Speciale i social-klini sk psykologi Kmbenhavns Universitet Amager Kalle Bi rck-madsen, juni Vej1 eder : Ivy Schou sboe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Speciale i social-klini sk psykologi Kmbenhavns Universitet Amager Kalle Bi rck-madsen, juni 1986. Vej1 eder : Ivy Schou sboe"

Transkript

1 TERAPI KALLE BIRCK-MADSEN KUA 1986

2 "Der mnskes en bestemmese af terap som form for soca prakss, samt en anayse af, hvorvdt et subj ektperspektv ader sg sætte gennem denne prakssform". Specae soca-kn sk psykoog Kmbenhavns Unverstet Amager Kae B rck-madsen, jun Vej1 eder : Ivy Schou sboe

3 ~ FORORD: TERAPIREBET - SKITSE TIL EN KRITIK AF TERAPIBEHANDLINGEN. --p.- Projektet sager at begrunde noget om terapbehandngen dag såve teoretsk som praktsk. Det er også et forsng på at oparbejde og forene teor og prakss et persongt og koektvt perspektv. Og denne opgave ster sg desto stærkere, når probemet er terap og behandng den vspraktske daggdag ude som hjemme; det kan være på værtshuset, dskoteket og sportskubben; ejgheden, famen og koektvet; beboergruppen, 1 bevægesen, partet og fagforenngen; og på arbejdet - hvs man har noget af det. I L~ Projektet er det syv dee om terap og behandng fra dyr t soca smen daggdag en. En farste de om kosmos - dvs fosofen her - på den ene sde, og på den anden sde om terap som det umddebart træder een mode, samt om hvordan dsse to sder må sættes gensdg bevægese, hvs det ska gores mugt at sge noget om, hvad terap er sg sev; En -.anden de omhandende den stuaton og form - statskaptasmen - p hvor gennem v praktserer ovenstående "made". Den -tredje og fjerde de går nd på den naturge og menneskege samfundshstore, der gger bag og foregår dette mode dag;,,, Og femte de omhander særskt den hstore - teraprebet - som en særg fremmed form, som sådanne m~der kan komme stand kraft af. ; ';a L I den -s jette -P de foges dette "mrade" som det oftest udvker sg v- -- dere t -kke at bve - et-koektvt persongt mode for de nvo- verede; Og den syvende- og afsuttende de hander om hvordan s&. Som sådan sutter projektet med opstngen af en e sktse, hvor gennem konkret terapbehandng kan refekteres og bemestres gennem de nvoverede subjekters gensdge arbejdsvrksomhed overensstemmese med terapbehandngens boende må : generobrng af fremmed- bestemte soca e og psykoogske betngeser gennem negerng af egen prakss va produkton af vskraft.

4 PROBLEMFORMULERING s. I. FORORD: TERAPIREBET - SKITSE TIL EN KRITIK AF TERAPIBEHANDLINGEN S. II. INDHOLDSFORTEGNELSE S. III. INDLEDNING: KORT OM EN MEGET --- LANG HISTORIE s. VIII. KAPITEL 1: HVAD ER TERAPI? OPARBEJDNINGEN AF ET BEGREB OM GENSTANDEN FOR TERAPI S e~ qordsk knude s. 1; 1.: Et vue ud terap set som fænomen s fænomenbeskrvese af terap s. 6; - terapbestemmeser s. 7; - genstandsreference: d& som aktvteten retter sg mod s. 11; - mddereference: det som anvendes t genstanden s. 16; - erkendesesnteresse-reference: perspektvet med aktvteten s : Om knomenet -- terap som genstand for erkendese:!,~ rap som bestemt form for sevbevægese s. 31., I I 1 '- - fra fænomenbeskrvese t famomenbestemmese s den gordske knude og dens teoretske ophævese. Prak- s sform og forhodet t andre genstande: bearbejdnngs- form fra ndvdsden og reproduktonsform fra samfunds- sden s. 57; - den samfundshstorske udvkngssammen- hæng som overgrbende medum for anaysen af terap s : Etvuend terap: terap som fet s ~. - terap som form for soca prakss: prakssform s. 37; - karakterstka for den teraperede dmenson s. 38; - karakterstka for den socae dmenson s. 38; - om forhodet me1 em den teraperede dmenson og den socae dmenson s : - Terap som hstorsk udvket reatet s fra overbegreb t kategore oparbejdnng s. 44; - om forhodet meem det konkrete og det abstrakte; og om udvngsforhodet meem ament og enket s. 46; - et begreb om terap: terap som desesbemestrng s. 54. KAPITEL 2: KAPITALISMEN -- : STATSSAMFUNDSHISTORIE. OG FREPIMEDGJORT FORM FOR VERDENSHISTORIE - s : Marxsmens denttet: vdenskabeg socasme. Og - et vdenskabsfosofsk begreb herfor: daektsk - marxsme s bevdsthedsfosof? s. 65; - kke-marxstske marxsmefortoknnger s. 68; - prakssfosof s. 71; - ekskurs om menneskebegrebet hos L. S-we s. 74; - ekskurs sut s. 76; - magtbegrebet hos Marx s. 77; - magtprobemet 1: fremmedg0rese s. 78; - magtprobemet 2: staten s. 84; - magtprobemet 3: fetch s. 92; - opsummerng af Marx' magtbegreb og af den dermed forbundne samfundsh stor e- bestemmese s te-

5 2.2: M a r x s m - Marx og datden s. 104; - magtens perspektvske ophævese eer endnu en nydannese formen verdensstat s. 106; - vdenskab og deoog s. 111; - deoog s. 114; - vdenskabsbegrebet på ny s. 117; - metodoogsk opsummerng s KAPITEL 3: SAMFUNDSHISTORIEN -. SOM MENNESKELIG EKSISTENSOPRETHOLDELSE: KAPITEL 4: SAMFUNDSMÆSSIG SUBJEKTIVITET OG INDIVIDUEL SUBJEKTIVITET SOM SELVSAMPUNDSMÆSSIGG0RELSE s afgrænsnng af ~robemst.ng s. 128; - kvatatve former for det psyksk e organ sme-amverdens forhodets I hstorske udvkng s. 129; 3.1: Antropogenesen: overgangen fra naturhstore t samfundshstor e s udvkngen af manpuatansevne med mder, og ndvdua ser et socakontakt de trop ske regnskove ( f arste anayseskrdt) s. 133; - udvkngsmodsgeser steppebotopen: tobenethed og afastet brug af hænder; udvkngen af æreevnen (andet anayseskrdt) s. 134; - må-mdd e -omvendngen gennem soca værk t0jsfremstng va dets nddragese funktonsdete aktvteter den amengjorte forsorg (tredje anayseskrdt) s. 137; - udvkngen af den socae værkt0jsbrug t samfundsmssgt arbejde gennem domnansveksen af yogenesen t domnans af den samfundsmssgt-hstor sk e udvkng (fjerde anayseskrdt) s. 141; - metodsk meembemrknng: krtk af Hozkamp I s. 142; - sut på metodsk meembemrknng I s. 149; - teoretsk sutbemrknng : krtk af Hozkaw II s : Samfundsformen for menneskeg vsoprethodese: koektv og persong - sevbestemmese s samfundspoen ndvd-samfunds-forhodet s. 165; - ndvd-poen ndvd-samfnds-forhodet s. 169; - forhodet meem ndvd og samfund - en sags opsummerng; og dets perspektvske reproduktonsogk s : Terap- som koektv varetagese af persong dese: desesbemestrng s. 186; - teraps funktonee pacerng samfundsformen for vsoprethodese s. 187; - modsgesen meem sundhed og sygdom boogsk set s. 188; - naturhstorske forformer for desesbemestrng: sygdomsovervndese og sygdomsbehandng s. 192; - samfundsn~ssg betngethd, koektv soca beastnng, ndvdue overbeastnng og forbund om personge symptomer: desesbemestrng som koektv varetagese af persong dese s SAMFUNDSHISTORISKE FORMER FOR TERAPI: TVANGSOVERVINDELSE OG AFMAGTSOVERVINDELSE S : Kassesamfundsformen for terap : tvangsovervnde se s. 220.

6 I - terap vnder nye træk: tvangsovervndese som enketstående desesbemestrng gennem egn e kassebetng eser s. 226; - savesamfundets oposnng s. 229; - feudasmens oposnng s. 232; 4.2: Kapta formen for terap: afmagtsovervndese s hdtdge begrænsnnger samfundshstoreanaysen s. 241 ; - afgrænsnng af kommende genstandsfet s. 242; - kaptasmens udvkng og reprodukton s. 243; - samfundsmssge nstanser for ndvdu e1e reproduktonsprobemer under kaptasmen s. 252; - ndvdets eksstens den potske 0konom s. 255; - terap vnder nye træk: afmagtsovervndese som offentg bemestrng af prvat produceret dese s. 260; - afrundng s KAPITEL 5: TERAPIREBET SOM SÆRLIG KAPITALFORM FOR TERAPI: PSYKISK LIDEL- SESBEMESTRING s : Det psyksk es afgrænsnng som sevstændg kapta form fra samfundsform t kaptasme s. 272;,. - - samfundsform: mugheden for brudt fæesproces med konsekvensen af soaton, spatnng og ressou rcefattg restrktv osnng på den brudte fæesproces. Og psyksk desesbemestrng som ko11 ektv og persong soaton: samfundsmssg afmagt s. 272; - kassesamfundsform: koektv nderggjort fremmedbestemthed. Og psyksk desesbemstrng som socat og ndvduet fjendskab: kassemssg afmagt s. 277; - kapta formen: fordobet fremmedbestemt produkton af vsforhoden e. Og psyksk desesbemestrng som samfundsmssg og ndvdue nstrumentasme: koektv afmagt s. 284; - ogkken psyksk desesbemestrng under kaptasmen: teraprebet som personggjort afmagt og dets udvdede reproduktonsformer af koektvt sevfjendskab og samfundsmssggjort soaton s : Teraprebet som prakssform og som sevbestemmende ar- bejdsvrksomhed s. 294;,, 1 - terap rebet som prakssform: soca varetagese af afmagt gennem personggjort afmagtsbemestrng s. 294; - teraprebet som sevbestemmende arbejdsvrksomhed: sevneg erng som skrdtvs generobrng a f de samfundsmssg e vsbetngeser '(a f soca som psykoogsk art) s. 296; - om den vdere vej md det konkrete: reateten terap fænomenet s KAPITEL 6: RESTRIKTIVE TERAPEUTISKE LOGIKKER: DEN SOCIAL-ORIENTEREDE, DEN PERSON-ORIENTEREDE OG DEN PRIVAT-EKSISTENTIELLE UDVIK- LINGSBEVÆGELSE s teraprebet og udvkngen af sevbestemmese s. 301; - restrktve teraptendenser s. 304; 6.1: Den soca-orenterede udvkngsbevægese psykatren: behandng som ndespærrngsst~tte, og som et nodvendgt vsrum den samede statsge vsoprethode- sesproces s. 309;

7 - det psykatrske sygehusvæsens hstore op t dag, de afsndge som syge; anstatpsykatrens udvkng; og dennes begyndende ntegraton det somatske sygehusvæsen på den ene sde, og dstrktspsykatrske bestrtebeser på den anden sde s. 309; - psykatr som varetagese af behandngsbehovet for mennesker med psykske deser: dagnostk og behandng s. 31 6; - psykatrsk dagnostk s. 316; - psykatrsk behandng. Og psykoterap som en af fere påvrknngsmetoder s. 319; - forhodet meem psykatrsk dagnostk og behandng: et paradoks s. 320; - afsuttende om forhodet meem bmrne-, ungdoms- og vok senpsykatren s. 326; - vsoprethodese gennem terap? s. 328; - terap fænomenets terapbestemmese på ny s : Den person-orenterede udvkngsbevægese Freuds psykoanayse: terap som forandrngshjæp, og som et mugt vsrum den kaptastske overevesespro- ces s. 336; - centrae bestemmeser den psykoanaytske teor s. 339; - begrebet om massepsyken: 1. fase s. 342; - 2. fase s. 345; - massepsykens hstorske op~snng og stadfæstese s. 347; - opsummerende om psykoanaysens grundstruktur: psykoanaysen som ubegrebet tredje vrk egh edsnstans s. 349; - psykoanaysen som terapeutsk proces: person-orenteret udvkng gennem opgvese af eget samfundsmssge perspektv t forde for sg sev under betngeserne s : Den prvat-eks stent e1 e udvkngsbevægese: behandng og t e r a p behand- nqsterapeutsk båys s. 357; - terapn faton og n faton terap som vsbemestrngsmetode s. 361; - de nsttutonee rammer for terap s. 361; - forvatnngen af den terapeutske prakss s. 363; - karakteren af terapeutske probemer s : Terapbevægesen; terap som rummet for menneskeg udvkng s terap som sundhed nden for og på trods af et sygt samfund s. 369; - terap som koektv styrng s. 377; - terap som teknk t at hande nutdgt overensstemmese med sg sev og stuatonen s : Behand erbevægesen: behandng som reetaberng af "tabt" prvatforms v s : Prvat-eksstent e terapbehandng : ndre-ydre herskabskontroerende bwægesesforandrng af den teraperedes socae vsstuaton s. 398.

8 KAPITEL 7: TERAPIREBET - SKITSE TIL EN KRITIK AF TERAPIBEHAND- LINGEN s terapbehandng som deoog s. 407; - krtk af krtkken s. 408; - amengnresesduege forhod teraprebet s. 413; - A) prakssformsteor som kooperatvt udvkngsgrundag for specfk arbejdsvrksomhed s. 416; - B) fnrste modsgese teraprebet: forbund om stuatonen og forhandng om en bestemt påvrknng af den bernrte s. 419; - C) anden modsgese teraprebet: probem-oparbejdnng gennem perspektvsætten på nsnng af stuatonens probem og kooperaton om hnandens standpunkter s. 426; - D) tredje modsgese teraprebet: kooperatv probemudvkng gennem forbund om måsetnngsprocessen og forhandng om overgang dert s. 429; - perspektver teor om teraprebet s BILAG I - IV S ' LITTERATURLISTE S

9 VIII INDLEDNING: KORT OM EN LANG HISTORIE De sdste 80'er års hstore er hstoren om, hvordan "gade Danmark" er bevet stadg "bedre" for færre. Det er også hstoren om, hvordan fertaet af ~narbejdere, og stadgt ELere margnaserede og ko ektvt udgrænsede menneskeskæbner er bevet stet famende og fremmede over for hnanden; samt stet vsrum, der ofte er så snævre og perspektvtomme, at forbund, koektv st0tte og persong sodartet a f hadets frygt for det anderedes, og af den smpe nstrumentasme af hnanden med urefekterede hævnaktoner ud det bå, eer af angsom sevdestrukton. Og endeg er det h- storen om, hvoredes ae synes at måtte kærpe for sg sev - og med sg sev - for at overeve "sammen". Hvad der dag er værende og vrkegt er kort sagt kongomeratet af venstref0jens skræmmebeder fra 70'erne. Og de ever og foder sg ud her 80'erne en stfud offentg medegans hen over de egent- gt ber~rte. Det er de skræmmebeder af potsk dscpnerng og markante ugheder, der dengang knap kunne f~es, som dag er offensven som udvkngstendenser; og hvort mdstanderne - de opbyggege kræfter - fattes. De koektvt strukturee og person- ge kræfter, der vender denne "nedadgående sos" ndhod af kommen- de menneskegt ngentng, er sn defensvtet næsten usyng. Der taes kke ængere om krse - den eves: Den eves med mennesket endeg kommet centrum som person - men dog så afmægtg som adrg f0r; med mndre det bruger kræfterne på sg sev, st nære vsrum og på at fare sg frem som prvatperson dverse gode offentg- heder af statsgt mederede prvate overevesespadser. Hvs det fagende havde drej et sg om fantas, kreatvtet, dans, sport, kropstrænng og -hygejne, fr tdstbud og aktvteter frem for behandngen af terap, så havde ovenstående dystre bede måske haft en dt anden tone. Men på ngen områder er den systematske destrukton af naturforhod og af personge v - ensomhed og soaton, fattgdom, overfadendhod, vod, stmuans og psykofarmakaforbrug, arbejdsashed, undertrykt even afhængghed af andre og andet, forurenng, krg og atomkrafttruser - sat ud af kraft; aerh0jest reatveret og ekstremt skævfordet. Kommer v derhen, hvor rockere frem for at banke svage og game damer, banker de rge;

10 så er det stadg kke godt nok - men det er en fundamenta omvendng af den nuværende repressvt ndadvendte og mod hnanden værende ogk. Nu er ovenstående dystre tone kke den gennemgående tone dette projekt - men aene dets forudsztnng. Og en forudsætnng, der toner så meget mere frem, når det drej er sg om det nuværende samfundsmæssge enketfænomen: terap og dets behandng. Det er også en forudsætnng, der har vokset sg frem af mn egen hstore, og også af de sdste par at for mange års arbejde med dette fænomen. Og det er forudsætnng er, der forhod t terapbehandngen ever en skjut tværese - undtagen når de kommer frem skanda eprægede hstor er om "upåagtsomme" overgreb på ndagte på vores statshosptaer, eer gennem den statsge offentgheds ndhodstomme bekymrng over det stg ende psykofarmakaforbrug. Dette projekt har kke sat sg for at grave ae dsse skjute forud- sætnnger frem. Men har aene været styret af nteressen at afkare, hvad terap er for et fænomen dag. Det er der kommet en ang h- store ud af. Kvanttetsmæssgt er det bevet vodsomt, at for omfattende, og kvatatvt behandes ageve at for mange spargsmå og probemer på en overfadsk måde. Hert kommer også, at projektet endnu er u færdgt - det sutter dér, hvor hvert enket konkret eksempar af terapbehandngen begynder at tage form meem de nvove- rede; og hvad projektet aene tbyder er begrundede vspraktske begreber om forudsætnnger for at gare dette et - forhåbentg - ament-duegt perspektv, der kke ægger mere ughed, fremmedhed, ' restrktvtet og repressvtet t det, der forvej en er værende forhod t terapbehandngen. Hert kommer dog også begreber t at refektere de restrktve ogkker - som en forudsætnng for be- vdst at grbe ændrendend - daggdaben, der eers ubemestret brn- g er "ramte" nd terapbehandngen. Leger j eg med tanken om td t at gare det om og gmre det mndre u- færdgt, så er det dog kke det at gare det så meget mere kortere og mere afgrænsende, som jeg ve prortere. Men aene at gare det mere æswærdgt (overhovedet! J, samt rette ae de fejbestemmeser, der Gtte være; og så bruge mn energ på at fare sutansatserne vdere frem. Og dette har sne grunde - de samme grunde som har fået det t at vokse så uhæmmet, og som t stadghed har taget magten fra mg ved at få eget v på det hvde papr: det er forsaget på at age/

11 speje teraps egen proces - terap som det er produceret, terap som det har bwæget og udvket sg, og som det bygger sg sev op gennem de nvoverede og ber~rtesvstypske og bestemte arbejdsvrksomhe- der. Det er et fors~g på kke bare at pædere for en bestemt teor og metode forhod t et bestemt fænomen - da dette atd ender op med stadfæstesen af en bot og bar persong eer gruppenwcsg menng, hvorom der kke vdes, hvorvdt og hvken grad den er amentdueg - men et forsng på at ade fænomenet sev komme t sn ret og t orde. Atså kke bare udvkngen af en ny tcrapform, men oparbejdnngen af en genstandsbestemmese af den nuværende form for samfundsmssg terapbehandng. Og hvor ud fra forskege standpunkter på behandngen af terap aene ader sg afkare mht reevans og væsentghed, samt for hvke dette har betydnng. Det skue jo gerne være med udgangspunkt den berarte - brugeren af terap, kenten eer pa- tenten - men dette er angt fra tfædet de mest udbredte og anvendte terapkoncepter. Snarere tvært md. Et sådant forsag på kke bot at bekræfte dét, der forvejen antages om terapbehandngen, e1 er at udvke en ny fks dé herom; men at ade antageser bekræfte resp. afkræfte sg sev ud fra seve sagen, kræver forudsætnnger af en vs amenhed på det socoogske som psykoogske genstandsområde, da behandngen af terap kke bare er samfundsmæssg prakss eer noget forskegt herfra, men en særg form for samfundsmæssgt arbejde og menneskeg vrksomhed. Og dsse forudsætnnger var kke t mn rådghed, da jeg startede på terapbehandngen. Det drej er sg her overhovedet om et subj ektperspektv på den menneskege samfundshstore, som jeg kke har fundet udfodet på bæredygtg måde nogen steder - og som derfor har måttet oparbejdes, samt konkretseres forhod t terapbehandngen. Seve denne op- arbejdnngsproces ve en vs grad kunne trækkes ud af projektet t forde for en præsentaton af det færdge resutat. Men den er bbehodt, det probemet om et subj ektperspektv for nærværende - og også for de sdste 100 års psykooghstore - stadg er akeshæen for et samfundsmssgt-menneskegt perspektv på fremtden nden for ae spec fkke områder. Sådanne forsag på at ade seve genstanden for specfk arbejdsvrksomhed komme t ret og orde, synes dag at være håbast umoderne; desværre også nden for en marxstsk tradton - på trods af at det marxstske hstoresyn aene ader dette probem tematsere. Det

12 umoderne kan jeg eve med - heere eve dt (dystert) end eve het med de bestående komprom sser og kompensatoner for vsfyde, som det at være "n" og tpasnngsdueg kaster af sg; men de næsten mangende forsag på hstorske genstandsanayser nden for den marxstske tradton t forde for smpe genfortænger af tradtone e genstandsbestemmeser bot med marxstsk e termer, g0r mg kam, det marxsmen så reducerer sg sev t en ubrugeg bandng af trad tonet-borgerge over fadeansatser, og for eg091 er h ermed noget andet end den d frer. Så heere den rene vare af borgergt ngentng, eer anarksmens ukompekse atng; her vdfores man kke mere end tngene af dag sg sev er sammensat på fordrej et måde. Tank en om at kunne omskrve den f~gendeange hstore og også g0re den kortere munder derfor snarere ud håbet om, at forhodet meem g enstand/teor/metode oparbejdes mere adækvat end det for nærverade er tfædet. Og endvdere også, at det prncpee oparbejdnngen af en hstorsk genstandsanayse og -bestemmese af terapbehandngen, trækkes vdere som perspektverende andre genstandsanayser og -bestemmeser; og også her gennem korrgeres og vdereudvkes. Gennemgående projektet er begrebet o m form for soca prakss - prakssform - og det er overhovedet også dette begreb, der har muggjort den (at for) ange hstore. Det er også det begreb, der har skabt probemer - de feste hvert fad - det det har gvet anednng t et ændret syn på terapbehandngen, på Marx, på samfundshstoren, på den "krtske psykoog" osv osv, end det for tden retter sg nd/hen mod. Begrebets funkton er at fasthode, at prakss atd er en konkret prakss, og at konkret prakss atd er en særg form for samfundsmæssgt arbejde og menneskeg vrksomhed. Dette er s~gtf ~ r t gennem forhod t terapbehandngen, men anaysen af andre prak- ssformer v kke adske sg prncpet fra den gennemf~rte på anden måde, end at de paradokser og gordske knuder, som hstoren om terapbehandngen sg sev ster på benene og udvker sg gennem, ndhodsmssgt må antage andre former, hvor for det også prncpet adrg bver den samme anayse. Dette er sg sev et paradoks, som kun en konkret hstorsk-ogsk anayse af den genstand, der er på tae, kan åbne op for og ~ s på e genstandsreateret måde. Og dette er også den faktske ponte bag, at hstor en om terapbehandngen starter het fra bunden af. Eer naermere: er bevet t - for det var kke sådan hstoren startede for mg.

13 Det startede med forsaget på at fnde en genstandsbestemmese af terap. Men jo mere jeg koncentrerede mg herom, jo mere ubestemt bev det, hvad terap drejede sg om. Og to forhod begyndte at aftegne sg som gennemgående frustrerngsakser. For det f~rsteafs~rer en beskæftgese med terap umddebart fere uaste spargsmå og kk e-opst ede probemer, end ~snnger der stes op som kare svar på vedefnerede probemstnger. Hvert svar på noget om, hvad terap er, synes at bæse vnden, og fanges det, bver det t en uftbobe, der brster ved at bve t noget ube- stemt andet. Men kke nok med dette, så synes en vdere beskæftgese med terap at vse, at dette bede hoder sg. Terap bver t våd sæbe en boksehandske. Og endvdere ader det t sdst t, at enhver bestræbe1 se på at trænge t bunds terap fænomenet synes at gare sg sev t skamme, det kun fge af den substans og de rea- tonsforhod, som t syneadende konsttu erer terap, ader sg afte frem yset. Det er som at bve overadt t ende~seassocatonskæder, der spontant og uden noget centrum danner sg ud fra begreberne om terap. Det er godt nok nfatonstder for terap - men ageve: Kun et bestemt -vag af en terapopfattese, som man synes yder rmeg og som stemmer overens med ens verdensanskuese m, synes at kunne gve em dt grund under fadderne. Og træffes et sadant vag - hvor det så må kabes, at betngeserne for at det er et duegt, atså har noget væsentgt med terap at gqre, forbver skjut eer uaf- karet - så stes man med den pudsghed, at vaget kke kvafce- rer een t at skene meem snart sagt ae (krtske, ant-terapeu- tske, tradtonee mm) terapopfatteser på eet punkt nær: på spargsmået om erkendesesnteresse. Og man er ge vdt: Terap kan åbenbart gares t det, man nnsker at g~re det t - nden for vsse græn- ser sevfaqeg, men det kommer anden omgang. En mstanke dukker op. Er denne "utroge frhed" brugerens eer terapfutens? Nok mere den sdstes. Og kan det være rgtgt, at også krtske terapopfatte- ser deer genstandsbestemmese med tradtone1 e? Abenbart - men det sger ve mest noget om de "krtske". Atså spargsmå nok, men kke rgtgt noget grundag for svar. Det andet karakterstkum ved behandngen af terap synes næsten at bekræfte ovenstående probem~snngsvej. Væges kke en terapopfattese - ud fra at det at væge er for udent t mekansk at bve

14 foretaget - så trækkes man sev nd en proces, der skaber ukarhed og opbrud på ae nveauer ens v: forhodet t sg sev, forhodet t andre og t verden som sådan. Næsten per automatk kommer at t drekte at berare og nvovere em. Det hee bver momentant væsentgt. Og konsekvensen er peroder af sammenrod af at er-kendt og fat, hvor ntet orenterende nyt vser sg. Intet må forbgås eer gemmes. Men peroder også a brudt af ajebkke, hvor atng ordnes et sag - for her efter at fade t hve een et mæt ajebks td. Det bver t en proces, der er ge så forpustende som perodevs ste opysende og afkarende. Men oftest er det en bandngsproces af, at noget bestemt ades tbage med noget ubestemt andet, der trækkes med - for farst senere med angsten og rusen som fogesvende skrdt for skrdt at presse sg frem som værende.. væsentge pejemrker for det vdere. Mm hvor ska man hen - og I - hvor kom man fra! Ovennævnte to karakterstka - om det ubestemte omkrng hvad terap er, og hvad det g0r med een - modsges, umddebart af det faktum, at der handes, om og med terap på bevdst måde den praktske dag- gdag, og også af at megen terap er sat utrogt faste rammer, og eventuet systematseret het ned t d fferent erngen meem små og store host, som der er forskege handeprocedurer t rådghed over for set fra terapeutens sde. Men karakterstkaene må have noget med terap at gare ageve - for havde det drejet sg om staten som genstand for anayse, eer om den punkterede cyke nede gården, så er det angt fra skkert, at dsse karakterstka var dukket frem på mn ystave samme form og med samme styrke og (mangende) ndhod. Men jeg vdste kke, hvad jeg skue gare ved dette far jeg havde en genstandsbestemmese. Så jeg arbejdede.og arbejdede vdere og frustreredes og frustreredes - med en kar overvægt af det sdste - perspektvet om at opnå en sådan. I dette arbejde ndgk ogsa en stadg rrtaton over den måde, som terap bw behandet på af snart sagt Gud og hver kvnde som mand. Bandt andet var der postuatet om, at man kke kan udtae sg om en terap form uden sev at have pravet den. Og sammenhæng hermed også dogmet om, at man ska have været Pegen- terap, far man kan fungere som terapeut. Hm - begge syntes ge ur- mege - eer var jeg stadt på noget for terap særgt? Intet svar var mugt, mange asnnger der mod t dsposton.

15 I Men ukarhederne her omkrng farte mg en årrække nd det praktske omkrng terap. Særgt kastede jeg mg over massage og heang - farst som bruger, senere som "ben-handeren. Og her var det sær hee det mangfodge v af ytrnger, der tharer os som faende, sansende og opevende vrksomhed, der kom centrum - men tbage bev de soca e betngeser for udvkngen af dette v. Kassebetngeserne sær b1 w adt tbage (note). Fokus på kassebetngeserne farte mg senere nd to projekter omkrng etaberngen af aternatve rådgvnnger, hvoraf den ene overevede - og dag overever godt som "Regnbuen" nde Studenterhuset. 1 I I Efter dsse to "svng" var der snart kke det område af terapbehandngen, som jeg kke på den ene eer anden måde havde haft fngrene r. Jo - de "hårde" terap former som fx Gestatterapen og Rebrthng gk jeg uden om. De smagte for meget af fug og ugtede for meget af fsk; men denne "dom" vedbev dog at stå uften som noget "sgende" om undertegnede. Men den genstandsbestemmese - der skue sætte det hee på pads - vedbev at ade vente på sg. Hvad jeg var endt op med var note på ~ note, små noter og store noter, samt personge erfarnger, der var ge så brudagtge som noterne. Jeg havde noget, jeg vdste noget om 1 terap - men jeg havde kke noget at ha' det. Og det hee bw mere I ogmereuho1dbart.denmestanvendtesætnng.derdenneperode... ndgk 1 mt arbejde, var "terap som det mest deoogbe ængte område, der ekssterer". Dette skue senere vse sg kke at være het ved sden af - men stadg ntet "postvt" begreb. Det kunne kke bveved med at gå sådan. Her kan man ege med, at ovenstående overvejeser over processen med terap har sn grund personge egenskaber hos mg. Og at der også her ndgår en bestemt - nærmere: forvrret - sndststand. Og det yder jo også meget pausbet. Men hvordan afgares dette, og hvad er hvad? Svaret må være kart nden for denne ogk: af den eer de, der aerede har bestemt terapbehandngen, og forhod t hvke j eg er Det er kke ykkedes mg særskt at få udfodet og præcseret, denne kropsge og sprtuee/-astske ndfadsvnke t terap projektet. Det er jeg dt ærgerg over - og har (nok mest for mn egen skyd) vagt at vedægge et e skr ft (bag 4), der tdgere er udformet som et kg nd området forbndese med en konkret "sesson" på et "Krtsk Psykoogsk Semnar" 1984.

16 et mere eer mndre typsk eer atypsk eksempar af en bestemt kategor af terapnadge ndvder. Men de "ærde" er u enge, og hvem er egentg de "ærde"? Og nden der kan snakkes om mg, så må farst dette "nye" probem afkares osv osv. Og afkares på grundag af hvad? En uendeg regres md det personge standpunkt er nteret - og kan farst stoppe ved magten t at sztte sn toknng gennem. Havde jeg også dt magt, så ve jeg nden for ogkken af ovenstående med ge så fud ret haevde, at mne overvej eser var vaesentge karakterstka ved terapbehandngen - frem for udtryk for noget sgende om mg. Men anskuet såedes (for-)bver det strden om kejserens skæg. Her er der foreabg kke andet at gare end at ade ovenstående overvejeser stå hen det uvsse. Og dette gæder også det hermed forbundne postuat om "snart sagt ae" terapop fattesers rekurs t en nteressebestemt nd fadsvnk e - en karakterstk, der kke engang er særg for terapbehandngen. I sammenhæng hermed ska bot nzvnes, at j eg kun er stadt på to tekster, der tentatvt overvnder dette. For det farste en tekst fra det tyske Autorenkoektv (73): "Psykatr og potk. Psykoterapens abstrakte potserng gennem mod-psykatren"; og for det andet en tekst af Knud Jacobsen (84), "Sygdom er v sammen om". I dsse tekster fremhæves en dobbethed terapbehandngen: på den ene sde står bruger og terapeut over for hnanden et sags asymmetrsk forhod, men på den anden sde er de også stet sammen om processen herom. Og det er også denne dobbethed af påvrknng og kooperaton, der hen ad vejen bver konsttuerende for dette projekt, det det vser sg at begge dmensoner er væsentge genstandskonst tuerende mmenter ontoogsk forstand. Probemet aktuet er aene hvordan -- der konkret arbejdes med dsse. Og forængese heraf v det også bve tydegt, at "snart sagt ae" terapopfatteser nok arbejder - forhoder sg t dsse; de kan heer kke andet, når det er ontoogske momenter - men aene arbejder reduceret gående md det restrktve hermed. Nu kan ovenstående dobbethed t at starte med ge save være en prvat - kke ament-dueg - menng om terapbehandngen som ae andre bestemmeser. Og sådan ndgk den også arbejdet med dette projekt. Den havde - kunne heer kke få - nogen særstatus.

17 Men for et års td sden kom der - af dag uransagege grunde - skred det. Den fmrste sætnng, der kke aerede skue aves om, nden den var fudfmrt, fandt vej t det hvde papr. Den ad: "Hvad er terap? Oparbejdnng af et begreb om genstanden for terap", hvket senere er bevet t kapte 1. Sætnngen var revoutonerende den forstand, at j eg havde taget mt probem på ordet: hvordan kommer j eg frem t en genstandsbestemmese, der med en eer anden grad af begrundeghed har noget med behandngen af terap at gmre. Dette ska kke gentages her - kapte 1 taer (sev efter en kzde af omskrvnnger desværre stadg med kryptsk tunge) for sg sev. Men j eq fk en genstandsbestemmese. Det bev desesbemestrng. Meget sgende for mn egen proces også - og et dgt af Brecht gk den gang også ge nd: Iagttagese Da j eg vendte tbage Var mt hår endnu kke gråt Da var j eg gad. Bjergenes strabadser gger bag os Foran os gger s1 etternes strabadser. I sammenhang med dfnne "agttagese" bev der vendt op og ned på mn opfattese af terap som en særg form for samfundsmssg prakss - atså prakssform. At anskue terapbehandngen på en sådan made var både ndysende og ukontroverse. Sevf~geg er det sådan: Men det var =e sådan, at dverse terapopfatteser præsenterede terap begrebsg form. Eer nærmere: hvad der bev præsenteret var aene en sde ved den særge form for samfundsmssgt arbejde og menneske- g vrksomhed, som terapbehandngen omfatter. Nemg påvrknngs- dmensonen, hvorved behandngen af terap bver t prob emet om en terapeuts anvendese af en psykoog sk/psykopatoogsk teor på den teraperede - eer het afståesen herfra som de ant-terapeutske behandngsop fatteser. Probemet om anvendese e1 er ej er fask. Der fnder atd en anvendese sted, men det er en proces som de nvoverede er sammen om en eer anden grad og p3 en eer anden bestemt måde, hvket netop kke g0r det t et probem om bot og bar "anvendese af noget på noget andet", så hvad der kommer t syne her er jo netop en reduceret opfattese af terapbehandngen som særg praks sform. Mn ukontrovers e1 e eer ndysende ndfadsvnke vste sg nu at væredet afgmrende som sådan, hvorfor aene en genstandsbestemmese af terapbehandngen v1 e knne opnås ved at op- -

er blevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII

er blevet stadig bedre for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII VIII INDLEDNING: KORT OM EN LANG HISTORIE De sidste 80'er års historie er historien om, hvordan "gade Danmark" er bevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan fertaet af ~narbejdere,

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

El- : FAGKRITIK/OPGAVER V

El- : FAGKRITIK/OPGAVER V TEKBTER I EN IIRITIBK PSYKOLOGI FORAR 1987 - JANUAR 1990 N0GLE POR TUDDELING: El- : FAGKRITIK/OPGAVER V KOLLEKTIVE FORFORMER INCL. UDKAST / FORUM KP 1 FORAR 87 D1- : FAGPOLITIK (fag/rbd. pæd, Studenterhuset,

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Psykoser, brugerstyring og faglig kompetence

Psykoser, brugerstyring og faglig kompetence Psykoser, brugerstyring og faglig kompetence Udtalelser om Gaderummet vedrørende at få det skidt af behandlingen i Gaderummet, medicinstop, blive psykotisk og smadre sin lejlighed. PDF-udgave. Af Kalle

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

k c: Regirieringen airludenier

k c: Regirieringen airludenier ~ ~-~ i;',;;-. ( T.' :,d ~' FAGKRITIK I OPGAVER : MAJ 1992 - F O ~ R1993 BIBLIOTEKSN@GLE PR. blaj 1994 1981-20. OKTOBER 1993 E1 - E3 :FAGKRiTM I OPGAVER - 3 1978 D1 :FAGPOLTiM (fagrad, pd., 1983 Srudcnlerhurei,

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST.

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. r^-^fa AM. 1-%. MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFrJRIST. XXIV NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER II GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti '^^M^^nå. M5^h ^^mt r m^ MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkRIST. XXI EFTERLADTE OPTEGNELSER AF GENERALFISKAL PETER ULDALL DRONNING CAROLINE MATHILDES DEFENSOR GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere