Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret"

Transkript

1 Borger (A) Sagsnr Doknr Dato Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved af 9. januar 2014 har du rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2014 om Region Sjællands afslag på aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Statsforvaltningen har til brug for ministeriets behandling udleveret en kopi af sagens akter til ministeriet samt afgivet en udtalelse om sagen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved brev af 6. maj 2014 meddelt dig, at ministeriet har taget sagen op til behandling, jf. 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014). Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet sin behandling af sagen. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret arbejdsfortjeneste efter en konkret vurdering kunne undtages fra aktindsigt i medfør af den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1, hvis de oplysninger om lønmæssige forhold, som måtte kunne udledes af oplysningerne om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, efter den dagældende offentlighedslovs regler kunne undtages fra aktindsigt. Det er endvidere Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Region Sjælland i forbindelse med sin afgørelse om aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ikke har foretaget den konkrete vurdering, som var forudsat i lovgivningen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke herved taget stilling til, om der herefter måtte være dokumenter eller oplysninger i sagen, som Region Sjælland efter offentlighedsloven er forpligtet til at meddele aktindsigt i. Ministeriet bemærker i den sammenhæng, at en nærmere stillingstagen hertil vil skulle foretages af Statsforvaltningen som tilsynsmyndighed i første instans og ske på baggrund af en fuldstændig prøvelse af sagens retlige og faktiske forhold efter indhentelse af de dokumenter og oplysninger, der er meddelt afslag på aktindsigt i. Økonomi- og Indenrigsministeriet skal i sammenhæng hermed bemærke, at Region Sjællands vurdering af anmodningen i forbindelse med en genoptagelse af sagen vil skulle foretages efter reglerne i den nugældende offentlighedslov, jf. den nugældende offentlighedslovs 42, stk. 2.

2 Økonomi- og Indenrigsministeriet har dags dato anmodet Region Sjælland om at orientere Statsforvaltningen om, hvad regionen agter at foretage i anledning af ministeriets udtalelse. Ved kopi af dette brev har Økonomi- og Indenrigsministeriet dags dato meddelt Statsforvaltningen sin retsopfattelse. Kopi af dette brev er endvidere sendt til Folketingets Ombudsmand. Nedenfor følger en beskrivelse af sagen og en nærmere begrundelse for Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse. Sagens baggrund Ved af 20. august 2013 anmodede du Region Sjælland om aktindsigt på følgende vis: Jeg skal derfor med henvisning til lov om offentlighed i forvaltningen anmode om aktindsigt i de valg herom, der herefter er foretaget siden Jeg skal endvidere for de pågældende medlemmer bede om indsigt i de udbetalinger, der herefter er foretaget til de pågældende medlemmer. Region Sjælland besvarede ved af 28. august 2013 anmodningen om aktindsigt. Regionen Sjælland oplyste i den forbindelse, hvilke regionsrådsmedlemmer der siden 1. januar 2010 har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod en reduktion af det faste vederlag. Region Sjælland afslog derimod den del af anmodningen, der omhandlede udbetalinger foretaget til de pågældende regionsrådsmedlemmer med følgende begrundelse: Regionsrådets medlemmer er valgt iht. lov om kommunale og regionale valg til at varetage det pågældende hverv. Hvervet varetages således ikke som led i et ansættelsesforhold mellem regionen og den pågældende. Oplysninger om medlemmernes tabte arbejdsfortjeneste er derfor ikke omfattet af offentlighedslovens 2, stk. 3. Det er regionens vurdering, at de udbetalinger af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, som regionen har foretaget til de enkelte regionsrådsmedlemmer, er oplysninger om medlemmets private økonomiske, forhold, idet der herved røbes oplysninger om medlemmets indkomstforhold i dennes private erhverv. Som støtte herfor henvises til Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, hvoraf det af kommentaren fremgår, at Oplysninger om, hvad et kommunalbestyrelsesmedlem modtager i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, er som følge af sammenhængen mellem erstatningsbeløbet og den pågældendes personlige indkomst undtaget fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, om undtagelse af oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold. Under henvisning til offentlighedslovens 12, stk. 1. nr. 1, kan vi derfor ikke imødekomme din anmodning om aktindsigt heri. Region Sjælland sendte efter anmodning fra dig din anmodning om aktindsigt samt regionens svar herpå til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen har ved brev af 9. januar 2014 udtalt: Følgende fremgår af offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1: Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. 2

3 Følgende fremgår af kommunestyrelseslovens 16: 16. Der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer Stk. 5. Et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Oplysninger om, hvad et kommunalbestyrelsesmedlem modtager i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, er som følge af sammenhængen mellem erstatningsbeløbet og den pågældendes personlige indkomst undtaget fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, om undtagelse af oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold, jf. Lov om kommunernes styrelse med kommentarer af Hans B. Thomsen, m.fl. 2. udgave, side 164. Da oplysninger om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmer er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, har Region Sjælland ikke handlet ulovligt ved at give dig afslag på aktindsigt i oplysninger om kommunens udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til regionsmedlemmer i Region Sjælland. Statsforvaltningen foretager sig derfor ikke yderligere i anledning af din henvendelse. Du har ved af 9. januar 2014 anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om at indlede en tilsynssag på baggrund af Statsforvaltningens udtalelse af samme dato: Jeg fremsender i den anledning til dig den mail som jeg netop har modtaget fra tilsynet statsforvaltningen af Det drejer sig om region Sjælland. Mailen er underskrevet af [navn på sagsbehandler i Statsforvaltningen udeladt], som jeg netop har henvendt mig til telefonisk. Samtalen drejede sig om følgende punkter: Jeg tilkendegav, at offentlighedskommissionen i sin betænkning af 2009 meget grundigt understregede, at undtagelsesreglen i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1 skulle anvendes meget restriktivt, og at dette måtte indebære, at statsforvaltningen grundigt skulle have vurderet offentlighedskommissionens betragtninger. Det havde [navn på sagsbehandler i Statsforvaltningen udeladt] imidlertid slet ikke gjort, men blot henholdt sig til, at den allersidste version af den kommenterede styrelseslov indeholdt en bemærkning om, "retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om enkeltpersoners private herunder økonomiske forhold". Formålet med denne bestemmelse er naturligvis at beskytte borgere, som i mange sagssammenhænge er nødt til at fremkomme med oplysninger af privat karakter, som de har et selvfølgeligt krav på at kommunen beskytter. Jeg anerkender, at en eller anden mig ukendt jurist har indskrevet dette i den sidste version af den kommenterede styrelseslov. Men det er jo blot et fortolkningsbidrag, og efter min opfattelse en klar overtrædelse af offentlighedsloven, og også klart i modstrid med offentlighedskommissionens bemærkninger. Jeg føler mig også overbevist om, at havde offentlighedskommissionen i sit arbejde bearbejdet breve af [navn på sagsbehandler i Statsforvaltningen udeladt] kaliber, havde kommissionen klart taget afstand fra dem. Jeg understregede på baggrund af kommissionens klare tilkendegivelser, at statsforvaltningen i sin afgørelse klart burde have forholdt sig til kommissionens meget tydelige tilkendegivelse af, af offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1 skulle anvendes meget restriktivt. Det er derfor min klare opfattelse, at [navn på sagsbehandler i Statsforvaltningen udeladt] henvisning til denne bestemmelse i offentlighedsloven overtræder lovens intention og indhold. Jeg har gentagne gange overfor statsforvaltningen bedt om en begrundelse i forvaltningslovens 24 hvorfor to månedlige betalinger til et kommunalbestyrelsesmedlem efter statsforvaltningens opfattelse juridisk bliver opfattet helt forskelligt. 3

4 a. Kommunalbestyrelsesmedlem Hansen modtager i reduceret vederlag og vederlag for medlemsskab i to stående udvalg i november måned kr. b. Herudover modtager kommunalbestyrelsesmedlem Hansen i november måned kr. i tabt arbejdsfortjeneste. Jeg spurgte og gentog overfor [navn på sagsbehandler i Statsforvaltningen udeladt], hvordan det kunne være at de kr. ikke var omfattet af 12, stk. 1, nr. 1, men tværtimod blev udbasuneret fuldt offentligt for enhver der ville interessere sig for det, mens de kr. derimod var hemmeligt stemplede og beskyttet af 12, stk. 1, nr. 1. Jeg skal bede dig om, at sørge for, at statsforvaltningen respekterer lov om offentlighed i forvaltningen i den aktuelle sag. Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved brev af 20. februar 2014 anmodet Statsforvaltningen om en kopi af sagens akter samt en udtalelse til brug for ministeriets overvejelser om at indlede en tilsynssag. Statsforvaltningen har ved brev af 25. februar 2014 fremsendt sagens akter til ministeriet og i den sammenhæng udtalt: Statsforvaltningen skal udtale følgende: Offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, har følgende ordlyd: Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Følgende fremgår af Betænkning nr om offentlighedsloven side 650: Efter 12, stk. 1, nr. 1, kan oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold også undtages fra aktindsigt. Bestemmelsens formulering private, herunder økonomiske forhold indebærer, at der skal være tale om oplysninger, som vedrører den pågældendes privatøkonomi, hvis der skal ske undtagelse af oplysninger med den begrundelse, at der er tale om enkeltpersoners økonomiske forhold. Oplysningen om, at en person har modtaget en ydelse af en bestemt størrelse fra det offentlige, vil således kun kunne undtages fra aktindsigt i medfør af bestemmelsen, hvis oplysningen i øvrigt afslører noget om den pågældendes privatøkonomi som sådan. Det vil eksempelvis kunne være tilfældet for så vidt angår oplysninger om, at en person modtager boligsikring af en bestemt størrelse eller får en indtægtsafhængig pension mv., idet man på baggrund af oplysning om den pågældendes ydelse, vil kunne slutte sig til oplysninger om modtagerens privatøkonomi. Følgende fremgår af kommunestyrelseslovens 16, stk. 1 og stk. 5, som ifølge regionslovens 11, stk. 1, også gælder for medlemmer af regionsrådene: 16. Der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer Stk. 5. Et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag Bestemmelsen forudsætter således, at det pågældende regionsmedlem kan dokumentere, at han ved deltagelse i de bestemmelsen omfattede møder mv. har lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et bestemt erhverv. 4

5 Regionsmedlemmers modtagelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste vil afspejle regionsmedlemmets indtægter fra det pågældende erhverv og således efter Statsforvaltningens opfattelse afsløre oplysninger om regionsmedlemmets private økonomiske forhold, jf. lov om kommunernes styrelse med kommentarer af Hans B. Thomsen m.fl., 2010, side 164. Statsforvaltningen fastholder således udtalelsen af 9. januar 2014, hvorefter Statsforvaltningen efter kommunestyrelseslovens 48 a ikke fandt grundlag for at tage Region Sjællands afslag på aktindsigt til [A] i udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til regionsmedlemmer op til behandling. Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyste ved brev af 6. maj 2014 til dig, at ministeriet havde besluttet at tage sagen op til behandling, jf. 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse 1. Tilsynsmyndighedernes kompetence Tilsynet med regionerne varetages af Statsforvaltningen, jf. 30 i regionsloven (lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2014). Statsforvaltningen fører tilsyn med regionerne efter reglerne i kapitel 6 i lov om kommunernes styrelse, jf. regionslovens 31. Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at regionerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om regionernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige eller til spørgsmål om skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling i den pågældende sag, jf. 48, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. Økonomi- og Indenrigsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans over for Statsforvaltningen, men ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af regionale dispositioner eller undladelser, som Statsforvaltningen har udtalt sig om, op til behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter. Der henvises til 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. regionslovens Retsgrundlaget 2.1. Den dagældende offentlighedslov Den dagældende offentlighedslovs 2 2 i den dagældende offentlighedslov (lov nr. 572 af 19. december 1985 med senere ændringer), der gjaldt på tidspunktet for Region Sjællands behandling af din aktindsigtsanmodning af 20. august 2013, havde følgende ordlyd: 2. Stk. 2. Bortset fra bestemmelsen i 6 gælder loven endvidere ikke for sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Det samme gælder for andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. dog stk. 3 og 4, stk. 2. Stk. 3. I sager som nævnt i stk. 2, 2. pkt., gælder loven for oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. For så vidt 5

6 angår ansatte i chefstillinger, gælder loven endvidere for oplysninger om disciplinære reaktioner af advarsel eller derover. Det gælder dog kun for et tidsrum af to år efter, at den endelige afgørelse herom er truffet. Stk. 4. 2, stk. 2-4, fik sin dagældende ordlyd ved ændring af offentlighedsloven ved lov nr. 276 af 13. maj I bemærkningerne til lovforslaget er følgende bl.a. anført om de oplysninger, der efter bestemmelsen var omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt (Folketingstidende , 2. samling, tillæg A, bind II, side 892 h.sp.): Ved vurderingen af, hvilke oplysninger i personalesager der herefter bør være omfattet af loven, har arbejdsgruppens principielle udgangspunkt været, at der skal være tale om oplysninger, som på den ene side kan siges at være af reel interesse for offentligheden, og som på den anden side kan offentliggøres uden væsentlige skadevirkninger for de ansatte eller for den pågældende ansættelsesmyndighed. Dette udgangspunkt har ført arbejdsgruppen til, at offentlighedsloven bør omfatte oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. Arbejdsgruppen har ment at kunne lægge til grund, at denne opregning i det væsentligste dækker de oplysninger, som offentligheden, herunder medierne, kan have en reel interesse i. Endvidere er følgende anført om karakteren af de oplysninger, der var omfattet af bestemmelsen (Folketingstidende , 2. samling, tillæg A, bind II, side 895 f.): Omfattet af loven er efter bestemmelsen for det første en række mere standardmæssige oplysninger. Det drejer sig om oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. ( ) Endvidere er oplysninger om lønmæssige forhold omfattet af loven. Det gælder ikke kun oplysninger om grundløn m.v., men også oplysninger om f.eks. merarbejdsvederlag, kvalifikations- og funktionsløn, særlige tillæg, fratrædelsesgodtgørelse og pension m.v. I Offentlighedsloven med kommentarer, John Vogter, 3. udgave, 1998, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 96, er følgende anført om bestemmelsens anvendelsesområde: Personer, der virker i offentlig tjeneste, uden at dette beror på ansættelse, kan ligeledes ikke antages at være omfattet af undtagelsen i 2, stk. 2, 2. pkt. Det gælder f.eks. ministre, borgmestre, udvalgsformænd og andre, hvis virke hviler på offentlige valg m.v., samt alle, hvis virke beror på borgerligt ombud. Oplysninger om forudsætninger og vilkår for disse personers virke, udøvelsen af deres hverv og klagesager vedrørende deres adfærd eller udøvelsen af hvervet er undergivet aktindsigt efter lovens almindelige regler, herunder undtagelsesbestemmelserne i 12 og Den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1 Den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1, havde følgende indhold: 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, 2) 6

7 Bestemmelsen er nærmere beskrevet i betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, side 643 ff. under betænkningens beskrivelse af, hvad der på daværende tidspunkt var gældende ret: 2. Undtagelse af oplysninger om enkeltpersoners private forhold 2.1. Baggrund og formål Det er i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, fastsat, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Denne bestemmelse er med en enkelt, sproglig ændring en videreførelse af 1970-lovens 2, stk. 1, nr. 1, der undtog oplysninger om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold. Offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1 s undtagelse af oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, har til hensigt at beskytte privatlivets fred. Dette er ikke direkte fremhævet i bestemmelsens forarbejder, men Offentlighedskommissionen fremhævede i betænkning nr. 325/1963, side 48, mere generelt, at man ved indførelse af en offentlighedsordning naturligvis vil gøre undtagelser [fra offentlighedsordningen], der går ud på at sikre privatpersoner mod uhjemlet indblanding i deres privatliv Almindelige bemærkninger Ved vurderingen af, om en oplysning kan undtages efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, er det afgørende, om oplysningen efter sin karakter generelt vedrører oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Det er således ikke en forudsætning for at undtage oplysninger efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, at hemmeligholdelse i det konkrete tilfælde er af betydning for den person, oplysningerne vedrører. Det følger af det anførte, at der ikke skal foretages en konkret interesseafvejning i det enkelte tilfælde for at afgøre, om en oplysning kan undtages med hjemmel i 12, stk. 1, nr. 1. Lovgivningsmagten har så at sige foretaget afvejningen og generelt afgrænset de undtagne oplysninger til at angå private forhold. Heri ligger på den ene side, at et samtykke til aktindsigt fra den, oplysningerne angår, formelt set ikke indebærer en pligt for myndigheden til at meddele aktindsigt. De pågældende oplysninger kan således fortsat undtages fra aktindsigt efter 12, stk. 1, nr. 1. Samtykket vil dog betragtes som et afkald på den beskyttelse af vedkommende, der ligger i bestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 1, og der bør i et sådant tilfælde i almindelighed meddeles aktindsigt i oplysningen efter meroffentlighedsprincippet. Det er i øvrigt uden betydning for afgørelsen af spørgsmålet om aktindsigt, hvilken begrundelse den aktindsigtssøgende har givet i forbindelse med indgivelsen af en begæring om aktindsigt eller i øvrigt, hvilken interesse den pågældende har i sagen Hvilke oplysninger om enkeltpersoner kan undtages fra aktindsigt Ved vurderingen af, hvilke oplysninger der vedrører private forhold, er det afgørende navnlig, om oplysningerne er af en sådan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab, jf. Folketingstidende 7

8 , tillæg A, sp Der er således tale om en retlig standard, der med tiden kan forrykke, hvilke oplysninger der kan undtages efter den nævnte bestemmelse. Det anførte indebærer i øvrigt, at oplysninger, der er offentligt tilgængelige, f.eks. i offentlige registre, håndbøger mv., ikke vil kunne undtages fra aktindsigt. De er allerede kommet til offentlighedens kundskab. Det gælder eksempelvis adresseoplysninger i folkeregisteret, medmindre der er tale om beskyttede adresser. Det er antaget, at bestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 1, bør undergives en relativt snæver fortolkning, jf. pkt. 42 i Justitsministeriets vejledning om offentlighedsloven fra Udgangspunktet for afgrænsningen af, hvilke oplysninger der kan anses for omfattet af bestemmelsen, må således navnlig søges i vurdering af, hvorvidt oplysningerne for en generel betragtning kan betegnes som følsomme, jf. Folketingstidende , tillæg A, sp Oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold Efter 12, stk. 1, nr. 1, kan oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold også undtages fra aktindsigt. Bestemmelsens formulering private, herunder økonomiske, forhold indebærer, at der skal være tale om oplysninger, som vedrører den pågældendes privatøkonomi, hvis der skal ske undtagelse af oplysninger med den begrundelse, at der er tale om enkeltpersoners økonomiske forhold. Oplysningen om, at en person har modtaget en ydelse af en bestemt størrelse fra det offentlige, vil således kun kunne undtages fra aktindsigt i medfør af bestemmelsen, hvis oplysningen i øvrigt afslører noget om den pågældendes privatøkonomi som sådan. Det vil eksempelvis kunne være tilfældet for så vidt angår oplysninger om, at en person modtager boligsikring af en bestemt størrelse eller får en indtægtsafhængig pension mv., idet man på baggrund af oplysning om den pågældende ydelse, vil kunne slutte sig til oplysninger om modtagerens privatøkonomi. Endvidere er der i betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, side 1004, anført: Ved vurderingen af, hvilke oplysninger der kan anses for at vedrøre»private forhold«, må der som efter den gældende lov tages udgangspunkt i, om oplysningerne er af en sådan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Det er således ikke enhver konkret oplysning om enkeltpersoners forhold, der kan tilbageholdes med hjemmel i bestemmelsen. I Offentlighedsloven med kommentarer, John Vogter, 3. udgave, 1998, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 221, er følgende anført om fortolkning af 12, stk. 1, nr. 1: Oplysninger om, hvad offentligt ansatte får udbetalt i merarbejdsvederlag (se nu også 2, stk. 2, stk. 2, 2. pkt., jf. 2, stk. 3), eller hvad medlemmer af en kommunalbestyrelse får for varetagelse af hverv, der udføres efter valg eller indstilling fra kommunalbestyrelsen, vil ikke kunne undtages fra aktindsigt efter denne bestemmelse. I Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Hans B. Thomsen m.fl., 2. udgave, 2010, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 164, er følgende anført om anvendelsen af offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, i forhold til oplysninger om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste: Oplysninger om, hvad et kommunalbestyrelsesmedlem modtager i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, er som følge af sammenhængen mellem erstatningsbeløbet og den pågældendes personlige indkomst undtaget fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, om undtagelse af oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold. 8

9 I Justitsministeriets vejledning nr af 3. november 1986 om lov om offentlighed i forvaltningen, pkt. 42, er følgende anført: 42. Efter 12, stk. 1, nr. 1, omfatter retten til aktindsigt således ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Det er ikke enhver konkret oplysning om enkeltpersoners forhold, der kan tilbageholdes med hjemmel i bestemmelsen. Undtagelsesbestemmelsen omfatter kun oplysninger, som efter en generel vurdering må siges at angå»privatlivets fred«, d.v.s. oplysninger som med rimelig grund kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen bør undergives en relativt snæver fortolkning. Oplysninger af særlig følsom karakter, som f.eks. oplysninger af den karakter, der er nævnt i forvaltningslovens 28, stk. 1, vil dog utvivlsomt være omfattet af undtagelsesadgangen. Om samspillet mellem den dagældende offentlighedslovs 2, stk. 3, og 12, stk. 1, nr. 1, er følgende anført i Forvaltningsret, Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave, 2002, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 424: Sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste blev i 1998 generelt undtaget fra aktindsigt efter offentlighedsloven, jf. 2, stk. 2, 2. pkt. (jf. side 400) Oplysninger om ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser er forsat undergivet aktindsigt, dog med forbehold af at de ikke kan undtages efter de øvrige undtagelsesbestemmelser. 12, stk. 1, nr. 1, har således fortsat en vis betydning for så vidt angår oplysninger i personalesager. Dertil kommer at de pågældende oplysninger også kan indgå i generelle personalesager eller andre sagstyper end personalesager. Hvis det er tilfældet, skal oplysningerne udleveres medmindre de kan undtages i henhold til offentlighedslovens 12 eller 13. Hvad en offentligt ansat tjener eller modtager til dækning af tjenesterejser, kan ikke betragtes som oplysninger om private forhold; derimod må oplysninger om hvorledes de udbetalte beløb er benyttet af den pågældende i tiden uden for tjenesten, som udgangspunkt være undtaget fra aktindsigt. Lønsedler er kun delvis omfattet af aktindsigt; oplysninger om skattefradrag og løntræk kan undtages i henhold til 12, stk. 1, nr Den nugældende offentlighedslov Den nugældende offentlighedslovs 21 Den 1. januar 2014 trådte den nugældende offentlighedslov (lov nr. 606 af 12. juni 2013) i kraft. 2 i den dagældende offentlighedslov (lov nr. 572 af 19. december 1985 med senere ændringer) er med enkelte ændringer videreført i den nugældende offentlighedslov. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 21. Retten til aktindsigt omfatter ikke sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter bortset fra bestemmelsen i 8 heller ikke andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. I sager som nævnt i stk. 2 skal der i overensstemmelse med lovens almindelige regler meddeles indsigt i oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. For så vidt angår ansatte i chefstillinger, gælder lovens almindelige regler endvidere for oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover. Det gælder dog kun for et tidsrum af 2 år efter, at den endelige afgørelse er truffet. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Følgende er anført under de specielle bemærkninger til 21 (Folketingstidende (elektronisk udgave), lovforslag nr. 144 som fremsat 7. februar 2013 under folketingssamling , side 85 f.): 9

10 Bestemmelsen i stk. 1 undtager sager om ansættelse og forfremmelse i det offentliges tjeneste fra retten til aktindsigt, mens andre sager vedrørende enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentlige (suspension, afskedigelse m.v.), som udgangspunkt er undtaget fra aktindsigt i medfør af stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 svarer indholdsmæssigt til den gældende lovs 2, stk. 2, 1. pkt., mens bestemmelserne i stk. 2, 3 og 5 indholdsmæssigt svarer til den gældende lovs 2, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3 og 4. Der henvises herom til henholdsvis pkt , jf. pkt , og pkt , jf. pkt , i lovforslagets almindelige bemærkninger. Retsvirkningen af, at en sag er omfattet af bestemmelsen i stk. 1, er, at samtlige sagens dokumenter og oplysninger er undtaget fra aktindsigt efter loven. Bestemmelsen i stk. 2 indeholder en delvis undtagelse af sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste (konkrete personalesager) og svarer som nævnt indholdsmæssigt til gældende lovs 2, stk. 2, 2. pkt., samt stk. 3 og 4. Bestemmelsen er begrundet i dels hensynet til at sikre ansatte mod den usikkerhed og utryghed, der kan følge af, at en borger begærer aktindsigt i ansattes personaleoplysninger, dels hensynet til, at offentlighed i personalesager vil kunne bevirke, at det offentlige som følge af den nævnte usikkerhed og utryghed ikke kan tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere. Bestemmelsen vil typisk finde anvendelse på»almindelige personalesager«, dvs. de sager, der normalt oprettes ved en medarbejders tiltræden, og hvor der løbende lægges oplysninger om medarbejderens personaleforhold, herunder f.eks. oplysninger om grundløn, ferieoversigter, personalebedømmelser m.v. Herudover omfatter bestemmelsen bl.a. sager vedrørende suspension og afskedigelse samt klagesager vedrørende den ansattes adfærd. Bestemmelsen vil også finde anvendelse i forhold til personalesager hos andre end vedkommende ansættelsesmyndighed. Det gælder f.eks. det tilfælde, hvor der hos en anden myndighed end ansættelsesmyndigheden er oprettet en sag vedrørende afskedigelse af den pågældende medarbejder. Uden for bestemmelsen falder såkaldte generelle personalesager samt sager om ansættelse og forfremmelse. De sidstnævnte sagstyper er omfattet af bestemmelsen i stk. 1. I de tilfælde, hvor dokumenter fra konkrete personalesager (tillige) indgår i generelle personalesager eller i andre sager, vil der normalt på baggrund af de hensyn, der ligger bag bestemmelsen i stk. 2 kunne gives afslag på aktindsigt i de nævnte dokumenter fra den konkrete sag efter 33, nr. 5. Hvis en sag omfattes af bestemmelsen i stk. 2, indebærer det, at samtlige dokumenter og oplysninger i sagen uanset det nærmere indhold som udgangspunkt er undtaget fra aktindsigt. Det nævnte udgangspunkt er dog for det første modificeret ved, at det i stk. 3, 1, pkt., er bestemt, at visse»standardprægede«oplysninger såsom den ansattes navn, stilling, uddannelse og arbejdsopgaver er omfattet af loven. For det andet er det nævnte udgangspunkt modificeret ved, at det i stk. 3, 2. pkt., er bestemt, at oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover, for så vidt angår ansatte i chefstillinger, er omfattet af loven. Det gælder dog kun for et tidsrum af to år efter, at den endelige afgørelse herom er truffet. Det forhold, at de oplysningstyper, der er nævnt i stk. 3, er omfattet af loven, betyder på den ene side, at de ikke kan undtages fra aktindsigt efter undtagelsesbestemmelsen i stk. 2, og på den anden side, at spørgsmålet om aktindsigt i oplysningerne skal afgøres efter lovens almindelige regler. Oplysningerne vil derfor principielt set kunne undtages fra aktindsigt efter f.eks. lovforslagets 30, stk. 1, nr. 1, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. 10

11 Der kan vedrørende den nærmere rækkevidde af bestemmelserne i stk. 2-3 henvises til beskrivelsen af gældende ret i betænkningens kapitel 15, pkt. 6 (side 466 ff.) Den nugældende offentlighedslovs 30, nr i den dagældende offentlighedslov (lov nr. 572 af 19. december 1985 med senere ændringer), er uændret videreført i den nugældende offentlighedslovs 30. Offentlighedslovens 30 har følgende ordlyd: 30. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og 2) I lovforslaget til den nugældende offentlighedslov er følgende anført under de specielle bemærkninger til 30 (Folketingstidende (elektronisk udgave), lovforslag nr. 144 som fremsat 7. februar 2013 under folketingssamling , side 102 f.): Bestemmelsen, der er enslydende med den gældende lovs 12, stk. 1, undtager oplysninger om privatlivets forhold og erhvervsmæssige forhold fra retten til aktindsigt. Bestemmelsen er begrundet i hensynet til privatlivets fred og private erhvervsinteresser m.v. Der henvises om denne bestemmelse generelt til pkt , jf. pkt og pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Efter nr. 1 omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Ved vurderingen af, hvilke oplysninger der kan anses for at vedrøre»private forhold«, må der som efter den gældende lov tages udgangspunkt i, om oplysningerne er af en sådan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Det er således ikke enhver konkret oplysning om enkeltpersoners forhold, der kan tilbageholdes med hjemmel i bestemmelsen. Ved vurderingen af, om en oplysning kan undtages fra aktindsigt efter nr. 1, er det dermed afgørende, om oplysningen ud fra en generel betragtning efter sin karakter vedrører oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Det er derimod ikke en betingelse for at undtage oplysninger, at hemmeligholdelse i det konkrete tilfælde er af betydning for den person, oplysningerne angår. I Offentlighedsloven med kommentarer, Mohammad Ahsan, 1. udgave, 2014, Juristog Økonomforbundets Forlag, side 518, er bl.a. følgende anført om fortolkning af 30, nr. 1: Herudover vil oplysninger om privatpersoners indtægts- og formueforhold, herunder oplysninger om privatansattes lønmæssige forhold, der er i en myndigheds besiddelse, også kunne undtages efter 30, nr. 1, da oplysningerne har en sådan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Det samme gælder de (særlige) tilfælde, hvor en myndighed måtte være i besiddelse af en offentligt ansats lønmæssige forhold, der relaterer sig til den pågældendes private bibeskæftigelse (f.eks. undervisningsvirksomhed), jf. også pkt i kommentaren til 21, stk. 3. I sådanne tilfælde er det således ikke et krav, at de lønmæssige oplysninger afslører noget om den pågældendes privatøkonomi som sådan, da oplysningerne i sig selv vedrører enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Derimod vil oplysninger om offentligt ansattes lønmæssige forhold ikke være omfattet af 30, nr. 1, men vil være undergivet aktindsigt efter 21, stk Den nugældende offentlighedslovs 42, stk

12 Det følger af offentlighedslovens overgangsbestemmelser, at anmodninger om aktindsigt, som er indgivet før lovens ikrafttræden den 1. januar 2014 skal afgøres efter den nugældende offentlighedslov, jf. lovens 42, stk. 2. Følgende er anført under de specielle bemærkninger til 42, stk. 2 (Folketingstidende (elektronisk udgave), lovforslag nr. 144 som fremsat 7. februar 2013 under folketingssamling , side 113 v.sp.): Det foreslås endvidere i stk. 2, at begæringer om aktindsigt, som er indgivet før tidspunktet for lovens ikrafttræden, afgøres efter denne lov. Dette indebærer bl.a., at sager, dokumenter og oplysninger alene kan undtages fra aktindsigt, hvis dette følger af lovforslagets eller 35. Såfremt en afgørelse om aktindsigt er truffet inden lovens ikrafttræden, men først påklages efter lovens ikrafttræden, skal klagen afgøres efter de (på det tidspunkt) tidligere gældende regler. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en klage indgives inden lovens ikrafttræden, men endnu ikke er færdigbehandlet ved lovens ikrafttræden. Klageren vil i det omhandlede tilfælde ved at fremsætte en ny anmodning efter lovens ikrafttræden kunne få sin ret til aktindsigt bedømt efter de nye regler Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Reglerne om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste følger af 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, der har følgende ordlyd: Stk. 5. Et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag. Valget foretages med virkning for et regnskabsår ad gangen. Erstatning ydes for deltagelse i de i stk. 1, litra a-e, nævnte møder m.v. Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde erstatning til et medlem for udførelse af de i stk. 1, litra f, nævnte aktiviteter. Erstatningen kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som af økonomi- og indenrigsministeren er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. 16 a, stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af erstatningen, herunder om reduktion af det faste vederlag. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for regionsrådsmedlemmer, jf. regionslovens 11, stk. 1. Økonomi- og indenrigsministeren har med hjemmel i 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse fastsat nærmere regler om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i 5 i bekendtgørelse nr. 794 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv: 5. Et medlem af regionsrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse. For et medlems deltagelse i regionsrådets konstituerende møde og til en stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder i regionsrådet, jf. 7, stk. 1, 3. pkt., ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i 16 a, stk. 3 og 4, i lov om kommunernes styrelse. Til den, der uden at være medlem af regionsrådet deltager i de møder m.v., der er nævnt i regionslovens 11, stk. 1, jf. 16, stk. 1, litra a-f, i lov om kommunernes styrelse, kan regionsrådet beslutte at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i 16 a, stk. 3 og 4, i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2. Erstatningen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætsatsen i 4, stk. 2, 1. pkt. Regionsrådet afgør, om erstatningskravet kan anses for dokumenteret. Bestemmelsen er i uændret form videreført fra bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv, der gjaldt på tidspunktet for Regions Sjællands behandling af anmodningen om aktindsigt. Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at det pågældende regionsrådsmedlem har dokumenteret et økonomisk tab på grund af deltagelse i de ovenfor nævnte møder m.v. 12

13 I ministeriets vejledning nr. 10 af 9. februar 2007 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv, afsnit , er følgende anført om dokumentation for tabet: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at der er lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et regionalt hverv. Loven sondrer ikke mellem hovederhverv og bierhverv. Indtægtstab, der skyldes, at den pågældende ikke kan varetage bibeskæftigelse på grund af et regionalt hverv, kan også kræves erstattet. Erstatningsbeløbet omfatter alle mistede økonomiske ydelser i forbindelse med fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v. Erstatningen ydes for selve mødetiden m.v. og den samlede rejsetid i forbindelse med mødet m.v. Forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. kan ikke indgå i erstatningsberegningen. Da det er det tab, der faktisk lides i forbindelse med deltagelse i møder m.v., der skal erstattes, kan der som udgangspunkt ikke ydes erstatning ud over den tid, der medgår til selve mødet m.v. og befordring frem og tilbage. Kun hvis indholdet eller karakteren af vedkommendes arbejde gør, at regionsrådsmedlemmet lider tab derudover, kan dette tab erstattes. Regionsrådet må i givet fald tage stilling til, hvorvidt arbejdsforholdet har en sådan karakter, at der kan dokumenteres indtægtstab for en hel arbejdsdag eller et vist antal timer, uanset at varetagelsen af det regionale hverv ikke har haft en tilsvarende tidsmæssig udtrækning. Der er ikke noget krav om, at det pågældende regionsrådsmedlem skal søge at begrænse sit tab ved så vidt muligt at få omlagt sin arbejdstid, og der består ikke nogen adgang for regionsrådet til at stille krav herom. Det vil formentlig være vanskeligt at påvise et tab, såfremt et regionsrådsmedlem vælger at bruge f.eks. opsparet flextid til at varetage det regionale hverv. Det er regionsrådet, der afgør, om tabet kan anses for dokumenteret. For lønmodtageres vedkommende vil en skriftlig erklæring fra vedkommendes arbejdsgiver normalt være tilstrækkelig dokumentation. For selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform, vil det lidte tab ofte ikke umiddelbart give sig udtryk i reduceret indtjening, men tabet vil i stedet manifestere sig som et formuetab i selskabet. Dette har principielt ingen betydning for retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Regionsrådet vil normalt kunne anse tabet for dokumenteret ved en erklæring fra den pågældende selvstændige erhvervsdrivende, forudsat at de foreliggende omstændigheder i øvrigt sandsynliggør, at det påståede tab er lidt. 3. Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering af retten til aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter den dagældende offentlighedslovs 2, stk. 3 Region Sjælland anførte i af 28. august 2013, at oplysninger om regionsrådsmedlemmers udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ikke var omfattet af retten til aktindsigt i lønmæssige forhold efter den dagældende offentligheds 2, stk. 3. Det fulgte af offentlighedslovens 2, stk. 3, 1.pkt., at loven fandt anvendelse for nærmere angivne oplysninger, herunder oplysninger om lønmæssige forhold, i andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. 2, stk. 2, 2. pkt. Med andre sager blev bestemmelsen afgrænset i forhold til sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste, som loven ikke fandt anvendelse for, jf. 2, stk. 2, 1. pkt. Oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste udgør oplysninger om vederlag, som et kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlem modtager for varetagelsen af hvervet som folkevalgt. 13

14 Økonomi- og Indenrigsministeriet er på denne baggrund enigt med Region Sjælland i, at der ikke i den dagældende offentlighedslovs 2, stk. 3, fandtes hjemmel til at give aktindsigt i oplysninger om udbetalinger af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Dette gjaldt uanset, at pågældende regionsrådsmedlem måtte være offentligt ansat og derved i øvrigt omfattet af offentlighedslovens 2, stk. 3. De oplysninger, som offentlighedsloven fandt anvendelse på efter denne bestemmelse, udgjorde således alene oplysninger knyttet til sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. den dagældende offentlighedslovs 2, stk. 3, jf. stk. 2. Der henvises herved til det i afsnit anførte ovenfor. Anmodningen om aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skulle derfor afgøres efter offentlighedslovens almindelige regler, herunder undtagelsesbestemmelsen i Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering af adgangen til at undtage oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste fra retten til aktindsigt efter den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr Oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold Region Sjælland begrundede regionens afslag på aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til enkelte af regionsrådets medlemmer med henvisning til, at oplysningerne udgjorde oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold, der på afgørelsestidspunktet var omfattet af offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1. Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærker, at oplysninger om, hvad et regionsrådsmedlem har modtaget i vederlæggelse, i sig selv ikke udgør økonomiske oplysninger, der kunne undtages fra retten til aktindsigt i medfør af den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1. Afgørende for anvendelsen af bestemmelsen var, om oplysningerne, som anført i betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven og i den juridiske litteratur, jf. ovenfor afsnit , i øvrigt afslørede noget om den pågældendes privatøkonomi som sådan. Et regionsrådsmedlem kan, i medfør af 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, jf. regionslovens 11, stk. 1, mod en reduktion i det faste vederlag, der ydes for varetagelse af hvervet som regionsrådsmedlem, vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at det pågældende regionsrådsmedlem har dokumenteret et økonomisk tab på grund af deltagelse i de i den kommunale styrelseslovs 16, stk. 1, litra a e, nævnte møder m.v. Sammenhængen mellem udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og det økonomiske tab, som den pågældende regionsrådsmedlem har lidt, medfører, at udbetalingens størrelse afspejler den pågældendes indkomstforhold i den periode, hvor vedkommende har lidt et økonomisk tab grundet varetagelse af hvervet som regionsrådsmedlem. Oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste vil således efter omstændighederne eksempelvis kunne danne baggrund for en opgørelse af den timeløn, som regionsrådsmedlemmet oppebærer. For selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform, vil det lidte tab ofte ikke umiddelbart give sig udtryk i reduceret indtjening, men tabet vil i stedet manifestere sig som et formuetab i selskabet. I disse tilfælde kan størrelsen på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste på samme måde indeholde oplysninger om den pågældende selvstændiges personlige indkomstforhold og derved om den pågældendes privatøkonomi som sådan. 14

15 Oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste indeholder således på grund af sammenhængen med det økonomiske tab, der er lidt, efter ministeriets opfattelse oplysninger om den pågældendes økonomiske forhold i det tidsrum, hvor vedkommende som regionsrådsmedlem har deltaget i det møde m.v., der søges erstatning for. Oplysningerne må derfor betragtes som oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold Undtagelse af oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold fra retten til aktindsigt Hvorvidt oplysningerne herefter kunne undtages fra retten til aktindsigt i medfør af den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1, må efter ministeriets opfattelse bero på en vurdering af, hvorvidt oplysningerne, som anført i betænkning nr. 1510/2009 efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Region Sjælland ikke generelt kunne afslå aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i medfør af den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1, uden at have foretaget en konkret vurdering. Det er endvidere ministeriets opfattelse, at den konkrete vurdering skulle omfatte, hvorvidt der efter offentlighedslovens regler ville være adgang til aktindsigt i de oplysninger om lønmæssige forhold, som måtte kunne udledes af de oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, der var søgt aktindsigt i. Ministeriet finder i den forbindelse, at Region Sjælland i vurderingen skulle inddrage, om det enkelte regionsrådsmedlem var offentligt eller privat ansat m.v. Det bemærkes herved, at der som udgangspunkt er ret til aktindsigt i oplysninger om de vederlag, som regionsrådsmedlemmer oppebærer for varetagelsen af hvervet i regionsrådet og rådets udvalg. Endvidere er det ved 16 e i lov om kommunernes styrelse, der tillige gælder for regionsrådsmedlemmer, jf. regionslovens 12, pålagt regionsrådene at offentliggøre oplysninger om vederlag, som regionsrådsmedlemmer måtte oppebære for udførelsen af andre hverv end medlemskab af regionsrådets udvalg eller underudvalg, når hvervet udføres efter valg eller forslag fra regionen. Det er imidlertid Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste adskiller sig fra den øvrige vederlæggelse grundet sammenhængen med det pågældende regionsrådsmedlems indkomstforhold, jf. ovenfor, på en sådan måde, at oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter en konkret vurdering kunne undtages fra aktindsigt i medfør af den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1, hvis de oplysninger om lønmæssige forhold, som måtte kunne udledes af oplysningerne om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, efter den daværende offentlighedslovs regler kunne undtages fra aktindsigt. Der henvises herved til, at formålet med 12, stk. 1, nr. 1, var beskyttelse af privatlivets fred, og at bestemmelsen efter sin ordlyd direkte omfatter enkeltpersoners økonomiske oplysninger. Ministeriet bemærker i den sammenhæng, at det følger af 12, stk. 1, nr. 1, og af betænkning nr. 1510/2009, at det derimod ikke er en betingelse for anvendelse af bestemmelsen, at hemmeligholdelse i det konkrete tilfælde er af betydning for den person, oplysningerne vedrører. Der skal således ikke foretages en konkret interesseafvejning af, om en oplysning kan undtages efter 12, stk. 1, nr. 1. For så vidt angår offentligt ansatte fandt offentlighedsloven som omtalt ovenfor anvendelse i forhold til oplysninger om bl.a. den ansattes lønmæssige forhold, jf. den dagældende offentlighedslovs 2, stk. 3. Retten til aktindsigt i oplysninger om lønmæssige forhold efter 2, stk. 3, kunne dog begrænses, når oplysningerne i øvrigt afslørede forhold om den pågældendes privatøkonomi, herunder, som omtalt ovenfor, oplysninger om skattefradrag og løntræk. 15

16 Økonomi- og Indenrigsministeriet finder ikke grundlag for at antage, at hensynet til privatlivets fred i forhold til enkeltpersoners lønmæssige forhold uden for anvendelsesområdet af 2, stk. 3, skal tillægges forskellig vægt afhængig af, om der søges om aktindsigt direkte i oplysninger om lønmæssige forhold, eller om der søges aktindsigt i oplysninger om udbetaling for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, hvoraf selvsamme oplysninger om lønmæssige forhold kan udledes. I det omfang der efter en konkret vurdering ville være adgang til aktindsigt i oplysninger om et regionsrådsmedlems lønmæssige forhold efter offentlighedslovens 2, stk. 3, fandt offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1, efter økonomi- og indenrigsministeriets opfattelse ikke anvendelse på oplysninger om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ministeriet lægger i den forbindelse vægt på, at det beskyttelseshensyn i forhold til afsløring af oplysninger om regionsrådsmedlemmers lønmæssige forhold, der kunne begrunde undtagelse for retten til aktindsigt, ikke kunne antages at gøre sig gældende, når der efter offentlighedsloven kunne meddeles aktindsigt i disse oplysninger. Oplysningerne ville da ikke have en sådan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet burde kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Der er derimod ikke efter lovgivningen en tilsvarende adgang til oplysninger om privatansattes lønmæssige forhold samt om selvstændiges personlige indkomstforhold, idet sådanne oplysninger som udgangspunkt vil være omfattet af den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Region Sjælland i forbindelse med sin afgørelse om aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ikke har foretaget den konkrete vurdering, som var forudsat i lovgivningen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke herved taget stilling til, om der herefter måtte være dokumenter eller oplysninger i sagen, som Region Sjælland efter offentlighedsloven er forpligtet til at meddele aktindsigt i. Ministeriet bemærker i den sammenhæng, at en nærmere stillingstagen hertil vil skulle foretages af Statsforvaltningen som tilsynsmyndighed i første instans og ske på baggrund af en fuldstændig prøvelse af sagens retlige og faktiske forhold efter indhentelse af de dokumenter og oplysninger, der er meddelt afslag på aktindsigt i. Økonomi- og Indenrigsministeriet skal i sammenhæng hermed bemærke, at Region Sjællands vurdering af anmodningen i forbindelse med en genoptagelse af sagen vil skulle foretages efter reglerne i den nugældende offentlighedslov, jf. lovens 42, stk. 2. Vurderingen af, hvorvidt der efter den nugældende offentlighedslov skal meddeles aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, må efter ministeriets opfattelse bero på en fortolkning af særligt lovens 21, stk. 1-3, samt 30, nr. 1, der, som redegjort ovenfor i afsnit og , i sit indhold er en videreførelse af den dagældende offentlighedslovs 2, stk. 2 og 3, samt 12, stk. 1, nr. 1. Økonomi- og Indenrigsministeriet har dags dato anmodet Region Sjælland om at orientere Statsforvaltningen om, hvad regionen agter at foretage i anledning af ministeriets udtalelse. Ved kopi af dette brev har Økonomi- og Indenrigsministeriet dags dato meddelt Statsforvaltningen sin retsopfattelse. 16

17 Kopi af dette brev er endvidere sendt til Folketingets Ombudsmand, der ved brev af 18. juni 2014 har anmodet herom. Kopi af dette brev vil blive offentliggjort på Med venlig hilsen Christina Ekmann 17

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre

Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre En journalist klagede til ombudsmanden over Kulturministeriets afslag på en anmodning om aktindsigt

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

IKA INDKØBSJURA - 2014

IKA INDKØBSJURA - 2014 IKA INDKØBSJURA - 2014 SPOR 1.1 AKTINDSIGT Andreas Christensen, advokat (H) og partner Onsdag den 18. juni 2014 AKTINDSIGT- UDBUDSDIREKTIVET side 2 Udbudsdirektivets artikel 6: Med forbehold af bestemmelserne

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune 2 7-1 1-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af omtale i pressen rej st en t ilsynssag o m lo v lig h eden af at t ilbyde

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 31.10.- 2007 Esbjerg Kommune har ved brev af 2. maj 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen Syddanmark med anmodning om en vejledende udtalelse

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere