Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej Skive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej Skive

2 Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov nr af 20. december 2006) og Miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006). Ansøger: Navn: Adresse: Erik Bach Stisen Ballingvej 11, Hem, 7800 Skive Telefon: / mobil: Bedrift: Navn: Adresse: Matr. nr.: Erik Bach Stisen Ballingvej 15, Hem, 7800 Skive 2a, Hem by, Hem CVR-nummer: P-nr.: Ejer husdyrbrug: Navn: Adresse: CHR-nr.: Erik Bach Stisen Ballingvej 11, Hem, 7800 Skive Ejer ejendom: Navn: Adresse: Erik Bach Stisen Ballingvej 11, Hem, 7800 Skive Telefon: / mobil: Kontaktperson: Navn: Adresse: Erik Bach Stisen Ballingvej 11, Hem, 7800 Skive Telefon: / mobil: Vigtige datoer: Ansøgningen annonceret den (i-mærkning) Godkendelsen annonceres den Næste regelmæssige revurdering Offentliggørelsen udløb Klagefristen udløber den

3 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt: Der er tale om en ansøgning om udvidelse af en eksisterende slagtesvineproduktion. Der er tilladelse til 209 DE, der ønskes at udvide til 355 DE, samt at opføre ny stald og en ny overdækket gyllebeholder. Ballingvej 15 Besætning nudrift Besætning ansøgt Dyr Stk./år DE Dyr Stk./år DE Slagtesvin Slagtesvin I alt Ejer driver også Ballingvej 11 og Nørregårdvej 8, hvor der er hhv. søer med smågrise og slagtesvin. I forbindelse med udvidelsen vil der, umiddelbart syd for det eksisterende staldanlæg, blive opført en ny svinestald med 1260 stipladser til slagtesvin. Nybygningen vil blive opført i samme materialer som de eksisterende bygninger og indrettet med delvist spaltegulv og central ventilation med en afkasthøjde på knapt 10 meter. Læhegnet rundt om bygningerne reetableres. Byggeriet ønskes udført, så snart de nødvendige tilladelser foreligger og forventes færdiggjort efter 4-5 mdr. I de eksisterende staldbygninger ændres staldafsnit 2A fra fuldspaltegulv til delvis spaltegulv. Alle afkast på stald 2 og 3 forlænges med henholdsvis 1,2 og 2,2 meter, og der isættes miljømoduler i alle ventilationsafkast. Dyreholdet i stald 1 reduceres væsentligt og stald 1 vil fremover kun blive brugt som sygestier. Der vil desuden blive opført en ny gyllebeholder med fast overdækning med en kapacitet på 5062 m 3 På sigt vil gylletanken på 900 m³ blive taget ud af drift og opbevaringskapaciteten vil da svare til ca. 15 mdr. Der etableres en jordvold om den nye gylletank for at mindske risikoen for gylleudslip til Hem bæk. Da ejendommen er beliggende knapt 400 meter syd for Hem by, er der lagt særlig vægt på lugt og foretaget følgende lugtreducerende tiltag; valg af delvist spaltegulv ved renovering og nybygning, centralt afkast i den nye stald, forhøjet afkast på eksisterende stalde og indsættelse af miljømoduler, overdækning af ny gyllebeholder, samt hensynsfuld håndtering og udbringning af husdyrgødning. Andre alternativer end det ansøgte har været overvejet, men denne løsning er fundet mest hensigtsmæssig (se bilag 12). Projektet godkendes på baggrund af en række teknologiske virkemidler, under forudsætning af at de har den beskrevne effekt. Skive Kommune forventer, at der ved den forestående revision af Kommuneplanen vil blive udlagt kommuneplanrammer nærmere ejendommen Ballingvej 15, end der er i dag. Dette vil ikke medføre skærpede krav i den foreliggende miljøgodkendelse, men vil sandsynligvis vanskeliggøre yderligere udvidelse af ejendommen. Den søgte udvidelse overholder de generelle afstandskrav i LOV nr af 20/12/2006, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kapitel 2, 6 og 7. I forbindelse med indledende offentliggørelse af ansøgningen (Offentlighedsfasen) er der ikke indkommet bidrag fra offentligheden og andre parter

4 Godkendelsen er udarbejdet af: Tilsynsmyndighed: Skive Kommune Skive Kommune Natur og Miljø Natur og Miljø Kirke Allé 1 Kirke Allé Spøttrup 7860 Spøttrup Sagsbehandler: Dorthea Albrechtsen Kvalitetskontrol: Pernille Fog Sagsnummer: Dokid:

5 Indholdsfortegnelse 1 ANSØGNING OG GODKENDELSE Ansøgning Godkendelse GENERELLE FORHOLD Generelle forhold og informationer Årsproduktion - staldbelægning HUSDYRBRUG OG STALDANLÆG Staldanlæg Ammoniakreducerende tiltag Lugt Transport Støj Lysforhold Gyllebeholdere og gyllehåndtering Spildevand og overfladevand Skadedyrsbekæmpelse Håndtering af olie, affald, sprøjtemidler og andre kemikalier Driftskontrol Renere teknologi og BAT UDBRINGNINGSAREALER Udbringning af husdyrgødning Naturbeskyttelse og ammoniak Nitratudvaskning Fosfor KONKLUSION GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING Godkendelsens gyldighed Parter, der har fået udkast til godkendelse sendt i høring Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen Bilag 1. Grundlag for vilkår og lovgivning Bilag 2. Kort over ejendommen Bilag 3. Afstand til nærmeste nabobeboelse og byzone Bilag 4. Driftsbygninger

6 Bilag 5.1 Affaldsstamkort Bilag 5.2 EAK-koder, landbrug Bilag 5.3 Stamkort, vejledning Bilag 6. Afløbsforhold Bilag 7. Naturområder og internationale beskyttelsesområder Bilag 8. Grundvandsområder Bilag 9.1 Beredskabsplan Bilag 9.2 Kortmateriale til beredsskabsplan Bilag 10. Vilkår for olietanke mindre end l Bilag 11. Vilkår for 6000 l < olietanke< l Bilag 12. Redegørelse for BAT, m.m Bilag 13. Lugtberegning Bilag 14. Ansøgningsskema 4268, version

7 1 ANSØGNING OG GODKENDELSE 1.1 Ansøgning Landmand Erik Bach Stisen har søgt om miljøgodkendelse ved udvidelsen af dyreholdet på. Ansøgningen er modtaget via af Skive Kommune den 5. august 2007, og er indgivet på baggrund af, at ejer ønsker at udvide ejendommens slagtesvineproduktion. Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug Lov. nr af 20/12/2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bek. nr. 648 af 18/6/2007 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 1.2 Godkendelse Baseret på de givne oplysninger i ansøgningen samt tilsyn den 9. oktober 2007 og suppleret med Kommunens vilkår og vurderinger, meddeles Erik Bach Stisen godkendelse af den ansøgte husdyrproduktion på adressen. Landbrugsejendommen er omfattet af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 15. december 2006, kapitel 3 12 stk. 4, der vedrører anlæg til landbrugsproduktion for mere end 210 dyreenheder (slagtesvin over 30 kg) eller stipladser, samt bekendtgørelse nr. 648 af 18. juni 2007 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Punktet er i -mærket ( IPPC-virksomhed ). De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er: o o o o o o o o o anvendelse af bedste tilgængelige teknik hensyntagen til overfladevand og natur, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer fredede områder internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) områder særligt sårbare overfor næringsstofpåvirkninger begrænsning af eventuelle gener for naboer fra luftforurening samt støj- og lugtgener sikring af korrekt affaldshåndtering beskyttelse af jord og grundvand Beskyttelse af recipienter og korrekt spildevandsafledning hensynet til de landskabelige værdier væsentlige mulige alternative løsninger nødvendige foranstaltninger ved ophør af driften Endvidere er godkendelsen behandlet i henhold til de retningslinier, der i dag er til rådighed for vurdering af Natura 2000 områder. Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven m.v

8 2 GENERELLE FORHOLD 2.1 Generelle forhold og informationer VILKÅR 1. Ansøgningsgrundlag Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema 4268, version 2 og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. 2. Tidsfrist Godkendelsen skal være udnyttet senest 2 år efter den er meddelt. Hermed forstås, at det ansøgte byggeri skal være taget i brug og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. 3. Godkendelse Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Eventuelt driftspersonale skal have direkte adgang til godkendelsen og være grundigt orienteret om godkendelsens indhold. 4. Beredskabsplan På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret beredskabsplan. Beredskabsplanen skal placeres således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens placering og indhold. Beredskabsplanen skal forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende. (Bilag 9) 5. Salg/ophør Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden orienteres. 6. Driftsopgaver ved ophør Ved virksomhedens ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger: Gyllebeholdere, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres. Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald og andet farligt affald skal bortskaffes i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativer. VURDERING Vilkårene i dette afsnit har blandt andet til formål på bedst mulig vis at sikre, at virksomhedens daglige drift sker miljømæssigt forsvarligt. I den forbindelse vurderes det, at de ansattes kendskab til de beredskabsplaner, som skal træde i kraft ved driftsuheld og lignende har afgørende betydning, idet det typisk vil være de ansatte som opdager uheld og spild. Beredskabsplanen er placeret på kontoret i stalden. For at sikre, at godkendelsen er givet på et tidssvarende grundlag, såvel videns-, som lovgivningsmæssigt, er der fastsat en tidsramme for godkendelsen på 2 år. Hvis det ansøgte byggeri ikke er igangsat efter 2 år vil godkendelsen bortfalde. Tilsynsmyndigheden kan i særlige tilfælde dispensere for tidsrammen, dog skal byggeriet være igangsat eller en økonomisk bindende kontrakt for byggeriet indgået, for at en dispensation for tidsrammen kan komme på tale. Vilkårene i dette afsnit har desuden til formål at sikre, at eventuel afvikling af virksomheden sker miljømæssigt forsvarligt og med tilsynsmyndighedens vidende. I - 7 -

9 den forbindelse ønskes det ikke, at gylle, olie, kemikalier eller andre potentielt forurenende stoffer fra driften efterlades på ejendommen. Det vurderes, at dette vil medføre en unødig risiko for udslip som følge af manglende opsyn med og/eller vedligehold af opbevaringslagre. Dog tillades fortsat anvendelse af gyllebeholdere (forudsat at der fortsat udføres 10-årig beholderkontrol). Virksomheden er gennem husdyrbrugsloven forpligtet til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Dette indebærer, at ejendommen indrettes og drives så forurening af luft, vand, jord og undergrund begrænses, herunder at spild og udslip af gylle og andre forurenende stoffer, samt drikkevand forebygges. Virksomheden gøres opmærksom på, at der er anmeldepligt til tilsynsmyndigheden i tilfælde af at der sker uheld, som medfører forurening. Virksomheden gøres opmærksom på, at bygnings-, og driftsmæssige ændringer eller udvidelser, som ikke er beskrevet i ansøgningsskema 4268 kan være omfattet af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. I sådanne tilfælde skal virksomheden søge om godkendelse at den ønskede ændring og meddeles godkendelse inden ændringen må påbegyndes. I forbindelse med fremtidige projekteringer af stalde vil Skive Kommune vurdere staldanlæggets udformning med hensyn til BAT og renere teknologi, inden byggeri i gang sættes. Virksomheden gøres opmærksom på, at der er anmeldepligt af udskiftninger i bedriftens harmoniareal, både for ejede og forpagtede arealer, samt overførselsaftaler (tredjemandsarealer). Nye harmoniarealer skal indberettes til Skive Kommune inden de tages i brug og inden den 1. august. Det vurderes, om arealerne kan indgå i bedriften og eventuelt på hvilke vilkår. Virksomheden meddeles godkendelse eller afslag på anvendelse af nye harmoniarealer inden 1. oktober. Virksomheden har herefter 14 dage til at fremsende nye harmoniarealer, såfremt der er meddelt afslag. I visse tilfælde kan nye overførselsaftaler påkræve, at aftalearealernes driftsherre ansøger om godkendelse efter 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Det anbefales virksomheden at være bekendt med og søge at efterleve Godt Landmandskab 2005, udarbejdet af Landsudvalgenes Fællesudvalg, eller den nyeste version heraf. Lokalisering og kulturhistorie Hem Kærgård ligger ikke i et område, som er udpeget til at have særlige landskabelig eller kulturhistorisk værdi. Da den ansøgte udvidelse af staldanlægget sker i umiddelbar tilknytning til de eksisterende staldbygninger og med samme materialevalg, samt at læhegnet om bygningerne reetableres, vurderes det, de landskabelige forhold ikke vil blive nævneværdigt påvirkede. Skive Kommune forventer, at der ved den forestående revision af Kommuneplanen vil blive udlagt kommuneplanrammer nærmere ejendommen Ballingvej 15, end der er i dag. Dette vil ikke medføre skærpede krav i den foreliggende miljøgodkendelse, men vil vanskeliggøre yderligere udvidelse af ejendommen

10 Forholdet til museumsloven: Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Skive Museum, jf. museumslovens 27, stk

11 2.2 Årsproduktion - staldbelægning VILKÅR 7. Husdyrproduktion Den gennemsnitlige årlige husdyrproduktion må ikke overskride 355 DE, svarende til: - Slagtesvin: stk. i vægtintervallet fra 31 kg 105 kg, beregnet ifht. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (Bek. nr af 19. december 2006). Det maksimale antal DE må ikke overstige 355 DE om året. Ind- og udgangsvægt må ikke overstige de i ansøgningen angivne værdier (årligt gennemsnit). 8. Tidsfrist Den tilladte husdyrproduktion skal tages i brug senest 3 år efter at godkendelsen er meddelt, ellers nedskrives den godkendte produktion til det aktuelle produktionsniveau. VURDERING Vilkårene i dette afsnit har til formål at definere rammerne for den tilladte husdyrproduktion og herved at definere rammerne for dyreholdets forventede miljøpåvirkning. Da lugtberegningerne (se bilag 13) er baseret på en specifik middelvægt (68 kg), som afspejler dyrenes ind- og udgangsvægte for dyrene er der stillet vilkår herom

12 3 HUSDYRBRUG OG STALDANLÆG 3.1 Staldanlæg VILKÅR 9. Staldanlæg Nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger skal ske i overensstemmelse med indsendte oplysninger (bilag 12,13 og 14). Den nye stald skal etableres med delvist spaltegulv (25 49 % fast gulv), og central ventilation med en afkast højde på minimum 9,9 meter og en afkasthastighed på 11 m/s. I stald 1 reduceres antallet af stipladser til 12 sygestier. Staldafsnit 2A (540 stipladser) skal ændres fra fuldspaltegulv til delvis spaltegulv. Alle afkast på stald 2 og 3 forlænges med henholdsvis 1,2 og 2,2 meter og der isættes miljømoduler. Det maximale antal dyr må ikke overstige de i ansøgningen angivne værdier for hvert staldafsnit. 10. Fasefodring Der skal anvendes fasefodring på ejendommen. 11. Fytase Der skal anvendes fytase i alle foderblandinger. Fytase skal doseres, således at fosforindholdet i foderet reduceres og så foderteknologien som helhed kan betragtes som en renere teknologi. 12. Rengøring Emissioner fra staldene skal begrænses ved jævnlig rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre en miljømæssig hensigtsmæssig drift og indretning af virksomhedens staldanlæg. Den nye staldbygning placeres i samme kote som øvrige stalde og sænkes derfor lidt i terrænet. Bygningen opføres i samme materialer og farver som de øvrige staldbygninger på ejendommen. Vilkårene om fytase og fasefodring har til formål at forebygge et unødigt forbrug af fosfor og som følge heraf et unødigt fosforoverskud på markarealer. På godkendelsestidspunktet betragtes en renere foderteknologi som minimum at skulle opfylde Landsudvalget for Svin s seneste anbefalinger vedrørende anvendelse af fytase. Det er ikke fundet relevant at stille vilkår om overbrusning af stalde, idet ejer oplyser, at der i eksisterende stalde allerede er etableret overbrusning, dog undtaget de 12 sygestier i stald 1. Stalde til smågrise og slagtesvin over 20 kg, som er taget i brug efter 1. juli 2000, skal have overbrusning eller en lignende anordning, som kan regulere dyrenes kropstemperatur, jævnfør LOV nr. 104 af 14/02/2000, Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin. Samlet set vurderes driften og indretningen af staldanlægget at være miljømæssig forsvarlig

13 3.2 Ammoniakreducerende tiltag VILKÅR 13. Råprotein Det totale forbrug af råprotein på ejendommen må ikke overstige hvad der svarer til 2,87 FE x (105 kg 31 kg) x slagtesvin/år x 154,5 g råprotein/fe = kg råprotein/år. 14. Fast overdækning af gyllebeholder Der skal etableres fast overdækning af gyllebeholder, som oplyst i ansøgning. Efter omrøring, udkørsel og lignende aktivitet skal gyllebeholderen straks lukkes igen. Skader på overdækningen skal udbedres hurtigst muligt, således at overdækningen er helt tæt. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre at det generelle krav til reduktion af ammoniakemission overholdes. Gennem vilkår for drift af staldanlæg, som blandt andet indebærer fasefodring, forventes det, at den reelle ammoniakemission vil blive lavere end beregnet via ansøgningssystemet. Ved fasefodring anvendes der forskellige foderblandinger, afhængigt af dyrets størrelse. Foderets indhold af næringsstoffer optimeres til det konkrete vægtinterval, hvilket også indebærer optimal anvendelse af råprotein. Som et led i at reducere ammoniakemissionen er der desuden valgt delvist spaltegulv i forbindelse med nybyggeri og renovering, indsættelse af miljømoduler i stald 2 og 3, samt overdækning af den nye gyllebeholder. Da beregninger i ansøgningssystemet viser, at kravet til reduktion af ammoniakemission er overholdt, vurderes det, at det ikke er relevant at stille skærpede vilkår om ammoniakreducerende tiltag

14 3.3 Lugt VILKÅR 15. Lugtreducerende tiltag De lugtreducerende tiltag som er beskrevet i bilag 13 skal overholdes. 16. Redegørelse for lugtemission Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden redegør for staldanlæggets lugtemission, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomhedens staldanlæg er velbegrundede. Tilsynsmyndigheden kan efterfølgende påbyde, at virksomheden iværksætter lugtreducerende tiltag. 17. Gyllepumpning Udslusning af gylle skal foretages mandag-torsdag indenfor normal arbejdstid. 18. Service af ventilationsanlæg Service af husdyrbrugets ventilationssystem skal foregå årligt. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre omgivelserne mod uacceptable lugtgener. Da lugtberegningerne i ansøgningssystemet viser at geneafstandene ikke er overholdt, er der foretaget lugt reducerende tiltag og efterfølgende lavet en OML beregning. I den nye stald er lugtreducerende tiltag foretaget i form af valg af delvist spaltegulv og central ventilation med en afkast højde på minimum 9,9 meter og en afkasthastighed på 11 m/s. I Stald 1 reduceres antallet af stipladser til 12 sygestier. Alle afkast på stald 2 og 3 forlænges med henholdsvis 1,2 og 2,2 meter og der isættes miljømoduler. Miljømodulerne sender afkastluften højere op, hvorved lugtgenerne reduceres. Desuden omlægges 540 stipladser i stald 2 til delvist spaltegulv. Der er stillet vilkår om ovenstående i afsnit 3.1. OML beregningen viser at lugtpåvirkningen mindskes i forbindelse med udvidelsen, og at genekriterierne for byzone, samlet bebyggelse i landzone og enkelt boliger i landzone overholdes (Bilag 13). Der er overbrusning i alle stalde, hvilket giver en vis køling af staldene og kan påvirke dyrenes gødeadfærd, hvorved lugtgener fra staldene kan reduceres. Det primære formål med overbrusning er dog hensynet til dyrenes velfærd, hvilket ligger uden for rammerne af denne godkendelse. Da udpumpning at gylle kan give anledning til midlertidige lugtgener pga. brud på flydelaget udpumpes der ikke gylle fra stald til lager i weekenderne, og udenfor almindelig arbejdstid. Lugt beregningerne er baseret på gennemsnit, og i eksempelvis varme perioder kan lugten overstige det beregnede. Hvis der opstår problemer med lugt fra ejendommen, har tilsynsmyndigheden mulighed for at stille krav om en redegørelse fra virksomheden og om nødvendigt, at der skal iværksættes lugtreducerende tiltag. Den centrale ventilation gør det muligt på sigt at indsætte luftrensningsmoduler

15 3.4 Transport VILKÅR 19. Gylletransport Ved transport af flydende husdyrgødning på offentlig vej skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. VURDERING Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre Ballingvej 15 s omgivelser mod uacceptable transportgener. En stor del af gylletransporterne foregår gennem Hem By. Det er vurderet at dette er den mest hensigtsmæssige rute, og der er derfor ikke stillet vilkår om transportrute. Ejer oplyser at han så vidt muligt benytter lastbil ved kørsel gennem byen, og desuden tager hensyn til de bynære omgivelser ved ikke at køre gylle ud i weekenderne, hensynsfuld kørsel og gennem overvejelser angående vindretning i forhold til byen. Det vurderes at gener i forbindelse med transport af gylle gennem Hem by ikke øges væsentligt i forhold til nudrift situationen. I så- og høst sæsonen vil der forekomme transport udenfor normale arbejdstider. Det lokale vejnet omkring Ballingvej 15 vurderes at blive udsat for en lidt større belastning fra transporter af slagtedyr og gylletransporter, som udgår fra ejendommen. Der er gode tilkørselsforhold til ejendommen, og den øgede transport som følge af udvidelsen vurderes således ikke at påvirke omgivelserne væsentligt. Af samme grund vurderes vibrationsgener fra transporter ikke at give anledning til væsentlig påvirkning af omgivelserne

16 3.5 Støj VILKÅR 20. Støjemission Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i db(a), må i intet punkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier: Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn- & helligdage kl Alle dage kl Nabobeboelse* (ikke landbrug) 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Byzone 45 db(a) 40 db(a) 35 db(a) Områder for blandet bolig- og erhvervs-5bebyggelse db(a) 45 db(a) 40 db(a) *) Nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder. - Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden. - De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således: - For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 8 timer. - For aftenperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 1 time. - For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på ½ time. - Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. 21. Natlig støj Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 db(a). 22. Sæsonarbejde I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 db(a), dog i højst 6 uger. 23. Egenkontrol I tilfælde af berettiget klage over støj kan virksomheden påbydes at udføre egenkontrol af virksomhedens støjniveau. Kontrollen skal udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder, eller nyeste opdaterede version af denne

17 Viser kontrollen at der sker en uacceptabel støjpåvirkning, kan tilsynsmyndigheden på baggrund af en faglig vurdering, påbyde virksomheden at nedbringe støjniveauet. VURDERING Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre Ballingvej 15 s omgivelser mod uacceptable støjgener. Støj fra aktiviteter på ejendommen, såsom ventilation, indblæsning af korn til silo, foderfremstilling og intern transport vurderes ikke at medføre støjgener hos omkringboende. I dagtimerne kan der forekomme støj fra ind og udlevering af dyr. Skulle virksomheden give anledning til uacceptable støjgener, er der stillet vilkår om, at virksomheden kan påbydes egenkontrol og eventuel nedbringelse af støjniveau. Krav om egenkontrol af støjniveau kan kun fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at der sker en uacceptabel støjpåvirkning af omgivelserne. Ud fra staldanlæggets beliggenhed i forhold til nabobeboelser og det forventede niveau af støjende aktiviteter på ejendommen er det vurderet, at der ikke er grundlag for at stille særlige vilkår om støjreducerende tiltag og der forventes ikke gener i relation til støj fra ejendommen. Virksomhedens samlede støjemission vil i tilfælde af en vurdering af støj fra ejendommen blive vurderet ud fra Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj

18 3.6 Lysforhold VILKÅR 24. Lyskilder på ejendommen må ikke være rettet mod omkringboende, såfremt lyskilden ikke er afskærmet af bygninger, beplantning eller lignende. VURDERING Vilkår i dette afsnit har til formål at forebygge, at udvidelsen på Ballingvej 15 medfører, at husdyrbrugets belysningsforhold er til unødig gene for omgivelserne. Belysningen på gårdspladsen er skærmet fra omkringboende, og der ikke er belysning i nattetimerne. På grundlag af den eksisterende belysning på virksomheden, vurderes det, at der ikke vil forekomme gener hos omkringboende som følge af belysning på virksomheden

19 3.7 Gyllebeholdere og gyllehåndtering VILKÅR 25. Færdsel Risiko for påkørsel af gyllebeholdere skal minimeres gennem åbne tilog frakørselsforhold med plads til manøvrering af større vogntog. 26. Opsyn Al pumpning af gylle til og fra ejendommens gyllebeholdere skal ske ved konstant overvågning, således at eventuelle gyllespild kan opdages og minimeres hurtigst muligt. 27. Påfyldning af gyllevogne Ved pumpning af gylle fra gyllebeholdere skal der anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb. 28. Dødemandsknap Alle gyllepumper på ejendommen skal have en timer, således at gyllepumpen automatisk slår fra efter maksimalt 1 times pumpning. 29. Tænd/sluk kontakt Kontakter til alle gyllepumper skal placeres på en måde, eksempelvis i et lukket skab, der gør dem svært tilgængelige for uvedkommende (børn og dyr). 30. Jordvold Som angivet i ansøgningsmaterialet, skal der etableres en jordvold om den nye gyllebeholder. Placering og udformning skal aftales nærmere med Skive Kommune. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at forebygge spild og udslip af gylle. Vilkårene er formuleret på baggrund af en vurdering af, at der er størst sandsynlighed for gylleudslip og gyllespild ved 1) en kombination af defekt materiel og mangelfuldt opsyn ved gyllepumpning, 2) utilsigtet start af gyllepumper som følge af tekniske fejl eller force majeure og 3) påfyldning af gyllevogne. Der er ikke pumper på selve gyllebeholderen da der anvendes sugekran i forbindelse med udpumpning fra gyllebeholder. Ved udpumpning fra stald til lager vurderes det at ovenstående vilkår angående opsyn og timere på gyllepumper er tilstrækkeligt til at imødegå uheld. Der er desuden stillet vilkår om etablering af en jordvold ned mod Hem Bæk for at reducere risikoen for gylle udslip. Det vurderes, at overholdelse af vilkår for håndtering af gylle og gyllesystemet optimerer forebyggelsen af gylleudslip. Det bemærkes, at ejendommen fortsat er forpligtet til at overholde de generelle love og regler for husdyrbrug, herunder kravene i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, også hvis krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen er skærpede i forhold til vilkårene i denne godkendelse. Ansøger har fremsendt et lagerregnskab for husdyrgødning, som godtgør, at kravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet er overholdt. Det vurderes ikke på den baggrund at være relevant at stille vilkår om opbevaringskapacitet

20 3.8 Spildevand og overfladevand VILKÅR 31. Sanitært spildevand Ændringer i eksisterende nedsivningsanlæg eller etablering af ny spildevandsrensning skal forhåndsgodkendes af Skive Kommune. 32. Tagvand og overfladevand Ændringer i aflednings- og afløbsforhold for overfladevand, inklusiv tagvand, skal forhåndsgodkendes af Skive Kommune. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at forebygge og minimere risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand via spildevand og overfladevand. Der er ikke stillet vilkår om vask af maskiner, da disse rengøres på anden ejendom (Ballingvej 11). Sanitært spildevand på ejendommen ledes til godkendt nedsivningsanlæg, mens tagvand ledes til markdræn og derfra videre til Hem Bæk (bilag 6). Området omkring bygningerne er belagt med grus, dvs. overfladevandet nedsives direkte. Det vurderes at den nuværende håndtering af overflade-, tag- og spildevand er forsvarlig og i overensstemmelse med de på godkendelsestidspunktet gældende regler og kommunale forskrifter

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Dokid.: 968119 Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Godkendelsen er meddelt den 26. juni 2012 v/jens Henry Christensen Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov

Læs mere

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev v/kresten Christensen Rybjergvej 55 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktionen på Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Nedermøllen Balling A/S v/gert Vestergaard Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup 1 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel

Læs mere

Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev,

Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev, Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev, efter 11, stk. 2 i Lov nr.1572 af 20. december 2006. Meddelt d. xxx Miljøgodkendelse af udvidelse af eksisterende

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af svineproduktionen på. Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev. v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af svineproduktionen på. Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev. v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 2. Revurdering af miljøgodkendelse Torsten Troelsen Herningvej 67 7480 Vildbjerg Afgørelsesdato: 21. november

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 72 36 80 66 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj 160 9700 Brønderslev

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift. Steffenhøj 160 9700 Brønderslev Forslag til tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift Steffenhøj 160 9700 Brønderslev 1 Registreringsblad Titel: Tillæg til miljøgodkendelse til Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev Dato: 20. december 2007

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere