SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014"

Transkript

1 SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014

2 SIDE 2 af 61 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejdsplads Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Afsætning Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje Færdselsregulerende foranstaltninger Ledninger Laboratoriefaciliteter Miljøforhold Særlige forhold Jordarbejder Forberedende arbejder Råjordsarbejder Stabile grusbærelag Afvandingsarbejder Alment Stillads og Form Alment Materialer Udførelse Slap Armering Alment Materialer Udførelse Kontrol Beton A.1 Alment A.2 Materialer A.3 Udførelse A.4 Kontrol B.1 Alment B.2 Materialer B.3 Udførelse B.4 Kontrol Autoværn og Rækværker Alment Udførelse Udførelse Fugtisolering Alment Materialer Udførelse Kontrol Brobelægninger Alment Materialer Udførelse Kontrol Åben kunststofbeton Kunststofbelægning Fuger Stenfyldte fuger Kørebaneafmærkning... 39

3 SIDE 3 af Andre Arbejder Vej- og Rabatbelægninger Fuger Lejer Overfladebeskyttelse af betonoverflader Opbrydningsarbejder Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder Etablering af dryprør Vinterforanstaltninger Alment Udførelse Trafikale Foranstaltninger Alment Materialer Udførelse Kontrol BILAG:

4 Bygværker (BYG) Side 4 af Arbejdsplads " for Arbejdsplads m.v." er supplerende, særlig beskrivelse til AAB Arbejdsplads af november I SAB er indført et 1-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. 1.1 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Broerne overtages, som de henligger på licitationsdagen. Der er ingen igangværende arbejder på de omfattede brosteder. Underført og overført vej skal holdes åben for trafik i alle spor i hele arbejdsperioden i dagtimerne, der henvises dog til afsnit 18 samt til spærretider gældende for vejarealerne. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse i marken fremgår af de eksisterende tegninger og arkivmateriale for bygværkerne suppleret med faktiske forhold, idet belægnings-opbygningen vist på tegningerne ikke nødvendigvis afspejler de faktiske eksisterende forhold. I forbindelse med bygværker der har kantbjælkeelementer vil følgende kunne observeres: Kantbjælkeelementtype Udgangssituationen vil være én af følgende: (Brorækværk på viste skitser er kun symbolske). A1/A2. Kantbjælkeelement fastgjort til hovedkonstruktion via boltearrangement i brovinge. Rækværkets ankerbolte er indstøbt i kantbjælkeelement. A1. Kantelement med indstøbte autoværnsbolte. Principskitse der viser gennemgående bolte for kantelementer. A2. Kantelement med indstøbte autoværnsbolte. Principskitse der viser ikke-gennemgående fastgørelsesbolte for kantelementer.

5 Bygværker (BYG) Side 5 af 61 B. Kantbjælkeelement placeret "løst" på brovinge. Rækværkets ankerbolte indstøbt i brovinge. Ankerboltene ført igennem senere udstøbte udsparinger i kantelementer. For bygværker med kantelementer skal der udskiftes til in-situ støbte kantbjælker. Her kan nedenstående anvendes direkte inklusive tilhørende tegninger. For bygværker med insitustøbte kantbjælker, der skal udskiftes skal entreprenøren finde inspiration i nærværende beskrivelse. I begge tilfælde er det entreprenørens ansvar at projektere kantbjælken. Ud over de anførte krav i SAB, er krav, der er anført under disse afsnit gældende for udførelsen. Isolerings- og belægningsopbygning Generelt for eksisterende kantbjælkeløsning A og B: For begge løsninger gælder, at brodækkets fugtmembran er ført med ud under kantelementer og ned langs brodækkets skjulte facadesider. Kantelementerne er monteret oven på membranen på 1-3 cm cementmørtellag. Broerne er typisk udført med en fugtisolering opbygget af 2 lag bitumenplader og et 8 cm lag armeret beskyttelsesbeton. Herpå udlagt 2 lag (8-10 cm) asfaltbelægning. I fortove er typisk 15 cm ekstra asfaltbelægning. For en del broer er beskyttelsesbetonen senere udskiftet til en asfaltbelægning. På nogle broer er anvendt en alternativ fugtmembrantype af mastix, som ud fra oplysninger fra udførelsestidspunktet typisk vil være opbygget på følgende vis beskrevet nedefra: et damptrykudligningslag (ca. 10 mm pulverasfalt) et mastixlag (ca. 15 mm) et drænlag (ca. 15 mm pulverasfalt) et støbeasfaltlag (ca. 40 mm) For alle broer gælder, at der i rabat og fortovsområderne kan forekomme en særlig belægningsopbygning over membranen. Således kan der oprindeligt være anvendt betonflisebelægning udlagt i cementmørtel direkte på beskyttelsesbetonen. Imidlertid er flisebelægningen i en del tilfælde senere udskiftet med bituminøs belægning. Endelig kan der på nogle broer være udlagt nyt asfaltslidlag. Rabatarealgeometrien kan ligeledes være blevet ændret gennem årene. Overbygningens udformning De aktuelle bygværker vil typisk være en butterfly-type, hvor brodækket både kan være udstøbt in-situ, men også kan være etableret ved oplægning af præfabrikerede betonelementer. Broerne er længdefor-spændt, og i tilfælde af større brobredder også tværforspændt. Broautoværn og rækværk Eksisterende broautoværn og rækværksudfyldning vil være udført i stål. Hvilken type vil enten fremgå af eksisterende tegninger eller skal registreres på brostedet. Særlige forhold vedr. kantbjælkeudskiftninger Entreprenøren skal, efter at opbrydningen er udført, foretage kontrolnivellement til verificering af, at den på standardtegningerne viste minimale lysvidde mm - mellem den nye

6 1.2. Afsætning Vejdirektoratet 17. november 2014 Bygværker (BYG) Side 6 af 61 kantbjælkes overside og belægningens overside er overholdt overalt. På den anden side bevirker Vejreglernes krav til placering af B-profil og rækværker, at lysvidden skal begrænses, og så vidt det er muligt, skal den tilstræbes at svare til den minimale. Entreprenøren skal ligeledes, efter at opbrydningen er udført, foretage kontrolnivellement til verificering af, at tilslutningen til vejbelægningen ved broenderne kan foretages med etablering af trug omkring vejbrønde som vist på standardtegningerne. Verifikation af ovennævnte detaljer suppleret med eventuelle forslag til korrektioner i forhold til den på standardtegningerne viste geometri skal udarbejdes af Entreprenøren og overbringes til bygherren senest 5 dage før formarbejdets påbegyndelse og/eller udarbejdelse af bukkelister. Intet arbejde må påbegyndes før bygherren har haft lejlighed til at kommentere på verifikationen. Entreprenøren skal, hvis brorækværk/-autoværn skal genbruges, før nedtagning af kantelementer type B udføre fornøden opmåling og mærkning af autoværn/rækværker, herunder opmåling af scepter-afstand, boltehulplacering mm Entreprenørens afsætning Entreprenøren skal på følgende tidspunkter udføre opmåling og nivellement: Inden nedbrydning af eksisterende kantbjælker igangsættes inkl. eventuelle eksisterende nivellementsbolte indstøbt i kantbjælker. Inden opbrydning af eksisterende brobelægninger igangsættes. Efter at konstruktionsbetonen er frilagt Efter færdiggørelse af brodækkets nedbrydning, som anført i SAB. Efter støbning nyt opretningslag på brodækket Efter støbning af nye kantbjælker Efter udførelse af belægningsarbejder (jf. SAB afsnit 11). Nivellementets tæthed fastlægges efter nærmere aftale med bygherren og på baggrund af visuel observation af fladernes beskaffenhed. Følgende tæthed skal dog mindst påregnes: I længderetningen: Pr. 2 m - eller efter nærmere aftale med bygherren. I tværretningen: Alle knæk- og kantlinier samt linier, der udgør etapegrænser. Endvidere skal eksisterende kantstensopspring ved inderside kantbjælke, overside kantbjælke (inder- og yderside) samt riste ved brønde og ved mekaniske dilatationsfuger medtages. Entreprenøren skal fremsende opmålinger (som angivet ovenfor) i excel-regneark eller tilsvarende, med tydelig angivelse af hvilke linjer der er opmålt. Herudover udarbejdes plantegning med angivelse af koter. Entreprenøren skal sikre, at alle udførte nivellementer - egne samt fra dennes underentreprenører - har sammenhæng. Ligeledes skal entreprenøren og dennes underentreprenører anvende samme udgangspunkter (fixpunkter) for nivellementer. Det vil sige der skal være overensstemmelse i de punkter hvori der udføres målinger. Plan for udførelse af nivellement fremsendes til bygherren for dettes accept.

7 Bygværker (BYG) Side 7 af Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje Arbejdsområde Arbejdsplads Adgangsveje Til arbejdsområde samt placering af containere mv. kan disponeres over de afspærrede arealer på broerne/bygværkerne. Entreprenørens færdiggørelse af trafikplanerne inkluderer detaljering af arbejdspladsen. Arealerne overdrages først ved starten af hvert bygværks udførelsesperiode, som denne er anført i entreprenørens drejebog. Entreprenøren skal umiddelbart efter entreprisens overdragelse udarbejde en plan, der viser omfang og indretning af arbejdsområderne ved samtlige brosteder. Entreprenøren må ikke lede spildevand til offentlig vejafvanding (nedløbsbrønde m.v.). Ovenstående krav til spildevand gælder ikke vand som anvendes i forbindelse med arbejdsprocesserne som f.eks. højtryksspuling og boring/skæring i beton. Entreprenøren skal dog ved almindelig omhyggelighed, forsøge at undgå at smuds fra arbejdsprocesserne blokerer vejafvandingen, og skal i tilfælde af tilstopning af afvandingssystemet forstå en oprensning af berørte brønde o.l. Det påhviler entreprenøren at fremskaffe de nødvendige tilladelser samt at følge myndighedernes og ledningsejernes anvisninger i forbindelse hermed. Kopi af tilladelser skal fremsendes til bygherren, men er i øvrigt bygherren uvedkommende. Entreprenøren skal gøre sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold, parkeringsmuligheder m.v. Bredden af det areal, der stilles til rådighed langs kantbjælker til arbejdsareal, fremgår af trafikplaner. Inden opbrydningen/nedbrydningen påbegyndes, skal entreprenøren som begrænsning af arbejdsarealet etablere trafikværn, jf. Vejregler for afmærkning af vejarbejder med tæt skærm mod trafik. Afskærmningens højde på vejbane / stillads skal være mindst 1,2 m over henholdsvis barrierens/ kant-bjælkens nye overside. Arbejdspladsen må ikke anvendes til overnatning. Til arbejdsplads kan entreprenøren disponere over arealer inden for arbejdsområdet. Bygherren stiller ikke yderligere arealer til rådighed til arbejdsplads. Entreprenøren skal selv arrangere eventuelt yderligere arbejdspladsareal efter aftale med lodsejere. Til kommentering hos bygherren skal entreprenøren umiddelbart efter entreprisens overdragelse udarbejde en plan, der viser omfang og indretning af arbejdspladsen, jf. PSS. Entreprenøren skal stille fornødne rum - inklusive opvarmning, belysning, rengøring m.v. - til rådighed for byggemøder. Arbejdsbelysning skal påregnes etableret. Adgang til arbejdsområder må kun foregå i kørselsretningen, dette er gældende for alle broer. Følgende skal have adgang til/kan benytte entreprenørens adgangsveje uden vedligeholdelsespligt: Ledningsejere Bygherren og dennes repræsentanter Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af arbejdsvejene til opretholdelse af deres farbarhed påhviler entreprenøren. Generelt gælder: Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer efter nærmere aftale med vejmyndigheden.

8 Bygværker (BYG) Side 8 af 61 Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult, roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling af trafikken. Til- og frakørsel skal altid ske i færdselsretningen. Entreprenørens adgangsveje til arbejdsområdet skal uden for arbejdstid være effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holde afspærrede, så uvedkommende færdsel hindres. Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overholdes Der må under ingen omstændigheder ske færdsel på tværs af trafikerede motorvejsarealer Færdselsregulerende foranstaltninger Der henvises til SAB afsnit Ledninger Generelt Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i nærheden af: Elforsyningsanlæg: "Stærkstrømsbekendtgørelsen, Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde mv. i nærheden af elforsyningsanlæg", Sikkerhedsstyrelsen, i gældende udgave (se Naturgasledninger: "Pas på gasledningerne! Sikkerhedsforskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger", De Danske Naturgasselskaber, i gældende udgave (se f.eks. Sikkerhedsforskrift for naturgasledninger) Entreprenøren er pligtig til at gøre sig bekendt med den nøjagtige placering og det nøjagtige antal af eksisterende lednings- og kabelanlæg, og skal selv henvende sig til de respektive ledningsejere for præcise oplysninger herom og påvisning heraf. Dette gælder også for stikledninger. Idet entreprenøren forstår indhentning af ledningsoplysninger, bærer entreprenøren det fulde ansvar for skader, han måtte påføre ledninger eller kabler, som er eller med rimelighed burde være identificeret inden arbejdets igangsættelse. Når påvisning ved ledningsejeren har fundet sted, er entreprenøren pligtig til selv at kontrollere oplysningerne ved håndgravning og blotlægge de aktuelle anlæg, inden der maskingraves på stedet, og han kan ikke påberåbe sig, at eventuelle forvoldte skader på ledninger og kabler m.m. skyldes unøjagtige angivelser fra ledningsejerne. Eventuelle beskadigelser af kabler og ledninger skal straks meddeles bygherren og ledningsejer. Træffer entreprenøren på uforudsete ledninger eller kabler, skal disse afmærkes, og bygherren og ledningsejer skal straks underrettes. Udgifter i forbindelse med uforudsete ledninger afregnes efter aftale. Entreprenøren skal generelt følge ledningsejernes anvisninger med hensyn til arbejder i forbindelse med eller i nærheden af de eksisterende ledninger. Aftaler med ledningsejere angående evt. flytninger eller omlægninger af ledninger og kabler koordineres med bygherren. Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage eventuelle nødvendige ændringer, skal entreprenøren udføre disse efter bygherrens eller lednings ejerens anvisning mod godtgørelse efter de i SB og TAG for ekstraarbejder angivne regler. Alle arbejder omkring ledninger og kabler skal udføres i nøje overensstemmelse med ledningsejernes anvisninger, gældende regulativer mv., herunder "Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder i og over veje", Vejdirektoratet 2011.

9 Bygværker (BYG) Side 9 af 61 Det påhviler entreprenøren selv at indhente flere oplysninger og træffe de fornødne aftaler med ledningsejeren mht. evt. omlægning af ledningerne. Dette gælder kendte såvel som ukendte ledninger. Se også denne SAB-SOS-BYG-AV-GEN afsnit 0.9.1, forhold til ledningsejere. 1.6 Laboratoriefaciliteter Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af laboratorium. Der skal på arbejdspladsen kunne gennemføres følgende kontrol af beton: Den friske betons konsistens bestemt ved sætmål Den friske betons luftindhold bestemt ved Pressurmetermetoden Udstøbning af betonprøvecylindere (d = 150 mm, h = 300 mm) Den friske betons temperatur Vedhæftning mellem reparationsprodukt og underlag samt sammenhængsstyrke bestemt ved aftræksforsøg 1.7 Miljøforhold Alment Støjgener Alment Udførelse Kontrol Entreprenøren skal i god tid før iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte foranstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv., advisere naboer, der forventes berørt af generne. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af støjgener, herunder evt. planlagt etablering af støjafskærmende foranstaltninger. Støjende arbejde skal i videst mulig omfang undgås i nat og weekend perioder. Entreprenøren skal overholde kommunale krav vedr. støjforhold. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for arbejdsprocesser og udstyr, som vurderes at være kritiske i forhold til de stillede krav. For kritiske arbejdsprocesser, som f.eks. højtryksspuling og sprøjtestøbning på brodæk u.s. aften/nat/ weekend, skal entreprenøren udføre støjberegninger til dokumentation af, at kravene er opfyldt. Støjberegninger skal udføres i det mest støjbelastede punkt i nærmeste støjfølsomme område uden for arbejdsområdet, hvilket almindeligvis er i skel til boligbebyggelse. Støjberegninger skal udføres ved brug af den af Miljøstyrelsen godkendte beregningsmodel, som beskrevet i vejledning nr "Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Entreprenørens støjberegninger sendes til bygherren senest 5 arbejdsdage før arbejdets udførelse. Støjberegningerne skal som minimum omfatte følgende punkter: Støjberegningspunkt Dato Kontrollant Driftsforhold (arbejdsprocessen) for beregningen

10 1.7.4 Støvgener Vejdirektoratet 17. november 2014 Bygværker (BYG) Side 10 af 61 Procedure for støjberegningen Resultat af støjberegningen Støjdæmpende foranstaltninger. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener forebygges Forurening på tilstødende veje Entreprenøren skal renholde eksisterende og nye vejarealer samt vejudstyr, samt bekæmpe støvgener. Entreprenøren skal sikre, at jord mv. fra hjul og undervogn fjernes, inden køretøjer forlader arbejdsområdet Beskyttelse af dyre- og planteliv Arbejderne må kun afvikles inden for det anviste arbejdsområde. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for hvilke tiltag, der planlægges iværksat til sikring af, at dyre- og plantelivet ikke lider unødig overlast. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder, samt den opfølgning der vil finde sted Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes til sikring af om-rådet. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder, samt den overvågning og opfølgning, der vil finde sted Affaldshåndtering og bortskaffelse Entreprenøren skal ved en arbejdsprocedure angive: Hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under entreprisens gennemførelse. Hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen: Kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ. Containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold. Oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning 1.8 Særlige forhold Der henvises til SAB, afsnit 1.3 og 1.4 vedrørende arbejdspladsforhold m.v., herunder kravene til afskærmning af trafik. Ved udførelse af sandblæsning, behugning, sprøjtestøbning og lignende skal entreprenøren udføre den fornødne yderligere afskærmning således, at hverken den underførte eller overførte vejtrafik på nogen måde generes af betonstykker, støv/sand, beton m.m. Før udførelse af højtryksspuling og sprøjtearbejde skal der være foretaget afskærmning og afdækning i nødvendigt omfang til beskyttelse af trafikanter, maskindele m.v. og af hensyn til forurening af omgivelser. Arbejderne på brodækket skal i øvrigt tilrettelægges under hensyn til, at det til enhver tid er sikret, at broens overflade kan afvandes, således at skadelig vandopstuvning på eller i dele af konstruktionen, herunder belægning og fugtisolering, og erosion af skråninger ved broender undgås.

11 Bygværker (BYG) Side 11 af 61 Entreprenøren er ansvarlig for, at de til gennemførelse af entreprisen nødvendige arbejdsprocesser og produkter er godkendt af myndighederne, herunder Arbejdstilsynet Forceret arbejde For de broer som er angivet med en 8 ugers udførelsesperiode til omisolering, forventes arbejdet udført forceret, dvs. at entreprenøren skal påregne at arbejde i flerholdsdrift og at arbejde i weekenden. Herudover skal entreprenøren påregne, at der skal opsættes telt på broen i hele anlægsperioden, samt at der skal påføres varme før, under udførelse af og i hærdeperioden for grundingsarbejder. Teltet skal kunne rumme, at asfaltarbejder kan udlægges under teltet. Entreprenøren kan ikke forvente vejrligsdage under forceret udførelse.

12 Bygværker (BYG) Side 12 af Jordarbejder SAB for Jordarbejder er supplerende særlige beskrivelser til AAB for jordarbejder af juni I SAB er indført et 2-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. 2.1 Forberedende arbejder Alment Arbejdet omfatter: Opbrydning Omisolering: - Afgravning af grus og jord ved broender i tilstrækkelig mængde til frilægning af broende/vederlag for fugtisoleringsarbejder. - Bortskaffelse af den afgravne jord og grus, alternativt henlægning i depot hvor materialerne på samme arbejdsområde kan genanvendes som bundsikring. - Levering og indbygning af friktionsfyld og stabilt grus for tilfyldning ved broender. - Levering og indbygning af muld samt græssåning på arealer, der ikke skal befæstes. - Nødvendig rydning for udførelse af jordarbejderne. - Tilstrækkelig udgravning for ledninger, dræn og brønde. - Nødvendig afstivning, ved dybe udgravninger udføres egentlige interimskonstruktioner. - Pumpning og øvrige foranstaltninger for tørholdelse. - Analyser, myndighedsbehandling og deponi af eventuelt forurenet jord Kantbjælker: - Afgravning af grus og jord ved broender i tilstrækkelig mængde til frilægning af fløjvægstop og kantbjælke på fløjvægge. - Bortskaffelse af den afgravne jord og grus, alternativt henlægning i depot hvor materialerne på samme arbejdsområde kan genanvendes som bundsikring. - Levering og indbygning af friktionsfyld og stabilt grus for tilfyldning omkring ny kantbjælke på fløjvægge. - Levering og indbygning af muld samt græssåning på arealer, der ikke skal befæstes. - Nødvendig rydning for udførelse af jordarbejderne. - Tilstrækkelig udgravning for ledninger, dræn og brønde. - Nødvendig afstivning, ved dybe udgravninger udføres egentlige interimskonstruktioner. - Pumpning og øvrige foranstaltninger for tørholdelse. - Analyser, myndighedsbehandling og deponi af eventuelt forurenet jord De under SAB - Arbejdsplads, afsnit 1.7, nævnte afværgeforanstaltninger skal udføres før det egentlige arbejde påbegyndes. Vedrørende opbrydning henvises til SAB afsnit Råjordsarbejder Afgravning og indbygning af jord Alment Arbejdet omfatter: Udgravning ved broender, der tillader udførelse af fugtisoleringsarbejder 1 meter i dybden. Udgravning for sætning af kantbegrænsningssten.

13 Bygværker (BYG) Side 13 af 61 Udgravning for etablering af interimsbelægninger (gennemkørselsåbninger), jf. gældende projekttegninger. Opgravet jord skal så vidt muligt genanvendes. Overskudsjord skal bortskaffes af entreprenøren, herunder forurenet jord. Dersom afgravning for bygværket på grund af den valgte arbejdsmetode må forøges i forhold til ovenanførte, skal forøgelsen og den ekstra tilfyldning være indeholdt i tilbuddet. Sker forøgelsen, hvor der i øvrigt er forudsat tilfyldning med grus, skal det ekstra udgravede ligeledes tilfyldes med grus. Entreprenøren har pligt til at underrette bygherren, såfremt han under afgravningsarbejdet måtte finde anledning til at formode, at de forudsatte anlæg ikke kan gennemføres med rimelig sikkerhed mod stabilitetsbrud. Entreprenøren skal efter aftale med bygherren etablere nødvendige adgangsramper til brodækket. Adgangsramper skal etableres med materialer og udførelsesmetoder som forudsat for det færdige bygværk Afsluttende arbejder Udlægning af muldjord Alment Arbejdet omfatter: Materialer Udførelse Græssåning Alment Udlægning og retablering af muld på skråninger, rabatter mv. Entreprenøren skal tage muldjord fra depot og evt. tilkøre såfremt dette er påkrævet. Tilkørt muldjord afregnes jf. køresedler og faktura. Sten større end 30 mm må ikke forekomme i den udlagte muldjord. Muldjordsbeklædning af rabatter må først finde sted, når belægningsarbejdet er udført. Arbejdet omfatter: Græssåning på alle ikke befæstede jordarealer, skråninger og rabatarealer, der berøres af arbejderne. 2.7 Stabile grusbærelag Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Stabilt grus, november 2003 er gældende for entreprisen. Arbejdet omfatter: Levering og indbygning (herunder komprimering) af stabilt grus ved interimsbelægninger (gennemkørselsåbninger), jf. gældende projekttegninger. Levering og indbygning (herunder komprimering) af stabilt grus ved broender. Levering og indbygning (herunder komprimering) af stabilt grus ved nye fundamenter og fløjvægge.

14 Bygværker (BYG) Side 14 af Afvandingsarbejder 3.1 Alment AAB for Afvandingsarbejder, december 2010 er gældende for entreprisen. I SAB er indført et 3-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. Arbejdet omfatter: Levering og montering af nye flyderiste, til erstatning for eksisterende topstykker på eksisterende nedløbsbrønde. Dræn ved broender. Arbejdet omfatter endvidere eventuelle tilretninger af eksisterende brønde.

15 Bygværker (BYG) Side 15 af Stillads og Form 5.1 Alment SAB for stillads og form er supplerende, særlige beskrivelser til AAB Betonbro - Stillads og form - august I SAB er indført et 5-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. Tilsynshåndbog for støbestilladser, januar 2013 og krav vedrørende implementering er gældende. Tilsynshåndbogen skal ligeledes følges for eventuelle ikke formbærende stilladser. Tilsynshåndbog for betonbroer, Kvalitetssystem for bygherretilsyn og entreprenørkontrol, Aktivitetsområder: Formarbejder, slap armering, spændarmering og betonarbejder, august 2010 Arbejdet omfatter for: Kantbjælkeudskiftning: Projektering, montage og nedtagning af stilladskonstruktion for udførelse af nye kantbjælker inkl.: - Tegninger, beregninger og udfyldte skemaer, jf. tilsynshåndbogen for støbestilladser. - Eventuelle kantbjælkeforhøjelser nødvendige for overholdelse af lysningskrav. - Understøtning og funderingsforanstaltninger - Flytning af stillads mellem etaper - Drift og vedligehold i hele udførelsesfasen - Trafikale foranstaltninger nødvendige for montage og nedtagning mv. Projektering og udførelse af formkonstruktion for nye kantbjælker inkl. udsparinger til bl.a. indstøbningsdele samt levering og indbygning af indstøbingsdele. Profilerings- og forstærkningsbeton i brodæk: Projektering og udførelse af formkonstruktion for udførelse af fortove/cykelstier og tilsvarende konstruktioner (eksempelvis midterplinte samt profileringslag) inkl. udsparinger og indstøbningsdele. Reparationer på brodækkets underside, kantbjælker eller facader: Projektering, montage og nedtagning af nødvendigt adgangs- og arbejdsstillads og form for betonreparationer på brodækkets underside inkl. drift og vedligehold samt trafikale foranstaltninger for op- og nedtagning. Stillads- og formprojekt Gældende fritrumsprofil skal overholdes. Fastlæggelse af fritrumsprofil aftales med bygherren. Hvor monterede stilladser kan påkøres af for høje køretøjer, skal der opsættes frihøjdevarsel inklusive alarm i henhold til Vejdirektoratets vejledning om frihøjdevarsel. Det skal sikres, at der ved støbearbejder ikke forekommer spild af støbevand etc. til underliggende motorveje og bane mv., f.eks. ved etablering af plastfolie/presenning under formen. Stillads- og formkonstruktioner, herunder også deres fundering skal fjernes helt efter støbning og afforskalling - af begge kantbjælker samt øvrige ny støbte konstruktionsdele/forstærkningsdele. Ingen arbejder i forbindelse med stillads og form for nye kantbjælker må igangsættes før entreprenørens samlede stillads- og formprojekt er skriftligt godkendt af bygherren. Be-

16 Bygværker (BYG) Side 16 af 61 regningerne og tegninger skal foreligges til bygherrens godkendelse mindst 10 arbejdsdage før det påregnes at i gang-sætte arbejdet. Entreprenøren udfører detaljeret arbejdsprocedure for nedbrydning af eksisterende kantbjælker, denne procedure skal være godkendt af bygherren inden arbejdet påbegyndes. Samtlige stilladskonstruktioner, gangbroer mv., som er opstillet langs facader mv., må ikke være tættere på underside brodæk end 50 mm. For udførelse af arbejder på broens kantbjælker skal entreprenøren etablere arbejdsstilladser med tæt skærm (min. 1,2 m over o.s. kantbjælke) mod underført passage. Den tætte skærm skal etableres inden opbrydningen/nedbrydningen udover underført vej påbegyndes. Ved udvendigt stillads kan kravet til afskærmningens højde over den nye kantbjælkens overside reduceres med bredden af gangbroen (dog min. 1,2 m over gangbroen) under forudsætning af, at der monteres net over den tætte skærm i forbindelse med nedtagning af kantbjælkeelementer, opbrydning af brobelægning og støbning af nye kantbjælker, således at trafikken på underførte vej er sikret mod ned-fald. Opbrydning for fastlæggelse af kantbjælkeprojekt skal udføres i samråd med bygherren. Entreprenøren skal efter demontage af eksisterende kantbjælkeelementer sikre, at autoværnsfunktionen er opretholdt. Arbejdsstilladserne skal udformes således, at krav til fritrum og antal af kørespor for den underførte vej opretholdes i fuldt omfang under arbejdets udførelse - bortset fra tidspunkter for op- og nedtagning af stilladser. Det betyder, at arbejdsstillads ikke må rage nedenfor underside af brodæk. Eventuelle understøtninger, trapper m.v. for arbejdsstilladser skal placeres i rabatter, bag autoværn eller dobbelt trafikværn på den skærende vej. Om nødvendigt opsættes midlertidigt autoværn eller nyt permanent autoværn. Understøtninger, trapper, barrierer m.v. må ikke anvendes tættere end 1 m bag autoværn; hvor pladsforholdene ikke tillader dette, skal understøtninger m.m. graves ned. Eventuelle konsoller fastgjort til broens underside skal monteres over fritrumsprofilet for den underførte vej og skal som minimum være placeret over underside af brodæk. Vedrørende generelle krav til dimensionering af stilladser henvises til Tilsynshåndbog for støbestilladser. Stillads og form for nystøbning af kantbjælker skal alene understøttes af eksisterende overbygning således, at deformationer af overbygningen fra bl.a. trafikbelastning frit kan finde sted. Anvendes et system af stilladstårne og bjælker, skal der efter nærmere aftale med politiet og vejmyndig-hed påregnes midlertidig total spærring for trafikken, mens bjælker løftes på plads. Anvendes et stilladssystem ophængt i brokonstruktionen, skal der i forbindelse med montagen, eksempelvis fra rullestillads, anvendes gældende trafiktegninger, jf. Vejregel for afmærkning af vejarbejder i gældende udgave Dokumentation Dokumentationen skal udarbejdes specifikt, som selvstændige dokumenter vedr. stilladset. Såfremt der foretages ændringer mv. i dokumentationen, fremsendes hele dokumentet i ny version (med angivelse af rev. nr./bogstav samt dato). Der henvises endvidere til SB Projekteringsgrundlag Generelt Entreprenøren projekterer samtlige stillads- og formkonstruktioner, herunder også sikkerhedsværn, afskærmninger, fastgørelser, nedsænknings- og løftearrangementer og adgangsveje, iht. designklasse DS/EN Stilladskonstruktioner skal henføres til konsekvensklasse CC3 (Tidligere høj sikkerhedsklasse og skærpet kontrolklasse). Fundering kan henføres til konsekvensklasse CC3.

17 Deformationer 5.2 Materialer Stillads Form Flageform Glat form Vejdirektoratet 17. november 2014 Bygværker (BYG) Side 17 af 61 Beregningsgrundlag Forme og stilladser skal vurderes for såvel anvendelsesgrænsetilstanden som brudgrænsetilstanden. Ved opstilling af kravene for anvendelsesgrænsetilstanden skal kravene til den færdige konstruktions geometri iagttages. Der skal tages særligt hensyn til excentriciteter og robusthed. Afskærmninger på broer og stilladser Hvor der er risiko for frit fald eller nedstyrtningsfare skal sikkerhedsforanstaltninger være iht. AT-vejledning A.2.1,"Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser", november Foranstaltningerne hertil kan udføres med tæt skærm monteret på rækværker eller tilsvarende. Skærme og rækværker på brostilladser mod det fri skal have en højde på mindst 1,20 m over ny kantbjælke højde. Entreprenøren skal tage højde for evt. sætninger og deformationer af stillads. Stilladsmateriel (typestillads) skal være myndighedsgodkendt med godkendt bæreevne af alle typer samling og elementer. Ikke godkendt materiel, som inddækninger m.v., skal beregnes og udføres i henhold til gældende normer. Flageform tillades ikke anvendt. Glatform tillades ikke anvendt. 5.3 Udførelse Stillads Form Stilladset skal monteres, vedligeholdes og demonteres uden gene for vejtrafik udover nævnte vej-trafikreguleringer og frihøjdebegrænsninger, jf. SAB afsnit 1.8 og afsnit Tæthed og udformning Tilslutning mod eksisterende overflader skal være tæt. Specielt for brodæk bestående af elementer skal der udøves omhu med tætning mod eksisterende brodæks underside, idet det må forventes, at brovinger fra element til element kan springe i højden.

18 Bygværker (BYG) Side 18 af Forankring af sideforme Der tillades ikke udført klampsjern. Ved formsætning af overflader, der ligger i samme plan som overflader i en eksisterende konstruktion, skal formen anordnes således, at der, umiddelbart før støbning påbegyndes, kan foretages en tæt til-spænding til den eksisterende konstruktion, således at spring i overfladen og afsætning af mørtel på eksisterende betonoverflader undgås. Der må ikke anvendes forankringsjern i kantbjælker Indstøbninger og udsparinger Afformning Følgende materialer forventes indstøbt i hhv. brodæk/kantbjælker: Fastgørelse af broautoværn, se SAB afsnit 9 samt gældende projekttegninger. Montage af nye dryprør, se SAB afsnit Ankerbolte for autoværn i standardløsning A Rør til kabler og ledninger Alle indstøbte dele leveres af entreprenøren, iht. projektmaterialets beskrivelser. Ved indstøbningsdele og beslag til midlertidig anvendelse skal det sikres, at disse: ikke skader betonen eller armeringen ikke medfører skader på betonens overflade ikke skader funktionen eller holdbarheden af konstruktionen. Trækrør til kabler skal være som DVK-kabelrør, dvs. korrugerede rør på PEH-basis. Dimensionen bliver oplyst af bygherren. Plastrørene skal udføres med fald, specielt ved afslutninger. Kabelrørene afsluttes 2 m udenfor afslutningen af broernes kantbjælker og føres i bløde kurver ned i 0,80 m dybde under færdig vej. Rørene forsynes med 10 mm spunden nylontråd, som afsluttes viklet i ring 0,10 m under færdig overflade. Rørene afproppes. Rørene må ikke tildækkes, før entreprenøren har foretaget en nøjagtig indmåling. Afformning af bærende form må ikke påbegyndes før betonen har opnået en trykstyrke på min. 80 % af den krævede karakteristiske styrke (f ck ). Hvis der anvendes overforskalling ved kontrabanketter, skal denne fjernes efter afsluttet vibrering af betonen, således at betonen i kontrabanketten kan efterpudses/afrettes vådt i vådt.

19 Bygværker (BYG) Side 19 af Slap Armering 6.1 Alment 6.2 Materialer 6.3 Udførelse Generelt SAB for slap armering er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for Betonbro - Slaparmering - af august I SAB er indført et 6-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. Tilsynshåndbog for betonbroer. Kvalitetssystem for bygherretilsyn og entreprenørkontrol, August Arbejderne omfatter i følgende projektering, levering, bukning og indbygning af armering (ribbestål B550) i nye kantbjælker, nyt profilerings- eller forstærkningslag på brodækket samt fortove, midterplinte og lignende inkl.: Forankringer og stød fx nødvendiggjort af fabrikationslængder Montage- og afstandsjern, overdimensioner, bindetråd Foranstaltninger, der nødvendige som følge af den af entreprenøren valgte udførelsesmetode. Evt. tilbagebukning af stødjern i etapegrænser. Hvor den eksisterende armering er utilstrækkelig, ilægges supplerende armering efter entreprenørens forslag og bygherrens skriftlige accept. Materiale for faststøbning af ankre Forankring af ny armering i eksisterende tilstødende konstruktionsdele udføres på følgende vis: Til vandrette forankringer eller ved helt eller delvist lodrette forankringer, hvor hullet vender nedad, anvendes klæbepatroner eller andet materiale beregnet til dette formål. Til forankring lodret eller skråt ned, hvor hullet vender opad, anvendes en ekspanderende flydemørtel, egnet for faststøbning af ankre. Ved udførelse af forankring skal producenternes anvisninger følges. Ved genanvendelse af eksisterende indstøbte bøsningsrør eller forankringsbolte jf. løsning d og e på tegning 103 skal følgende omhyggeligt sikres: at L-jern ligger direkte an mod bøsningsrør langs lodret flade at U-bøjle ligger direkte an mod bøsningsrør. Inden arbejder igangsættes fremsender entreprenøren produktblad for bygherrens accept Entreprenøren skal fremsende nødvendige armeringstegninger til bygherren til gennemsyn Montering af ankre i eksisterende beton Vedrørende placering af ankre skal det fremgå af projekttegningen der udformes af entreprenøren. Der skal drages omsorg for, at ankerborehullets diameter mv. nøje svarer til den foreskrevne armeringsdimension, jf. leverandørens anvisning, der i øvrigt nøje skal følges.

20 6.4 Kontrol Vejdirektoratet 17. november 2014 Bygværker (BYG) Side 20 af 61 Fremstilling af ankre må først udføres, når behugningsarbejdet for de tilhørende overflader er accepteret af bygherren, og beliggenheden af de behuggede overflader dermed kendes, således at ankrenes endelige længde, kan bestemmes. Eventuelle forspændingskablers (længde/tværgående) geometri, skal af entreprenøren fastlægges inden arbejdet mht. iboring af armeringsankre igangsættes. I det omfang, der foreligger anvisninger fra leverandør af flydemørtel på, hvordan ankrene monteres, skal disse følges. I modsat fald skal disse monteres efter følgende retningslinier: Der bores et hul med diameter som angivet på tegningerne med dybde. Hullet fyldes med mørtel. Placering af anker. Det skal påregnes at ankre indbygges med varierende højde, således at der skal foretages særskilt afsætning/afklipning af disse. På denne baggrund kan længden af de iborede ankre variere. Borehullets sider skal være ru. Der skal sikres en fuldstændig omhyldning af ankerstangen og fyldning af borehullet med mørtel. Al armering skal transporteres og opbevares, således at det i mindst muligt omfang udsættes for saltvand eller sprøjt af saltvand. Armering, der er blevet udsat for saltvand, skal spules med ferskvand. For udførelse af nye kantbjælker/banketter Hvor der alene udføres kantbjælkeudskiftning og nye banketter, og ikke omisolering/opretningslag (profileringslag). Vedrørende placering af ankre, se note på tegning 103/203. Der skal drages omsorg for, at ankerborehullets diameter m.v. nøje svarer til den foreskrevne armeringsdimension, jf. tegninger og leverandørens anvisninger, der i øvrigt nøje skal følges. Fremstilling af ankre bør først foretages, når behugningsarbejdet for de tilhørende overflader er accepteret af bygherren, og beliggenheden af de behuggede overflader dermed kendes, således at ankrenes endelige længde kan bestemmes. I det omfang, der foreligger anvisninger fra leverandør af flydemørtel på, hvordan ankre monteres, skal disse følges. I modsat fald skal disse monteres efter følgende retningslinier: Der bores et hul med diameter som angivet på tegningerne med dybde min. 150 mm ind i den konstruktive beton. Hullet blæses rent for vand og boremel fra bunden ved hjælp af en slange. Hullet fyldes fra bunden med mørtel ved hjælp af en slange. Placering af anker. Borehullets sider skal være ru. Ankrene kontrolleres for vedhæftning som følger: De første 10 ankre i hver etape udføres med lige ankerjern. Efter hærdning af mørtelen udføres trækforsøg til en kraft på 30 kn for Y12 ankre. Der må ikke ske brud ved trækforsøget. De resterende ankre udføres derefter med bøjet ankerjern, dog udføres 1 % med lige ankerjern. Disse trækprøves som beskrevet ovenfor. Der må ikke ske brud ved trækprøvningen.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT... 2 0.1 Grundlag for arbejdet... 2 0.2 Entreprenørens personale... 2 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE...3

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts

Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts Side 1 af 12 VEJ nr 9458 af 28/09/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-09-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Den fulde tekst Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

10-års kontrol af gyllebeholdere

10-års kontrol af gyllebeholdere Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen Nr. 6, 1997, revideret 2005 10-års kontrol af gyllebeholdere Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand Miljøministeriet Skov-

Læs mere