Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28"

Transkript

1 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr

2 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Kredit- og risikoudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med Danske Banks risikostyring og relaterede emner. Uddelegering til Kredit- og risikoudvalget ændrer ikke bestyrelsens ansvar eller beføjelser. 2 Konstituering og medlemmer 2.1 Kredit- og risikoudvalget består af mindst tre medlemmer. 2.2 Bestyrelsen udpeger formanden for Kredit- og risikoudvalget blandt udvalgets medlemmer. 3 Møder 3.1 Mødefrekvens, deltagelse og dagsorden Møder afholdes så ofte, som formanden for Kredit- og risikoudvalget finder det nødvendigt, dog mindst fire gange om året. Ethvert medlem af Kredit- og risikoudvalget og Chief Risk Officer kan anmode om afholdelse af møde i Kredit- og risikoudvalget, når vedkommende finder det nødvendigt Chief Risk Officer skal deltage i Kredit- og risikoudvalgets møder, medmindre udvalget giver meddelelse om andet. Andre medlemmer af bestyrelsen eller direktionen og relevante medarbejdere i Danske Bank deltager i møderne på udvalgets anmodning Formanden for Kredit- og risikoudvalget udarbejder dagsorden i samråd med Chief Risk Officer og bestyrelsessekretæren. Dagsordenen for hvert møde udsendes til udvalgets medlemmer i rimelig tid før mødet. Formanden for Kredit- og risikoudvalget kan afkorte denne frist. Sammen med dagsordenen udsendes relevant materiale til udvalgets medlemmer. 3.2 Beslutningsdygtighed Kredit- og risikoudvalget er beslutningsdygtigt, når halvdelen af dets medlemmer er til stede Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har udvalgets formand den afgørende stemme. 3.3 Mødereferater Bestyrelsessekretæren udarbejder og opbevarer referater af, hvad der passerer på udvalgets møder Kopi af referaterne udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og behandles, såfremt dette er praktisk muligt, på det næste bestyrelsesmøde efter det pågældende møde i Kredit- og risikoudvalget. Såfremt referatet endnu ikke er tilgængeligt, giver formanden for Kreditog risikoudvalget en sammenfatning af det passerede på Kredit- og risikoudvalgets møde, og referatet fremlægges for bestyrelsen til orientering ved det efterfølgende Side 2

3 bestyrelsesmøde. 4 Sekretariatsfunktioner og anden assistance 4.1 Bestyrelsessekretariatet fungerer som sekretariat for Kredit- og risikoudvalget. 4.2 Kredit- og risikoudvalget kan i fornødent omfang søge assistance fra Danske Banks medarbejdere. 4.3 Kredit- og risikoudvalget kan gøre brug af eksterne juridiske rådgivere og andre sagkyndige rådgivere i det omfang, udvalget finder det nødvendigt for udførelsen af sine opgaver. Kredit- og risikoudvalget skal undgå at gøre brug af samme eksterne rådgivere som direktionen. 5 Kredit- og risikoudvalgets opgaver 5.1 Formål Kredit- og risikoudvalgets formål er at rådgive bestyrelsen om: (a) Hvorvidt Danske Banks risikostrategi og risikoappetit er af et omfang og en type, som bestyrelsen finder acceptable for Danske Bank under hensyntagen til eksisterende og potentielle risici samt det forretningsmiljø, banken opererer i (b) Danske Banks risikokultur (c) Danske Banks stilling i forhold til lovgivningsmæssige krav og best practice inden for risikoområdet (d) Tilstrækkeligheden og effektiviteten af Danske Banks risikostyring. Dette indbefatter principper, politikker, retningslinjer, instrukser, metoder, systemer, processer, procedurer og mennesker Kredit- og risikoudvalget skal bistå bestyrelsen med at påse, at risikostrategien implementeres korrekt i organisationen. 5.2 Kapitalstyring og overordnet risikostyring Kredit- og risikoudvalgets specifikke arbejdsområde og opgaver omfatter overvågning, overvejelse og afgivelse af anbefalinger til bestyrelsen vedrørende Danske Banks interne opgørelse af kapitalbehovet (internal capital adequacy assessment process (ICAAP)). Som led i denne proces skal Kredit- og risikoudvalget: (a) Overvåge og afgive anbefalinger til bestyrelsen vedrørende tilstrækkeligheden af Danske Banks kapitalressourcer med særligt fokus på den lovregulerede basiskapital, der skal være tilstrækkelig i størrelse, type og sammensætning til at matche Danske Banks risikoprofil Side 3

4 (b) Løbende og mindst én gang om året assistere bestyrelsen i bedømmelsen af Danske Banks solvensbehov. Dette sker i samarbejde med direktionen Kredit- og risikoudvalget holder bestyrelsen orienteret om rammerne for Danske Banks risikostyring. Dette indbefatter, at udvalget løbende vurderer og mindst én gang årligt afgiver sine anbefalinger til bestyrelsen vedrørende Danske Banks risikoprofil, risikopolitikker og grænser for: (a) Operationel risiko, bortset fra compliance, forebyggelse af hvidvask og sikkerheds- /it-sikkerhedsrisici (b) Kreditrisiko (c) Markedsrisiko (d) Likviditetsrisiko (e) Andre væsentlige risici, herunder omdømmerisici, i forbindelse med Danske Banks strategi, bankvirksomhed, finansielle virksomhed og andre aktiviteter Mindst én gang årligt skal Kredit- og risikoudvalget overveje og efter behov afgive anbefalinger til bestyrelsen angående: (a) Anvendelsen af interne modeller, herunder systemer til klassificering af kunder (Danske Rating) og/eller relevante modeller til beregninger og estimater, der bruges til at redegøre for Danske Banks solvensbehov (b) De ressourcer, der anvendes i risikokontrolfunktionerne med henblik på en vurdering af, om de allokerede ressourcer er passende og tilstrækkelige til at sikre, at Danske Bank drives på tilfredsstillende vis. 5.3 Kreditrisiko Kredit- og risikoudvalget skal løbende og mindst én gang årligt overveje og afgive anbefalinger til bestyrelsen angående: (a) Ansøgninger om kreditfaciliteter samt fornyelser heraf, der falder ind under 78 i lov om finansiel virksomhed. Medlemmer af Kredit- og risikoudvalget deltager ikke i behandlingen af ansøgninger om kreditfaciliteter, der ydes til dem selv eller en nærtstående part (b) Den samlede krediteksponering i forbindelse med kreditporteføljer, der enten har en særligt stor volumen eller udgør en forhøjet kreditrisiko i henhold til de til enhver tid indgåede aftaler. Side 4

5 5.3.2 Kredit- og risikoudvalget skal én gang årligt tage stilling til engagementer på bestyrelsens watchliste, der overstiger 750 mio. kr. 5.4 Nedskrivninger Kredit- og risikoudvalget skal løbende tage stilling til og rådgive Revisionsudvalget og bestyrelsen om niveauet for Danske Banks nedskrivninger på baggrund af oplysninger, udvalget modtager fra direktionen. 5.5 Produkter og tjenesteydelser Kredit- og risikoudvalget skal sikre, at de produkter og tjenesteydelser, Danske Bank tilbyder, samt prissætningen heraf, er i overensstemmelse med bankens forretningsmodel og risikoprofil. I modsat fald skal Kredit- og risikoudvalget fremlægge en afhjælpningsplan, baseret på et udkast udarbejdet af direktionen, for bestyrelsen. 5.6 Incitamentsprogrammer Kredit- og risikoudvalget skal, uden at det berører Aflønningsudvalgets arbejde, vurdere om Danske Banks incitamentsprogrammer tager højde for bankens risici, kapital og likviditet samt sandsynligheden for fortjeneste og tidspunkterne herfor. 5.7 Datterselskaber Kredit- og risikoudvalget skal fungere som kredit- og risikoudvalg for Danske Banks datterselskaber, såfremt (i) det for datterselskabet er et lovkrav, at det har et sådant udvalg, eller dette følger af gældende anbefalinger for god selskabsledelse, og (ii) datterselskabets bestyrelse ikke allerede har udpeget et særskilt kredit- og risikoudvalg Kredit- og risikoudvalget skal på koncernniveau overvåge eventuelle andre kredit- og/eller risikoudvalgs sammensætning, opgaver og generelle kompetencer og sikre konstruktiv dialog og samarbejde med disse. Dette arbejde udføres på grundlag af rapporter, datterselskaberne indsender til Kredit- og risikoudvalget. 6 Rapportering 6.1 Kredit- og risikoudvalget rapporterer og indstiller til bestyrelsen vedrørende de områder, der defineres i dette kommissorium. 6.2 Kredit- og risikoudvalgets anbefalinger dokumenteres i referaterne af udvalgsmøderne og rapporteres til bestyrelsen, jf. afsnit Offentliggørelse 7.1 Kredit- og risikoudvalgets aktiviteter og mødefrekvens i årets løb oplyses i årsrapporten samt på Danske Banks hjemmeside. Her offentliggøres også navnene på udvalgets medlemmer. 8 Ændringer 8.1 Ændringer i dette kommissorium kan til enhver tid vedtages med simpelt flertal i bestyrelsen. Side 5

6 8.2 Kredit- og risikoudvalget skal én gang årligt gennemgå sin indsats og dette kommissorium for at vurdere, om kommissoriet er tilstrækkeligt og opfylder kravene. Ændringer til dette kommissorium skal godkendes af bestyrelsen. 9 Anvendelse Danske Bank 9.1 Hvor det følger af sammenhængen, skal betegnelsen Danske Bank forstås som og omfatte alle selskaber i Danske Bank-koncernen, og i andre tilfælde som Danske Bank A/S. Tiltrådt af bestyrelsen i Danske Bank A/S den 29. april Side 6

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Side 1 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2014-31. december 2014 for

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere