åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand A/S Salg af jord Forslag til udviklingsplan for Løgstør Forslag til udviklingsplan for Aars Planlægning for testpladser til serie 0-møller Limfjordsforbindelse ved Aalborg - VVM Redegørelse Endelig vedtagelse af tillæg til Spildevandsplan for nyt boligområde ved Tingvej Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan - Aggersund Syd Endelig vedtagelse af planlægning for ferieboliger langs kanalen ved feriecenter i Rønbjerg Endelig vedtagelse af planlægning for centerbygning ved feriecenter i Rønbjerg Endelig godkendelse af kommuneplantillæg for et boligområde ved Skøjtesøen i Aars Budgetopfølgning pr. 31. maj Budget Reguleret budgetramme Ekstraordinær efterregulering af selvbudgettering for Kvalitetsfondsmidler Idrætscenter Østermarken - anlægsbeviling til ventilationssystem Bevillingsmæssig behandling vedr. salg af areal i Vegger til Aars Boligforening Bevillingsmæssig behandling vedr. salg af areal i Gedsted til Aars Boligforening 2

3 Bevillingsmæssig behandling vedr. salg af areal i Havbro til Aars Boligforening Gedsted Varmeværk - Kommunegaranti 5 mio. kr Gedsted Vandværk - Kommunegaranti på 3 mio. kr Farsø Boligselskab - Skovbakke Alle 1 - optagelse af lån Retningslinier for annoncering ved salg af fast ejendom Udarbejdelse af kvalitetsstandard for misbrugsområdet Projekt Lanternen - centerfaciliteter i tilknytning til Løgstør Skole for skole, idræt, sundhed, kultur og fritid i Løgstør Fordeling af flygtninge Meddelelser Lukket - Byggesag i Løgstør Bevillingssag - Søndervang 4, Lukket - Idrætscenter Østermarken - Ejendomssag Lukket - Havneudvikling i Hvalpsund - havneudviklingsplan 462 3

4 Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand A/S Sagsnr.: 11/26723 Fraværende: Bilag: /11Åben Brev af 8. juli 2011 fra Vandselskabet /11Åben revisorerklæring om Vesthimmerlands Kommunes levering af administrative ydelser til Vesthimmerlands Vand A/S i regnskabsår /11Åben bilag til brev af 1. juni /11Åben brev af 1. juni 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk Forsyningsområdet blev den 1. januar 2010 udskilt i et særskilt aktieselskab Vesthimmerlands Vand A/S der ejes 100% af Vesthimmerlands Kommune. I forbindelse med oprettelse af aktieselskabet har der været en lang række økonomiske forhold, som skulle afklares. En lang række af disse økonomiske forhold er alle afklaret administrativt, idet der har været enighed mellem direktionen i vandselskabet og direktionen i Vesthimmerlands Kommune (møde den 22. februar 2011, hvor også bestyrelsesformand Jens Lauritzen deltog). På ét enkelt punkt har der ikke været muligt at opnå enighed. Det vedrører administrationsudgifterne for Kommunens revision PriceWaterhouseCoopers (PWC) har derfor været inddraget i arbejdet med henblik på at udarbejde en korrekt opgørelse. Denne opgørelse er sendt til Vandselskabet den 1. juni 2011 bilagt en specificeret opgørelse samt en revisorerklæring af 26. maj 2010 fra PWC. Materialet er vedlagt. Efter 5 i bekendtgørelse nr af 16. december 2009 skal den betaling, der aftales for varetagelse af de opgaver, der er nævnt i 3 fastsættes således, at den svarer til de direkte og indirekte omkostninger, der kan henføres til udførelsen af de pågældende opgaver. Såfremt der opkræves et mindre beløb end de direkte og indirekte omkostninger vil der være tale om et ulovligt tilskud til Vandselskabet. Vesthimmerlands Vand A/S har ved brev af 8. juli 2011 vedlagt - anmodet om et møde mellem bestyrelsen i Vesthimmerlands Vand A/S og Økonomiudvalget. På baggrund heraf er bestyrelsen inviteret til møde med Økonomiudvalget onsdag, den 17. august 2011, kl Senior Manager Ole Nielsen fra PWC deltager i dette møde. 5

6 Lovgrundlag Lov nr. 469 af 12. juni om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber Bekendtgørelse nr af 17. september 2010 om ændring af bekendtgørelse om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget. Økonomi Administrationsbidraget er opgjort til kr. og indarbejdet i den endelige opgørelse over det økonomiske mellemværende med Vandselskabet. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget fastsætter størrelsen af administrationsbidraget for Beslutning i Økonomiudvalget den Efter forhandling og ændrede opgørelsesprocenter og skøn fastsættes administrationsbidraget til kr. Jens Lauritzen og Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet. 6

7 186. Salg af jord Sagsnr.: 11/26753 Fraværende: Bilag: /11Åben Udskrift af protekol 31. marts, pkt 60.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk Byrådet vedtog i møde den 31. marts 2011 (punkt 60) at afhænde et areal på m2 til Vesthimmerlands Vand til brug for etablering af et regnvandsbassin. Vesthimmerlands Vand tilkendegav i den forbindelse kun at ville erhverve et mindre areal på ca m2 på trods af, at afløbsledningen der leder vand fra regnvandsbassinet til Herredsbækken er beliggende udenfor det areal som Vesthimmerlands Vand ønsker at erhverve. Byrådet vedtog efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget at afhænde "det store areal" til Vesthimmerlands Vand A/S. Vesthimmerlands Vand har ved brev af den 8. juli 2011 tilkendegivet at bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand står forundret overfor kommunens sagsfremstilling, hvor der som begrundelse for salget til vandselskabet nævnes at kommunen har været nødt til at erhverve en hel englod fra de tidligere private ejere. Bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand har vedtaget, at selskabet ikke kan overtage arealet på de anførte betingelser. Bestyrelsen foreslår i stedet, at vandselskabet køber det areal på ca m2, hvorpå bassinet er beliggende. Bestyrelsen tilkendegiver at ville købe arealet til gældende markedspris. Vesthimmerlands Vand A/S har ved brev af 8. juli 2011 foreslået, at sagen drøftes på et møde mellem bestyrelsen og Økonomiudvalget. På baggrund heraf er bestyrelsen inviteret til møde med Økonomiudvalget onsdag, den 17. august 2011, kl Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet. 7

8 Økonomi Arealet - det store areal - er tilbudt Vesthimmerlands Vand A/S til en pris på kr. Administrationen indstiller - at Byrådets beslutning af den 31. marts 2011 fastholdes. Beslutning i Økonomiudvalget den Borgmesteren bemyndiges til at foretage en forhandling med Vesthimmerlands Vand om prisfastsættelsen af jordstykket. Jens Lauritzen og Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet. 8

9 187. Forslag til udviklingsplan for Løgstør Sagsnr.: 10/40819 Fraværende: Bilag: /11Åben Udviklingsplan Løgstør - 3. udkast /11Åben VS: Kommunale investeringer i infrastruktur - Brev til byrådet vedr. vejinvesteringer.doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel Vesthimmerlands Kommune har sammen med COWI siden januar 2011 arbejdet med et forslag til udviklingsplan for Løgstør. I forløbet har der været arbejdet målrettet med inddragelse af borgere, interesseorganisationer og investorer. Der har bl.a. været afholdt 3 borgermøder i processen med at beskrive og afdække udvalgte planlægningsområder. Udviklingsplanen er et debatoplæg, der beskriver, hvordan de overordnede strukturer for udviklingen kan se ud. For Løgstør omfatter udviklingsplanen 4 byudviklingsprincipper: 1. En attraktiv midtby med et aktivt maritimt miljø (nedenfor skrænten), der indeholder følgende projekter: - Mulighed for bygning med offentlig funktion ved Toldboden - Plads ved Toldboden bevares - fleksibel indretning - Mulighed for sammenhængende promenade langs havnen - Mulighed for bynær marina ved "Falcken" og posthuset - Mulighed for ny stor marina i østlig del af byen - Videreførsel af Blindebomsgade til Limfjordsvej - Etablering af ny banepark ved parkering - Omdannelse af "makrelfabrikken" til boliger - Bedre forbindelse mellem by og havn - Udarbejdelse af bevarende lokalplan for udvalgt område i den gamle købstad 2. En attraktiv og moderne bosætningsby (ovenfor skrænten), der indeholder følgende projekter: - Etablering af hjertestier og aktivitetsspots - Boligudbygning nær skole og idrætsfaciliteter - Muligheder for nye boligområder i den østlige del af byen 3. En flot og nem by at komme til og komme rundt i, der indeholder følgende projekter: - Bedre fremkommelighed på Grønbækvej - Bedre muligheder for parkering ved større arrangementer 9

10 - Omlægning af bustrafik og flytning af rutebilstation - Bedre trafikafvikling Bredgade/Havnevej - Mulighed for gadeforskønnelse af Bredgade 4. Natur og kultur som rammen om det gode liv, der indeholder følgende projekter: - Forbedre de bynære naturområder - Formidling af natur- og kulturvandringer langs hjertestierne og øvrige stier - Sikre mulighed for udvidelse af campingpladsen Udviklingsplanen forventes efter politisk behandling fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 7. september til den 2. november 2011, hvor der planlægges afholdt et borgermøde den 26. september 2011, hvor udviklingsplanen fremlægges. Det er vigtigt, at understrege, at udviklingsplanen er et debatoplæg, der beskriver, hvordan de overordnede strukturer for udviklingen kan se ud. Udviklingsplanen er således ikke udtryk for et færdigt design, men beskriver en række projekter som skal viderebearbejdes i arbejdet med en mere detaljeret planlægning. Lovgrundlag Planloven. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgifter til udarbejdelse af udviklingsplanen afholdes af kontoen for overordnet planlægning. Administrationen indstiller - at udviklingsplanen godkendes og fremlægges til offentlig debat. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. Vedtaget som indstillet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. Uanset hvilke planer man tænker, anbefaler Sundhedsudvalget, at tilgængelighed indgår som en naturlig del af planlægningen. 10

11 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orientering godkendt. Beslutning i Socialudvalget den Indstillingen godkendt Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Indstilling godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med tilføjelse af, at det pointeres der er tale om et idémateriale. 11

12 188. Forslag til udviklingsplan for Aars Sagsnr.: 10/40819 Fraværende: Bilag: /11Åben Udviklingsplan Aars - 3. udkast /11Åben Henvendelse fra Aars Erhvervsråd og Aars Handelsforening.pdf /11Åben VS: Kommunale investeringer i infrastruktur - Brev til byrådet vedr. vejinvesteringer.doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel Vesthimmerlands Kommune har sammen med COWI siden januar 2011 arbejdet med et forslag til udviklingsplan for Aars. I forløbet har der været arbejdet målrettet med inddragelse af borgere, interesseorganisationer og investorer. Der har bl.a. været afholdt 3 borgermøder i processen med at beskrive og afdække udvalgte planlægningsområder. Udviklingsplanen er et debatoplæg, der beskriver, hvordan de overordnede strukturer for udviklingen kan se ud. For Aars omfatter udviklingsplanen 5 planlægningsområder: 1. planlægning for infrastruktur, der indeholder følgende projekter: - Omfartsvej mellem Aggersundvej og Løgstørvej - Bedre trafikbetjening mellem Roldvej og Aggersundvej - Forbedring af stinet og etablering af cykelmotorveje - Hvalpsundbane omdannes til cykelmotorvej - Ringvejsystem videreudvikles i forbindelse med udvikling af erhverv - Jyllandsgade som del af centerring - Søndergade - Kompaktterminal ved den eksisterende busstation 2. planlægning for erhverv og uddannelse, der indeholder følgende projekter: - Erhvervsudvikling for byerhverv i midtbyen - Fortsat erhvervsudvikling ved Industrivej - Mulighed for erhvervsudvikling mellem Aggersundvej og Roldvej - Udvidelsesmuligheder for byens ungdomsuddannelser - Plads til ny folkeskole på sigt 3. planlægning for boliger, der indeholder følgende projekter: - Fortætning af bymidten - Nye boligområder ved Stenildvad og Hans Egedes Vej 12

13 4. planlægning for natur og bevægelse, der indeholder følgende projekter: - Klimapark - Klimaring - "Rundt om Aars" - Rekreativ sti langs Aars Grøft 5. planlægning for midtbyen, der indeholder følgende projekter: - Mulighed for butiksudvikling - Fortætningsområde - Jyllandsgade som del af mini centerring - Flere parkeringspladser i tilknytning til Søndergade - Omdannelse af Præstegårdsvej - Omdannelse af Dyreskuepladsen og Arlagrunden - Kompaktterminal Udviklingsplanen forventes efter politisk behandling fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 7. september til den 2. november 2011, hvor der planlægges afholdt et borgermøde den 20. september 2011, hvor udviklingsplanen fremlægges. Det er vigtigt, at understrege, at udviklingsplanen er et debatoplæg, der beskriver, hvordan de overordnede strukturer for udviklingen kan se ud. Udviklingsplanen er således ikke udtryk for et færdigt design, men beskriver en række projekter som skal viderebearbejdes i arbejdet med en mere detaljeret planlægning. Lovgrundlag Planloven. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgifter til udarbejdelse af udviklingsplanen afholdes af kontoen for overordnet planlægning Administrationen indstiller - at udviklingsplanen godkendes og fremlægges til offentlig debat. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. Vedtaget som indstillet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. 13

14 Uanset hvilke planer man tænker, anbefaler Sundhedsudvalget, at tilgængelighed indgår som en naturlig del af planlægningen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orientering godkendt. Beslutning i Socialudvalget den Indstillingen godkendt Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Indstilling godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med tilføjelse af, at det pointeres der er tale om et idémateriale. 14

15 189. Planlægning for testpladser til serie 0-møller Sagsnr.: 09/18687 Fraværende: Bilag: /11Åben Høringsbrev fra Naturstyrelsen /11Åben Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod beskåret til VHK /11Åben Miljøvurdering af "rapport om planlægning for testpladser til serie 0-mølle frem mod 2020" - beskåret til VHK /11Åben Sammenfatning.pdf /11Åben Beskåret ansøgning fra Vattenfall /11Åben Kommentarer fra Vattenfall Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel I 2009 tilkendegav Vesthimmerlands Kommune en positiv interesse overfor Byog Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) for at placere et testcenter for store vindmøller i Nørrekær Enge. Naturstyrelsen har offentliggjort "Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020" med tilhørende miljøvurdering. Høringsfristen udløber den 31. august Der har været afholdt møde med Naturstyrelsen den 9. august Der orienteres kort herom på Økonomiudvalgsmødet (herunder bl.a. reduktion af areal, lysmarkering og VE-loven). Forud for høringen er gennemført et arbejde, som kan skitseres i følgende hovedfaser: Screening af arealer i hele landet ud fra de kriterier som testpladser til serie 0-møller skal opfylde - i alt 197 arealer. Scoping af 68 potentielt egnede arealer, som opfylder de objektive kriterier og som vindmølleindustrien har vurderet ud fra vindtekniske krav. Udarbejdelse af vedlagte rapport og miljøvurdering som peger på 24 potentielt egnede arealer. De 24 arealer vil efterfølgende blive vurderet på baggrund af høringsbidragene. Høringen kan medføre, at nogle arealer må udgå. Den videres proces fremgår af det efterfølgende samt rapportens afsnit 9. Den samlede rapport og miljøvurdering findes på Naturstyrelsens hjemmeside: 15

16 - de vedlagte bilag er sammenklippet og omhandler kun forhold vedrørende Vesthimmerlands Kommune. Som det fremgår af materialet er der identificeret 24 mulige områder til opstilling af serie 0-møller, hvoraf 1 er beliggende ved Nørrekær Enge, øst for Tolstrup i Vesthimmerlands Kommune. Målet er at finde plads til serie 0-møller med en totalhøjde på op til meter. Den samlede analyse af de 24 områder er gennemført med henblik på at finde plads til så mange møller som muligt, viser at det vil være muligt at opstille i alt: møller på 250 meter i 10 mulige områder samt møller på 200 meter i 14 mulige områder Det vil sige i alt minimum 48 møller og maks. 117 møller på meter i 24 mulige områder. Da der er tale om vindmøller over 150 meter, vil det være Naturstyrelsen, som udarbejder kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. De nye grænseværdier for lavfrekvent støj vil komme til at gælde for serie 0-møller. Området i Vesthimmerlands Kommune (ID-nr. 16 Øst for Tolstrup) kan rumme 2-6 møller med en totalhøjde på op til 250 meter eller 2-18 møller med en totalhøjde på op til 200 meter. Administrationen har følgende bemærkninger til området: At området i kommuneplan for Vesthimmerlands Kommune er udlagt som muligt vindmølleområde, hvor den videre planlægning skal ske i samarbejde med Aalborg Kommune, dog vil der kunne planlægges for et projekt vinkelret på eksisterende vindmøllepark i Vesthimmerlands Kommune. At transportruterne fastlægges og vurderes i efterfølgende VVM, hvor der bør være fokus på vejadgang og trafiksikkerhed. Der skal stilles krav om vejsyn herunder indgåelse af aftaler om udbedring af evt. påførte skader på vejnettet. At området, der omfatter eksisterende vindmøllepark (Nørrekær Enge - opført i 2009) udgår af Naturstyrelsens forslag til områdeafgrænsning. Der bør også være så stor afstand til de eksisterende vindmøller, at energiudnyttelsen ikke forringes. 16 At der i Vesthimmerlands Kommune arbejdes med godkendelse af stor kyllingefarm beliggende på Nørrekærsvej (matr.nr. 158F og 162D, begge Nørrekær Enge, Næsborg). Kyllingefarmen forventes at få et bebygget areal på 2 x m2. At gener fra belysning skal fastlægges og vurderes i efterfølgende VVM, idet der er krav om at møllerne afmærkes med højintensivt lys på højeste

17 sted. At støjforhold - herunder også kommende krav vedr. lavfrekvent støj fastlægges og vurderes i efterfølgende VVM. Det er kommunens erfaring, at på trods af at støjniveauet overholdes generer støjen naboer, der påvirkes af db(a). Ved større (højere) møller forventes derfor en yderligere spredning af støjen. Området er beliggende indenfor fjernbeskyttelseszone for Næsborg Kirke, jævnfør kommuneplanen for Vesthimmerlands Kommune. Det skal derfor i efterfølgende VVM fastlægges og vurderes at opførelse af serie 0-møller ikke tilsidesætter hensynet til kirkens betydning som monument i landskabet. Der er risiko for at placering af møllerne forudsætter dispensationer fra naturbeskyttelseslovens 3. I tidligere vindmøllesager har Vesthimmerlands Kommune stillet krav om etablering af erstatningsnatur. 17 Vattenfall har fremsendt ansøgning (modtaget den 29. juni 2011) om udvidelse af vindmølleområdet ved Nørrekær Enge for opførelse af yderligere 16 vindmøller i 2 rækker. Der er således 2 uafhængige projekter inden for næsten samme område. Vattenfalls ansøgning (med reducerede bilag) vedlægges som bilag, men forventes først behandlet på et senere møde. I den sammenhæng kan oplyses, at Naturstyrelsen i forbindelse med planlægningen for prototypetestmøller har frasorteret områder, hvor anden vindmølleplanlægning var igangsat. I forhold til den videre proces tilvejebringer kommunen på baggrund af godkendelse fra Naturstyrelsen kommuneplantillæg (retningslinjer) og lokalplan (evt. landzonetilladelse). Naturstyrelsen udarbejder kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for vindmølleprojektet, da der er tale om møller over 150 m. Vesthimmerlands Kommune kan i forbindelse med en anmeldelse om opstilling af testmøller meddele afslag til bygherren ud fra miljø- og planmæssige begrundelser, hvorved projektet og herunder VVM-sagen stopper. Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet. Hvis der ikke er saglig begrundelse for afslaget, er Naturstyrelsen forpligtet til at forsætte planlægningen. Lovgrundlag Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi

18 Sagen forventes ikke af få økonomiske konsekvenser for Vesthimmerlands Kommune. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at der udarbejdes et høringssvar jævnfør ovennævnte bemærkninger. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at udkast til høringssvar udarbejdes før behandling i Byrådet. 18

19 Limfjordsforbindelse ved Aalborg - VVM Redegørelse Sagsnr.: 11/26363 Fraværende: Bilag: /11Åben Nyhedsbrev juni 2011, Vejdirektoratet /11Åben Uddrag af sammenfattende rapport - rapport Limfjordsforbindelse Sagsfremstilling Sagsansvarlig: Merete Bach Hansen Vejdirektoratet har nu afsluttet VVM-undersøgelsen for en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg. Resultatet af undersøgelsen er beskrevet i en VVM-redegørelse, der fremlægges til en offentlig høring i perioden 27. juni 2002 til 31. august 2011, jf. bilag Nyhedsbrev juni 2011 fra Vejdirektoratet. VVM-redegørelsen består af 3 rapporter, der alle er tilgængelig på Vejdirektoratets hjemmeside: vejdirektoratet.dk/limfjorden. Nordjyllands Amt, Aalborg kommune og Vejdirektoratet påbegyndte i 2005/2006 planlægningen af den 3. Limfjordsforbindelse. I slutningen af 2006 stod det dog klart at planarbejdet ikke kunne færdiggøres inden udgangen af 2006, hvor Amtet blev nedlagt. Nordjyllands amt besluttede derfor at anmode Staten om at færdiggøre VVM-undersøgelsen for den 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg. Med aftalen på trafikområdet fra januar 2009 mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance var der enighed om at afslutte VVM-redegørelsen for en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg. VVM-redegørelsen indeholder som tidligere 3 forslag til en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg: 19 2 vestlige forslag: Egholmlinjen og Lindholmlinjen, samt et østligt forslag med udbygning af E45 og en ny paralleltunnel. Forslagene er vurderet med hensyn til trafikale, støjmæssige, visuelle, miljømæssige og økonomiske konsekvenser. Uddrag af den sammenfattende rapport - rapport 379 side med en sammenfattende vurdering af forslagene er bilagt denne sagsfremstilling, jf. bilag Uddrag af sammenfattende rapport - rapport 379. Sammenlægningsudvalget for Vesthimmerlands Kommune har i forbindelse med Amtets høring i 2006 udtalt, at "Vesthimmerlands Kommune med baggrund i vores geografiske placering i den vestlige del af amtet gerne vil anbefale en vestlig forbindelse. Det skal præciseres, at Vesthimmerlands Kommune

20 foretrækker en broløsning". Vejdirektoratet præsenterer VVM-redegørelsen på et borgermøde i Europa-hallen i Aalborg torsdag den 18. august 2011 kl. 19. Efter den offentlige høring vil Vejdirektoratet behandle høringssvarene og udarbejde en indstilling til Transportministeren. Lovgrundlag Planloven - LBK nr. 937 af 24/ Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at sammenlægningsudvalgets bemærkninger fra 2006 genfremsendes med den tilføjelse at en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg ikke må forhindre og eller udsætte en stærkt tiltrængt opgradering af forbindelsen ved Aggersund. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tilkendegiver, at der ønskes en vestlig forbindelse over Egholm - med den tilføjelse at en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg ikke må være på bekostning af en tidssvarende forbindelse ved Aggersund jævnfør prioritering i KKR Nordjylland. 20

21 191. Endelig vedtagelse af tillæg til Spildevandsplan for nyt boligområde ved Tingvej Sagsnr.: 11/9939 Fraværende: Jens Lauritzen Bilag: /11Åben Tillæg til spildevandsplan Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lise B. Harbo Administrationen har udarbejdet et tillæg til spildevandsplan for den tidligere Farsø Kommune. Tillæggets område udgøres af et nyt boligområde ved Tingvej, Hvalpsund. Ved vedtagelse af tillægget til spildevandsplanen inddrages området i offentlig kloakeret område. Spildevandet ledes til Stistrup Renseanlæg til rensning og efterfølgende udledning i Limfjorden. Overfladevandet udledes til eksisterende brønd med afløb til Louns Sø. Kloakeringen udføres af grundejer for Vesthimmerlands Vand A/S. Tillægget har været i høring i 4 uger. Der er ikke kommet bemærkninger. Lovgrundlag Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 3. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutralt Administrationen indstiller - at tillægget godkendes endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. 21

22 Klavs Bojsen og Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet. 22

23 192. Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan - Aggersund Syd Sagsnr.: 11/8348 Fraværende: Jens Lauritzen Bilag: /11Åben Tillæg til spildevandsplan for Digevej Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lise B. Harbo Administrationen har udarbejdet et tillæg til spildevandsplan for den tidligere Løgstør Kommune. Tillæggets område udgøres af Digevej, Aggersund Syd. Ved vedtagelse af tillægget separatkloakeres området, og det lille biologiske renseanlæg Aggersund Syd nedlægges. Spildevandet ledes til Løgstør Renseanlæg til rensning og efterfølgende udledning i Limfjorden. Overfladevandet udledes til Limfjorden. Forslaget har nu været i offentlig høring i 4 uger, hvor der ikke er kommet indsigelser. Lovgrundlag Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 3. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at tillægget vedtages endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Klavs Bojsen og Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den

24 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet. 24

25 193. Endelig vedtagelse af planlægning for ferieboliger langs kanalen ved feriecenter i Rønbjerg Sagsnr.: 10/29334 Fraværende: Jens Lauritzen Bilag: 61673/11 Åben Forslag til lokalplan nr /11Åben Høringssvar fra Ole Høgh Sørensen /11Åben Oversigt over høringssvar og forvaltningens indstilling Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Forslag til lokalplan nr er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra Dayz Resort, Rønbjerg. Planforslaget har været i offentlig høring, og der er indkommet et høringssvar, som Byrådet bedes tage stilling til. Forvaltningen indstiller, at planen vedtages endeligt uden ændringer, da høringssvaret ikke vedrører planens indhold konkret. Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af 8 nye ferieboliger langs kanalen ved feriecentret i Rønbjerg. Der ønskes at skabe et attraktivt kanalmiljø omkring området nordvest for centerbygningen. Ferieboligerne skal være af samme karakter, som de allerede eksisterende ferieboliger i lokalplanområdets modsatte side af kanalen. Området er for nuværende omfattet af lokalplan nr F1 som delområde C2. Området må i henhold til lokalplan nr F1 ikke bebygges. Forslag til lokalplan nr kan rummes indenfor kommuneplanens rammebestemmelser. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutralt Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer. 25

26 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet. 26

27 194. Endelig vedtagelse af planlægning for centerbygning ved feriecenter i Rønbjerg Sagsnr.: 10/35193 Fraværende: Jens Lauritzen Bilag: 61671/11 Åben Forslag til lokalplan nr /11Åben Høringssvar fra Ole Høgh Sørensen /11Åben Oversigt over høringssvar og forvaltningens indstilling Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Forslag til lokalplan nr er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra Dayz Resorts, Rønbjerg. Planforslaget har været i offentlig høring, og der er indkommet et høringssvar, som Byrådet bedes tage stilling til. Forvaltningen indstiller, at planen vedtages endeligt uden ændringer, da høringssvaret ikke vedrører planens indhold konkret. Lokalplanens formål er at give mulighed for en udvidelse af eksisterende centerbygning ved Dayz Resorts. Formålet er at gøre det muligt, at centerbygningen kan udvides med 2000 m². Dayz Resorts planlægger i første omgang ca m² aktivitetsbygning. De resterende 1000 m² kan løbende bebygges i takt med at krav til drift, aktiviteter og faciliteter ændrer sig. Ved gennemførelse af denne lokalplan vil det blive muligt at have alle aktivitetsfunktioner samlet under ét tag, hvilket giver en mere hensigtsmæssig placering i forhold til den samlede bebyggelse. Der åbnes i denne lokalplan alene mulighed for udvidelse af centerets aktivitetsfaciliteter, og ikke udvidelse af centrets overnatningsmuligheder. Området er for nuværende omfattet af lokalplan nr F1 som delområde A1 og A2. Anvendelsen i eksisterende lokalplan er indendørs og udendørs fritids- og sportsaktiviteter. Forslag til lokalplan nr kan rummes indenfor kommuneplanens rammebestemmelser. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutralt 27

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere