åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand A/S Salg af jord Forslag til udviklingsplan for Løgstør Forslag til udviklingsplan for Aars Planlægning for testpladser til serie 0-møller Limfjordsforbindelse ved Aalborg - VVM Redegørelse Endelig vedtagelse af tillæg til Spildevandsplan for nyt boligområde ved Tingvej Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan - Aggersund Syd Endelig vedtagelse af planlægning for ferieboliger langs kanalen ved feriecenter i Rønbjerg Endelig vedtagelse af planlægning for centerbygning ved feriecenter i Rønbjerg Endelig godkendelse af kommuneplantillæg for et boligområde ved Skøjtesøen i Aars Budgetopfølgning pr. 31. maj Budget Reguleret budgetramme Ekstraordinær efterregulering af selvbudgettering for Kvalitetsfondsmidler Idrætscenter Østermarken - anlægsbeviling til ventilationssystem Bevillingsmæssig behandling vedr. salg af areal i Vegger til Aars Boligforening Bevillingsmæssig behandling vedr. salg af areal i Gedsted til Aars Boligforening 2

3 Bevillingsmæssig behandling vedr. salg af areal i Havbro til Aars Boligforening Gedsted Varmeværk - Kommunegaranti 5 mio. kr Gedsted Vandværk - Kommunegaranti på 3 mio. kr Farsø Boligselskab - Skovbakke Alle 1 - optagelse af lån Retningslinier for annoncering ved salg af fast ejendom Udarbejdelse af kvalitetsstandard for misbrugsområdet Projekt Lanternen - centerfaciliteter i tilknytning til Løgstør Skole for skole, idræt, sundhed, kultur og fritid i Løgstør Fordeling af flygtninge Meddelelser Lukket - Byggesag i Løgstør Bevillingssag - Søndervang 4, Lukket - Idrætscenter Østermarken - Ejendomssag Lukket - Havneudvikling i Hvalpsund - havneudviklingsplan 462 3

4 Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand A/S Sagsnr.: 11/26723 Fraværende: Bilag: /11Åben Brev af 8. juli 2011 fra Vandselskabet /11Åben revisorerklæring om Vesthimmerlands Kommunes levering af administrative ydelser til Vesthimmerlands Vand A/S i regnskabsår /11Åben bilag til brev af 1. juni /11Åben brev af 1. juni 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk Forsyningsområdet blev den 1. januar 2010 udskilt i et særskilt aktieselskab Vesthimmerlands Vand A/S der ejes 100% af Vesthimmerlands Kommune. I forbindelse med oprettelse af aktieselskabet har der været en lang række økonomiske forhold, som skulle afklares. En lang række af disse økonomiske forhold er alle afklaret administrativt, idet der har været enighed mellem direktionen i vandselskabet og direktionen i Vesthimmerlands Kommune (møde den 22. februar 2011, hvor også bestyrelsesformand Jens Lauritzen deltog). På ét enkelt punkt har der ikke været muligt at opnå enighed. Det vedrører administrationsudgifterne for Kommunens revision PriceWaterhouseCoopers (PWC) har derfor været inddraget i arbejdet med henblik på at udarbejde en korrekt opgørelse. Denne opgørelse er sendt til Vandselskabet den 1. juni 2011 bilagt en specificeret opgørelse samt en revisorerklæring af 26. maj 2010 fra PWC. Materialet er vedlagt. Efter 5 i bekendtgørelse nr af 16. december 2009 skal den betaling, der aftales for varetagelse af de opgaver, der er nævnt i 3 fastsættes således, at den svarer til de direkte og indirekte omkostninger, der kan henføres til udførelsen af de pågældende opgaver. Såfremt der opkræves et mindre beløb end de direkte og indirekte omkostninger vil der være tale om et ulovligt tilskud til Vandselskabet. Vesthimmerlands Vand A/S har ved brev af 8. juli 2011 vedlagt - anmodet om et møde mellem bestyrelsen i Vesthimmerlands Vand A/S og Økonomiudvalget. På baggrund heraf er bestyrelsen inviteret til møde med Økonomiudvalget onsdag, den 17. august 2011, kl Senior Manager Ole Nielsen fra PWC deltager i dette møde. 5

6 Lovgrundlag Lov nr. 469 af 12. juni om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber Bekendtgørelse nr af 17. september 2010 om ændring af bekendtgørelse om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget. Økonomi Administrationsbidraget er opgjort til kr. og indarbejdet i den endelige opgørelse over det økonomiske mellemværende med Vandselskabet. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget fastsætter størrelsen af administrationsbidraget for Beslutning i Økonomiudvalget den Efter forhandling og ændrede opgørelsesprocenter og skøn fastsættes administrationsbidraget til kr. Jens Lauritzen og Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet. 6

7 186. Salg af jord Sagsnr.: 11/26753 Fraværende: Bilag: /11Åben Udskrift af protekol 31. marts, pkt 60.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk Byrådet vedtog i møde den 31. marts 2011 (punkt 60) at afhænde et areal på m2 til Vesthimmerlands Vand til brug for etablering af et regnvandsbassin. Vesthimmerlands Vand tilkendegav i den forbindelse kun at ville erhverve et mindre areal på ca m2 på trods af, at afløbsledningen der leder vand fra regnvandsbassinet til Herredsbækken er beliggende udenfor det areal som Vesthimmerlands Vand ønsker at erhverve. Byrådet vedtog efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget at afhænde "det store areal" til Vesthimmerlands Vand A/S. Vesthimmerlands Vand har ved brev af den 8. juli 2011 tilkendegivet at bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand står forundret overfor kommunens sagsfremstilling, hvor der som begrundelse for salget til vandselskabet nævnes at kommunen har været nødt til at erhverve en hel englod fra de tidligere private ejere. Bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand har vedtaget, at selskabet ikke kan overtage arealet på de anførte betingelser. Bestyrelsen foreslår i stedet, at vandselskabet køber det areal på ca m2, hvorpå bassinet er beliggende. Bestyrelsen tilkendegiver at ville købe arealet til gældende markedspris. Vesthimmerlands Vand A/S har ved brev af 8. juli 2011 foreslået, at sagen drøftes på et møde mellem bestyrelsen og Økonomiudvalget. På baggrund heraf er bestyrelsen inviteret til møde med Økonomiudvalget onsdag, den 17. august 2011, kl Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet. 7

8 Økonomi Arealet - det store areal - er tilbudt Vesthimmerlands Vand A/S til en pris på kr. Administrationen indstiller - at Byrådets beslutning af den 31. marts 2011 fastholdes. Beslutning i Økonomiudvalget den Borgmesteren bemyndiges til at foretage en forhandling med Vesthimmerlands Vand om prisfastsættelsen af jordstykket. Jens Lauritzen og Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet. 8

9 187. Forslag til udviklingsplan for Løgstør Sagsnr.: 10/40819 Fraværende: Bilag: /11Åben Udviklingsplan Løgstør - 3. udkast /11Åben VS: Kommunale investeringer i infrastruktur - Brev til byrådet vedr. vejinvesteringer.doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel Vesthimmerlands Kommune har sammen med COWI siden januar 2011 arbejdet med et forslag til udviklingsplan for Løgstør. I forløbet har der været arbejdet målrettet med inddragelse af borgere, interesseorganisationer og investorer. Der har bl.a. været afholdt 3 borgermøder i processen med at beskrive og afdække udvalgte planlægningsområder. Udviklingsplanen er et debatoplæg, der beskriver, hvordan de overordnede strukturer for udviklingen kan se ud. For Løgstør omfatter udviklingsplanen 4 byudviklingsprincipper: 1. En attraktiv midtby med et aktivt maritimt miljø (nedenfor skrænten), der indeholder følgende projekter: - Mulighed for bygning med offentlig funktion ved Toldboden - Plads ved Toldboden bevares - fleksibel indretning - Mulighed for sammenhængende promenade langs havnen - Mulighed for bynær marina ved "Falcken" og posthuset - Mulighed for ny stor marina i østlig del af byen - Videreførsel af Blindebomsgade til Limfjordsvej - Etablering af ny banepark ved parkering - Omdannelse af "makrelfabrikken" til boliger - Bedre forbindelse mellem by og havn - Udarbejdelse af bevarende lokalplan for udvalgt område i den gamle købstad 2. En attraktiv og moderne bosætningsby (ovenfor skrænten), der indeholder følgende projekter: - Etablering af hjertestier og aktivitetsspots - Boligudbygning nær skole og idrætsfaciliteter - Muligheder for nye boligområder i den østlige del af byen 3. En flot og nem by at komme til og komme rundt i, der indeholder følgende projekter: - Bedre fremkommelighed på Grønbækvej - Bedre muligheder for parkering ved større arrangementer 9

10 - Omlægning af bustrafik og flytning af rutebilstation - Bedre trafikafvikling Bredgade/Havnevej - Mulighed for gadeforskønnelse af Bredgade 4. Natur og kultur som rammen om det gode liv, der indeholder følgende projekter: - Forbedre de bynære naturområder - Formidling af natur- og kulturvandringer langs hjertestierne og øvrige stier - Sikre mulighed for udvidelse af campingpladsen Udviklingsplanen forventes efter politisk behandling fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 7. september til den 2. november 2011, hvor der planlægges afholdt et borgermøde den 26. september 2011, hvor udviklingsplanen fremlægges. Det er vigtigt, at understrege, at udviklingsplanen er et debatoplæg, der beskriver, hvordan de overordnede strukturer for udviklingen kan se ud. Udviklingsplanen er således ikke udtryk for et færdigt design, men beskriver en række projekter som skal viderebearbejdes i arbejdet med en mere detaljeret planlægning. Lovgrundlag Planloven. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgifter til udarbejdelse af udviklingsplanen afholdes af kontoen for overordnet planlægning. Administrationen indstiller - at udviklingsplanen godkendes og fremlægges til offentlig debat. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. Vedtaget som indstillet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. Uanset hvilke planer man tænker, anbefaler Sundhedsudvalget, at tilgængelighed indgår som en naturlig del af planlægningen. 10

11 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orientering godkendt. Beslutning i Socialudvalget den Indstillingen godkendt Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Indstilling godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med tilføjelse af, at det pointeres der er tale om et idémateriale. 11

12 188. Forslag til udviklingsplan for Aars Sagsnr.: 10/40819 Fraværende: Bilag: /11Åben Udviklingsplan Aars - 3. udkast /11Åben Henvendelse fra Aars Erhvervsråd og Aars Handelsforening.pdf /11Åben VS: Kommunale investeringer i infrastruktur - Brev til byrådet vedr. vejinvesteringer.doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel Vesthimmerlands Kommune har sammen med COWI siden januar 2011 arbejdet med et forslag til udviklingsplan for Aars. I forløbet har der været arbejdet målrettet med inddragelse af borgere, interesseorganisationer og investorer. Der har bl.a. været afholdt 3 borgermøder i processen med at beskrive og afdække udvalgte planlægningsområder. Udviklingsplanen er et debatoplæg, der beskriver, hvordan de overordnede strukturer for udviklingen kan se ud. For Aars omfatter udviklingsplanen 5 planlægningsområder: 1. planlægning for infrastruktur, der indeholder følgende projekter: - Omfartsvej mellem Aggersundvej og Løgstørvej - Bedre trafikbetjening mellem Roldvej og Aggersundvej - Forbedring af stinet og etablering af cykelmotorveje - Hvalpsundbane omdannes til cykelmotorvej - Ringvejsystem videreudvikles i forbindelse med udvikling af erhverv - Jyllandsgade som del af centerring - Søndergade - Kompaktterminal ved den eksisterende busstation 2. planlægning for erhverv og uddannelse, der indeholder følgende projekter: - Erhvervsudvikling for byerhverv i midtbyen - Fortsat erhvervsudvikling ved Industrivej - Mulighed for erhvervsudvikling mellem Aggersundvej og Roldvej - Udvidelsesmuligheder for byens ungdomsuddannelser - Plads til ny folkeskole på sigt 3. planlægning for boliger, der indeholder følgende projekter: - Fortætning af bymidten - Nye boligområder ved Stenildvad og Hans Egedes Vej 12

13 4. planlægning for natur og bevægelse, der indeholder følgende projekter: - Klimapark - Klimaring - "Rundt om Aars" - Rekreativ sti langs Aars Grøft 5. planlægning for midtbyen, der indeholder følgende projekter: - Mulighed for butiksudvikling - Fortætningsområde - Jyllandsgade som del af mini centerring - Flere parkeringspladser i tilknytning til Søndergade - Omdannelse af Præstegårdsvej - Omdannelse af Dyreskuepladsen og Arlagrunden - Kompaktterminal Udviklingsplanen forventes efter politisk behandling fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 7. september til den 2. november 2011, hvor der planlægges afholdt et borgermøde den 20. september 2011, hvor udviklingsplanen fremlægges. Det er vigtigt, at understrege, at udviklingsplanen er et debatoplæg, der beskriver, hvordan de overordnede strukturer for udviklingen kan se ud. Udviklingsplanen er således ikke udtryk for et færdigt design, men beskriver en række projekter som skal viderebearbejdes i arbejdet med en mere detaljeret planlægning. Lovgrundlag Planloven. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgifter til udarbejdelse af udviklingsplanen afholdes af kontoen for overordnet planlægning Administrationen indstiller - at udviklingsplanen godkendes og fremlægges til offentlig debat. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. Vedtaget som indstillet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. 13

14 Uanset hvilke planer man tænker, anbefaler Sundhedsudvalget, at tilgængelighed indgår som en naturlig del af planlægningen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orientering godkendt. Beslutning i Socialudvalget den Indstillingen godkendt Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Indstilling godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med tilføjelse af, at det pointeres der er tale om et idémateriale. 14

15 189. Planlægning for testpladser til serie 0-møller Sagsnr.: 09/18687 Fraværende: Bilag: /11Åben Høringsbrev fra Naturstyrelsen /11Åben Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod beskåret til VHK /11Åben Miljøvurdering af "rapport om planlægning for testpladser til serie 0-mølle frem mod 2020" - beskåret til VHK /11Åben Sammenfatning.pdf /11Åben Beskåret ansøgning fra Vattenfall /11Åben Kommentarer fra Vattenfall Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel I 2009 tilkendegav Vesthimmerlands Kommune en positiv interesse overfor Byog Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) for at placere et testcenter for store vindmøller i Nørrekær Enge. Naturstyrelsen har offentliggjort "Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020" med tilhørende miljøvurdering. Høringsfristen udløber den 31. august Der har været afholdt møde med Naturstyrelsen den 9. august Der orienteres kort herom på Økonomiudvalgsmødet (herunder bl.a. reduktion af areal, lysmarkering og VE-loven). Forud for høringen er gennemført et arbejde, som kan skitseres i følgende hovedfaser: Screening af arealer i hele landet ud fra de kriterier som testpladser til serie 0-møller skal opfylde - i alt 197 arealer. Scoping af 68 potentielt egnede arealer, som opfylder de objektive kriterier og som vindmølleindustrien har vurderet ud fra vindtekniske krav. Udarbejdelse af vedlagte rapport og miljøvurdering som peger på 24 potentielt egnede arealer. De 24 arealer vil efterfølgende blive vurderet på baggrund af høringsbidragene. Høringen kan medføre, at nogle arealer må udgå. Den videres proces fremgår af det efterfølgende samt rapportens afsnit 9. Den samlede rapport og miljøvurdering findes på Naturstyrelsens hjemmeside: 15

16 - de vedlagte bilag er sammenklippet og omhandler kun forhold vedrørende Vesthimmerlands Kommune. Som det fremgår af materialet er der identificeret 24 mulige områder til opstilling af serie 0-møller, hvoraf 1 er beliggende ved Nørrekær Enge, øst for Tolstrup i Vesthimmerlands Kommune. Målet er at finde plads til serie 0-møller med en totalhøjde på op til meter. Den samlede analyse af de 24 områder er gennemført med henblik på at finde plads til så mange møller som muligt, viser at det vil være muligt at opstille i alt: møller på 250 meter i 10 mulige områder samt møller på 200 meter i 14 mulige områder Det vil sige i alt minimum 48 møller og maks. 117 møller på meter i 24 mulige områder. Da der er tale om vindmøller over 150 meter, vil det være Naturstyrelsen, som udarbejder kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. De nye grænseværdier for lavfrekvent støj vil komme til at gælde for serie 0-møller. Området i Vesthimmerlands Kommune (ID-nr. 16 Øst for Tolstrup) kan rumme 2-6 møller med en totalhøjde på op til 250 meter eller 2-18 møller med en totalhøjde på op til 200 meter. Administrationen har følgende bemærkninger til området: At området i kommuneplan for Vesthimmerlands Kommune er udlagt som muligt vindmølleområde, hvor den videre planlægning skal ske i samarbejde med Aalborg Kommune, dog vil der kunne planlægges for et projekt vinkelret på eksisterende vindmøllepark i Vesthimmerlands Kommune. At transportruterne fastlægges og vurderes i efterfølgende VVM, hvor der bør være fokus på vejadgang og trafiksikkerhed. Der skal stilles krav om vejsyn herunder indgåelse af aftaler om udbedring af evt. påførte skader på vejnettet. At området, der omfatter eksisterende vindmøllepark (Nørrekær Enge - opført i 2009) udgår af Naturstyrelsens forslag til områdeafgrænsning. Der bør også være så stor afstand til de eksisterende vindmøller, at energiudnyttelsen ikke forringes. 16 At der i Vesthimmerlands Kommune arbejdes med godkendelse af stor kyllingefarm beliggende på Nørrekærsvej (matr.nr. 158F og 162D, begge Nørrekær Enge, Næsborg). Kyllingefarmen forventes at få et bebygget areal på 2 x m2. At gener fra belysning skal fastlægges og vurderes i efterfølgende VVM, idet der er krav om at møllerne afmærkes med højintensivt lys på højeste

17 sted. At støjforhold - herunder også kommende krav vedr. lavfrekvent støj fastlægges og vurderes i efterfølgende VVM. Det er kommunens erfaring, at på trods af at støjniveauet overholdes generer støjen naboer, der påvirkes af db(a). Ved større (højere) møller forventes derfor en yderligere spredning af støjen. Området er beliggende indenfor fjernbeskyttelseszone for Næsborg Kirke, jævnfør kommuneplanen for Vesthimmerlands Kommune. Det skal derfor i efterfølgende VVM fastlægges og vurderes at opførelse af serie 0-møller ikke tilsidesætter hensynet til kirkens betydning som monument i landskabet. Der er risiko for at placering af møllerne forudsætter dispensationer fra naturbeskyttelseslovens 3. I tidligere vindmøllesager har Vesthimmerlands Kommune stillet krav om etablering af erstatningsnatur. 17 Vattenfall har fremsendt ansøgning (modtaget den 29. juni 2011) om udvidelse af vindmølleområdet ved Nørrekær Enge for opførelse af yderligere 16 vindmøller i 2 rækker. Der er således 2 uafhængige projekter inden for næsten samme område. Vattenfalls ansøgning (med reducerede bilag) vedlægges som bilag, men forventes først behandlet på et senere møde. I den sammenhæng kan oplyses, at Naturstyrelsen i forbindelse med planlægningen for prototypetestmøller har frasorteret områder, hvor anden vindmølleplanlægning var igangsat. I forhold til den videre proces tilvejebringer kommunen på baggrund af godkendelse fra Naturstyrelsen kommuneplantillæg (retningslinjer) og lokalplan (evt. landzonetilladelse). Naturstyrelsen udarbejder kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for vindmølleprojektet, da der er tale om møller over 150 m. Vesthimmerlands Kommune kan i forbindelse med en anmeldelse om opstilling af testmøller meddele afslag til bygherren ud fra miljø- og planmæssige begrundelser, hvorved projektet og herunder VVM-sagen stopper. Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet. Hvis der ikke er saglig begrundelse for afslaget, er Naturstyrelsen forpligtet til at forsætte planlægningen. Lovgrundlag Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi

18 Sagen forventes ikke af få økonomiske konsekvenser for Vesthimmerlands Kommune. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at der udarbejdes et høringssvar jævnfør ovennævnte bemærkninger. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at udkast til høringssvar udarbejdes før behandling i Byrådet. 18

19 Limfjordsforbindelse ved Aalborg - VVM Redegørelse Sagsnr.: 11/26363 Fraværende: Bilag: /11Åben Nyhedsbrev juni 2011, Vejdirektoratet /11Åben Uddrag af sammenfattende rapport - rapport Limfjordsforbindelse Sagsfremstilling Sagsansvarlig: Merete Bach Hansen Vejdirektoratet har nu afsluttet VVM-undersøgelsen for en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg. Resultatet af undersøgelsen er beskrevet i en VVM-redegørelse, der fremlægges til en offentlig høring i perioden 27. juni 2002 til 31. august 2011, jf. bilag Nyhedsbrev juni 2011 fra Vejdirektoratet. VVM-redegørelsen består af 3 rapporter, der alle er tilgængelig på Vejdirektoratets hjemmeside: vejdirektoratet.dk/limfjorden. Nordjyllands Amt, Aalborg kommune og Vejdirektoratet påbegyndte i 2005/2006 planlægningen af den 3. Limfjordsforbindelse. I slutningen af 2006 stod det dog klart at planarbejdet ikke kunne færdiggøres inden udgangen af 2006, hvor Amtet blev nedlagt. Nordjyllands amt besluttede derfor at anmode Staten om at færdiggøre VVM-undersøgelsen for den 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg. Med aftalen på trafikområdet fra januar 2009 mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance var der enighed om at afslutte VVM-redegørelsen for en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg. VVM-redegørelsen indeholder som tidligere 3 forslag til en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg: 19 2 vestlige forslag: Egholmlinjen og Lindholmlinjen, samt et østligt forslag med udbygning af E45 og en ny paralleltunnel. Forslagene er vurderet med hensyn til trafikale, støjmæssige, visuelle, miljømæssige og økonomiske konsekvenser. Uddrag af den sammenfattende rapport - rapport 379 side med en sammenfattende vurdering af forslagene er bilagt denne sagsfremstilling, jf. bilag Uddrag af sammenfattende rapport - rapport 379. Sammenlægningsudvalget for Vesthimmerlands Kommune har i forbindelse med Amtets høring i 2006 udtalt, at "Vesthimmerlands Kommune med baggrund i vores geografiske placering i den vestlige del af amtet gerne vil anbefale en vestlig forbindelse. Det skal præciseres, at Vesthimmerlands Kommune

20 foretrækker en broløsning". Vejdirektoratet præsenterer VVM-redegørelsen på et borgermøde i Europa-hallen i Aalborg torsdag den 18. august 2011 kl. 19. Efter den offentlige høring vil Vejdirektoratet behandle høringssvarene og udarbejde en indstilling til Transportministeren. Lovgrundlag Planloven - LBK nr. 937 af 24/ Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at sammenlægningsudvalgets bemærkninger fra 2006 genfremsendes med den tilføjelse at en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg ikke må forhindre og eller udsætte en stærkt tiltrængt opgradering af forbindelsen ved Aggersund. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tilkendegiver, at der ønskes en vestlig forbindelse over Egholm - med den tilføjelse at en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg ikke må være på bekostning af en tidssvarende forbindelse ved Aggersund jævnfør prioritering i KKR Nordjylland. 20

21 191. Endelig vedtagelse af tillæg til Spildevandsplan for nyt boligområde ved Tingvej Sagsnr.: 11/9939 Fraværende: Jens Lauritzen Bilag: /11Åben Tillæg til spildevandsplan Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lise B. Harbo Administrationen har udarbejdet et tillæg til spildevandsplan for den tidligere Farsø Kommune. Tillæggets område udgøres af et nyt boligområde ved Tingvej, Hvalpsund. Ved vedtagelse af tillægget til spildevandsplanen inddrages området i offentlig kloakeret område. Spildevandet ledes til Stistrup Renseanlæg til rensning og efterfølgende udledning i Limfjorden. Overfladevandet udledes til eksisterende brønd med afløb til Louns Sø. Kloakeringen udføres af grundejer for Vesthimmerlands Vand A/S. Tillægget har været i høring i 4 uger. Der er ikke kommet bemærkninger. Lovgrundlag Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 3. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutralt Administrationen indstiller - at tillægget godkendes endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. 21

22 Klavs Bojsen og Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet. 22

23 192. Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan - Aggersund Syd Sagsnr.: 11/8348 Fraværende: Jens Lauritzen Bilag: /11Åben Tillæg til spildevandsplan for Digevej Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lise B. Harbo Administrationen har udarbejdet et tillæg til spildevandsplan for den tidligere Løgstør Kommune. Tillæggets område udgøres af Digevej, Aggersund Syd. Ved vedtagelse af tillægget separatkloakeres området, og det lille biologiske renseanlæg Aggersund Syd nedlægges. Spildevandet ledes til Løgstør Renseanlæg til rensning og efterfølgende udledning i Limfjorden. Overfladevandet udledes til Limfjorden. Forslaget har nu været i offentlig høring i 4 uger, hvor der ikke er kommet indsigelser. Lovgrundlag Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 3. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at tillægget vedtages endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Klavs Bojsen og Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den

24 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet. 24

25 193. Endelig vedtagelse af planlægning for ferieboliger langs kanalen ved feriecenter i Rønbjerg Sagsnr.: 10/29334 Fraværende: Jens Lauritzen Bilag: 61673/11 Åben Forslag til lokalplan nr /11Åben Høringssvar fra Ole Høgh Sørensen /11Åben Oversigt over høringssvar og forvaltningens indstilling Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Forslag til lokalplan nr er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra Dayz Resort, Rønbjerg. Planforslaget har været i offentlig høring, og der er indkommet et høringssvar, som Byrådet bedes tage stilling til. Forvaltningen indstiller, at planen vedtages endeligt uden ændringer, da høringssvaret ikke vedrører planens indhold konkret. Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af 8 nye ferieboliger langs kanalen ved feriecentret i Rønbjerg. Der ønskes at skabe et attraktivt kanalmiljø omkring området nordvest for centerbygningen. Ferieboligerne skal være af samme karakter, som de allerede eksisterende ferieboliger i lokalplanområdets modsatte side af kanalen. Området er for nuværende omfattet af lokalplan nr F1 som delområde C2. Området må i henhold til lokalplan nr F1 ikke bebygges. Forslag til lokalplan nr kan rummes indenfor kommuneplanens rammebestemmelser. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutralt Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer. 25

26 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet. 26

27 194. Endelig vedtagelse af planlægning for centerbygning ved feriecenter i Rønbjerg Sagsnr.: 10/35193 Fraværende: Jens Lauritzen Bilag: 61671/11 Åben Forslag til lokalplan nr /11Åben Høringssvar fra Ole Høgh Sørensen /11Åben Oversigt over høringssvar og forvaltningens indstilling Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Forslag til lokalplan nr er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra Dayz Resorts, Rønbjerg. Planforslaget har været i offentlig høring, og der er indkommet et høringssvar, som Byrådet bedes tage stilling til. Forvaltningen indstiller, at planen vedtages endeligt uden ændringer, da høringssvaret ikke vedrører planens indhold konkret. Lokalplanens formål er at give mulighed for en udvidelse af eksisterende centerbygning ved Dayz Resorts. Formålet er at gøre det muligt, at centerbygningen kan udvides med 2000 m². Dayz Resorts planlægger i første omgang ca m² aktivitetsbygning. De resterende 1000 m² kan løbende bebygges i takt med at krav til drift, aktiviteter og faciliteter ændrer sig. Ved gennemførelse af denne lokalplan vil det blive muligt at have alle aktivitetsfunktioner samlet under ét tag, hvilket giver en mere hensigtsmæssig placering i forhold til den samlede bebyggelse. Der åbnes i denne lokalplan alene mulighed for udvidelse af centerets aktivitetsfaciliteter, og ikke udvidelse af centrets overnatningsmuligheder. Området er for nuværende omfattet af lokalplan nr F1 som delområde A1 og A2. Anvendelsen i eksisterende lokalplan er indendørs og udendørs fritids- og sportsaktiviteter. Forslag til lokalplan nr kan rummes indenfor kommuneplanens rammebestemmelser. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutralt 27

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 038. Høringssvar til planlægning for testpladser til prototypemøller 83 039. Testpladser til Serie

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 025. Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012 3 026. Overførsel af anlægsmidler fra 2011 til

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Borgermøde 9. juni 2015

Borgermøde 9. juni 2015 1 Borgermøde 9. juni 2015 Udvikling af Børne- og skoleområdet Side 1 2 Børnetal - 2020/2021 Almenklasser 2011-2012 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Toppedalskolen 223 185 186

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Spørgsmål fra Økonomiudvalgsmedlem - aflæggelse af halvårsregnskaber 3 002. Godkendelse af

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere