SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014"

Transkript

1 SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014

2 SIDE 2 af 61 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejdsplads Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Afsætning Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje Færdselsregulerende foranstaltninger Ledninger Laboratoriefaciliteter Miljøforhold Særlige forhold Jordarbejder Forberedende arbejder Råjordsarbejder Stabile grusbærelag Afvandingsarbejder Alment Stillads og Form Alment Materialer Udførelse Slap Armering Alment Materialer Udførelse Kontrol Beton A.1 Alment A.2 Materialer A.3 Udførelse A.4 Kontrol B.1 Alment B.2 Materialer B.3 Udførelse B.4 Kontrol Autoværn og Rækværker Alment Udførelse Udførelse Fugtisolering Alment Materialer Udførelse Kontrol Brobelægninger Alment Materialer Udførelse Kontrol Åben kunststofbeton Kunststofbelægning Fuger Stenfyldte fuger Kørebaneafmærkning... 39

3 SIDE 3 af Andre Arbejder Vej- og Rabatbelægninger Fuger Lejer Overfladebeskyttelse af betonoverflader Opbrydningsarbejder Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder Etablering af dryprør Vinterforanstaltninger Alment Udførelse Trafikale Foranstaltninger Alment Materialer Udførelse Kontrol BILAG:

4 Bygværker (BYG) Side 4 af Arbejdsplads " for Arbejdsplads m.v." er supplerende, særlig beskrivelse til AAB Arbejdsplads af november I SAB er indført et 1-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. 1.1 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Broerne overtages, som de henligger på licitationsdagen. Der er ingen igangværende arbejder på de omfattede brosteder. Underført og overført vej skal holdes åben for trafik i alle spor i hele arbejdsperioden i dagtimerne, der henvises dog til afsnit 18 samt til spærretider gældende for vejarealerne. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse i marken fremgår af de eksisterende tegninger og arkivmateriale for bygværkerne suppleret med faktiske forhold, idet belægnings-opbygningen vist på tegningerne ikke nødvendigvis afspejler de faktiske eksisterende forhold. I forbindelse med bygværker der har kantbjælkeelementer vil følgende kunne observeres: Kantbjælkeelementtype Udgangssituationen vil være én af følgende: (Brorækværk på viste skitser er kun symbolske). A1/A2. Kantbjælkeelement fastgjort til hovedkonstruktion via boltearrangement i brovinge. Rækværkets ankerbolte er indstøbt i kantbjælkeelement. A1. Kantelement med indstøbte autoværnsbolte. Principskitse der viser gennemgående bolte for kantelementer. A2. Kantelement med indstøbte autoværnsbolte. Principskitse der viser ikke-gennemgående fastgørelsesbolte for kantelementer.

5 Bygværker (BYG) Side 5 af 61 B. Kantbjælkeelement placeret "løst" på brovinge. Rækværkets ankerbolte indstøbt i brovinge. Ankerboltene ført igennem senere udstøbte udsparinger i kantelementer. For bygværker med kantelementer skal der udskiftes til in-situ støbte kantbjælker. Her kan nedenstående anvendes direkte inklusive tilhørende tegninger. For bygværker med insitustøbte kantbjælker, der skal udskiftes skal entreprenøren finde inspiration i nærværende beskrivelse. I begge tilfælde er det entreprenørens ansvar at projektere kantbjælken. Ud over de anførte krav i SAB, er krav, der er anført under disse afsnit gældende for udførelsen. Isolerings- og belægningsopbygning Generelt for eksisterende kantbjælkeløsning A og B: For begge løsninger gælder, at brodækkets fugtmembran er ført med ud under kantelementer og ned langs brodækkets skjulte facadesider. Kantelementerne er monteret oven på membranen på 1-3 cm cementmørtellag. Broerne er typisk udført med en fugtisolering opbygget af 2 lag bitumenplader og et 8 cm lag armeret beskyttelsesbeton. Herpå udlagt 2 lag (8-10 cm) asfaltbelægning. I fortove er typisk 15 cm ekstra asfaltbelægning. For en del broer er beskyttelsesbetonen senere udskiftet til en asfaltbelægning. På nogle broer er anvendt en alternativ fugtmembrantype af mastix, som ud fra oplysninger fra udførelsestidspunktet typisk vil være opbygget på følgende vis beskrevet nedefra: et damptrykudligningslag (ca. 10 mm pulverasfalt) et mastixlag (ca. 15 mm) et drænlag (ca. 15 mm pulverasfalt) et støbeasfaltlag (ca. 40 mm) For alle broer gælder, at der i rabat og fortovsområderne kan forekomme en særlig belægningsopbygning over membranen. Således kan der oprindeligt være anvendt betonflisebelægning udlagt i cementmørtel direkte på beskyttelsesbetonen. Imidlertid er flisebelægningen i en del tilfælde senere udskiftet med bituminøs belægning. Endelig kan der på nogle broer være udlagt nyt asfaltslidlag. Rabatarealgeometrien kan ligeledes være blevet ændret gennem årene. Overbygningens udformning De aktuelle bygværker vil typisk være en butterfly-type, hvor brodækket både kan være udstøbt in-situ, men også kan være etableret ved oplægning af præfabrikerede betonelementer. Broerne er længdefor-spændt, og i tilfælde af større brobredder også tværforspændt. Broautoværn og rækværk Eksisterende broautoværn og rækværksudfyldning vil være udført i stål. Hvilken type vil enten fremgå af eksisterende tegninger eller skal registreres på brostedet. Særlige forhold vedr. kantbjælkeudskiftninger Entreprenøren skal, efter at opbrydningen er udført, foretage kontrolnivellement til verificering af, at den på standardtegningerne viste minimale lysvidde mm - mellem den nye

6 1.2. Afsætning Vejdirektoratet 17. november 2014 Bygværker (BYG) Side 6 af 61 kantbjælkes overside og belægningens overside er overholdt overalt. På den anden side bevirker Vejreglernes krav til placering af B-profil og rækværker, at lysvidden skal begrænses, og så vidt det er muligt, skal den tilstræbes at svare til den minimale. Entreprenøren skal ligeledes, efter at opbrydningen er udført, foretage kontrolnivellement til verificering af, at tilslutningen til vejbelægningen ved broenderne kan foretages med etablering af trug omkring vejbrønde som vist på standardtegningerne. Verifikation af ovennævnte detaljer suppleret med eventuelle forslag til korrektioner i forhold til den på standardtegningerne viste geometri skal udarbejdes af Entreprenøren og overbringes til bygherren senest 5 dage før formarbejdets påbegyndelse og/eller udarbejdelse af bukkelister. Intet arbejde må påbegyndes før bygherren har haft lejlighed til at kommentere på verifikationen. Entreprenøren skal, hvis brorækværk/-autoværn skal genbruges, før nedtagning af kantelementer type B udføre fornøden opmåling og mærkning af autoværn/rækværker, herunder opmåling af scepter-afstand, boltehulplacering mm Entreprenørens afsætning Entreprenøren skal på følgende tidspunkter udføre opmåling og nivellement: Inden nedbrydning af eksisterende kantbjælker igangsættes inkl. eventuelle eksisterende nivellementsbolte indstøbt i kantbjælker. Inden opbrydning af eksisterende brobelægninger igangsættes. Efter at konstruktionsbetonen er frilagt Efter færdiggørelse af brodækkets nedbrydning, som anført i SAB. Efter støbning nyt opretningslag på brodækket Efter støbning af nye kantbjælker Efter udførelse af belægningsarbejder (jf. SAB afsnit 11). Nivellementets tæthed fastlægges efter nærmere aftale med bygherren og på baggrund af visuel observation af fladernes beskaffenhed. Følgende tæthed skal dog mindst påregnes: I længderetningen: Pr. 2 m - eller efter nærmere aftale med bygherren. I tværretningen: Alle knæk- og kantlinier samt linier, der udgør etapegrænser. Endvidere skal eksisterende kantstensopspring ved inderside kantbjælke, overside kantbjælke (inder- og yderside) samt riste ved brønde og ved mekaniske dilatationsfuger medtages. Entreprenøren skal fremsende opmålinger (som angivet ovenfor) i excel-regneark eller tilsvarende, med tydelig angivelse af hvilke linjer der er opmålt. Herudover udarbejdes plantegning med angivelse af koter. Entreprenøren skal sikre, at alle udførte nivellementer - egne samt fra dennes underentreprenører - har sammenhæng. Ligeledes skal entreprenøren og dennes underentreprenører anvende samme udgangspunkter (fixpunkter) for nivellementer. Det vil sige der skal være overensstemmelse i de punkter hvori der udføres målinger. Plan for udførelse af nivellement fremsendes til bygherren for dettes accept.

7 Bygværker (BYG) Side 7 af Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje Arbejdsområde Arbejdsplads Adgangsveje Til arbejdsområde samt placering af containere mv. kan disponeres over de afspærrede arealer på broerne/bygværkerne. Entreprenørens færdiggørelse af trafikplanerne inkluderer detaljering af arbejdspladsen. Arealerne overdrages først ved starten af hvert bygværks udførelsesperiode, som denne er anført i entreprenørens drejebog. Entreprenøren skal umiddelbart efter entreprisens overdragelse udarbejde en plan, der viser omfang og indretning af arbejdsområderne ved samtlige brosteder. Entreprenøren må ikke lede spildevand til offentlig vejafvanding (nedløbsbrønde m.v.). Ovenstående krav til spildevand gælder ikke vand som anvendes i forbindelse med arbejdsprocesserne som f.eks. højtryksspuling og boring/skæring i beton. Entreprenøren skal dog ved almindelig omhyggelighed, forsøge at undgå at smuds fra arbejdsprocesserne blokerer vejafvandingen, og skal i tilfælde af tilstopning af afvandingssystemet forstå en oprensning af berørte brønde o.l. Det påhviler entreprenøren at fremskaffe de nødvendige tilladelser samt at følge myndighedernes og ledningsejernes anvisninger i forbindelse hermed. Kopi af tilladelser skal fremsendes til bygherren, men er i øvrigt bygherren uvedkommende. Entreprenøren skal gøre sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold, parkeringsmuligheder m.v. Bredden af det areal, der stilles til rådighed langs kantbjælker til arbejdsareal, fremgår af trafikplaner. Inden opbrydningen/nedbrydningen påbegyndes, skal entreprenøren som begrænsning af arbejdsarealet etablere trafikværn, jf. Vejregler for afmærkning af vejarbejder med tæt skærm mod trafik. Afskærmningens højde på vejbane / stillads skal være mindst 1,2 m over henholdsvis barrierens/ kant-bjælkens nye overside. Arbejdspladsen må ikke anvendes til overnatning. Til arbejdsplads kan entreprenøren disponere over arealer inden for arbejdsområdet. Bygherren stiller ikke yderligere arealer til rådighed til arbejdsplads. Entreprenøren skal selv arrangere eventuelt yderligere arbejdspladsareal efter aftale med lodsejere. Til kommentering hos bygherren skal entreprenøren umiddelbart efter entreprisens overdragelse udarbejde en plan, der viser omfang og indretning af arbejdspladsen, jf. PSS. Entreprenøren skal stille fornødne rum - inklusive opvarmning, belysning, rengøring m.v. - til rådighed for byggemøder. Arbejdsbelysning skal påregnes etableret. Adgang til arbejdsområder må kun foregå i kørselsretningen, dette er gældende for alle broer. Følgende skal have adgang til/kan benytte entreprenørens adgangsveje uden vedligeholdelsespligt: Ledningsejere Bygherren og dennes repræsentanter Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af arbejdsvejene til opretholdelse af deres farbarhed påhviler entreprenøren. Generelt gælder: Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer efter nærmere aftale med vejmyndigheden.

8 Bygværker (BYG) Side 8 af 61 Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult, roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling af trafikken. Til- og frakørsel skal altid ske i færdselsretningen. Entreprenørens adgangsveje til arbejdsområdet skal uden for arbejdstid være effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holde afspærrede, så uvedkommende færdsel hindres. Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overholdes Der må under ingen omstændigheder ske færdsel på tværs af trafikerede motorvejsarealer Færdselsregulerende foranstaltninger Der henvises til SAB afsnit Ledninger Generelt Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i nærheden af: Elforsyningsanlæg: "Stærkstrømsbekendtgørelsen, Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde mv. i nærheden af elforsyningsanlæg", Sikkerhedsstyrelsen, i gældende udgave (se Naturgasledninger: "Pas på gasledningerne! Sikkerhedsforskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger", De Danske Naturgasselskaber, i gældende udgave (se f.eks. Sikkerhedsforskrift for naturgasledninger) Entreprenøren er pligtig til at gøre sig bekendt med den nøjagtige placering og det nøjagtige antal af eksisterende lednings- og kabelanlæg, og skal selv henvende sig til de respektive ledningsejere for præcise oplysninger herom og påvisning heraf. Dette gælder også for stikledninger. Idet entreprenøren forstår indhentning af ledningsoplysninger, bærer entreprenøren det fulde ansvar for skader, han måtte påføre ledninger eller kabler, som er eller med rimelighed burde være identificeret inden arbejdets igangsættelse. Når påvisning ved ledningsejeren har fundet sted, er entreprenøren pligtig til selv at kontrollere oplysningerne ved håndgravning og blotlægge de aktuelle anlæg, inden der maskingraves på stedet, og han kan ikke påberåbe sig, at eventuelle forvoldte skader på ledninger og kabler m.m. skyldes unøjagtige angivelser fra ledningsejerne. Eventuelle beskadigelser af kabler og ledninger skal straks meddeles bygherren og ledningsejer. Træffer entreprenøren på uforudsete ledninger eller kabler, skal disse afmærkes, og bygherren og ledningsejer skal straks underrettes. Udgifter i forbindelse med uforudsete ledninger afregnes efter aftale. Entreprenøren skal generelt følge ledningsejernes anvisninger med hensyn til arbejder i forbindelse med eller i nærheden af de eksisterende ledninger. Aftaler med ledningsejere angående evt. flytninger eller omlægninger af ledninger og kabler koordineres med bygherren. Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage eventuelle nødvendige ændringer, skal entreprenøren udføre disse efter bygherrens eller lednings ejerens anvisning mod godtgørelse efter de i SB og TAG for ekstraarbejder angivne regler. Alle arbejder omkring ledninger og kabler skal udføres i nøje overensstemmelse med ledningsejernes anvisninger, gældende regulativer mv., herunder "Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder i og over veje", Vejdirektoratet 2011.

9 Bygværker (BYG) Side 9 af 61 Det påhviler entreprenøren selv at indhente flere oplysninger og træffe de fornødne aftaler med ledningsejeren mht. evt. omlægning af ledningerne. Dette gælder kendte såvel som ukendte ledninger. Se også denne SAB-SOS-BYG-AV-GEN afsnit 0.9.1, forhold til ledningsejere. 1.6 Laboratoriefaciliteter Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af laboratorium. Der skal på arbejdspladsen kunne gennemføres følgende kontrol af beton: Den friske betons konsistens bestemt ved sætmål Den friske betons luftindhold bestemt ved Pressurmetermetoden Udstøbning af betonprøvecylindere (d = 150 mm, h = 300 mm) Den friske betons temperatur Vedhæftning mellem reparationsprodukt og underlag samt sammenhængsstyrke bestemt ved aftræksforsøg 1.7 Miljøforhold Alment Støjgener Alment Udførelse Kontrol Entreprenøren skal i god tid før iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte foranstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv., advisere naboer, der forventes berørt af generne. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af støjgener, herunder evt. planlagt etablering af støjafskærmende foranstaltninger. Støjende arbejde skal i videst mulig omfang undgås i nat og weekend perioder. Entreprenøren skal overholde kommunale krav vedr. støjforhold. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for arbejdsprocesser og udstyr, som vurderes at være kritiske i forhold til de stillede krav. For kritiske arbejdsprocesser, som f.eks. højtryksspuling og sprøjtestøbning på brodæk u.s. aften/nat/ weekend, skal entreprenøren udføre støjberegninger til dokumentation af, at kravene er opfyldt. Støjberegninger skal udføres i det mest støjbelastede punkt i nærmeste støjfølsomme område uden for arbejdsområdet, hvilket almindeligvis er i skel til boligbebyggelse. Støjberegninger skal udføres ved brug af den af Miljøstyrelsen godkendte beregningsmodel, som beskrevet i vejledning nr "Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Entreprenørens støjberegninger sendes til bygherren senest 5 arbejdsdage før arbejdets udførelse. Støjberegningerne skal som minimum omfatte følgende punkter: Støjberegningspunkt Dato Kontrollant Driftsforhold (arbejdsprocessen) for beregningen

10 1.7.4 Støvgener Vejdirektoratet 17. november 2014 Bygværker (BYG) Side 10 af 61 Procedure for støjberegningen Resultat af støjberegningen Støjdæmpende foranstaltninger. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener forebygges Forurening på tilstødende veje Entreprenøren skal renholde eksisterende og nye vejarealer samt vejudstyr, samt bekæmpe støvgener. Entreprenøren skal sikre, at jord mv. fra hjul og undervogn fjernes, inden køretøjer forlader arbejdsområdet Beskyttelse af dyre- og planteliv Arbejderne må kun afvikles inden for det anviste arbejdsområde. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for hvilke tiltag, der planlægges iværksat til sikring af, at dyre- og plantelivet ikke lider unødig overlast. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder, samt den opfølgning der vil finde sted Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes til sikring af om-rådet. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder, samt den overvågning og opfølgning, der vil finde sted Affaldshåndtering og bortskaffelse Entreprenøren skal ved en arbejdsprocedure angive: Hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under entreprisens gennemførelse. Hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen: Kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ. Containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold. Oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning 1.8 Særlige forhold Der henvises til SAB, afsnit 1.3 og 1.4 vedrørende arbejdspladsforhold m.v., herunder kravene til afskærmning af trafik. Ved udførelse af sandblæsning, behugning, sprøjtestøbning og lignende skal entreprenøren udføre den fornødne yderligere afskærmning således, at hverken den underførte eller overførte vejtrafik på nogen måde generes af betonstykker, støv/sand, beton m.m. Før udførelse af højtryksspuling og sprøjtearbejde skal der være foretaget afskærmning og afdækning i nødvendigt omfang til beskyttelse af trafikanter, maskindele m.v. og af hensyn til forurening af omgivelser. Arbejderne på brodækket skal i øvrigt tilrettelægges under hensyn til, at det til enhver tid er sikret, at broens overflade kan afvandes, således at skadelig vandopstuvning på eller i dele af konstruktionen, herunder belægning og fugtisolering, og erosion af skråninger ved broender undgås.

11 Bygværker (BYG) Side 11 af 61 Entreprenøren er ansvarlig for, at de til gennemførelse af entreprisen nødvendige arbejdsprocesser og produkter er godkendt af myndighederne, herunder Arbejdstilsynet Forceret arbejde For de broer som er angivet med en 8 ugers udførelsesperiode til omisolering, forventes arbejdet udført forceret, dvs. at entreprenøren skal påregne at arbejde i flerholdsdrift og at arbejde i weekenden. Herudover skal entreprenøren påregne, at der skal opsættes telt på broen i hele anlægsperioden, samt at der skal påføres varme før, under udførelse af og i hærdeperioden for grundingsarbejder. Teltet skal kunne rumme, at asfaltarbejder kan udlægges under teltet. Entreprenøren kan ikke forvente vejrligsdage under forceret udførelse.

12 Bygværker (BYG) Side 12 af Jordarbejder SAB for Jordarbejder er supplerende særlige beskrivelser til AAB for jordarbejder af juni I SAB er indført et 2-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. 2.1 Forberedende arbejder Alment Arbejdet omfatter: Opbrydning Omisolering: - Afgravning af grus og jord ved broender i tilstrækkelig mængde til frilægning af broende/vederlag for fugtisoleringsarbejder. - Bortskaffelse af den afgravne jord og grus, alternativt henlægning i depot hvor materialerne på samme arbejdsområde kan genanvendes som bundsikring. - Levering og indbygning af friktionsfyld og stabilt grus for tilfyldning ved broender. - Levering og indbygning af muld samt græssåning på arealer, der ikke skal befæstes. - Nødvendig rydning for udførelse af jordarbejderne. - Tilstrækkelig udgravning for ledninger, dræn og brønde. - Nødvendig afstivning, ved dybe udgravninger udføres egentlige interimskonstruktioner. - Pumpning og øvrige foranstaltninger for tørholdelse. - Analyser, myndighedsbehandling og deponi af eventuelt forurenet jord Kantbjælker: - Afgravning af grus og jord ved broender i tilstrækkelig mængde til frilægning af fløjvægstop og kantbjælke på fløjvægge. - Bortskaffelse af den afgravne jord og grus, alternativt henlægning i depot hvor materialerne på samme arbejdsområde kan genanvendes som bundsikring. - Levering og indbygning af friktionsfyld og stabilt grus for tilfyldning omkring ny kantbjælke på fløjvægge. - Levering og indbygning af muld samt græssåning på arealer, der ikke skal befæstes. - Nødvendig rydning for udførelse af jordarbejderne. - Tilstrækkelig udgravning for ledninger, dræn og brønde. - Nødvendig afstivning, ved dybe udgravninger udføres egentlige interimskonstruktioner. - Pumpning og øvrige foranstaltninger for tørholdelse. - Analyser, myndighedsbehandling og deponi af eventuelt forurenet jord De under SAB - Arbejdsplads, afsnit 1.7, nævnte afværgeforanstaltninger skal udføres før det egentlige arbejde påbegyndes. Vedrørende opbrydning henvises til SAB afsnit Råjordsarbejder Afgravning og indbygning af jord Alment Arbejdet omfatter: Udgravning ved broender, der tillader udførelse af fugtisoleringsarbejder 1 meter i dybden. Udgravning for sætning af kantbegrænsningssten.

13 Bygværker (BYG) Side 13 af 61 Udgravning for etablering af interimsbelægninger (gennemkørselsåbninger), jf. gældende projekttegninger. Opgravet jord skal så vidt muligt genanvendes. Overskudsjord skal bortskaffes af entreprenøren, herunder forurenet jord. Dersom afgravning for bygværket på grund af den valgte arbejdsmetode må forøges i forhold til ovenanførte, skal forøgelsen og den ekstra tilfyldning være indeholdt i tilbuddet. Sker forøgelsen, hvor der i øvrigt er forudsat tilfyldning med grus, skal det ekstra udgravede ligeledes tilfyldes med grus. Entreprenøren har pligt til at underrette bygherren, såfremt han under afgravningsarbejdet måtte finde anledning til at formode, at de forudsatte anlæg ikke kan gennemføres med rimelig sikkerhed mod stabilitetsbrud. Entreprenøren skal efter aftale med bygherren etablere nødvendige adgangsramper til brodækket. Adgangsramper skal etableres med materialer og udførelsesmetoder som forudsat for det færdige bygværk Afsluttende arbejder Udlægning af muldjord Alment Arbejdet omfatter: Materialer Udførelse Græssåning Alment Udlægning og retablering af muld på skråninger, rabatter mv. Entreprenøren skal tage muldjord fra depot og evt. tilkøre såfremt dette er påkrævet. Tilkørt muldjord afregnes jf. køresedler og faktura. Sten større end 30 mm må ikke forekomme i den udlagte muldjord. Muldjordsbeklædning af rabatter må først finde sted, når belægningsarbejdet er udført. Arbejdet omfatter: Græssåning på alle ikke befæstede jordarealer, skråninger og rabatarealer, der berøres af arbejderne. 2.7 Stabile grusbærelag Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Stabilt grus, november 2003 er gældende for entreprisen. Arbejdet omfatter: Levering og indbygning (herunder komprimering) af stabilt grus ved interimsbelægninger (gennemkørselsåbninger), jf. gældende projekttegninger. Levering og indbygning (herunder komprimering) af stabilt grus ved broender. Levering og indbygning (herunder komprimering) af stabilt grus ved nye fundamenter og fløjvægge.

14 Bygværker (BYG) Side 14 af Afvandingsarbejder 3.1 Alment AAB for Afvandingsarbejder, december 2010 er gældende for entreprisen. I SAB er indført et 3-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. Arbejdet omfatter: Levering og montering af nye flyderiste, til erstatning for eksisterende topstykker på eksisterende nedløbsbrønde. Dræn ved broender. Arbejdet omfatter endvidere eventuelle tilretninger af eksisterende brønde.

15 Bygværker (BYG) Side 15 af Stillads og Form 5.1 Alment SAB for stillads og form er supplerende, særlige beskrivelser til AAB Betonbro - Stillads og form - august I SAB er indført et 5-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. Tilsynshåndbog for støbestilladser, januar 2013 og krav vedrørende implementering er gældende. Tilsynshåndbogen skal ligeledes følges for eventuelle ikke formbærende stilladser. Tilsynshåndbog for betonbroer, Kvalitetssystem for bygherretilsyn og entreprenørkontrol, Aktivitetsområder: Formarbejder, slap armering, spændarmering og betonarbejder, august 2010 Arbejdet omfatter for: Kantbjælkeudskiftning: Projektering, montage og nedtagning af stilladskonstruktion for udførelse af nye kantbjælker inkl.: - Tegninger, beregninger og udfyldte skemaer, jf. tilsynshåndbogen for støbestilladser. - Eventuelle kantbjælkeforhøjelser nødvendige for overholdelse af lysningskrav. - Understøtning og funderingsforanstaltninger - Flytning af stillads mellem etaper - Drift og vedligehold i hele udførelsesfasen - Trafikale foranstaltninger nødvendige for montage og nedtagning mv. Projektering og udførelse af formkonstruktion for nye kantbjælker inkl. udsparinger til bl.a. indstøbningsdele samt levering og indbygning af indstøbingsdele. Profilerings- og forstærkningsbeton i brodæk: Projektering og udførelse af formkonstruktion for udførelse af fortove/cykelstier og tilsvarende konstruktioner (eksempelvis midterplinte samt profileringslag) inkl. udsparinger og indstøbningsdele. Reparationer på brodækkets underside, kantbjælker eller facader: Projektering, montage og nedtagning af nødvendigt adgangs- og arbejdsstillads og form for betonreparationer på brodækkets underside inkl. drift og vedligehold samt trafikale foranstaltninger for op- og nedtagning. Stillads- og formprojekt Gældende fritrumsprofil skal overholdes. Fastlæggelse af fritrumsprofil aftales med bygherren. Hvor monterede stilladser kan påkøres af for høje køretøjer, skal der opsættes frihøjdevarsel inklusive alarm i henhold til Vejdirektoratets vejledning om frihøjdevarsel. Det skal sikres, at der ved støbearbejder ikke forekommer spild af støbevand etc. til underliggende motorveje og bane mv., f.eks. ved etablering af plastfolie/presenning under formen. Stillads- og formkonstruktioner, herunder også deres fundering skal fjernes helt efter støbning og afforskalling - af begge kantbjælker samt øvrige ny støbte konstruktionsdele/forstærkningsdele. Ingen arbejder i forbindelse med stillads og form for nye kantbjælker må igangsættes før entreprenørens samlede stillads- og formprojekt er skriftligt godkendt af bygherren. Be-

16 Bygværker (BYG) Side 16 af 61 regningerne og tegninger skal foreligges til bygherrens godkendelse mindst 10 arbejdsdage før det påregnes at i gang-sætte arbejdet. Entreprenøren udfører detaljeret arbejdsprocedure for nedbrydning af eksisterende kantbjælker, denne procedure skal være godkendt af bygherren inden arbejdet påbegyndes. Samtlige stilladskonstruktioner, gangbroer mv., som er opstillet langs facader mv., må ikke være tættere på underside brodæk end 50 mm. For udførelse af arbejder på broens kantbjælker skal entreprenøren etablere arbejdsstilladser med tæt skærm (min. 1,2 m over o.s. kantbjælke) mod underført passage. Den tætte skærm skal etableres inden opbrydningen/nedbrydningen udover underført vej påbegyndes. Ved udvendigt stillads kan kravet til afskærmningens højde over den nye kantbjælkens overside reduceres med bredden af gangbroen (dog min. 1,2 m over gangbroen) under forudsætning af, at der monteres net over den tætte skærm i forbindelse med nedtagning af kantbjælkeelementer, opbrydning af brobelægning og støbning af nye kantbjælker, således at trafikken på underførte vej er sikret mod ned-fald. Opbrydning for fastlæggelse af kantbjælkeprojekt skal udføres i samråd med bygherren. Entreprenøren skal efter demontage af eksisterende kantbjælkeelementer sikre, at autoværnsfunktionen er opretholdt. Arbejdsstilladserne skal udformes således, at krav til fritrum og antal af kørespor for den underførte vej opretholdes i fuldt omfang under arbejdets udførelse - bortset fra tidspunkter for op- og nedtagning af stilladser. Det betyder, at arbejdsstillads ikke må rage nedenfor underside af brodæk. Eventuelle understøtninger, trapper m.v. for arbejdsstilladser skal placeres i rabatter, bag autoværn eller dobbelt trafikværn på den skærende vej. Om nødvendigt opsættes midlertidigt autoværn eller nyt permanent autoværn. Understøtninger, trapper, barrierer m.v. må ikke anvendes tættere end 1 m bag autoværn; hvor pladsforholdene ikke tillader dette, skal understøtninger m.m. graves ned. Eventuelle konsoller fastgjort til broens underside skal monteres over fritrumsprofilet for den underførte vej og skal som minimum være placeret over underside af brodæk. Vedrørende generelle krav til dimensionering af stilladser henvises til Tilsynshåndbog for støbestilladser. Stillads og form for nystøbning af kantbjælker skal alene understøttes af eksisterende overbygning således, at deformationer af overbygningen fra bl.a. trafikbelastning frit kan finde sted. Anvendes et system af stilladstårne og bjælker, skal der efter nærmere aftale med politiet og vejmyndig-hed påregnes midlertidig total spærring for trafikken, mens bjælker løftes på plads. Anvendes et stilladssystem ophængt i brokonstruktionen, skal der i forbindelse med montagen, eksempelvis fra rullestillads, anvendes gældende trafiktegninger, jf. Vejregel for afmærkning af vejarbejder i gældende udgave Dokumentation Dokumentationen skal udarbejdes specifikt, som selvstændige dokumenter vedr. stilladset. Såfremt der foretages ændringer mv. i dokumentationen, fremsendes hele dokumentet i ny version (med angivelse af rev. nr./bogstav samt dato). Der henvises endvidere til SB Projekteringsgrundlag Generelt Entreprenøren projekterer samtlige stillads- og formkonstruktioner, herunder også sikkerhedsværn, afskærmninger, fastgørelser, nedsænknings- og løftearrangementer og adgangsveje, iht. designklasse DS/EN Stilladskonstruktioner skal henføres til konsekvensklasse CC3 (Tidligere høj sikkerhedsklasse og skærpet kontrolklasse). Fundering kan henføres til konsekvensklasse CC3.

17 Deformationer 5.2 Materialer Stillads Form Flageform Glat form Vejdirektoratet 17. november 2014 Bygværker (BYG) Side 17 af 61 Beregningsgrundlag Forme og stilladser skal vurderes for såvel anvendelsesgrænsetilstanden som brudgrænsetilstanden. Ved opstilling af kravene for anvendelsesgrænsetilstanden skal kravene til den færdige konstruktions geometri iagttages. Der skal tages særligt hensyn til excentriciteter og robusthed. Afskærmninger på broer og stilladser Hvor der er risiko for frit fald eller nedstyrtningsfare skal sikkerhedsforanstaltninger være iht. AT-vejledning A.2.1,"Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser", november Foranstaltningerne hertil kan udføres med tæt skærm monteret på rækværker eller tilsvarende. Skærme og rækværker på brostilladser mod det fri skal have en højde på mindst 1,20 m over ny kantbjælke højde. Entreprenøren skal tage højde for evt. sætninger og deformationer af stillads. Stilladsmateriel (typestillads) skal være myndighedsgodkendt med godkendt bæreevne af alle typer samling og elementer. Ikke godkendt materiel, som inddækninger m.v., skal beregnes og udføres i henhold til gældende normer. Flageform tillades ikke anvendt. Glatform tillades ikke anvendt. 5.3 Udførelse Stillads Form Stilladset skal monteres, vedligeholdes og demonteres uden gene for vejtrafik udover nævnte vej-trafikreguleringer og frihøjdebegrænsninger, jf. SAB afsnit 1.8 og afsnit Tæthed og udformning Tilslutning mod eksisterende overflader skal være tæt. Specielt for brodæk bestående af elementer skal der udøves omhu med tætning mod eksisterende brodæks underside, idet det må forventes, at brovinger fra element til element kan springe i højden.

18 Bygværker (BYG) Side 18 af Forankring af sideforme Der tillades ikke udført klampsjern. Ved formsætning af overflader, der ligger i samme plan som overflader i en eksisterende konstruktion, skal formen anordnes således, at der, umiddelbart før støbning påbegyndes, kan foretages en tæt til-spænding til den eksisterende konstruktion, således at spring i overfladen og afsætning af mørtel på eksisterende betonoverflader undgås. Der må ikke anvendes forankringsjern i kantbjælker Indstøbninger og udsparinger Afformning Følgende materialer forventes indstøbt i hhv. brodæk/kantbjælker: Fastgørelse af broautoværn, se SAB afsnit 9 samt gældende projekttegninger. Montage af nye dryprør, se SAB afsnit Ankerbolte for autoværn i standardløsning A Rør til kabler og ledninger Alle indstøbte dele leveres af entreprenøren, iht. projektmaterialets beskrivelser. Ved indstøbningsdele og beslag til midlertidig anvendelse skal det sikres, at disse: ikke skader betonen eller armeringen ikke medfører skader på betonens overflade ikke skader funktionen eller holdbarheden af konstruktionen. Trækrør til kabler skal være som DVK-kabelrør, dvs. korrugerede rør på PEH-basis. Dimensionen bliver oplyst af bygherren. Plastrørene skal udføres med fald, specielt ved afslutninger. Kabelrørene afsluttes 2 m udenfor afslutningen af broernes kantbjælker og føres i bløde kurver ned i 0,80 m dybde under færdig vej. Rørene forsynes med 10 mm spunden nylontråd, som afsluttes viklet i ring 0,10 m under færdig overflade. Rørene afproppes. Rørene må ikke tildækkes, før entreprenøren har foretaget en nøjagtig indmåling. Afformning af bærende form må ikke påbegyndes før betonen har opnået en trykstyrke på min. 80 % af den krævede karakteristiske styrke (f ck ). Hvis der anvendes overforskalling ved kontrabanketter, skal denne fjernes efter afsluttet vibrering af betonen, således at betonen i kontrabanketten kan efterpudses/afrettes vådt i vådt.

19 Bygværker (BYG) Side 19 af Slap Armering 6.1 Alment 6.2 Materialer 6.3 Udførelse Generelt SAB for slap armering er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for Betonbro - Slaparmering - af august I SAB er indført et 6-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. Tilsynshåndbog for betonbroer. Kvalitetssystem for bygherretilsyn og entreprenørkontrol, August Arbejderne omfatter i følgende projektering, levering, bukning og indbygning af armering (ribbestål B550) i nye kantbjælker, nyt profilerings- eller forstærkningslag på brodækket samt fortove, midterplinte og lignende inkl.: Forankringer og stød fx nødvendiggjort af fabrikationslængder Montage- og afstandsjern, overdimensioner, bindetråd Foranstaltninger, der nødvendige som følge af den af entreprenøren valgte udførelsesmetode. Evt. tilbagebukning af stødjern i etapegrænser. Hvor den eksisterende armering er utilstrækkelig, ilægges supplerende armering efter entreprenørens forslag og bygherrens skriftlige accept. Materiale for faststøbning af ankre Forankring af ny armering i eksisterende tilstødende konstruktionsdele udføres på følgende vis: Til vandrette forankringer eller ved helt eller delvist lodrette forankringer, hvor hullet vender nedad, anvendes klæbepatroner eller andet materiale beregnet til dette formål. Til forankring lodret eller skråt ned, hvor hullet vender opad, anvendes en ekspanderende flydemørtel, egnet for faststøbning af ankre. Ved udførelse af forankring skal producenternes anvisninger følges. Ved genanvendelse af eksisterende indstøbte bøsningsrør eller forankringsbolte jf. løsning d og e på tegning 103 skal følgende omhyggeligt sikres: at L-jern ligger direkte an mod bøsningsrør langs lodret flade at U-bøjle ligger direkte an mod bøsningsrør. Inden arbejder igangsættes fremsender entreprenøren produktblad for bygherrens accept Entreprenøren skal fremsende nødvendige armeringstegninger til bygherren til gennemsyn Montering af ankre i eksisterende beton Vedrørende placering af ankre skal det fremgå af projekttegningen der udformes af entreprenøren. Der skal drages omsorg for, at ankerborehullets diameter mv. nøje svarer til den foreskrevne armeringsdimension, jf. leverandørens anvisning, der i øvrigt nøje skal følges.

20 6.4 Kontrol Vejdirektoratet 17. november 2014 Bygværker (BYG) Side 20 af 61 Fremstilling af ankre må først udføres, når behugningsarbejdet for de tilhørende overflader er accepteret af bygherren, og beliggenheden af de behuggede overflader dermed kendes, således at ankrenes endelige længde, kan bestemmes. Eventuelle forspændingskablers (længde/tværgående) geometri, skal af entreprenøren fastlægges inden arbejdet mht. iboring af armeringsankre igangsættes. I det omfang, der foreligger anvisninger fra leverandør af flydemørtel på, hvordan ankrene monteres, skal disse følges. I modsat fald skal disse monteres efter følgende retningslinier: Der bores et hul med diameter som angivet på tegningerne med dybde. Hullet fyldes med mørtel. Placering af anker. Det skal påregnes at ankre indbygges med varierende højde, således at der skal foretages særskilt afsætning/afklipning af disse. På denne baggrund kan længden af de iborede ankre variere. Borehullets sider skal være ru. Der skal sikres en fuldstændig omhyldning af ankerstangen og fyldning af borehullet med mørtel. Al armering skal transporteres og opbevares, således at det i mindst muligt omfang udsættes for saltvand eller sprøjt af saltvand. Armering, der er blevet udsat for saltvand, skal spules med ferskvand. For udførelse af nye kantbjælker/banketter Hvor der alene udføres kantbjælkeudskiftning og nye banketter, og ikke omisolering/opretningslag (profileringslag). Vedrørende placering af ankre, se note på tegning 103/203. Der skal drages omsorg for, at ankerborehullets diameter m.v. nøje svarer til den foreskrevne armeringsdimension, jf. tegninger og leverandørens anvisninger, der i øvrigt nøje skal følges. Fremstilling af ankre bør først foretages, når behugningsarbejdet for de tilhørende overflader er accepteret af bygherren, og beliggenheden af de behuggede overflader dermed kendes, således at ankrenes endelige længde kan bestemmes. I det omfang, der foreligger anvisninger fra leverandør af flydemørtel på, hvordan ankre monteres, skal disse følges. I modsat fald skal disse monteres efter følgende retningslinier: Der bores et hul med diameter som angivet på tegningerne med dybde min. 150 mm ind i den konstruktive beton. Hullet blæses rent for vand og boremel fra bunden ved hjælp af en slange. Hullet fyldes fra bunden med mørtel ved hjælp af en slange. Placering af anker. Borehullets sider skal være ru. Ankrene kontrolleres for vedhæftning som følger: De første 10 ankre i hver etape udføres med lige ankerjern. Efter hærdning af mørtelen udføres trækforsøg til en kraft på 30 kn for Y12 ankre. Der må ikke ske brud ved trækforsøget. De resterende ankre udføres derefter med bøjet ankerjern, dog udføres 1 % med lige ankerjern. Disse trækprøves som beskrevet ovenfor. Der må ikke ske brud ved trækprøvningen.

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder. Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen

Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder. Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen Disposition 1. Udvalgte gældende krav til stillads, form, kompetencer mv 2. Kollapset på Egebæksvej 3. Fokus kontrol

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag 5.B Ophugning i belægning

Bilag 5.B Ophugning i belægning Bilag 5.B Ophugning i belægning 1. Placering af ophugninger Placeringen af ophugninger i belægningen fremgår af figur 1. En mere detaljeret beskrivelse af placeringen er også givet i forbindelse med rapporteringen

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Januar 2003 Indledning I april 1971 blev der på initiativ af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Betonelement-Foreningen nedsat et udvalg med det

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Materialeundersøgelser

Materialeundersøgelser Materialeundersøgelser Betonundersøgelser Betonteknologi og korrosion. Specialundersøgelser på bl.a. broer og bygninger. COWI rådgiver om beton i Danmark såvel som i udlandet. Vi finder årsager til problemer,

Læs mere

1504-serien af standarder for reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner

1504-serien af standarder for reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner 1 1504-serien af standarder for reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner Et nyt sæt af DS/EN-standarder der træder i kraft i de kommende år 1 Comité Européen de Normalisation (CEN) På sigt vil

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

3X ]S^_ LO^YX x 1YN^ R XN` \U Z ]^ONO^ FABRIKSBETONGRUPPEN

3X ]S^_ LO^YX x 1YN^ R XN` \U Z ]^ONO^ FABRIKSBETONGRUPPEN FABRIKSBETONGRUPPEN Klargøring til støbning Planlægning af støbning Pafor formolie i et tyndt Rengor formen med og jaevnt lag. magnet og vand. Planlægning af støbning Fjern eventuelt affald fra formarbejdet.

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING Betontrapper Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver

Læs mere

KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØREN - TOTALENTREPRISE

KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØREN - TOTALENTREPRISE KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØREN - TOTALENTREPRISE BILAG TIL SAB - STYRING OG SAMARBEJDE Indholdsfortegnelse 1. ENTREPRENØRENS KVALITETSLEDELSE... 2 1.1 Generelt... 2 2. ENTREPRISENS KVALITETSLEDELSESSTRUKTUR...

Læs mere

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28 RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Att. Michael Løgstrup Sankt Peders Stræde 4 A 4000 Roskilde Tlf. 46 32 22 55 Bredgade 11 7400 Herning Tlf. 97

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. december 2011 11/15303-9 Per Øster pbos@vd.sk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001 Etape 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 35 ansatte Nøgletal Et renseanlæg, 420.000 PE 1000 km ledninger 690 km hovedledninger - 70% separeret og 30% fællesledninger

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1 Lokale undervisningsplaner Temaer for hovedforløbene i bygningsstruktør uddannelsen Fælles skoleforløb 1. hovedforløb Anlægsteknik/rørlægger

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte:

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Skanderborg, d. 11. august 2014 svej 34 I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Tilbud nr. 29569 Leveringstid: Snarest Leveringsbetingelser:

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S Involverende planlægning 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S 1 Involverende planlægning - Social kapital De 7 strømme 2 Involverende planlægning - fortsat Hej

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere