åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand A/S Salg af jord Forslag til udviklingsplan for Løgstør Forslag til udviklingsplan for Aars Planlægning for testpladser til serie 0-møller Limfjordsforbindelse ved Aalborg - VVM Redegørelse Endelig vedtagelse af tillæg til Spildevandsplan for nyt boligområde ved Tingvej Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan - Aggersund Syd Endelig vedtagelse af planlægning for ferieboliger langs kanalen ved feriecenter i Rønbjerg Endelig vedtagelse af planlægning for centerbygning ved feriecenter i Rønbjerg Endelig godkendelse af kommuneplantillæg for et boligområde ved Skøjtesøen i Aars Budgetopfølgning pr. 31. maj Budget Reguleret budgetramme Ekstraordinær efterregulering af selvbudgettering for Kvalitetsfondsmidler Idrætscenter Østermarken - anlægsbeviling til ventilationssystem Bevillingsmæssig behandling vedr. salg af areal i Vegger til Aars Boligforening Bevillingsmæssig behandling vedr. salg af areal i Gedsted til Aars Boligforening 2

3 Bevillingsmæssig behandling vedr. salg af areal i Havbro til Aars Boligforening Gedsted Varmeværk - Kommunegaranti 5 mio. kr Gedsted Vandværk - Kommunegaranti på 3 mio. kr Farsø Boligselskab - Skovbakke Alle 1 - optagelse af lån Retningslinier for annoncering ved salg af fast ejendom Udarbejdelse af kvalitetsstandard for misbrugsområdet Projekt Lanternen - centerfaciliteter i tilknytning til Løgstør Skole for skole, idræt, sundhed, kultur og fritid i Løgstør Fordeling af flygtninge Meddelelser Lukket - Byggesag i Løgstør Bevillingssag - Søndervang 4, Lukket - Idrætscenter Østermarken - Ejendomssag Lukket - Havneudvikling i Hvalpsund - havneudviklingsplan 462 3

4 Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand A/S Sagsnr.: 11/26723 Fraværende: Bilag: /11Åben Brev af 8. juli 2011 fra Vandselskabet /11Åben revisorerklæring om Vesthimmerlands Kommunes levering af administrative ydelser til Vesthimmerlands Vand A/S i regnskabsår /11Åben bilag til brev af 1. juni /11Åben brev af 1. juni 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk Forsyningsområdet blev den 1. januar 2010 udskilt i et særskilt aktieselskab Vesthimmerlands Vand A/S der ejes 100% af Vesthimmerlands Kommune. I forbindelse med oprettelse af aktieselskabet har der været en lang række økonomiske forhold, som skulle afklares. En lang række af disse økonomiske forhold er alle afklaret administrativt, idet der har været enighed mellem direktionen i vandselskabet og direktionen i Vesthimmerlands Kommune (møde den 22. februar 2011, hvor også bestyrelsesformand Jens Lauritzen deltog). På ét enkelt punkt har der ikke været muligt at opnå enighed. Det vedrører administrationsudgifterne for Kommunens revision PriceWaterhouseCoopers (PWC) har derfor været inddraget i arbejdet med henblik på at udarbejde en korrekt opgørelse. Denne opgørelse er sendt til Vandselskabet den 1. juni 2011 bilagt en specificeret opgørelse samt en revisorerklæring af 26. maj 2010 fra PWC. Materialet er vedlagt. Efter 5 i bekendtgørelse nr af 16. december 2009 skal den betaling, der aftales for varetagelse af de opgaver, der er nævnt i 3 fastsættes således, at den svarer til de direkte og indirekte omkostninger, der kan henføres til udførelsen af de pågældende opgaver. Såfremt der opkræves et mindre beløb end de direkte og indirekte omkostninger vil der være tale om et ulovligt tilskud til Vandselskabet. Vesthimmerlands Vand A/S har ved brev af 8. juli 2011 vedlagt - anmodet om et møde mellem bestyrelsen i Vesthimmerlands Vand A/S og Økonomiudvalget. På baggrund heraf er bestyrelsen inviteret til møde med Økonomiudvalget onsdag, den 17. august 2011, kl Senior Manager Ole Nielsen fra PWC deltager i dette møde. 5

6 Lovgrundlag Lov nr. 469 af 12. juni om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber Bekendtgørelse nr af 17. september 2010 om ændring af bekendtgørelse om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget. Økonomi Administrationsbidraget er opgjort til kr. og indarbejdet i den endelige opgørelse over det økonomiske mellemværende med Vandselskabet. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget fastsætter størrelsen af administrationsbidraget for Beslutning i Økonomiudvalget den Efter forhandling og ændrede opgørelsesprocenter og skøn fastsættes administrationsbidraget til kr. Jens Lauritzen og Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet. 6

7 186. Salg af jord Sagsnr.: 11/26753 Fraværende: Bilag: /11Åben Udskrift af protekol 31. marts, pkt 60.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk Byrådet vedtog i møde den 31. marts 2011 (punkt 60) at afhænde et areal på m2 til Vesthimmerlands Vand til brug for etablering af et regnvandsbassin. Vesthimmerlands Vand tilkendegav i den forbindelse kun at ville erhverve et mindre areal på ca m2 på trods af, at afløbsledningen der leder vand fra regnvandsbassinet til Herredsbækken er beliggende udenfor det areal som Vesthimmerlands Vand ønsker at erhverve. Byrådet vedtog efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget at afhænde "det store areal" til Vesthimmerlands Vand A/S. Vesthimmerlands Vand har ved brev af den 8. juli 2011 tilkendegivet at bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand står forundret overfor kommunens sagsfremstilling, hvor der som begrundelse for salget til vandselskabet nævnes at kommunen har været nødt til at erhverve en hel englod fra de tidligere private ejere. Bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand har vedtaget, at selskabet ikke kan overtage arealet på de anførte betingelser. Bestyrelsen foreslår i stedet, at vandselskabet køber det areal på ca m2, hvorpå bassinet er beliggende. Bestyrelsen tilkendegiver at ville købe arealet til gældende markedspris. Vesthimmerlands Vand A/S har ved brev af 8. juli 2011 foreslået, at sagen drøftes på et møde mellem bestyrelsen og Økonomiudvalget. På baggrund heraf er bestyrelsen inviteret til møde med Økonomiudvalget onsdag, den 17. august 2011, kl Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet. 7

8 Økonomi Arealet - det store areal - er tilbudt Vesthimmerlands Vand A/S til en pris på kr. Administrationen indstiller - at Byrådets beslutning af den 31. marts 2011 fastholdes. Beslutning i Økonomiudvalget den Borgmesteren bemyndiges til at foretage en forhandling med Vesthimmerlands Vand om prisfastsættelsen af jordstykket. Jens Lauritzen og Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet. 8

9 187. Forslag til udviklingsplan for Løgstør Sagsnr.: 10/40819 Fraværende: Bilag: /11Åben Udviklingsplan Løgstør - 3. udkast /11Åben VS: Kommunale investeringer i infrastruktur - Brev til byrådet vedr. vejinvesteringer.doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel Vesthimmerlands Kommune har sammen med COWI siden januar 2011 arbejdet med et forslag til udviklingsplan for Løgstør. I forløbet har der været arbejdet målrettet med inddragelse af borgere, interesseorganisationer og investorer. Der har bl.a. været afholdt 3 borgermøder i processen med at beskrive og afdække udvalgte planlægningsområder. Udviklingsplanen er et debatoplæg, der beskriver, hvordan de overordnede strukturer for udviklingen kan se ud. For Løgstør omfatter udviklingsplanen 4 byudviklingsprincipper: 1. En attraktiv midtby med et aktivt maritimt miljø (nedenfor skrænten), der indeholder følgende projekter: - Mulighed for bygning med offentlig funktion ved Toldboden - Plads ved Toldboden bevares - fleksibel indretning - Mulighed for sammenhængende promenade langs havnen - Mulighed for bynær marina ved "Falcken" og posthuset - Mulighed for ny stor marina i østlig del af byen - Videreførsel af Blindebomsgade til Limfjordsvej - Etablering af ny banepark ved parkering - Omdannelse af "makrelfabrikken" til boliger - Bedre forbindelse mellem by og havn - Udarbejdelse af bevarende lokalplan for udvalgt område i den gamle købstad 2. En attraktiv og moderne bosætningsby (ovenfor skrænten), der indeholder følgende projekter: - Etablering af hjertestier og aktivitetsspots - Boligudbygning nær skole og idrætsfaciliteter - Muligheder for nye boligområder i den østlige del af byen 3. En flot og nem by at komme til og komme rundt i, der indeholder følgende projekter: - Bedre fremkommelighed på Grønbækvej - Bedre muligheder for parkering ved større arrangementer 9

10 - Omlægning af bustrafik og flytning af rutebilstation - Bedre trafikafvikling Bredgade/Havnevej - Mulighed for gadeforskønnelse af Bredgade 4. Natur og kultur som rammen om det gode liv, der indeholder følgende projekter: - Forbedre de bynære naturområder - Formidling af natur- og kulturvandringer langs hjertestierne og øvrige stier - Sikre mulighed for udvidelse af campingpladsen Udviklingsplanen forventes efter politisk behandling fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 7. september til den 2. november 2011, hvor der planlægges afholdt et borgermøde den 26. september 2011, hvor udviklingsplanen fremlægges. Det er vigtigt, at understrege, at udviklingsplanen er et debatoplæg, der beskriver, hvordan de overordnede strukturer for udviklingen kan se ud. Udviklingsplanen er således ikke udtryk for et færdigt design, men beskriver en række projekter som skal viderebearbejdes i arbejdet med en mere detaljeret planlægning. Lovgrundlag Planloven. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgifter til udarbejdelse af udviklingsplanen afholdes af kontoen for overordnet planlægning. Administrationen indstiller - at udviklingsplanen godkendes og fremlægges til offentlig debat. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. Vedtaget som indstillet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. Uanset hvilke planer man tænker, anbefaler Sundhedsudvalget, at tilgængelighed indgår som en naturlig del af planlægningen. 10

11 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orientering godkendt. Beslutning i Socialudvalget den Indstillingen godkendt Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Indstilling godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med tilføjelse af, at det pointeres der er tale om et idémateriale. 11

12 188. Forslag til udviklingsplan for Aars Sagsnr.: 10/40819 Fraværende: Bilag: /11Åben Udviklingsplan Aars - 3. udkast /11Åben Henvendelse fra Aars Erhvervsråd og Aars Handelsforening.pdf /11Åben VS: Kommunale investeringer i infrastruktur - Brev til byrådet vedr. vejinvesteringer.doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel Vesthimmerlands Kommune har sammen med COWI siden januar 2011 arbejdet med et forslag til udviklingsplan for Aars. I forløbet har der været arbejdet målrettet med inddragelse af borgere, interesseorganisationer og investorer. Der har bl.a. været afholdt 3 borgermøder i processen med at beskrive og afdække udvalgte planlægningsområder. Udviklingsplanen er et debatoplæg, der beskriver, hvordan de overordnede strukturer for udviklingen kan se ud. For Aars omfatter udviklingsplanen 5 planlægningsområder: 1. planlægning for infrastruktur, der indeholder følgende projekter: - Omfartsvej mellem Aggersundvej og Løgstørvej - Bedre trafikbetjening mellem Roldvej og Aggersundvej - Forbedring af stinet og etablering af cykelmotorveje - Hvalpsundbane omdannes til cykelmotorvej - Ringvejsystem videreudvikles i forbindelse med udvikling af erhverv - Jyllandsgade som del af centerring - Søndergade - Kompaktterminal ved den eksisterende busstation 2. planlægning for erhverv og uddannelse, der indeholder følgende projekter: - Erhvervsudvikling for byerhverv i midtbyen - Fortsat erhvervsudvikling ved Industrivej - Mulighed for erhvervsudvikling mellem Aggersundvej og Roldvej - Udvidelsesmuligheder for byens ungdomsuddannelser - Plads til ny folkeskole på sigt 3. planlægning for boliger, der indeholder følgende projekter: - Fortætning af bymidten - Nye boligområder ved Stenildvad og Hans Egedes Vej 12

13 4. planlægning for natur og bevægelse, der indeholder følgende projekter: - Klimapark - Klimaring - "Rundt om Aars" - Rekreativ sti langs Aars Grøft 5. planlægning for midtbyen, der indeholder følgende projekter: - Mulighed for butiksudvikling - Fortætningsområde - Jyllandsgade som del af mini centerring - Flere parkeringspladser i tilknytning til Søndergade - Omdannelse af Præstegårdsvej - Omdannelse af Dyreskuepladsen og Arlagrunden - Kompaktterminal Udviklingsplanen forventes efter politisk behandling fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 7. september til den 2. november 2011, hvor der planlægges afholdt et borgermøde den 20. september 2011, hvor udviklingsplanen fremlægges. Det er vigtigt, at understrege, at udviklingsplanen er et debatoplæg, der beskriver, hvordan de overordnede strukturer for udviklingen kan se ud. Udviklingsplanen er således ikke udtryk for et færdigt design, men beskriver en række projekter som skal viderebearbejdes i arbejdet med en mere detaljeret planlægning. Lovgrundlag Planloven. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgifter til udarbejdelse af udviklingsplanen afholdes af kontoen for overordnet planlægning Administrationen indstiller - at udviklingsplanen godkendes og fremlægges til offentlig debat. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. Vedtaget som indstillet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. 13

14 Uanset hvilke planer man tænker, anbefaler Sundhedsudvalget, at tilgængelighed indgår som en naturlig del af planlægningen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orientering godkendt. Beslutning i Socialudvalget den Indstillingen godkendt Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Indstilling godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med tilføjelse af, at det pointeres der er tale om et idémateriale. 14

15 189. Planlægning for testpladser til serie 0-møller Sagsnr.: 09/18687 Fraværende: Bilag: /11Åben Høringsbrev fra Naturstyrelsen /11Åben Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod beskåret til VHK /11Åben Miljøvurdering af "rapport om planlægning for testpladser til serie 0-mølle frem mod 2020" - beskåret til VHK /11Åben Sammenfatning.pdf /11Åben Beskåret ansøgning fra Vattenfall /11Åben Kommentarer fra Vattenfall Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Kümpel I 2009 tilkendegav Vesthimmerlands Kommune en positiv interesse overfor Byog Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) for at placere et testcenter for store vindmøller i Nørrekær Enge. Naturstyrelsen har offentliggjort "Rapport om planlægning for testpladser til serie 0-møller frem mod 2020" med tilhørende miljøvurdering. Høringsfristen udløber den 31. august Der har været afholdt møde med Naturstyrelsen den 9. august Der orienteres kort herom på Økonomiudvalgsmødet (herunder bl.a. reduktion af areal, lysmarkering og VE-loven). Forud for høringen er gennemført et arbejde, som kan skitseres i følgende hovedfaser: Screening af arealer i hele landet ud fra de kriterier som testpladser til serie 0-møller skal opfylde - i alt 197 arealer. Scoping af 68 potentielt egnede arealer, som opfylder de objektive kriterier og som vindmølleindustrien har vurderet ud fra vindtekniske krav. Udarbejdelse af vedlagte rapport og miljøvurdering som peger på 24 potentielt egnede arealer. De 24 arealer vil efterfølgende blive vurderet på baggrund af høringsbidragene. Høringen kan medføre, at nogle arealer må udgå. Den videres proces fremgår af det efterfølgende samt rapportens afsnit 9. Den samlede rapport og miljøvurdering findes på Naturstyrelsens hjemmeside: 15

16 - de vedlagte bilag er sammenklippet og omhandler kun forhold vedrørende Vesthimmerlands Kommune. Som det fremgår af materialet er der identificeret 24 mulige områder til opstilling af serie 0-møller, hvoraf 1 er beliggende ved Nørrekær Enge, øst for Tolstrup i Vesthimmerlands Kommune. Målet er at finde plads til serie 0-møller med en totalhøjde på op til meter. Den samlede analyse af de 24 områder er gennemført med henblik på at finde plads til så mange møller som muligt, viser at det vil være muligt at opstille i alt: møller på 250 meter i 10 mulige områder samt møller på 200 meter i 14 mulige områder Det vil sige i alt minimum 48 møller og maks. 117 møller på meter i 24 mulige områder. Da der er tale om vindmøller over 150 meter, vil det være Naturstyrelsen, som udarbejder kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. De nye grænseværdier for lavfrekvent støj vil komme til at gælde for serie 0-møller. Området i Vesthimmerlands Kommune (ID-nr. 16 Øst for Tolstrup) kan rumme 2-6 møller med en totalhøjde på op til 250 meter eller 2-18 møller med en totalhøjde på op til 200 meter. Administrationen har følgende bemærkninger til området: At området i kommuneplan for Vesthimmerlands Kommune er udlagt som muligt vindmølleområde, hvor den videre planlægning skal ske i samarbejde med Aalborg Kommune, dog vil der kunne planlægges for et projekt vinkelret på eksisterende vindmøllepark i Vesthimmerlands Kommune. At transportruterne fastlægges og vurderes i efterfølgende VVM, hvor der bør være fokus på vejadgang og trafiksikkerhed. Der skal stilles krav om vejsyn herunder indgåelse af aftaler om udbedring af evt. påførte skader på vejnettet. At området, der omfatter eksisterende vindmøllepark (Nørrekær Enge - opført i 2009) udgår af Naturstyrelsens forslag til områdeafgrænsning. Der bør også være så stor afstand til de eksisterende vindmøller, at energiudnyttelsen ikke forringes. 16 At der i Vesthimmerlands Kommune arbejdes med godkendelse af stor kyllingefarm beliggende på Nørrekærsvej (matr.nr. 158F og 162D, begge Nørrekær Enge, Næsborg). Kyllingefarmen forventes at få et bebygget areal på 2 x m2. At gener fra belysning skal fastlægges og vurderes i efterfølgende VVM, idet der er krav om at møllerne afmærkes med højintensivt lys på højeste

17 sted. At støjforhold - herunder også kommende krav vedr. lavfrekvent støj fastlægges og vurderes i efterfølgende VVM. Det er kommunens erfaring, at på trods af at støjniveauet overholdes generer støjen naboer, der påvirkes af db(a). Ved større (højere) møller forventes derfor en yderligere spredning af støjen. Området er beliggende indenfor fjernbeskyttelseszone for Næsborg Kirke, jævnfør kommuneplanen for Vesthimmerlands Kommune. Det skal derfor i efterfølgende VVM fastlægges og vurderes at opførelse af serie 0-møller ikke tilsidesætter hensynet til kirkens betydning som monument i landskabet. Der er risiko for at placering af møllerne forudsætter dispensationer fra naturbeskyttelseslovens 3. I tidligere vindmøllesager har Vesthimmerlands Kommune stillet krav om etablering af erstatningsnatur. 17 Vattenfall har fremsendt ansøgning (modtaget den 29. juni 2011) om udvidelse af vindmølleområdet ved Nørrekær Enge for opførelse af yderligere 16 vindmøller i 2 rækker. Der er således 2 uafhængige projekter inden for næsten samme område. Vattenfalls ansøgning (med reducerede bilag) vedlægges som bilag, men forventes først behandlet på et senere møde. I den sammenhæng kan oplyses, at Naturstyrelsen i forbindelse med planlægningen for prototypetestmøller har frasorteret områder, hvor anden vindmølleplanlægning var igangsat. I forhold til den videre proces tilvejebringer kommunen på baggrund af godkendelse fra Naturstyrelsen kommuneplantillæg (retningslinjer) og lokalplan (evt. landzonetilladelse). Naturstyrelsen udarbejder kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for vindmølleprojektet, da der er tale om møller over 150 m. Vesthimmerlands Kommune kan i forbindelse med en anmeldelse om opstilling af testmøller meddele afslag til bygherren ud fra miljø- og planmæssige begrundelser, hvorved projektet og herunder VVM-sagen stopper. Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet. Hvis der ikke er saglig begrundelse for afslaget, er Naturstyrelsen forpligtet til at forsætte planlægningen. Lovgrundlag Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi

18 Sagen forventes ikke af få økonomiske konsekvenser for Vesthimmerlands Kommune. Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at der udarbejdes et høringssvar jævnfør ovennævnte bemærkninger. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at udkast til høringssvar udarbejdes før behandling i Byrådet. 18

19 Limfjordsforbindelse ved Aalborg - VVM Redegørelse Sagsnr.: 11/26363 Fraværende: Bilag: /11Åben Nyhedsbrev juni 2011, Vejdirektoratet /11Åben Uddrag af sammenfattende rapport - rapport Limfjordsforbindelse Sagsfremstilling Sagsansvarlig: Merete Bach Hansen Vejdirektoratet har nu afsluttet VVM-undersøgelsen for en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg. Resultatet af undersøgelsen er beskrevet i en VVM-redegørelse, der fremlægges til en offentlig høring i perioden 27. juni 2002 til 31. august 2011, jf. bilag Nyhedsbrev juni 2011 fra Vejdirektoratet. VVM-redegørelsen består af 3 rapporter, der alle er tilgængelig på Vejdirektoratets hjemmeside: vejdirektoratet.dk/limfjorden. Nordjyllands Amt, Aalborg kommune og Vejdirektoratet påbegyndte i 2005/2006 planlægningen af den 3. Limfjordsforbindelse. I slutningen af 2006 stod det dog klart at planarbejdet ikke kunne færdiggøres inden udgangen af 2006, hvor Amtet blev nedlagt. Nordjyllands amt besluttede derfor at anmode Staten om at færdiggøre VVM-undersøgelsen for den 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg. Med aftalen på trafikområdet fra januar 2009 mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance var der enighed om at afslutte VVM-redegørelsen for en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg. VVM-redegørelsen indeholder som tidligere 3 forslag til en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg: 19 2 vestlige forslag: Egholmlinjen og Lindholmlinjen, samt et østligt forslag med udbygning af E45 og en ny paralleltunnel. Forslagene er vurderet med hensyn til trafikale, støjmæssige, visuelle, miljømæssige og økonomiske konsekvenser. Uddrag af den sammenfattende rapport - rapport 379 side med en sammenfattende vurdering af forslagene er bilagt denne sagsfremstilling, jf. bilag Uddrag af sammenfattende rapport - rapport 379. Sammenlægningsudvalget for Vesthimmerlands Kommune har i forbindelse med Amtets høring i 2006 udtalt, at "Vesthimmerlands Kommune med baggrund i vores geografiske placering i den vestlige del af amtet gerne vil anbefale en vestlig forbindelse. Det skal præciseres, at Vesthimmerlands Kommune

20 foretrækker en broløsning". Vejdirektoratet præsenterer VVM-redegørelsen på et borgermøde i Europa-hallen i Aalborg torsdag den 18. august 2011 kl. 19. Efter den offentlige høring vil Vejdirektoratet behandle høringssvarene og udarbejde en indstilling til Transportministeren. Lovgrundlag Planloven - LBK nr. 937 af 24/ Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at sammenlægningsudvalgets bemærkninger fra 2006 genfremsendes med den tilføjelse at en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg ikke må forhindre og eller udsætte en stærkt tiltrængt opgradering af forbindelsen ved Aggersund. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tilkendegiver, at der ønskes en vestlig forbindelse over Egholm - med den tilføjelse at en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg ikke må være på bekostning af en tidssvarende forbindelse ved Aggersund jævnfør prioritering i KKR Nordjylland. 20

21 191. Endelig vedtagelse af tillæg til Spildevandsplan for nyt boligområde ved Tingvej Sagsnr.: 11/9939 Fraværende: Jens Lauritzen Bilag: /11Åben Tillæg til spildevandsplan Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lise B. Harbo Administrationen har udarbejdet et tillæg til spildevandsplan for den tidligere Farsø Kommune. Tillæggets område udgøres af et nyt boligområde ved Tingvej, Hvalpsund. Ved vedtagelse af tillægget til spildevandsplanen inddrages området i offentlig kloakeret område. Spildevandet ledes til Stistrup Renseanlæg til rensning og efterfølgende udledning i Limfjorden. Overfladevandet udledes til eksisterende brønd med afløb til Louns Sø. Kloakeringen udføres af grundejer for Vesthimmerlands Vand A/S. Tillægget har været i høring i 4 uger. Der er ikke kommet bemærkninger. Lovgrundlag Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 3. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutralt Administrationen indstiller - at tillægget godkendes endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. 21

22 Klavs Bojsen og Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet. 22

23 192. Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan - Aggersund Syd Sagsnr.: 11/8348 Fraværende: Jens Lauritzen Bilag: /11Åben Tillæg til spildevandsplan for Digevej Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lise B. Harbo Administrationen har udarbejdet et tillæg til spildevandsplan for den tidligere Løgstør Kommune. Tillæggets område udgøres af Digevej, Aggersund Syd. Ved vedtagelse af tillægget separatkloakeres området, og det lille biologiske renseanlæg Aggersund Syd nedlægges. Spildevandet ledes til Løgstør Renseanlæg til rensning og efterfølgende udledning i Limfjorden. Overfladevandet udledes til Limfjorden. Forslaget har nu været i offentlig høring i 4 uger, hvor der ikke er kommet indsigelser. Lovgrundlag Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 3. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at tillægget vedtages endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Klavs Bojsen og Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den

24 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet. 24

25 193. Endelig vedtagelse af planlægning for ferieboliger langs kanalen ved feriecenter i Rønbjerg Sagsnr.: 10/29334 Fraværende: Jens Lauritzen Bilag: 61673/11 Åben Forslag til lokalplan nr /11Åben Høringssvar fra Ole Høgh Sørensen /11Åben Oversigt over høringssvar og forvaltningens indstilling Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Forslag til lokalplan nr er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra Dayz Resort, Rønbjerg. Planforslaget har været i offentlig høring, og der er indkommet et høringssvar, som Byrådet bedes tage stilling til. Forvaltningen indstiller, at planen vedtages endeligt uden ændringer, da høringssvaret ikke vedrører planens indhold konkret. Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af 8 nye ferieboliger langs kanalen ved feriecentret i Rønbjerg. Der ønskes at skabe et attraktivt kanalmiljø omkring området nordvest for centerbygningen. Ferieboligerne skal være af samme karakter, som de allerede eksisterende ferieboliger i lokalplanområdets modsatte side af kanalen. Området er for nuværende omfattet af lokalplan nr F1 som delområde C2. Området må i henhold til lokalplan nr F1 ikke bebygges. Forslag til lokalplan nr kan rummes indenfor kommuneplanens rammebestemmelser. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutralt Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer. 25

26 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Vedtaget som indstillet. Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. Jens Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet. 26

27 194. Endelig vedtagelse af planlægning for centerbygning ved feriecenter i Rønbjerg Sagsnr.: 10/35193 Fraværende: Jens Lauritzen Bilag: 61671/11 Åben Forslag til lokalplan nr /11Åben Høringssvar fra Ole Høgh Sørensen /11Åben Oversigt over høringssvar og forvaltningens indstilling Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Forslag til lokalplan nr er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra Dayz Resorts, Rønbjerg. Planforslaget har været i offentlig høring, og der er indkommet et høringssvar, som Byrådet bedes tage stilling til. Forvaltningen indstiller, at planen vedtages endeligt uden ændringer, da høringssvaret ikke vedrører planens indhold konkret. Lokalplanens formål er at give mulighed for en udvidelse af eksisterende centerbygning ved Dayz Resorts. Formålet er at gøre det muligt, at centerbygningen kan udvides med 2000 m². Dayz Resorts planlægger i første omgang ca m² aktivitetsbygning. De resterende 1000 m² kan løbende bebygges i takt med at krav til drift, aktiviteter og faciliteter ændrer sig. Ved gennemførelse af denne lokalplan vil det blive muligt at have alle aktivitetsfunktioner samlet under ét tag, hvilket giver en mere hensigtsmæssig placering i forhold til den samlede bebyggelse. Der åbnes i denne lokalplan alene mulighed for udvidelse af centerets aktivitetsfaciliteter, og ikke udvidelse af centrets overnatningsmuligheder. Området er for nuværende omfattet af lokalplan nr F1 som delområde A1 og A2. Anvendelsen i eksisterende lokalplan er indendørs og udendørs fritids- og sportsaktiviteter. Forslag til lokalplan nr kan rummes indenfor kommuneplanens rammebestemmelser. Lovgrundlag Planlovens kapitel 4, 5 og 6. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutralt 27

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 09. august 2011 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 09. august 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 09. august 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 072. Forslag til udviklingsplan for Aars 3 073. Forslag til udviklingsplan for Løgstør 6 074. Orientering

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 08. august 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 08. august 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 08. august 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 076. Orientering fra formanden 155 077. Orientering fra forvaltningschefen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 013. Frigivelse af anlægbevilling til bygade renovering - Nørregade i Farsø 29 014. Frigivelse af anlægsbevilling

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 038. Høringssvar til planlægning for testpladser til prototypemøller 83 039. Testpladser til Serie

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 451. Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade,

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den Beslutningsdokument Miljø- og Energiudvalget Mødet den 21.06.2017 Åben Punkt 7. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for separatkloakering af en del

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere