Handlingsplan Assensvejens Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk"

Transkript

1 Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1

2 Baggrund Assensvejens Vandværk har i november mdr fået udarbejdet en tilstandsrapport med udkast til handlingsplan med hovedvægten lagt på løsning af vandværkets problem med højt kloridindhold. Februar 2004 blev der indledt et forsøg med separationspumpning på boring 2 og 3. Forsøget gav imidlertid ikke de forventede resultater. Der var ikke den store forskel på kloridindholdet i råvandet i bund og top af filter i de 2 boringer. Oktober mdr blev der udarbejdet et forslag til projekt med henblik på at finde en ny kildeplads. Det var tidligere konkluderet, at mulighederne for indvinding fra større dybde på den nuværende kildeplads, ville være vanskelig/umulig. GEUS blev kontaktet mhp. en vurdering af mulighederne for at finde en ny kildeplads. I bilag ses kort med angivelse af, hvilke områder GEUS anbefalede som mulige indvindingsområder. Der er foreslået at udføre geofysiske forundersøgelser, og enkelte lodsejere er kontaktet mhp. en forhåndsaftale om at lave undersøgelser for at finde et egnet sted til ny kildeplads. Juni 2006 har vandværket ansøgt Faaborg kommune om dispensation fra kvalitetskravet for kloridindholdet i rentvandet. Pga. kommunalreformen er ansøgning ikke behandlet. Møde med Fåborg-Midtfyn Kommune : Den 27. Februar 2007 blev der afholdt møde med Fåborg-Midtfyn kommune om vandværkets ansøgning om dispensation. Assensvejens vandværk, Fåborg-Midtfyn kommune samt DVN deltog i mødet. Inden 1. Maj 2007 skal der fremsendes forslag til handlingsplan for Assensvejens vandværk til kommunen. Kommunen har udarbejdet et udførligt mødereferat. Beskrivelse af handlingsplanens anbefalinger og opgaver: Planen på kort sigt. Der arbejdes med opgaver på kort og langt sigt. Målet er hurtigt at få forbedret vandkvaliteten, få informeret forbrugerne og dermed gøre ansøgning om dispensation for overskridelser overflødig. Opgaver på kort sigt : 1. Vandværket udsender informationsfolder til sine forbrugere, vedlagt som bilag. 2. Inden sommerferien lægges en forsyningsledning, som er koblet til FaaborgVand. Forsyningsledningen lægges frem til Assensvejens Vandværks rentvandstank. Vandværkets styring af indvinding/vandbehandling og vandindtag til rentvandsbeholder fra FaaborgVand styres, så der pumpes 5 m³/t fra hver boring til vandbehandling og 5 m³/t til rentvandstank fra FaaborgVand. Herved vil vandkvaliteten forbedres mærkbart, se bemærkninger til opgave 2. Side 2

3 Konklusion med efterfølgende dagsorden - fortsat : 3. Dokumentation - Vandværket lægger alle analyser, nøgletal om vandværkets teknik, tilstand, pejlinger, dele af administration/egenkontrol, beredskab og økonomi på Internettet på hjemmesiden og med link direkte fra egen hjemmeside På den måde kan både forbrugerne og kommunen løbende følge med i udviklingen af vandkvalitet m.m. 4. Øget egenkontrol - Da vandværket ifølge planen modtager vand fra både Faaborgvand og egne boringer, udvides vandværkets egenkontrol på nogle strategiske punkter. Der indføres en månedlig bakteriologisk egenkontrol på afgang vandværk og vand, som modtages fra FaaborgVand, og der indføres ledningsevnemålinger på råvand, afgang vandværk og vand modtaget fra FaaborgVand. Vandværket forventer, at der ved aftalen med FaaborgVand kan modtages obligatoriske analyser, som også vil kunne ses på hjemmesiden. Planen på langt sigt. Vandværket vil arbejde på at få undersøgt mulighederne for at indvinde grundvand af en bedre kvalitet fra en ny kildeplads læs mere under bilag. Bemærkninger til opgaverne på kort sigt. Informationsfolder udsendes til forbrugerne i maj måned, og selve handlingsplanen lægges på vandværkets hjemmeside, inden folderen udsendes. Vandværket har desværre ikke tidligere overholdt kravene om oplysningspligt overfor forbrugerne. Fremover udarbejdes en informationsfolder til forbrugerne. Folderen giver en generel information om vandværkets handlingsplan, seneste resultater på udvalgte parametre og med fokus på natrium og klorid. Samarbejdet med Faaborgvand og dermed en forbedret vandkvalitet på kort og langt sigt beskrives også. Hjemmesiden - gå til analysearkiv og find Assensvejens vandværk under Faaborg-Midtfyn kommune. Her er der indlagt de nyeste analyser og udvalgte parametre tilbage i tiden. I løbet af foråret indlægges alle historiske analyser, så man kan se udviklingen af alle vandværkets analyseparametre. Vandværkets øvrige tekniske data, nøgletal m.m. vil også blive lagt ind i systemet. Rørledning mellem Faaborgvand og vandværket nedlægges i maj/juni mdr. Der udarbejdes en aftale med vandværket om pris, og at Faaborgvand forsøger at tilrettelægge driften, så der modtages så meget vand fra Kaleko vandværk som muligt, da dette vand har det laveste indhold af klorid og natrium. Der planlægges at nedlægge en ø 90 mm rørledning mellem Faaborgvand og Assensvejens vandværk. Rørledningen betragtes som en boring 4 - med motorventil. Herved får alle godt og ensartet drikkevand. Der forventes en ca. kapacitet på 5 m³/t, som aftages over ca timer dagligt. Side 3

4 Konklusion med efterfølgende dagsorden - fortsat : Egen indvinding og opblanding med Faaborgvand. B1, B2 og B3 producerer hver 5 m³/t = 15 m³/t, og der blandes 5 m³/t Faaborgvand i rentvandsbeholder. Samlet timeproduktion er 20 m³/t. Det antages, at den jævne indvinding fra boringerne betyder, at vandværket netop holder det gennemsnitlige kloridindhold på 250 mg/l i blandet råvand fra de 3 boringer. Styringen kan ske ved at montere frekvensstyring på de eksisterende råvandspumper, så man let kan op og nedjustere trinløst og uden et væsentligt større energiforbrug. Vurderet vandkvalitet. Planen medfører, at vandkvaliteten forbedres mht. klorid og natrium. Det antages, at vandværket vil få en vandkvalitet, som kan være lidt svingende i klorid ( mellem 100 mg/l fra Anneks og 31 mg/l fra anlægget Kaleko ) og tilsvarende natrium ( mellem 57 og 20 mg/l ). Vi har foreløbigt vurderet, at Faaborgvandet vil ligge på middel 48 mg/l klorid og 29 mg/l natrium. Dette medfører under de givne antagelser, at forbrugerne under Assensvejen får en drikkevandskvalitet mht. : Klorid = ca. 199 mg/l og Natrium = ca. 135 mg/l. På de valgte parametre svarer det til ca. 80 % af grænseværdien. Ændring af styring. Trykzone 2 får tilført vand i et mere passende tempo, når der er nok vand i rentvandstank i trykzone 1. Vandbehandlingen fra de 3 boringer foregår jævnt over f. eks. 20 timer. Herved opnås en forbedret kvalitet af råvandet. De angivne mængdefordelinger vil ved den foreslåede ændrede styring kunne justeres meget enkelt, og der kan indføres trådløs dataoverførsel af ex. ledningsevne, vandstand, vandforbrug, elforbrug m.m. til vandværkets vandarkiv, så udviklingen kan følges meget detaljeret, hvis dette ønskes. Vandværket kan sammen med indsendelse af planen tilbagetrække sin ansøgning om dispensation. Forbedring af drikkevandskvalitet på langt sigt : Indtil der er fundet en alternativ kildeplads fortsættes med køb af vand fra Faaborgvand. Udførelse af undersøgelser med henblik på ny kildeplads. Her optages planen, som tidligere er beskrevet, se resume i bilag. Side 4

5 Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Indvinding og kildeplads - et resumé Boringer og råvand i oversigt Ny kildeplads Ny kildeplads : - et oplæg til undersøgelser i nyt område længere væk fra by og fjorden. Grafer for grundvandsstand Grafer for råvand Grafer for drikkevand Kapacitetsdiagrammer Der er udarbejdet følgende rapport for Assensvejens Vandværk : Projekt 2004 Redegørelse 2004 Handlingsplan 2003 Disse kan rekvireres ved henvendelse til DVN Side 5

6 Indvinding og kildeplads : et resumé Bilag nr. 1 Beskrivelse, Indvindingsopland Indvindingsoplandet ligger primært i byområde og tæt på Faaborg Fjord. Vurdering, Indvindingsopland Vandværket ses på figuren med rød prik, og der ses en parabel, som illustrerer det område, hvor grundvandet strømmer til vandværket. Det ses, at nuværende kildeplads har indvindingsopland som strækker sig helt ud til fjorden, og i øvrigt har parcelhuse som del af indvindingsopland. Dette betyder, at vandkvaliteten både er sårbar overfor indhold af klorid/natrium og uønskede stoffer fra byen. Ifølge handlingsplanen arbejdes der på at få undersøgt mulighederne for en ny kildeplads længere væk fra fjorden, og der arbejdes for forebyggelse i forhold til forurening i byen. Beskrivelse, Kildeplads Vandværket indvinder fra 3 boringer. DGU nr (B1) / 12 m dyb DGU nr (B2) / 12 m dyb DGU nr (B3) / 13 m dyb. Der indvindes fra sandlag bestående af smeltevandssand og grus. Over dette lag findes et ca. 5 m tykt lag af moræneler. Vurdering, Kildeplads Vandkvaliteten kan forbedres ved en bedre styring af indvindingen, så der dimensioneres en skånsom indvinding med en lav ydelse over ex. 20 timer. Det ses af bilag kapacitetsdiagram, at der tidligere har været foretaget indvinding med for store pumper, hvilket har medført indsivning af kloridholdigt havvand. Med mindre pumper og en lang driftstid vil sænkningerne formindskes, og kloridindholdet stabiliseres og falder evt. Side 6

7 Bilag nr. 2 Boringer og råvand i oversigt Boringernes jordlag er illustreret på tegningen herunder. + 5 højde over havet Kote 0 = havet Overflade ( m) Kote Boring 1 - DGU nr Boring 2 - DGU nr Boring 3 - DGU nr Forklaring grundvandsstand sand og grus ler Vurdering boringer og grundvand/råvand. Der er udført pejlinger af grundvandsstanden ved pumpestop ( rovandsspejl), men desværre er der ikke ved pumpedrift (driftsvandspejl), se bilag 5. Der vil fremover blive udført pejlinger af både ro- og driftsvandspejl, og disse pejlinger vil blive lagt ind på hjemmesiden under vandarkiv. Det ses, at B1, som indvinder med en lille pumpe, ifølge de gennemførte undersøgelser har den mindste sænkning og det laveste indhold af klorid. På kan der p.t. ses grafer for nogle udvalgte analyseparametre af råvand. Senere indlægges alle historiske data ind. Vurdering drikkevand : Indholdet af klorid, natrium og BAM ses på vedlagte grafer, se bilag 6. Det ses, at især boring 2 og 3 har et højt indhold af klorid ( over grænseværdien ). Der kan ses flere grafer på Det skyldes, at der i boring 2 og 3 har været installeret for store dykpumper. Planen beskriver, hvordan vandværket på kort og langt sigt forbedrer vandkvaliteten på især klorid og natrium ved bedre styring af indvindingen og ved køb af vand fra FaaborgVand. Når planen er gennemført, vil den forbedrede kvaliteten kunne følges på www. mitdrikkevand.dk. Side 7

8 Der er set nærmere på de geologiske forhold, mulighederne for levetidsforlængelse af den nuværende kildeplads og evt. søgning efter en ny egnet kildeplads. I den forbindelse har DVN kontaktet GEUS for at få deres vurdering, og Niels Kelstrup, GEUS udtaler følgende : Det er næppe en mulighed at forsøge at finde et vandførende lag på større dybde ved den nuværende kildeplads. Dybe omkringliggende boringer f.eks. DGU nr og DGU nr D synes at vise tykke lag af moræneler over eocænt plastisk ler. Endvidere vil man på grund af den kystnære beliggenhed ved at bore dybere Bilag nr. 3 Ny kildeplads : ( uddrag fra tidligere rapport med forslag ) DGU D DGU Assensvejens vandværk DGU DGU Nordøst for den røde linie på kortet skal en ny kildeplads findes. Det kræver nærmere undersøgelser og kontakt med Faaborg-Midtfyn kommune om at udpege et område. øge risikoen for saltvandsproblemer. Den nuværende ro-vandstand i vandværkets boring 3 DGU nr er 4,7 m.u.t., det vil sige, at vandstandskoten er - 0,7 m (terrænkoten er + 4 m), ved pumpning sænkes vandstanden yderligere op til 2,5 m. En ny kildeplads må nok findes nordøst for en linie, der går fra den nuværende kildeplads til Horne Krog (Horne Land). Sydvest for denne linie findes tykke interglaciale lerlag over tykke morænelerslag, der igen overlejrer eocænt plastisk ler. Altså ingen eller kun få tynde sandlag. Nordøst for linien findes tykke lag af smeltevandssand, se f.eks. boringerne DGU nr og DGU nr Side 8

9 Bilag nr. 4 Ny kildeplads - et oplæg til undersøgelser i nyt område længere væk fra byen og fjorden. Assensvejens vandværk Kortet viser beliggenhed af vandværket og kildeplads med 3 boringer. Ifølge handlingsplanen undersøger vandværket muligheden for at udføre en ny kildeplads 1-2 km mod nordvest - i det område som er vist med striber. Side 9

10 Bilag nr. 5 Grafer for grundvandsstand : Boring 1 - DGU nr I ro Målepkt Boring 2 - DGU nr I ro Målepkt Boring 3 - DGU nr I ro Målepkt Boring 1 : Ude af drift 29/6-23/ pga. ombygning af vandværk Det ses, at vandspejlet generelt er lavt, men stabilt i de sidste ca. 10 år. Boring 2 : Ude af drift 29/6-23/ pga. ombygning af vandværk Pejlinger 2004 : Målepunkt er fra flange v/boring, hvilket er årsag til det lille hop i vandspejlet. Det ses, at vandspejlet i B2 er meget lavt. Boring 3 : Ude af drift 29/6-23/ pga. ombygning af vandværk Pejlinger 2004 : Målepunkt er fra flange v/boring, se bemærkninger under B2. Side 10

11 Grafer for råvand : chlorid, se mere under Boring 1 Bilag nr. 6 Boring 2 Side 11

12 Grafer for råvand : chlorid, se mere under Boring 3 Bilag nr. 6 Det ser ud til, at der er sket en ændring i nogle indvindingsmæssige forhold i slutningen af 19-halvfemserne i form af større pumpe. Ifølge handlingsplanen for 2003 er råvandspumperne alt for store - se kapacitetsdiagram (bilag 8). Side 12

13 Grafer for drikkevand : se mere under Chlorid : Bilag nr. 7 Natrium : Side 13

14 Grafer for drikkevand : BAM : BAM er generelt et uønsket stof, som stammer fra anvendelse af ukrudtbekæmpelsesmidlet præfix. Det ses dog, at stoffet ligger lavt i forhold til grænseværdien. Da midlet har været forbudt i mere end 10 år, forventes indholdet at falde over tid. Side 14

15 Bilag nr. 8 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Indvinding behandling reservoir udpumpning, Før vandværket ændrede indvindingsstrategi Indvindingskapacitet m³/t : Behandlingskapacitet m³/t = 100 m³/t (B1) (B2) (B3) 40 m³/t (skøn) Beholdningskapacitet m³ 30 % af max. døgnforbrug m³ Udpumpningskapacitet i m³/t = 1000 m³ (100 m³ over 10 timer) 123 m³ 4 x 16 = 64 m³/t Forbrug - Årlig i m³ Antal forbrugere m³ Døgn middel forbrug i m³ Max døgnforbrug m³ 274 m³ 411 m³ Time middel forbrug i m³ 12 m³ Maksimum timeforbrug 32 m³ Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. timeforbrug Reservekapacitet Det ses, at vandværket med det nuværende forbrug har en meget stor reservekapacitet. Ved en ombygning kan det anbefales, at indvinde med mindre dykpumper, se forslag næste side. Vandværket er i den gunstige situation, at kapaciteten på rentvandsbeholder er meget høj. Derfor kan indvindingsstrategien let ændres til mindre råvandspumper. Filterkapaciteten er skønnet til 40 m³/t. Side 15

16 Bilag nr. 8 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Indvinding behandling reservoir udpumpning, Ifølge handlingsplan 2007 Indvindingskapacitet m³/t : = 20 m³/t (B1) + (B2) + (B3) + Faaborgvand Behandlingskapacitet m³/t 40 m³/t (skøn) Beholdningskapacitet m³ 30 % af max. døgnforbrug m³ Udpumpningskapacitet i m³/t = 1000 m³ (100 m³ over 10 timer) 123 m³ 4 x 16 = 64 m³/t Forbrug - Årlig i m³ Antal forbrugere m³ Døgn middel forbrug i m³ Max døgnforbrug m³ 274 m³ 411 m³ Time middel forbrug i m³ 12 m³ Maksimum timeforbrug 32 m³ Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Der indføres ny styring af råvandsindvinding samt transportpumpe fra vandværket til den store rentvandsbeholder på 800 m³. Udpumpning Maks. timeforbrug Reservekapacitet Ifølge planen indvindes der skånsomt over timer dagligt, og vandværket får 25 pct. af sit vandforbrug fra FaaborgVand. Der indføres også ny strategi for hvornår der flyttes drikkevand fra vandværket til den store rentvandstank. En mere jævn indvinding kan evt. medføre, at vandkvaliteten forbedres på kildepladsen Vandværket har stadigvæk en pæn overkapacitet og stor forsyningssikkerhed. Side 16

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008 Vandværkets IT-styring IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser samt leverings- og betalingsbetingelser

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT AD 1) Velkomst og introduktion Keld Rasmussen bød velkommen og gjorde rede for formålet med workshoppen som er at kvalificere udformningen af modelværktøjet. Keld er leder

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Udredningsprojekt om boringsoptimering

Udredningsprojekt om boringsoptimering Udredningsprojekt om boringsoptimering Hovedrapport DANVA RAPPORT NR. 80, Marts 2009 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Hovedrapport Marts 2009 Udgivelsesdato: Hovedrapport Titel: Udredningsprojekt

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme... 1 2. Bestyrelsesarbejde... 1 3. Vandværkerne og boringer... 3 3.1. Udpumpet mængde... 3 3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde... 3 4. Vandindvinding...

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere