Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej Skive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej Skive

2 Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov nr af 20. december 2006) og Miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006). Ansøger: Navn: Adresse: Erik Bach Stisen Ballingvej 11, Hem, 7800 Skive Telefon: / mobil: Bedrift: Navn: Adresse: Matr. nr.: Erik Bach Stisen Ballingvej 15, Hem, 7800 Skive 2a, Hem by, Hem CVR-nummer: P-nr.: Ejer husdyrbrug: Navn: Adresse: CHR-nr.: Erik Bach Stisen Ballingvej 11, Hem, 7800 Skive Ejer ejendom: Navn: Adresse: Erik Bach Stisen Ballingvej 11, Hem, 7800 Skive Telefon: / mobil: Kontaktperson: Navn: Adresse: Erik Bach Stisen Ballingvej 11, Hem, 7800 Skive Telefon: / mobil: Vigtige datoer: Ansøgningen annonceret den (i-mærkning) Godkendelsen annonceres den Næste regelmæssige revurdering Offentliggørelsen udløb Klagefristen udløber den

3 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt: Der er tale om en ansøgning om udvidelse af en eksisterende slagtesvineproduktion. Der er tilladelse til 209 DE, der ønskes at udvide til 355 DE, samt at opføre ny stald og en ny overdækket gyllebeholder. Ballingvej 15 Besætning nudrift Besætning ansøgt Dyr Stk./år DE Dyr Stk./år DE Slagtesvin Slagtesvin I alt Ejer driver også Ballingvej 11 og Nørregårdvej 8, hvor der er hhv. søer med smågrise og slagtesvin. I forbindelse med udvidelsen vil der, umiddelbart syd for det eksisterende staldanlæg, blive opført en ny svinestald med 1260 stipladser til slagtesvin. Nybygningen vil blive opført i samme materialer som de eksisterende bygninger og indrettet med delvist spaltegulv og central ventilation med en afkasthøjde på knapt 10 meter. Læhegnet rundt om bygningerne reetableres. Byggeriet ønskes udført, så snart de nødvendige tilladelser foreligger og forventes færdiggjort efter 4-5 mdr. I de eksisterende staldbygninger ændres staldafsnit 2A fra fuldspaltegulv til delvis spaltegulv. Alle afkast på stald 2 og 3 forlænges med henholdsvis 1,2 og 2,2 meter, og der isættes miljømoduler i alle ventilationsafkast. Dyreholdet i stald 1 reduceres væsentligt og stald 1 vil fremover kun blive brugt som sygestier. Der vil desuden blive opført en ny gyllebeholder med fast overdækning med en kapacitet på 5062 m 3 På sigt vil gylletanken på 900 m³ blive taget ud af drift og opbevaringskapaciteten vil da svare til ca. 15 mdr. Der etableres en jordvold om den nye gylletank for at mindske risikoen for gylleudslip til Hem bæk. Da ejendommen er beliggende knapt 400 meter syd for Hem by, er der lagt særlig vægt på lugt og foretaget følgende lugtreducerende tiltag; valg af delvist spaltegulv ved renovering og nybygning, centralt afkast i den nye stald, forhøjet afkast på eksisterende stalde og indsættelse af miljømoduler, overdækning af ny gyllebeholder, samt hensynsfuld håndtering og udbringning af husdyrgødning. Andre alternativer end det ansøgte har været overvejet, men denne løsning er fundet mest hensigtsmæssig (se bilag 12). Projektet godkendes på baggrund af en række teknologiske virkemidler, under forudsætning af at de har den beskrevne effekt. Skive Kommune forventer, at der ved den forestående revision af Kommuneplanen vil blive udlagt kommuneplanrammer nærmere ejendommen Ballingvej 15, end der er i dag. Dette vil ikke medføre skærpede krav i den foreliggende miljøgodkendelse, men vil sandsynligvis vanskeliggøre yderligere udvidelse af ejendommen. Den søgte udvidelse overholder de generelle afstandskrav i LOV nr af 20/12/2006, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kapitel 2, 6 og 7. I forbindelse med indledende offentliggørelse af ansøgningen (Offentlighedsfasen) er der ikke indkommet bidrag fra offentligheden og andre parter

4 Godkendelsen er udarbejdet af: Tilsynsmyndighed: Skive Kommune Skive Kommune Natur og Miljø Natur og Miljø Kirke Allé 1 Kirke Allé Spøttrup 7860 Spøttrup Sagsbehandler: Dorthea Albrechtsen Kvalitetskontrol: Pernille Fog Sagsnummer: Dokid:

5 Indholdsfortegnelse 1 ANSØGNING OG GODKENDELSE Ansøgning Godkendelse GENERELLE FORHOLD Generelle forhold og informationer Årsproduktion - staldbelægning HUSDYRBRUG OG STALDANLÆG Staldanlæg Ammoniakreducerende tiltag Lugt Transport Støj Lysforhold Gyllebeholdere og gyllehåndtering Spildevand og overfladevand Skadedyrsbekæmpelse Håndtering af olie, affald, sprøjtemidler og andre kemikalier Driftskontrol Renere teknologi og BAT UDBRINGNINGSAREALER Udbringning af husdyrgødning Naturbeskyttelse og ammoniak Nitratudvaskning Fosfor KONKLUSION GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING Godkendelsens gyldighed Parter, der har fået udkast til godkendelse sendt i høring Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen Bilag 1. Grundlag for vilkår og lovgivning Bilag 2. Kort over ejendommen Bilag 3. Afstand til nærmeste nabobeboelse og byzone Bilag 4. Driftsbygninger

6 Bilag 5.1 Affaldsstamkort Bilag 5.2 EAK-koder, landbrug Bilag 5.3 Stamkort, vejledning Bilag 6. Afløbsforhold Bilag 7. Naturområder og internationale beskyttelsesområder Bilag 8. Grundvandsområder Bilag 9.1 Beredskabsplan Bilag 9.2 Kortmateriale til beredsskabsplan Bilag 10. Vilkår for olietanke mindre end l Bilag 11. Vilkår for 6000 l < olietanke< l Bilag 12. Redegørelse for BAT, m.m Bilag 13. Lugtberegning Bilag 14. Ansøgningsskema 4268, version

7 1 ANSØGNING OG GODKENDELSE 1.1 Ansøgning Landmand Erik Bach Stisen har søgt om miljøgodkendelse ved udvidelsen af dyreholdet på. Ansøgningen er modtaget via af Skive Kommune den 5. august 2007, og er indgivet på baggrund af, at ejer ønsker at udvide ejendommens slagtesvineproduktion. Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug Lov. nr af 20/12/2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bek. nr. 648 af 18/6/2007 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 1.2 Godkendelse Baseret på de givne oplysninger i ansøgningen samt tilsyn den 9. oktober 2007 og suppleret med Kommunens vilkår og vurderinger, meddeles Erik Bach Stisen godkendelse af den ansøgte husdyrproduktion på adressen. Landbrugsejendommen er omfattet af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 15. december 2006, kapitel 3 12 stk. 4, der vedrører anlæg til landbrugsproduktion for mere end 210 dyreenheder (slagtesvin over 30 kg) eller stipladser, samt bekendtgørelse nr. 648 af 18. juni 2007 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Punktet er i -mærket ( IPPC-virksomhed ). De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er: o o o o o o o o o anvendelse af bedste tilgængelige teknik hensyntagen til overfladevand og natur, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer fredede områder internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) områder særligt sårbare overfor næringsstofpåvirkninger begrænsning af eventuelle gener for naboer fra luftforurening samt støj- og lugtgener sikring af korrekt affaldshåndtering beskyttelse af jord og grundvand Beskyttelse af recipienter og korrekt spildevandsafledning hensynet til de landskabelige værdier væsentlige mulige alternative løsninger nødvendige foranstaltninger ved ophør af driften Endvidere er godkendelsen behandlet i henhold til de retningslinier, der i dag er til rådighed for vurdering af Natura 2000 områder. Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven m.v

8 2 GENERELLE FORHOLD 2.1 Generelle forhold og informationer VILKÅR 1. Ansøgningsgrundlag Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema 4268, version 2 og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. 2. Tidsfrist Godkendelsen skal være udnyttet senest 2 år efter den er meddelt. Hermed forstås, at det ansøgte byggeri skal være taget i brug og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. 3. Godkendelse Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Eventuelt driftspersonale skal have direkte adgang til godkendelsen og være grundigt orienteret om godkendelsens indhold. 4. Beredskabsplan På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret beredskabsplan. Beredskabsplanen skal placeres således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens placering og indhold. Beredskabsplanen skal forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende. (Bilag 9) 5. Salg/ophør Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden orienteres. 6. Driftsopgaver ved ophør Ved virksomhedens ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger: Gyllebeholdere, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres. Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald og andet farligt affald skal bortskaffes i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativer. VURDERING Vilkårene i dette afsnit har blandt andet til formål på bedst mulig vis at sikre, at virksomhedens daglige drift sker miljømæssigt forsvarligt. I den forbindelse vurderes det, at de ansattes kendskab til de beredskabsplaner, som skal træde i kraft ved driftsuheld og lignende har afgørende betydning, idet det typisk vil være de ansatte som opdager uheld og spild. Beredskabsplanen er placeret på kontoret i stalden. For at sikre, at godkendelsen er givet på et tidssvarende grundlag, såvel videns-, som lovgivningsmæssigt, er der fastsat en tidsramme for godkendelsen på 2 år. Hvis det ansøgte byggeri ikke er igangsat efter 2 år vil godkendelsen bortfalde. Tilsynsmyndigheden kan i særlige tilfælde dispensere for tidsrammen, dog skal byggeriet være igangsat eller en økonomisk bindende kontrakt for byggeriet indgået, for at en dispensation for tidsrammen kan komme på tale. Vilkårene i dette afsnit har desuden til formål at sikre, at eventuel afvikling af virksomheden sker miljømæssigt forsvarligt og med tilsynsmyndighedens vidende. I - 7 -

9 den forbindelse ønskes det ikke, at gylle, olie, kemikalier eller andre potentielt forurenende stoffer fra driften efterlades på ejendommen. Det vurderes, at dette vil medføre en unødig risiko for udslip som følge af manglende opsyn med og/eller vedligehold af opbevaringslagre. Dog tillades fortsat anvendelse af gyllebeholdere (forudsat at der fortsat udføres 10-årig beholderkontrol). Virksomheden er gennem husdyrbrugsloven forpligtet til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Dette indebærer, at ejendommen indrettes og drives så forurening af luft, vand, jord og undergrund begrænses, herunder at spild og udslip af gylle og andre forurenende stoffer, samt drikkevand forebygges. Virksomheden gøres opmærksom på, at der er anmeldepligt til tilsynsmyndigheden i tilfælde af at der sker uheld, som medfører forurening. Virksomheden gøres opmærksom på, at bygnings-, og driftsmæssige ændringer eller udvidelser, som ikke er beskrevet i ansøgningsskema 4268 kan være omfattet af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. I sådanne tilfælde skal virksomheden søge om godkendelse at den ønskede ændring og meddeles godkendelse inden ændringen må påbegyndes. I forbindelse med fremtidige projekteringer af stalde vil Skive Kommune vurdere staldanlæggets udformning med hensyn til BAT og renere teknologi, inden byggeri i gang sættes. Virksomheden gøres opmærksom på, at der er anmeldepligt af udskiftninger i bedriftens harmoniareal, både for ejede og forpagtede arealer, samt overførselsaftaler (tredjemandsarealer). Nye harmoniarealer skal indberettes til Skive Kommune inden de tages i brug og inden den 1. august. Det vurderes, om arealerne kan indgå i bedriften og eventuelt på hvilke vilkår. Virksomheden meddeles godkendelse eller afslag på anvendelse af nye harmoniarealer inden 1. oktober. Virksomheden har herefter 14 dage til at fremsende nye harmoniarealer, såfremt der er meddelt afslag. I visse tilfælde kan nye overførselsaftaler påkræve, at aftalearealernes driftsherre ansøger om godkendelse efter 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Det anbefales virksomheden at være bekendt med og søge at efterleve Godt Landmandskab 2005, udarbejdet af Landsudvalgenes Fællesudvalg, eller den nyeste version heraf. Lokalisering og kulturhistorie Hem Kærgård ligger ikke i et område, som er udpeget til at have særlige landskabelig eller kulturhistorisk værdi. Da den ansøgte udvidelse af staldanlægget sker i umiddelbar tilknytning til de eksisterende staldbygninger og med samme materialevalg, samt at læhegnet om bygningerne reetableres, vurderes det, de landskabelige forhold ikke vil blive nævneværdigt påvirkede. Skive Kommune forventer, at der ved den forestående revision af Kommuneplanen vil blive udlagt kommuneplanrammer nærmere ejendommen Ballingvej 15, end der er i dag. Dette vil ikke medføre skærpede krav i den foreliggende miljøgodkendelse, men vil vanskeliggøre yderligere udvidelse af ejendommen

10 Forholdet til museumsloven: Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Skive Museum, jf. museumslovens 27, stk

11 2.2 Årsproduktion - staldbelægning VILKÅR 7. Husdyrproduktion Den gennemsnitlige årlige husdyrproduktion må ikke overskride 355 DE, svarende til: - Slagtesvin: stk. i vægtintervallet fra 31 kg 105 kg, beregnet ifht. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (Bek. nr af 19. december 2006). Det maksimale antal DE må ikke overstige 355 DE om året. Ind- og udgangsvægt må ikke overstige de i ansøgningen angivne værdier (årligt gennemsnit). 8. Tidsfrist Den tilladte husdyrproduktion skal tages i brug senest 3 år efter at godkendelsen er meddelt, ellers nedskrives den godkendte produktion til det aktuelle produktionsniveau. VURDERING Vilkårene i dette afsnit har til formål at definere rammerne for den tilladte husdyrproduktion og herved at definere rammerne for dyreholdets forventede miljøpåvirkning. Da lugtberegningerne (se bilag 13) er baseret på en specifik middelvægt (68 kg), som afspejler dyrenes ind- og udgangsvægte for dyrene er der stillet vilkår herom

12 3 HUSDYRBRUG OG STALDANLÆG 3.1 Staldanlæg VILKÅR 9. Staldanlæg Nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger skal ske i overensstemmelse med indsendte oplysninger (bilag 12,13 og 14). Den nye stald skal etableres med delvist spaltegulv (25 49 % fast gulv), og central ventilation med en afkast højde på minimum 9,9 meter og en afkasthastighed på 11 m/s. I stald 1 reduceres antallet af stipladser til 12 sygestier. Staldafsnit 2A (540 stipladser) skal ændres fra fuldspaltegulv til delvis spaltegulv. Alle afkast på stald 2 og 3 forlænges med henholdsvis 1,2 og 2,2 meter og der isættes miljømoduler. Det maximale antal dyr må ikke overstige de i ansøgningen angivne værdier for hvert staldafsnit. 10. Fasefodring Der skal anvendes fasefodring på ejendommen. 11. Fytase Der skal anvendes fytase i alle foderblandinger. Fytase skal doseres, således at fosforindholdet i foderet reduceres og så foderteknologien som helhed kan betragtes som en renere teknologi. 12. Rengøring Emissioner fra staldene skal begrænses ved jævnlig rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre en miljømæssig hensigtsmæssig drift og indretning af virksomhedens staldanlæg. Den nye staldbygning placeres i samme kote som øvrige stalde og sænkes derfor lidt i terrænet. Bygningen opføres i samme materialer og farver som de øvrige staldbygninger på ejendommen. Vilkårene om fytase og fasefodring har til formål at forebygge et unødigt forbrug af fosfor og som følge heraf et unødigt fosforoverskud på markarealer. På godkendelsestidspunktet betragtes en renere foderteknologi som minimum at skulle opfylde Landsudvalget for Svin s seneste anbefalinger vedrørende anvendelse af fytase. Det er ikke fundet relevant at stille vilkår om overbrusning af stalde, idet ejer oplyser, at der i eksisterende stalde allerede er etableret overbrusning, dog undtaget de 12 sygestier i stald 1. Stalde til smågrise og slagtesvin over 20 kg, som er taget i brug efter 1. juli 2000, skal have overbrusning eller en lignende anordning, som kan regulere dyrenes kropstemperatur, jævnfør LOV nr. 104 af 14/02/2000, Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin. Samlet set vurderes driften og indretningen af staldanlægget at være miljømæssig forsvarlig

13 3.2 Ammoniakreducerende tiltag VILKÅR 13. Råprotein Det totale forbrug af råprotein på ejendommen må ikke overstige hvad der svarer til 2,87 FE x (105 kg 31 kg) x slagtesvin/år x 154,5 g råprotein/fe = kg råprotein/år. 14. Fast overdækning af gyllebeholder Der skal etableres fast overdækning af gyllebeholder, som oplyst i ansøgning. Efter omrøring, udkørsel og lignende aktivitet skal gyllebeholderen straks lukkes igen. Skader på overdækningen skal udbedres hurtigst muligt, således at overdækningen er helt tæt. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre at det generelle krav til reduktion af ammoniakemission overholdes. Gennem vilkår for drift af staldanlæg, som blandt andet indebærer fasefodring, forventes det, at den reelle ammoniakemission vil blive lavere end beregnet via ansøgningssystemet. Ved fasefodring anvendes der forskellige foderblandinger, afhængigt af dyrets størrelse. Foderets indhold af næringsstoffer optimeres til det konkrete vægtinterval, hvilket også indebærer optimal anvendelse af råprotein. Som et led i at reducere ammoniakemissionen er der desuden valgt delvist spaltegulv i forbindelse med nybyggeri og renovering, indsættelse af miljømoduler i stald 2 og 3, samt overdækning af den nye gyllebeholder. Da beregninger i ansøgningssystemet viser, at kravet til reduktion af ammoniakemission er overholdt, vurderes det, at det ikke er relevant at stille skærpede vilkår om ammoniakreducerende tiltag

14 3.3 Lugt VILKÅR 15. Lugtreducerende tiltag De lugtreducerende tiltag som er beskrevet i bilag 13 skal overholdes. 16. Redegørelse for lugtemission Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden redegør for staldanlæggets lugtemission, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomhedens staldanlæg er velbegrundede. Tilsynsmyndigheden kan efterfølgende påbyde, at virksomheden iværksætter lugtreducerende tiltag. 17. Gyllepumpning Udslusning af gylle skal foretages mandag-torsdag indenfor normal arbejdstid. 18. Service af ventilationsanlæg Service af husdyrbrugets ventilationssystem skal foregå årligt. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre omgivelserne mod uacceptable lugtgener. Da lugtberegningerne i ansøgningssystemet viser at geneafstandene ikke er overholdt, er der foretaget lugt reducerende tiltag og efterfølgende lavet en OML beregning. I den nye stald er lugtreducerende tiltag foretaget i form af valg af delvist spaltegulv og central ventilation med en afkast højde på minimum 9,9 meter og en afkasthastighed på 11 m/s. I Stald 1 reduceres antallet af stipladser til 12 sygestier. Alle afkast på stald 2 og 3 forlænges med henholdsvis 1,2 og 2,2 meter og der isættes miljømoduler. Miljømodulerne sender afkastluften højere op, hvorved lugtgenerne reduceres. Desuden omlægges 540 stipladser i stald 2 til delvist spaltegulv. Der er stillet vilkår om ovenstående i afsnit 3.1. OML beregningen viser at lugtpåvirkningen mindskes i forbindelse med udvidelsen, og at genekriterierne for byzone, samlet bebyggelse i landzone og enkelt boliger i landzone overholdes (Bilag 13). Der er overbrusning i alle stalde, hvilket giver en vis køling af staldene og kan påvirke dyrenes gødeadfærd, hvorved lugtgener fra staldene kan reduceres. Det primære formål med overbrusning er dog hensynet til dyrenes velfærd, hvilket ligger uden for rammerne af denne godkendelse. Da udpumpning at gylle kan give anledning til midlertidige lugtgener pga. brud på flydelaget udpumpes der ikke gylle fra stald til lager i weekenderne, og udenfor almindelig arbejdstid. Lugt beregningerne er baseret på gennemsnit, og i eksempelvis varme perioder kan lugten overstige det beregnede. Hvis der opstår problemer med lugt fra ejendommen, har tilsynsmyndigheden mulighed for at stille krav om en redegørelse fra virksomheden og om nødvendigt, at der skal iværksættes lugtreducerende tiltag. Den centrale ventilation gør det muligt på sigt at indsætte luftrensningsmoduler

15 3.4 Transport VILKÅR 19. Gylletransport Ved transport af flydende husdyrgødning på offentlig vej skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. VURDERING Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre Ballingvej 15 s omgivelser mod uacceptable transportgener. En stor del af gylletransporterne foregår gennem Hem By. Det er vurderet at dette er den mest hensigtsmæssige rute, og der er derfor ikke stillet vilkår om transportrute. Ejer oplyser at han så vidt muligt benytter lastbil ved kørsel gennem byen, og desuden tager hensyn til de bynære omgivelser ved ikke at køre gylle ud i weekenderne, hensynsfuld kørsel og gennem overvejelser angående vindretning i forhold til byen. Det vurderes at gener i forbindelse med transport af gylle gennem Hem by ikke øges væsentligt i forhold til nudrift situationen. I så- og høst sæsonen vil der forekomme transport udenfor normale arbejdstider. Det lokale vejnet omkring Ballingvej 15 vurderes at blive udsat for en lidt større belastning fra transporter af slagtedyr og gylletransporter, som udgår fra ejendommen. Der er gode tilkørselsforhold til ejendommen, og den øgede transport som følge af udvidelsen vurderes således ikke at påvirke omgivelserne væsentligt. Af samme grund vurderes vibrationsgener fra transporter ikke at give anledning til væsentlig påvirkning af omgivelserne

16 3.5 Støj VILKÅR 20. Støjemission Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i db(a), må i intet punkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier: Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn- & helligdage kl Alle dage kl Nabobeboelse* (ikke landbrug) 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Byzone 45 db(a) 40 db(a) 35 db(a) Områder for blandet bolig- og erhvervs-5bebyggelse db(a) 45 db(a) 40 db(a) *) Nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder. - Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden. - De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således: - For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 8 timer. - For aftenperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 1 time. - For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på ½ time. - Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. 21. Natlig støj Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 db(a). 22. Sæsonarbejde I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 db(a), dog i højst 6 uger. 23. Egenkontrol I tilfælde af berettiget klage over støj kan virksomheden påbydes at udføre egenkontrol af virksomhedens støjniveau. Kontrollen skal udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder, eller nyeste opdaterede version af denne

17 Viser kontrollen at der sker en uacceptabel støjpåvirkning, kan tilsynsmyndigheden på baggrund af en faglig vurdering, påbyde virksomheden at nedbringe støjniveauet. VURDERING Vilkårene i dette afsnit har til formål at sikre Ballingvej 15 s omgivelser mod uacceptable støjgener. Støj fra aktiviteter på ejendommen, såsom ventilation, indblæsning af korn til silo, foderfremstilling og intern transport vurderes ikke at medføre støjgener hos omkringboende. I dagtimerne kan der forekomme støj fra ind og udlevering af dyr. Skulle virksomheden give anledning til uacceptable støjgener, er der stillet vilkår om, at virksomheden kan påbydes egenkontrol og eventuel nedbringelse af støjniveau. Krav om egenkontrol af støjniveau kan kun fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at der sker en uacceptabel støjpåvirkning af omgivelserne. Ud fra staldanlæggets beliggenhed i forhold til nabobeboelser og det forventede niveau af støjende aktiviteter på ejendommen er det vurderet, at der ikke er grundlag for at stille særlige vilkår om støjreducerende tiltag og der forventes ikke gener i relation til støj fra ejendommen. Virksomhedens samlede støjemission vil i tilfælde af en vurdering af støj fra ejendommen blive vurderet ud fra Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj

18 3.6 Lysforhold VILKÅR 24. Lyskilder på ejendommen må ikke være rettet mod omkringboende, såfremt lyskilden ikke er afskærmet af bygninger, beplantning eller lignende. VURDERING Vilkår i dette afsnit har til formål at forebygge, at udvidelsen på Ballingvej 15 medfører, at husdyrbrugets belysningsforhold er til unødig gene for omgivelserne. Belysningen på gårdspladsen er skærmet fra omkringboende, og der ikke er belysning i nattetimerne. På grundlag af den eksisterende belysning på virksomheden, vurderes det, at der ikke vil forekomme gener hos omkringboende som følge af belysning på virksomheden

19 3.7 Gyllebeholdere og gyllehåndtering VILKÅR 25. Færdsel Risiko for påkørsel af gyllebeholdere skal minimeres gennem åbne tilog frakørselsforhold med plads til manøvrering af større vogntog. 26. Opsyn Al pumpning af gylle til og fra ejendommens gyllebeholdere skal ske ved konstant overvågning, således at eventuelle gyllespild kan opdages og minimeres hurtigst muligt. 27. Påfyldning af gyllevogne Ved pumpning af gylle fra gyllebeholdere skal der anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb. 28. Dødemandsknap Alle gyllepumper på ejendommen skal have en timer, således at gyllepumpen automatisk slår fra efter maksimalt 1 times pumpning. 29. Tænd/sluk kontakt Kontakter til alle gyllepumper skal placeres på en måde, eksempelvis i et lukket skab, der gør dem svært tilgængelige for uvedkommende (børn og dyr). 30. Jordvold Som angivet i ansøgningsmaterialet, skal der etableres en jordvold om den nye gyllebeholder. Placering og udformning skal aftales nærmere med Skive Kommune. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at forebygge spild og udslip af gylle. Vilkårene er formuleret på baggrund af en vurdering af, at der er størst sandsynlighed for gylleudslip og gyllespild ved 1) en kombination af defekt materiel og mangelfuldt opsyn ved gyllepumpning, 2) utilsigtet start af gyllepumper som følge af tekniske fejl eller force majeure og 3) påfyldning af gyllevogne. Der er ikke pumper på selve gyllebeholderen da der anvendes sugekran i forbindelse med udpumpning fra gyllebeholder. Ved udpumpning fra stald til lager vurderes det at ovenstående vilkår angående opsyn og timere på gyllepumper er tilstrækkeligt til at imødegå uheld. Der er desuden stillet vilkår om etablering af en jordvold ned mod Hem Bæk for at reducere risikoen for gylle udslip. Det vurderes, at overholdelse af vilkår for håndtering af gylle og gyllesystemet optimerer forebyggelsen af gylleudslip. Det bemærkes, at ejendommen fortsat er forpligtet til at overholde de generelle love og regler for husdyrbrug, herunder kravene i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, også hvis krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen er skærpede i forhold til vilkårene i denne godkendelse. Ansøger har fremsendt et lagerregnskab for husdyrgødning, som godtgør, at kravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet er overholdt. Det vurderes ikke på den baggrund at være relevant at stille vilkår om opbevaringskapacitet

20 3.8 Spildevand og overfladevand VILKÅR 31. Sanitært spildevand Ændringer i eksisterende nedsivningsanlæg eller etablering af ny spildevandsrensning skal forhåndsgodkendes af Skive Kommune. 32. Tagvand og overfladevand Ændringer i aflednings- og afløbsforhold for overfladevand, inklusiv tagvand, skal forhåndsgodkendes af Skive Kommune. VURDERING Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at forebygge og minimere risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand via spildevand og overfladevand. Der er ikke stillet vilkår om vask af maskiner, da disse rengøres på anden ejendom (Ballingvej 11). Sanitært spildevand på ejendommen ledes til godkendt nedsivningsanlæg, mens tagvand ledes til markdræn og derfra videre til Hem Bæk (bilag 6). Området omkring bygningerne er belagt med grus, dvs. overfladevandet nedsives direkte. Det vurderes at den nuværende håndtering af overflade-, tag- og spildevand er forsvarlig og i overensstemmelse med de på godkendelsestidspunktet gældende regler og kommunale forskrifter

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Krarupvej 29 7800 Skive v/frederik Sørensen Krarupvej 29 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse, Tranemarken 3, 7860 Spøttrup,

Tillæg til miljøgodkendelse, Tranemarken 3, 7860 Spøttrup, Tillæg til miljøgodkendelse, Tranemarken 3, 7860 Spøttrup, Tillæg til godkendelse meddelt den 29. juli 2009 Tillægget er meddelt den 28. november 2013 i Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse omfatter

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Miljøgodkendelse af Spøttrup Mark 7, 7860 Spøttrup v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7, 7860 Spøttrup,

Miljøgodkendelse af Spøttrup Mark 7, 7860 Spøttrup v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7, 7860 Spøttrup, Miljøgodkendelse af Spøttrup Mark 7, 7860 Spøttrup v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7, 7860 Spøttrup, efter 12, stk. 2 i Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Dokid.: 968119 Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4... Page 1 of 1 From: Karen Damgaard Hansen Sent: 04-08-2015 13:41:19 To: 'senord@sst.dk'; 'dn@dn.dk'; 'dnaarhus-sager@dn.dk'; 'post@sportsfiskerforbundet.dk'; 'lbt@sportsfiskerforbundet.dk'; 'ta@sportsfiskerforbundet.dk';

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Torben Sørensen Elstedvej 99, 8520 Lystrup Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning efter 19

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus Kommune har den 3. maj 2013 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup STENLILLE KOMMUNE Hovedgaden 60, 4295 Stenlille, tlf. 57 89 42 00, fax 57 89 42 69, gironr. 505 98 87, CVR-nr. 70261413 E-mail:post@stenlille.dk, Internet hjemmeside: www.stenlille.dk Udvalget for Teknik

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Tillæg nr. 29 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December 2006 J. nr. 8-52-6-2-24-05 Forslag til regionplantillæg nr. 29 til Regionplan

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge Per Sten Andersen Dato: 18-07-2012 Bjergbyvej 5 4520 Svinninge Sagsnr.: 12/34335 Sagsb.: Anne Duus Hausmann Dir.tlf.: 76 36 41 20 E-mail: landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse vedr. anmeldelse

Læs mere

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2015 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum Holger Møller Skjødt Ribevej 4 7171 Uldum Sendt via CVR nr. 13701245 til E-boks Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere