Vandforsyningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandforsyningsplan 2012-2021"

Transkript

1 Vandforsyningsplan

2 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7 Hvad betyder planen for dig som forbruger?...7 Formålet...7 Procedurer...8 Tidligere planlægning...8 Indsatsplaner...10 Vandforsyningsplaner...10 Kommuneplan...10 Øvrige lovkrav...12 Referenceliste...13 Miljøvurdering af vandforsyningsplanen...14 Ingen miljøvurdering af denne vandforsyningsplan...15 Geologien...15 Hydrogeologi...16 Analysedatabase...17 Ved utilfredsstillende vandkvalitet...17 Fakta...17 Små enkeltanlæg (enkeltindvindere)...18 Mål...19 Handleplan Vandplaner...21 Den fremtidige vandindvinding...21 Områder med god beskyttelse...22 Områder med sårbarhed...23 Generelt...23 Fakta...24 Miljøfremmede stoffer og nitrat...24 Uorganiske sporstoffer

3 Grundvandet i Holbæk Kommune skal være Danmarks reneste...25 Fakta...26 Vurdering af kapacitet...26 Flere data...26 Indvindingstilladelserne...27 Fakta...27 Behandlingskapacitet...28 Fakta...28 Hvad bestemmer forsyningssikkerheden?...29 Vurderingen...29 Fakta...29 Beredskabsplan...30 Mål...30 Vurdering af vandkvalitet...33 Naturligt forekommende stoffer...33 Miljøfremmede stoffer...34 Mikrobiologiske stoffer...34 Samlet vurdering...35 Drikkevandskvaliteten for de enkelte vandværker...36 Hurtige tal...40 Flere data...40 Vandværkernes tilstand...41 Vandværkernes kapacitet...49 Vandværkerens ledningsnet...53 Status...56 Oversigtskort over vandværker i Holbæk Kommune...57 Fremtidige forsyningsområder...59 Nødforsyning...59 Vurdering af den nye forsyningsstruktur...60 Typeinddeling...61 Forslag til fremtidig forsyningsstruktur...66 Udviklingen...68 Fakta...68 Forsyningsområderne

4 Placeringen af vandværker, ledningsnet og boringer...71 Kortbilag...73 Mål...73 Handleplan Prognosegrundlag...75 Befolknings- og erhvervsudvikling indtil Boliger...76 Sommerhuse...77 Landbrug...77 Erhverv...77 Svind...78 Enhedsforbrug...78 Forbruget i Vandforsyninger med en indvinding mindre end m Vandforsyninger med en indvinding mellem m 3 og m Vandforsyninger med en indvinding større end m Mål...85 Handleplan Små private boringer...87 Erhvervsindvindinger...87 Fremtiden for de private boringer...87 Fremtidigt vandforbrug...88 Oversigt over vandforbrug hos de almene vandværker...89 A...95 B...95 D...96 F...96 G...96 H...97 I...98 J...98 K...99 L M

5 N O R S T U V

6 Hvad er en vandforsyningsplan? En vandforsyningsplan er kommunens og vandværkernes plan, der skal sikre borgerne rent og sundt drikkevand i tilstrækkelige mængder. Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen? Vandforsyningsplanen skal sikre, at indvindingen af drikkevand planlægges således, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante og dyrelivet er afhængig af grundvand. Hvordan læser du vandforsyningsplanen? Hvordan læser du vandforsyningsplanen? Vandforsyningsplanen udgives kun elektronisk. Vandforsyningsplanen er bygget over følgende fire emner: - Vores grundvand - Vandværkerne - Forsyningsnettet - Forbrugerne og for hvert områder er der opstillet et række mål og delmål, samt en aktivitetsplan. I forbindelse med udarbejdelse af vandforsyningsplanen er alle almene vandværker i kommunen gennemgået og data for vandværkerne er registreret i en database. Du kan læse om netop dit vandværk, under fanebladet "Find 6

7 dit vandværk". I de øvrige afsnit kan du bl.a. se de mål og delmål som byrådet har opstillet for at sikre dig rent vand eller for at beskytte grundvandet. Du kan også læse et oplæg til fremtidig forsyningsstruktur, der lægger op til et tættere samarbejde mellem vandværkerne. Hvem har ansvaret for handling? Hvem har ansvaret for handling? Ovenstående mål, og øvrige mål i de følgende kapitler, skal nås i et tæt samarbejde mellem vandværkerne, vandrådet og Holbæk Kommune. Hvad betyder planen for dig som forbruger? Vandforsyningsplanen skal oplyse dig om, hvilket vandværk du hører til. Hvis du ikke er tilsluttet et vandværk skal planen sikre dig rimelige tilslutningsudgifter som ikke bør være større end udgifterne i forbindelse med etablering af egen boring. Formålet Formålet med vandforsyningsplanen i Holbæk Kommune er, at udarbejde og opstille målsætninger og planer for den fremtidige vandforsyning. Disse mål skal sikre en god drikkevandskvalitet samt en stabil og robust vandforsyning til kommunens borgere. Formålet er desuden at angive, hvilke Denne planlægning foretages på grundlag af en vurdering af de eksisterende vandindvindingsog vandforsyningsanlæg, ligesom der i denne planlægning også vil blive foretaget en vurdering af risikoen for forurening af grundvandet. Vandforsyningsplanen bliver derved et værktøj for såvel den kommunale myndighed som de enkelte vandværker. 7

8 vandforsyningsanlæg den fremtidige vandforsyning skal bygge på, herunder hvordan en tilfredsstillende forsyningssikkerhed sikres med de eksisterende anlæg. Procedurer Vandforsyningsplanen er udarbejdet af Holbæk Kommune, Natur, miljø og landskab i samarbejde med NIRAS A/S. Planen er behandlet i det politisk udvalg i Holbæk Kommune i oktober og november 2011, og planen er derefter sendt i offentlig høring i perioden december 2011 til januar Vandforsyningsplanen er screenet efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, ref./11/, og har efterfølgende været i offentlig høring i samme periode som vandforsyningsplanen. Planen medfører ikke væsentlig påvirkning af miljøet. Der er til bedømmelse af vandværkernes vandbehandling indhentet analyseresultater af råvand og rent vand. Der er afholdt møder med deltagelse af repræsentanter fra de implicerede vandværker. Resultatet af disse møder er indarbejdet i planforslaget. Efter udløb af høringsperioden har kommunen i fornødent omfang forhandlet med de almene vandforsyningsanlæg i kommunen, og taget stilling til, om forslaget skal ændres som følge af de indkomne indsigelser eller andre forhold. Planen er blevet til i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. Der er under planens tilblivelse gennemført besigtigelse af de enkelte vandværker samt indhentet supplerende oplysninger vha. spørgeskemaer. Tidligere planlægning EU s Vandrammedirektiv og den danske udmøntning i bl.a. Miljømålsloven fra 2003 ref. /6/, forener administrationen af vandløb, søer, Regionplan har i kapitel 10 om Vandindvinding er fastlagt en række rammer for vandindvinding, hvoraf de vigtigste for 8

9 kystvand og grundvandet, og direktivets målsætning er at opnå en god økologisk tilstand og for grundvandet god status i Hidtil har disse mål været fastlagt i Regionplanerne. Fremover skal vanddistriktsmyndigheden udarbejde en vandplan, der følges op af en kommunal handleplan. Planerne skal indeholde indsatsprogrammer med henblik på, at de fastsatte kvalitetsmålsætninger opfyldes i Denne vandforsyningsplan er således et af flere kommunale indlæg, der samles i kommunens handleplan. Miljømålsloven betyder formodentlig skærpede krav til vandforsyningernes dokumentation i forbindelse med vandindvinding, herunder indvindingens påvirkning på overfladevandet. Dette vil bl.a. få betydning for de vandværker, der i de kommende år skal have fornyet deres indvindingstilladelser. Den første vandplan er sendt i høring i oktober 2010 under titlen Forslag til Vandplan - Hovedvandopland 2.2 Isefjord_Roskilde_Fjord, ref. /7/. Høringsperioden på 6 måneder udløb 4. april 2011, og for tiden foretages i Naturstyrelsen en vurdering af de indkomne høringssvar. Samtidig udarbejdes de endelige Vandplaner. Senest ét år efter at Vandplanen udsendes i endelig form skal den kommunale handleplan være vandforsyningerne er At indvindingen af grundvand ikke må overstige grundvandsdannelsen. At indvindingen ikke må koncentreres så meget at lokale sænkninger bevirker at der trænger vand af dårlig kvalitet ind i grundvandsreservoirerne. At indvindingen af grundvand ikke må mindske vandløbenes vandføring i en sådan grad at målsætningerne for vandløbene ikke kan opfyldes. At ved udarbejdelse af nye vandindvindingstilladelser skal det vurderes om der skal stilles vilkår om bestemt fordeling af indvindingen på grundvandsmagasiner, boringer og over døgnet. Regionplan opdeler regionen i områder med særlig drikkevandsinteresse, områder med drikkevandsinteresse og områder med begrænsede drikkevandsinteresser. I Holbæk Kommune er det kun områder i den sydligste del samt dele af Orø, der er betegnet som områder med særlig drikkevands-interesse. Øvrige områder, med undtagelse af smalle områder langs fjorden, er betegnet områder med drikkevandsinteresser. Regionplan omhandler desuden beskyttelse af grundvandsressourcen. 9

10 udarbejdet. Indtil vandplanerne er vedtaget er det fortsat Regionplan , der er det gyldige overordnede plangrundlag. Vandforsyningsplanen skal derfor være i overensstemmelse med denne Regionplan. Indsatsplaner Ifølge vandforsyningsloven 13 skal der udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i områder udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Staten står for kortlægningen af grundvandsressourcen og kommunerne udarbejder efterfølgende indsatsplanerne. Inden for Holbæk Kommune findes 3 kortlægningsområder kaldet, Tølløse, Holbæk Øst og Holbæk Vest, ref. /12/. For Tølløse og Holbæk Øst foreligger der en færdigbehandlet indsatsplan og for Holbæk Vest forventes kortlægningen færdig i løbet af Vandforsyningsplaner Denne plan afløser de tidligere vandforsyningsplaner udarbejdet af de tidligere kommuner. Kommuneplan 10

11 Den gældende kommuneplan for Holbæk Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. april 2008, ref. /4/. Kommuneplanen dækker perioden Kommuneplanen ligger på kommunens hjemmside. I planens del 2 om Det åbne Land findes et afsnit om grundvand (afsnit 9) og et om vandforsyning (afsnit 10). Byrådet vil sikre fastholdelse af en velfungerende decentral vandforsyning, forstærke indsatsen for at beskytte de langsigtede drikkevandsinteresser i samarbejde med borgere, lokale vandværker og nabokommuner, sikre at drikkevandsindvindingerne er i balance med grundvandsdannelsen, sikre at vandindvindingen foregår spredt under hensyntagen til vigtig natur, og medvirke til, at der ikke anvendes mere vand end nødvendigt, og at erhverv kun forsynes med vand af drikkevandskvalitet, hvor dette kræves. Vandsektorloven Vandsektorloven (Lov nr. 469 af 12. juni 2009) omhandler alle kommunale forsyninger og de større private almene vandforsyninger (mindst m 3 vand årligt). I loven kaldes vandforsyninger med solgt vandmængde over m 3 /år for vandselskaber. I Holbæk Kommune er foruden Holbæk Forsyning også Svinninge, Mørkøv og Kvarmløse - Tølløse vandværker alle omfattet af den nye lov, medens Jyderup Stationsby, Gislinge og Jyderup Østre vandværker ligger lige under grænsen, og således ved et øget salg vil blive omfattet af loven. I vandsektorloven fokuseres der på øget overvågning og dokumentation i forhold til drikkevandssikkerhed, investeringer, prisfastsattelse og gennemsigtighed. Desuden pålægges forsyningsselskaberne større forpligtigelser i forhold til at sikre forsyningsstrukturen. Det vil sige, at mindre almene vandværker, som ikke kan leve op til forpligtigelserne som vandforsyning, kan kræve sig overtaget af et forsyningsselskab. Tankerne bag Vandsektorloven er i 2010 blevet suppleret med regeringens handleplan for bedre drikksvandskvalitet. Denne handleplan er dog endnu ikke udmøntet i egentlig lovgivning. 11

12 Vandsektorloven har følgende hovedelementer: Adskillelse mellem myndighed og drift dvs. selskabsgørelse af de kommunale vand- og spildevandsforsyninger hurtigst muligt efter Prisloft for vandselskaber Pligt til at deltage i benchmarking for de selskaber, der skal have fastsat et prisloft Dannelse af Forsyningssekretariatet, der er ansvarlig for gennemførelse af benchmarking og fastsattelse af prisloft Muligheder for tilknyttede aktiviteter Oprettelse af Teknologifonden med statslig støtte de første 3 år. Øvrige lovkrav Iht. Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandforsyningsplanlægning skal en vandforsyningsplan omfatte følgende punkter: a) Prognose for det fremtidige vandforbrug i kommunen Angivelse af en prognose for det forventede behov fordelt på forskellige forbrugergrupper (industri, husholdning etc.). b) Angivelse af de bestående vandforsyningsanlæg i kommunen Angivelse af de eksisterende anlægs placering, ydeevne, kvalitet herunder vurdering af tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg, deres kapacitet, tekniske tilstand og vedligeholdelsestilstand. c) Vandforsyningens struktur Angivelse af hvilke dele af kommunen, der påregnes forsynet fra almene anlæg, og hvilke der påregnes forsynet fra enkelt anlæg dvs. ikke almene anlæg. d) Fremtidig vandforsyning i kommunen 12

13 Angivelse af de bestående almene vandforsyningsanlæg, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres ejerforhold. Desuden angivelse af fremtidige vandforsyningsanlæg herunder beliggenhed og udformning. e) Nuværende og fremtidigt forsyningsområde Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene vandforsyningsanlæg i kommune. f) Vandleverancer mellem kommuner Angivelse af om kommunen har behov for import af vand eller om der er muligheder for eksport til andre kommuner. g) Ledningsnet Angivelse af ledningsnettet for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen, herunder evt. forbindelsesledninger mellem anlæggene. h) Tidsfølge for etablering og udbygning af almene vandforsyningsanlæg Opstilling af en tidsfølge for etablering og udbygning af de almene vandforsyningsanlæg, herunder af ledningsnettet. Referenceliste /1/ Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 med tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen /2/ 64 tilstandsrapporter for de almene samt ikke-almene vandværker, NIRAS, /3/ Regionplan for Vestsjællands Amt /4/ Kommuneplan , Holbæk Kommune /5/ Befolkningsprognose, /6/ Miljømålsloven (Lov 1150 af ) /7/ Ideoplæg til Vandplan, Hovedopland 2.2-, Isefjord og Roskilde Fjord, Miljøministeriet, oktober

14 /8/ GEUS, Jupiter databasen /9/ Bekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010 med tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen. /10/ Lov om Vandforsyning, lov nr. LBK nr. 635 af 07/06/2010 /11/ Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009: Miljøvurdering af planer og programmer /12/ Indsatsplaner for Holbæk Øst, Tølløse og Holbæk Vest /13/ HUR s regionplan 2005 Miljøvurdering af vandforsyningsplanen Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage miljøvurderinger af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. En vandforsyningsplan er omfattet af krav om miljøvurdering, hvis planen påvirker internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt eller hvis planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Herudover skal andre planer og programmer som i øvrigt fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter miljøvurderes, hvis det vurderes at de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. I forbindelse med udarbejdelse af Vandforsyningsplan er der derfor gennemført en screening af planens miljømæssige konsekvenser med henblik på at vurdere om planen er omfattet af loven og dermed skal miljøvurderes. 14

15 Ingen miljøvurdering af denne vandforsyningsplan Det er Holbæk Kommunes vurdering, jf. 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, ref. /11/, at der på baggrund af en screening af forslag til Vandforsyningsplan , ikke skal foretages en miljøvurdering af planen, da planen ikke er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og da planen ikke påvirker internationale naturbeskyttelsesområder eller i øvrigt medfører en væsentlig indvirkning på miljøet. Offentliggørelse af denne afgørelse sker samtidig med den offentlige høring af vandforsyningsplanen. Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Naturog Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Hvis du vil se hele miljøscreeningen og Holbæk Kommunes afgørelse skal du klikke på følgende link. Geologien Den øverste del af den geologiske lagserie i Holbæk Kommune består af jordlag, som blev skabt under og efter istiderne. Disse aflejringer betegnes under ét kvartære aflejringer, og består af vekslende lag af grus, sand og ler. Geologisk profil Den samlede tykkelse af de kvartære lag varierer fra ca. 30 meter til mere end 100 meter med de største lagtykkelser i de højtliggende områder centralt i kommunen. Det er primært disse lag, som er af betydning i forbindelse med indvinding og beskyttelse af grundvandet i kommunen. Vandværkerne indvinder hovedparten af vandet fra forholdsvis dybtliggende, velbeskyttede sandlag, mens de øvre sandlag stedvis udnyttes af enkeltindvindere. Under de kvartære lag findes ældre (prækvartære) aflejringer af ler og kalk. Lagene er dannet i havet og har derfor oprindeligt haft et højt indhold af salte. I den nordvestligste del af kommunen består prækvartæret af kalk fra Danien perioden og i den sydvestlige del af 15

16 Lerlagene er med til at beskytte grundvandet mod forurening med miljøfremmede stoffer og nitrat fra jordoverfladen idet stofferne kan forsinkes, bindes og omdannes i lerlagene. En del steder suppleres denne beskyttelse af, at der er en opadrettet gradient, således at grundvandet strømmer fra de nedre lag mod de øvre. Palæocæn ler og enkelte steder kalk samt fed plastisk ler af Eocæn alder længst mod syd og vest. Hydrogeologi På den mere eller mindre øst-vest gående kuperede højderyg langs med og syd for Skovvejen ligger vandspejlet forholdsvis dybt og der er konstateret en betydelig nedadgående gradient, hvilket bevirker, at infiltrationen til de dybe magasiner er høj. Åmose bassinet er beliggende syd for denne højderyg. Vandstanden i de dybtliggende lag står tæt på eller over terræn, således at infiltrationen til de dybe magasiner er beskeden eller fraværende. Nord for Skovvejen afløses det høje terræn ligeledes af en bassinstruktur som omfatter Knabstrup/Vognserup Enge mv. og Lammefjorden, adskilt af en mindre udpræget højderyg langs rute 155 omkring Svinninge. De udnyttelige grundvandsmagasiner i kommunen udgøres primært af dybtliggende kvartære sand- og gruslag, mens kalken spiller en mindre betydende rolle som grundvandsmagasin bortset fra lokalt på Orø og Den hydrauliske ydeevne af de dybtliggende kvartære sand- og gruslag i området varierer naturligvis en del, men generelt er sandlagene dog ret højtydende grænsende til ekstremt højtydende. De nedre sandlag karakteriseres ved have spændt vandspejl. De er generelt velbeskyttede mod forurening fra overfladen, idet de er dækket af ret tykke dæklag, hvoraf en væsentlig del består af ler. I store områder står vandspejlet endog over terræn, hvilket giver en supplerende beskyttelse mod nedsivende forurening fordi grundvandet strømmer opad gennem lagserien. Kalken findes kun i kontakt til de kvartære aflejringer i en meget begrænset del af kommunen, herunder specielt Orø og helt marginalt på den nordlige del af Tuse Næs. Kalken er grundvandsmæssigt karakteriseret ved at besidde en forholdsvis høj ydeevne. De prækvartære lag har - bortset fra kalken på Orø - gennemgående en lav til meget lav 16

17 marginalt på den nordlige del af Tuse Næs. De øvre sandlag udnyttes primært af enkeltindvindere. Indvinding fra disse terrænnære lag er sårbar over for påvirkninger fra aktiviteter på jord-overfladen i kraft af den beskedne dæklagstykkelse. permeabilitet. Toppen af de prækvartære lag definerer derfor som hovedregel undergrænsen for de udnyttelige grundvandsressourcer i kommunen. Der findes dog enkelte steder flager af tertiært ler oparbejdet i de kvartære aflejringer, bl.a. ved Hanerup. Der er principielt intet i vejen for, at der kan forekomme udnyttelige sand- og gruslag under disse flager. Analysedatabase Vandværkerne skal i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet (Bek. nr af 11. december 2007) udtage prøver både ved boringerne, ved afgang fra vandværket og på ledningsnettet. Antallet af prøver - analysehyppigheden - afhænger af hvor mange m 3 vand der årligt indvindes. 33 af vandværkerne i Holbæk Kommune overholder med sikkerhed denne analysefrekvens, medens de resterende værker enten ikke overholder frekvensen eller ikke har sikret at analyseresultatet er tilgængeligt på den nationale database. Alle analyser skal indberettes til en national database - og alle vandværker skal løbende orientere forbrugerne om vandkvaliteten. Ved utilfredsstillende vandkvalitet Jf. Vandforsyningslovens 62 stk. 2 påhviler der kommunalbestyrelsen særlige forpligtigelser i forhold til at gribe ind, hvis der konstateres utilfredsstillende vandkvalitet på følgende typer af vandforsyningsanlæg: almene vandforsyningsanlæg Hvis der ved en drikkevandsanalyse konstateres, at indholdet af et eller flere stoffer i vandet fra disse anlæg overskrider kvalitetskravet ifølge Drikkevandsbekendtgørelsen, har Holbæk Kommune som tilsynsmyndighed pligt til at reagere ved: Fakta Lovkrav Vandværkerne skal 17

18 ikke-almene vandforsyningsanlæg, der leverer mere end m 3 vand årligt vandforsyningsanlæg, der leverer vand til institutioner (daginstitutioner, plejehjem, skoler, sygehuse o.l.) eller kommercielle aktiviteter (campingpladser, restaurationer, hoteller o.l. At forsøge at afdække årsagen til problemerne (kontakte den ansvarlige for anlægget og udføre teknisk tilsyn på anlægget) At meddele henstilling/påbud med krav om, at der hurtigst muligt iværksættes udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af en tilfredsstillende vandkvalitet At meddele påbud om, hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes for at imødegå problemerne hvis vandet i samråd med Embedslægeinstitutionen bedømmes som sundhedsfarligt herunder hvilke anvendelsesmæssige begrænsninger der skal meddeles til forbrugerne (f.eks. kogeanbefaling). Holbæk Kommune vil ligeledes håndtere overskridelser af kvalitetskravene på ikke almene vandværker mindre en m 3 årligt (forsyner 3-9 ejendomme) efter ovennævnte reaktionsmønster. løbende tage analyser og oplyse sine forbrugere om resultatet af sådanne analyser. Lovkravet til disse analyser er beskrevet i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandværker - Bekendtgørelse nr af se bilag eller link. Adgang til data Alle analyser skal indberettes til en national database. Denne kan ses på: hvor du skal ind på Jupiter databasen under "Adgang til alle data" og søge på netop dit vandværk. Små enkeltanlæg (enkeltindvindere) For mindre enkeltanlæg (brønde eller boringer, som forsyner 1-2 ejendomme) har Holbæk Kommune i henhold til Vandforsyningslovens 62 stk. 4 ligeledes tilsynspligten. Loven åbner op for at der kan dispenseres for Ved alvorlige overskridelser hvor vandet bedømmes som sundhedsfarligt vil Holbæk Kommune dog meddele påbud efter Vandforsyningslovens 62, stk 1 om at fremskaffe vand af en tilfredsstillende kvalitet 18

19 mindre overskridelser i en korte årrække - typisk indtil det bliver muligt at tilslutte ejendommen til et alment vandværk. I dispensationsperioden kræves skarpet overvågning i form af en årlig vandanalyse for at følge udviklingen i vandkvaliteten. Hvis tilslutning til et alment vandværk umiddelbart er muligt vil der normalt ikke kunne dispenseres. indenfor et kortere tidsrum (6-12 måneder). Den nuværende vandkvalitet er beskrevet i afsnittet vandkvalitet under fanebladet "Vandværker". Mål Hovedmål for vores grundvand At beskytte grundvandet i et samarbejde mellem forbrugere, vandværker og kommunen. Delmål 1 At indarbejde grundvandshensyn i alle kommunens projekter og planer for at sikre beskyttelse af drikkevandsinteresser 2 At sikre at indvindingen af grundvand sker under hensyn til kvalitet og økonomi 3 At fastlægge mængden ved nye indvindingstilladelser efter et princip om at indvindingen max. må være 20 % større end de seneste 3 års indvinding 4 At der udvises stor forsigtighed i alle kommunens beslutninger og handlinger af betydning for drikkevandinteresserne i kommunen 5 Opfølgning på og ajourføring af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 6 Arbejde for etablering af et grundvandssamarbejde jf. Vandforsyningslovens 52a 7 At grundvandssamarbejdet indleder et samarbejde med landmænd og grundejerforeninger (pesticider) Handleplan

20 Delmål Initiativer Ansvarlig Bemærkninger 4.1 Kortlægge jordvarmeanlæg, nedsivningsanlæg, tankanlæg, åbne brønde. Kommunen Ingen Vandværkerne høres i forbindelse med sager om tilladelse til jordvarmeanlæg. 4.2 Tinglysning af forbud mod beplantning og anden hindring for boring. Vandværkerne tager initiativ til at få vurderet eget energiforbrug. Kommunen kan give tilladelse til husstandsvindmøller til drift af vandværk, hvor det er muligt i henhold til lovgivningen. 4.3 Kommunen skal automatisk nedsætte indvindingstilladelsen til 20 % over de seneste 3 års gennemsnit og samtidig være mere fleksible ved udvidelse ved begrundet behov. 4.4 Gamle slidte kloakker udbedres. Kommunen skal spørge/høre vandværket hver gang der skal tages beslutninger som berører vandværket eller indvindingsområdet. 4.5 Øge sprøjteafstanden.i forbindelse med det lovpligtige tilsyn på vandværkerne skal vandværket tage stilling til aktualiteten af gældende planer 4.6 Kommunen etablerer så hurtigt som muligt et grundvandsråd. Vandværkerne Kommunen Kommunen Kommunen og vandværkerne Kommunen og vandværkerne Ingen Ingen Der henviser til kommunens spildevandsplan og gældende planer for kloakrenovering. Der er i sommeren 2011 indført øget sprøjteafstand - de såkaldt 25 meter zoner indenfor hvilke der ikke må gødes eller anvendes pesticider. Grundvandsrådet tager udgangspunkt i det nuværende vandværksforum, men bliver en "vandfond", der arbejder for beskyttelse af 20

21 Kommunen skal stille krav til etablering af vandråd og til aktivitetsniveauet i disse. Kommunen skal inddrage vandrådet/vandrådene i planlægningen. 4.7 Kommunen bør overtage ansvaret for samarbejde med landbrug og industri. Grundvandsråd grundvandet. Se ovenfor. Vandplaner Vandplanerne, er de statslige planer der følger af EU s direktiv - det såkaldte Vandrammedirektiv. Vandplanerne vil være regulerende for kommunernes vandforsyningsplaner. Vandplanerne er på nuværende tidspunkt ikke offentliggjort, hvorfor retningslinjerne fra regionplanerne stadig er gældende som landsplandirektiv. Naturstyrelsen har sendt forslag til vandplaner i høring. Det er i Naturstyrelsens udkast til vandplaner indikeret, at der sker en overindvinding i nogle af de lavtliggende områder vest for Holbæk og i Åmose-bassinet. Denne vurdering er baseret på en betragtning om, at der højst må indvindes 35 % af infiltrationen til et magasin. I de udpegede områder er der mange steder opadrettet gradient eller næsten ingen gradient, og dermed negativ eller næsten ingen infiltration. Den anvendte teori kommer derfor naturligvis i konflikt med den virkelighed, at der uden større problemer kan indvindes grundvand i sådanne områder. Den fremtidige vandindvinding Grundvandskvaliteten i Holbæk Kommune er generelt god, men rent grundvand er ingen selvfølge. I byområderne er grundvandet flere steder forurenet med pesticider og andre Ligger vandværket i umiddelbar nærhed af et område med særlig drikkevandsinteresser (fork. OSD ), og er det teknisk muligt og hensigtsmæssigt, bør kildepladsen lokaliseres i 21

22 miljøfremmede stoffer. Det betyder, at adskillige drikkevandsboringer til vandværkerne gennem årene er blevet lukket, og indvindingen flyttet uden for bymæssig bebyggelse. I dag har flere vandværker stadig indvinding i bymæssig bebyggelse. Heraf har nogle vandværker god drikkevandskvalitet og andre har konstateret pesticider i drikkevandet under grænseværdierne. For til stadighed at kunne bevare den gode drikkevandskvalitet bør vandværker med kildepladser i bymæssig bebyggelse påbegynde arbejdet med at lokalisere en ny kildeplads uden for bymæssig bebyggelse. Det betyder ikke, at indvindingen på eksisterende kildepladser skal ophøre så længe kravene til drikkevandskvaliteten er overholdt kan indvindingen fortsætte. Det betyder dog, at den dag vandværket får kvalitetsproblemer på eksisterende kildeplads, kan indvindingen relativt hurtig flyttes til den nye kildeplads uden for bymæssig bebyggelse. et OSD. Her er der lovgivningsmæssigt de bedst muligheder for at beskytte indvindingen bl.a. i forbindelse med de indsatsplaner, der udarbejdes for disse områder. Den fremtidige lokalisering af indvindingen vil dog helt afhænge af de kommende vandplaner. Områder med god beskyttelse Grundvandet i Holbæk Kommune er generelt godt beskyttet. Overordnet set er den naturlige beskyttelse mod forurening fra overfladen ganske god og den største risiko for forurening knytter sig til dårligt konstruerede - eventuelt ubenyttede - boringer og brønde. Lerlagene over de dybtliggende magasiner er gennemgående tykke og giver god geologisk betinget beskyttelse af den udnyttelige grundvandsressource i størstedelen af kommunen. 22

23 Områder med sårbarhed I de højtliggende bakkede områder i kommunen bliver der dannet store mængder grundvand, som infiltrerer til områdets dybe magasiner og strømmer her fra videre i dybden mod syd og nord. Det højtliggende grundvand i disse områder er generelt forvitret som tegn på, at grundvandet kan være forholdsvis sårbart her. En del af dette område er følgelig udpeget som nitratfølsomt område. En stor del af Tuse Næs er i Naturstyrelsens udkast til vandplaner kategoriseret som et område med dårlig kemisk tilstand. Denne udpegning er antagelig begrundet i en stor tæthed af boringer med fund af nitrat og pesticider. Mange af disse boringer er planlagt og udført med det formål at undersøge den kemiske tilstand af det aller-yngste grundvand. Der er derfor anledning til at formode, at en tilsvarende boringstæthed i andre landbrugsområder ville medføre en tilsvarende kategorisering. Der er enkelte lavtliggende områder, hvor lerlagene er mindre end 5-10 meter tykke. I en stor del af disse områder er der dog konstateret en opadrettet gradient, hvilket i nogen grad kompenserer for den lavere geologiske beskyttelsesgrad. Generelt Den overvejende del af det grundvand, som indvindes fra de dybe sand- og gruslag i kommunen, er reduceret grundvand. Altså forholdsvis gammelt grundvand, som ikke indeholder ilt og nitrat. Forvitringsgraden af grundvandet er gennemgående lav særlig i de dybeste sandlag, mens ionbytningsgraden er forholdsvis høj. I øvre sandlag og især i bakkelandet er forvitringsgraden lidt højere og ion-bytningen Grundvandsmagasinerne i kommunen har en god bufferkapacitet, hvilket afspejles i grundvandets relativt høje indhold af hydrogencarbonat ( mg HCO 3 /l) og ph-værdier, som ligger stabilt i det neutrale område (7<pH<8). Forsuring af grundvandet vil således modvirkes ved opløsning af jordens kalkindhold. Klorid og natrium i koncentrationer, som gør vandet uegnet til drikkevand, forekommer kun 23

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1 Vandforsyningsloven 13 3.1.2 Miljømålsloven og Vandplaner 13 3.1.3 Vandsektorloven 14

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Maj 2011 Center for Teknik og Miljø Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Plandel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 2 1.2 Offentlig høring 2 2. Vandforsyningen

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Indledning....5 Målsætninger og retningslinier...7 Forsyningsstruktur....8 Vandkvalitet....11 Kommunens tilsyn....12 Grundvandsressource

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40 VANDFORSYNINGSPLAN FOR GENTOFTE KOMMUNE 2011 INDHOLD Forord...3 Indledning...5 3. Sammenfatning af planmål...6 3.1 Forsyningsstruktur og vandforsyningens drift...7 3.2 Grundvandsressourcer...8 3.3 Ledningsnet...8

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Vandforsyningsplan 2009-2021

Vandforsyningsplan 2009-2021 Vandforsyningsplan 2009-2021 Forfatter og udgiver Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Jørgen Fibigersgade 20 9850 Hirtshals Rapport titel Vandforsyningsplan 2009-2021, Hjørring Kommune Dato 12. august

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Regulativ for de fleste private almene Vandværker I Holbæk Kommune Normalregulativ 2008 for de fleste private almene vandværker i Holbæk Kommune

Regulativ for de fleste private almene Vandværker I Holbæk Kommune Normalregulativ 2008 for de fleste private almene vandværker i Holbæk Kommune Regulativ for de fleste private almene Vandværker I Holbæk Kommune Normalregulativ 2008 for de fleste private almene vandværker i Holbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser 2. Vandværkets

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 6 1. Drikkevand 1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 7. Case A: Syrer og baser Case B: Østerbyværket Case C: Rensning Case

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28.

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. april 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matrikel

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere