinger og udfordringer. Eksempelvis kan rådgivning omfatte etablering af sammenhængende og effektive rehabiliteringsforløb på tværs af kommunale forvaltninger og mellem kommune, sygehus og almen praksis. De kan også omfatte etablering af en kommunal 15

16 hjerneskadekoordinatorfunktion, udarbejdelse af visitationsretningslinjer for graduerede tilbud og/eller forberedelse til akkreditering af de kommunale sundhedstilbud. Opnåede kompetencer Gennem rådgivning opnås input og vejledning til løsning af aktuelle opgaver på et organisatorisk såvel som fagligt og samarbejdsorienteret niveau. Rådgivningen bidrager til, at den kommunale rehabiliteringsindsats bliver helhedsorienteret, og præget af et tværorganisatorisk og tværfagligt perspektiv på udfordringer og løsningsmuligheder. Gennem supervision opnås styrkede kompetencer og faglig videreudvikling samt nye perspektiver på opgaveløsningen i arbejdet med rehabilitering. 16

17 Tilbud Bilag 5 Evalueringsaktiviteter vedr. puljemidler til opkvalificering af den kommunale rehabiliteringsindsats Vejle Kommune August

18 Vejle Kommune har anmodet MUUSMANN om tilbud på bistand til evalueringsaktiviteter i forbindelse med ansøgning om puljemidler vedr. styrkelse og opkvalificering af den kommunale genoptrænings- og rehabiliteringscenter. Vejle Kommunes projekt gennemføres i perioden fra ultimo 2011 til ultimo 2014, hvis der opnås tilskud. Det er aftalt med Vejle Kommune, at projektevalueringen baseres på 3 perspektiver: Brugeroplevet kvalitet/effekt o Vejle Kommune forventer som udgangspunkt at kunne fremskaffe data vedr. blandt andet pårørendetilfredshed (og i relation til uddannelsesaktiviteter data for tilfredshed med undervisning) Faglig kvalitet/effekt o Vejle Kommune forventer som udgangspunkt at kunne fremskaffe en række kvantitative data om f.eks. borgeres (de hjerneskaderamtes) funktionsniveau mv. Organisatorisk kvalitet/effekt o Vejle Kommune forventer at kunne gennemføre blandt andet fokusgruppeinterviews i relation til at vurdere f.eks. kvaliteten af det tværfaglige samspil. Tilbuddet på omstående side er udformet som en ramme med mulige evalueringsaktiviteter, inden for hvilken Vejle Kommune kan disponere tidsanvendelsen efter hensigtsmæssighed og således at rammen kan udnyttes med fuld fleksibilitet. MUUSMANN vil i denne sammenhæng give Vejle Kommune en rabat på opgaveløsningen, således at der ikke faktureres udgifter til kørsel, udlæg mv. 18

19 Opgave (alle aktiviteter baserer sig i vid udstrækning på processtøtte og rådgivning) Tilrettelæggelse af endeligt evalueringsdesign på et tidligt tidspunkt i projektforløbet (foråret 2012) udarbejdes forslag til evalueringsdesign: - Hvad skal der evalueres/måles på - Hvordan fanges data - Bistand til udformning af registreringsprocedurer mv. - Hvordan kvalitetssikres data - Hvilke initiativer skal projektleder evt. iværksætte Foreslået tidsforbrug 15 timer Pris Statusmøde (april 2013). Formålet er en vurdering af om tiltag i forbindelse med evalueringsaktiviteter er på rette spor: - Rådgivning om evt. korrigerende handlinger. - Sparring til projektleder om udarbejdelse af midtvejsstatus 5 timer Rådgivning og støtte til udarbejdelse af afsluttende evaluering (november-december 2014): - Rådgivning/bistand til udarbejdelse af spørgeguide, spørgeskema mv. - Sparring til kvalitetssikring og validering af data samt databearbejdning - Bistand til udformning af projektevalueringen 15 timer I alt 35 timer ,- Alle priser er eks. moms., Dette tilbud er gældende til og med 31. december 2011 Den 26. august 2011 Jeppe Vagtholm-Jensen Partner, MUUSMANN 19

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade - Et udviklingsprojekt med fokus på mere tværfaglig og tværsektoriel koordinering i rehabiliteringsforløb i fase 3-4 tilbud

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren 1. Indledning Kommunerne overtog med reformen i 2007

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål og returnere

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Marts 2015/ Projektnummer: 62151 Journalnummer: 29.00.00-A00-11965 1. GENEREL INFORMATION

Læs mere

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Lone Vicki Pedersen Mail: Ivp@im.dk Skanderborg Kommune: - Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med

Læs mere

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje.

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje. Specialiseringsniveauer og genoptræningsplaner gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger og Faglig Visitationsretningslinje 1997 Kommunalreformen 2007 Notat Vedr. præcisering af visse begreber

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Ansøgning vedr. pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Ansøgning vedr. pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Ansøgning vedr. pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Implementering af hjerneskadekoordinatorfunktion og forløbsprogrammer for børn/unge og voksne Assens

Læs mere

Pulje om udvidet rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade 2011 2014

Pulje om udvidet rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade 2011 2014 2014 Pulje om udvidet rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade 2011 2014 NOTAT marts 2014 Udarbejdet af Lisbeth Majgaard og Helene Henrichsen Udkast - notat: Hvorfor fortsat udvidet hjerneskadekoordination

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau.

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Social- og sundhedsforvaltningen Handicap- og psykiatriafdelingen henrik.otto@herlev.dk Journal nr. -- ** SAG- Den 30. august 2011 sagsid

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Ansøgers navn: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 Cvr. Projektejer:

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Tværgående visitationsgruppe Sygehuse Praktiserende læger Hjemmesygepleje Jobcenter Børn & Skole forv. Henvisning/henvendelse fra

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Rehabilitering på ældreområdet

Rehabilitering på ældreområdet Rehabilitering på ældreområdet April 2015 Anja Bihl-Nielsen, Programleder, Kontor for ældre og demens Rehabilitering i den kommunale ældrepleje KOMPENSATION REHABILITERING AUTONOMI Tilrettelæggelse af

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune. Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune

Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune. Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune Definition af rehabliteringsbegrebet MarselisborgCentret. Rehabilitering

Læs mere

Ansøgning om tilskud Projektets navn

Ansøgning om tilskud Projektets navn Ansøgning om tilskud Projektets navn Optimeret rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i Egedal Kommune Tidsperiode Januar 2012 til december 2014 Projektorganisation Projektejer: Kjeld Ebdrup,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Session D Pårørende og forældresamarbejde, hvordan varetages samarbejdet med familien, så indsatsen optimeres

Session D Pårørende og forældresamarbejde, hvordan varetages samarbejdet med familien, så indsatsen optimeres Session D Pårørende og forældresamarbejde, hvordan varetages samarbejdet med familien, så indsatsen optimeres 2. Kommunikation og koordinering i samarbejdet mellem forældre og kommune omkring børn og unge

Læs mere

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Center for Politik og Organisation Politisk Service Team Dagsorden 25-08-2014 14/5104 Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Deltagere: Bente Borg Donkin, Politiker Birthe Bringsjord,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: Aarhus Kommune. Den 30.

Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: Aarhus Kommune. Den 30. Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: lvp@im.dk Den 30. august 2011 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Ansøgning

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Hjerneskaderådgivningen

Hjerneskaderådgivningen Hjerneskaderådgivningen Dato for deklaration 1. marts 2013 Ejerforhold Fagligt område Geografi Ydelser Odense Kommune Hjerneskadeområdet Odense Hjerneskaderådgivningen tilbyder specialrådgivning efter

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

Ansøgning. Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Ansøgning. Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Ansøgning Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Ege Lau Frandsen D 4646 4655 E egfr@lejre.dk Dato: 7. februar 2012 J.nr.: 11/14975 Styrket genoptræning og rehabilitering

Læs mere

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Lone Vicki Pedersen Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Social- og Sundhedssekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade MED AFSÆT I EVALUERINGEN AF TI KOMMUNALE PULJEPROJEKTER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Den

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 30. januar 2012 Sagsnummer.: xx Projektansvarlig enhed Fagsekretariat

Læs mere

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Forvaltningerne indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplægsholderen Alice Morsbøl, kontorchef Regional koordinerende funktion,

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Høring over evalueringen af kommunalreformen

Høring over evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K komoko@oim.dk med kopi til khs@oim.dk 8. april 2013 aw@danskepatienter.dk Høring over evalueringen af kommunalreformen Overordnede

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro

Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro Anne Frølich, overlæge, Bispebjerg Hospital, ekstern lektor, Københavns Universitet

Læs mere

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Styrke samarbejde på tværs af sektorer Ønske om et samarbejde med kommunale samarbejdspartnere for at

Læs mere

Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade

Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade 2 Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade. Sundhed Plan og Kvalitet, Sundhed & Sammenhæng Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø www.rn.dk udgivelsesdato

Læs mere

FMK s organisering og administrationsgrundla g på hjerneskadeområdet. Sagsnummer.:

FMK s organisering og administrationsgrundla g på hjerneskadeområdet. Sagsnummer.: FMK s organisering og administrationsgrundla g på hjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Sagsnummer.: Dato: 31.3 2015 Version nr.: 6. udkast Faaborg- Midtfyns Kommunes organisering og administrationsgrundlag

Læs mere

Børn og voksne med erhvervet hjerneskade- i almen praksis

Børn og voksne med erhvervet hjerneskade- i almen praksis Børn og voksne med erhvervet hjerneskade- i almen praksis 1 HVAD ER ALMEN PRAKSIS ROLLE? Almen praksis funktion Generalist Gatekeeper Tovholder for den lægelige behandling Kontinuitet 2 FAMILIELÆGE Hvor

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade MED AFSÆT I EVALUERINGEN AF TI KOMMUNALE PULJEPROJEKTER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen 23. november

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015 Erhvervet hjerneskadeområdet CVO Årsrapport 2015 Indhold Indledning... 3 Synlighed og styrkelse af indsatsen på erhvervet hjerneskadeområdet... 3 Statistik... 7 Indsatsområder i 2016... 8 Center for Velfærd

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner - M... Page 1 of 30 Til forsiden af retsinformation.dk Den fulde tekst Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende

Læs mere

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Erhvervet hjerneskade Horsens Kommunes indsatser Fysioterapi Ergoterapi Specialrådgivning (Tale høre syn) Informations-

Læs mere

Margrethe Vestager, Økonomi- og indenrigsminister Astrid Krag,Minister for sundhed og forebyggelse Karen Hækkerup,Social- og integrationsminister Mette Frederiksen, Beskæftigelsesminister Maglegårdsvej

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark

Afrapportering KKR Syddanmark Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Den central udmelding om voksne med kompleks

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Velkommen Præsentation Hvorfor er vi her? Dagens program Væsentligste ændringer/sum

Læs mere

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Kronikermodellen En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Annette Fenger, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afd. Kvalitetsteam, Regionshospitalet Viborg, Skive,Kjellerup Definition af kronisk

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Kvalitetsstandarder for genoptræning, Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune - 2015 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet Rettigheder til den medicinske patient For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet September 2010 Redaktion: Fra Danske Patienter: Annette Wandel og Charlotte Rulffs Klausen (Diabetesforeningen);

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Forfattere Rasmus Antoft, Sociolog, lektor Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Ana Lisa

Læs mere

Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/16699 Dato: 3. oktober 2014

Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/16699 Dato: 3. oktober 2014 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/16699 Dato: 3. oktober 2014 Revideret ansøgning om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket

Læs mere

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Baggrund for seniorpolitikken 2014-2017 Ishøj kommunes nuværende seniorpolitik løber frem til 2013. Der skal derfor udarbejdes en ny politik gældende for 2014-2017,

Læs mere