Vandforsyningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandforsyningsplan 2012-2021"

Transkript

1 Vandforsyningsplan

2 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7 Hvad betyder planen for dig som forbruger?...7 Formålet...7 Procedurer...8 Tidligere planlægning...8 Indsatsplaner...10 Vandforsyningsplaner...10 Kommuneplan...10 Øvrige lovkrav...12 Referenceliste...13 Miljøvurdering af vandforsyningsplanen...14 Ingen miljøvurdering af denne vandforsyningsplan...15 Geologien...15 Hydrogeologi...16 Analysedatabase...17 Ved utilfredsstillende vandkvalitet...17 Fakta...17 Små enkeltanlæg (enkeltindvindere)...18 Mål...19 Handleplan Vandplaner...21 Den fremtidige vandindvinding...21 Områder med god beskyttelse...22 Områder med sårbarhed...23 Generelt...23 Fakta...24 Miljøfremmede stoffer og nitrat...24 Uorganiske sporstoffer

3 Grundvandet i Holbæk Kommune skal være Danmarks reneste...25 Fakta...26 Vurdering af kapacitet...26 Flere data...26 Indvindingstilladelserne...27 Fakta...27 Behandlingskapacitet...28 Fakta...28 Hvad bestemmer forsyningssikkerheden?...29 Vurderingen...29 Fakta...29 Beredskabsplan...30 Mål...30 Vurdering af vandkvalitet...33 Naturligt forekommende stoffer...33 Miljøfremmede stoffer...34 Mikrobiologiske stoffer...34 Samlet vurdering...35 Drikkevandskvaliteten for de enkelte vandværker...36 Hurtige tal...40 Flere data...40 Vandværkernes tilstand...41 Vandværkernes kapacitet...49 Vandværkerens ledningsnet...53 Status...56 Oversigtskort over vandværker i Holbæk Kommune...57 Fremtidige forsyningsområder...59 Nødforsyning...59 Vurdering af den nye forsyningsstruktur...60 Typeinddeling...61 Forslag til fremtidig forsyningsstruktur...66 Udviklingen...68 Fakta...68 Forsyningsområderne

4 Placeringen af vandværker, ledningsnet og boringer...71 Kortbilag...73 Mål...73 Handleplan Prognosegrundlag...75 Befolknings- og erhvervsudvikling indtil Boliger...76 Sommerhuse...77 Landbrug...77 Erhverv...77 Svind...78 Enhedsforbrug...78 Forbruget i Vandforsyninger med en indvinding mindre end m Vandforsyninger med en indvinding mellem m 3 og m Vandforsyninger med en indvinding større end m Mål...85 Handleplan Små private boringer...87 Erhvervsindvindinger...87 Fremtiden for de private boringer...87 Fremtidigt vandforbrug...88 Oversigt over vandforbrug hos de almene vandværker...89 A...95 B...95 D...96 F...96 G...96 H...97 I...98 J...98 K...99 L M

5 N O R S T U V

6 Hvad er en vandforsyningsplan? En vandforsyningsplan er kommunens og vandværkernes plan, der skal sikre borgerne rent og sundt drikkevand i tilstrækkelige mængder. Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen? Vandforsyningsplanen skal sikre, at indvindingen af drikkevand planlægges således, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante og dyrelivet er afhængig af grundvand. Hvordan læser du vandforsyningsplanen? Hvordan læser du vandforsyningsplanen? Vandforsyningsplanen udgives kun elektronisk. Vandforsyningsplanen er bygget over følgende fire emner: - Vores grundvand - Vandværkerne - Forsyningsnettet - Forbrugerne og for hvert områder er der opstillet et række mål og delmål, samt en aktivitetsplan. I forbindelse med udarbejdelse af vandforsyningsplanen er alle almene vandværker i kommunen gennemgået og data for vandværkerne er registreret i en database. Du kan læse om netop dit vandværk, under fanebladet "Find 6

7 dit vandværk". I de øvrige afsnit kan du bl.a. se de mål og delmål som byrådet har opstillet for at sikre dig rent vand eller for at beskytte grundvandet. Du kan også læse et oplæg til fremtidig forsyningsstruktur, der lægger op til et tættere samarbejde mellem vandværkerne. Hvem har ansvaret for handling? Hvem har ansvaret for handling? Ovenstående mål, og øvrige mål i de følgende kapitler, skal nås i et tæt samarbejde mellem vandværkerne, vandrådet og Holbæk Kommune. Hvad betyder planen for dig som forbruger? Vandforsyningsplanen skal oplyse dig om, hvilket vandværk du hører til. Hvis du ikke er tilsluttet et vandværk skal planen sikre dig rimelige tilslutningsudgifter som ikke bør være større end udgifterne i forbindelse med etablering af egen boring. Formålet Formålet med vandforsyningsplanen i Holbæk Kommune er, at udarbejde og opstille målsætninger og planer for den fremtidige vandforsyning. Disse mål skal sikre en god drikkevandskvalitet samt en stabil og robust vandforsyning til kommunens borgere. Formålet er desuden at angive, hvilke Denne planlægning foretages på grundlag af en vurdering af de eksisterende vandindvindingsog vandforsyningsanlæg, ligesom der i denne planlægning også vil blive foretaget en vurdering af risikoen for forurening af grundvandet. Vandforsyningsplanen bliver derved et værktøj for såvel den kommunale myndighed som de enkelte vandværker. 7

8 vandforsyningsanlæg den fremtidige vandforsyning skal bygge på, herunder hvordan en tilfredsstillende forsyningssikkerhed sikres med de eksisterende anlæg. Procedurer Vandforsyningsplanen er udarbejdet af Holbæk Kommune, Natur, miljø og landskab i samarbejde med NIRAS A/S. Planen er behandlet i det politisk udvalg i Holbæk Kommune i oktober og november 2011, og planen er derefter sendt i offentlig høring i perioden december 2011 til januar Vandforsyningsplanen er screenet efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, ref./11/, og har efterfølgende været i offentlig høring i samme periode som vandforsyningsplanen. Planen medfører ikke væsentlig påvirkning af miljøet. Der er til bedømmelse af vandværkernes vandbehandling indhentet analyseresultater af råvand og rent vand. Der er afholdt møder med deltagelse af repræsentanter fra de implicerede vandværker. Resultatet af disse møder er indarbejdet i planforslaget. Efter udløb af høringsperioden har kommunen i fornødent omfang forhandlet med de almene vandforsyningsanlæg i kommunen, og taget stilling til, om forslaget skal ændres som følge af de indkomne indsigelser eller andre forhold. Planen er blevet til i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. Der er under planens tilblivelse gennemført besigtigelse af de enkelte vandværker samt indhentet supplerende oplysninger vha. spørgeskemaer. Tidligere planlægning EU s Vandrammedirektiv og den danske udmøntning i bl.a. Miljømålsloven fra 2003 ref. /6/, forener administrationen af vandløb, søer, Regionplan har i kapitel 10 om Vandindvinding er fastlagt en række rammer for vandindvinding, hvoraf de vigtigste for 8

9 kystvand og grundvandet, og direktivets målsætning er at opnå en god økologisk tilstand og for grundvandet god status i Hidtil har disse mål været fastlagt i Regionplanerne. Fremover skal vanddistriktsmyndigheden udarbejde en vandplan, der følges op af en kommunal handleplan. Planerne skal indeholde indsatsprogrammer med henblik på, at de fastsatte kvalitetsmålsætninger opfyldes i Denne vandforsyningsplan er således et af flere kommunale indlæg, der samles i kommunens handleplan. Miljømålsloven betyder formodentlig skærpede krav til vandforsyningernes dokumentation i forbindelse med vandindvinding, herunder indvindingens påvirkning på overfladevandet. Dette vil bl.a. få betydning for de vandværker, der i de kommende år skal have fornyet deres indvindingstilladelser. Den første vandplan er sendt i høring i oktober 2010 under titlen Forslag til Vandplan - Hovedvandopland 2.2 Isefjord_Roskilde_Fjord, ref. /7/. Høringsperioden på 6 måneder udløb 4. april 2011, og for tiden foretages i Naturstyrelsen en vurdering af de indkomne høringssvar. Samtidig udarbejdes de endelige Vandplaner. Senest ét år efter at Vandplanen udsendes i endelig form skal den kommunale handleplan være vandforsyningerne er At indvindingen af grundvand ikke må overstige grundvandsdannelsen. At indvindingen ikke må koncentreres så meget at lokale sænkninger bevirker at der trænger vand af dårlig kvalitet ind i grundvandsreservoirerne. At indvindingen af grundvand ikke må mindske vandløbenes vandføring i en sådan grad at målsætningerne for vandløbene ikke kan opfyldes. At ved udarbejdelse af nye vandindvindingstilladelser skal det vurderes om der skal stilles vilkår om bestemt fordeling af indvindingen på grundvandsmagasiner, boringer og over døgnet. Regionplan opdeler regionen i områder med særlig drikkevandsinteresse, områder med drikkevandsinteresse og områder med begrænsede drikkevandsinteresser. I Holbæk Kommune er det kun områder i den sydligste del samt dele af Orø, der er betegnet som områder med særlig drikkevands-interesse. Øvrige områder, med undtagelse af smalle områder langs fjorden, er betegnet områder med drikkevandsinteresser. Regionplan omhandler desuden beskyttelse af grundvandsressourcen. 9

10 udarbejdet. Indtil vandplanerne er vedtaget er det fortsat Regionplan , der er det gyldige overordnede plangrundlag. Vandforsyningsplanen skal derfor være i overensstemmelse med denne Regionplan. Indsatsplaner Ifølge vandforsyningsloven 13 skal der udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i områder udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Staten står for kortlægningen af grundvandsressourcen og kommunerne udarbejder efterfølgende indsatsplanerne. Inden for Holbæk Kommune findes 3 kortlægningsområder kaldet, Tølløse, Holbæk Øst og Holbæk Vest, ref. /12/. For Tølløse og Holbæk Øst foreligger der en færdigbehandlet indsatsplan og for Holbæk Vest forventes kortlægningen færdig i løbet af Vandforsyningsplaner Denne plan afløser de tidligere vandforsyningsplaner udarbejdet af de tidligere kommuner. Kommuneplan 10

11 Den gældende kommuneplan for Holbæk Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. april 2008, ref. /4/. Kommuneplanen dækker perioden Kommuneplanen ligger på kommunens hjemmside. I planens del 2 om Det åbne Land findes et afsnit om grundvand (afsnit 9) og et om vandforsyning (afsnit 10). Byrådet vil sikre fastholdelse af en velfungerende decentral vandforsyning, forstærke indsatsen for at beskytte de langsigtede drikkevandsinteresser i samarbejde med borgere, lokale vandværker og nabokommuner, sikre at drikkevandsindvindingerne er i balance med grundvandsdannelsen, sikre at vandindvindingen foregår spredt under hensyntagen til vigtig natur, og medvirke til, at der ikke anvendes mere vand end nødvendigt, og at erhverv kun forsynes med vand af drikkevandskvalitet, hvor dette kræves. Vandsektorloven Vandsektorloven (Lov nr. 469 af 12. juni 2009) omhandler alle kommunale forsyninger og de større private almene vandforsyninger (mindst m 3 vand årligt). I loven kaldes vandforsyninger med solgt vandmængde over m 3 /år for vandselskaber. I Holbæk Kommune er foruden Holbæk Forsyning også Svinninge, Mørkøv og Kvarmløse - Tølløse vandværker alle omfattet af den nye lov, medens Jyderup Stationsby, Gislinge og Jyderup Østre vandværker ligger lige under grænsen, og således ved et øget salg vil blive omfattet af loven. I vandsektorloven fokuseres der på øget overvågning og dokumentation i forhold til drikkevandssikkerhed, investeringer, prisfastsattelse og gennemsigtighed. Desuden pålægges forsyningsselskaberne større forpligtigelser i forhold til at sikre forsyningsstrukturen. Det vil sige, at mindre almene vandværker, som ikke kan leve op til forpligtigelserne som vandforsyning, kan kræve sig overtaget af et forsyningsselskab. Tankerne bag Vandsektorloven er i 2010 blevet suppleret med regeringens handleplan for bedre drikksvandskvalitet. Denne handleplan er dog endnu ikke udmøntet i egentlig lovgivning. 11

12 Vandsektorloven har følgende hovedelementer: Adskillelse mellem myndighed og drift dvs. selskabsgørelse af de kommunale vand- og spildevandsforsyninger hurtigst muligt efter Prisloft for vandselskaber Pligt til at deltage i benchmarking for de selskaber, der skal have fastsat et prisloft Dannelse af Forsyningssekretariatet, der er ansvarlig for gennemførelse af benchmarking og fastsattelse af prisloft Muligheder for tilknyttede aktiviteter Oprettelse af Teknologifonden med statslig støtte de første 3 år. Øvrige lovkrav Iht. Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandforsyningsplanlægning skal en vandforsyningsplan omfatte følgende punkter: a) Prognose for det fremtidige vandforbrug i kommunen Angivelse af en prognose for det forventede behov fordelt på forskellige forbrugergrupper (industri, husholdning etc.). b) Angivelse af de bestående vandforsyningsanlæg i kommunen Angivelse af de eksisterende anlægs placering, ydeevne, kvalitet herunder vurdering af tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg, deres kapacitet, tekniske tilstand og vedligeholdelsestilstand. c) Vandforsyningens struktur Angivelse af hvilke dele af kommunen, der påregnes forsynet fra almene anlæg, og hvilke der påregnes forsynet fra enkelt anlæg dvs. ikke almene anlæg. d) Fremtidig vandforsyning i kommunen 12

13 Angivelse af de bestående almene vandforsyningsanlæg, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres ejerforhold. Desuden angivelse af fremtidige vandforsyningsanlæg herunder beliggenhed og udformning. e) Nuværende og fremtidigt forsyningsområde Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene vandforsyningsanlæg i kommune. f) Vandleverancer mellem kommuner Angivelse af om kommunen har behov for import af vand eller om der er muligheder for eksport til andre kommuner. g) Ledningsnet Angivelse af ledningsnettet for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen, herunder evt. forbindelsesledninger mellem anlæggene. h) Tidsfølge for etablering og udbygning af almene vandforsyningsanlæg Opstilling af en tidsfølge for etablering og udbygning af de almene vandforsyningsanlæg, herunder af ledningsnettet. Referenceliste /1/ Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 med tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen /2/ 64 tilstandsrapporter for de almene samt ikke-almene vandværker, NIRAS, /3/ Regionplan for Vestsjællands Amt /4/ Kommuneplan , Holbæk Kommune /5/ Befolkningsprognose, /6/ Miljømålsloven (Lov 1150 af ) /7/ Ideoplæg til Vandplan, Hovedopland 2.2-, Isefjord og Roskilde Fjord, Miljøministeriet, oktober

14 /8/ GEUS, Jupiter databasen /9/ Bekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010 med tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen. /10/ Lov om Vandforsyning, lov nr. LBK nr. 635 af 07/06/2010 /11/ Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009: Miljøvurdering af planer og programmer /12/ Indsatsplaner for Holbæk Øst, Tølløse og Holbæk Vest /13/ HUR s regionplan 2005 Miljøvurdering af vandforsyningsplanen Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage miljøvurderinger af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. En vandforsyningsplan er omfattet af krav om miljøvurdering, hvis planen påvirker internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt eller hvis planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Herudover skal andre planer og programmer som i øvrigt fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter miljøvurderes, hvis det vurderes at de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. I forbindelse med udarbejdelse af Vandforsyningsplan er der derfor gennemført en screening af planens miljømæssige konsekvenser med henblik på at vurdere om planen er omfattet af loven og dermed skal miljøvurderes. 14

15 Ingen miljøvurdering af denne vandforsyningsplan Det er Holbæk Kommunes vurdering, jf. 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, ref. /11/, at der på baggrund af en screening af forslag til Vandforsyningsplan , ikke skal foretages en miljøvurdering af planen, da planen ikke er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og da planen ikke påvirker internationale naturbeskyttelsesområder eller i øvrigt medfører en væsentlig indvirkning på miljøet. Offentliggørelse af denne afgørelse sker samtidig med den offentlige høring af vandforsyningsplanen. Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Naturog Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Hvis du vil se hele miljøscreeningen og Holbæk Kommunes afgørelse skal du klikke på følgende link. Geologien Den øverste del af den geologiske lagserie i Holbæk Kommune består af jordlag, som blev skabt under og efter istiderne. Disse aflejringer betegnes under ét kvartære aflejringer, og består af vekslende lag af grus, sand og ler. Geologisk profil Den samlede tykkelse af de kvartære lag varierer fra ca. 30 meter til mere end 100 meter med de største lagtykkelser i de højtliggende områder centralt i kommunen. Det er primært disse lag, som er af betydning i forbindelse med indvinding og beskyttelse af grundvandet i kommunen. Vandværkerne indvinder hovedparten af vandet fra forholdsvis dybtliggende, velbeskyttede sandlag, mens de øvre sandlag stedvis udnyttes af enkeltindvindere. Under de kvartære lag findes ældre (prækvartære) aflejringer af ler og kalk. Lagene er dannet i havet og har derfor oprindeligt haft et højt indhold af salte. I den nordvestligste del af kommunen består prækvartæret af kalk fra Danien perioden og i den sydvestlige del af 15

16 Lerlagene er med til at beskytte grundvandet mod forurening med miljøfremmede stoffer og nitrat fra jordoverfladen idet stofferne kan forsinkes, bindes og omdannes i lerlagene. En del steder suppleres denne beskyttelse af, at der er en opadrettet gradient, således at grundvandet strømmer fra de nedre lag mod de øvre. Palæocæn ler og enkelte steder kalk samt fed plastisk ler af Eocæn alder længst mod syd og vest. Hydrogeologi På den mere eller mindre øst-vest gående kuperede højderyg langs med og syd for Skovvejen ligger vandspejlet forholdsvis dybt og der er konstateret en betydelig nedadgående gradient, hvilket bevirker, at infiltrationen til de dybe magasiner er høj. Åmose bassinet er beliggende syd for denne højderyg. Vandstanden i de dybtliggende lag står tæt på eller over terræn, således at infiltrationen til de dybe magasiner er beskeden eller fraværende. Nord for Skovvejen afløses det høje terræn ligeledes af en bassinstruktur som omfatter Knabstrup/Vognserup Enge mv. og Lammefjorden, adskilt af en mindre udpræget højderyg langs rute 155 omkring Svinninge. De udnyttelige grundvandsmagasiner i kommunen udgøres primært af dybtliggende kvartære sand- og gruslag, mens kalken spiller en mindre betydende rolle som grundvandsmagasin bortset fra lokalt på Orø og Den hydrauliske ydeevne af de dybtliggende kvartære sand- og gruslag i området varierer naturligvis en del, men generelt er sandlagene dog ret højtydende grænsende til ekstremt højtydende. De nedre sandlag karakteriseres ved have spændt vandspejl. De er generelt velbeskyttede mod forurening fra overfladen, idet de er dækket af ret tykke dæklag, hvoraf en væsentlig del består af ler. I store områder står vandspejlet endog over terræn, hvilket giver en supplerende beskyttelse mod nedsivende forurening fordi grundvandet strømmer opad gennem lagserien. Kalken findes kun i kontakt til de kvartære aflejringer i en meget begrænset del af kommunen, herunder specielt Orø og helt marginalt på den nordlige del af Tuse Næs. Kalken er grundvandsmæssigt karakteriseret ved at besidde en forholdsvis høj ydeevne. De prækvartære lag har - bortset fra kalken på Orø - gennemgående en lav til meget lav 16

17 marginalt på den nordlige del af Tuse Næs. De øvre sandlag udnyttes primært af enkeltindvindere. Indvinding fra disse terrænnære lag er sårbar over for påvirkninger fra aktiviteter på jord-overfladen i kraft af den beskedne dæklagstykkelse. permeabilitet. Toppen af de prækvartære lag definerer derfor som hovedregel undergrænsen for de udnyttelige grundvandsressourcer i kommunen. Der findes dog enkelte steder flager af tertiært ler oparbejdet i de kvartære aflejringer, bl.a. ved Hanerup. Der er principielt intet i vejen for, at der kan forekomme udnyttelige sand- og gruslag under disse flager. Analysedatabase Vandværkerne skal i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet (Bek. nr af 11. december 2007) udtage prøver både ved boringerne, ved afgang fra vandværket og på ledningsnettet. Antallet af prøver - analysehyppigheden - afhænger af hvor mange m 3 vand der årligt indvindes. 33 af vandværkerne i Holbæk Kommune overholder med sikkerhed denne analysefrekvens, medens de resterende værker enten ikke overholder frekvensen eller ikke har sikret at analyseresultatet er tilgængeligt på den nationale database. Alle analyser skal indberettes til en national database - og alle vandværker skal løbende orientere forbrugerne om vandkvaliteten. Ved utilfredsstillende vandkvalitet Jf. Vandforsyningslovens 62 stk. 2 påhviler der kommunalbestyrelsen særlige forpligtigelser i forhold til at gribe ind, hvis der konstateres utilfredsstillende vandkvalitet på følgende typer af vandforsyningsanlæg: almene vandforsyningsanlæg Hvis der ved en drikkevandsanalyse konstateres, at indholdet af et eller flere stoffer i vandet fra disse anlæg overskrider kvalitetskravet ifølge Drikkevandsbekendtgørelsen, har Holbæk Kommune som tilsynsmyndighed pligt til at reagere ved: Fakta Lovkrav Vandværkerne skal 17

18 ikke-almene vandforsyningsanlæg, der leverer mere end m 3 vand årligt vandforsyningsanlæg, der leverer vand til institutioner (daginstitutioner, plejehjem, skoler, sygehuse o.l.) eller kommercielle aktiviteter (campingpladser, restaurationer, hoteller o.l. At forsøge at afdække årsagen til problemerne (kontakte den ansvarlige for anlægget og udføre teknisk tilsyn på anlægget) At meddele henstilling/påbud med krav om, at der hurtigst muligt iværksættes udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af en tilfredsstillende vandkvalitet At meddele påbud om, hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes for at imødegå problemerne hvis vandet i samråd med Embedslægeinstitutionen bedømmes som sundhedsfarligt herunder hvilke anvendelsesmæssige begrænsninger der skal meddeles til forbrugerne (f.eks. kogeanbefaling). Holbæk Kommune vil ligeledes håndtere overskridelser af kvalitetskravene på ikke almene vandværker mindre en m 3 årligt (forsyner 3-9 ejendomme) efter ovennævnte reaktionsmønster. løbende tage analyser og oplyse sine forbrugere om resultatet af sådanne analyser. Lovkravet til disse analyser er beskrevet i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandværker - Bekendtgørelse nr af se bilag eller link. Adgang til data Alle analyser skal indberettes til en national database. Denne kan ses på: hvor du skal ind på Jupiter databasen under "Adgang til alle data" og søge på netop dit vandværk. Små enkeltanlæg (enkeltindvindere) For mindre enkeltanlæg (brønde eller boringer, som forsyner 1-2 ejendomme) har Holbæk Kommune i henhold til Vandforsyningslovens 62 stk. 4 ligeledes tilsynspligten. Loven åbner op for at der kan dispenseres for Ved alvorlige overskridelser hvor vandet bedømmes som sundhedsfarligt vil Holbæk Kommune dog meddele påbud efter Vandforsyningslovens 62, stk 1 om at fremskaffe vand af en tilfredsstillende kvalitet 18

19 mindre overskridelser i en korte årrække - typisk indtil det bliver muligt at tilslutte ejendommen til et alment vandværk. I dispensationsperioden kræves skarpet overvågning i form af en årlig vandanalyse for at følge udviklingen i vandkvaliteten. Hvis tilslutning til et alment vandværk umiddelbart er muligt vil der normalt ikke kunne dispenseres. indenfor et kortere tidsrum (6-12 måneder). Den nuværende vandkvalitet er beskrevet i afsnittet vandkvalitet under fanebladet "Vandværker". Mål Hovedmål for vores grundvand At beskytte grundvandet i et samarbejde mellem forbrugere, vandværker og kommunen. Delmål 1 At indarbejde grundvandshensyn i alle kommunens projekter og planer for at sikre beskyttelse af drikkevandsinteresser 2 At sikre at indvindingen af grundvand sker under hensyn til kvalitet og økonomi 3 At fastlægge mængden ved nye indvindingstilladelser efter et princip om at indvindingen max. må være 20 % større end de seneste 3 års indvinding 4 At der udvises stor forsigtighed i alle kommunens beslutninger og handlinger af betydning for drikkevandinteresserne i kommunen 5 Opfølgning på og ajourføring af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 6 Arbejde for etablering af et grundvandssamarbejde jf. Vandforsyningslovens 52a 7 At grundvandssamarbejdet indleder et samarbejde med landmænd og grundejerforeninger (pesticider) Handleplan

20 Delmål Initiativer Ansvarlig Bemærkninger 4.1 Kortlægge jordvarmeanlæg, nedsivningsanlæg, tankanlæg, åbne brønde. Kommunen Ingen Vandværkerne høres i forbindelse med sager om tilladelse til jordvarmeanlæg. 4.2 Tinglysning af forbud mod beplantning og anden hindring for boring. Vandværkerne tager initiativ til at få vurderet eget energiforbrug. Kommunen kan give tilladelse til husstandsvindmøller til drift af vandværk, hvor det er muligt i henhold til lovgivningen. 4.3 Kommunen skal automatisk nedsætte indvindingstilladelsen til 20 % over de seneste 3 års gennemsnit og samtidig være mere fleksible ved udvidelse ved begrundet behov. 4.4 Gamle slidte kloakker udbedres. Kommunen skal spørge/høre vandværket hver gang der skal tages beslutninger som berører vandværket eller indvindingsområdet. 4.5 Øge sprøjteafstanden.i forbindelse med det lovpligtige tilsyn på vandværkerne skal vandværket tage stilling til aktualiteten af gældende planer 4.6 Kommunen etablerer så hurtigt som muligt et grundvandsråd. Vandværkerne Kommunen Kommunen Kommunen og vandværkerne Kommunen og vandværkerne Ingen Ingen Der henviser til kommunens spildevandsplan og gældende planer for kloakrenovering. Der er i sommeren 2011 indført øget sprøjteafstand - de såkaldt 25 meter zoner indenfor hvilke der ikke må gødes eller anvendes pesticider. Grundvandsrådet tager udgangspunkt i det nuværende vandværksforum, men bliver en "vandfond", der arbejder for beskyttelse af 20

21 Kommunen skal stille krav til etablering af vandråd og til aktivitetsniveauet i disse. Kommunen skal inddrage vandrådet/vandrådene i planlægningen. 4.7 Kommunen bør overtage ansvaret for samarbejde med landbrug og industri. Grundvandsråd grundvandet. Se ovenfor. Vandplaner Vandplanerne, er de statslige planer der følger af EU s direktiv - det såkaldte Vandrammedirektiv. Vandplanerne vil være regulerende for kommunernes vandforsyningsplaner. Vandplanerne er på nuværende tidspunkt ikke offentliggjort, hvorfor retningslinjerne fra regionplanerne stadig er gældende som landsplandirektiv. Naturstyrelsen har sendt forslag til vandplaner i høring. Det er i Naturstyrelsens udkast til vandplaner indikeret, at der sker en overindvinding i nogle af de lavtliggende områder vest for Holbæk og i Åmose-bassinet. Denne vurdering er baseret på en betragtning om, at der højst må indvindes 35 % af infiltrationen til et magasin. I de udpegede områder er der mange steder opadrettet gradient eller næsten ingen gradient, og dermed negativ eller næsten ingen infiltration. Den anvendte teori kommer derfor naturligvis i konflikt med den virkelighed, at der uden større problemer kan indvindes grundvand i sådanne områder. Den fremtidige vandindvinding Grundvandskvaliteten i Holbæk Kommune er generelt god, men rent grundvand er ingen selvfølge. I byområderne er grundvandet flere steder forurenet med pesticider og andre Ligger vandværket i umiddelbar nærhed af et område med særlig drikkevandsinteresser (fork. OSD ), og er det teknisk muligt og hensigtsmæssigt, bør kildepladsen lokaliseres i 21

22 miljøfremmede stoffer. Det betyder, at adskillige drikkevandsboringer til vandværkerne gennem årene er blevet lukket, og indvindingen flyttet uden for bymæssig bebyggelse. I dag har flere vandværker stadig indvinding i bymæssig bebyggelse. Heraf har nogle vandværker god drikkevandskvalitet og andre har konstateret pesticider i drikkevandet under grænseværdierne. For til stadighed at kunne bevare den gode drikkevandskvalitet bør vandværker med kildepladser i bymæssig bebyggelse påbegynde arbejdet med at lokalisere en ny kildeplads uden for bymæssig bebyggelse. Det betyder ikke, at indvindingen på eksisterende kildepladser skal ophøre så længe kravene til drikkevandskvaliteten er overholdt kan indvindingen fortsætte. Det betyder dog, at den dag vandværket får kvalitetsproblemer på eksisterende kildeplads, kan indvindingen relativt hurtig flyttes til den nye kildeplads uden for bymæssig bebyggelse. et OSD. Her er der lovgivningsmæssigt de bedst muligheder for at beskytte indvindingen bl.a. i forbindelse med de indsatsplaner, der udarbejdes for disse områder. Den fremtidige lokalisering af indvindingen vil dog helt afhænge af de kommende vandplaner. Områder med god beskyttelse Grundvandet i Holbæk Kommune er generelt godt beskyttet. Overordnet set er den naturlige beskyttelse mod forurening fra overfladen ganske god og den største risiko for forurening knytter sig til dårligt konstruerede - eventuelt ubenyttede - boringer og brønde. Lerlagene over de dybtliggende magasiner er gennemgående tykke og giver god geologisk betinget beskyttelse af den udnyttelige grundvandsressource i størstedelen af kommunen. 22

23 Områder med sårbarhed I de højtliggende bakkede områder i kommunen bliver der dannet store mængder grundvand, som infiltrerer til områdets dybe magasiner og strømmer her fra videre i dybden mod syd og nord. Det højtliggende grundvand i disse områder er generelt forvitret som tegn på, at grundvandet kan være forholdsvis sårbart her. En del af dette område er følgelig udpeget som nitratfølsomt område. En stor del af Tuse Næs er i Naturstyrelsens udkast til vandplaner kategoriseret som et område med dårlig kemisk tilstand. Denne udpegning er antagelig begrundet i en stor tæthed af boringer med fund af nitrat og pesticider. Mange af disse boringer er planlagt og udført med det formål at undersøge den kemiske tilstand af det aller-yngste grundvand. Der er derfor anledning til at formode, at en tilsvarende boringstæthed i andre landbrugsområder ville medføre en tilsvarende kategorisering. Der er enkelte lavtliggende områder, hvor lerlagene er mindre end 5-10 meter tykke. I en stor del af disse områder er der dog konstateret en opadrettet gradient, hvilket i nogen grad kompenserer for den lavere geologiske beskyttelsesgrad. Generelt Den overvejende del af det grundvand, som indvindes fra de dybe sand- og gruslag i kommunen, er reduceret grundvand. Altså forholdsvis gammelt grundvand, som ikke indeholder ilt og nitrat. Forvitringsgraden af grundvandet er gennemgående lav særlig i de dybeste sandlag, mens ionbytningsgraden er forholdsvis høj. I øvre sandlag og især i bakkelandet er forvitringsgraden lidt højere og ion-bytningen Grundvandsmagasinerne i kommunen har en god bufferkapacitet, hvilket afspejles i grundvandets relativt høje indhold af hydrogencarbonat ( mg HCO 3 /l) og ph-værdier, som ligger stabilt i det neutrale område (7<pH<8). Forsuring af grundvandet vil således modvirkes ved opløsning af jordens kalkindhold. Klorid og natrium i koncentrationer, som gør vandet uegnet til drikkevand, forekommer kun 23

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 2 Vandforsyningsplan, Plandel 2012-2017 Ændring af forsyningsgrænse mellem FORS (tidligere Roskilde Forsyning) og Vandværket Sct. Hans Hospital Maj 2016 Kolofon Udarbejdet af:

Læs mere

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk Juli 2013 Kolofon Udarbejdet af: Roskilde Kommune Køgevej 80 4000 Roskilde

Læs mere

Grundvandet på Orø en sårbar ressource

Grundvandet på Orø en sårbar ressource Grundvandet på Orø en sårbar ressource Derfor skal vi beskytte grundvandet Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men den er sårbar over for forurening. Drikkevandsforsyningen skal bygge

Læs mere

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus ATV møde Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger Helga Ejskjær, Naturstyrelsen ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus 1. Lovhjemmel & vejledning 2. Definition af enkeltindvinder 3. Tilladelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn Vækst og Bæredygtighed, maj 2015 Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Vandforsyning og grundvandsbeskyttelsesplan Planen er gældende i perioden 2011 til 2021 ophæver og erstatter

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Vandforsyningsplan 2012-2022 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram (116026 JUP) Indvindingstilladelse 110.000 m 3 /år Indvinding 100.688 m 3 /år

Læs mere

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune Dragsmur Vandforsyning I/S Bestyrelsen Maj 2013. Generalforsamlingen d. 15 juni 2013 Dagsordenens pkt. Eventuelt: Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Dørken Vandværk Givevej 20 7323 Give V/ Arne Larsen Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 23. februar 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til

Læs mere

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vedtaget den 15. november 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Formål med vandforsyningsplanen... 4 1.2 Opbygning af vandforsyningsplanen...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen.

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. VANDFORSYNINGSPLAN 2013-2022 PLANDEL NOVEMBER 2013 Datablad Udgiver: Rådgiver: Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer Cowi Udgivelsesår: 2013 Titel: Vandforsyningsplan 2013-2022 Tekst

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg.

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. Punkt 7. Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. 2008-16762. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at det påbydes, at drikkevandskvaliteten

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v.

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v. Click her e to ente r te xt. Retningsli njer for s ags beha ndlin g på van dfor syning som råd et o g tilsyn me d van dkvalit et m.v. «edocadd resscivilc ode» Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk Tilstandsrapport og status Glatved Strandvej Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2020. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2020. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2020 Plandel Maj 2012 Titel: Vandforsyningsplan 2010-2020 Plandel Udgiver: Favrskov Kommune Udgivelsesår: 2012 Udarbejdet af: Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S Favrskov

Læs mere

Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016

Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016 Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Vurdering af grundvandsressourcen i forbindelse med fornyelse af vandindvindingstilladelser i Køge

Læs mere

Velkommen til temamøde om kvælstofudvaskning

Velkommen til temamøde om kvælstofudvaskning Velkommen til temamøde om kvælstofudvaskning Dagens program Kl. 13:00 Velkomst Kl. 13:10 Baggrund for indsatsplanlægning og grundvandsbeskyttelse i Aalborg Kommune. v/ Birgitte A. Hollænder, Aalborg Kommune

Læs mere

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse:

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse: Vang Vandværk Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM Ingen vandbehandling

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Hvad skal Vandværket være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Miljø og Teknik Natur og Vand november 2009 Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand Anlæg til indvinding og behandling

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Screening for miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan

Screening for miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Screening for miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan 2018-2025 6. september 2017 1. Indledning

Læs mere

Herning Kommune. Vandforsyningsplan. September 2011. Vandforsyningsplan 2011 Side 0

Herning Kommune. Vandforsyningsplan. September 2011. Vandforsyningsplan 2011 Side 0 Herning Kommune Vandforsyningsplan September 2011 Vandforsyningsplan 2011 Side 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...2 2 INDLEDNING...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Forhold til anden planlægning...5 2.3 Resumé

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere