Hvis du kommer til skade...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis du kommer til skade..."

Transkript

1 Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. tjenstligt begrundet ophold i krigszoner, andre højrisikoområder eller områder, hvor der løses konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Formålet med denne folder er at beskrive hovedlinierne i det regelsæt, der gælder om erstatningsforhold under udsendelse i INTOPS. I pkt. 9. kan du finde en oversigt over de detaljerede regler på området. Hvis uheldet er ude, vil din enhed underrette dine pårørende. Tjenestestedet stiller en kontaktofficer/kontaktperson til rådighed, der vil sørge for, at dine pårørende kan komme i kontakt med dig. Kontaktofficeren/kontaktpersonen vil i samarbejde med Forsvarets Rehabiliteringsenhed (Lautruphøj 8, 2750 Ballerup, tlf. nr ) kunne hjælpe med ansøgninger om erstatning samt med at løse evt. praktiske og sociale problemer. Endvidere kan enheden, hvis du ønsker det, bistå med, at du får afklaret dine fremtidige erhvervsmuligheder, herunder varetage kontakt og samarbejde med kommune og andre myndigheder. 1. Arbejdsskader Anmeldelse Hvis du kommer til skade under eller som følge af arbejdet, skal din skade anmeldes til Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor. Du skal sørge for at få en kopi af anmeldelsen. Har du ikke hørt fra Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor inden 2 måneder, bør du undersøge, om skaden er anmeldt. Ved operationer, der forestås af Hærens Operative Kommando, anmeldes skaden direkte fra det pågældende missionsområde med efterretning til Det Danske Internationale Logistik Center. Ved operationer, der forestås af søværnet eller af flyvevåbnet, anmeldes skaden af den respektive operative kommando. Hvis skaden anerkendes som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven, kan følgende erstatning/godtgørelse komme på tale:

2 Tab af erhvervsevne Ydelsens størrelse afhænger af din årsløn i året før skaden. Ved tab på 49 % eller derunder udbetales et engangsbeløb. Ved tab på 50 % eller derover udbetales ydelsen pr. måned. Fx: Ved 100 % tab og en årsløn på kr. bliver den månedlige ydelse kr., svarende til 4/5 af lønnen. Der ydes ingen erstatning, hvis tabet er under 15 %. Varigt mén Godtgørelsen afhænger af méngraden. Ved méngrad på 100 % udbetales kr. som et engangsbeløb. Der ydes ingen godtgørelse, hvis méngraden er under 5 %. Méngraden kan i særlige tilfælde fastsættes til max. 120 %. Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler Udgifter dækkes, så længe behandlingen mv. antages at have helbredende effekt på arbejdsskadens følger. Overgangsbeløb ved dødsfald Overgangsbeløb udgør kr. og udbetales til de efterladte til dækning af de udgifter, der opstår i umiddelbar tilknytning til dødsfaldet, fx begravelsesudgifter og flytteudgifter. Tab af forsørger Ydelsens størrelse afhænger af afdødes årsløn i året før skaden og beregnes som 30 % af årslønnen. Fx: Hvis afdødes årsløn var kr., bliver den månedlige ydelse kr. i max. 10 år. Erstatning til ægtefæller/registrerede partnere forudsætter, at ægteskabet/registreringen er indgået/sket inden dødsfaldet (fælles folkeregisteradresse inden dødsfaldet). Erstatning til afdødes evt. samlevende partner forudsætter, at afdøde og partneren har levet sammen i mindst 2 år. Det er endvidere en forudsætning for tilkendelse af erstatning for tab af førsørger, at de nævnte efterladtes økonomiske forhold ikke er sådanne, at de må betragtes som selvforsørgende. Forsørgertab til børn Ydelsens størrelse afhænger af afdødes årsløn i året før skaden og beregnes som 10 % af årslønnen og løber til barnets fyldte 18. år. Er barnet under uddannelse, kan ydelsen evt. løbe til dets fyldte 21. år. Fx: Hvis afdødes årsløn var kr., bliver den månedlige ydelse kr. Godtgørelse til efterladte Er dødsfaldet forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed, kan der muligvis tilkendes en særlig godtgørelse (max kr.) til de efterladte, der stod afdøde særligt nær. Udbetaling af erstatning og godtgørelse Udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler betales som hovedregel af Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor. Øvrige i pkt. 1 anførte beløb betales af Arbejdsskadestyrelsen. 2. Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordninger til personel under udsendelse i INTOPS Forsvaret yder en særlig erstatning/godtgørelse, der kommer til udbetaling i tilfælde af død eller varigt mén.

3 Personskade i missionsområdet Hvis du kommer til skade under ophold i missionsområdet, kan der normalt ydes godtgørelse for varigt mén. Godtgørelsen afhænger af méngraden. Ved en méngrad på 100 % er godtgørelsen kr. Der ydes ingen godtgørelse, hvis méngraden er under 5 %. Méngraden kan ikke overstige 100 %. Du skal sende en ansøgning om godtgørelse til Forsvarets Arbejdsskadeog Erstatningskontor, jf. pkt. 8. Er du kommet til skade som følge af arbejdet, kan der normalt ydes kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte. Det er bl.a. en forudsætning, at du ikke har udvist væsentlig grad af egen skyld. Godtgørelse ydes fra skadesdagen med 175 kr. pr. dag, du er syg (skal være dokumenteret ved en lægeattest), og indtil arbejdet genoptages, eller méngraden fastsættes. Godtgørelsens størrelse kan ikke overstige kr. Du skal sende en ansøgning om godtgørelse til Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor, jf. pkt. 8. Har du pådraget dig en erhvervsbetinget sygdom fx mave-/tarmsygdom eller en psykisk sygdom er det vigtigt, at du underretter Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor herom, jf. pkt. 8, da forsvaret ikke automatisk får meddelelse om erhvervsbetingede sygdomme, idet disse sygdomme primært anmeldes af skadelidtes egen læge, der sender anmeldelsen direkte til Arbejdsskadestyrelsen. Dødsfald i missionsområdet Der ydes normalt erstatning i tilfælde af død, såfremt dødsfaldet sker under ophold i missionsområdet. Dette gælder også, hvis dødsfaldet sker i fritiden eller skyldes naturlig død, fx som følge af en hjerte-/karsygdom eller akut sygdom. Ved tab af forsørger ydes kr. Ved tab af ikke-forsørger ydes kr. til afdødes bo. De nævnte beløb udbetales af Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor. Personskade uden for missionsområdet Hvis du tager på leave eller R&R (rest and recreation) under din udsendelse i INTOPS, må du selv sørge for forsikringsdækning for personskade, herunder for behandlingsudgifter, transport til og behandling på sygehus samt hjemtransport. Der henvises i øvrigt til pkt. 5. Dette gælder dog ikke, såfremt R&R er et socialt arrangement, der er planlagt og betalt af forsvaret, og du er beordret til at deltage. I så fald er du dækket, som om skaden var sket i missionsområdet. Dødsfald i fritiden og naturlig død uden for missionsområdet Som udsendt må du selv sørge for forsikringsdækning, jf. folderens pkt. 5. Dette gælder dog ikke, såfremt R&R (rest and recreation) er et socialt arrangement, der er planlagt og betalt af forsvaret, og du er beordret til at deltage. I så fald er du dækket, som om dødsfaldet var sket i missionsområdet. Tab eller beskadigelse af personlige ejendele samt bagageforsinkelse Under udsendelse i INTOPS er du omfattet af statens almindelige tjenesterejseforsikring, der bl.a. dækker tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af brand, røveri og tyveri

4 samt bortkomst/beskadigelse og forsinkelse af indskreven bagage. Forsikringen dækker dog bl.a. ikke cykler mv. Tab eller beskadigelse mv. anmeldes til forsikringsselskabet, jf. forsvaret.dk/fpt/fkr under Forsikring, Forsikringsbetingelser og Anmeldelsesblanket. På forsvarets intranet FIIN findes materialet på Forsvarets Personeltjenestes hjemmeside (forsiden) ved klik på banneret i højre side Forsvarets Rejsekontor, C19/FPT/default.aspx eller ved klik på banneret Erstatningsforhold INTOPS sammesteds. Vilkår mv., herunder krav om original dokumentation for tab og forsinkelse af indskreven bagage samt om anskrig, fremgår af forsikringsbetingelserne, der, jf. ovenfor, ligger på intraog internettet. Såfremt tjenesterejseforsikringen ikke erstatter et tab eller en beskadigelse, der er sket i forbindelse med tilstedeværelse i områder med krig eller krigslignende forhold, kan der evt. ydes kulancemæssig godtgørelse for tabet/beskadigelsen. Der kan dog kun ydes godtgørelse med beløb, svarende til de beløbsgrænser, der er fastsat i den almindelige tjenesterejseforsikring. Det er blandt andet en forudsætning, at tabet eller beskadigelsen ikke skyldes væsentlig grad af egen skyld. Godtgørelse vil kunne ydes for de nødvendige personlige ejendele, der medbringes under udsendelse i INTOPS. Særligt kostbare genstande godtgøres ikke. Du skal sende en ansøgning til den NIV II myndighed, der har udsendt dig med dokumentation for tabet samt forsikringsselskabets afvisning. De i tjenesterejseforsikringen anførte beløbsgrænser kan anvendes for tab og beskadigelse, der er sket den 1. maj 2008 og senere. For tab mv., der er sket før dette tidspunkt, kan der ydes godtgørelse på op til kr. 3. Erstatningsansvarsloven Du kan rejse erstatningskrav over for forsvaret, hvis du mener, at forsvaret eller en ansat i forsvaret ved fejl eller forsømmelighed har været skyld i din personskade. Der kan evt. udbetales godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mv. Du skal sende en ansøgning om godtgørelse/erstatning til Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor, jf. pkt. 8. Krav om erstatning for tab og beskadigelse af private ejendele behandles som anført oven for under pkt. 2. Bemærk: Du skal kunne bevise, at forsvaret er skyld i skaden. 4. Gruppeliv og kritisk sygdom Tjenestemænd m.fl. samt visse overenskomstansatte, der ikke har en gruppelivsordning tilknyttet deres pensionsordning, er omfattet af statens gruppelivsordning. Din udstikker og Forenede Gruppeliv kan oplyse, om du er omfattet af denne ordning. Forsikringssummen, der udgør kr., udbetales ved den ansattes død til nærmeste pårørende, medmindre der er indsat en begunstiget. Til hvert barn under 21 år udbetales desuden kr. Det er afdødes udstikker, der foranlediger, at der sendes en anmeldelse om dødsfald til Forenede Gruppeliv. Ved visse kritiske sygdomme udbetales kr. til den ansatte. Ved kritisk sygdom skal du sende en ansøgning til Forenede Gruppeliv eller til din udstikker.

5 Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til din udstikker eller til Forenede gruppeliv, Krumtappen 4, postboks 442, 2500 Valby, tlf. nr , (aftale nr ), der tillige kan give oplysninger om dækning mv., evt. indsættelse af begunstiget samt evt. boafgift af forsikringssummen. 5. Private forsikringer Dine private forsikringer eller forsikringer tegnet via dit fagforbund dækker ikke altid, hvis skaden er sket under eller som følge af krigshandlinger eller krigslignende forhold i opgaveområdet. Du skal selv inden udsendelsen rette henvendelse til dit forsikringsselskab og fagforbund for at høre nærmere om dækning mv., herunder om dækning ved ophold uden for missionsområdet, fx under leave og R&R (rest and recreation), jf. pkt Andre ydelser a. Efterindtægt: Ved dødsfald får ægtefællen eller børn under 18 år (under 21 år, hvis afdøde var tjenestemand) et beløb som efterindtægt, svarende til afdødes løn i 1-3 måneder. Hvis dødsfaldet er sket som følge af tjenesten, udbetales efterindtægt i 6 måneder. Hvis afdøde var tjenestemand, ydes efterindtægt i 12 måneder. Efterlader tjenestemanden sig hverken ægtefælle eller børn under 21 år, udbetales efterindtægten til boet. Hvis afdøde var overenskomstansat (ikke tjenestemand) ydes der til en evt. registreret partner efterindtægt i 1-3 måneder. Er dødsfaldet sket som følge af tjenesten ydes efterindtægt i 6 måneder. Afdødes udstikker kan give nærmere oplysninger herom. b. Særligt beløb til personel, der er bonusberettiget : Hvis en skade, der er sket i tjenesten, medfører afskedigelse fra forsvaret, kan der ydes et beløb, hvis størrelse afhænger af méngraden. Beløbet kan maksimalt udgøre kr. Ansøgning sendes til din udstikker. Ved dødsfald som følge af tjenesten ydes der den efterlevende ægtefælle kr. HKKFområde ydes der tilsvarende beløb til efterlevende ægtefælle/registreret partner. Ved dødsfald som følge af tjenesten udbetales kr. til hvert barn under 18 år, som afdøde havde forsørgelsespligt for, dog max kr. Ansøgning sendes til afdødes udstikker. c. FN-observatører og personel udsendt i en FN-mission, som kommer til skade i tjenesten, kan evt. få udbetalt erstatning fra FN. Det Danske Internationale Logistik Center, Operationscentret, tlf. nr , kan give nærmere oplysninger. 7. Pensionsmæssige forhold Førtidspension: Hvis du invalideres, så du ikke længere kan udføre dit erhverv, kan du evt. få førtidspension. Du skal sende din ansøgning til de sociale myndigheder, evt. via Rehabiliteringsenheden. I tilfælde af invaliditet eller dødsfald kan der til skadelidte eller pårørende desuden ydes erstatning/godtgørelse afhængig af pensionsordning, herunder kapital-, arbejdsmarkeds- eller tjenestemandspension samt pension efter civilarbejderloven. Vedkommendes udstikker kan give nærmere oplysninger herom.

6 Overenskomstansatte, der ikke er omfattet af civilarbejderloven, og som kommer til skade under eller som følge af arbejdet, kan i visse tilfælde få udbetalt en supplerende løbende ydelse, svarende til det en tjenestemand i en tilsvarende situation og med tilsvarende lønanciennitet ville have opnået. Ved dødsfald udbetales ydelsen til den efterladte ægtefælle og børn under 21 år. En forudsætning for at opnå denne ydelse er, at Arbejdsskadestyrelsen anerkender skaden som en arbejdsskade og samtidig vurderer, at der er et tab af erhvervsevne på minimum 15 %. Det er endvidere en forudsætning, at der samtidig sker afskedigelse eller kontraktophævelse som følge af tilskadekomsten. Ordningen administreres af Forsvarets Personeltjeneste, Løn- & pensionssektion/ka 3, (efter 01. april 2011 Løn- & Pensionsafdeling/LA 3), Lautruphøj 8, 2750 Ballerup, tlf. nr Adresse og telefonnummer Hvor intet andet er anført, sendes anmeldelser og ansøgning om erstatning/godtgørelse til Forsvarets Personeltjeneste, Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor, Lautruphøj 8, 2750 Ballerup, tlf. nr Ved telefonisk kontakt spørg efter Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor. 9. Mere information om reglerne Reglerne findes i følgende bestemmelser: Foreløbig FPTBST om behandling af erstatningssager i forsvaret (personskade og tingsskade). Foreløbig FPTBST om behandling af arbejdsskader i forsvaret. Foreløbig FPTBST om behandling af idrætsskader i forsvaret. Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning. Bestemmelserne findes på Forsvarets intranet, FIIN, Forsvarets Personeltjeneste, Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontors hjemmeside, Endvidere henvises til vedrørende følgende bestemmelser: Lov om arbejdsskadesikring Lov om erstatningsansvar Lov om forsvarets personel Hvis du kommer til skade, kan du og dine pårørende desuden få juridisk vejledning og yderligere oplysninger om gældende lovgivning, praksis, sagsgang mv. ved henvendelse til Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor, jf. pkt. 8. De angivne beløb er gældende for afgørelser, der træffes fra og med 1. januar til og med 31. december 2011, medmindre andet er anført. Denne folder er revideret januar 2011 og findes tillige på internettet på adressen på forsiden under Erstatningsforhold INTOPS. På forsvarets intranet FIIN findes den på Forsvarets Personeltjenestes hjemmeside aspx ved klik på banneret i højre side Erstatningsforhold INTOPS.

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 1 Hvad er en heltidsulykkesforsikring? Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig, hvis du bliver varigt invalid ved

Læs mere

Kr. 37.50. pr. måned (i 2008) En ulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen

Kr. 37.50. pr. måned (i 2008) En ulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen HK heltidsulykke Kr. 37.50 pr. måned (i 2008) En ulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen Vigtigt for alle medlemmer LÆS HER! Den 1. januar 2007 er der sket ændringer i lovgivningen,

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude

Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring. Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude 2012 Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring Dansk El-Forbund har indgået aftale med Alka om kollektiv ulykkesforsikring

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Forsikringsbogen. Nyttige links

Forsikringsbogen. Nyttige links Nyttige links Når du alligevel bevæger dig rundt på internettet, er her nogle links som kan anbefales: www.hk.dk/forsikring her kan du læse om privat- og medlemsforsikringer www.alka.dk her kan du se,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere