Regler for Kvægerstatningsordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Kvægerstatningsordningen"

Transkript

1 Regler for Kvægerstatningsordningen Disse hovedregler skal ses i sammenhæng med bilag vedrørende den aktuelle sygdom og beregningsmodellen for tab ved kastninger. Adgang til alle ordningens dokumenter findes på hjemmesiden 1. Ordningens formål og virkemåde Det er ordningens formål efter nærværende regler 1. at kunne yde erstatning for tab af kvæg forårsaget af særlige sygdomme i kvægbesætninger samt ved sanering for sygdomme, 2. at kunne yde erstatning for driftstab forårsaget af særlige sygdomme i kvægbesætninger, 3. at kunne yde erstatning i forbindelse med restriktioner pålagt kvægbesætninger på grund af infektionssygdomme, uønskede stoffer i foder e.l. 2. Generelle betingelser for udbetaling af erstatning Besætningsejeren har selv et ansvar for at sikre sig bedst muligt for at undgå smitsom sygdom i besætningen. Herunder stilles følgende særlige krav: Hvis der eksporteres dyr fra besætningen, skal der benyttes eksportør / transportør, som er tilmeldt Danish Transport Standard Hvis der i lovgivningen er krav om, at besætningen skal have en smittebeskyttelsesplan, skal denne være opdateret, godkendt og efterlevet. L&F, Kvægs retningslinjer vedrørende import af dyr skal overholdes. Ovenstående krav gælder fra den 1. april 2014 eller indenfor det seneste år forud for sygdomsudbruddet. I øvrigt gælder følgende generelle krav: Den ansvarlige for besætningen må i øvrigt ikke have handlet ansvarspådragende. Gældende love og bestemmelser for den sygdom, der søges erstatning for, skal være overholdt. Pålagte foranstaltninger til sygdommens bekæmpelse skal være overholdt. Ansvaret for skaden (tabets opståen) må ikke kunne henføres til andre. Besætningsejeren skal aktivt have søgt at minimere tabet. Hvis et eller flere af ovennævnte krav ikke er opfyldt, bortfalder muligheden for erstatning. Side 1 af 9

2 Hændelser, der har karakter som ulykker, dækkes ikke. Tab eller skader opstået som følge af laboratoriers analysefejl eller fejlagtige svar på indsendte prøver dækkes kun af ordningen i det omfang der ikke er dækning via laboratoriet/laboratoriets forsikring. Ved offentlige omsætningsrestriktioner ydes der ingen dækning for tab opstået i de første 30 dage af restriktionernes varighed, hvis årsagen til restriktionerne ikke er konstateret i besætningen. For kategorierne Gruppe II-sygdomme og Øvrige sygdomme gælder, at det er en betingelse for udbetaling af erstatning, at besætningsejeren følger en målrettet handlingsplan for sygdommens udryddelse i besætningen. Checkliste til udarbejdelse af handlingsplan kan fås hos L&F, Kvæg. Det er en betingelse for udbetaling af erstatning, at tab ikke dækkes fra anden side (offentlige erstatningsordninger etc.). Hver sygdom/restriktion behandles særskilt. Der afholdes selvrisiko for hver sygdom eller restriktion. Tab opstået mere end 3 måneder før VFL, Kvæg s modtagelse af ansøgning om erstatning dækkes ikke. Erstatning ydes inden for de af fødevareministeren godkendte rammer, f.eks. fra produktionsafgifter vedrørende kvæg, som indbetales til Mælkeafgiftsfonden og til Kvægafgiftsfonden. Erstatningsordningen finansieres med tilskud fra førnævnte fonde, og ordningen administreres af bestyrelsen for L&F, Kvæg efter reglerne i dette dokument, som er godkendt af fondenes bestyrelser. Disse retningslinier er af Fødevareministeriet fundet at være i overensstemmelse med lovgivningen og de almindelige forvaltningsmæssige principper. Ansøgningsskema fås hos VFL Kvæg VFL, Kvæg, Sundhed Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N tlf , fax Ved bestilling skal det oplyses, hvilken sygdom eller hvilket forhold, der er grundlag for ansøgningen. Ansøgning og dokumentation sendes som almindelig post til ovenstående adresse. L&F, Kvægs bestyrelse varetager gennem VFL, Kvæg den daglige administration af ordningen. Side 2 af 9

3 3. Sygdomme omfattet af ordningen Hvis kvæg angribes af eller pålægges restriktioner som følge af en af nedenstående sygdomme, kan der jvf. pkt. 6 ydes erstatning, hvis sygdommen resulterer i dyrets død, aflivning eller slagtning tilrådet af dyrlægen for at begrænse sygdomsrisiko og efterfølgende tab. Der kan også ydes erstatning, hvis dyret aflives med henblik på destruktion, og dyrlægen attesterer, at dyret eller dets slagteværdi ikke kan reddes, eller hvis dyret kasseres ved slagtning. Bemærk ordningens bilag med særlige bestemmelser for de enkelte sygdomme. I tilfælde af tab forårsaget af andre sygdomme hos kvæg eller helt ekstraordinære forhold kan der efter særlig beslutning i L&F, Kvægs bestyrelse ydes erstatning. De generelle betingelser for udbetaling af erstatning skal være opfyldt. Gruppe I Bluetongue Bovin Spongiform Encephalopati (BSE) Brucellose Kvægpest Lumpy skin disease Miltbrand Mund- og klovesyge Oksens ondartede lungesyge Rabies Rift Valley fever Tuberkulose (bovin og human type) Vesikulær stomatitis Gruppe II Aujeszkys sygdom BVD (Bovin Virus Diarre) Enzootisk leukose (EBL) Infektion med bovin herpesvirus 1 (IBR/IPV) Oksebremselarve-invasion Salmonella infektion Særlige tilfælde / ekstraordinære forhold 4. Dokumentation Følgende dokumentation er påkrævet: Anmeldelsesformular udfyldt og underskrevet af ejeren med oplysninger til sagens bedømmelse afgivet under ansvar for loven. Formularen fås ved henvendelse til VFL, Kvæg. Dyrlægeerklæring fra den dyrlæge, som har tilset dyret. Erklæring afgives på en formular, som fås sammen med anmeldelsesformularen, men kan suppleres med yderligere erklæring. Dyrets modtagelse på destruktionsanstalten vil blive kontrolleret via Kvægdatabasen. Dokumentation for at dyret er dødt, hvis det ikke er sendt til destruktionsanstalt. Er dyret slagtet, indsendes kassationsattest eller slagteafregning. Analyseresultat fra et af Fødevarestyrelsen godkendt laboratorium, som bekræfter undersøgelse af relevant materiale og/eller bekræfter den stillede diagnose. For visse sygdomme kan erstatning udbetales for dyr, som ikke er undersøgt, når besætningsdiagnosen er klart bekræftet ved laboratorieundersøgelse i den pågældende periode. I visse tilfælde accepteres erstatning efter sandsynlig diagnose. Benyttet handlingsplan. Side 3 af 9

4 Det understreges, at tab opstået mere end 3 måneder før VFL, Kvæg s modtagelse af ansøgning om erstatning ikke dækkes. Ved langvarigt sygdomsforløb kan det være nødvendigt at indsende en indledende ansøgning og derefter følge op i fornødent omfang med supplerende ansøgninger. Alle oplysninger om besætningens dyr, herunder antal, fødselsdatoer og racekombinationer hentes i Kvægdatabasen. VFL, Kvæg kan i forbindelse med sagens behandling indhente yderligere oplysninger og kan ved ansøgningens behandling benytte sig af særligt sagkyndige. 5. Udgifter forbundet med dokumentation Udgifter, der måtte opstå i forbindelse med fremskaffelsen af den under pkt. 4 nævnte dokumentation, er L&F, Kvæg uvedkommende. Udgifter, der måtte opstå i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om støtte, er L&F, Kvæg uvedkommende. 6. Erstatningssatser for enkeltdyr For både handyr og hundyr ydes erstatning på grundlag af skalaværdier beregnet som nedenstående. Bemærk dog særlige regler for nogle sygdomme som omtalt på bilaget vedrørende sygdommen. For racerne RDM, SDM, DRK og Jersey beregnes erstatningen generelt som følger: 1. For kalve, der ikke er fyldt 2 måneder, og for aborterede fostre ydes 0 kr. i erstatning. 2. For kalve, der er fyldt 2 måneder, er skalaværdien ved stor race kr. og ved Jersey 700 kr. 3. For dyr, der er fyldt 24 mdr., udgør skalaværdien 80 % af markedsprisen for en kælvekvie jf. prisstatistik i nyeste udgave af Håndbog til Driftsplanlægning. Disse priser offentliggøres i tilknytning til Kvægerstatningsordningens øvrige dokumenter på internettet. 4. For hver fyldte måned udover 2 måneder øges skalaværdien med 4,55 % af forskellen mellem priserne fra de 2 ovenstående punkter indtil dyret er fyldt 24 mdr. 5. For PI-dyr (BVD) uanset alder ydes erstatning på kr. for kvæg af stor race og 700 kr. for jersey. Hvis værdien af en kælvekvie jf. Håndbog til Driftsplanlægning er kr., bliver skalaværdien for dyr over 24 mdr. således 80 % af kr. = kr. Det månedlige tillæg vil under samme forudsætninger for kalve af stor race blive 4,55 % af kr. ( ) svarende til 246 kr. Det ville give følgende skalaværdier: Side 4 af 9

5 2 mdr.: kr. 3 mdr.: kr. 4 mdr.: kr. 5 mdr.: kr. 6 mdr.: kr. 7 mdr.: kr. 8 mdr.: kr. 9 mdr.: kr. 10 mdr.: kr. 11 mdr.: kr. 12 mdr.: kr. 13 mdr.: kr. 14 mdr.: kr. 15 mdr.: kr. 16 mdr.: kr. 17 mdr.: kr. 18 mdr.: kr. 19 mdr.: kr. 20 mdr.: kr. 21 mdr.: kr. 22 mdr.: kr. 23 mdr.: kr. 24 mdr.: kr. Dyr over 24 mdr.: kr. Krydsninger mellem jerseyrace og andre malkeracer har samme skalaværdi som Jersey. For dyr af ren kødrace, krydsninger mellem rene kødracer og krydsninger mellem stor malkerace og ren kødrace beregnes skalaværdierne som for stor malkerace med tillæg af 35 %. For krydsninger mellem jersey og ren kødrace eller krydsninger af rene kødracer er tillægget 10 %. I tilfælde af, at skalasatserne måtte overstige aktuel handelsværdi, vil erstatningssatserne blive reduceret til højst at udgøre den aktuelle handelsværdi. Hvis der er opkrævet destruktionsafgift for erstatningsberettigede dyr, godtgøres afgiften. Dokumentation for betalt afgift vedlægges ansøgningen. Eventuel slagteafregning fratrækkes ved beregning af erstatningen. 7. Driftstab Tab opstået mere end 3 måneder før VFL, Kvæg s modtagelse af ansøgning om erstatning dækkes ikke. Bemærk de særlige regler vedrørende driftstab, der står omtalt på ordningens bilag vedrørende de enkelte sygdomme/restriktioner. Erstatning for mælketab kan først udbetales efter endelig landsdækkende opgørelse af leverancen i det kvoteår, hvor mælketabet er forekommet. Der kan højest ydes erstatning vedrørende den mængde mælk, som besætningen kunne have leveret i det pågældende kvoteår uden at blive pålagt afgift. Driftstabsperiodens længde er afhængig af bl.a. sygdommens art og øvrige forhold, som har betydning for smittespredning. For visse sygdomme ophører ordningens dækning efter en fastsat periode. Ved langvarigt sygdomsforløb kan det være nødvendigt at indsende en indledende ansøgning og derefter følge op i fornødent omfang med supplerende ansøgninger. Udgifter til påbudt ekstra rengøring og desinfektion kan medregnes i driftstabet, hvis den almindelige hygiejne i besætningen ved tilsynets indførelse kunne betragtes som normal. Side 5 af 9

6 Der kan ikke indregnes beløb til dækning af ekstra arbejde. Der kan ikke indregnes beløb til rådgivning og udarbejdelse af opgørelser. Der kan ikke indregnes beløb til renter eller til finansieringsomkostninger. For at begrænse rentetab og finansieringsomkostninger kan der i sagens forløb foretages á conto udbetalinger, der samlet ligger under det på tidspunktet opståede driftstab. Endeligt driftstab kan udbetales, når forløbet er endt, eller dækningsperioden udløber. Ordningens almindelige regler om selvrisiko gælder også her. Ved længerevarende forløb af sygdomme eller restriktioner gælder følgende: Slagtedyr Dyr, som ikke kan leveres til slagtning på det ønskede tidspunkt, mister ikke deres værdi. Der kan være en marginal betragtning over foderomkostning og værdi af tilvækst, men det vil være et meget begrænset tab. Hvis dyret indgår i en kontraktproduktion, og hvis sygdommen/tilsynet forsinker levering af dyret så meget, at det taber en kontraktligt aftalt merpris, må det medregnes som driftstab. Levedyr Dyr, som ikke må sælges til levebrug i en periode, må beholdes, indtil sygdommen/tilsynet ophører. Ekstra påløbne foderomkostninger kan fratrukket eventuel værdi af tilvækst indregnes som driftstab. Man kan ikke medregne det som tab, hvis dyr solgt efter sygdommens/tilsynets ophør ikke kan opnå den salgspris, besætningsejeren havde forventet. Særlige forhold vedrørende begrænsning af driftstab Ved meget lange sygdomsforløb bliver ejerens forpligtelse til at begrænse tabet mest muligt af særlig betydning. Det forudsættes, at besætningsejeren arbejder aktivt for at minimere det samlede driftstab. Ejer skal løbende være i kontakt med VFL, Kvæg og aftale eventuelle særlige forholdsregler. Hvis ejer afviser anvisninger fremsat af VFL, Kvæg til nedbringelse af driftstab, bortfalder retten til erstatning fra Kvægerstatningsordningen. Anvisningerne skal kunne gennemføres på et niveau, som modsvarer niveauet i besætningen. Der kan ikke ydes erstatning for forholdsregler, som ejer på egen hånd iværksætter, og som efterfølgende viser sig at forøge tabet. Mælkeproduktion Såfremt mælken kan leveres til mejeriet, men der ikke må sælges dyr til levebrug fra besætningen, kan en meget lang tilsynsperiode eventuelt medføre overskridelse af den mælkemængde, besætningen kan levere uden at blive pålagt superafgift. Hvis dyrene kun kan leveres til slagtning (eventuelt specialslagtning) i stedet for levebrug, kan det bevirke et meget stort tab i situationer med behov for en midlertidig reduktion af besætningen for at undgå kvoteoverskridelse. Hvis en sådan situation kan forudses at opstå, skal der foretages en faglig vurdering af, hvordan man begrænser det samlede tab mest muligt, samtidig med at besætningens produktionspotentiale fastholdes på et niveau, der muliggør udfyldelse af ejendommens mælkekvote i det følgende kvoteår. Side 6 af 9

7 Kødproduktion Såfremt der fra besætningen ikke må leveres dyr til levebrug eller slagtning, kan en meget lang tilsynsperiode medføre ophobning af dyr i besætningen. Det medfører ekstra foderomkostninger (vedligeholdelsesfoder), der kan indregnes som tab. Det kan medføre tab af kontraktligt aftalte merpriser. Endelig kan ophobningen af dyr blive så stor, at det ud fra dyrevelfærdsmæssige (og eventuelt dyreværnsmæssige) betragtninger bliver uacceptabelt. I sådanne tilfælde må der foretages en faglig vurdering af, hvordan det samlede tab begrænses mest muligt. Er det eventuelt muligt at opstalde dyr i et nærliggende staldanlæg, eller er det nødvendigt at foretage nedslagning af et antal dyr. 8. Tab ved nedslagning/slagtning For tab ved nedslagning/udslagtning, hvor der ydes fuld erstatning for dyrene (normalt IBR, BVD, BSE), gælder: Drægtige bortsanerede dyr er inden aflivning vurderet ud fra den aktuelle situation, herunder forventet drægtighedsstatus. Dermed er erstatning for evt. manglende kælvninger efter saneringen allerede ydet. Ikke afkoblet handyrpræmie er allerede dækket ind, når dyrene erstattes med genanskaffelsesværdien. Eneste undtagelse er de situationer, hvor dyrene bortsaneres til slagtning, og ellers præmieberettigede dyr ikke har været i saneringsbesætningen så længe, at kravet til holdeperiode er opfyldt på det tidspunkt, hvor dyret bliver slagtet. I disse tilfælde dækker Kvægerstatningsordningen tabet. Påbudt destrueret foder m.v. erstattes med genkøbspris. Påbudt destruerede hjemmeavlede produkter erstattes med genkøbspris. Produktionstab beregnes generelt som mistet dækningsbidrag i den periode, hvor ejendommen er påbudt at skulle stå tom. I situationer, hvor der er meget ringe udbud af kvæg til salg, kan perioden eventuelt forlænges i nødvendigt omfang. Der tages normalt udgangspunkt i standardkalkulerne, men besætningsejeren har naturligvis mulighed for at fremlægge regnskab for besætningen og vil derved kunne få taget udgangspunkt i sit eget driftsresultat. Mistet mælkeleverance beregnes i kg EKM, og der ydes dækning med forventet dækningsbidrag pr. kg mælk. Besætningen reduceres ikke i dækning, selv om den inden for samme kvoteår ved en ændret drift måtte kunne indhente dele af den mistede mælkeproduktion. Vedrørende kødproduktion beregnes antallet af mistede foderdage, og der ydes dækning med forventet dækningsbidrag pr. foderdag. Udgifter til påbudt rengøring betales fuldt ud af den sanerende organisation, som selv forestår indhentning af tilbud og godkendelse af entreprise for rengøringen. Da rengøringen og desinfektion sker i henhold til aftale med entreprenør, er aftale om besætningsejers eventuelle medvirken og honorering herfor et anliggende mellem entreprenør og besætningsejer. Side 7 af 9

8 Saneringsopgørelser Efter saneringer bliver skaden opgjort ved taksationsforretninger, hvor L&F, Kvæg udpeger en repræsentant, og ejeren udpeger en repræsentant. Opgørelse af skaden kan i realiteten ske uden fremlæggelse af regnskabsopgørelser m.v. Derfor kan der ikke ydes dækning af konsulenters eller revisorers forbrug af tid, medmindre dette er bestilt skriftligt af L&F, Kvægs repræsentant for taksationskommissionen. Ved offentligt påbudte saneringer medvirker tre taksatorer ved taksering af dyrenes værdi og tre taksatorer ved taksering af driftstab. Dette betales af det offentlige. 9. Tab forårsaget af andre sygdomme eller ekstraordinære forhold I tilfælde af tab forårsaget af andre sygdomme hos kvæg eller af ekstraordinære forhold kan der efter særlig beslutning i L&F, Kvæg s bestyrelse ydes erstatning. Der ydes dog ikke erstatning, hvis besætningsejer har handlet ansvarspådragende. Det forudsættes, at det beregnede tab kun skyldes ét forhold/udbrud, og at relevante undersøgelser til afklaring af årsagsforhold eller ansvarsplacering er foretaget. I øvrigt gælder generelle betingelser, som anført under pkt. 2. Ansøgning om erstatning sker efter bestemmelserne under pkt. 4, hvor tab opstået mere end 3 måneder før VFL, Kvæg s modtagelse af ansøgning om erstatning ikke dækkes. Dyrlægeerklæringen skal give en fyldig beskrivelse af forholdet, herunder også af det kliniske billede og foretagne undersøgelser, og der skal indsendes dokumentation for det lidte tab. 10. Besætningsejers selvrisiko Besætningsejer har en selvrisiko A på 2,5% af besætningens skalaværdi (jf. pkt. 6), dog udgør selvrisikoen mindst kr. Besætningsejer har endvidere en selvrisiko B på 20% af tab ud over ovennævnte. Procentdelen kan af VFL, Kvæg i hvert enkelt tilfælde fastsættes højere under hensyntagen til niveauet for besætningsejers overholdelse af de generelle betingelser for udbetaling af støtte. Sager med afvigende procentdel på selvrisiko skal altid forelægges L&F, Kvægs bestyrelse til godkendelse. Eksempel 1: Besætningens værdi: kr. Besætningens tab: kr. Sats for selvrisiko B: 20% Selvrisiko A: 2,5% af kr. (dog mindst kr.) = kr. Selvrisiko B: 20% af ( ) kr. = kr. Samlet selvrisiko: kr. Erstatning: kr. Side 8 af 9

9 Eksempel 2: Besætningens værdi: kr. Besætningens tab: kr. Sats for selvrisiko B: 20% Selvrisiko A: 2,5% af kr. = kr. Selvrisiko B: 20% af ( ) kr. = kr. Samlet selvrisiko: kr. Erstatning: kr. Eksempel 3: Besætningens værdi: kr. Besætningens tab: kr. Sats for selvrisiko B: 20% Selvrisiko A: 2,5% af kr. = kr. Selvrisiko B: Bortfalder, da selvrisiko A er større end skaden = 0 kr. Samlet selvrisiko: kr. Erstatning: 0 kr. I sager, der både omfatter dødsfald og driftstab, afholdes selvrisikoen kun én gang. Bemærk, at der for visse sygdomme er særlige regler for selvrisiko og/eller driftstab, som i givet fald er omtalt på bilaget for den pågældende sygdom. I forbindelse med saneringer for IBR eller Leukose (EBL) og ved offentligt foranstaltede saneringer bortfalder selvrisikoen, medmindre besætningsejer har handlet på en sådan måde, at infektionen kan siges at være forskyldt. 11. Klageadgang og ændring af ordningen Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen. Klage indgives skriftligt. Alle klager over afgørelser i en sag forelægges L&F, Kvægs bestyrelse til vurdering eller revurdering. Bestyrelsens endelige afgørelse kan inden 4 uger ankes til fødevareministeren. Ministeren kan desuden ændre afgørelser, uden at der foreligger en klage. L&F, Kvægs bestyrelse kan vedtage ændringer i retningslinierne, det vil sige, at bestyrelsen kan ændre de administrative bestemmelser, ændre erstatningssatserne, ændre i begrænsningerne i erstatningerne samt ophæve ordningen. De vedtagne ændringer forelægges Fødevareministeriet. 12. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser Erstatningsordningen træder i kraft 1. april 2014 og er godkendt af Fødevareministeriet. For sager, hvor erstatningsberettiget tab er begyndt inden 1. april 2014, anvendes det regelsæt, der var gældende indtil denne dato. Side 9 af 9

Test for BSE. Antal prøver i 2001

Test for BSE. Antal prøver i 2001 Test for BSE Antal prøver i 2001 250.408 slagtedyr over 30 måneder 20.296 selvdøde dyr 1.797 nødslagtede dyr 4.025 dyr fra UK eller foderkohorter (blå eller grønne øremærker) 70 kliniske mistanker I alt

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning

Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning December 2013 Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning Vejledning vedrørende typiske mangler og fejl ved handlet kvæg Videncentret for Landbrug og SamMark foreslår i dette dokument konkret håndtering

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres.

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. 34 4. Kvæg Opgave 4.1. Besætningsforskydning På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. A) Beregn besætningsforskydningen på ejendommen ud fra tallene i nedenstående

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Pasningsaftale: Opdræt af kvier

Pasningsaftale: Opdræt af kvier Pasningsaftale: Opdræt af kvier Ejer Navn: Adresse: Postnr. og by: CVR.nr.: Opdrætter Navn: Adresse: Postnr. og by: CVR.nr.: Side 1 af 7 Generelt Opdrætter passer kvierne efter god landmandsskik. Opdrætter

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere

Overvågning af smitsomme kvægsygdomme i Danmark

Overvågning af smitsomme kvægsygdomme i Danmark Overvågning af smitsomme kvægsygdomme i Danmark Dyrlæge Mariann Chriél, Dansk Kvæg TEMA 10 Danmarks høje veterinære stade skrøne eller virkelighed? Dansk landbrug har en stor forståelse for betydningen

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene

Udkast til Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene Udkast til Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene I medfør af 25, 29 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted Navn og hjemsted 1 Kassens navn er Begravelseskassen for Funktionærer I Privatbanken A/S (afviklingskasse), og dens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Stk. 1 Kassens formål er umiddelbart efter et

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

PRRS-regler for konventionelle besætninger

PRRS-regler for konventionelle besætninger Agro Food Park 15, Skejby, DK 8200 Århus N Tlf. +45 87 40 50 00 www.spfsus.dk SE-nr.: 3419 9329 PRRS-regler for konventionelle besætninger gældende fra 2. januar 2018 Indholdsfortegnelse Betegnelser og

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene BEK nr 1332 af 18/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00215 Senere

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love 2008/1 LSV 162 B (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-5400-0006 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009 Forslag til

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Saneringer og smittebeskyttelse

Saneringer og smittebeskyttelse Saneringer og smittebeskyttelse Heidi Bundgaard Voss, Dyrlæge BVD-administrationen, Dansk Kvæg BVD Virus Dyret udvikler antistoffer Faren er smitte af fostre 0-5 måneder Udvikler tolerance overfor virus

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Strategi- og ressourceplan Til forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme

Strategi- og ressourceplan Til forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme Strategi- og ressourceplan Til forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme Version 7 September 2007 Husdyrsundhedskontoret Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde S:\9-2131 Kødprod.rådgivn\Småkalveaftale 15012008.doc Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde En tyrekalveaftale er det formelle grundlag og et praktisk værktøj for samarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Salg af mælkekvote 2. Pris og betaling 3. Hvem kan sælge på kvotebørsen 4. Hvilken mængde kan sælges 5. Betingelser Køb

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt,

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt, Bilag 1 Vejledning for importører af avls- og brugssvin samt grise til opfedning, indført fra et 3. land, hvor EU har foreskrevet samhandelsbetingelser eller via samhandel. Før import 1. Alle, der ønsker

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? landmand fødevareproducent miljøforvalter dyrevelfærdsgarant Generelle udviklingstendenser Godt internationalt

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Øvelser vedrørende nøgletal

Øvelser vedrørende nøgletal Øvelser vedrørende nøgletal Tema: Husdyrproduktion 1. Ydelsesresultater. Et af de nøgletal, der optræder på nøgletalsudskriften fra Landskontoret for Kvæg, er "kg. EKM" pr. dag for de køer, der har afsluttet

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt Socialudvalget B 129 - Bilag 15 Offentligt Afklaring vedr. krav og praksis mv. med henblik på afsøgning af muligheder, i relation til fastlæggelse af serviceniveau på udmåling af hjælperordninger i henhold

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer Side 1 af 6 Bilag 1 - Kvæg Landbrug Afklarende spørgsmål : 1. Skotsk højlandskvæg og beregning for ammekøer 2. Hvornår kan begrebet jersey anvendes? 3. Beregning af DE for opdræt 4. Korrektion i forbindelse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr Anordning nr. 524 af 8. juni 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 48

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere