SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014"

Transkript

1 SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014

2 SIDE 2 af 61 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejdsplads Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Afsætning Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje Færdselsregulerende foranstaltninger Ledninger Laboratoriefaciliteter Miljøforhold Særlige forhold Jordarbejder Forberedende arbejder Råjordsarbejder Stabile grusbærelag Afvandingsarbejder Alment Stillads og Form Alment Materialer Udførelse Slap Armering Alment Materialer Udførelse Kontrol Beton A.1 Alment A.2 Materialer A.3 Udførelse A.4 Kontrol B.1 Alment B.2 Materialer B.3 Udførelse B.4 Kontrol Autoværn og Rækværker Alment Udførelse Udførelse Fugtisolering Alment Materialer Udførelse Kontrol Brobelægninger Alment Materialer Udførelse Kontrol Åben kunststofbeton Kunststofbelægning Fuger Stenfyldte fuger Kørebaneafmærkning... 39

3 SIDE 3 af Andre Arbejder Vej- og Rabatbelægninger Fuger Lejer Overfladebeskyttelse af betonoverflader Opbrydningsarbejder Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder Etablering af dryprør Vinterforanstaltninger Alment Udførelse Trafikale Foranstaltninger Alment Materialer Udførelse Kontrol BILAG:

4 Bygværker (BYG) Side 4 af Arbejdsplads " for Arbejdsplads m.v." er supplerende, særlig beskrivelse til AAB Arbejdsplads af november I SAB er indført et 1-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. 1.1 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Broerne overtages, som de henligger på licitationsdagen. Der er ingen igangværende arbejder på de omfattede brosteder. Underført og overført vej skal holdes åben for trafik i alle spor i hele arbejdsperioden i dagtimerne, der henvises dog til afsnit 18 samt til spærretider gældende for vejarealerne. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse i marken fremgår af de eksisterende tegninger og arkivmateriale for bygværkerne suppleret med faktiske forhold, idet belægnings-opbygningen vist på tegningerne ikke nødvendigvis afspejler de faktiske eksisterende forhold. I forbindelse med bygværker der har kantbjælkeelementer vil følgende kunne observeres: Kantbjælkeelementtype Udgangssituationen vil være én af følgende: (Brorækværk på viste skitser er kun symbolske). A1/A2. Kantbjælkeelement fastgjort til hovedkonstruktion via boltearrangement i brovinge. Rækværkets ankerbolte er indstøbt i kantbjælkeelement. A1. Kantelement med indstøbte autoværnsbolte. Principskitse der viser gennemgående bolte for kantelementer. A2. Kantelement med indstøbte autoværnsbolte. Principskitse der viser ikke-gennemgående fastgørelsesbolte for kantelementer.

5 Bygværker (BYG) Side 5 af 61 B. Kantbjælkeelement placeret "løst" på brovinge. Rækværkets ankerbolte indstøbt i brovinge. Ankerboltene ført igennem senere udstøbte udsparinger i kantelementer. For bygværker med kantelementer skal der udskiftes til in-situ støbte kantbjælker. Her kan nedenstående anvendes direkte inklusive tilhørende tegninger. For bygværker med insitustøbte kantbjælker, der skal udskiftes skal entreprenøren finde inspiration i nærværende beskrivelse. I begge tilfælde er det entreprenørens ansvar at projektere kantbjælken. Ud over de anførte krav i SAB, er krav, der er anført under disse afsnit gældende for udførelsen. Isolerings- og belægningsopbygning Generelt for eksisterende kantbjælkeløsning A og B: For begge løsninger gælder, at brodækkets fugtmembran er ført med ud under kantelementer og ned langs brodækkets skjulte facadesider. Kantelementerne er monteret oven på membranen på 1-3 cm cementmørtellag. Broerne er typisk udført med en fugtisolering opbygget af 2 lag bitumenplader og et 8 cm lag armeret beskyttelsesbeton. Herpå udlagt 2 lag (8-10 cm) asfaltbelægning. I fortove er typisk 15 cm ekstra asfaltbelægning. For en del broer er beskyttelsesbetonen senere udskiftet til en asfaltbelægning. På nogle broer er anvendt en alternativ fugtmembrantype af mastix, som ud fra oplysninger fra udførelsestidspunktet typisk vil være opbygget på følgende vis beskrevet nedefra: et damptrykudligningslag (ca. 10 mm pulverasfalt) et mastixlag (ca. 15 mm) et drænlag (ca. 15 mm pulverasfalt) et støbeasfaltlag (ca. 40 mm) For alle broer gælder, at der i rabat og fortovsområderne kan forekomme en særlig belægningsopbygning over membranen. Således kan der oprindeligt være anvendt betonflisebelægning udlagt i cementmørtel direkte på beskyttelsesbetonen. Imidlertid er flisebelægningen i en del tilfælde senere udskiftet med bituminøs belægning. Endelig kan der på nogle broer være udlagt nyt asfaltslidlag. Rabatarealgeometrien kan ligeledes være blevet ændret gennem årene. Overbygningens udformning De aktuelle bygværker vil typisk være en butterfly-type, hvor brodækket både kan være udstøbt in-situ, men også kan være etableret ved oplægning af præfabrikerede betonelementer. Broerne er længdefor-spændt, og i tilfælde af større brobredder også tværforspændt. Broautoværn og rækværk Eksisterende broautoværn og rækværksudfyldning vil være udført i stål. Hvilken type vil enten fremgå af eksisterende tegninger eller skal registreres på brostedet. Særlige forhold vedr. kantbjælkeudskiftninger Entreprenøren skal, efter at opbrydningen er udført, foretage kontrolnivellement til verificering af, at den på standardtegningerne viste minimale lysvidde mm - mellem den nye

6 1.2. Afsætning Vejdirektoratet 17. november 2014 Bygværker (BYG) Side 6 af 61 kantbjælkes overside og belægningens overside er overholdt overalt. På den anden side bevirker Vejreglernes krav til placering af B-profil og rækværker, at lysvidden skal begrænses, og så vidt det er muligt, skal den tilstræbes at svare til den minimale. Entreprenøren skal ligeledes, efter at opbrydningen er udført, foretage kontrolnivellement til verificering af, at tilslutningen til vejbelægningen ved broenderne kan foretages med etablering af trug omkring vejbrønde som vist på standardtegningerne. Verifikation af ovennævnte detaljer suppleret med eventuelle forslag til korrektioner i forhold til den på standardtegningerne viste geometri skal udarbejdes af Entreprenøren og overbringes til bygherren senest 5 dage før formarbejdets påbegyndelse og/eller udarbejdelse af bukkelister. Intet arbejde må påbegyndes før bygherren har haft lejlighed til at kommentere på verifikationen. Entreprenøren skal, hvis brorækværk/-autoværn skal genbruges, før nedtagning af kantelementer type B udføre fornøden opmåling og mærkning af autoværn/rækværker, herunder opmåling af scepter-afstand, boltehulplacering mm Entreprenørens afsætning Entreprenøren skal på følgende tidspunkter udføre opmåling og nivellement: Inden nedbrydning af eksisterende kantbjælker igangsættes inkl. eventuelle eksisterende nivellementsbolte indstøbt i kantbjælker. Inden opbrydning af eksisterende brobelægninger igangsættes. Efter at konstruktionsbetonen er frilagt Efter færdiggørelse af brodækkets nedbrydning, som anført i SAB. Efter støbning nyt opretningslag på brodækket Efter støbning af nye kantbjælker Efter udførelse af belægningsarbejder (jf. SAB afsnit 11). Nivellementets tæthed fastlægges efter nærmere aftale med bygherren og på baggrund af visuel observation af fladernes beskaffenhed. Følgende tæthed skal dog mindst påregnes: I længderetningen: Pr. 2 m - eller efter nærmere aftale med bygherren. I tværretningen: Alle knæk- og kantlinier samt linier, der udgør etapegrænser. Endvidere skal eksisterende kantstensopspring ved inderside kantbjælke, overside kantbjælke (inder- og yderside) samt riste ved brønde og ved mekaniske dilatationsfuger medtages. Entreprenøren skal fremsende opmålinger (som angivet ovenfor) i excel-regneark eller tilsvarende, med tydelig angivelse af hvilke linjer der er opmålt. Herudover udarbejdes plantegning med angivelse af koter. Entreprenøren skal sikre, at alle udførte nivellementer - egne samt fra dennes underentreprenører - har sammenhæng. Ligeledes skal entreprenøren og dennes underentreprenører anvende samme udgangspunkter (fixpunkter) for nivellementer. Det vil sige der skal være overensstemmelse i de punkter hvori der udføres målinger. Plan for udførelse af nivellement fremsendes til bygherren for dettes accept.

7 Bygværker (BYG) Side 7 af Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje Arbejdsområde Arbejdsplads Adgangsveje Til arbejdsområde samt placering af containere mv. kan disponeres over de afspærrede arealer på broerne/bygværkerne. Entreprenørens færdiggørelse af trafikplanerne inkluderer detaljering af arbejdspladsen. Arealerne overdrages først ved starten af hvert bygværks udførelsesperiode, som denne er anført i entreprenørens drejebog. Entreprenøren skal umiddelbart efter entreprisens overdragelse udarbejde en plan, der viser omfang og indretning af arbejdsområderne ved samtlige brosteder. Entreprenøren må ikke lede spildevand til offentlig vejafvanding (nedløbsbrønde m.v.). Ovenstående krav til spildevand gælder ikke vand som anvendes i forbindelse med arbejdsprocesserne som f.eks. højtryksspuling og boring/skæring i beton. Entreprenøren skal dog ved almindelig omhyggelighed, forsøge at undgå at smuds fra arbejdsprocesserne blokerer vejafvandingen, og skal i tilfælde af tilstopning af afvandingssystemet forstå en oprensning af berørte brønde o.l. Det påhviler entreprenøren at fremskaffe de nødvendige tilladelser samt at følge myndighedernes og ledningsejernes anvisninger i forbindelse hermed. Kopi af tilladelser skal fremsendes til bygherren, men er i øvrigt bygherren uvedkommende. Entreprenøren skal gøre sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold, parkeringsmuligheder m.v. Bredden af det areal, der stilles til rådighed langs kantbjælker til arbejdsareal, fremgår af trafikplaner. Inden opbrydningen/nedbrydningen påbegyndes, skal entreprenøren som begrænsning af arbejdsarealet etablere trafikværn, jf. Vejregler for afmærkning af vejarbejder med tæt skærm mod trafik. Afskærmningens højde på vejbane / stillads skal være mindst 1,2 m over henholdsvis barrierens/ kant-bjælkens nye overside. Arbejdspladsen må ikke anvendes til overnatning. Til arbejdsplads kan entreprenøren disponere over arealer inden for arbejdsområdet. Bygherren stiller ikke yderligere arealer til rådighed til arbejdsplads. Entreprenøren skal selv arrangere eventuelt yderligere arbejdspladsareal efter aftale med lodsejere. Til kommentering hos bygherren skal entreprenøren umiddelbart efter entreprisens overdragelse udarbejde en plan, der viser omfang og indretning af arbejdspladsen, jf. PSS. Entreprenøren skal stille fornødne rum - inklusive opvarmning, belysning, rengøring m.v. - til rådighed for byggemøder. Arbejdsbelysning skal påregnes etableret. Adgang til arbejdsområder må kun foregå i kørselsretningen, dette er gældende for alle broer. Følgende skal have adgang til/kan benytte entreprenørens adgangsveje uden vedligeholdelsespligt: Ledningsejere Bygherren og dennes repræsentanter Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af arbejdsvejene til opretholdelse af deres farbarhed påhviler entreprenøren. Generelt gælder: Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer efter nærmere aftale med vejmyndigheden.

8 Bygværker (BYG) Side 8 af 61 Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult, roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling af trafikken. Til- og frakørsel skal altid ske i færdselsretningen. Entreprenørens adgangsveje til arbejdsområdet skal uden for arbejdstid være effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holde afspærrede, så uvedkommende færdsel hindres. Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overholdes Der må under ingen omstændigheder ske færdsel på tværs af trafikerede motorvejsarealer Færdselsregulerende foranstaltninger Der henvises til SAB afsnit Ledninger Generelt Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i nærheden af: Elforsyningsanlæg: "Stærkstrømsbekendtgørelsen, Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde mv. i nærheden af elforsyningsanlæg", Sikkerhedsstyrelsen, i gældende udgave (se Naturgasledninger: "Pas på gasledningerne! Sikkerhedsforskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger", De Danske Naturgasselskaber, i gældende udgave (se f.eks. Sikkerhedsforskrift for naturgasledninger) Entreprenøren er pligtig til at gøre sig bekendt med den nøjagtige placering og det nøjagtige antal af eksisterende lednings- og kabelanlæg, og skal selv henvende sig til de respektive ledningsejere for præcise oplysninger herom og påvisning heraf. Dette gælder også for stikledninger. Idet entreprenøren forstår indhentning af ledningsoplysninger, bærer entreprenøren det fulde ansvar for skader, han måtte påføre ledninger eller kabler, som er eller med rimelighed burde være identificeret inden arbejdets igangsættelse. Når påvisning ved ledningsejeren har fundet sted, er entreprenøren pligtig til selv at kontrollere oplysningerne ved håndgravning og blotlægge de aktuelle anlæg, inden der maskingraves på stedet, og han kan ikke påberåbe sig, at eventuelle forvoldte skader på ledninger og kabler m.m. skyldes unøjagtige angivelser fra ledningsejerne. Eventuelle beskadigelser af kabler og ledninger skal straks meddeles bygherren og ledningsejer. Træffer entreprenøren på uforudsete ledninger eller kabler, skal disse afmærkes, og bygherren og ledningsejer skal straks underrettes. Udgifter i forbindelse med uforudsete ledninger afregnes efter aftale. Entreprenøren skal generelt følge ledningsejernes anvisninger med hensyn til arbejder i forbindelse med eller i nærheden af de eksisterende ledninger. Aftaler med ledningsejere angående evt. flytninger eller omlægninger af ledninger og kabler koordineres med bygherren. Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage eventuelle nødvendige ændringer, skal entreprenøren udføre disse efter bygherrens eller lednings ejerens anvisning mod godtgørelse efter de i SB og TAG for ekstraarbejder angivne regler. Alle arbejder omkring ledninger og kabler skal udføres i nøje overensstemmelse med ledningsejernes anvisninger, gældende regulativer mv., herunder "Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder i og over veje", Vejdirektoratet 2011.

9 Bygværker (BYG) Side 9 af 61 Det påhviler entreprenøren selv at indhente flere oplysninger og træffe de fornødne aftaler med ledningsejeren mht. evt. omlægning af ledningerne. Dette gælder kendte såvel som ukendte ledninger. Se også denne SAB-SOS-BYG-AV-GEN afsnit 0.9.1, forhold til ledningsejere. 1.6 Laboratoriefaciliteter Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af laboratorium. Der skal på arbejdspladsen kunne gennemføres følgende kontrol af beton: Den friske betons konsistens bestemt ved sætmål Den friske betons luftindhold bestemt ved Pressurmetermetoden Udstøbning af betonprøvecylindere (d = 150 mm, h = 300 mm) Den friske betons temperatur Vedhæftning mellem reparationsprodukt og underlag samt sammenhængsstyrke bestemt ved aftræksforsøg 1.7 Miljøforhold Alment Støjgener Alment Udførelse Kontrol Entreprenøren skal i god tid før iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte foranstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv., advisere naboer, der forventes berørt af generne. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af støjgener, herunder evt. planlagt etablering af støjafskærmende foranstaltninger. Støjende arbejde skal i videst mulig omfang undgås i nat og weekend perioder. Entreprenøren skal overholde kommunale krav vedr. støjforhold. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for arbejdsprocesser og udstyr, som vurderes at være kritiske i forhold til de stillede krav. For kritiske arbejdsprocesser, som f.eks. højtryksspuling og sprøjtestøbning på brodæk u.s. aften/nat/ weekend, skal entreprenøren udføre støjberegninger til dokumentation af, at kravene er opfyldt. Støjberegninger skal udføres i det mest støjbelastede punkt i nærmeste støjfølsomme område uden for arbejdsområdet, hvilket almindeligvis er i skel til boligbebyggelse. Støjberegninger skal udføres ved brug af den af Miljøstyrelsen godkendte beregningsmodel, som beskrevet i vejledning nr "Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Entreprenørens støjberegninger sendes til bygherren senest 5 arbejdsdage før arbejdets udførelse. Støjberegningerne skal som minimum omfatte følgende punkter: Støjberegningspunkt Dato Kontrollant Driftsforhold (arbejdsprocessen) for beregningen

10 1.7.4 Støvgener Vejdirektoratet 17. november 2014 Bygværker (BYG) Side 10 af 61 Procedure for støjberegningen Resultat af støjberegningen Støjdæmpende foranstaltninger. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener forebygges Forurening på tilstødende veje Entreprenøren skal renholde eksisterende og nye vejarealer samt vejudstyr, samt bekæmpe støvgener. Entreprenøren skal sikre, at jord mv. fra hjul og undervogn fjernes, inden køretøjer forlader arbejdsområdet Beskyttelse af dyre- og planteliv Arbejderne må kun afvikles inden for det anviste arbejdsområde. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for hvilke tiltag, der planlægges iværksat til sikring af, at dyre- og plantelivet ikke lider unødig overlast. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder, samt den opfølgning der vil finde sted Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes til sikring af om-rådet. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder, samt den overvågning og opfølgning, der vil finde sted Affaldshåndtering og bortskaffelse Entreprenøren skal ved en arbejdsprocedure angive: Hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under entreprisens gennemførelse. Hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen: Kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ. Containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold. Oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning 1.8 Særlige forhold Der henvises til SAB, afsnit 1.3 og 1.4 vedrørende arbejdspladsforhold m.v., herunder kravene til afskærmning af trafik. Ved udførelse af sandblæsning, behugning, sprøjtestøbning og lignende skal entreprenøren udføre den fornødne yderligere afskærmning således, at hverken den underførte eller overførte vejtrafik på nogen måde generes af betonstykker, støv/sand, beton m.m. Før udførelse af højtryksspuling og sprøjtearbejde skal der være foretaget afskærmning og afdækning i nødvendigt omfang til beskyttelse af trafikanter, maskindele m.v. og af hensyn til forurening af omgivelser. Arbejderne på brodækket skal i øvrigt tilrettelægges under hensyn til, at det til enhver tid er sikret, at broens overflade kan afvandes, således at skadelig vandopstuvning på eller i dele af konstruktionen, herunder belægning og fugtisolering, og erosion af skråninger ved broender undgås.

11 Bygværker (BYG) Side 11 af 61 Entreprenøren er ansvarlig for, at de til gennemførelse af entreprisen nødvendige arbejdsprocesser og produkter er godkendt af myndighederne, herunder Arbejdstilsynet Forceret arbejde For de broer som er angivet med en 8 ugers udførelsesperiode til omisolering, forventes arbejdet udført forceret, dvs. at entreprenøren skal påregne at arbejde i flerholdsdrift og at arbejde i weekenden. Herudover skal entreprenøren påregne, at der skal opsættes telt på broen i hele anlægsperioden, samt at der skal påføres varme før, under udførelse af og i hærdeperioden for grundingsarbejder. Teltet skal kunne rumme, at asfaltarbejder kan udlægges under teltet. Entreprenøren kan ikke forvente vejrligsdage under forceret udførelse.

12 Bygværker (BYG) Side 12 af Jordarbejder SAB for Jordarbejder er supplerende særlige beskrivelser til AAB for jordarbejder af juni I SAB er indført et 2-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. 2.1 Forberedende arbejder Alment Arbejdet omfatter: Opbrydning Omisolering: - Afgravning af grus og jord ved broender i tilstrækkelig mængde til frilægning af broende/vederlag for fugtisoleringsarbejder. - Bortskaffelse af den afgravne jord og grus, alternativt henlægning i depot hvor materialerne på samme arbejdsområde kan genanvendes som bundsikring. - Levering og indbygning af friktionsfyld og stabilt grus for tilfyldning ved broender. - Levering og indbygning af muld samt græssåning på arealer, der ikke skal befæstes. - Nødvendig rydning for udførelse af jordarbejderne. - Tilstrækkelig udgravning for ledninger, dræn og brønde. - Nødvendig afstivning, ved dybe udgravninger udføres egentlige interimskonstruktioner. - Pumpning og øvrige foranstaltninger for tørholdelse. - Analyser, myndighedsbehandling og deponi af eventuelt forurenet jord Kantbjælker: - Afgravning af grus og jord ved broender i tilstrækkelig mængde til frilægning af fløjvægstop og kantbjælke på fløjvægge. - Bortskaffelse af den afgravne jord og grus, alternativt henlægning i depot hvor materialerne på samme arbejdsområde kan genanvendes som bundsikring. - Levering og indbygning af friktionsfyld og stabilt grus for tilfyldning omkring ny kantbjælke på fløjvægge. - Levering og indbygning af muld samt græssåning på arealer, der ikke skal befæstes. - Nødvendig rydning for udførelse af jordarbejderne. - Tilstrækkelig udgravning for ledninger, dræn og brønde. - Nødvendig afstivning, ved dybe udgravninger udføres egentlige interimskonstruktioner. - Pumpning og øvrige foranstaltninger for tørholdelse. - Analyser, myndighedsbehandling og deponi af eventuelt forurenet jord De under SAB - Arbejdsplads, afsnit 1.7, nævnte afværgeforanstaltninger skal udføres før det egentlige arbejde påbegyndes. Vedrørende opbrydning henvises til SAB afsnit Råjordsarbejder Afgravning og indbygning af jord Alment Arbejdet omfatter: Udgravning ved broender, der tillader udførelse af fugtisoleringsarbejder 1 meter i dybden. Udgravning for sætning af kantbegrænsningssten.

13 Bygværker (BYG) Side 13 af 61 Udgravning for etablering af interimsbelægninger (gennemkørselsåbninger), jf. gældende projekttegninger. Opgravet jord skal så vidt muligt genanvendes. Overskudsjord skal bortskaffes af entreprenøren, herunder forurenet jord. Dersom afgravning for bygværket på grund af den valgte arbejdsmetode må forøges i forhold til ovenanførte, skal forøgelsen og den ekstra tilfyldning være indeholdt i tilbuddet. Sker forøgelsen, hvor der i øvrigt er forudsat tilfyldning med grus, skal det ekstra udgravede ligeledes tilfyldes med grus. Entreprenøren har pligt til at underrette bygherren, såfremt han under afgravningsarbejdet måtte finde anledning til at formode, at de forudsatte anlæg ikke kan gennemføres med rimelig sikkerhed mod stabilitetsbrud. Entreprenøren skal efter aftale med bygherren etablere nødvendige adgangsramper til brodækket. Adgangsramper skal etableres med materialer og udførelsesmetoder som forudsat for det færdige bygværk Afsluttende arbejder Udlægning af muldjord Alment Arbejdet omfatter: Materialer Udførelse Græssåning Alment Udlægning og retablering af muld på skråninger, rabatter mv. Entreprenøren skal tage muldjord fra depot og evt. tilkøre såfremt dette er påkrævet. Tilkørt muldjord afregnes jf. køresedler og faktura. Sten større end 30 mm må ikke forekomme i den udlagte muldjord. Muldjordsbeklædning af rabatter må først finde sted, når belægningsarbejdet er udført. Arbejdet omfatter: Græssåning på alle ikke befæstede jordarealer, skråninger og rabatarealer, der berøres af arbejderne. 2.7 Stabile grusbærelag Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Stabilt grus, november 2003 er gældende for entreprisen. Arbejdet omfatter: Levering og indbygning (herunder komprimering) af stabilt grus ved interimsbelægninger (gennemkørselsåbninger), jf. gældende projekttegninger. Levering og indbygning (herunder komprimering) af stabilt grus ved broender. Levering og indbygning (herunder komprimering) af stabilt grus ved nye fundamenter og fløjvægge.

14 Bygværker (BYG) Side 14 af Afvandingsarbejder 3.1 Alment AAB for Afvandingsarbejder, december 2010 er gældende for entreprisen. I SAB er indført et 3-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. Arbejdet omfatter: Levering og montering af nye flyderiste, til erstatning for eksisterende topstykker på eksisterende nedløbsbrønde. Dræn ved broender. Arbejdet omfatter endvidere eventuelle tilretninger af eksisterende brønde.

15 Bygværker (BYG) Side 15 af Stillads og Form 5.1 Alment SAB for stillads og form er supplerende, særlige beskrivelser til AAB Betonbro - Stillads og form - august I SAB er indført et 5-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. Tilsynshåndbog for støbestilladser, januar 2013 og krav vedrørende implementering er gældende. Tilsynshåndbogen skal ligeledes følges for eventuelle ikke formbærende stilladser. Tilsynshåndbog for betonbroer, Kvalitetssystem for bygherretilsyn og entreprenørkontrol, Aktivitetsområder: Formarbejder, slap armering, spændarmering og betonarbejder, august 2010 Arbejdet omfatter for: Kantbjælkeudskiftning: Projektering, montage og nedtagning af stilladskonstruktion for udførelse af nye kantbjælker inkl.: - Tegninger, beregninger og udfyldte skemaer, jf. tilsynshåndbogen for støbestilladser. - Eventuelle kantbjælkeforhøjelser nødvendige for overholdelse af lysningskrav. - Understøtning og funderingsforanstaltninger - Flytning af stillads mellem etaper - Drift og vedligehold i hele udførelsesfasen - Trafikale foranstaltninger nødvendige for montage og nedtagning mv. Projektering og udførelse af formkonstruktion for nye kantbjælker inkl. udsparinger til bl.a. indstøbningsdele samt levering og indbygning af indstøbingsdele. Profilerings- og forstærkningsbeton i brodæk: Projektering og udførelse af formkonstruktion for udførelse af fortove/cykelstier og tilsvarende konstruktioner (eksempelvis midterplinte samt profileringslag) inkl. udsparinger og indstøbningsdele. Reparationer på brodækkets underside, kantbjælker eller facader: Projektering, montage og nedtagning af nødvendigt adgangs- og arbejdsstillads og form for betonreparationer på brodækkets underside inkl. drift og vedligehold samt trafikale foranstaltninger for op- og nedtagning. Stillads- og formprojekt Gældende fritrumsprofil skal overholdes. Fastlæggelse af fritrumsprofil aftales med bygherren. Hvor monterede stilladser kan påkøres af for høje køretøjer, skal der opsættes frihøjdevarsel inklusive alarm i henhold til Vejdirektoratets vejledning om frihøjdevarsel. Det skal sikres, at der ved støbearbejder ikke forekommer spild af støbevand etc. til underliggende motorveje og bane mv., f.eks. ved etablering af plastfolie/presenning under formen. Stillads- og formkonstruktioner, herunder også deres fundering skal fjernes helt efter støbning og afforskalling - af begge kantbjælker samt øvrige ny støbte konstruktionsdele/forstærkningsdele. Ingen arbejder i forbindelse med stillads og form for nye kantbjælker må igangsættes før entreprenørens samlede stillads- og formprojekt er skriftligt godkendt af bygherren. Be-

16 Bygværker (BYG) Side 16 af 61 regningerne og tegninger skal foreligges til bygherrens godkendelse mindst 10 arbejdsdage før det påregnes at i gang-sætte arbejdet. Entreprenøren udfører detaljeret arbejdsprocedure for nedbrydning af eksisterende kantbjælker, denne procedure skal være godkendt af bygherren inden arbejdet påbegyndes. Samtlige stilladskonstruktioner, gangbroer mv., som er opstillet langs facader mv., må ikke være tættere på underside brodæk end 50 mm. For udførelse af arbejder på broens kantbjælker skal entreprenøren etablere arbejdsstilladser med tæt skærm (min. 1,2 m over o.s. kantbjælke) mod underført passage. Den tætte skærm skal etableres inden opbrydningen/nedbrydningen udover underført vej påbegyndes. Ved udvendigt stillads kan kravet til afskærmningens højde over den nye kantbjælkens overside reduceres med bredden af gangbroen (dog min. 1,2 m over gangbroen) under forudsætning af, at der monteres net over den tætte skærm i forbindelse med nedtagning af kantbjælkeelementer, opbrydning af brobelægning og støbning af nye kantbjælker, således at trafikken på underførte vej er sikret mod ned-fald. Opbrydning for fastlæggelse af kantbjælkeprojekt skal udføres i samråd med bygherren. Entreprenøren skal efter demontage af eksisterende kantbjælkeelementer sikre, at autoværnsfunktionen er opretholdt. Arbejdsstilladserne skal udformes således, at krav til fritrum og antal af kørespor for den underførte vej opretholdes i fuldt omfang under arbejdets udførelse - bortset fra tidspunkter for op- og nedtagning af stilladser. Det betyder, at arbejdsstillads ikke må rage nedenfor underside af brodæk. Eventuelle understøtninger, trapper m.v. for arbejdsstilladser skal placeres i rabatter, bag autoværn eller dobbelt trafikværn på den skærende vej. Om nødvendigt opsættes midlertidigt autoværn eller nyt permanent autoværn. Understøtninger, trapper, barrierer m.v. må ikke anvendes tættere end 1 m bag autoværn; hvor pladsforholdene ikke tillader dette, skal understøtninger m.m. graves ned. Eventuelle konsoller fastgjort til broens underside skal monteres over fritrumsprofilet for den underførte vej og skal som minimum være placeret over underside af brodæk. Vedrørende generelle krav til dimensionering af stilladser henvises til Tilsynshåndbog for støbestilladser. Stillads og form for nystøbning af kantbjælker skal alene understøttes af eksisterende overbygning således, at deformationer af overbygningen fra bl.a. trafikbelastning frit kan finde sted. Anvendes et system af stilladstårne og bjælker, skal der efter nærmere aftale med politiet og vejmyndig-hed påregnes midlertidig total spærring for trafikken, mens bjælker løftes på plads. Anvendes et stilladssystem ophængt i brokonstruktionen, skal der i forbindelse med montagen, eksempelvis fra rullestillads, anvendes gældende trafiktegninger, jf. Vejregel for afmærkning af vejarbejder i gældende udgave Dokumentation Dokumentationen skal udarbejdes specifikt, som selvstændige dokumenter vedr. stilladset. Såfremt der foretages ændringer mv. i dokumentationen, fremsendes hele dokumentet i ny version (med angivelse af rev. nr./bogstav samt dato). Der henvises endvidere til SB Projekteringsgrundlag Generelt Entreprenøren projekterer samtlige stillads- og formkonstruktioner, herunder også sikkerhedsværn, afskærmninger, fastgørelser, nedsænknings- og løftearrangementer og adgangsveje, iht. designklasse DS/EN Stilladskonstruktioner skal henføres til konsekvensklasse CC3 (Tidligere høj sikkerhedsklasse og skærpet kontrolklasse). Fundering kan henføres til konsekvensklasse CC3.

17 Deformationer 5.2 Materialer Stillads Form Flageform Glat form Vejdirektoratet 17. november 2014 Bygværker (BYG) Side 17 af 61 Beregningsgrundlag Forme og stilladser skal vurderes for såvel anvendelsesgrænsetilstanden som brudgrænsetilstanden. Ved opstilling af kravene for anvendelsesgrænsetilstanden skal kravene til den færdige konstruktions geometri iagttages. Der skal tages særligt hensyn til excentriciteter og robusthed. Afskærmninger på broer og stilladser Hvor der er risiko for frit fald eller nedstyrtningsfare skal sikkerhedsforanstaltninger være iht. AT-vejledning A.2.1,"Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser", november Foranstaltningerne hertil kan udføres med tæt skærm monteret på rækværker eller tilsvarende. Skærme og rækværker på brostilladser mod det fri skal have en højde på mindst 1,20 m over ny kantbjælke højde. Entreprenøren skal tage højde for evt. sætninger og deformationer af stillads. Stilladsmateriel (typestillads) skal være myndighedsgodkendt med godkendt bæreevne af alle typer samling og elementer. Ikke godkendt materiel, som inddækninger m.v., skal beregnes og udføres i henhold til gældende normer. Flageform tillades ikke anvendt. Glatform tillades ikke anvendt. 5.3 Udførelse Stillads Form Stilladset skal monteres, vedligeholdes og demonteres uden gene for vejtrafik udover nævnte vej-trafikreguleringer og frihøjdebegrænsninger, jf. SAB afsnit 1.8 og afsnit Tæthed og udformning Tilslutning mod eksisterende overflader skal være tæt. Specielt for brodæk bestående af elementer skal der udøves omhu med tætning mod eksisterende brodæks underside, idet det må forventes, at brovinger fra element til element kan springe i højden.

18 Bygværker (BYG) Side 18 af Forankring af sideforme Der tillades ikke udført klampsjern. Ved formsætning af overflader, der ligger i samme plan som overflader i en eksisterende konstruktion, skal formen anordnes således, at der, umiddelbart før støbning påbegyndes, kan foretages en tæt til-spænding til den eksisterende konstruktion, således at spring i overfladen og afsætning af mørtel på eksisterende betonoverflader undgås. Der må ikke anvendes forankringsjern i kantbjælker Indstøbninger og udsparinger Afformning Følgende materialer forventes indstøbt i hhv. brodæk/kantbjælker: Fastgørelse af broautoværn, se SAB afsnit 9 samt gældende projekttegninger. Montage af nye dryprør, se SAB afsnit Ankerbolte for autoværn i standardløsning A Rør til kabler og ledninger Alle indstøbte dele leveres af entreprenøren, iht. projektmaterialets beskrivelser. Ved indstøbningsdele og beslag til midlertidig anvendelse skal det sikres, at disse: ikke skader betonen eller armeringen ikke medfører skader på betonens overflade ikke skader funktionen eller holdbarheden af konstruktionen. Trækrør til kabler skal være som DVK-kabelrør, dvs. korrugerede rør på PEH-basis. Dimensionen bliver oplyst af bygherren. Plastrørene skal udføres med fald, specielt ved afslutninger. Kabelrørene afsluttes 2 m udenfor afslutningen af broernes kantbjælker og føres i bløde kurver ned i 0,80 m dybde under færdig vej. Rørene forsynes med 10 mm spunden nylontråd, som afsluttes viklet i ring 0,10 m under færdig overflade. Rørene afproppes. Rørene må ikke tildækkes, før entreprenøren har foretaget en nøjagtig indmåling. Afformning af bærende form må ikke påbegyndes før betonen har opnået en trykstyrke på min. 80 % af den krævede karakteristiske styrke (f ck ). Hvis der anvendes overforskalling ved kontrabanketter, skal denne fjernes efter afsluttet vibrering af betonen, således at betonen i kontrabanketten kan efterpudses/afrettes vådt i vådt.

19 Bygværker (BYG) Side 19 af Slap Armering 6.1 Alment 6.2 Materialer 6.3 Udførelse Generelt SAB for slap armering er supplerende, særlige beskrivelser til AAB for Betonbro - Slaparmering - af august I SAB er indført et 6-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB. Tilsynshåndbog for betonbroer. Kvalitetssystem for bygherretilsyn og entreprenørkontrol, August Arbejderne omfatter i følgende projektering, levering, bukning og indbygning af armering (ribbestål B550) i nye kantbjælker, nyt profilerings- eller forstærkningslag på brodækket samt fortove, midterplinte og lignende inkl.: Forankringer og stød fx nødvendiggjort af fabrikationslængder Montage- og afstandsjern, overdimensioner, bindetråd Foranstaltninger, der nødvendige som følge af den af entreprenøren valgte udførelsesmetode. Evt. tilbagebukning af stødjern i etapegrænser. Hvor den eksisterende armering er utilstrækkelig, ilægges supplerende armering efter entreprenørens forslag og bygherrens skriftlige accept. Materiale for faststøbning af ankre Forankring af ny armering i eksisterende tilstødende konstruktionsdele udføres på følgende vis: Til vandrette forankringer eller ved helt eller delvist lodrette forankringer, hvor hullet vender nedad, anvendes klæbepatroner eller andet materiale beregnet til dette formål. Til forankring lodret eller skråt ned, hvor hullet vender opad, anvendes en ekspanderende flydemørtel, egnet for faststøbning af ankre. Ved udførelse af forankring skal producenternes anvisninger følges. Ved genanvendelse af eksisterende indstøbte bøsningsrør eller forankringsbolte jf. løsning d og e på tegning 103 skal følgende omhyggeligt sikres: at L-jern ligger direkte an mod bøsningsrør langs lodret flade at U-bøjle ligger direkte an mod bøsningsrør. Inden arbejder igangsættes fremsender entreprenøren produktblad for bygherrens accept Entreprenøren skal fremsende nødvendige armeringstegninger til bygherren til gennemsyn Montering af ankre i eksisterende beton Vedrørende placering af ankre skal det fremgå af projekttegningen der udformes af entreprenøren. Der skal drages omsorg for, at ankerborehullets diameter mv. nøje svarer til den foreskrevne armeringsdimension, jf. leverandørens anvisning, der i øvrigt nøje skal følges.

20 6.4 Kontrol Vejdirektoratet 17. november 2014 Bygværker (BYG) Side 20 af 61 Fremstilling af ankre må først udføres, når behugningsarbejdet for de tilhørende overflader er accepteret af bygherren, og beliggenheden af de behuggede overflader dermed kendes, således at ankrenes endelige længde, kan bestemmes. Eventuelle forspændingskablers (længde/tværgående) geometri, skal af entreprenøren fastlægges inden arbejdet mht. iboring af armeringsankre igangsættes. I det omfang, der foreligger anvisninger fra leverandør af flydemørtel på, hvordan ankrene monteres, skal disse følges. I modsat fald skal disse monteres efter følgende retningslinier: Der bores et hul med diameter som angivet på tegningerne med dybde. Hullet fyldes med mørtel. Placering af anker. Det skal påregnes at ankre indbygges med varierende højde, således at der skal foretages særskilt afsætning/afklipning af disse. På denne baggrund kan længden af de iborede ankre variere. Borehullets sider skal være ru. Der skal sikres en fuldstændig omhyldning af ankerstangen og fyldning af borehullet med mørtel. Al armering skal transporteres og opbevares, således at det i mindst muligt omfang udsættes for saltvand eller sprøjt af saltvand. Armering, der er blevet udsat for saltvand, skal spules med ferskvand. For udførelse af nye kantbjælker/banketter Hvor der alene udføres kantbjælkeudskiftning og nye banketter, og ikke omisolering/opretningslag (profileringslag). Vedrørende placering af ankre, se note på tegning 103/203. Der skal drages omsorg for, at ankerborehullets diameter m.v. nøje svarer til den foreskrevne armeringsdimension, jf. tegninger og leverandørens anvisninger, der i øvrigt nøje skal følges. Fremstilling af ankre bør først foretages, når behugningsarbejdet for de tilhørende overflader er accepteret af bygherren, og beliggenheden af de behuggede overflader dermed kendes, således at ankrenes endelige længde kan bestemmes. I det omfang, der foreligger anvisninger fra leverandør af flydemørtel på, hvordan ankre monteres, skal disse følges. I modsat fald skal disse monteres efter følgende retningslinier: Der bores et hul med diameter som angivet på tegningerne med dybde min. 150 mm ind i den konstruktive beton. Hullet blæses rent for vand og boremel fra bunden ved hjælp af en slange. Hullet fyldes fra bunden med mørtel ved hjælp af en slange. Placering af anker. Borehullets sider skal være ru. Ankrene kontrolleres for vedhæftning som følger: De første 10 ankre i hver etape udføres med lige ankerjern. Efter hærdning af mørtelen udføres trækforsøg til en kraft på 30 kn for Y12 ankre. Der må ikke ske brud ved trækforsøget. De resterende ankre udføres derefter med bøjet ankerjern, dog udføres 1 % med lige ankerjern. Disse trækprøves som beskrevet ovenfor. Der må ikke ske brud ved trækprøvningen.

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER UDBUD 2013. Mindre Totalentrepriser, Afregnet til fast pris DECEMBER 2012

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER UDBUD 2013. Mindre Totalentrepriser, Afregnet til fast pris DECEMBER 2012 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER UDBUD 2013 Mindre Totalentrepriser, Afregnet til fast pris DECEMBER 2012 UDBUD 2013 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BYGVÆRKSREPARATIONER 2013 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Betingelser m.v., SOS. Bilag. Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012. Eksempel

Betingelser m.v., SOS. Bilag. Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012. Eksempel Bilag Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012 Eksempel Formål I nærværende entrepriseform er en væsentlig del af opgaveplanlægning og styring entreprenørens ansvar. Drejebogen udarbejdes forud

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer

Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer Udbudskontrolplan (UKP) August 2015 Entreprise: 8800.01 Arbejde: Slap armering : 10.08.2015 Acceptkriterium Krav dokumentation Bemærkninger

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB - TEKNIK)

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB - TEKNIK) 14. december 2011 GENERELT SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB - TEKNIK) Rettelsesblad nr. 1 SAB_Teknik_ Rettelsesblad nr. 1.docx 1 Udgået af SAB Teknik I afsnit 5.1 Alment, Arbejdet omfatter: Projektering

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012

29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012 29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012 1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Generelt TAG angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

HVOR BEVÆGER BETONKRAVENE SIG HEN? 11-10-2012. Hvor bevæger betonkravene sig hen? - Revision af AAB for Betonbroer og EN 206

HVOR BEVÆGER BETONKRAVENE SIG HEN? 11-10-2012. Hvor bevæger betonkravene sig hen? - Revision af AAB for Betonbroer og EN 206 Hvor bevæger betonkravene sig hen? - Revision af AAB for Betonbroer og EN 206 Chefkonsulent Anette Berrig Dansk Byggeri HVOR BEVÆGER BETONKRAVENE SIG HEN? REVISION AF AAB FOR BETONBROER 1 ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder. Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen

Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder. Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen Disposition 1. Udvalgte gældende krav til stillads, form, kompetencer mv 2. Kollapset på Egebæksvej 3. Fokus kontrol

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. oktober 2013 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. oktober 2013 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Bygværker" (BYG) Fagområde "Vedligehold af almindelige bygværker" Meddelelses- og rettelsesblad

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011 Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1 marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 29. november 2011 GENERELT SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Entreprise Broreparationsarbejder 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SAB - GENERELT 3 SAB 1 - ARBEJDSPLADS M.V. 4 SAB 2 - JORDARBEJDER 10 SAB 3 - AFVANDINGSARBEJDER

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder...

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder... DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-300 Udarbejdet Kontrol Godkendelse TNJ ALAL AEN/HLJ Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Bro 03-0-110.00

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Almindelige betingelser

Almindelige betingelser Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommunes landeveje Teknisk drift 27. april 2007 Indholdsfortegnelse 00. Indledning.. Side 3 01. Gravetilladelse... Side 3 02. Kvalitetssikring..

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN106 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Januar 2003 Indledning I april 1971 blev der på initiativ af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Betonelement-Foreningen nedsat et udvalg med det

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år.

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2015 15/02710-9 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.102 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

Kørestrømsanlæg. AAB Beton. Banestyrelsen. Dokument: AAB Beton Udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071

Kørestrømsanlæg. AAB Beton. Banestyrelsen. Dokument: AAB Beton Udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Dokument: Udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K BWS LLA VPE Tlf. 8233 9000 Lokal 79626

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

ENTREPRISE H170.02.20

ENTREPRISE H170.02.20 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H170.02.20 Jord- og belægningsarbejde H170 Rønne Åkirkeby >>> H170.02 Heller ved Vestermarievej og Stavelund JUNI 2012 UKP Indhold H170.02.20 Udbudskontrolplaner Entreprenøren

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Kørestrømsanlæg. SAB Betonlod

Kørestrømsanlæg. SAB Betonlod Dokument: Udg 02 Udgave: Udg 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K BWS LLA VPE Tlf. 8233 9000 Lokal 79626

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13 September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 13 UF af Gudenåen, Gudenåbroen, vest Bygværket fører motorvej 70 (Km 211,596) over Gudenåen og de tilstødende

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

Bilag 5.B Ophugning i belægning

Bilag 5.B Ophugning i belægning Bilag 5.B Ophugning i belægning 1. Placering af ophugninger Placeringen af ophugninger i belægningen fremgår af figur 1. En mere detaljeret beskrivelse af placeringen er også givet i forbindelse med rapporteringen

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6717.001 Dato 22. oktober 2014 Sagsbehandler Mette Bentzen Mail mera@vd.dk Telefon 7244 2311 Dokument 14/05858-12 Side 1/14 Etape 6717, Holstebromotorvejen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen Nørresundbygrenen Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen 1 OF af Nørresundbygrenen Opført 1968 Fem fag Længde 152 m Bredde 10,5 m Forspændt beton Butterflyprofil November 2005 2 Formål Sikre at

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Vejforum 2002 Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Brug latexmodificeret beton som slidlag/fugtisolering Indhold Indledning Økonomi på nye broer Økonomi ved ældre broer Teknisk bedømmelse Holdbarhed Udseende

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-LOLL-BRO SIDE 2 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG BROPAKKE VIW-2010-04. Istandsættelse 2012 AUGUST 2011

TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG BROPAKKE VIW-2010-04. Istandsættelse 2012 AUGUST 2011 TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG BROPAKKE VIW-2010-04 Istandsættelse 2012 AUGUST 2011 Dato August 2011 Vejdirektoratet Bro 11-0-105.00 UF af K-vej 73, Kongstrupvej Bro 11-0-106.00 OF af L-vej 624, Roskildevej

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

14. december 2011 GENERELT. Indkomne spørgsmål

14. december 2011 GENERELT. Indkomne spørgsmål 14. december 2011 GENERELT Spørgsmål nr. 1 TAG Post B05, 0,4m3 beton pr lbm kantbjælke er voldsomt meget til reparation, er det korrekt det skal forudsættes ved afgivelse af tilbud? Svar nr. 1 TAG Post

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 56 af 6 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. marts 2013 12/046741-2 Sonja Petersen sop@vd.dk 22 19 73 46 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H13.15.45 H13.15 Støjskærm på Skovdigebroen

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Drejebog Elementmontage Logistik & Produktionsvejledning 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Indholdsfortegnelse Drejebog Elementmontage 1 Logistik 3 Byggeplads 3 Procesopstartsmøde 4 Sikkerhed 4 Montage 5

Læs mere