Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret"

Transkript

1 Borger (A) Sagsnr Doknr Dato Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved af 9. januar 2014 har du rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2014 om Region Sjællands afslag på aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Statsforvaltningen har til brug for ministeriets behandling udleveret en kopi af sagens akter til ministeriet samt afgivet en udtalelse om sagen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved brev af 6. maj 2014 meddelt dig, at ministeriet har taget sagen op til behandling, jf. 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014). Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet sin behandling af sagen. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret arbejdsfortjeneste efter en konkret vurdering kunne undtages fra aktindsigt i medfør af den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1, hvis de oplysninger om lønmæssige forhold, som måtte kunne udledes af oplysningerne om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, efter den dagældende offentlighedslovs regler kunne undtages fra aktindsigt. Det er endvidere Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Region Sjælland i forbindelse med sin afgørelse om aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ikke har foretaget den konkrete vurdering, som var forudsat i lovgivningen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke herved taget stilling til, om der herefter måtte være dokumenter eller oplysninger i sagen, som Region Sjælland efter offentlighedsloven er forpligtet til at meddele aktindsigt i. Ministeriet bemærker i den sammenhæng, at en nærmere stillingstagen hertil vil skulle foretages af Statsforvaltningen som tilsynsmyndighed i første instans og ske på baggrund af en fuldstændig prøvelse af sagens retlige og faktiske forhold efter indhentelse af de dokumenter og oplysninger, der er meddelt afslag på aktindsigt i. Økonomi- og Indenrigsministeriet skal i sammenhæng hermed bemærke, at Region Sjællands vurdering af anmodningen i forbindelse med en genoptagelse af sagen vil skulle foretages efter reglerne i den nugældende offentlighedslov, jf. den nugældende offentlighedslovs 42, stk. 2.

2 Økonomi- og Indenrigsministeriet har dags dato anmodet Region Sjælland om at orientere Statsforvaltningen om, hvad regionen agter at foretage i anledning af ministeriets udtalelse. Ved kopi af dette brev har Økonomi- og Indenrigsministeriet dags dato meddelt Statsforvaltningen sin retsopfattelse. Kopi af dette brev er endvidere sendt til Folketingets Ombudsmand. Nedenfor følger en beskrivelse af sagen og en nærmere begrundelse for Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse. Sagens baggrund Ved af 20. august 2013 anmodede du Region Sjælland om aktindsigt på følgende vis: Jeg skal derfor med henvisning til lov om offentlighed i forvaltningen anmode om aktindsigt i de valg herom, der herefter er foretaget siden Jeg skal endvidere for de pågældende medlemmer bede om indsigt i de udbetalinger, der herefter er foretaget til de pågældende medlemmer. Region Sjælland besvarede ved af 28. august 2013 anmodningen om aktindsigt. Regionen Sjælland oplyste i den forbindelse, hvilke regionsrådsmedlemmer der siden 1. januar 2010 har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod en reduktion af det faste vederlag. Region Sjælland afslog derimod den del af anmodningen, der omhandlede udbetalinger foretaget til de pågældende regionsrådsmedlemmer med følgende begrundelse: Regionsrådets medlemmer er valgt iht. lov om kommunale og regionale valg til at varetage det pågældende hverv. Hvervet varetages således ikke som led i et ansættelsesforhold mellem regionen og den pågældende. Oplysninger om medlemmernes tabte arbejdsfortjeneste er derfor ikke omfattet af offentlighedslovens 2, stk. 3. Det er regionens vurdering, at de udbetalinger af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, som regionen har foretaget til de enkelte regionsrådsmedlemmer, er oplysninger om medlemmets private økonomiske, forhold, idet der herved røbes oplysninger om medlemmets indkomstforhold i dennes private erhverv. Som støtte herfor henvises til Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, hvoraf det af kommentaren fremgår, at Oplysninger om, hvad et kommunalbestyrelsesmedlem modtager i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, er som følge af sammenhængen mellem erstatningsbeløbet og den pågældendes personlige indkomst undtaget fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, om undtagelse af oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold. Under henvisning til offentlighedslovens 12, stk. 1. nr. 1, kan vi derfor ikke imødekomme din anmodning om aktindsigt heri. Region Sjælland sendte efter anmodning fra dig din anmodning om aktindsigt samt regionens svar herpå til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen har ved brev af 9. januar 2014 udtalt: Følgende fremgår af offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1: Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. 2

3 Følgende fremgår af kommunestyrelseslovens 16: 16. Der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer Stk. 5. Et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Oplysninger om, hvad et kommunalbestyrelsesmedlem modtager i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, er som følge af sammenhængen mellem erstatningsbeløbet og den pågældendes personlige indkomst undtaget fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, om undtagelse af oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold, jf. Lov om kommunernes styrelse med kommentarer af Hans B. Thomsen, m.fl. 2. udgave, side 164. Da oplysninger om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmer er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, har Region Sjælland ikke handlet ulovligt ved at give dig afslag på aktindsigt i oplysninger om kommunens udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til regionsmedlemmer i Region Sjælland. Statsforvaltningen foretager sig derfor ikke yderligere i anledning af din henvendelse. Du har ved af 9. januar 2014 anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om at indlede en tilsynssag på baggrund af Statsforvaltningens udtalelse af samme dato: Jeg fremsender i den anledning til dig den mail som jeg netop har modtaget fra tilsynet statsforvaltningen af Det drejer sig om region Sjælland. Mailen er underskrevet af [navn på sagsbehandler i Statsforvaltningen udeladt], som jeg netop har henvendt mig til telefonisk. Samtalen drejede sig om følgende punkter: Jeg tilkendegav, at offentlighedskommissionen i sin betænkning af 2009 meget grundigt understregede, at undtagelsesreglen i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1 skulle anvendes meget restriktivt, og at dette måtte indebære, at statsforvaltningen grundigt skulle have vurderet offentlighedskommissionens betragtninger. Det havde [navn på sagsbehandler i Statsforvaltningen udeladt] imidlertid slet ikke gjort, men blot henholdt sig til, at den allersidste version af den kommenterede styrelseslov indeholdt en bemærkning om, "retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om enkeltpersoners private herunder økonomiske forhold". Formålet med denne bestemmelse er naturligvis at beskytte borgere, som i mange sagssammenhænge er nødt til at fremkomme med oplysninger af privat karakter, som de har et selvfølgeligt krav på at kommunen beskytter. Jeg anerkender, at en eller anden mig ukendt jurist har indskrevet dette i den sidste version af den kommenterede styrelseslov. Men det er jo blot et fortolkningsbidrag, og efter min opfattelse en klar overtrædelse af offentlighedsloven, og også klart i modstrid med offentlighedskommissionens bemærkninger. Jeg føler mig også overbevist om, at havde offentlighedskommissionen i sit arbejde bearbejdet breve af [navn på sagsbehandler i Statsforvaltningen udeladt] kaliber, havde kommissionen klart taget afstand fra dem. Jeg understregede på baggrund af kommissionens klare tilkendegivelser, at statsforvaltningen i sin afgørelse klart burde have forholdt sig til kommissionens meget tydelige tilkendegivelse af, af offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1 skulle anvendes meget restriktivt. Det er derfor min klare opfattelse, at [navn på sagsbehandler i Statsforvaltningen udeladt] henvisning til denne bestemmelse i offentlighedsloven overtræder lovens intention og indhold. Jeg har gentagne gange overfor statsforvaltningen bedt om en begrundelse i forvaltningslovens 24 hvorfor to månedlige betalinger til et kommunalbestyrelsesmedlem efter statsforvaltningens opfattelse juridisk bliver opfattet helt forskelligt. 3

4 a. Kommunalbestyrelsesmedlem Hansen modtager i reduceret vederlag og vederlag for medlemsskab i to stående udvalg i november måned kr. b. Herudover modtager kommunalbestyrelsesmedlem Hansen i november måned kr. i tabt arbejdsfortjeneste. Jeg spurgte og gentog overfor [navn på sagsbehandler i Statsforvaltningen udeladt], hvordan det kunne være at de kr. ikke var omfattet af 12, stk. 1, nr. 1, men tværtimod blev udbasuneret fuldt offentligt for enhver der ville interessere sig for det, mens de kr. derimod var hemmeligt stemplede og beskyttet af 12, stk. 1, nr. 1. Jeg skal bede dig om, at sørge for, at statsforvaltningen respekterer lov om offentlighed i forvaltningen i den aktuelle sag. Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved brev af 20. februar 2014 anmodet Statsforvaltningen om en kopi af sagens akter samt en udtalelse til brug for ministeriets overvejelser om at indlede en tilsynssag. Statsforvaltningen har ved brev af 25. februar 2014 fremsendt sagens akter til ministeriet og i den sammenhæng udtalt: Statsforvaltningen skal udtale følgende: Offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, har følgende ordlyd: Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Følgende fremgår af Betænkning nr om offentlighedsloven side 650: Efter 12, stk. 1, nr. 1, kan oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold også undtages fra aktindsigt. Bestemmelsens formulering private, herunder økonomiske forhold indebærer, at der skal være tale om oplysninger, som vedrører den pågældendes privatøkonomi, hvis der skal ske undtagelse af oplysninger med den begrundelse, at der er tale om enkeltpersoners økonomiske forhold. Oplysningen om, at en person har modtaget en ydelse af en bestemt størrelse fra det offentlige, vil således kun kunne undtages fra aktindsigt i medfør af bestemmelsen, hvis oplysningen i øvrigt afslører noget om den pågældendes privatøkonomi som sådan. Det vil eksempelvis kunne være tilfældet for så vidt angår oplysninger om, at en person modtager boligsikring af en bestemt størrelse eller får en indtægtsafhængig pension mv., idet man på baggrund af oplysning om den pågældendes ydelse, vil kunne slutte sig til oplysninger om modtagerens privatøkonomi. Følgende fremgår af kommunestyrelseslovens 16, stk. 1 og stk. 5, som ifølge regionslovens 11, stk. 1, også gælder for medlemmer af regionsrådene: 16. Der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer Stk. 5. Et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag Bestemmelsen forudsætter således, at det pågældende regionsmedlem kan dokumentere, at han ved deltagelse i de bestemmelsen omfattede møder mv. har lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et bestemt erhverv. 4

5 Regionsmedlemmers modtagelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste vil afspejle regionsmedlemmets indtægter fra det pågældende erhverv og således efter Statsforvaltningens opfattelse afsløre oplysninger om regionsmedlemmets private økonomiske forhold, jf. lov om kommunernes styrelse med kommentarer af Hans B. Thomsen m.fl., 2010, side 164. Statsforvaltningen fastholder således udtalelsen af 9. januar 2014, hvorefter Statsforvaltningen efter kommunestyrelseslovens 48 a ikke fandt grundlag for at tage Region Sjællands afslag på aktindsigt til [A] i udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til regionsmedlemmer op til behandling. Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyste ved brev af 6. maj 2014 til dig, at ministeriet havde besluttet at tage sagen op til behandling, jf. 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse 1. Tilsynsmyndighedernes kompetence Tilsynet med regionerne varetages af Statsforvaltningen, jf. 30 i regionsloven (lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2014). Statsforvaltningen fører tilsyn med regionerne efter reglerne i kapitel 6 i lov om kommunernes styrelse, jf. regionslovens 31. Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at regionerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om regionernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige eller til spørgsmål om skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling i den pågældende sag, jf. 48, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. Økonomi- og Indenrigsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans over for Statsforvaltningen, men ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af regionale dispositioner eller undladelser, som Statsforvaltningen har udtalt sig om, op til behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter. Der henvises til 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. regionslovens Retsgrundlaget 2.1. Den dagældende offentlighedslov Den dagældende offentlighedslovs 2 2 i den dagældende offentlighedslov (lov nr. 572 af 19. december 1985 med senere ændringer), der gjaldt på tidspunktet for Region Sjællands behandling af din aktindsigtsanmodning af 20. august 2013, havde følgende ordlyd: 2. Stk. 2. Bortset fra bestemmelsen i 6 gælder loven endvidere ikke for sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Det samme gælder for andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. dog stk. 3 og 4, stk. 2. Stk. 3. I sager som nævnt i stk. 2, 2. pkt., gælder loven for oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. For så vidt 5

6 angår ansatte i chefstillinger, gælder loven endvidere for oplysninger om disciplinære reaktioner af advarsel eller derover. Det gælder dog kun for et tidsrum af to år efter, at den endelige afgørelse herom er truffet. Stk. 4. 2, stk. 2-4, fik sin dagældende ordlyd ved ændring af offentlighedsloven ved lov nr. 276 af 13. maj I bemærkningerne til lovforslaget er følgende bl.a. anført om de oplysninger, der efter bestemmelsen var omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt (Folketingstidende , 2. samling, tillæg A, bind II, side 892 h.sp.): Ved vurderingen af, hvilke oplysninger i personalesager der herefter bør være omfattet af loven, har arbejdsgruppens principielle udgangspunkt været, at der skal være tale om oplysninger, som på den ene side kan siges at være af reel interesse for offentligheden, og som på den anden side kan offentliggøres uden væsentlige skadevirkninger for de ansatte eller for den pågældende ansættelsesmyndighed. Dette udgangspunkt har ført arbejdsgruppen til, at offentlighedsloven bør omfatte oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. Arbejdsgruppen har ment at kunne lægge til grund, at denne opregning i det væsentligste dækker de oplysninger, som offentligheden, herunder medierne, kan have en reel interesse i. Endvidere er følgende anført om karakteren af de oplysninger, der var omfattet af bestemmelsen (Folketingstidende , 2. samling, tillæg A, bind II, side 895 f.): Omfattet af loven er efter bestemmelsen for det første en række mere standardmæssige oplysninger. Det drejer sig om oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. ( ) Endvidere er oplysninger om lønmæssige forhold omfattet af loven. Det gælder ikke kun oplysninger om grundløn m.v., men også oplysninger om f.eks. merarbejdsvederlag, kvalifikations- og funktionsløn, særlige tillæg, fratrædelsesgodtgørelse og pension m.v. I Offentlighedsloven med kommentarer, John Vogter, 3. udgave, 1998, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 96, er følgende anført om bestemmelsens anvendelsesområde: Personer, der virker i offentlig tjeneste, uden at dette beror på ansættelse, kan ligeledes ikke antages at være omfattet af undtagelsen i 2, stk. 2, 2. pkt. Det gælder f.eks. ministre, borgmestre, udvalgsformænd og andre, hvis virke hviler på offentlige valg m.v., samt alle, hvis virke beror på borgerligt ombud. Oplysninger om forudsætninger og vilkår for disse personers virke, udøvelsen af deres hverv og klagesager vedrørende deres adfærd eller udøvelsen af hvervet er undergivet aktindsigt efter lovens almindelige regler, herunder undtagelsesbestemmelserne i 12 og Den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1 Den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1, havde følgende indhold: 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, 2) 6

7 Bestemmelsen er nærmere beskrevet i betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, side 643 ff. under betænkningens beskrivelse af, hvad der på daværende tidspunkt var gældende ret: 2. Undtagelse af oplysninger om enkeltpersoners private forhold 2.1. Baggrund og formål Det er i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, fastsat, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Denne bestemmelse er med en enkelt, sproglig ændring en videreførelse af 1970-lovens 2, stk. 1, nr. 1, der undtog oplysninger om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold. Offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1 s undtagelse af oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, har til hensigt at beskytte privatlivets fred. Dette er ikke direkte fremhævet i bestemmelsens forarbejder, men Offentlighedskommissionen fremhævede i betænkning nr. 325/1963, side 48, mere generelt, at man ved indførelse af en offentlighedsordning naturligvis vil gøre undtagelser [fra offentlighedsordningen], der går ud på at sikre privatpersoner mod uhjemlet indblanding i deres privatliv Almindelige bemærkninger Ved vurderingen af, om en oplysning kan undtages efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, er det afgørende, om oplysningen efter sin karakter generelt vedrører oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Det er således ikke en forudsætning for at undtage oplysninger efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, at hemmeligholdelse i det konkrete tilfælde er af betydning for den person, oplysningerne vedrører. Det følger af det anførte, at der ikke skal foretages en konkret interesseafvejning i det enkelte tilfælde for at afgøre, om en oplysning kan undtages med hjemmel i 12, stk. 1, nr. 1. Lovgivningsmagten har så at sige foretaget afvejningen og generelt afgrænset de undtagne oplysninger til at angå private forhold. Heri ligger på den ene side, at et samtykke til aktindsigt fra den, oplysningerne angår, formelt set ikke indebærer en pligt for myndigheden til at meddele aktindsigt. De pågældende oplysninger kan således fortsat undtages fra aktindsigt efter 12, stk. 1, nr. 1. Samtykket vil dog betragtes som et afkald på den beskyttelse af vedkommende, der ligger i bestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 1, og der bør i et sådant tilfælde i almindelighed meddeles aktindsigt i oplysningen efter meroffentlighedsprincippet. Det er i øvrigt uden betydning for afgørelsen af spørgsmålet om aktindsigt, hvilken begrundelse den aktindsigtssøgende har givet i forbindelse med indgivelsen af en begæring om aktindsigt eller i øvrigt, hvilken interesse den pågældende har i sagen Hvilke oplysninger om enkeltpersoner kan undtages fra aktindsigt Ved vurderingen af, hvilke oplysninger der vedrører private forhold, er det afgørende navnlig, om oplysningerne er af en sådan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab, jf. Folketingstidende 7

8 , tillæg A, sp Der er således tale om en retlig standard, der med tiden kan forrykke, hvilke oplysninger der kan undtages efter den nævnte bestemmelse. Det anførte indebærer i øvrigt, at oplysninger, der er offentligt tilgængelige, f.eks. i offentlige registre, håndbøger mv., ikke vil kunne undtages fra aktindsigt. De er allerede kommet til offentlighedens kundskab. Det gælder eksempelvis adresseoplysninger i folkeregisteret, medmindre der er tale om beskyttede adresser. Det er antaget, at bestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 1, bør undergives en relativt snæver fortolkning, jf. pkt. 42 i Justitsministeriets vejledning om offentlighedsloven fra Udgangspunktet for afgrænsningen af, hvilke oplysninger der kan anses for omfattet af bestemmelsen, må således navnlig søges i vurdering af, hvorvidt oplysningerne for en generel betragtning kan betegnes som følsomme, jf. Folketingstidende , tillæg A, sp Oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold Efter 12, stk. 1, nr. 1, kan oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold også undtages fra aktindsigt. Bestemmelsens formulering private, herunder økonomiske, forhold indebærer, at der skal være tale om oplysninger, som vedrører den pågældendes privatøkonomi, hvis der skal ske undtagelse af oplysninger med den begrundelse, at der er tale om enkeltpersoners økonomiske forhold. Oplysningen om, at en person har modtaget en ydelse af en bestemt størrelse fra det offentlige, vil således kun kunne undtages fra aktindsigt i medfør af bestemmelsen, hvis oplysningen i øvrigt afslører noget om den pågældendes privatøkonomi som sådan. Det vil eksempelvis kunne være tilfældet for så vidt angår oplysninger om, at en person modtager boligsikring af en bestemt størrelse eller får en indtægtsafhængig pension mv., idet man på baggrund af oplysning om den pågældende ydelse, vil kunne slutte sig til oplysninger om modtagerens privatøkonomi. Endvidere er der i betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, side 1004, anført: Ved vurderingen af, hvilke oplysninger der kan anses for at vedrøre»private forhold«, må der som efter den gældende lov tages udgangspunkt i, om oplysningerne er af en sådan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Det er således ikke enhver konkret oplysning om enkeltpersoners forhold, der kan tilbageholdes med hjemmel i bestemmelsen. I Offentlighedsloven med kommentarer, John Vogter, 3. udgave, 1998, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 221, er følgende anført om fortolkning af 12, stk. 1, nr. 1: Oplysninger om, hvad offentligt ansatte får udbetalt i merarbejdsvederlag (se nu også 2, stk. 2, stk. 2, 2. pkt., jf. 2, stk. 3), eller hvad medlemmer af en kommunalbestyrelse får for varetagelse af hverv, der udføres efter valg eller indstilling fra kommunalbestyrelsen, vil ikke kunne undtages fra aktindsigt efter denne bestemmelse. I Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Hans B. Thomsen m.fl., 2. udgave, 2010, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 164, er følgende anført om anvendelsen af offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, i forhold til oplysninger om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste: Oplysninger om, hvad et kommunalbestyrelsesmedlem modtager i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, er som følge af sammenhængen mellem erstatningsbeløbet og den pågældendes personlige indkomst undtaget fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, om undtagelse af oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold. 8

9 I Justitsministeriets vejledning nr af 3. november 1986 om lov om offentlighed i forvaltningen, pkt. 42, er følgende anført: 42. Efter 12, stk. 1, nr. 1, omfatter retten til aktindsigt således ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Det er ikke enhver konkret oplysning om enkeltpersoners forhold, der kan tilbageholdes med hjemmel i bestemmelsen. Undtagelsesbestemmelsen omfatter kun oplysninger, som efter en generel vurdering må siges at angå»privatlivets fred«, d.v.s. oplysninger som med rimelig grund kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen bør undergives en relativt snæver fortolkning. Oplysninger af særlig følsom karakter, som f.eks. oplysninger af den karakter, der er nævnt i forvaltningslovens 28, stk. 1, vil dog utvivlsomt være omfattet af undtagelsesadgangen. Om samspillet mellem den dagældende offentlighedslovs 2, stk. 3, og 12, stk. 1, nr. 1, er følgende anført i Forvaltningsret, Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave, 2002, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 424: Sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste blev i 1998 generelt undtaget fra aktindsigt efter offentlighedsloven, jf. 2, stk. 2, 2. pkt. (jf. side 400) Oplysninger om ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser er forsat undergivet aktindsigt, dog med forbehold af at de ikke kan undtages efter de øvrige undtagelsesbestemmelser. 12, stk. 1, nr. 1, har således fortsat en vis betydning for så vidt angår oplysninger i personalesager. Dertil kommer at de pågældende oplysninger også kan indgå i generelle personalesager eller andre sagstyper end personalesager. Hvis det er tilfældet, skal oplysningerne udleveres medmindre de kan undtages i henhold til offentlighedslovens 12 eller 13. Hvad en offentligt ansat tjener eller modtager til dækning af tjenesterejser, kan ikke betragtes som oplysninger om private forhold; derimod må oplysninger om hvorledes de udbetalte beløb er benyttet af den pågældende i tiden uden for tjenesten, som udgangspunkt være undtaget fra aktindsigt. Lønsedler er kun delvis omfattet af aktindsigt; oplysninger om skattefradrag og løntræk kan undtages i henhold til 12, stk. 1, nr Den nugældende offentlighedslov Den nugældende offentlighedslovs 21 Den 1. januar 2014 trådte den nugældende offentlighedslov (lov nr. 606 af 12. juni 2013) i kraft. 2 i den dagældende offentlighedslov (lov nr. 572 af 19. december 1985 med senere ændringer) er med enkelte ændringer videreført i den nugældende offentlighedslov. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 21. Retten til aktindsigt omfatter ikke sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter bortset fra bestemmelsen i 8 heller ikke andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. I sager som nævnt i stk. 2 skal der i overensstemmelse med lovens almindelige regler meddeles indsigt i oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. For så vidt angår ansatte i chefstillinger, gælder lovens almindelige regler endvidere for oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover. Det gælder dog kun for et tidsrum af 2 år efter, at den endelige afgørelse er truffet. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Følgende er anført under de specielle bemærkninger til 21 (Folketingstidende (elektronisk udgave), lovforslag nr. 144 som fremsat 7. februar 2013 under folketingssamling , side 85 f.): 9

10 Bestemmelsen i stk. 1 undtager sager om ansættelse og forfremmelse i det offentliges tjeneste fra retten til aktindsigt, mens andre sager vedrørende enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentlige (suspension, afskedigelse m.v.), som udgangspunkt er undtaget fra aktindsigt i medfør af stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 svarer indholdsmæssigt til den gældende lovs 2, stk. 2, 1. pkt., mens bestemmelserne i stk. 2, 3 og 5 indholdsmæssigt svarer til den gældende lovs 2, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3 og 4. Der henvises herom til henholdsvis pkt , jf. pkt , og pkt , jf. pkt , i lovforslagets almindelige bemærkninger. Retsvirkningen af, at en sag er omfattet af bestemmelsen i stk. 1, er, at samtlige sagens dokumenter og oplysninger er undtaget fra aktindsigt efter loven. Bestemmelsen i stk. 2 indeholder en delvis undtagelse af sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste (konkrete personalesager) og svarer som nævnt indholdsmæssigt til gældende lovs 2, stk. 2, 2. pkt., samt stk. 3 og 4. Bestemmelsen er begrundet i dels hensynet til at sikre ansatte mod den usikkerhed og utryghed, der kan følge af, at en borger begærer aktindsigt i ansattes personaleoplysninger, dels hensynet til, at offentlighed i personalesager vil kunne bevirke, at det offentlige som følge af den nævnte usikkerhed og utryghed ikke kan tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere. Bestemmelsen vil typisk finde anvendelse på»almindelige personalesager«, dvs. de sager, der normalt oprettes ved en medarbejders tiltræden, og hvor der løbende lægges oplysninger om medarbejderens personaleforhold, herunder f.eks. oplysninger om grundløn, ferieoversigter, personalebedømmelser m.v. Herudover omfatter bestemmelsen bl.a. sager vedrørende suspension og afskedigelse samt klagesager vedrørende den ansattes adfærd. Bestemmelsen vil også finde anvendelse i forhold til personalesager hos andre end vedkommende ansættelsesmyndighed. Det gælder f.eks. det tilfælde, hvor der hos en anden myndighed end ansættelsesmyndigheden er oprettet en sag vedrørende afskedigelse af den pågældende medarbejder. Uden for bestemmelsen falder såkaldte generelle personalesager samt sager om ansættelse og forfremmelse. De sidstnævnte sagstyper er omfattet af bestemmelsen i stk. 1. I de tilfælde, hvor dokumenter fra konkrete personalesager (tillige) indgår i generelle personalesager eller i andre sager, vil der normalt på baggrund af de hensyn, der ligger bag bestemmelsen i stk. 2 kunne gives afslag på aktindsigt i de nævnte dokumenter fra den konkrete sag efter 33, nr. 5. Hvis en sag omfattes af bestemmelsen i stk. 2, indebærer det, at samtlige dokumenter og oplysninger i sagen uanset det nærmere indhold som udgangspunkt er undtaget fra aktindsigt. Det nævnte udgangspunkt er dog for det første modificeret ved, at det i stk. 3, 1, pkt., er bestemt, at visse»standardprægede«oplysninger såsom den ansattes navn, stilling, uddannelse og arbejdsopgaver er omfattet af loven. For det andet er det nævnte udgangspunkt modificeret ved, at det i stk. 3, 2. pkt., er bestemt, at oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover, for så vidt angår ansatte i chefstillinger, er omfattet af loven. Det gælder dog kun for et tidsrum af to år efter, at den endelige afgørelse herom er truffet. Det forhold, at de oplysningstyper, der er nævnt i stk. 3, er omfattet af loven, betyder på den ene side, at de ikke kan undtages fra aktindsigt efter undtagelsesbestemmelsen i stk. 2, og på den anden side, at spørgsmålet om aktindsigt i oplysningerne skal afgøres efter lovens almindelige regler. Oplysningerne vil derfor principielt set kunne undtages fra aktindsigt efter f.eks. lovforslagets 30, stk. 1, nr. 1, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. 10

11 Der kan vedrørende den nærmere rækkevidde af bestemmelserne i stk. 2-3 henvises til beskrivelsen af gældende ret i betænkningens kapitel 15, pkt. 6 (side 466 ff.) Den nugældende offentlighedslovs 30, nr i den dagældende offentlighedslov (lov nr. 572 af 19. december 1985 med senere ændringer), er uændret videreført i den nugældende offentlighedslovs 30. Offentlighedslovens 30 har følgende ordlyd: 30. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og 2) I lovforslaget til den nugældende offentlighedslov er følgende anført under de specielle bemærkninger til 30 (Folketingstidende (elektronisk udgave), lovforslag nr. 144 som fremsat 7. februar 2013 under folketingssamling , side 102 f.): Bestemmelsen, der er enslydende med den gældende lovs 12, stk. 1, undtager oplysninger om privatlivets forhold og erhvervsmæssige forhold fra retten til aktindsigt. Bestemmelsen er begrundet i hensynet til privatlivets fred og private erhvervsinteresser m.v. Der henvises om denne bestemmelse generelt til pkt , jf. pkt og pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Efter nr. 1 omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Ved vurderingen af, hvilke oplysninger der kan anses for at vedrøre»private forhold«, må der som efter den gældende lov tages udgangspunkt i, om oplysningerne er af en sådan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Det er således ikke enhver konkret oplysning om enkeltpersoners forhold, der kan tilbageholdes med hjemmel i bestemmelsen. Ved vurderingen af, om en oplysning kan undtages fra aktindsigt efter nr. 1, er det dermed afgørende, om oplysningen ud fra en generel betragtning efter sin karakter vedrører oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Det er derimod ikke en betingelse for at undtage oplysninger, at hemmeligholdelse i det konkrete tilfælde er af betydning for den person, oplysningerne angår. I Offentlighedsloven med kommentarer, Mohammad Ahsan, 1. udgave, 2014, Juristog Økonomforbundets Forlag, side 518, er bl.a. følgende anført om fortolkning af 30, nr. 1: Herudover vil oplysninger om privatpersoners indtægts- og formueforhold, herunder oplysninger om privatansattes lønmæssige forhold, der er i en myndigheds besiddelse, også kunne undtages efter 30, nr. 1, da oplysningerne har en sådan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Det samme gælder de (særlige) tilfælde, hvor en myndighed måtte være i besiddelse af en offentligt ansats lønmæssige forhold, der relaterer sig til den pågældendes private bibeskæftigelse (f.eks. undervisningsvirksomhed), jf. også pkt i kommentaren til 21, stk. 3. I sådanne tilfælde er det således ikke et krav, at de lønmæssige oplysninger afslører noget om den pågældendes privatøkonomi som sådan, da oplysningerne i sig selv vedrører enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Derimod vil oplysninger om offentligt ansattes lønmæssige forhold ikke være omfattet af 30, nr. 1, men vil være undergivet aktindsigt efter 21, stk Den nugældende offentlighedslovs 42, stk

12 Det følger af offentlighedslovens overgangsbestemmelser, at anmodninger om aktindsigt, som er indgivet før lovens ikrafttræden den 1. januar 2014 skal afgøres efter den nugældende offentlighedslov, jf. lovens 42, stk. 2. Følgende er anført under de specielle bemærkninger til 42, stk. 2 (Folketingstidende (elektronisk udgave), lovforslag nr. 144 som fremsat 7. februar 2013 under folketingssamling , side 113 v.sp.): Det foreslås endvidere i stk. 2, at begæringer om aktindsigt, som er indgivet før tidspunktet for lovens ikrafttræden, afgøres efter denne lov. Dette indebærer bl.a., at sager, dokumenter og oplysninger alene kan undtages fra aktindsigt, hvis dette følger af lovforslagets eller 35. Såfremt en afgørelse om aktindsigt er truffet inden lovens ikrafttræden, men først påklages efter lovens ikrafttræden, skal klagen afgøres efter de (på det tidspunkt) tidligere gældende regler. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en klage indgives inden lovens ikrafttræden, men endnu ikke er færdigbehandlet ved lovens ikrafttræden. Klageren vil i det omhandlede tilfælde ved at fremsætte en ny anmodning efter lovens ikrafttræden kunne få sin ret til aktindsigt bedømt efter de nye regler Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Reglerne om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste følger af 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, der har følgende ordlyd: Stk. 5. Et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag. Valget foretages med virkning for et regnskabsår ad gangen. Erstatning ydes for deltagelse i de i stk. 1, litra a-e, nævnte møder m.v. Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde erstatning til et medlem for udførelse af de i stk. 1, litra f, nævnte aktiviteter. Erstatningen kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som af økonomi- og indenrigsministeren er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. 16 a, stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af erstatningen, herunder om reduktion af det faste vederlag. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for regionsrådsmedlemmer, jf. regionslovens 11, stk. 1. Økonomi- og indenrigsministeren har med hjemmel i 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse fastsat nærmere regler om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i 5 i bekendtgørelse nr. 794 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv: 5. Et medlem af regionsrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse. For et medlems deltagelse i regionsrådets konstituerende møde og til en stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder i regionsrådet, jf. 7, stk. 1, 3. pkt., ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i 16 a, stk. 3 og 4, i lov om kommunernes styrelse. Til den, der uden at være medlem af regionsrådet deltager i de møder m.v., der er nævnt i regionslovens 11, stk. 1, jf. 16, stk. 1, litra a-f, i lov om kommunernes styrelse, kan regionsrådet beslutte at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i 16 a, stk. 3 og 4, i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2. Erstatningen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætsatsen i 4, stk. 2, 1. pkt. Regionsrådet afgør, om erstatningskravet kan anses for dokumenteret. Bestemmelsen er i uændret form videreført fra bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv, der gjaldt på tidspunktet for Regions Sjællands behandling af anmodningen om aktindsigt. Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at det pågældende regionsrådsmedlem har dokumenteret et økonomisk tab på grund af deltagelse i de ovenfor nævnte møder m.v. 12

13 I ministeriets vejledning nr. 10 af 9. februar 2007 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv, afsnit , er følgende anført om dokumentation for tabet: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at der er lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et regionalt hverv. Loven sondrer ikke mellem hovederhverv og bierhverv. Indtægtstab, der skyldes, at den pågældende ikke kan varetage bibeskæftigelse på grund af et regionalt hverv, kan også kræves erstattet. Erstatningsbeløbet omfatter alle mistede økonomiske ydelser i forbindelse med fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v. Erstatningen ydes for selve mødetiden m.v. og den samlede rejsetid i forbindelse med mødet m.v. Forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. kan ikke indgå i erstatningsberegningen. Da det er det tab, der faktisk lides i forbindelse med deltagelse i møder m.v., der skal erstattes, kan der som udgangspunkt ikke ydes erstatning ud over den tid, der medgår til selve mødet m.v. og befordring frem og tilbage. Kun hvis indholdet eller karakteren af vedkommendes arbejde gør, at regionsrådsmedlemmet lider tab derudover, kan dette tab erstattes. Regionsrådet må i givet fald tage stilling til, hvorvidt arbejdsforholdet har en sådan karakter, at der kan dokumenteres indtægtstab for en hel arbejdsdag eller et vist antal timer, uanset at varetagelsen af det regionale hverv ikke har haft en tilsvarende tidsmæssig udtrækning. Der er ikke noget krav om, at det pågældende regionsrådsmedlem skal søge at begrænse sit tab ved så vidt muligt at få omlagt sin arbejdstid, og der består ikke nogen adgang for regionsrådet til at stille krav herom. Det vil formentlig være vanskeligt at påvise et tab, såfremt et regionsrådsmedlem vælger at bruge f.eks. opsparet flextid til at varetage det regionale hverv. Det er regionsrådet, der afgør, om tabet kan anses for dokumenteret. For lønmodtageres vedkommende vil en skriftlig erklæring fra vedkommendes arbejdsgiver normalt være tilstrækkelig dokumentation. For selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform, vil det lidte tab ofte ikke umiddelbart give sig udtryk i reduceret indtjening, men tabet vil i stedet manifestere sig som et formuetab i selskabet. Dette har principielt ingen betydning for retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Regionsrådet vil normalt kunne anse tabet for dokumenteret ved en erklæring fra den pågældende selvstændige erhvervsdrivende, forudsat at de foreliggende omstændigheder i øvrigt sandsynliggør, at det påståede tab er lidt. 3. Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering af retten til aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter den dagældende offentlighedslovs 2, stk. 3 Region Sjælland anførte i af 28. august 2013, at oplysninger om regionsrådsmedlemmers udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ikke var omfattet af retten til aktindsigt i lønmæssige forhold efter den dagældende offentligheds 2, stk. 3. Det fulgte af offentlighedslovens 2, stk. 3, 1.pkt., at loven fandt anvendelse for nærmere angivne oplysninger, herunder oplysninger om lønmæssige forhold, i andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. 2, stk. 2, 2. pkt. Med andre sager blev bestemmelsen afgrænset i forhold til sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste, som loven ikke fandt anvendelse for, jf. 2, stk. 2, 1. pkt. Oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste udgør oplysninger om vederlag, som et kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlem modtager for varetagelsen af hvervet som folkevalgt. 13

14 Økonomi- og Indenrigsministeriet er på denne baggrund enigt med Region Sjælland i, at der ikke i den dagældende offentlighedslovs 2, stk. 3, fandtes hjemmel til at give aktindsigt i oplysninger om udbetalinger af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Dette gjaldt uanset, at pågældende regionsrådsmedlem måtte være offentligt ansat og derved i øvrigt omfattet af offentlighedslovens 2, stk. 3. De oplysninger, som offentlighedsloven fandt anvendelse på efter denne bestemmelse, udgjorde således alene oplysninger knyttet til sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. den dagældende offentlighedslovs 2, stk. 3, jf. stk. 2. Der henvises herved til det i afsnit anførte ovenfor. Anmodningen om aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skulle derfor afgøres efter offentlighedslovens almindelige regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering af adgangen til at undtage oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste fra retten til aktindsigt efter den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr Oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold Region Sjælland begrundede regionens afslag på aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til enkelte af regionsrådets medlemmer med henvisning til, at oplysningerne udgjorde oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold, der på afgørelsestidspunktet var omfattet af offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1. Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærker, at oplysninger om, hvad et regionsrådsmedlem har modtaget i vederlæggelse, i sig selv ikke udgør økonomiske oplysninger, der kunne undtages fra retten til aktindsigt i medfør af den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1. Afgørende for anvendelsen af bestemmelsen var, om oplysningerne, som anført i betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven og i den juridiske litteratur, jf. ovenfor afsnit , i øvrigt afslørede noget om den pågældendes privatøkonomi som sådan. Et regionsrådsmedlem kan, i medfør af 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, jf. regionslovens 11, stk. 1, mod en reduktion i det faste vederlag, der ydes for varetagelse af hvervet som regionsrådsmedlem, vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at det pågældende regionsrådsmedlem har dokumenteret et økonomisk tab på grund af deltagelse i de i den kommunale styrelseslovs 16, stk. 1, litra a e, nævnte møder m.v. Sammenhængen mellem udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og det økonomiske tab, som den pågældende regionsrådsmedlem har lidt, medfører, at udbetalingens størrelse afspejler den pågældendes indkomstforhold i den periode, hvor vedkommende har lidt et økonomisk tab grundet varetagelse af hvervet som regionsrådsmedlem. Oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste vil således efter omstændighederne eksempelvis kunne danne baggrund for en opgørelse af den timeløn, som regionsrådsmedlemmet oppebærer. For selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform, vil det lidte tab ofte ikke umiddelbart give sig udtryk i reduceret indtjening, men tabet vil i stedet manifestere sig som et formuetab i selskabet. I disse tilfælde kan størrelsen på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste på samme måde indeholde oplysninger om den pågældende selvstændiges personlige indkomstforhold og derved om den pågældendes privatøkonomi som sådan. 14

15 Oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste indeholder således på grund af sammenhængen med det økonomiske tab, der er lidt, efter ministeriets opfattelse oplysninger om den pågældendes økonomiske forhold i det tidsrum, hvor vedkommende som regionsrådsmedlem har deltaget i det møde m.v., der søges erstatning for. Oplysningerne må derfor betragtes som oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold Undtagelse af oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold fra retten til aktindsigt Hvorvidt oplysningerne herefter kunne undtages fra retten til aktindsigt i medfør af den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1, må efter ministeriets opfattelse bero på en vurdering af, hvorvidt oplysningerne, som anført i betænkning nr. 1510/2009 efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Region Sjælland ikke generelt kunne afslå aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i medfør af den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1, uden at have foretaget en konkret vurdering. Det er endvidere ministeriets opfattelse, at den konkrete vurdering skulle omfatte, hvorvidt der efter offentlighedslovens regler ville være adgang til aktindsigt i de oplysninger om lønmæssige forhold, som måtte kunne udledes af de oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, der var søgt aktindsigt i. Ministeriet finder i den forbindelse, at Region Sjælland i vurderingen skulle inddrage, om det enkelte regionsrådsmedlem var offentligt eller privat ansat m.v. Det bemærkes herved, at der som udgangspunkt er ret til aktindsigt i oplysninger om de vederlag, som regionsrådsmedlemmer oppebærer for varetagelsen af hvervet i regionsrådet og rådets udvalg. Endvidere er det ved 16 e i lov om kommunernes styrelse, der tillige gælder for regionsrådsmedlemmer, jf. regionslovens 12, pålagt regionsrådene at offentliggøre oplysninger om vederlag, som regionsrådsmedlemmer måtte oppebære for udførelsen af andre hverv end medlemskab af regionsrådets udvalg eller underudvalg, når hvervet udføres efter valg eller forslag fra regionen. Det er imidlertid Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste adskiller sig fra den øvrige vederlæggelse grundet sammenhængen med det pågældende regionsrådsmedlems indkomstforhold, jf. ovenfor, på en sådan måde, at oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter en konkret vurdering kunne undtages fra aktindsigt i medfør af den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1, hvis de oplysninger om lønmæssige forhold, som måtte kunne udledes af oplysningerne om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, efter den daværende offentlighedslovs regler kunne undtages fra aktindsigt. Der henvises herved til, at formålet med 12, stk. 1, nr. 1, var beskyttelse af privatlivets fred, og at bestemmelsen efter sin ordlyd direkte omfatter enkeltpersoners økonomiske oplysninger. Ministeriet bemærker i den sammenhæng, at det følger af 12, stk. 1, nr. 1, og af betænkning nr. 1510/2009, at det derimod ikke er en betingelse for anvendelse af bestemmelsen, at hemmeligholdelse i det konkrete tilfælde er af betydning for den person, oplysningerne vedrører. Der skal således ikke foretages en konkret interesseafvejning af, om en oplysning kan undtages efter 12, stk. 1, nr. 1. For så vidt angår offentligt ansatte fandt offentlighedsloven som omtalt ovenfor anvendelse i forhold til oplysninger om bl.a. den ansattes lønmæssige forhold, jf. den dagældende offentlighedslovs 2, stk. 3. Retten til aktindsigt i oplysninger om lønmæssige forhold efter 2, stk. 3, kunne dog begrænses, når oplysningerne i øvrigt afslørede forhold om den pågældendes privatøkonomi, herunder, som omtalt ovenfor, oplysninger om skattefradrag og løntræk. 15

16 Økonomi- og Indenrigsministeriet finder ikke grundlag for at antage, at hensynet til privatlivets fred i forhold til enkeltpersoners lønmæssige forhold uden for anvendelsesområdet af 2, stk. 3, skal tillægges forskellig vægt afhængig af, om der søges om aktindsigt direkte i oplysninger om lønmæssige forhold, eller om der søges aktindsigt i oplysninger om udbetaling for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, hvoraf selvsamme oplysninger om lønmæssige forhold kan udledes. I det omfang der efter en konkret vurdering ville være adgang til aktindsigt i oplysninger om et regionsrådsmedlems lønmæssige forhold efter offentlighedslovens 2, stk. 3, fandt offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, efter økonomi- og indenrigsministeriets opfattelse ikke anvendelse på oplysninger om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ministeriet lægger i den forbindelse vægt på, at det beskyttelseshensyn i forhold til afsløring af oplysninger om regionsrådsmedlemmers lønmæssige forhold, der kunne begrunde undtagelse for retten til aktindsigt, ikke kunne antages at gøre sig gældende, når der efter offentlighedsloven kunne meddeles aktindsigt i disse oplysninger. Oplysningerne ville da ikke have en sådan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet burde kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Der er derimod ikke efter lovgivningen en tilsvarende adgang til oplysninger om privatansattes lønmæssige forhold samt om selvstændiges personlige indkomstforhold, idet sådanne oplysninger som udgangspunkt vil være omfattet af den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Region Sjælland i forbindelse med sin afgørelse om aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ikke har foretaget den konkrete vurdering, som var forudsat i lovgivningen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke herved taget stilling til, om der herefter måtte være dokumenter eller oplysninger i sagen, som Region Sjælland efter offentlighedsloven er forpligtet til at meddele aktindsigt i. Ministeriet bemærker i den sammenhæng, at en nærmere stillingstagen hertil vil skulle foretages af Statsforvaltningen som tilsynsmyndighed i første instans og ske på baggrund af en fuldstændig prøvelse af sagens retlige og faktiske forhold efter indhentelse af de dokumenter og oplysninger, der er meddelt afslag på aktindsigt i. Økonomi- og Indenrigsministeriet skal i sammenhæng hermed bemærke, at Region Sjællands vurdering af anmodningen i forbindelse med en genoptagelse af sagen vil skulle foretages efter reglerne i den nugældende offentlighedslov, jf. lovens 42, stk. 2. Vurderingen af, hvorvidt der efter den nugældende offentlighedslov skal meddeles aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, må efter ministeriets opfattelse bero på en fortolkning af særligt lovens 21, stk. 1-3, samt 30, nr. 1, der, som redegjort ovenfor i afsnit og , i sit indhold er en videreførelse af den dagældende offentlighedslovs 2, stk. 2 og 3, samt 12, stk. 1, nr. 1. Økonomi- og Indenrigsministeriet har dags dato anmodet Region Sjælland om at orientere Statsforvaltningen om, hvad regionen agter at foretage i anledning af ministeriets udtalelse. Ved kopi af dette brev har Økonomi- og Indenrigsministeriet dags dato meddelt Statsforvaltningen sin retsopfattelse. 16

17 Kopi af dette brev er endvidere sendt til Folketingets Ombudsmand, der ved brev af 18. juni 2014 har anmodet herom. Kopi af dette brev vil blive offentliggjort på Med venlig hilsen Christina Ekmann 17

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum.

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum. Sønderborg Kommune aktindsigt i personalesag 0 3-0 7-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 14. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i personalesag. Statsforvaltningen

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Nils Jørgen Mulvad Ellebjergvej Risskov. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på aktindsigt

Nils Jørgen Mulvad Ellebjergvej Risskov. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på aktindsigt Nils Jørgen Mulvad Ellebjergvej 25 8240 Risskov 2014-216125 Dato: 02-05-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 23. september 2014 klaget over Aarhus Kommunes afgørelse

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere