Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: Botilbud Hertughaven Østergade Augustenborg Side 1 af 41

2 *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) *Målgrupper: 18 til 80 år (angst, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, indadreagerende adfærd) 18 til 80 år (anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, ikke-personfarlig kriminalitet, andet socialt problem) 18 til 80 år (angst, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, udadreagerende adfærd) 18 til 80 år (personlighedsforstyrrelse, ikke-personfarlig kriminalitet, selvskadende adfærd) 18 til 80 år (forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, ikke-personfarlig kriminalitet, udadreagerende adfærd) 18 til 80 år (angst, depression, personlighedsforstyrrelse, seksuelt overgreb) 18 til 80 år (angst, personlighedsforstyrrelse, seksuelt overgreb, selvskadende adfærd) 18 til 80 år (personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd, udadreagerende adfærd) 18 til 80 år (personlighedsforstyrrelse, ikke-personfarlig kriminalitet, udadreagerende adfærd) Side 2 af 41

3 Pladser i alt: til 80 år (forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, ikke-personfarlig kriminalitet, andet socialt problem) 18 til 80 år (andre psykiske vanskeligheder, ikke-personfarlig kriminalitet, andet socialt problem) 18 til 80 år (depression, personlighedsforstyrrelse, andet socialt problem) 18 til 80 år (angst, stressbelastning, andre psykiske vanskeligheder, andet socialt problem) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Lene Sommer Kongpetsak (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: *Afgørelse: I forbindelse med driftsorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn 6. Godkendt Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 41

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Tilsynsrapport, den 7. december 2015 Servicedeklaration Hertughaven Vagtplan for uge 21, 2016 Magtanvendelser, den 27. januar 2016 og den 1. marts 2016 Partshøringssvar fra Centerleder, den 10. juni 2016 Observation Der er foretaget observationer af borger/ medarbejdersamspil i fællesarealer Interview Interviewkilder 3 medarbejdere 3 borgere Beboere Medarbejdere 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Østergade 8, 6440 Augustenborg (Uanmeldt) : Østergade 8, 6440 Augustenborg (Uanmeldt) : Østergade 8, 6440 Augustenborg Lene Sommer Kongpetsak Side 4 af 41

5 Afdelinger Akut- og vurderingsboliger Botilbud Hertughaven - Glashuset Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Der er i tidsrummet fra kl til aflagt uanmeldt tilsyn i tilbuddet Hertughaven. Under tilsynsbesøget blev der talt med 2 af de 3 medarbejdere, som er tilknyttet tilbuddet og med 3 borgere, som aktuelt har ophold i tilbuddet. Det uanmeldte tilsyn er beskrevet under nedennævnte temaer, kriterier og indikatorer. Uddannelse og beskæftigelse: Kriterium og indikator 1.b. Selvstændighed og relationer: Kriterium og indikatorerne 2.b og 2.c Målgruppe, metoder og resultater: Kriterium og indikatorerne 4.a, 4.b, 5.a, 5.c, 6.a og 6.b Organisation og ledelse: Indikatorerne 8.b og 9.a Kompetencer; Indikator 10.b Fysiske rammer: Indikator 14.a Det uanmeldte tilsyn gav ikke anledning til ændringer og vurderinger på temaniveau. Side 5 af 41

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 41

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 2 Overført fra tilsyn den 7. december Socialtilsyn Syd vurderer, at Botilbud Hertughaven har gjort sig gode og relevante overvejelser omkring dette tema. Det vurderes, at tilbuddet er opmærksom på vigtigheden af at skabe en daglig struktur for borgerne. Socialtilsynet vurderer, at Botilbuddet Hertughaven er særlig udfordret på dette tema, idet der er borgere, der som følge af deres personlige problemstillinger vil have meget vanskeligt ved at deltage i eksterne beskæftigelseeller uddannelsestilbud. Tilbuddet er i deres pædagogiske praksis opmærksom på at tilbyde aktiviteter / opgaver, som vil være medvirkende til at skabe struktur for borgerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde Kriteriet er alene vurderet udfra indikator 1.b, idet 1.a ikke blev belyst under tilsynet. Der er i vurderingen lagt vægt på, at Hertughaven er udfordret med hensyn til borgernes beskæftigelse. Side 7 af 41

8 potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Udfordringerne har grund i blandt andet borgernes manglende ressourcer til at indgå i beskæftigelse, at der ikke findes egnede beskæftigelsestilbud til borgerne samt manglende økonomiske ressourcer til intern beskæftigelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 2 (i lav grad Indikatoren er ikke belyst under tilsynet den 7. december 2015 og ved dette uanmeldte tilsyn, hvorfor der ikke er foretaget en bedømmelse. Af Hertughavens servicedeklaration fremgår det at, Aktivitets- og udviklingscenteret er et tilbud til sindslidende borgere over 18 år, som er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud på baggrund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Aktivitets- og udviklings centret har fokus på forbedring af borgerens personlige færdigheder eller livsvilkår. Målgruppen tilknyttes Aktivitets- og udviklingscentret, når det fagligt vurderes, at borgeren har potentiale for udvikling af kompetencer med henblik på at komme i beskyttet beskæftigelse eller lignende. Derudover har Hertughaven et værested. Værestedet på Hertughaven er et aktivitets- og samværstilbud for sindslidende borgere over 18 år. Der er tale om et værestedstilbud, som både kan benyttes med forudgående visitation og et åbent væresteds-tilbud, som kan benyttes med henvisning uden forudgående visitation. Værestedet er et aktivitets- og samværstilbud, hvor indsatser og aktiviteter afspejler det levede hverdags-liv. Formålet med værestedsindsatsen er at skabe et rum til borgeren, hvor der er mulighed for at deltage i udviklende aktiviteter, sociale relationer samt skabe mulighed for etablering af selvvalgte netværk. Under det uanmeldte tilsyn den 23. maj 2016, oplyser personalet, at der aktuelt er 9 ud af 24 borgere der er i beskæftigelse. Personalet oplyser endvidere, at der forestår et stort Side 8 af 41

9 motivationsarbejde for personalet, i forhold til borgernes beskæftigelse. Personalet beskriver, at de fleste af deres borgere ofte lander imellem 2 stole i forhold til ekstern beskæftigelse og at Hertughaven ikke får økonomiske ressourcer til intern beskæftigelse. I partshøringssvaret, modtaget den 10. juni 2016, oplyser Centerlederen, at der i den samlede takst er iregnet økonomiske ressourcer til intern beskæftigelse på Hertughaven. De ansatte fortæller endvidere, at flere af borgerne har været i beskæftigelse jf. SEL. 103, i et eksternt beskæftigelsestilbud, men at borgerne ikke kunne honorere de krav der er blevet stillet i beskæftigelsestilbuddet. Centerlederen oplyser endvidere i partshøringen, at ud af de 16 akut- og vurderingspladser, er 4 aktuelt belagt. Borgere der er i akut- og vurderingsboligerne, har ofte ophold i kortere tid, og der arbejdes med andre udfordringer som ikke er beskæftigelses berettiget. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Af gruppeinterviewet med 3 borgere, fremgår det at ingen er i egentligt beskæftigelse. 1 borger er besøgsven, og 2 borgere har planer om at starte på henholdsvis AUC og VUC. 1 borger giver udtryk for, at kede sig og have svært ved at få tiden til at gå. På baggrund af ovenstående bedømmes kriteriet til at være opfyldt i lav grad. Bedømmelsen er ikke et udtryk for tilbuddets manglende indsats, men alene et udtryk for målgruppens udfordringer. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Overført fra tilsyn den 7. december 2015 Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet er opmærksom på styrkelse af borgernes selvstændighed og relationer. Tilbuddet er opmærksom på muligheder for borgerne i lokalsamfundet og efter ønske fra borgerne kan der Side 9 af 41

10 arrangeres ture ud af huset. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er opmærksom på vigtigheden af, at borgerne har et netværk udenfor tilbuddet og der samarbejdes med pårørende i det omfang, hvor borgerne måtte ønske det. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Kriteriet er vurderet på baggrund af indikatorene 2.b og 2.c. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i den pædagogiske indsats understøtter og styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed ud fra borgernes egne ønsker og behov. Tilsynet vægter i vurderingen, at borgerne indgår i forskellige former for sociale relationer og fællesskaber internt og eksternt i tilbuddet, både i hverdagen og til særlige arrangementer og aktiviteter. Tilsynet vurderer, at borgerne er inkluderet i nærmiljøet, i det omfang den enkelte borgers ressourcer rækker. Det vurderes, at borgerne har kontakt og samvær med deres biologiske netværk, udfra borgernes egne ønsker og behov. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 5 (i meget høj grad Indikatoren er ikke belyst under tilsynet den 7. december 2015 og ved dette uanmeldte tilsyn, hvorfor der ikke er foretaget en bedømmelse. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der under det uanmeldte tilsyn den 23. maj 2016 oplyses, fra såvel ansatte som borgere, at Hertughaven arrangerer fælles ture ud af huset. Fx. tur til Flensborg, Randers Regnskov etc. Der er lagt vægt på, at borgerne oplyser, at de kan færdes frit i byen samt modtage besøg på Side 10 af 41

11 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad Hertughaven. Der er slutteligt lagt vægt på, at de ansatte oplyser endvidere, at der på daglig basis arrangeres fælles madlavning og efterfølgende fælles spisning, for de borgere der måtte ønske at indgå i dette. Under tilsynet var 2 ansatte og 4-5 borgere aktuelt i gang med at forberede aftensmåltidet. En ansat udtaler; "Det gør så meget for relationen, at lave mad sammen". De ansatte oplyser, at der i weekenderne er fælles Brunch og at der ofte er tilbud om gåtur efter aftensmaden, at der afholdes forskellige temaaftner, fx. "kreativ aften" og at der i den kommende uge er tilbud om 2 eller flere dage i et sommerhus til de borgere der måtte ønske det. I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at de 3 borgere Socialtilsynet talte med under det uanmeldte tilsyn, alle oplyste, at de har kontinuerlig kontakt med deres forældre og pårørende. Dette med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Overført fra tilsyn den 7. december Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet har valgt relevant faglig tilgang og relevante metoder til arbejdet med borgerne. Det vurderes også, at tilbuddets medarbejdere udfører deres opgaver i overensstemmelse med disse valg. Det vurderes desuden, at tilbuddets målgruppe er bred, forstået på den måde at borgerne har mange forskellige typer af psykiske og sociale problemstillinger, og for nogles vedkommende misbrugsproblemer. Det vurderes dog samtidigt at målgruppen er ensartet idet alle Side 11 af 41

12 borgere har psykiske problemer den som primære årsag til indskrivning. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet udarbejder tydelige mål for arbejdet i samarbejde med borgerne, og at der følges kontinuerligt op på disse. Tilbuddet kan på denne baggrund dokumentere udvikling for borgerne. Endelig vurderes det også, at tilbuddet med fordel kan udvikle på kvaliteten af de daglige notater. Socialtilsyn Syd vurderer, at borgerne i høj grad inddrages i beslutninger omkring deres eget liv. Dette sker både gennem deltagelse i at udfærdige og følge op på mål og gennem mere dagligdags beslutninger som skal træffes løbende. Tilbuddet tager generelt ikke beslutninger uden at gå i dialog med borgeren. Det vurderes også, at borgerne tilbydes mulighed for at få indflydelse på beslutninger der vedrører det samlede tilbud gennem deltagelse i beboermøder. Socialtilsyn Syd vurderer, at der er mulighed for at borgerne kan trives i tilbuddet. Der er dog fortsat udfordringer med enkelte misbrugende og psykotiske borgeres støjende adfærd, som påvirker de øvrige borgeres trivsel. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et samarbejde med relevante samarbejdspartnere og der er etableret et kontinuerligt samarbejde med retspsykiatrien samt Side 12 af 41

13 behandlingspsykiatrien, som er tilbuddets primære samarbejdspartner. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet er opmærksom på forebyggelse af både magtanvendelser og overgreb. Medarbejderne er bekendt med og anvender metoder til forebyggelse af magtanvendelse, vold og overgreb. Medarbejderne er ligeledes bekendt med indberetninger af magtanvendelser. Der er udarbejdet voldspolitik, herunder registreringsskemaer til brug for registrering af overgreb både ift. medarbejdere og borgere. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Overført fra tilsyn den 7. december Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet målgruppe er bred i den forstand, at borgerne har mange forskellige typer af psykiske og sociale problemstillinger, som for nogles vedkommende er kombineret med misbrugsproblemer. Der er god overensstemmelse mellem ledelsens, medarbejdernes og borgerens oplysninger på dette punkt. Det vurderes dog også, at målgruppen er ensartet i deres behov for socialpædagogisk støtte, og at alle indskrevne har psykiske problemer som det centrale problem. Både ledelse og medarbejdere mener, at tilbuddet har en særlig udfordring i forhold til enkelte borgere med alkoholmisbrug. Tilbuddet har overordnet en Recovery-understøttende tilgang, hvor der også er fokus på sammenhængende borgerforløb, sundhedsfremme og forebyggelse. Socialtilsyn Syd vurderer, at der benyttes metoder, som er i overensstemmelse med denne tilgang og at tilgangen er relevant i forhold til målgruppen. Social tilsyn Syd vurderer også, at tilbuddet omsætter bestillingen til delmål som danner grundlag for det daglige arbejde og gennem brug af et elektronisk journalsystem dokumenterer udvikling i forhold til disse mål. På baggrund af oplysninger fra medarbejderne vurderes det også, at tilbuddet stadig er i færd med at udvikle på kvaliteten af de daglige notater. Tilbuddet skriver ikke længere statusrapporter idet der kan gives læseadgang til systemet, så Side 13 af 41

14 myndighedssagsbehandler kontinuerligt kan følge med i borgernes udvikling. Tilsynet har ved dette tilsyn ikke undersøgt hvad myndighedssagsbehandler mener om kvaliteten af dokumentationen, og det rehabiliterende arbejde med borgerne. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad Nedenstående er overført fra tilsynet den 7. december Indikatoren er ikke belyst ved dette uanmeldte tilsyn den 23. maj I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at tilbuddets målgruppe på tilbudsportalen beskrives på følgende måde. Målgruppen for botilbud Hertughaven er sindslidende borgere over 18 år, som på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov for et døgndækket tilbud i en længerevarende periode. Målgruppen er kendetegnet ved, at have funktionsevnenedsættelser af væsentligt indgribende karakter, og at der er behov for den tryghed og den struktur, som skabes ved, at der er social- og sundhedsfaglige medarbejdere til stede i døgnets 24 timer. Indsatsen sker ud fra en individuel og faglig vurdering, hvor medarbejderne i samarbejde med borgeren skaber rammerne for en meningsfuld hverdag og et selvstændigt hverdagsliv. Borgere i målgruppen kan have retslige foranstaltninger i form af dom til behandling. Målgruppen, der omfatter dom til behandling eller afsoning på alternative vilkår, forudsætter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde forud for visitering af bolig og indsats. Det er en betingelse, at der før indflytning er afholdt netværksmøde med relevante samarbejdsparter således, at formålet med opholdet i Glashuset er klart beskrevet. Borgere med dom for personfarlig kriminalitet og sædelighedsforstyrrelser modtages som udgangspunkt ikke på Hertughaven. Ledelse og medarbejdere bekræfter i interviews, at det er denne målgruppe der arbejdes med både i akut - og vurderingsboligerne og i Glashuset. Begge parter omtaler målgruppen som bred, forstået på den måde at borgerne har mange forskellige typer af psykiske og sociale problemstillinger, og at Side 14 af 41

15 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad en del derudover har misbrugsproblemer. Ledelsen oplyser også, at der pt. er 6 borgere indskrevet med dom til behandling. I bedømmelsen er der også lagt vægt på at ledelsen oplyser, at tilbuddet benytter følgende faglige tilgange: Recovery-understøttende tilgang, sammenhængende borgerforløb, sundhedsfremme og forebyggelse. Dette bekræftes af oplysningerne på tilbudsportalen, og af Sønderborg kommunes metodekatalog, som blev udleveret til tilsynet under besøget. Det oplyses også, at nye medarbejdere introduceres til tilbuddets faglige tilgang og metoder på et kort introforløb i forbindelse med ansættelse. Endelig er der også lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at der arbejdes med rehabilitering. Borgerne skal ofte mindes om, at der også arbejdes med sundhedsfremmende tiltag. Nedenstående er overført fra tilsynet den 7. december Indikatoren er ikke belyst ved dette uanmeldte tilsyn den 23. maj I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at der dokumenteres dagligt i CSC systemet. Alle medarbejdere er lært op i at bruge systemet og i at skrive delmål efter SMART modellen. Indsatsmålene i bestillingen/handleplanen vurderes sammen med borgeren og der formuleres delmål i samarbejde med dem. Der følges op med borgerne en gang månedligt hvis de ønsker at samarbejde om det, hvilket alle ikke gør. Medarbejderne oplyser også, at borgernes delmål printes ud og placeres i en flipover på kontoret, så medarbejderne har let adgang til dem. Det oplyses også, at det har været en stor opgave for medarbejderen at lære at bruge CSC systemet - det er godt at der har været udnævnt dokumentationsvejledere, som har særlig gode kompetencer på området, i medarbejdergruppen. Medarbejderne oplyser at, de i øjeblikket arbejder på at blive bedre til at anvende ledeord når de skriver notater, så det bliver mere overskueligt at læse dem. I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at centerleder oplyser, at han mener at kvaliteten af Side 15 af 41

16 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i høj grad tilbuddets dokumentation er over middel. Tilbuddet er, efter hans mening, kommet langt med at implementere de nye arbejdsgange på dokumentationsområdet. I bedømmelsen af indikatoren er der også lagt vægt på de dokumenter vedr. 2 borgere tilsynet har modtaget som stikprøve. De fremgår heraf, at tilbuddet har modtaget bestilling/ handleplan vedr. begge borgere og har lavet pædagogisk handleplan med delmål og succeskriterier/gas score på alle delmål. Tilsynet har desuden fået vist hvordan medarbejderne skriver notater, og kan konstatere at systemet ikke tilbyder, at der skrives notater direkte i forlængelse af delmålene, men at medarbejderne skal huske at indsætte relevante ledeord ved hvert notat, så de kan søges systematisk frem igen. Endelig er der i bedømmelsen også lagt vægt på, at den interviewede borger oplyser, at det at have en tydelig handleplan har gjort en forskel. Borger kan huske hvilke mål der har været arbejdet med, hvilke der er nået og hvad vedkommende arbejder med pt. Nedenstående er overført fra tilsynet den 7. december Indikatoren er ikke belyst ved dette uanmeldte tilsyn den 23. maj I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at der ikke længere skrives statusrapporter til myndighed. I stedet giver kontaktpersonen sagsbehandler læseadgang til relevante notater i logbogen, ligesom sagsbehandler kan se den pædagogiske handleplan og den GAS-score der er skrevet for hvert delmål. Sagsbehandler kan dermed forberede det årlige opfølgningsmøde, og følge med i om borgerne udvikler sig, og hvordan tilbuddet arbejder med de opstillede mål. Dette bekræftes af ledelsen. Der er i bedømmelsen også lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at det endnu ikke er helt på plads at Myndighed altid får lavet bestilling/ handleplan. Endelig er der i bedømmelsen lagt vægt på, at det fremgår af det skriftlige materiale, at nogle delmål Side 16 af 41

17 Indikator 03.d: Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte at målene for borgerne opnås. er opnået og er erstattet af nye. Indikatoren er ikke belyst under tilsynet den 7. december 2015 og ved dette uanmeldte tilsyn, hvorfor der ikke er foretaget en bedømmelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Ved øget fokus på recovery metoden vurderes det af tilbuddet, at der er sket en stor udvikling omkring borgernes inddragelse ift. deres eget liv. Borgerne oplever, at de har mulighed for bestemmelse i egen lejlighed og de oplever, at medarbejderne respekterer dette. Der afholdes beboermøder, hvor borgerne har mulighed for at være med til at drøfte aktuelle temaer og emner i tilbuddet. Borgerne har et ønske om, at beboermøderne afholdes på samme tidspunkt fra gang til gang, da nogle vurderer, at sandsynligheden for deres deltagelse ved møderne vil være større, såfremt tidspunkt var det samme. Borgerne oplyser, at de som udgangspunkt oplever at have mulighed for indflydelse, i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Tilsynet konstaterer, at der er oprettet pårørenderåd på tilbuddet, men at det er vanskeligt at få det til at fungere. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad Nedenstående er overført fra tilsynet den 7. december Indikatoren er ligeledes belyst ved dette uanmeldte tilsyn den 23. maj Ledelsen oplyste ved tidligere tilsyn, at recovery metoden bliver mere og mere tydelig i tilbuddet og det bevirker, at der også sker en stor udvikling omkring inddragelse af borgerne i eget liv. Ledelsen oplever, at denne udvikling bliver mere synlig og det er et resultat af det uddannelsesforløb som alle medarbejdere har deltaget i. Side 17 af 41

18 Ledelsen oplyser, at der også kan være tale om en længerevarende proces, da det også kræver tid for borgerne at ændre deres tilgange. Mange borgere har vænnet sig til en kultur, hvor tingene blev gjort for dem. Nu arbejdes der i stedet med, at give borgerne kompetencerne tilbage. Medarbejderne oplyser, at der arbejdes meget individuelt med denne indikator med baggrund i, at der tages udgangspunkt i borgerne. Medarbejderne oplever, at have fået en anden tankegang heromkring med baggrund i recovery og rehabilitering. Borgerne var tidligere mere pakket ind og kan nu have indflydelse på flere ting end tidligere. Borgerne oplyser, at de oplever at kunne bestemme i egen lejlighed og de oplever, at medarbejderne er gode til at respektere dette. Derudover har borgerne også mulighed for at bestemme om de ønsker at se tv i fællesstuen. Der er borgere ved gruppeinterviewet, der har en modsat oplevelse af muligheden for at føle sig anerkendt. Bla. er én medlem af udsmykningsudvalget og en anden føler ikke at have fået muligheden. Borgerne oplyser, at der er lavet klageskrivelser til ledelsen omhandlende særlig 2 borgere i tilbuddet. Lederen har henvist til en medarbejder i forvaltningen. Borgerne vil tage kontakt hertil. I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at den borger der deltog i interview ved dette års tilsyn oplyste at vedkommende har været i en så positiv udvikling at hun nu deltager i dosering af egen medicin, og selv har ansvaret for at tage den. Under det uanmeldte tilsyn den 23. maj 2016 observeredes, at der herskede der en stille, rolig og uhøjtidelig stemning på Hertughaven. Medarbejdernes tilgang til borgerne var individualiseret, respektfuld og anerkendende. Der blev observeret anerkendelsesmarkører som ligeværdig samtale, smil og tilgængelighed. Det er Socialtilsynets opfattelse, at de ansatte der var på arbejde, supplerede hinanden godt. De interviewede borgere oplyste, at de føler sig hørt og forstået af de ansatte. Side 18 af 41

19 Indikator 04.b: Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov 4 (i høj grad Ovenstående ligger til grund for bedømmelsen. Nedenstående er overført fra tilsynet den 7. december Medarbejderne oplyser, at der afholdes beboermøder en gang månedligt. På disse møder er det muligt for både borgere samt ledelse og medarbejdere at sætte punkter på dagsordenen. Ved dette møde orienterer ledelsen om, bla. ny ansættelser, madordning, kaffekasse, huslejestigninger mv. Borgerne har i forbindelse med orienteringen mulighed for at ytre deres holdninger / meninger heromkring. Der udarbejdes referat fra møderne. Medarbejderne oplever, at borgerne i højere grad bliver inddraget ift. indkøb, madlavning, ADL træning. Borgernes kompetencer bliver udviklet og "fundet frem". Bla. at borgerne igen selv skal sørge for indkøb til egen lejlighed. Borgerne udtrykker, at de oplever at have mulighed for at have indflydelse. Borgerne oplever, at beboermøderne er gode, men der er mange punkter på dagsordenen. Der er dog ønske om, at beboermøderne afholdes på samme tidspunkt fra gang til gang. Det vil give borgerne bedre mulighed for at kunne planlægge deres deltagelse ved møderne. Borgerne oplyser, at der er deltagelse fra ca. 5-6 borgere ved møderne. En enkelt borger ved interviewet giver udtryk for at have en oplevelse af ikke at kunne have indflydelse. Det viste sig bla. ved, at der ikke kunne gøres indsigelser ift. budgettet 2015, hvor borgeren oplever at have fået en stor huslejestigning. Tilsynet har efterfølgende modtaget kopi af orienteringen om huslejestigningen, hvori det fremgår, at der er tale om 81 kr. pr. måned med baggrund i, at der er investeret i solcelleanlæg. Det forventes at borgerne som følge af dette vil have en besparelse på deres elforbrug med ca. 70 kr. pr. måned. I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere ved dette års tilsyn samstemmende oplyser at der er oprettet pårørenderåd på tilbuddet. Leder oplyser, at det har været vanskeligt at finde pårørende som ønskede at deltage i arbejdet i rådet, og at der ikke har været Side 19 af 41

20 afholdt mange møder. Under det uanmeldte tilsyn den 23. maj 2016, oplyser de ansatte, at borgerne i tilbuddet fx.har høj grad af indflydelse på hvilken mad der serveres til fællesspisningerne. Borgerne oplyser, at de finder Hertughavens husregler rimelige og at de har har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Ovenstående ligger til grund for bedømmelsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilsynet vurderer, på baggrund af indikatorene 5.a og 5. c at tilbuddet generelt understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Tilsynet vurderer at, på baggrund af målgruppens generelle psykiske vanskeligheder er en meget høj generel trivsel vanskelig at opnå. De adspurgte borgere gav udtryk for at trives, men at 2 var bange for 5-6 andre borgere i tilbuddet. Trivslen påvirkes i negativ retning når misbrugende og psykotiske borgere bliver højrøstede og larmende. Der fremkommer oplysninger, der indikerer, at tilbuddet er opmærksom på at inddrage fysisk aktiviteter i hverdagen samt mulighed for borgergruppen at deltage i dette. Det anbefales at Hertughaven har øget opmærksomhed på, at skærme sensitive borgere fra uro og utryghed. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 20 af 41

21 Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad Nedenstående er overført fra tilsynet den 7. december Indikatoren er ligeledes belyst ved dette uanmeldte tilsyn den 23. maj I bedømmelsen af indikatoren er der lagt særlig vægt på, at den borger tilsynet interviewer i høj grad giver udtryk for at trives i tilbuddet. Der er desuden lagt vægt på, at ledelse, medarbejdere og borger alle giver udtryk for, at trivslen er blevet forbedret efter de nye fællesarealer og kontorfaciliteter er blevet taget i brug. Herudover giver alle parter også udtryk for, at trivslen i perioder kan påvirkes af misbrugende borgere som bliver meget berusede og højtråbende. Borger giver dog også udtryk for, at der arbejdes med problematikken, og at man jo altid kan finde ro i sin egen bolig. Indikator 05.b: Borgeren har med 3 (i middel Uanmeldt tilsyn den 23. maj 2016 I bedømmelsen af indikatoren er der lagt særlig vægt på, at de 3 borgere tilsynet interviewer i høj grad giver udtryk for at trives i tilbuddet. Herudover giver såvel ansatte som borgere også udtryk for, at trivslen i perioder kan påvirkes af misbrugende borgere som bliver meget berusede og højtråbende. 2 borgere giver udtryk for, at være bange for 5-6 andre borgere i tilbuddet. Borgerne oplyser, at politiet jævnligt kommer på Hertughaven i forbindelse med uro, råb og skrig. En borger fortæller, at der er mange forskellige borgere, med mange forskellige udfordringer og diagnoser. Borger oplyser, at vedkommende er meget selvhjulpen og at det er "træls at bo sammen med en, der tisser og laver i bukserne, i fællesarealerne". En anden borger fortæller, at det er utrygt, idet vedkommende ikke ved, "hvor man har" misbrugerne og de psykotiske henne. Borgeren beretter, at en anden borger satte ild til sin lejlighed og at en borger misbrugte vedkommendes kreditkort for ca kr. Borgerne oplyser, at de har gjort såvel Ledelsen som Socialtilsynet opmærksomme på deres utryghed, uden de oplever at det har haft effekt. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i høj grad. Nedenstående er overført fra tilsynet den 7. december Indikatoren er ikke belyst ved dette Side 21 af 41

22 støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser grad uanmeldte tilsyn den 23. maj Ledelsen oplyser, at det opleves, at tilbuddets samarbejde med retspsykiatrien bliver bedre. I tilbuddet har man nu et kendskab til, hvem man skal kontakte og der er kontinuerlige besøg fra retspsykiatrien i tilbuddet, bla. med baggrund i, at der er indskrevne borgere, som er idømt retspsykiatrisk behandling. I kraft af, at afdelingslederen har et stort kendskab ved Augustenborg sygehus opleves det også, at dette samarbejde er i positiv udvikling og der opleves et godt samarbejde. Der etableres en tandlægeklinik i bygningerne, hvor tilbuddet er bosiddende. Det betyder, at de indskrevne borgere kan frekventere deres tandpleje i tilbuddet egen ramme. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 3 (i middel grad Medarbejderne oplyser, at de i forbindelse med deres uddannelsesforløb oplever at have fået et større kendskab til øvrige fagpersoner. Det betyder, at de også i deres arbejde er mere opmærksomme på samarbejdet med øvrige. Medarbejderne oplever, at der fortsat er en stor afstand imellem behandlingspsykiatrien samt socialpsykiatrien. Samarbejdet med KRIM samt retspsykiatrien oplever de fungerer rigtig godt. Ved interview med borgerne oplyses det, at de oplever at få støtte og hjælp til læge- og sygehusbesøg. Borgerne har en oplevelse af, at medarbejderne er gode til at prioritere dette - også selv det kan være vanskeligt ift. tiden. Nedenstående er overført fra tilsynet den 7. december Indikatoren er ligeledes belyst ved det uanmeldte tilsyn den 23. maj Ledelsen oplyser, at man i behandlingsarbejdet er opmærksom på inddragelse af fysisk aktivitet, bla. i form af daglige gåture, mulighed for badmintonspil i hallen sammen med øvrige borgere. Andre borgere benytter et nærliggende motionscenter og nogle cykler. Ledelsen oplever, at medarbejderne er gode til at inddrage motion i dagligdagen. Side 22 af 41

23 Borgerne oplyser, at de oplever, at de ikke får tilstrækkelig vejledning omkring kost og motion. Nogle har dog fået tilbudt at komme med i fitnesscenter. Det oplyses, at der kan være en oplevelse af, at personalet ikke har tilstrækkelig viden vedr. diabetes samt benyttelse af blodfortyndende medicin. Under det uanmeldte tilsyn den 23. maj 2016 oplyser de 3 interviewede borgere, at de ikke deltager i fællesspisning, da de finder det for dyrt. De ansatte oplyser, at det koster ca. 35 kr. at deltage i fællesspisningen. De borgere der ikke ønsker/har råd til at deltage, kan købe et billigere frossent måltid på Hertughaven eller selv forestå indkøb og madlavning i deres lejligheder. De ansatte oplyser, at det ikke er alle borgere i tilbuddet, der får fast føde. Her tænkes på de borgere der er i aktivt alkoholmisbrug. Ovenstående ligger til grund for bedømmelsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsyn Syd konstaterer, at tilbuddet har dokumenteret opmærksomhed omkring forebyggelse af magtanvendelse. Det ønskes, at man er forebyggende ved at være konfliktnedtrappende og have en dialog med borgerne omkring det konfliktfyldte, men samtidig er det også vigtigt, at medarbejderne trækker sig i de situationer, hvor konflikten er optrappende. I tidligere uddannelsesforløb har 75 % af medarbejderne modtaget undervisning vedr. magtanvendelser. Medarbejderne bekræfter dette og oplyser samme tilgange som ledelsen ift. forebyggelse af magtanvendelser. Medarbejderne er bekendte med procedurerne for, hvorledes en magtanvendelse skal indberettes og der oplyses om fast procedure for opfølgning og vidensdeling omkring magtanvendelser. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 5 (i meget høj grad Nedenstående er overført fra tilsynet den 7. december Indikatoren er ligeledes belyst ved det uanmeldte tilsyn den 23. maj Ledelsen oplyste, at der er meget fokus på at arbejde konfliktnedtrappende. Udgangspunktet er, at Side 23 af 41

24 medarbejderne skal trække sig og ikke foretage en magtanvendelse. Der kan være situationer, hvor de er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en magtanvendelse. Disse situationer drøftes med kommunens jurist med henblik på endelse afgørelse heraf. Medarbejderne opdateres aktuelt vedr. magtanvendelsesbekendtgørelse på et kompetencegivende uddannelsesforløb, som alle deltager i. Her er der også drøftelse af temaet magt kontra omsorgssvigt. Ledelsen oplyste, at efterfølgende en magtanvendelse skal der udarbejdes en handleplan. Ledelsen oplyste også, at de vurderer det som en kvalitet, at medarbejderne i konfliktoptrappende situationer også vurderer nødvendigheden af at inddrage ledelsen, med baggrund i, at ledelsen har en anden autoritet. Medarbejderne bekræftede, at de lige er blevet informeret omkring magtanvendelser på et kompetencegivende kursusforløb, de deltager i. Medarbejderne oplyste, at de arbejder med fokus på konfliktnedtrapning med henblik på forebyggelse af magtanvendelser. Medarbejderne oplyste, at ledelsen udgangspunkt er, at magtanvendelser er sidste udgangspunkt og sker der mange vil der være en særlig opmærksomhed heromkring. Der er tidligere sket afskedigelse af medarbejdere som følge af mange magtanvendelser. Medarbejderne oplyste, at der også er mulighed for en borger eller medarbejder at skifte opgave i løbet af en vagt, såfremt man har været i en konflikt med en borger eller omvendt. Borgerne oplyste, at de ikke har oplevet magtanvendelser i tilbuddet. Når der er tale om en vanskelig situation oplever de, at medarbejderne ikke alene går ind til det konfliktfyldte." Ved det uanmeldte tilsyn den 23. maj 2016 oplyser de ansatte, at der ved hvert overlap foretages en risikovurdering af borgerne. Ved tilsynet observeredes en tavle i personalerummet, hvor det fremgik at der denne dag var 2 borgere der var vurderet røde, samt 2 borgere der var vurderet gule. De ansatte oplyser, at der ikke anvendes magt på Hertughaven, hvilket de 3 interviewede borgere Side 24 af 41

25 Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad bekræfter. De ansatte oplyser overfor Socialtilsynet, at de er fuldt ud bekendte med lovgivningen på området. Ovenstående ligger til grund for bedømmelsen. I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at de magtanvendelser der har været på tilbuddet siden sidste tilsyn, ikke giver Socialtilsynet anledning til øget opmærksomhed. Ovenstående ligger til grund for bedømmelsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Overført fra tilsyn den 7. december Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets gennem en bevidst indsats og gennem brug af aftalte pædagogiske metoder, i så høj grad som muligt søger at nedbringe antallet af overgreb. Medarbejderne arbejder aktivt på at hjælpe borgerne med konfliktløsning, samtidig med at de trækker sig i situationer hvor fysiske overgreb er en nærliggende risiko. Dette til trods forekommer der overgreb i form af vold eller trusler rettet mod medarbejderne. Tilsynet vurderer, at dette ikke vil kunne undgås helt set i lyset af målgruppens vanskeligheder. Det vurderes også, at der er udarbejdet procedurebeskrivelser vedr. håndtering af overgrebssituationer, herunder retningslinjer for udfyldelse af registreringsskemaer. Der er mulighed for ekstern krisehjælp i situationer, hvor dette vurderes nødvendigt. Derudover vil der være kontinuerlige debriefingsmøder for medarbejderne. Side 25 af 41

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Nedenstående er overført fra tilsynet den 7. december Indikatoren er ikke belyst ved dette uanmeldte tilsyn den 23. maj I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at leder oplyser, at der har været 40 registreringer af vold og trusler mod medarbejderne i det seneste år. Det er 4-5 borgere som går igen i alle registreringer. Den aftalte retningslinje for medarbejderne er konfliktnedtrappende adfærd gå væk holde sig uden for armslængde. Vold og trusler er en svær problematik, særligt når der er alkohol inde over. I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at der kan være konflikter mellem borgerne, som medarbejderne hjælper med at løse. Der arbejdes med at aflede ved optræk til konflikter at få borgerne til at snakke om noget andet. Borgerne konfronteres med uhensigtsmæssig adfærd, og støjende borgere guides til at forlade fællesrummet. Der arbejdes også med at ignorere uhensigtsmæssig adfærd og bevidst at trække opmærksomheden et andet sted hen. Personalet kan også trække sig lidt i baggrunden det kan indimellem sænke konfliktniveauet. Enkelte borgere har gentagne gange konflikter, som ofte er forbundet med alkoholmisbrug. Medarbejderne lærer dem at snakke sammen og selv nedtrappe /løse konflikter. Konflikter kan også omhandle gæld mellem borgerne. Her hjælper medarbejderne med gode råd. "Vi ville f.eks kunne forsøge at hjælpe dem til at få en aftale om afdrag". Nedenstående er overført fra tilsynet den 7. december Indikatoren er ikke belyst ved dette uanmeldte tilsyn den 23. maj I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at der er udarbejdet voldspolitik for tilbuddet. Tilsynet har modtaget en kopi af denne og kan konstatere at den indeholder instruks i arbejdsmetoder til forebyggelse af vold, mål for voldspolitikken, definition på vold mv. Den indeholder også et afsnit hvor ledelsens og sikkerhedsrepræsentantens ansvar fastlægges, og Side 26 af 41

27 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse beredskabsplan for hvad der skal gøres "når skaden er sket". Endelig indeholder den et eksempel på det skema som anvendes til registrering. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,5 Overført fra tilsyn den 7. december Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet har en meget faglig kompetent ledelse. Dette understøttes af dokumentation for uddannelser samt udtalelse fra medarbejdere om, at der opleves en meget dygtig ledelse. Det vurderes også, at ledelsen har et godt samarbejde indbyrdes og fremstår som et synligt lederteam. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har god mulighed for deltagelse i supervision med henblik på at fastholde den faglige kvalitet ift. borgerne. Derudover er der god mulighed for faglig sparring og vidensdeling i dagligdagen og på personalemøder. Medarbejderne tilbydes desuden debriefing i forhold til belastning i arbejdet. Socialtilsyn Syd vurderer desuden, at borgerne generelt har god mulighed for at komme i kontakt med og modtage hjælp fra kompetente medarbejdere. Endelig vurderes det også, at hverken sygefravær eller personalegennemstrømning er høj. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en Overført fra tilsyn den 7. december Side 27 af 41

28 faglig kompetent ledelse Socialtilsyn Syd vurderer, at både Centerleder og Afdelingsleder har uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig baggrund, der er relevant for deres aktuelle ledelsesopgave. Det fremsendte datamateriale vedr. ledelsens uddannelsesmæssige baggrund samt erhvervserfaring understøtter oplysningerne fra interviewet. Det vurderes desuden, at medarbejderne tilbydes faglig sparring - kaldet supervision - på en måde som bidrager til at opkvalificere arbejdet med borgerne. Medarbejderne har også adgang til supervision - kaldet debriefing - som har til formål at forebygge belastningssymptomer hos medarbejderne. Det er frivilligt om medarbejderne vil deltage i debriefing. Der er god overensstemmelse mellem medarbejdernes og ledelsens beskrivelse af den sparring og supervision der tilbydes. Det vurderes også, at ledelsen har mulighed for sparring og supervision i deres ledelsesnetværk. Side 28 af 41

29 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad Nedenstående er overført fra tilsynet den 7. december Indikatoren er ikke belyst ved dette uanmeldte tilsyn den 23. maj Centerleder er uddannet ergoterapeut. Han har efteruddannelse i form af MERK og Kognitiv grunduddannelse. Derudover har han påbegyndt diplomuddannelsen i ledelse samt et kompetencegivende udviklingsforløb på diplom niveau for medarbejdere i Socialpsykiatrien i Sønderborg kommune. Lederens erhvervserfaring består af projektergoterapeut ved Augustenborg sygehus, afdelingsterapeut, ergoterapeut, socialfaglig rådgiver ansat i Myndigheden, forstander, områdeleder og senest centerleder. Der er modtaget cv vedr. afdelingslederen i afdelingen. Heraf fremgår det, at pågældende er uddannet sygeplejerske og har efterfølgende suppleret med merkonomuddannelse, systemisk familieterapi, kollegial supervisionsuddannelse, rehabiliteringsuddannelse og er aktuelt i gang med diplom uddannelse i ledelse. Afdelingslederen har erhvervserfaring fra psykiatrisk sygehus, herunder også erfaring med ledelse. Ved interview med ledelsen oplyses det, at de supplerer hinanden godt i ledelsesopgaven. Lederen varetager personaleledelsen og afdelingsleder er faglig leder. Lederen afholder bla. alle MUS samtaler med medarbejderne samt sikrer opfølgning ift. sygefravær. Der er et tæt samarbejde. De orienterer hinanden løbende og vikarierer for hinanden i ferieperioder. Medarbejderne oplyste, at de oplever en god og kompetent ledelse, der er gode til at supplere hinanden. De oplever en anerkendende ledelse som formår at handle på problemstillinger. Centerlederen er ikke autoritær og ikke konfliktsky. Medarbejderne er meget tilfredse med deres ledelse og de oplever, at centerleder og afdelingsleder er et godt "makkerpar". Medarbejderne oplever at få den nødvendige information fra ledelsen. Side 29 af 41

30 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 5 (i meget høj grad Nedenstående er overført fra tilsynet den 7. december Indikatoren er ligeledes belyst ved dette uanmeldte tilsyn den 23. maj Det oplystes ved interview, at lederen og afdelingsleder i tilbuddet deltager i ledelsesnetværket i Sønderborg kommune. Derudover deltager lederen i områdeledermøde en gang månedligt og der afholdes opfølgningsmøder med psykiatri og handicapchef. Det oplyses, at der vil være mulighed for ledelsessupervision ved behov. Oplever lederen større problemstillinger drøfter han disse med sine kollegaer ved områdeledermøderne. Almene problemstillinger er der mulighed for sparring med afdelingslederen heromkring. I bedømmelsen er der også lagt vægt på følgende oplysninger: Medarbejderne oplyser, at de har supervision med ekstern psykolog. Supervisionen er en faglig sparring hvor der drøftes hvordan en konkret borger bedst kan hjælpes. Borgeren deltager i den sidste halvdel af supervisionen. Dette gøres med udgangspunkt i de rehabilitereende tænkning. Derudover tilbydes medarbejderne debriefing, som de oplyser at de selv kan vælge om de vil deltage i. Debriefing foregår i mindre grupper og formålet er "at blive tømt for det man er fyldt op af". Der er faste aftaler om hvornår det foregår, og medarbejderne kan bruge det hvis de har behov for det. Herudover oplyser medarbejderne, at så mange medarbejdere som muligt deltager i personalemøder. Driften passes af en mindre gruppe medarbejdere under møderne. Ved dette uanmeldte tilsyn den 23. maj 2016, oplyser de ansatte, at de fortsat modtager ekstern sags supervision. De ansatte fortæller, at supervisionen, udover borger inddragelsen ligeledes kan rette sig imod inddragelsen/samarbejdet med de pårørende. De ansatte oplever, at supervisionen er fagligt givende og at de som fagpersoner får et positivt løft. Ovenstående ligger til grund for bedømmelsen. Side 30 af 41

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Hertughaven Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Hertughaven Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Hertughaven 31-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Hertughaven Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Hertughaven Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Hertughaven 05-07-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Dato 18-09-13. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 12-09-13. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 18-09-13. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 12-09-13. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 pladser for børn og unge i alderen 4 til 18 år. Journalnummer Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere