Patienterne har ordet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienterne har ordet"

Transkript

1 Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012

2

3 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland Folkesundhed og Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Marts 2012

4 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner. Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland (tidligere Center for Kvalitetsudvikling). Udover denne rapport er der til hver region udarbejdet en forældrerapport samt en rapport med landsresultater. Rapporten kan læses eller downloades gratis på og kan rekvireres hos Danske Regioner på Der findes mere information om undersøgelserne på: Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Gitte Dahl Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK) Olof Palmes Allé Århus N Telefon: ISBN-nr Pris: Kr. 70,- (ekskl. moms og forsendelse) Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Danske Regioner Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, marts 2012 Brug af uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

5 Forord I denne rapport præsenterer Danske Regioner resultaterne af den anden undersøgelse af, hvordan patienterne og deres forældres oplever børne- og ungdomspsykiatrien. Undersøgelserne er foretaget for såvel ambulatorier som dag- og døgnafsnit. Med anden undersøgelsesrunde er der mulighed for systematisk at følge op på udviklingen i patient- og forældretilfredsheden fra 2007/08 til 2010/11. På landsplan viser den nye undersøgelse, at patienterne er mere tilfredse med deres kontakt til børne- og ungdomspsykiatrien i denne undersøgelse, end de var i 2007/08. Der er sket en forbedring på seks procentpoint for begge patientundersøgelser. For forældre, der er i kontakt med ambulatorier, er der en forbedring på fem procentpoint, mens der for dag- og døgnafsnit kun kan spores en lille fremgang i tilfredsheden. Det er glædeligt, at børne- og ungdomspsykiatrien tilsyneladende har forbedret indsatsen, men der er fortsat et betydeligt forbedringspotentiale, når man sammenligner med andre lignende undersøgelser i sundhedsvæsenet. Regionerne har brug for patienter og pårørendes erfaringer med psykiatriens behandlings- og plejeindsats. Undersøgelsen sætter fokus på både de positive og negative oplevelser. Det er vores mål, at afdelinger og ledelser bruger resultaterne i deres arbejde med at forbedre kvaliteten af de psykiatriske tilbud. Vi ønsker også, at de tager initiativer til at forbedre patienter og pårørendes oplevelser. Endelig er det regionernes mål, at viden fra undersøgelsen indgår i beslutningsgrundlaget, når børne- og ungdomspsykiatrien udvikles politisk lokalt og centralt. Regionerne mener, at forældrene til børn og unge med psykiatriske problemer udgør en væsentlig ressource. De har viden om børnene og kan spille en aktiv rolle, der er vigtig for deres børns behandlingsforløb. Et godt samspil med de pårørende kan være med til sikre en større af tryghed og samtidig forkorte børn og unges indlæggelsestid. Derfor vil pårørendesamarbejdet være en integreret del af de nye pakkeforløb i psykiatrien, som regionerne lancerer til efteråret. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange patienter og forældre, der via besvarelse af spørgeskemaet har bidraget væsentligt til løbende at forbedre den kvalitet de kan opleve i børne- og ungdomspsykiatrien. Flemming Stenild Formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg

6

7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til patientundersøgelsen Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Danmark Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Region Midtjylland Resultater fra patientundersøgelsen Patienters svar opdelt på baggrundsvariable Patientundersøgelsens datagrundlag Patienternes skriftlige kommentarer Deltagende dag- og døgnafsnit Undersøgelsesmetode og organisering Bilag A. Oversigt over spørgsmål der er med i Den Danske Kvalitetsmodel Bilag B. Sammenligning mellem og Bilag C. Spørgeskema i patientundersøgelsen...139

8

9 1. Introduktion til patientundersøgelsen Denne rapport Denne rapport indeholder anden runde af de landsdækkende psykiatriundersøgelser i børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland. For patienter har undersøgelsen omfattet patienter fra 15 år og opefter. Undersøgelsen blev gennemført fra 1. marts 2010 til 31. august Udover de regionale rapporter er der en landsrapport med patient- og forældreresultater for hele landet. De landsdækkende psykiatriundersøgelser giver viden om patienters oplevelser og vurdering af psykiatrien. Med undersøgelserne kan man afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt og lave sammenligninger inden for og på tværs af regioner. Med anden undersøgelsesrunde er der desuden mulighed for systematisk opfølgning på udviklingen i patienttilfredsheden fra til Det er håbet, at undersøgelsen kan danne afsæt for lokal kvalitetsudvikling i børne- og ungdomspsykiatrien. Temaer i undersøgelsen Undersøgelsen afdækker, hvordan patienter opfatter: Den faglige indsats i undersøgelser og behandling Kommunikation mellem personale og patienter/forældre Information om sygdommen, behandlingen m.v. Patient- og forældreinddragelse Inddragelse af det private og professionelle netværk De fysiske rammer på afsnittene Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både patienter, ledelse og personale finder grundlæggende for en god patientoplevelse. Den Danske Kvalitetsmodel Undersøgelserne dækker relevante standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. I bilag A kan der ses en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Flere slags kvalitet Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for patienternes oplevelser den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i børne- og ungdomspsykiatriens arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med andre kvalitetsmål. Anvendelse af resultaterne Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvor der kan findes områder, som kan kvalitetsudvikles. Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at de enkelte regioner efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af de områder, som landsundersøgelsen har vist er problematiske. Patienterne har ordet Side 1 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

10 Det er centralt, at det enkelte afsnit og dens ledelse selv arbejder videre med undersøgelsesresultaterne og ser resultaterne i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god og dårlig kvalitet inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Rapportens opbygning Kapitel 2 indeholder hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i hele landet. Kapitel 3 fremstiller hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i Region Midtjylland. Kapitel 4 indeholder detaljerede resultater fra patientundersøgelsen i Region Midtjylland. Resultaterne fra de enkelte spørgsmål fremstilles i søjlediagrammer og tabeller, der gør det muligt at sammenligne de lokale resultater på afsnitsniveau og med landsresultaterne. Kapitel 5 indeholder patienternes svar opdelt på baggrundsvariable. Kapitel 6 beskriver undersøgelsens datagrundlag, svarprocenter, resultater af bortfaldsanalyser, signalement af svarpersoner, repræsentativitet m.m. Kapitel 7 indeholder de skriftlige kommentarer fra patienter i Region Midtjylland opdelt på de enkelte afsnit. Kapitel 8 beskriver undersøgelsernes organisering og giver et overblik over de afsnit, der indgår i undersøgelserne. Kapitel 9 beskriver undersøgelsesmetoden. Bilag A indeholder en oversigt over, hvilke spørgsmål, der dækker hvilke standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. Bilag B er en oversigt over enheder fra undersøgelsen der kan sammenlignes med enheder fra undersøgelsen. Bilag C spørgeskema. Side 2 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

11 2. Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Danmark I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i Danmark. Undersøgelsens datagrundlag I perioden fra 1. marts 2010 til den 31. august 2011 fik patienter fra 17 børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Danmark udleveret et spørgeskema. 739 patienter besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 69. Svarprocenten fordeler sig på regionsplan således: Tabel 2.1 Svarprocent (I kolonne 2, 3 og 4 angives i parentes procentfordelingen af de tre kolonners absolutte tal) Afsnit (antal afsnit) Udleverede spørgeskemaer Tilsendte spørgeskemaer Ønskede ikke at modtage Returnerede spørgeskemaer Svarprocent Region Hovedstaden (6) 162 (78%) 42 (20%) 4 (2%) % Region Midtjylland (3) 240 (68%) 100 (28%) 12 (3%) % Region Nordjylland (1) 47 (81%) 10 (17%) 1 (2%) 41 71% Region Sjælland (3) 110 (84%) 14 (11%) 7 (5%) % Region Syddanmark (4) 265 (82%) 52 (16%) 6 (2%) % Hele landet (17) 824 (77%) 218 (20%) 30 (3%) % Region Hovedstaden og Region Sjælland har hver især et afsnit med en svarprocent på over 100. Fratrækkes disse to afsnit i beregningen af svarprocenten, er svarprocenten i Region Hovedstaden 58, svarprocenten i Region Sjælland ændres til 73, mens svarprocenten for hele landet er 63. Repræsentativitet På landsplan er svarpersonerne repræsentative for de patienter, der fik tilbudt et spørgeskema. Diagnose er dog ikke angivet på 30 % af de besvarede spørgeskemaer. Svarpersonerne har følgende baggrund: Patienterne har ordet Side 3 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

12 Tabel 2.2 Svarpersonernes karakteristika Hele landet besvarelser Patientens køn Patientens alder Patientens modersmål Patientens bopæl før indlæggelsen Patientens diagnose Ventetid Længde af indlæggelsen Kontakt efter udskrivelsen Anvendt tvang Procent Dreng/mand 27 Pige/kvinde 71 Uoplyst Uoplyst 4 Dansk 91 Ikke dansk 5 Uoplyst 4 Bor hjemme hos forældre 59 Bor ikke hjemme hos forældre 37 Uoplyst 4 F F F F F F F Øvrige 5 Uoplyst 30 Under 15 dage dage til 2 måneder 4 2 måneder til et halvt år 1 Uoplyst 17 Under 15 dage dage til 2 måneder 38 2 måneder til et halvt år 25 Mere end et halvt år 21 Uoplyst 12 Ja 60 Nej 17 Ved ikke/husker ikke 19 Uoplyst 4 Ja 25 Nej 66 Ved ikke/husker ikke 5 Uoplyst 3 Diagnoserne beskrives i kapitel 5 Samlet vurdering Side 4 Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner enestående 4 stjerner godt 3 stjerner både godt og dårligt 2 stjerner dårligt Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

13 1 stjerne uacceptabelt Figur 2.1 viser patienternes samlede vurdering i og Figur 2.1: Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen? ( og ) Hele landet (n=696) Hele landet (n=450) 44% 50% 56% 50% Region Hovedstaden (n=152) Region Hovedstaden (n=91) 38% 51% 62% 49% Region Midtjylland (n=174) Region Midtjylland (n=154) 43% 41% 57% 59% Region Nordjylland (n=38) Region Nordjylland (n=34) 37% 53% 63% 47% Region Sjælland (n=108) Region Sjælland (n=67) 48% 48% 52% 52% Region Syddanmark (n=224) Region Syddanmark (n=104) 50% 58% 50% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Figuren viser, at patienternes samlede indtryk af deres indlæggelse på landsplan er en smule bedre i end i På regionsniveau er der i Region Midtjylland og Region Sjælland ikke nævneværdig forskel på patienternes samlede indtryk i og I Region Hovedstaden og Region Syddanmark er patienternes samlede indtryk derimod bedre i end i , mens det modsatte gør sig gældende i Region Nordjylland. På afsnitsniveau er der ligeledes variation i patienternes samlede indtryk af deres indlæggelse. I de tre afsnit, hvor der er relativt flest tilfredse patienter, giver 64 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. I de tre afsnit, der har den laveste tilfredshed, giver 34 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. Forskel mellem patientgrupper Nedenstående baggrundsforholds betydning for svarpersonernes samlede vurdering af afsnittet er analyseret. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidigt i én samlet analyse. Patienternes køn Patienternes alder Indlæggelseslængde Analysen viser at, patientens køn og alder har signifikant indflydelse på den samlede vurdering af afsnittet, således at drenge er mere tilfredse end piger, og patienter over 18 år er mere tilfredse end patienter under 18 år. Patienterne har ordet Side 5 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

14 Indlæggelsesforløbet I figuren nedenfor vises landsresultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens kontakt med afsnittet. Spørgsmålene er sorteret efter patienternes tilfredshed. Figur 2.2: Øvrige spørgsmål vedrørende patientens tilfredshed 1. Tilfredshed med modtagelse (n=718) 1. Tilfredshed med modtagelse (n=463) 2. Adgang til behandlerne (n=722) 2. Adgang til behandlerne (n=472) 89% 89% 89% 91% 18.A Hvis ja, tilfreds med det anbefalede (n=499) 18.A Hvis ja, tilfreds med det anbefalede (n=346) 3. Uforstyrret samtale (n=719) 3. Uforstyrret samtale (n=472) 88% 84% 88% 90% 23.A Hvis ja, tilfreds med afs. kontakt (n=563) 23.A Hvis ja, tilfreds med afs. kontakt (n=349) 4. Forberedelse til vigtige samtaler (n=675) 88% 88% 86% 16. Tryg på afsnittet (n=716) 16. Tryg på afsnittet (n=467) 15. Atmosfære på afsnittet (n=709) 15. Atmosfære på afsnittet (n=464) 85% 84% 84% 86% 6. Tilfreds med kontaktperson (n=706) 6. Tilfreds med kontaktperson (n=454) 5. Hensyn og respekt fra personalet (n=720) 5. Hensyn og respekt fra personalet (n=471) 84% 85% 83% 84% 14. Tilfreds med fysiske rammer (n=715) 14. Tilfreds med fysiske rammer (n=470) 19. Hjælp til at løse problemer (n=707) 19. Hjælp til at løse problemer (n=456) 72% 68% 82% 86% 12. Indflydelse på behandling (n=656) 12. Indflydelse på behandling (n=439) 20. Bedring efter indlæggelse (n=707) 20. Bedring efter indlæggelse (n=456) 72% 69% 71% 72% 13. Tilfreds med hverdags aktiviteter (n=681) 13. Tilfreds med hverdags aktiviteter (n=443) 71% 66% 8. Info om behandlingen (n=679) 8. Info om behandlingen (n=448) 7. Info om problemer (n=667) 7. Info om problemer (n=451) 70% 67% 69% 65% 10. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=511) 10. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=350) 64% 68% 11. Info om livsstil (n=651) 9. Tilstrækkelig skriftlig info (n=631) 58% 56% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Side 6 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

15 Variation i besvarelserne på afsnitsniveau Figuren nedenfor viser variationen i besvarelserne på afsnitsniveau for tilfredshedsspørgsmålene. Hver bjælke i figuren viser antal procentpoints forskel mellem de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse patienter er størst og de tre afsnit, hvor andelen af tilfredse patienter er lavest. Som det fremgår af figuren, er der på flere spørgsmål forholdsvis stor forskelle på de afsnit, hvor der er størst tilfredshed og de afsnit, hvor der er lavest tilfredshed. Figur 2.3 Variation mellem afsnit Procentpointforskel mellem de tre afsnit med relativt flest tilfredse patienter og de tre afsnit med relativt færrest tilfredse patienter 11. Info om livsstil 13. Tilfreds med hverdags aktiviteter 9. Tilstrækkelig skriftlig info 14. Tilfreds med fysiske rammer 8. Info om behandlingen 6. Tilfreds med kontaktperson 12. Indflydelse på behandling 20. Bedring efter indlæggelse 4. Forberedelse til vigtige samtaler 18.A Hvis ja, tilfreds med det anbefalede 5. Hensyn og respekt fra personalet 2. Adgang til behandlerne 10. Info om medicin og evt. bivirkninger 3. Uforstyrret samtale 19. Hjælp til at løse problemer 23.A Hvis ja, tilfreds med afs. kontakt 15. Atmosfære på afsnittet 7. Info om problemer 16. Tryg på afsnittet 1. Tilfredshed med modtagelse % 20% 40% 60% 80% 100% Spørgsmålene er sorteret efter variationens størrelse. De positive svarkategorier er lagt sammen, og de negative svarkategorier er lagt sammen, før variationen er beregnet. Forskellen mellem andelen af tilfredse patienter på afsnit, hvor tilfredsheden er størst og på afsnit, hvor den er mindst, er udregnet efter sammenlægning af de tre afsnit, hvor tilfredsheden er størst og de tre afsnit, hvor tilfredsheden er mindst. Herved undgås det, at meget små afsnit, hvor helt specielle forhold måske gør sig gældende, alene kommer til at udgøre yderpunkterne. Hvis forskellene var beregnet med udgangspunkt i det afsnit med relativt flest tilfredse patienter og det afsnit med relativt færrest tilfredse patienter, ville variationen være sandsynligvis større. Fejl Patienterne bliver spurgt, om de har oplevet, at der er sket fejl under indlæggelsen. 22 % af patienterne svarer bekræftende, 62 % har ikke oplevet fejl, mens 16 % svarer ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Af de patienter som har oplevet fejl under indlæggelsen, svarer 53 %, at personalet har håndteret fejlen virkelig godt eller godt. 41 % svarer, at personalet har håndteret fejlen dårligt eller virkelig dårligt, mens 6 % af patienterne svarer, at personalet ikke har erkendt/opdaget fejlen. Patienterne har ordet Side 7 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

16 Anbefalet fremtidig hjælp/opfølgning Patienterne bliver spurgt, om afsnittet har anbefalet nogen form for fremtidig hjælp, støtte, indsats eller opfølgning. Hertil svarer 85 % af patienterne bekræftende, mens 15 % af patienterne svarer nej. Patienter, som har svaret nej, bliver spurgt, om de gerne ville have haft, at der var blevet anbefalet noget. 63 % af patienterne svarer, at de i høj eller i nogen gerne ville have haft, at der var blevet anbefalet noget, mens 38 % kun i mindre eller slet ikke har ønsket, at der var lavet aftaler. Kontakt med familie 88 % af patienterne har svaret bekræftende til spørgsmålet om, hvorvidt afsnittet havde kontakt med patientens familie. 12 % af patienterne svarer nej til, at afsnittet havde kontakt med patientens familie. Patienter som har svaret nej til dette spørgsmål er blevet spurgt, om de gerne ville have, at afsnittet havde haft kontakt med familien. 29 % af patienterne svarer, at de i høj eller i nogen gerne ville have, at afsnittet havde haft kontakt med familien, mens 71 % af patienterne kun i mindre eller slet ikke har ønsket dette. Side 8 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

17 3. Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Region Midtjylland I dette kapitel præsenteres hovedresultaterne fra patientundersøgelsen i Region Midtjylland. Undersøgelsens datagrundlag I perioden fra 1. marts 2010 til den 31. august 2011 fik 352 patienter fra 3 børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland udleveret et spørgeskema. 185 patienter besvarede skemaet. I Region Midtjylland er undersøgelsens svarprocent dermed på 53. Svarprocenten fordeler sig således mellem afsnittene: Tabel 3.1 Svarprocent (I kolonne 2, 3 og 4 angives i parentes procentfordelingen af de tre kolonners absolutte tal) Afsnit Udleverede spørgeskemaer Tilsendte spørgeskemaer Ønskede ikke at modtage Returnerede spørgeskemaer Svarprocent U3 ungeafsnit, Herning 63 (72%) 15 (17%) 9 (10%) 63 72% Ungeafsnit U, Risskov 113 (62%) 66 (36%) 3 (2%) 67 37% Spiseforstyrrelser, Risskov 64 (77 %) 19 (23%) 0 (%) 55 66% Region Midtjylland i alt 240 (68%) 100 (28%) 12 (3%) % Repræsentativitet Bortfaldsanalysen i kapitel 6 viser, at svarpersonerne er repræsentative for de patienter, der fik tilbudt et spørgeskema. Diagnose er dog ikke angivet på 19 % af de besvarede spørgeskemaer. Svarpersonerne har følgende baggrund: Patienterne har ordet Side 9 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

18 Tabel 3.2 Svarpersonernes karakteristika Region Midtjylland besvarelser Patientens køn Patientens alder Patientens modersmål Patientens bopæl før indlæggelsen Patientens diagnose Ventetid Længde af indlæggelsen Kontakt efter udskrivelsen Anvendt tvang Procent Dreng/mand 22 Pige/kvinde 76 Uoplyst Uoplyst 2 Dansk 96 Ikke dansk 2 Uoplyst 3 Bor hjemme hos forældre 44 Bor ikke hjemme hos forældre 51 Uoplyst 5 F F F F F F F Øvrige 4 Uoplyst 19 Under 15 dage dage til 2 måneder 7 2 måneder til et halvt år 2 Uoplyst 14 Under 15 dage 6 15 dage til 2 måneder 41 2 måneder til et halvt år 21 Mere end et halvt år 27 Uoplyst 6 Ja 63 Nej 14 Ved ikke/husker ikke 18 Uoplyst 4 Ja 29 Nej 64 Ved ikke/husker ikke 4 Uoplyst 3 Diagnoserne beskrives i kapitel 5 Side 10 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

19 Samlet vurdering Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen gennem tildeling af 1-5 stjerner. 5 stjerner enestående 4 stjerner godt 3 stjerner både godt og dårligt 2 stjerner dårligt 1 stjerne uacceptabelt Figur 3.1 viser patienternes samlede vurdering i og Figur 3.1: Hvad er dit samlede indtryk af indlæggelsen? ( og ) Hele landet (n=696) Hele landet (n=450) 50% 44% 50% 56% Region Midtjylland (n=174) Region Midtjylland (n=154) 43% 41% 57% 59% Ungdomspsykiatrisk afdeling (n=174) Ungdomspsykiatrisk afdeling (n=123) 43% 41% 57% 59% U3 ungeafsnit, Herning (n=59) U3 ungeafsnit, Herning (n=45) 38% 49% 62% 51% Ungeafsnit U, Risskov (n=64) Ungeafsnit U, Risskov (n=50) 34% 46% 66% 54% Spiseforstyrrelser, Risskov (n=51) Spiseforstyrrelser, Risskov (n=28) 45% 39% 55% 61% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3 stjerner (både godt og dårligt), 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) På regionsniveau viser figuren, at der i Region Midtjylland ikke er nævneværdig forskel på patienternes samlede indtryk i og Patienterne har ordet Side 11 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

20 Indlæggelsesforløbet I figuren nedenfor vises resultatet for de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens kontakt med afsnittet. Spørgsmålene er sorteret efter patienternes tilfredshed. Figur 3.2: Øvrige spørgsmål vedrørende patientens tilfredshed 1. Tilfredshed med modtagelse (n=183) 1. Tilfredshed med modtagelse (n=155) 23.A Hvis ja, tilfreds med afs. kontakt (n=133) 23.A Hvis ja, tilfreds med afs. kontakt (n=107) 90% 87% 88% 87% 3. Uforstyrret samtale (n=181) 3. Uforstyrret samtale (n=162) 2. Adgang til behandlerne (n=184) 2. Adgang til behandlerne (n=160) 86% 86% 86% 93% 18.A Hvis ja, tilfreds med det anbefalede (n=136) 18.A Hvis ja, tilfreds med det anbefalede (n=118) 16. Tryg på afsnittet (n=183) 16. Tryg på afsnittet (n=163) 85% 83% 85% 85% 15. Atmosfære på afsnittet (n=179) 15. Atmosfære på afsnittet (n=157) 84% 85% 6. Tilfreds med kontaktperson (n=179) 6. Tilfreds med kontaktperson (n=152) 82% 87% 5. Hensyn og respekt fra personalet (n=183) 5. Hensyn og respekt fra personalet (n=160) 4. Forberedelse til vigtige samtaler (n=173) 80% 83% 79% 14. Tilfreds med fysiske rammer (n=180) 14. Tilfreds med fysiske rammer (n=159) 8. Info om behandlingen (n=169) 8. Info om behandlingen (n=157) 71% 64% 79% 89% 13. Tilfreds med hverdags aktiviteter (n=169) 13. Tilfreds med hverdags aktiviteter (n=149) 19. Hjælp til at løse problemer (n=181) 19. Hjælp til at løse problemer (n=156) 70% 66% 70% 69% 7. Info om problemer (n=162) 7. Info om problemer (n=156) 68% 55% 20. Bedring efter indlæggelse (n=180) 20. Bedring efter indlæggelse (n=157) 12. Indflydelse på behandling (n=158) 12. Indflydelse på behandling (n=155) 68% 69% 65% 68% 11. Info om livsstil (n=166) 64% 10. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=115) 10. Info om medicin og evt. bivirkninger (n=108) 9. Tilstrækkelig skriftlig info (n=156) 63% 59% 54% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel tilfredse Andel utilfredse Side 12 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

21 Fejl Patienterne bliver spurgt, om de har oplevet, at der er sket fejl under indlæggelsen. 30 % af patienterne svarer bekræftende, 57 % har ikke oplevet fejl, mens 13 % svarer ved ikke/ikke relevant til spørgsmålet. Af de patienter som har oplevet fejl under indlæggelsen, svarer 49 %, at personalet har håndteret fejlen virkelig godt eller godt. 43 % svarer, at personalet har håndteret fejlen dårligt eller virkelig dårligt, mens 8 % af patienterne svarer, at personalet ikke har erkendt/opdaget fejlen. Anbefalet fremtidig hjælp/opfølgning Patienterne bliver spurgt, om afsnittet har anbefalet nogen form for fremtidig hjælp, støtte, indsats eller opfølgning. Hertil svarer 84 % af patienterne bekræftende, mens 16 % af patienterne svarer nej. Patienter, som har svaret nej, bliver spurgt, om de gerne ville have haft, at der var blevet anbefalet noget. 76 % af patienterne svarer, at de i høj eller i nogen gerne ville have haft, at der var blevet anbefalet noget, mens 24 % kun i mindre eller slet ikke har ønsket, at der var lavet aftaler. Kontakt med familie 84 % af patienterne har svaret bekræftende til spørgsmålet om, hvorvidt afsnittet havde kontakt med patientens familie. 16 % af patienterne svarer nej til, at afsnittet havde kontakt med patientens familie. Patienter som har svaret nej til dette spørgsmål er blevet spurgt, om de gerne ville have, at afsnittet havde haft kontakt med familien. 30 % af patienterne svarer, at de i høj eller i nogen gerne ville have, at afsnittet havde haft kontakt med familien, mens 70 % af patienterne kun i mindre eller slet ikke har ønsket dette. Patienternes kommentarer Patienterne bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner, hvad der havde størst betydning for dem i indlæggelsesforløbet og kommentarer til afsnittets kontakt med deres familie. Kommentarerne fra Region Midtjylland kan læses i kapitel 7. Patienterne har ordet Side 13 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

22 Side 14 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

23 4. Resultater fra patientundersøgelsen I dette kapitel fremstilles resultaterne fra patientundersøgelsen i Region Midtjylland. Først fremstilles patienternes svar på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen i søjlediagrammer, som giver mulighed for et hurtigt overblik. Dernæst vises resultaterne i tabelform opgjort på de enkelte afsnit med mulighed for sammenligning regionalt, på landsplan og i forhold til resultaterne fra undersøgelsen. I rapportens kapitel 9 er der beskrevet en række forhold vedrørende organisering og afvikling af undersøgelsen på de enkelte afsnit. De er vigtige at være opmærksomme på ved læsningen af søjlediagrammerne. Søjlediagrammer - venstre side Søjlediagrammerne er opstillet på følgende måde: 1. søjle viser landsresultatet for søjle viser Region Midtjyllands samlede resultat for Søjlerne herefter viser resultaterne fra de enkelte afdelinger og/eller afsnit Tal i parentes viser, hvor mange patienter der besvarede spørgsmålet. Spørgsmålsformuleringen fremgår øverst af søjlediagrammet. Hele spørgeskemaet kan ses i Bilag C. Tabeller - højre side Af højresiden fremgår procenttallene fordelt på de enkelte afsnit med mulighed for sammenligning med landsresultatet og regionale resultater. I tredjesidste kolonne angives antallet af svar, der ligger bag procentberegningen. I nogle tilfælde er der tale om ret små absolutte tal. Derfor bør man være opmærksom på, om talmaterialet er tilstrækkelig stort til, at der kan drages sikre konklusioner. Udvikling mellem og De to kolonner yderst til højre i tabellerne angiver andelen af patienter, der har svaret bekræftende på spørgsmålet i henholdsvis og Ved at sammenligne disse to kolonner kan man se, om der har været en positiv eller negativ udvikling i tilfredsheden mellem og Der er dog ikke tal til alle spørgsmål, hvilket skyldes, at spørgsmålet ikke var med i spørgeskemaet i første runde af undersøgelsen. Der er heller ikke tal for alle afsnit. Dette skyldes enten, at det ikke har været muligt at sammenligne afsnittets resultater i denne runde med dets resultater fra eller, at afsnit i havde for få svarpersoner til at få opgjort egne resultater. Resultaterne er ikke signifikanstestet. Derfor bør antallet af svarpersoner og ændringens størrelse ved fortolkning af udviklingen tages med i betragtning. Patienterne har ordet Side 15 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

24 Antal svarpersoner Ved læsningen af søjlediagrammerne og tabellerne er det vigtigt at huske på, at der ikke skal meget til at rykke tilfredshedsprocenterne op eller ned i de afsnit, der har få svarpersoner. Hvis årsagen til det begrænsede antal svarpersoner er en lav patientnormering, og hvis afsnittets svarprocent i øvrigt er acceptabel, kan man regne med, at svarfordelingen afspejler virkeligheden, selvom der ikke skal meget til at rykke procenterne. Bunder det begrænsede antal svarpersoner imidlertid i, at svarprocenten er lav, bør resultaterne tages med forbehold. Ved ikke/ikke relevant I den indledende tekst på forsiden af spørgeskemaet bliver patienterne opfordret til at krydse af i svarkategorien "Ved ikke/ikke relevant", når spørgsmålene ikke passer på deres situation. Svarpersoner, der har svaret Ved ikke/ikke relevant, er frasorteret i figurerne i dette kapitel, hvilket er forklaringen på, at antallet af svarpersoner varierer fra spørgsmål til spørgsmål. Patienternes kommentarer Opsamlende kan svarpersonerne begrunde deres stjernetildeling. De bliver også spurgt om, hvad der havde størst betydning for dem i indlæggelsesforløbet, og om de har kommentarer til afsnittets kontakt med deres familie. Patientkommentarerne fra Region Midtjylland fremgår af kapitel 7. Side 16 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

25 Patienterne har ordet Side 17 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

26 Figur 4.1: Var du tilfreds med den modtagelse, du fik på afsnittet den dag, du blev indlagt? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (718) 48% 42% 8% Region Midtjylland (183) 46% 44% 8% Ungdomspsykiatrisk afdeling (183) 46% 44% 8% U3 ungeafsnit, Herning (62) 40% 52% 6% Ungeafsnit U, Risskov (66) 39% 45% 12% Spiseforstyrrelser, Risskov (55) 60% 35% 5% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 18 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

27 Var du tilfreds med den modtagelse, du fik på afsnittet den dag, du blev indlagt? Region Midtjylland, Spørgsmål 1 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Midtjylland Område Ungdomspsykiatrisk afdeling Afsnit U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov Patienterne har ordet Side 19 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

28 Figur 4.2: Kunne du komme i kontakt med personalet, når du havde behov for det under din indlæggelse? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (722) 46% 43% 10% Region Midtjylland (184) 36% 50% 14% Ungdomspsykiatrisk afdeling (184) 36% 50% 14% U3 ungeafsnit, Herning (62) 52% 40% 6% Ungeafsnit U, Risskov (67) 34% 54% 12% Spiseforstyrrelser, Risskov (55) 20% 56% 24% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 20 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

29 Kunne du komme i kontakt med personalet, når du havde behov for det under din indlæggelse? Region Midtjylland, Spørgsmål 2 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Midtjylland Område Ungdomspsykiatrisk afdeling Afsnit U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov Patienterne har ordet Side 21 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

30 Figur 4.3: Kunne du tale uforstyrret med personalet fra afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (719) 46% 41% 10% Region Midtjylland (181) 31% 55% 12% Ungdomspsykiatrisk afdeling (181) 31% 55% 12% U3 ungeafsnit, Herning (63) 48% 48% 5% Ungeafsnit U, Risskov (64) 19% 64% 13% 5% Spiseforstyrrelser, Risskov (54) 28% 52% 20% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 22 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

31 Kunne du tale uforstyrret med personalet fra afsnittet? Region Midtjylland, Spørgsmål 3 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Midtjylland Område Ungdomspsykiatrisk afdeling Afsnit U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov Patienterne har ordet Side 23 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

32 Figur 4.4: Var personalet godt forberedt til vigtige samtaler? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (675) 38% 48% 12% Region Midtjylland (173) 34% 45% 18% Ungdomspsykiatrisk afdeling (173) 34% 45% 18% U3 ungeafsnit, Herning (56) 43% 38% 20% Ungeafsnit U, Risskov (63) 30% 46% 19% 5% Spiseforstyrrelser, Risskov (54) 30% 52% 17% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 24 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

33 Var personalet godt forberedt til vigtige samtaler? Region Midtjylland, Spørgsmål 4 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Midtjylland Område Ungdomspsykiatrisk afdeling Afsnit U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov Patienterne har ordet Side 25 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

34 Figur 4.5: Synes du, at personalet viste hensyn og respekt over for dig som menneske? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (720) 48% 35% 13% Region Midtjylland (183) 49% 31% 16% Ungdomspsykiatrisk afdeling (183) 49% 31% 16% U3 ungeafsnit, Herning (62) 58% 27% 10% 5% Ungeafsnit U, Risskov (67) 52% 30% 13% Spiseforstyrrelser, Risskov (54) 33% 37% 28% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 26 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

35 Synes du, at personalet viste hensyn og respekt over for dig som menneske? Region Midtjylland, Spørgsmål 5 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Midtjylland Område Ungdomspsykiatrisk afdeling Afsnit U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov Patienterne har ordet Side 27 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

36 Figur 4.6: Var du tilfreds med kontakten med din(e) kontaktperson(er)? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (706) 51% 33% 13% Region Midtjylland (179) 42% 39% 15% Ungdomspsykiatrisk afdeling (179) 42% 39% 15% U3 ungeafsnit, Herning (62) 48% 39% 11% Ungeafsnit U, Risskov (65) 37% 40% 18% 5% Spiseforstyrrelser, Risskov (52) 42% 38% 15% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 28 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

37 Var du tilfreds med kontakten med din(e) kontaktperson(er)? Region Midtjylland, Spørgsmål 6 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Midtjylland Område Ungdomspsykiatrisk afdeling Afsnit U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov Patienterne har ordet Side 29 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

38 Figur 4.7: Fik du de informationer om dine vanskeligheder og problemer, som du havde behov for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (667) 27% 42% 22% 9% Region Midtjylland (162) 22% 46% 25% 7% Ungdomspsykiatrisk afdeling (162) 22% 46% 25% 7% U3 ungeafsnit, Herning (58) 31% 43% 21% 5% Ungeafsnit U, Risskov (51) 16% 51% 22% 12% Spiseforstyrrelser, Risskov (53) 19% 43% 34% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 30 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

39 Fik du de informationer om dine vanskeligheder og problemer, som du havde behov for? Region Midtjylland, Spørgsmål 7 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Midtjylland Område Ungdomspsykiatrisk afdeling Afsnit U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov Patienterne har ordet Side 31 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

40 Figur 4.8: Fik du de informationer om behandlingen, som du havde behov for? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (679) 26% 44% 22% 9% Region Midtjylland (169) 22% 49% 19% 10% Ungdomspsykiatrisk afdeling (169) 22% 49% 19% 10% U3 ungeafsnit, Herning (60) 30% 45% 12% 13% Ungeafsnit U, Risskov (55) 15% 40% 31% 15% Spiseforstyrrelser, Risskov (54) 22% 61% 15% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 32 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

41 Fik du de informationer om behandlingen, som du havde behov for? Region Midtjylland, Spørgsmål 8 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Midtjylland Område Ungdomspsykiatrisk afdeling Afsnit U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov Patienterne har ordet Side 33 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

42 Figur 4.9: Fik du tilstrækkelig skriftlig information om din sygdom og behandling fra dette afsnit? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (631) 25% 30% 24% 20% Region Midtjylland (156) 21% 34% 26% 20% Ungdomspsykiatrisk afdeling (156) 21% 34% 26% 20% U3 ungeafsnit, Herning (53) 19% 30% 30% 21% Ungeafsnit U, Risskov (50) 10% 26% 26% 38% Spiseforstyrrelser, Risskov (53) 32% 45% 21% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 34 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

43 Fik du tilstrækkelig skriftlig information om din sygdom og behandling fra dette afsnit? Region Midtjylland, Spørgsmål 9 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Midtjylland Område Ungdomspsykiatrisk afdeling Afsnit U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov Patienterne har ordet Side 35 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

44 Figur 4.10: Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (511) 34% 30% 23% 13% Region Midtjylland (115) 32% 30% 23% 14% Ungdomspsykiatrisk afdeling (115) 32% 30% 23% 14% U3 ungeafsnit, Herning (47) 36% 32% 17% 15% Ungeafsnit U, Risskov (42) 29% 26% 26% 19% Spiseforstyrrelser, Risskov (26) 31% 35% 31% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 36 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

45 Fik du klar information om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger? Region Midtjylland, Spørgsmål 10 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Midtjylland Område Ungdomspsykiatrisk afdeling Afsnit U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov Patienterne har ordet Side 37 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

46 Figur 4.11: Har personalet informeret dig om, hvordan din livsstil kan påvirke din sygdom? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (651) 27% 31% 18% 24% Region Midtjylland (166) 36% 28% 17% 19% Ungdomspsykiatrisk afdeling (166) 36% 28% 17% 19% U3 ungeafsnit, Herning (59) 32% 24% 17% 27% Ungeafsnit U, Risskov (56) 14% 32% 25% 29% Spiseforstyrrelser, Risskov (51) 63% 29% 8% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 38 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

47 Har personalet informeret dig om, hvordan din livsstil kan påvirke din sygdom? Region Midtjylland, Spørgsmål 11 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Midtjylland Område Ungdomspsykiatrisk afdeling Afsnit U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov Patienterne har ordet Side 39 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

48 Figur 4.12: Var du tilfreds med den indflydelse, du selv havde på din behandling? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (656) 27% 45% 18% 10% Region Midtjylland (158) 24% 41% 23% 11% Ungdomspsykiatrisk afdeling (158) 24% 41% 23% 11% U3 ungeafsnit, Herning (52) 27% 48% 19% 6% Ungeafsnit U, Risskov (53) 21% 42% 25% 13% Spiseforstyrrelser, Risskov (53) 25% 34% 26% 15% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 40 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

49 Var du tilfreds med den indflydelse, du selv havde på din behandling? Region Midtjylland, Spørgsmål 12 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Midtjylland Område Ungdomspsykiatrisk afdeling Afsnit U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov Patienterne har ordet Side 41 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

50 Figur 4.13: Var du tilfreds med aktiviteterne i hverdagen på afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (681) 27% 45% 20% 9% Region Midtjylland (169) 24% 46% 22% 8% Ungdomspsykiatrisk afdeling (169) 24% 46% 22% 8% U3 ungeafsnit, Herning (60) 22% 48% 20% 10% Ungeafsnit U, Risskov (55) 25% 45% 20% 9% Spiseforstyrrelser, Risskov (54) 26% 44% 26% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 42 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

51 Var du tilfreds med aktiviteterne i hverdagen på afsnittet? Region Midtjylland, Spørgsmål 13 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Midtjylland Område Ungdomspsykiatrisk afdeling Afsnit U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov Patienterne har ordet Side 43 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

52 Figur 4.14: Var du tilfreds med de fysiske rammer på afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (715) 44% 38% 12% 5% Region Midtjylland (180) 40% 39% 16% 5% Ungdomspsykiatrisk afdeling (180) 40% 39% 16% 5% U3 ungeafsnit, Herning (62) 48% 37% 13% Ungeafsnit U, Risskov (63) 32% 43% 21% 5% Spiseforstyrrelser, Risskov (55) 40% 36% 15% 9% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 44 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

53 Var du tilfreds med de fysiske rammer på afsnittet? Region Midtjylland, Spørgsmål 14 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Midtjylland Område Ungdomspsykiatrisk afdeling Afsnit U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov Patienterne har ordet Side 45 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

54 Figur 4.15: Synes du, at der var en god atmosfære på afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (709) 42% 43% 13% Region Midtjylland (179) 39% 45% 15% Ungdomspsykiatrisk afdeling (179) 39% 45% 15% U3 ungeafsnit, Herning (63) 54% 35% 10% Ungeafsnit U, Risskov (62) 35% 44% 19% Spiseforstyrrelser, Risskov (54) 26% 57% 15% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 46 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

55 Synes du, at der var en god atmosfære på afsnittet? Region Midtjylland, Spørgsmål 15 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Midtjylland Område Ungdomspsykiatrisk afdeling Afsnit U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov Patienterne har ordet Side 47 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

56 Figur 4.16: Følte du dig tryg på afsnittet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (716) 52% 34% 9% 6% Region Midtjylland (183) 46% 38% 10% 5% Ungdomspsykiatrisk afdeling (183) 46% 38% 10% 5% U3 ungeafsnit, Herning (63) 56% 27% 10% 8% Ungeafsnit U, Risskov (65) 37% 49% 9% 5% Spiseforstyrrelser, Risskov (55) 47% 38% 13% Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Side 48 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

57 Følte du dig tryg på afsnittet? Region Midtjylland, Spørgsmål 16 Ja i høj Ja i nogen Nej kun i mindre Nej slet ikke Antal Samlet Ja Samlet Ja % % % % % % Hele landet Region Midtjylland Område Ungdomspsykiatrisk afdeling Afsnit U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov Patienterne har ordet Side 49 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

58 Figur 4.17: Oplevede du, at der skete fejl under din indlæggelse? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (606) 73% 27% Region Midtjylland (157) 66% 34% Ungdomspsykiatrisk afdeling (157) 66% 34% U3 ungeafsnit, Herning (56) 75% 25% Ungeafsnit U, Risskov (54) 63% 37% Spiseforstyrrelser, Risskov (47) 57% 43% Nej Ja Side 50 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

59 Oplevede du, at der skete fejl under din indlæggelse? Region Midtjylland, Spørgsmål 17 Nej Ja Antal Nej Nej % % % % Hele landet Region Midtjylland Område Ungdomspsykiatrisk afdeling Afsnit U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov Patienterne har ordet Side 51 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

60 Figur 4.17a: Hvis ja: Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e)? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hele landet (130) 10% 46% 31% 13% Region Midtjylland (45) 9% 44% 38% 9% Ungdomspsykiatrisk afdeling (45) 9% 44% 38% 9% U3 ungeafsnit, Herning (12) 17% 50% 33% Ungeafsnit U, Risskov (15) 33% 47% 20% Spiseforstyrrelser, Risskov (18) 11% 50% 33% 6% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Side 52 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marts 2012

61 Hvis ja: Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e)? Region Midtjylland, Spørgsmål 17a Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Samlet godt Samlet godt % % % % % % Hele landet Region Midtjylland Område Ungdomspsykiatrisk afdeling Afsnit U3 ungeafsnit, Herning Ungeafsnit U, Risskov Spiseforstyrrelser, Risskov Patienterne har ordet Side 53 Undersøgelse i de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit i Region Midtjylland

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre har ordet

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Sjælland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Region Syddanmark Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Midtjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Nordjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Beboerne har ordet Rapport for botilbuddet Granhøjen Rapporten og undersøgelsen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 12-01-2016 Indledning I efteråret 2015 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Midtjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Sjælland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region Hovedstaden,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lunge-Ambulatoriet Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere