Udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning for godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning for godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus"

Transkript

1 Udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning for godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Definitioner 3. Kategorier af aktivstoffer i kemiske rotte- og musebekæmpelsesmidler 4. Bekæmpelse af rotter og mus af professionelle og private brugere 5. Formuleringer og pakninger af kemiske rotte- og 6. Anvendelsesområder og vilkår for anvendelse af antikoagulante rotte- og musebekæmpelsesmidler 7. Yderligere information

2 1. Indledning De fleste godkendte rotte- og musegifte udgør ifølge EU's biocidforordning en såkaldt uacceptabel risiko. Når de alligevel kan godkendes skyldes det, at der endnu ikke er udviklet andre alternative metoder til effektiv bekæmpelse af rotter og mus. Hertil kommer, at der findes en modgift (K-vitamin) imod de vigtigste kemiske bekæmpelsesmidler (antikoagulanter). Bekæmpelsen er vigtig, fordi forekomst af rotter og mus i nærheden af mennesker, husdyr, fødevarer mv kan medføre ødelæggelser og alvorlig fare for overførsel af sygdomme. Uhensigtsmæssig brug af kemiske rotte- og musegifte kan have alvorlige konsekvenser for både miljøet og sundheden. Særligt er der en risiko for utilsigtet forgiftning af mennesker og forgiftning af andre dyr end rotter og mus. Det er derfor vigtigt, at have fokus på forebyggende foranstaltninger som f.eks. rengøring og oprydning, som altid bør foretages før kemiske bekæmpelsesmidler tages i anvendelse, ligesom alternative metoder bør overvejes med henblik på at begrænse brugen af kemiske bekæmpelsesmidler mest muligt. Det er ligeledes vigtigt at integrere risikobegrænsende foranstaltninger i godkendelsen af de kemiske bekæmpelsesmidler. Denne vejledning beskriver rammerne for Miljøstyrelsens godkendelse af kemiske rotte- og musebekæmpelsesmidler i Danmark, og den forklarer hvilke anvendelsesområder og bekæmpelsesforanstaltninger godkendelserne dækker. Det er derfor relevant for private, autoriserede rottebekæmpere og producenter af de kemiske bekæmpelsesmidler at kende til vejledningen. Selve aktivstofferne (antikoagulanterne) i de kemiske bekæmpelsesmiddelprodukter godkendes på EUniveau for maksimalt 7 år af gangen, hvorefter de revurderes. Når Miljøstyrelsen godkender nye kemiske bekæmpelsesmiddelprodukter med indhold af antikoagulanter, kan disse derfor højest gives for 7 år af gangen. Der kan være enkelte rotte- og musebekæmpelsesmidler på det danske marked, med godkendelser fra nogle år tilbage, som kan have tilknyttet andre vilkår end de som beskrives i denne vejledning. Gennem de seneste år og i forbindelse med fremtidige godkendelser samt ved eventuelle ændringer i tidligere godkendelser vil retningslinjerne i vejledningen blive fulgt. Hjemmelen til Miljøstyrelsens fastsættelse af regler for rotte- og musemidler findes først og fremmest i EU's biocidforordning 1 og bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen 2. I forbindelse med Miljøstyrelsens godkendelse af de enkelte midler fastlægger styrelsen en række vilkår for anvendelsen og brugen af midlerne. Herunder vilkår om hvem der må bruge midlerne, om hvor midlerne må bruges og i hvilken dosering, om hvordan udlægning og kontrol skal ske osv. Disse vilkår skal fremgå af den etikette, som producenterne sætter på produkterne. 1 Forordning EC No. 528/ Bekendtgørelse nr. 151 af 18. februar 2014 med senere ændringer.

3 2. Definitioner Antikoagulanter: Antikoagulanter er langsomt virkende gifte, som hæmmer blodets evne til at størkne (koagulere). Stofferne hindrer leveren i at danne stoffet prothrombin, som er nødvendigt for blodets normale størkning. Forgiftede rotter og mus dør derfor af indre blødninger en lille uges tid efter, de har indtaget en dødelig dosis af giften. Rodenticider: Kemiske midler til bekæmpelse af gnavere herunder rotter og mus. Autoriserede bekæmpere: Personer som har bestået Naturstyrelsens autorisationskursus til rottebekæmpelse og er autoriserede af Naturstyrelsen til erhvervsmæssig rottebekæmpelse. Private: Almindelige borgere, landmænd, jægere, jordejere og andre personer, som ikke er i besiddelse af gyldig autorisation i rottebekæmpelse. Anvendelsesområde: Det sted hvor rotte- og musebekæmpelsesmidlerne må anvendes. Det kan f. eks. være en kloak, i en bygning eller omkring en bygning. Vilkår for godkendelse af midlerne: De vilkår Miljøstyrelsen har fastsat som betingelse for at produktet må markedsføres og sælges i Danmark, herunder bl.a. krav til tekst på produkternes etikette. Aflåste foderstationer: Foderstation af metal, træ eller plast, som man ikke kan åbnes uden brug af særlige redskaber. I og omkring bygninger: Der menes her i og op til 10 meter fra boliger og andre bygninger, hvor mennesker opholder sig kontinuert eller periodisk, som anvendes til husdyr eller andre dyrehold eller til opbevaring af fødevarer, fodermaterialer eller andre organiske materialer, som kan tiltrække rotter og mus. Også teknikbygninger som transformatorstationer, kabelskabe, pumpestationer mv er omfattet. I særlige tilfælde kan afstandsbestemmelsen udvides, hvis kilden til rotterne findes længere væk. Åbent land: Er marker, haver og lignende som er mere end 10 meter fra nærmeste bygning Primær forgiftning: Når et dyr eller menneske spiser, indtager eller berører giften direkte med forgiftning til følge. Sekundær forgiftning: Når et dyr æder et andet dyr, som har giftrester ophobet i sig, og derved selv bliver forgiftet og ophober giften. 3. Kategorier af aktivstoffer i kemiske rotte- og musebekæmpelsesmidler Kemiske bekæmpelsesmidler til rotte- og musebekæmpelse kan inddeles i to kategorier: Midler med antikoagulante (blodfortyndende) aktivstoffer og midler med ikke-antikoagulante aktivstoffer. Derudover har EU godkendt visse gasser som rodenticider, men disse behandles ikke i denne vejledning. Antikoagulante rodenticider

4 Antikoagulante rotte- og musebekæmpelsesmidler, der pt. er godkendt i Danmark kan opdeles i førstegenerations antikoagulanter (aktivstofferne: chlorophacinon og coumatetralyl) og anden-generations antikoagulanter (aktivstofferne: bromadiolon, difenacoum, brodifacoum, flocoumafen og difethialon). Anden-generations antikoagulanter blev udviklet, da rotter udviklede resistens over for første-generations stofferne, og de er mere giftige end første-generations antikoagulanterne. Antikoagulante rodenticider er langsomtvirkende gifte, der hæmmer blodets evne til at størkne (koagulere) Indtagelsen af antikoagulanter resulterer derfor i indre blødninger. Antikoagulante stoffer virker på samme måde i langt de fleste dyr, og der er derfor en risiko for utilsigtet forgiftning af mennesker og af andre dyr end rotter og mus dyr, hvis de indtager giften direkte. Det kaldes primær forgiftning. Forgiftede rotter og mus dør af indre blødninger en lille uges tid efter, de har indtaget en dødelig dosis af giften. Antikoagulanter er svært nedbrydelige i naturen og de kan ophobes gennem fødekæden. Dette gør sig især gældende for anden generations antikoagulanterne. Disse egenskaber ved antikoagulanter resulterer i en risiko for at bl.a. rovdyr og rovfugle i naturen kan blive forgiftede, når de æder rotter og mus, der har ædt gift. Når det sker, er der tale om sekundær forgiftning. Udlægning af antikoagulanter kan foregå på forskellige måder (traditionel udlægning eller intervaludlægning) afhængigt af, om der benyttes første eller anden generations antikoagulanter, og således at der både sikres effektiv bekæmpelse og reduktion af risikoen for sekundære forgiftninger af ikke mål-organismer. De nærmere bestemmelser herom fremgår af Naturstyrelsens vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (se afsnit 7. Yderligere information). Ikke-antikoagulante rodenticider Alphachloralose er for nuværende det eneste ikke-antikoagulante rodenticid, som er godkendt i Danmark, og det er kun godkendt til bekæmpelse af husmus indendørs. Det er ikke godkendt til udendørs bekæmpelse af mus, da der ikke har været ansøgt om godkendelse til denne brug. En sådan ansøgning vil skulle omfatte en række miljødata relateret til den udendørs anvendelse af aktivstoffet. I mange år har det været anbefalet at benytte midler med alphachloralose ved temperaturer under 16 grader, men nyere formuleringer af alphachloralose-midler har også vist sig effektive ved stuetemperaturer. Når mus indtager ædegifte med alphachloralose bliver de bedøvede og deres stofskifte nedsættes markant. Derved nedsættes musenes kropstemperatur, hvorefter de dør. Alphachloralose udgør ikke samme risiko for sekundær forgiftning af rovfugle og rovpattedyr som antikoagulanter, fordi det nedbrydes meget hurtigt og ikke ophobes i fødekæden. Alphachloralose er dog akut giftigt for fugle, hvis det indtages direkte, og det kan også skade visse vandlevende organismer.

5 4. Bekæmpelse af rotter og mus af professionelle og private brugere Ved bekæmpelse af rotter og mus med kemiske midler, må der kun benyttes midler, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Desuden er der forskel på hvad professionelle og private må udføre af bekæmpelse. Forebyggende anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler er ikke tilladt. Rotte- og musemidler må ikke udlægges forebyggende og gøres tilgængelige, hvor der ikke er konstateret forekomst af rotter og mus (med undtagelse af i kloakker). Forebyggende udlægning af antikoagulante giftstoffer er ikke tilladt, fordi det ville øge den samlede mængde af giftstofferne i miljøet og derved risikoen for utilsigtede forgiftninger og udvikling af resistens overfor midlerne. Professionel bekæmpelse af rotter og mus I Danmark er det kun autoriserede personer, som må foretage bekæmpelse af rotter og mus ved hjælp af antikoagulanter. Rottebekæmpelse er kommunernes ansvar, og kommunerne skal sikre, at forebyggelse og bekæmpelse gennemføres i overensstemmelse med bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Bekendtgørelse nr af 29. december 2015) og med Naturstyrelsens tilhørende vejledning. Den kommunale rottebekæmpelse foretages enten af kommunens egne folk eller af ansatte i et bekæmpelsesfirma, som kommunen har indgået kontrakt med. Private bekæmpelsesfirmaer er ansvarlige for rottebekæmpelsen på en ejendom, når de har indgået aftale om en sikringsordning på ejendommen. For at opnå autorisation skal bekæmperne gennemføre et kursus og bestå en prøve i rottebekæmpelse, som Naturstyrelsen afholder. Autorisationsbeviset giver tilladelse til at foretage erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt ret til at indkøbe, besidde og anvende kemiske midler indeholdende antikoagulanter til bekæmpelse af rotter og mus. I Danmark er der pt. kun godkendt antikoagulante midler til kemisk bekæmpelse af rotter. Derudover kan der benyttes forskellige former for fælder, f.eks. elektroniske fælder og smækfælder. Privates bekæmpelse af mus Miljøstyrelsen giver ikke godkendelse til musemidler med antikoagulante aktivstoffer til privat brug. Private kan foretage forebyggende foranstaltninger (lukke huller, rengøring mv) eller anvende fysiske fælder, ligesom der indendørs er mulighed for at anvende kemiske midler med alphachloralose som aktivstof. 5. Formuleringer og pakninger af kemiske rotte- og musebekæmpelsesmidler Rottegifte kan forekomme som ædegifte, kontaktgifte, drikkegifte eller som gasser, mens gifte mod mus kun findes som ædegifte. Midlerne kan fås i forskellige typer af pakninger f.eks. i klar-til-brug foderkasser eller i hele sække med større mængder af midlerne. Typen af pakning afhænger af produktets egenskaber og anvendelsen, f.eks. om der er tale om professionelle eller private brugere.

6 Ædegifte Ædegifte findes oftest som kornbaserede giftformuleringer i form af blokke, pasta og korn. Produkterne skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof. Afskrækningsmidlet er typisk et bitterstof, som kan smages af mennesker og vil fraholde børn og andre fra at spise giften, mens farvestoffet gør giften let genkendeligt og kan fungere som advarsel. Blokke og pasta holder sig bedre i fugtige omgivelser end de rå kornprodukter. Det skyldes dels et stort fedtindhold i produkterne, dels at de indeholder svampegifte, der nedsætter risikoen for mug- og skimmeldannelse. Indholdet af tilsætningsstoffer kan påvirke rotters og mus lyst til at æde giften, og på steder hvor der findes rigeligt med alternative fødekilder, som f.eks. i fødevare- og landbrugsvirksomheder, er der risiko for, at ædegifte ikke virker tiltrækkende på rotter og mus. Produkter baseret på antikoagulante aktivstoffer skal anbringes i aflåste foderstationer og må bruges i og omkring bygninger og i transportmidler. Desuden må produkter med antikoagulante aktivstoffer anbringes i kloakker uden brug af foderstation, hvis produktet er godkendt til denne brug. Produkter baseret på alphachloralose må kun benyttes indendørs og skal anbringes i aflåste foderstationer. Kontaktgifte Træde- og kontaktgifte indeholder antikoagulante stoffer i højere koncentrationer end ædegiftene. Midlerne kan være i form af f.eks. pulver eller skum, og de placeres i rotte- og musehuller/-gange eller andre steder, hvor dyrene færdes. Midlerne hæfter sig til dyrenes pels, hale og poter, når de passerer, og dyrene får giften i sig, når de slikker og renser deres pels. En fordel ved kontaktgiftene er, at de virker selvom, der skulle være et stort udbud af føde, men pga. den høje koncentration af aktivstof samt placeringen og tilgængeligheden af giften, er der en øget risiko for utilsigtet forgiftning både af mennesker og andre dyr end rotter og mus og kontaminering af fødevarer. Der findes ikke for nuværende godkendte træde- eller kontaktgifte på det danske marked. Drikkegifte Drikkegifte er farvede opløsninger af antikoagulante aktivstoffer. De kan med fordel anvendes, hvor der er rigeligt med føde, men ikke adgang til vand, som f.eks. på kornlagre. Da den brune rotte skal have væske minimum 2 gange dagligt, vil drikkegifte ofte kunne anvendes, hvor ædegifte eventuelt svigter. Der findes for nuværende ingen godkendte produkter på det danske marked med drikkegifte. Gasningsmidler Rotter kan også bekæmpes med en gasningsmetode, hvor giften indføres i rotters gangsystem. En fordel ved giftgasser er at de virker akut toksiske, og ikke medfører risiko for sekundære forgiftninger. Hidtil er der ikke godkendt gasningsmidler til brug for rottebekæmpelse i Danmark. Ved en eventuel godkendelse vil følge vilkår om at produktet kun må håndteres af autoriserede bekæmpere, som har bestået et særligt kursus i brugen af det pågældende middel, jf. Gasningsbekendtgørelsen (se afsnit 7. Yderligere information).

7 6. Anvendelsesområder og vilkår for anvendelse af antikoagulante bekæmpelsesmidler Når Miljøstyrelsen godkender rotte- og musemidler med antikoagulante aktivstoffer fastsætter styrelsen samtidig en række specifikke vilkår til anvendelsen af midlerne. Disse vilkår skal fremgå af de etiketter som producenterne sætter på produkterne. Det er derfor vigtigt at pointere, at producenterne har pligt til nøje at følge den vejledning til etiketterne, som Miljøstyrelsens udarbejder i forbindelse med hver enkelt godkendelse. Overtrædelse heraf kan medføre straf. Desuden skal Naturstyrelsens resistensstrategi være udgangspunktet, når professionelle bekæmpere vælger rottemidler til bekæmpelse på en given lokalitet (se evt. Naturstyrelsens vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter). Bekæmpelsen skal tilpasses omfanget af rotte- og musebestanden det angrebne sted. Desuden skal hyppige tilsynsbesøg sikre, at antikoagulanterne kun benyttes, så længe der er påvist rotter eller mus på stedet. Kun i kloakker må der bekæmpes med antikoagulanter uden, at der forinden er konstateret rotter. Rotte -og musemidler med antikoagulante aktivstoffer må kun besiddes af en autoriseret bekæmper. Midlerne skal være godkendt til anvendelse i Danmark ved en dansk godkendelse. Desuden skal midlerne være forsynet med en etiket på dansk. Det er ikke tilladt at udlevere midler til brug af eller opbevaring hos personer uden autorisation. Rotte- og musemidler skal som andre biocidmidler opbevares i den oprindelige (originale) emballage og med korrekt mærkning. Derudover skal midlerne opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt og under lås og utilgængeligt for børn. Midlerne må ikke opbevares sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende. Nedenfor beskrives nærmere en række vilkår som gælder for anvendelse og brug af bekæmpelsesmidler med antikoagulante aktivstoffer. I og omkring bygninger Da anvendelse af antikoagulante midler i og omkring bygninger kan give anledning til både primær og sekundær forgiftning, er der en række risikobegrænsende foranstaltninger og vilkår, som skal følges ved denne anvendelse. Generelt må antikoagulante rotte- og musegifte kun anvendes i en afstand på op til 10 meter fra bygninger i form af boliger og andre bygninger, hvor mennesker opholder sig kontinuert eller periodisk, som anvendes til husdyr eller andre dyrehold eller til opbevaring af fødevarer, fodermaterialer eller andre organiske materialer, som kan tiltrække rotter og mus. Også teknikbygninger som transformatorstationer, kabelskabe, pumpestationer mv. er omfattet. Desuden gælder følgende vilkår for anvendelsen i og omkring bygninger : Der skal være påvist rotter eller husmus på stedet før gift udlægges. Midlerne skal anbringes i aflåste foderstationer, så mennesker og dyr udenfor målgruppen ikke kan komme i kontakt med giften. Maksimums og minimums doser af middel i de enkelte foderstationer og krav om afstand mellem udlægningssteder, som beskrevet på produktetiketten, skal overholdes.

8 Foderstationerne skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår bekæmpelse af rotter eller husmus i området, og hvordan man forholder sig i tilfælde af forgiftning. Det anbefales, at sætte bekæmperens kontaktoplysninger på foderstationerne også. For at kunne foretage den rette dosering af udlægning af gift og for at reducere faren for sekundær forgiftning af rovfugle og rovdyr skal den autoriserede bekæmper føre tilsyn dagligt eller mindst 2 gange ugentligt så længe dyrenes giftindtag er stigende eller konstant. Når mængden af gift som fortæres er aftagende og moderat, kan der føres tilsyn efter behov. Ved tilsyn indsamles døde dyr. Af hensyn til smittefaren skal man bruge handsker ved kontakt med døde rotter og deres efterladenskaber. Døde mus og rotter bortskaffes som dagrenovation. Giftrester og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning som farligt affald. Midlerne opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, under lås og utilgængeligt for børn Midlerne må ikke opbevares sammen med, eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende. Anvendelse af godkendte antikoagulanter udover 10 meter fra bygninger mv. kan komme på tale i i særlige tilfælde, hvor problemerne med rotter i og ved bygninger, i transportmidler eller kloakker skyldes forekomster af rotter i andre områder længere væk, som fungerer som kildeområder. Det kan fx være i gadekær i landsbyer eller på lokaliteter i havneområder eller ved lossepladser, gylletanke mv., hvor kildeområderne ligger mere end 10 meter fra bygninger. Også her må bekæmpelsen alene foretages af autoriserede bekæmpere og vilkårene for bekæmpelse er de samme som beskrevet ovenfor skal følges. Desuden er der her krav om særlig dokumentation. I disse særlige bekæmpelsessituationer er det vigtigt, at foderstationer er mærket med kontaktoplysninger om hvem der foretager bekæmpelsen (f.eks. X kommune foretager rottebekæmpelse eller Y firma foretager rottebekæmpelse for X kommune ). Det skal kunne dokumenteres, at der er: Rotter på stedet (fx fotos af huller, spor mv) Gennemført relevante foranstaltninger til forebyggelse Forsøgt bekæmpelse med ugiftige metoder uden disse har haft tilstrækkelig virkning Foretaget overvejelser om hvorvidt der er tale om et kildeområde for rotter, som giver problemer i og omkring bygninger i op til 10 meters afstand eller indenfor de andre godkendte anvendelsesområder (transportmidler, kloakker) Foretaget en vurdering af risikoen for forgiftning af ikke-målorganismer Etableret en kontrol og moniteringsplan (med bestemmelser om daglig kontrol, fjernelse af døde rotter samt fjernelse og bortskaffelse af giftstoffer efter endt bekæmpelse) Disse foranstaltninger og overvejelser skal kunne dokumenteres ved en eventuel kontrol foretaget af kommunen. Transportmidler (tog, skibe, lastbiler mv) Her gælder samme vilkår som angivet ovenfor under i og omkring bygninger. Dog må der ikke her foretages bekæmpelse udenfor transportmidlerne, med mindre der er tale om kildeområder, som beskrevet under bekæmpelse i og omkring bygninger. Kloak

9 Den brune rotte er det eneste pattedyr, der kan leve i kloakker. Der er derfor en ringe risiko for primær forgiftning af andre pattedyr ved anvendelse af midler med antikoagulanter i kloakker. Dog kan visse insekter som kakerlakker eventuelt spise rodenticider udlagt i kloak, men da disse insekter formodes at blive i kloakken er sekundære forgiftning via insekter ikke forventelig. Det er derfor ikke nødvendigt at have konstateret forekomst af rotter før der må bekæmpes i kloakker, ligesom det ikke er nødvendigt at anvende foderstationer i kloakker. Afløbssystemer, stikledninger og brønde, der er defekte giver mulighed for, at rotter kan trænge op til overfladen og evt. videre op i boliger. Derfor kan brugen af rottemidler i kloakker i sjældne tilfælde være årsag til utilsigtet sekundær forgiftning. Tremme- og spaltegulve i stalde opfattes i denne sammenhæng også som en form for kloakker, og bekæmpelse under et spaltegulv kan derfor ske efter de samme vilkår som i kloakker, og på en måde så det sikres at bekæmpelsesmidlet ikke skylles ud med husdyrenes afføring og urin. Følgende risikobegrænsende foranstaltninger skal følges ved anvendelse i kloakker: Midlet skal fastgøres i kloakken, så det ikke kan skylles væk. Findes der døde rotter over kloakniveau skal de straks bortskaffes med dagrenovation af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovfugle og rovdyr. Midlerne opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og under lås og utilgængeligt for børn Midlerne må ikke opbevares sammen med, eller i nærheden af, levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende. Anvendelsesområde og vilkår for anvendelse af midler med alphachloralose Der findes godkendte musemidler med alphachloralose til indvendig anvendelse. Hidtil har Miljøstyrelsen ikke modtaget ansøgninger fra producenter vedrørende udendørs anvendelse. Midler med alphachloralose kan godkendes til private, professionelle eller både private og professionelle brugere. Vilkår for anvendelse af musemidler med alphachloralose: Midler baseret på alphachloralose må kun benyttes indendørs. Midlerne skal anbringes i aflåste foderstationer, så mennesker og dyr udenfor målgruppen ikke kan komme i kontakt med giften. Bestemmelser vedrørende dosering og afstand mellem udlægningssteder skal overholdes. Døde mus og rotter skal bortskaffes med dagrenovation, mens giftrester og emballage skal bortskaffes som farligt affald. Desuden gælder en række forhold for opbevaringen af midlerne. Midlerne skal opbevares utilgængeligt for børn. Endvidere må midlerne ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer, lægemidler og foderstoffer.

10 7. Yderligere information Miljøstyrelsens information til virksomheder om biocider Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase EU-forordningen om biocidholdige produkter Det Europæiske Kemikalie Agentur informerer om Biocidforordningen Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, BEK nr af 14/12/2015 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, BEK nr.696 af 26/06/2012 (med senere ændringer) Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse, BEK nr af 14/12/2015 Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, Naturstyrelsen _printversion.pdf Autorisationskursus i rottebekæmpelse Naturstyrelsen afholder et autorisationskursus i rottebekæmpelse. Autorisationsbeviset giver tilladelse til at foretage erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, samt indkøbe, besidde og anvende kemiske midler til bekæmpelse af rotter og mus.

Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler

Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Definitioner 3. Kategorier af aktivstoffer i kemiske rotte- og

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Folketingets Miljøudvalg Christiansborg 1240 København K Pesticider og Genteknologi J.nr. 001-12649 17. marts 2015 Folketingets

Læs mere

Bromadiolon 24. Brugsvejledning. Må kun anvendes til bekæmpelse af mosegrise og andre studsmus på friland.

Bromadiolon 24. Brugsvejledning. Må kun anvendes til bekæmpelse af mosegrise og andre studsmus på friland. Brugsvejledning Handelsnavne (1): Godkendelse: Forbehold: Brota koncentrat mod mosegrise og andre studsmus (0,25% v.st.), Brota majs (0,01% v.st), Notrac Museblok (0,005% v.st.), Tanaco Mosegrise Majs

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af præparat og af virksomhed: Handelsnavn: Bonus Flue Strips Miljøstyrelsens Reg nr.: 1-123 Novartis Agri A/S, Sektor Animal Health Lyngbyvej 172, 2100 København Ø tlf. 39 16 84 00 fax

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Neporex Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes til

Læs mere

Høringssvar: Til Miljøstyrelsen,

Høringssvar: Til Miljøstyrelsen, Til Miljøstyrelsen, Vedr. J. nr. MST-679-00341, Høringssvar til Udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning for godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus. Høringssvar: 6. Anvendelsesområder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby Revisionsdato: 9. juli 2009 3. version Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype:. Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af gåsebillelarver på græsarealer, der

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Agros Prothioconazol 100 650-96

Agros Prothioconazol 100 650-96 AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk 650-96 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Agros Metrafenon 650-77 Importør: Agros Aps, Buen 5, 6000

Læs mere

2008 rekordår for antallet af anmeldelser

2008 rekordår for antallet af anmeldelser 28 rekordår for antallet af anmeldelser De årlige indberetninger for 28 fra kommunerne til By- og Landskabsstyrelsen om rottebekæmpelse i kommunerne er nu indsamlet. Statistik over rottebekæmpelse siden

Læs mere

5 L. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bejdsning af kål-, gulerods-, løg- og spinatfrø, samt spinatfrø til eksport, i lukkede industrielle anlæg.

5 L. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bejdsning af kål-, gulerods-, løg- og spinatfrø, samt spinatfrø til eksport, i lukkede industrielle anlæg. L256206 DENM/10T CLP reg appl SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bejdsning af kål-, gulerods-, løg- og spinatfrø, samt spinatfrø til eksport, i lukkede industrielle anlæg. Gældende fra 26. november 2015:

Læs mere

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune Denne folder er til dig, der gerne vil vide lidt mere om, hvordan den kommunale rottebekæmpelse foregår, og hvilke regler der er på området samt hvilke forpligtelser

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Clopico 650-129 5 liter

Clopico 650-129 5 liter AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Importør: 5 liter Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1065464 Udarbejdelsesdato: 31-10-2005 Udarbejdet den: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser sølv

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby Revisionsdato: 8.juli 2009 2. version Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Logo. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran til juletræer, pyntegrøntbeplantninger,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Bemærk, at det er bekendtgørelsen, du skal overholde faktaarket er blot en hjælp til forståelse af reglerne.

HØRINGSUDKAST. Bemærk, at det er bekendtgørelsen, du skal overholde faktaarket er blot en hjælp til forståelse af reglerne. HØRINGSUDKAST Faktaark 1: Salg og opbevaring af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler Dette faktaark fortæller om bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens vigtigste punkter om salg og opbevaring af giftige

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

ROTTER OG ROTTEBEKÆMPELSE VED DAMBRUG

ROTTER OG ROTTEBEKÆMPELSE VED DAMBRUG MEDDELELSE FRA FORSØOSDAMBRUOET NR. 71 JULI 1985 ROTTER OG ROTTEBEKÆMPELSE VED DAMBRUG AF TORBEN FRODE JENSEN - 3 - ROTTER OG ROTTEBEKÆMPELSE VED DAMBRUG af Torben Frode Jensen Miljøstyrelsens konsulent

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1688573 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Coumapudder Reg. Nr.: 178-80 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691721 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb og afsyring af møbler.

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 64742-47-8 265-149-8 < 100% Indånding: Den tilskadekomne bringes i frisk luft og holdes under opsyn. Søg læge ved fortsat ubehag.

SIKKERHEDSDATABLAD 64742-47-8 265-149-8 < 100% Indånding: Den tilskadekomne bringes i frisk luft og holdes under opsyn. Søg læge ved fortsat ubehag. Trinol 810 Insektspray 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Trinol 810 Insektspray Leverandør: Trinol A/S Havnegade 20 9400 Nørresundby Telefon: +45 9632 0064

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

DK79134282I. Bayer CropScience DK. Country: DK Colour: CMYK

DK79134282I. Bayer CropScience DK. Country: DK Colour: CMYK Front cover WG 70 200 g Insektmiddel tomat, agurk og peber i væksthuse Opbevares tørt og køligt. is a registered trademark of the Bayer Group ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Select 240 EC. Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, kartofler, vårraps, løg, ærter til modenhed samt i trækulturer.

Select 240 EC. Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, kartofler, vårraps, løg, ærter til modenhed samt i trækulturer. Select 240 EC smiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, kartofler, vårraps, løg, ærter til modenhed samt i trækulturer. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Skurecreme. Type Flydende skurecreme

Skurecreme. Type Flydende skurecreme Skurecreme Type Flydende skurecreme Anvendelse / Egenskaber: Flydende blødt skuremiddel, der anvendes til rengøring af håndvaske, fliser, rustfrit stål, gryder og lignende. Fjerner effektivt smuds og snavs

Læs mere

Talent 10 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler.

Talent 10 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler. Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i hht. 1907/2006/EF

Sikkerhedsdatablad i hht. 1907/2006/EF 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG AF LEVERANDØR. Produktets navn og nummer: Pindstrup 4-1-5 Gødning PR-nr: Ikke anmeldelsespligtig. Markedsførende virksomhed: Sirena-soap ApS Adresse: Bygmestervej 7, 9560

Læs mere

REACH i kommunen styr på kemikalierne

REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH står for: Registration (registrering); af de enkelte kemiske stoffer Evaluation (vurdering); af de kemiske stoffers egenskaber og effekter Authorisation (godkendelse);

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 609925 Udarbejdelsesdato: 12-03-2003 Udarbejdet den: 03-04-2008 / HSV Anvendelse: Spartelmasse

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TRIDEX DG. Version : 4. Manganese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt.

SIKKERHEDSDATABLAD TRIDEX DG. Version : 4. Manganese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt. Side :1/5 1 IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG SELSKABET HANDELSNAVN PRODUKTTYPE OG ANVENDELSE MARKEDSFØRES AF SVAMPEMIDDEL Cerexagri BV Harbour n 3255 - Tankhoofd 10, P.O. Box 6030 3196 XH VONDELINGENPLAAT/Rt.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdet den: 12-05-2009 / LFJ Anvendelse: Hærder. Anvendes sammen med Flexovoss

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Bindemiddel til fremstilling af mørtel, puds og beton. Leverandør: Borup

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon:

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ARMA-TUBE A/S Taksvej 10 B 7400 Herning Telefon: 97 12 72 66 Telefax: 97 21 21 03 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Print date: 05.09.08 Version: 2 Oprettet: 13.Jan. 2003 revisionsdato: 31. Maj 2007

Print date: 05.09.08 Version: 2 Oprettet: 13.Jan. 2003 revisionsdato: 31. Maj 2007 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produkt navn Anvendes som Leverandør : :Vaskemiddel Flydende. :Teqton Kristensmindevej 2 4250 Fuglebjerg Denmark. Telefon : + 45 87 54 50 00 Telefax

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 07-06-007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør: UDDEHOLM A/S Kokmose

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer.

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer. Revultex MR - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materiale Revultex LR Kemisk beskrivelse: Centrifugeret natur-cis 1,4 polyisoprenlatex konserveret VIB.nr. RE 00 EU-mærkning (EU-nr.): 1. 232-689-0

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Foto: CT SkadedyrsService

Foto: CT SkadedyrsService Foto: CT SkadedyrsService Foto: Goritas Morten Ringstrøm Andersen FØJOenyt Larverne lever inde i træet Fra 1 til 10 år afhængi af: Næring i træet Temperatur Træfugt Insektart Foto: Goritas Larverne lever

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Glasrens

SIKKERHEDSDATABLAD. Glasrens 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Clean Supply A/S Fabriksparken 10 A 2600 Glostrup Telefon: 43 43 44 55 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad: E-mail:

Læs mere

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn BAYTHION I MYRELOKKERDÅSE Produkt kode (UVP) 06541151 Middeltype

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 111-30-8 203-856-5 23% glutaraldehyd T, C, N R34, R50, R23/25, R42/43 alkyldimethylbenzylammoni umchlorid

SIKKERHEDSDATABLAD 111-30-8 203-856-5 23% glutaraldehyd T, C, N R34, R50, R23/25, R42/43 alkyldimethylbenzylammoni umchlorid Bio Komplet Plus 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: Bio Komplet Plus Leverandør: Trinol A/S Havnegade 20 9400 Nørresundby Telefon: +45 9632 0064

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg?

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/6 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA CALC D5 Pr.nr.: 1440578 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 26-01-2010 / HSV SSI Diagnostica Herredsvejen 2 Anvendelse: Kemikalie

Læs mere

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER da LEVERANDØRBRUGSANVISNING FLYDENDE Revisionsdato: 30. Nov. 2005 erstatter: 5. Dec. 2002 Databladsnr.: 1504 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Varetype: FLYDENDE Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: WC-rens Pro Revisionsdato: 16. april 2012 Erstatter: 3. december 2010

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: WC-rens Pro Revisionsdato: 16. april 2012 Erstatter: 3. december 2010 SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: WC-rens Pro WC-rens Pro 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED: Produktnavn: WC-rens Pro Varenr.: 10499 PR. Nr.: Varetype: WC-rens Nødtelefon:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Insektmiddel. Miljøstyrelsens reg. nr.: 509-5. Suspensionskoncentrat.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Storm Rotteblokke Reg. Nr.: 19-128 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Rodenticider. En kemisk gennemgang af historiske og nuværende. CH 3

Rodenticider. En kemisk gennemgang af historiske og nuværende. CH 3 Rodenticider En kemisk gennemgang af historiske og nuværende. H CH 3 H Indholdsfortegnelse Antikoagulanter...2 Warfarin...2 Coumatetralyl...3 Bromadiolon...4 Difenacoum...5 Brodifacoum...6 Flocoumafen...7

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Gnaverstop Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikationer 1.2. Relevante

Læs mere

Resultat af høring af udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning til godkendelse af kemiske rotte- og musebekæmpelsesmidler

Resultat af høring af udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning til godkendelse af kemiske rotte- og musebekæmpelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr: MST-679-00341 Ref. soemj Den 23. sep. 2016 Resultat af høring af udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning til godkendelse af kemiske rotte- og musebekæmpelsesmidler

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/6 1 Produktidentifikation og leverandør Produktnavn: SUMA LIMA L3 Pr.nr.. 1419146 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691852 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes som lampeolie og tændvæske til grill

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del Bilag 372 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del Bilag 372 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 372 Offentligt MILJØstyrelsen 6. Maj 2009 Pesticider & genteknologi JL(mst)/japed (dep) GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Kommissionsdirektiver

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Fælgrens med syre

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Fælgrens med syre Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 2174398 Udarbejdet den: 23062011 / JST Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Leverandør: Vibe Autokemi ApS, Torslundevej 58, 4520 Svinninge, Tlf: 59265706,

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. I henhold til 2001/58/EF

Sikkerhedsdatablad. I henhold til 2001/58/EF 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 13-06-2002/ JRØ Anvendelse: Anvendes til pudsning af fundamenter, kælderhalse og trapper m.v., som lægnings- og fugemørtel

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Produktidentifikation Produktnavn: Produkttype: PIROUETTE Vækstregulerende middel til professionel brug i pryd- og udplantningsplanter i væksthuse. Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Natronlud. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. natriumhydroxid C R35 1

SIKKERHEDSDATABLAD. Natronlud. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. natriumhydroxid C R35 1 Natronlud 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: da Produktnavn: Varetype: Natronlud 27,65% Leverandør: Clean Care A/S Indkildevej 2C 9210 Aalborg SØ Telefon: Telefax: Ansvarlig

Læs mere

Medax Top 5 L. Vækstreguleringsmiddel

Medax Top 5 L. Vækstreguleringsmiddel Medax Top smiddel Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, triticale, rug, byg, havre, rødsvingel, strandsvingel, hundegræs og rajgræs. 5 L = Reg. varemærke for BASF 81082975 DK 1123 DUNKEN OMRYSTES

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/6 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke: Læge/skadestue

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dato: 24/06/2013 Side 1 / 6 SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. 1. Produktidentifikator: GREEN SHAMPOO 1. 2. Relevante, identificerede anvendelsesområder

Læs mere

DATABLAD FOR MATERIALESIKKERHED ROZOL BLOK

DATABLAD FOR MATERIALESIKKERHED ROZOL BLOK DATABLAD FOR MATERIALESIKKERHED ROZOL BLOK Dette datablad for materialesikkerhed opfylder forordning nr. 1272/2008/EF og 453/2010/EU og ændrer forordning 1907/2006/EF (R.E.A.C.H.) 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter

BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter 1 Lovgrundlag Denne forskrift er udarbejdet i medfør

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING TN 2 Harpiks Pletfjerner 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: K. Jensen Overfladeteknik Haraldsvej 66 Stilling 8660 Skanderborg Telefon: 8657 2468 Producent: JOHANN TRIPMACKER

Læs mere

WC frisker til rengøring og lugtforebyggelse i urinaler. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

WC frisker til rengøring og lugtforebyggelse i urinaler. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO WC-frisker Ikke

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

5 L. Vækstreguleringsmiddel

5 L. Vækstreguleringsmiddel Caryx Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering i vinterraps. Gældende fra 26. november 2015. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby Revisionsdato: 13. juli 2009 4. Udgave. Side 1 af 4 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Keeper mod ukrudt. Produkttype: Ukrudtsmiddel nr. 18-364. Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Hvid Vægtfylde (kg/l): 1,07

Hvid Vægtfylde (kg/l): 1,07 Sikkerhedsdatablad Revisionsdato: 23-11-2007 Erstatter: 15-08-2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Produktets navn og nummer Junckers Nåletræslud, hvid

Læs mere

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer Environmental Science SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KEEPER SPRAY / KEEPER POWERSPRAY 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn KEEPER SPRAY / KEEPER POWERSPRAY Produkt kode (UVP) 04929233

Læs mere

Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme

Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme 1 Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme Lille stueflue minder meget om stuefluen, men er mindre, kun 4-7 mm lang, og mere slank. Oversiden af forkroppen har tre mørke længdestriber, der er

Læs mere