Regler for Kvægerstatningsordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Kvægerstatningsordningen"

Transkript

1 Regler for Kvægerstatningsordningen Disse hovedregler skal ses i sammenhæng med bilag vedrørende den aktuelle sygdom og beregningsmodellen for tab ved kastninger. Adgang til alle ordningens dokumenter findes på hjemmesiden https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/sundhed-og-dyrevelfaerd/sider/kvaegerstatning.aspx 1. Ordningens formål og virkemåde Det er ordningens formål efter nærværende regler 1. at kunne yde erstatning for tab af kvæg forårsaget af særlige sygdomme i kvægbesætninger samt ved sanering for sygdomme, 2. at kunne yde erstatning for driftstab forårsaget af særlige sygdomme i kvægbesætninger, 3. at kunne yde erstatning i forbindelse med restriktioner pålagt kvægbesætninger på grund af infektionssygdomme, uønskede stoffer i foder e.l. 2. Generelle betingelser for udbetaling af erstatning Besætningsejeren har selv et ansvar for at sikre sig bedst muligt for at undgå smitsom sygdom i besætningen. Herunder stilles følgende særlige krav: Hvis der eksporteres dyr fra besætningen, skal der benyttes eksportør / transportør, som er tilmeldt Danish Transport Standard Hvis der i lovgivningen er krav om, at besætningen skal have en smittebeskyttelsesplan, skal denne være opdateret, godkendt og efterlevet. L&F, Kvægs retningslinjer vedrørende import af dyr skal overholdes. Ovenstående krav gælder fra den 1. april 2014 eller indenfor det seneste år forud for sygdomsudbruddet. I øvrigt gælder følgende generelle krav: Den ansvarlige for besætningen må i øvrigt ikke have handlet ansvarspådragende. Gældende love og bestemmelser for den sygdom, der søges erstatning for, skal være overholdt. Pålagte foranstaltninger til sygdommens bekæmpelse skal være overholdt. Ansvaret for skaden (tabets opståen) må ikke kunne henføres til andre. Besætningsejeren skal aktivt have søgt at minimere tabet. Hvis et eller flere af ovennævnte krav ikke er opfyldt, bortfalder muligheden for erstatning. Side 1 af 9

2 Hændelser, der har karakter som ulykker, dækkes ikke. Tab eller skader opstået som følge af laboratoriers analysefejl eller fejlagtige svar på indsendte prøver dækkes kun af ordningen i det omfang der ikke er dækning via laboratoriet/laboratoriets forsikring. Ved offentlige omsætningsrestriktioner ydes der ingen dækning for tab opstået i de første 30 dage af restriktionernes varighed, hvis årsagen til restriktionerne ikke er konstateret i besætningen. For kategorierne Gruppe II-sygdomme og Øvrige sygdomme gælder, at det er en betingelse for udbetaling af erstatning, at besætningsejeren følger en målrettet handlingsplan for sygdommens udryddelse i besætningen. Checkliste til udarbejdelse af handlingsplan kan fås hos L&F, Kvæg. Det er en betingelse for udbetaling af erstatning, at tab ikke dækkes fra anden side (offentlige erstatningsordninger etc.). Hver sygdom/restriktion behandles særskilt. Der afholdes selvrisiko for hver sygdom eller restriktion. Tab opstået mere end 3 måneder før VFL, Kvæg s modtagelse af ansøgning om erstatning dækkes ikke. Erstatning ydes inden for de af fødevareministeren godkendte rammer, f.eks. fra produktionsafgifter vedrørende kvæg, som indbetales til Mælkeafgiftsfonden og til Kvægafgiftsfonden. Erstatningsordningen finansieres med tilskud fra førnævnte fonde, og ordningen administreres af bestyrelsen for L&F, Kvæg efter reglerne i dette dokument, som er godkendt af fondenes bestyrelser. Disse retningslinier er af Fødevareministeriet fundet at være i overensstemmelse med lovgivningen og de almindelige forvaltningsmæssige principper. Ansøgningsskema fås hos VFL Kvæg VFL, Kvæg, Sundhed Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N tlf , fax Ved bestilling skal det oplyses, hvilken sygdom eller hvilket forhold, der er grundlag for ansøgningen. Ansøgning og dokumentation sendes som almindelig post til ovenstående adresse. L&F, Kvægs bestyrelse varetager gennem VFL, Kvæg den daglige administration af ordningen. Side 2 af 9

3 3. Sygdomme omfattet af ordningen Hvis kvæg angribes af eller pålægges restriktioner som følge af en af nedenstående sygdomme, kan der jvf. pkt. 6 ydes erstatning, hvis sygdommen resulterer i dyrets død, aflivning eller slagtning tilrådet af dyrlægen for at begrænse sygdomsrisiko og efterfølgende tab. Der kan også ydes erstatning, hvis dyret aflives med henblik på destruktion, og dyrlægen attesterer, at dyret eller dets slagteværdi ikke kan reddes, eller hvis dyret kasseres ved slagtning. Bemærk ordningens bilag med særlige bestemmelser for de enkelte sygdomme. I tilfælde af tab forårsaget af andre sygdomme hos kvæg eller helt ekstraordinære forhold kan der efter særlig beslutning i L&F, Kvægs bestyrelse ydes erstatning. De generelle betingelser for udbetaling af erstatning skal være opfyldt. Gruppe I Bluetongue Bovin Spongiform Encephalopati (BSE) Brucellose Kvægpest Lumpy skin disease Miltbrand Mund- og klovesyge Oksens ondartede lungesyge Rabies Rift Valley fever Tuberkulose (bovin og human type) Vesikulær stomatitis Gruppe II Aujeszkys sygdom BVD (Bovin Virus Diarre) Enzootisk leukose (EBL) Infektion med bovin herpesvirus 1 (IBR/IPV) Oksebremselarve-invasion Salmonella infektion Særlige tilfælde / ekstraordinære forhold 4. Dokumentation Følgende dokumentation er påkrævet: Anmeldelsesformular udfyldt og underskrevet af ejeren med oplysninger til sagens bedømmelse afgivet under ansvar for loven. Formularen fås ved henvendelse til VFL, Kvæg. Dyrlægeerklæring fra den dyrlæge, som har tilset dyret. Erklæring afgives på en formular, som fås sammen med anmeldelsesformularen, men kan suppleres med yderligere erklæring. Dyrets modtagelse på destruktionsanstalten vil blive kontrolleret via Kvægdatabasen. Dokumentation for at dyret er dødt, hvis det ikke er sendt til destruktionsanstalt. Er dyret slagtet, indsendes kassationsattest eller slagteafregning. Analyseresultat fra et af Fødevarestyrelsen godkendt laboratorium, som bekræfter undersøgelse af relevant materiale og/eller bekræfter den stillede diagnose. For visse sygdomme kan erstatning udbetales for dyr, som ikke er undersøgt, når besætningsdiagnosen er klart bekræftet ved laboratorieundersøgelse i den pågældende periode. I visse tilfælde accepteres erstatning efter sandsynlig diagnose. Benyttet handlingsplan. Side 3 af 9

4 Det understreges, at tab opstået mere end 3 måneder før VFL, Kvæg s modtagelse af ansøgning om erstatning ikke dækkes. Ved langvarigt sygdomsforløb kan det være nødvendigt at indsende en indledende ansøgning og derefter følge op i fornødent omfang med supplerende ansøgninger. Alle oplysninger om besætningens dyr, herunder antal, fødselsdatoer og racekombinationer hentes i Kvægdatabasen. VFL, Kvæg kan i forbindelse med sagens behandling indhente yderligere oplysninger og kan ved ansøgningens behandling benytte sig af særligt sagkyndige. 5. Udgifter forbundet med dokumentation Udgifter, der måtte opstå i forbindelse med fremskaffelsen af den under pkt. 4 nævnte dokumentation, er L&F, Kvæg uvedkommende. Udgifter, der måtte opstå i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om støtte, er L&F, Kvæg uvedkommende. 6. Erstatningssatser for enkeltdyr For både handyr og hundyr ydes erstatning på grundlag af skalaværdier beregnet som nedenstående. Bemærk dog særlige regler for nogle sygdomme som omtalt på bilaget vedrørende sygdommen. For racerne RDM, SDM, DRK og Jersey beregnes erstatningen generelt som følger: 1. For kalve, der ikke er fyldt 2 måneder, og for aborterede fostre ydes 0 kr. i erstatning. 2. For kalve, der er fyldt 2 måneder, er skalaværdien ved stor race kr. og ved Jersey 700 kr. 3. For dyr, der er fyldt 24 mdr., udgør skalaværdien 80 % af markedsprisen for en kælvekvie jf. prisstatistik i nyeste udgave af Håndbog til Driftsplanlægning. Disse priser offentliggøres i tilknytning til Kvægerstatningsordningens øvrige dokumenter på internettet. 4. For hver fyldte måned udover 2 måneder øges skalaværdien med 4,55 % af forskellen mellem priserne fra de 2 ovenstående punkter indtil dyret er fyldt 24 mdr. 5. For PI-dyr (BVD) uanset alder ydes erstatning på kr. for kvæg af stor race og 700 kr. for jersey. Hvis værdien af en kælvekvie jf. Håndbog til Driftsplanlægning er kr., bliver skalaværdien for dyr over 24 mdr. således 80 % af kr. = kr. Det månedlige tillæg vil under samme forudsætninger for kalve af stor race blive 4,55 % af kr. ( ) svarende til 246 kr. Det ville give følgende skalaværdier: Side 4 af 9

5 2 mdr.: kr. 3 mdr.: kr. 4 mdr.: kr. 5 mdr.: kr. 6 mdr.: kr. 7 mdr.: kr. 8 mdr.: kr. 9 mdr.: kr. 10 mdr.: kr. 11 mdr.: kr. 12 mdr.: kr. 13 mdr.: kr. 14 mdr.: kr. 15 mdr.: kr. 16 mdr.: kr. 17 mdr.: kr. 18 mdr.: kr. 19 mdr.: kr. 20 mdr.: kr. 21 mdr.: kr. 22 mdr.: kr. 23 mdr.: kr. 24 mdr.: kr. Dyr over 24 mdr.: kr. Krydsninger mellem jerseyrace og andre malkeracer har samme skalaværdi som Jersey. For dyr af ren kødrace, krydsninger mellem rene kødracer og krydsninger mellem stor malkerace og ren kødrace beregnes skalaværdierne som for stor malkerace med tillæg af 35 %. For krydsninger mellem jersey og ren kødrace eller krydsninger af rene kødracer er tillægget 10 %. I tilfælde af, at skalasatserne måtte overstige aktuel handelsværdi, vil erstatningssatserne blive reduceret til højst at udgøre den aktuelle handelsværdi. Hvis der er opkrævet destruktionsafgift for erstatningsberettigede dyr, godtgøres afgiften. Dokumentation for betalt afgift vedlægges ansøgningen. Eventuel slagteafregning fratrækkes ved beregning af erstatningen. 7. Driftstab Tab opstået mere end 3 måneder før VFL, Kvæg s modtagelse af ansøgning om erstatning dækkes ikke. Bemærk de særlige regler vedrørende driftstab, der står omtalt på ordningens bilag vedrørende de enkelte sygdomme/restriktioner. Erstatning for mælketab kan først udbetales efter endelig landsdækkende opgørelse af leverancen i det kvoteår, hvor mælketabet er forekommet. Der kan højest ydes erstatning vedrørende den mængde mælk, som besætningen kunne have leveret i det pågældende kvoteår uden at blive pålagt afgift. Driftstabsperiodens længde er afhængig af bl.a. sygdommens art og øvrige forhold, som har betydning for smittespredning. For visse sygdomme ophører ordningens dækning efter en fastsat periode. Ved langvarigt sygdomsforløb kan det være nødvendigt at indsende en indledende ansøgning og derefter følge op i fornødent omfang med supplerende ansøgninger. Udgifter til påbudt ekstra rengøring og desinfektion kan medregnes i driftstabet, hvis den almindelige hygiejne i besætningen ved tilsynets indførelse kunne betragtes som normal. Side 5 af 9

6 Der kan ikke indregnes beløb til dækning af ekstra arbejde. Der kan ikke indregnes beløb til rådgivning og udarbejdelse af opgørelser. Der kan ikke indregnes beløb til renter eller til finansieringsomkostninger. For at begrænse rentetab og finansieringsomkostninger kan der i sagens forløb foretages á conto udbetalinger, der samlet ligger under det på tidspunktet opståede driftstab. Endeligt driftstab kan udbetales, når forløbet er endt, eller dækningsperioden udløber. Ordningens almindelige regler om selvrisiko gælder også her. Ved længerevarende forløb af sygdomme eller restriktioner gælder følgende: Slagtedyr Dyr, som ikke kan leveres til slagtning på det ønskede tidspunkt, mister ikke deres værdi. Der kan være en marginal betragtning over foderomkostning og værdi af tilvækst, men det vil være et meget begrænset tab. Hvis dyret indgår i en kontraktproduktion, og hvis sygdommen/tilsynet forsinker levering af dyret så meget, at det taber en kontraktligt aftalt merpris, må det medregnes som driftstab. Levedyr Dyr, som ikke må sælges til levebrug i en periode, må beholdes, indtil sygdommen/tilsynet ophører. Ekstra påløbne foderomkostninger kan fratrukket eventuel værdi af tilvækst indregnes som driftstab. Man kan ikke medregne det som tab, hvis dyr solgt efter sygdommens/tilsynets ophør ikke kan opnå den salgspris, besætningsejeren havde forventet. Særlige forhold vedrørende begrænsning af driftstab Ved meget lange sygdomsforløb bliver ejerens forpligtelse til at begrænse tabet mest muligt af særlig betydning. Det forudsættes, at besætningsejeren arbejder aktivt for at minimere det samlede driftstab. Ejer skal løbende være i kontakt med VFL, Kvæg og aftale eventuelle særlige forholdsregler. Hvis ejer afviser anvisninger fremsat af VFL, Kvæg til nedbringelse af driftstab, bortfalder retten til erstatning fra Kvægerstatningsordningen. Anvisningerne skal kunne gennemføres på et niveau, som modsvarer niveauet i besætningen. Der kan ikke ydes erstatning for forholdsregler, som ejer på egen hånd iværksætter, og som efterfølgende viser sig at forøge tabet. Mælkeproduktion Såfremt mælken kan leveres til mejeriet, men der ikke må sælges dyr til levebrug fra besætningen, kan en meget lang tilsynsperiode eventuelt medføre overskridelse af den mælkemængde, besætningen kan levere uden at blive pålagt superafgift. Hvis dyrene kun kan leveres til slagtning (eventuelt specialslagtning) i stedet for levebrug, kan det bevirke et meget stort tab i situationer med behov for en midlertidig reduktion af besætningen for at undgå kvoteoverskridelse. Hvis en sådan situation kan forudses at opstå, skal der foretages en faglig vurdering af, hvordan man begrænser det samlede tab mest muligt, samtidig med at besætningens produktionspotentiale fastholdes på et niveau, der muliggør udfyldelse af ejendommens mælkekvote i det følgende kvoteår. Side 6 af 9

7 Kødproduktion Såfremt der fra besætningen ikke må leveres dyr til levebrug eller slagtning, kan en meget lang tilsynsperiode medføre ophobning af dyr i besætningen. Det medfører ekstra foderomkostninger (vedligeholdelsesfoder), der kan indregnes som tab. Det kan medføre tab af kontraktligt aftalte merpriser. Endelig kan ophobningen af dyr blive så stor, at det ud fra dyrevelfærdsmæssige (og eventuelt dyreværnsmæssige) betragtninger bliver uacceptabelt. I sådanne tilfælde må der foretages en faglig vurdering af, hvordan det samlede tab begrænses mest muligt. Er det eventuelt muligt at opstalde dyr i et nærliggende staldanlæg, eller er det nødvendigt at foretage nedslagning af et antal dyr. 8. Tab ved nedslagning/slagtning For tab ved nedslagning/udslagtning, hvor der ydes fuld erstatning for dyrene (normalt IBR, BVD, BSE), gælder: Drægtige bortsanerede dyr er inden aflivning vurderet ud fra den aktuelle situation, herunder forventet drægtighedsstatus. Dermed er erstatning for evt. manglende kælvninger efter saneringen allerede ydet. Ikke afkoblet handyrpræmie er allerede dækket ind, når dyrene erstattes med genanskaffelsesværdien. Eneste undtagelse er de situationer, hvor dyrene bortsaneres til slagtning, og ellers præmieberettigede dyr ikke har været i saneringsbesætningen så længe, at kravet til holdeperiode er opfyldt på det tidspunkt, hvor dyret bliver slagtet. I disse tilfælde dækker Kvægerstatningsordningen tabet. Påbudt destrueret foder m.v. erstattes med genkøbspris. Påbudt destruerede hjemmeavlede produkter erstattes med genkøbspris. Produktionstab beregnes generelt som mistet dækningsbidrag i den periode, hvor ejendommen er påbudt at skulle stå tom. I situationer, hvor der er meget ringe udbud af kvæg til salg, kan perioden eventuelt forlænges i nødvendigt omfang. Der tages normalt udgangspunkt i standardkalkulerne, men besætningsejeren har naturligvis mulighed for at fremlægge regnskab for besætningen og vil derved kunne få taget udgangspunkt i sit eget driftsresultat. Mistet mælkeleverance beregnes i kg EKM, og der ydes dækning med forventet dækningsbidrag pr. kg mælk. Besætningen reduceres ikke i dækning, selv om den inden for samme kvoteår ved en ændret drift måtte kunne indhente dele af den mistede mælkeproduktion. Vedrørende kødproduktion beregnes antallet af mistede foderdage, og der ydes dækning med forventet dækningsbidrag pr. foderdag. Udgifter til påbudt rengøring betales fuldt ud af den sanerende organisation, som selv forestår indhentning af tilbud og godkendelse af entreprise for rengøringen. Da rengøringen og desinfektion sker i henhold til aftale med entreprenør, er aftale om besætningsejers eventuelle medvirken og honorering herfor et anliggende mellem entreprenør og besætningsejer. Side 7 af 9

8 Saneringsopgørelser Efter saneringer bliver skaden opgjort ved taksationsforretninger, hvor L&F, Kvæg udpeger en repræsentant, og ejeren udpeger en repræsentant. Opgørelse af skaden kan i realiteten ske uden fremlæggelse af regnskabsopgørelser m.v. Derfor kan der ikke ydes dækning af konsulenters eller revisorers forbrug af tid, medmindre dette er bestilt skriftligt af L&F, Kvægs repræsentant for taksationskommissionen. Ved offentligt påbudte saneringer medvirker tre taksatorer ved taksering af dyrenes værdi og tre taksatorer ved taksering af driftstab. Dette betales af det offentlige. 9. Tab forårsaget af andre sygdomme eller ekstraordinære forhold I tilfælde af tab forårsaget af andre sygdomme hos kvæg eller af ekstraordinære forhold kan der efter særlig beslutning i L&F, Kvæg s bestyrelse ydes erstatning. Der ydes dog ikke erstatning, hvis besætningsejer har handlet ansvarspådragende. Det forudsættes, at det beregnede tab kun skyldes ét forhold/udbrud, og at relevante undersøgelser til afklaring af årsagsforhold eller ansvarsplacering er foretaget. I øvrigt gælder generelle betingelser, som anført under pkt. 2. Ansøgning om erstatning sker efter bestemmelserne under pkt. 4, hvor tab opstået mere end 3 måneder før VFL, Kvæg s modtagelse af ansøgning om erstatning ikke dækkes. Dyrlægeerklæringen skal give en fyldig beskrivelse af forholdet, herunder også af det kliniske billede og foretagne undersøgelser, og der skal indsendes dokumentation for det lidte tab. 10. Besætningsejers selvrisiko Besætningsejer har en selvrisiko A på 2,5% af besætningens skalaværdi (jf. pkt. 6), dog udgør selvrisikoen mindst kr. Besætningsejer har endvidere en selvrisiko B på 20% af tab ud over ovennævnte. Procentdelen kan af VFL, Kvæg i hvert enkelt tilfælde fastsættes højere under hensyntagen til niveauet for besætningsejers overholdelse af de generelle betingelser for udbetaling af støtte. Sager med afvigende procentdel på selvrisiko skal altid forelægges L&F, Kvægs bestyrelse til godkendelse. Eksempel 1: Besætningens værdi: kr. Besætningens tab: kr. Sats for selvrisiko B: 20% Selvrisiko A: 2,5% af kr. (dog mindst kr.) = kr. Selvrisiko B: 20% af ( ) kr. = kr. Samlet selvrisiko: kr. Erstatning: kr. Side 8 af 9

9 Eksempel 2: Besætningens værdi: kr. Besætningens tab: kr. Sats for selvrisiko B: 20% Selvrisiko A: 2,5% af kr. = kr. Selvrisiko B: 20% af ( ) kr. = kr. Samlet selvrisiko: kr. Erstatning: kr. Eksempel 3: Besætningens værdi: kr. Besætningens tab: kr. Sats for selvrisiko B: 20% Selvrisiko A: 2,5% af kr. = kr. Selvrisiko B: Bortfalder, da selvrisiko A er større end skaden = 0 kr. Samlet selvrisiko: kr. Erstatning: 0 kr. I sager, der både omfatter dødsfald og driftstab, afholdes selvrisikoen kun én gang. Bemærk, at der for visse sygdomme er særlige regler for selvrisiko og/eller driftstab, som i givet fald er omtalt på bilaget for den pågældende sygdom. I forbindelse med saneringer for IBR eller Leukose (EBL) og ved offentligt foranstaltede saneringer bortfalder selvrisikoen, medmindre besætningsejer har handlet på en sådan måde, at infektionen kan siges at være forskyldt. 11. Klageadgang og ændring af ordningen Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen. Klage indgives skriftligt. Alle klager over afgørelser i en sag forelægges L&F, Kvægs bestyrelse til vurdering eller revurdering. Bestyrelsens endelige afgørelse kan inden 4 uger ankes til fødevareministeren. Ministeren kan desuden ændre afgørelser, uden at der foreligger en klage. L&F, Kvægs bestyrelse kan vedtage ændringer i retningslinierne, det vil sige, at bestyrelsen kan ændre de administrative bestemmelser, ændre erstatningssatserne, ændre i begrænsningerne i erstatningerne samt ophæve ordningen. De vedtagne ændringer forelægges Fødevareministeriet. 12. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser Erstatningsordningen træder i kraft 1. april 2014 og er godkendt af Fødevareministeriet. For sager, hvor erstatningsberettiget tab er begyndt inden 1. april 2014, anvendes det regelsæt, der var gældende indtil denne dato. Side 9 af 9

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT Revideret pr. januar 2015 Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Sundhedsprogrammet for får og geder omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Salg af mælkekvote 2. Pris og betaling 3. Hvem kan sælge på kvotebørsen 4. Hvilken mængde kan sælges 5. Betingelser Køb

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Slagtehus-nyt december 2012

Slagtehus-nyt december 2012 BSE prøver Produktionsafgift Kompetencebeviser og priser Kompetencebevis for polakker Fødevarekædeoplysninger Ny kode for kassation Nye regler om betalingsfrister Lovpligtige arbejdsmiljøkurser DSMs vedtægter

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

Vurder din produktion med Business Check slagtekalve. DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6. Juni 2013

Vurder din produktion med Business Check slagtekalve. DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6. Juni 2013 DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6 Juni 2013 Vurder din produktion med Business Check slagtekalve Business Check Slagtekalve 2012 viser resultater for både Dansk Kalv og ungtyreproducenter. Med Business

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag Ve-280998.p65 Kvoteåret 1998/99 Ansøgning på grundlag af etablering skal være Mælkeudvalget i hænde senest den 2. november 1998 Vejledning af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde S:\9-2131 Kødprod.rådgivn\Småkalveaftale 15012008.doc Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde En tyrekalveaftale er det formelle grundlag og et praktisk værktøj for samarbejdet

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere