Regler for Kvægerstatningsordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Kvægerstatningsordningen"

Transkript

1 Regler for Kvægerstatningsordningen Disse hovedregler skal ses i sammenhæng med bilag vedrørende den aktuelle sygdom og beregningsmodellen for tab ved kastninger. Adgang til alle ordningens dokumenter findes på hjemmesiden https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/sundhed-og-dyrevelfaerd/sider/kvaegerstatning.aspx 1. Ordningens formål og virkemåde Det er ordningens formål efter nærværende regler 1. at kunne yde erstatning for tab af kvæg forårsaget af særlige sygdomme i kvægbesætninger samt ved sanering for sygdomme, 2. at kunne yde erstatning for driftstab forårsaget af særlige sygdomme i kvægbesætninger, 3. at kunne yde erstatning i forbindelse med restriktioner pålagt kvægbesætninger på grund af infektionssygdomme, uønskede stoffer i foder e.l. 2. Generelle betingelser for udbetaling af erstatning Besætningsejeren har selv et ansvar for at sikre sig bedst muligt for at undgå smitsom sygdom i besætningen. Herunder stilles følgende særlige krav: Hvis der eksporteres dyr fra besætningen, skal der benyttes eksportør / transportør, som er tilmeldt Danish Transport Standard Hvis der i lovgivningen er krav om, at besætningen skal have en smittebeskyttelsesplan, skal denne være opdateret, godkendt og efterlevet. L&F, Kvægs retningslinjer vedrørende import af dyr skal overholdes. Ovenstående krav gælder fra den 1. april 2014 eller indenfor det seneste år forud for sygdomsudbruddet. I øvrigt gælder følgende generelle krav: Den ansvarlige for besætningen må i øvrigt ikke have handlet ansvarspådragende. Gældende love og bestemmelser for den sygdom, der søges erstatning for, skal være overholdt. Pålagte foranstaltninger til sygdommens bekæmpelse skal være overholdt. Ansvaret for skaden (tabets opståen) må ikke kunne henføres til andre. Besætningsejeren skal aktivt have søgt at minimere tabet. Hvis et eller flere af ovennævnte krav ikke er opfyldt, bortfalder muligheden for erstatning. Side 1 af 9

2 Hændelser, der har karakter som ulykker, dækkes ikke. Tab eller skader opstået som følge af laboratoriers analysefejl eller fejlagtige svar på indsendte prøver dækkes kun af ordningen i det omfang der ikke er dækning via laboratoriet/laboratoriets forsikring. Ved offentlige omsætningsrestriktioner ydes der ingen dækning for tab opstået i de første 30 dage af restriktionernes varighed, hvis årsagen til restriktionerne ikke er konstateret i besætningen. For kategorierne Gruppe II-sygdomme og Øvrige sygdomme gælder, at det er en betingelse for udbetaling af erstatning, at besætningsejeren følger en målrettet handlingsplan for sygdommens udryddelse i besætningen. Checkliste til udarbejdelse af handlingsplan kan fås hos L&F, Kvæg. Det er en betingelse for udbetaling af erstatning, at tab ikke dækkes fra anden side (offentlige erstatningsordninger etc.). Hver sygdom/restriktion behandles særskilt. Der afholdes selvrisiko for hver sygdom eller restriktion. Tab opstået mere end 3 måneder før VFL, Kvæg s modtagelse af ansøgning om erstatning dækkes ikke. Erstatning ydes inden for de af fødevareministeren godkendte rammer, f.eks. fra produktionsafgifter vedrørende kvæg, som indbetales til Mælkeafgiftsfonden og til Kvægafgiftsfonden. Erstatningsordningen finansieres med tilskud fra førnævnte fonde, og ordningen administreres af bestyrelsen for L&F, Kvæg efter reglerne i dette dokument, som er godkendt af fondenes bestyrelser. Disse retningslinier er af Fødevareministeriet fundet at være i overensstemmelse med lovgivningen og de almindelige forvaltningsmæssige principper. Ansøgningsskema fås hos VFL Kvæg VFL, Kvæg, Sundhed Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N tlf , fax Ved bestilling skal det oplyses, hvilken sygdom eller hvilket forhold, der er grundlag for ansøgningen. Ansøgning og dokumentation sendes som almindelig post til ovenstående adresse. L&F, Kvægs bestyrelse varetager gennem VFL, Kvæg den daglige administration af ordningen. Side 2 af 9

3 3. Sygdomme omfattet af ordningen Hvis kvæg angribes af eller pålægges restriktioner som følge af en af nedenstående sygdomme, kan der jvf. pkt. 6 ydes erstatning, hvis sygdommen resulterer i dyrets død, aflivning eller slagtning tilrådet af dyrlægen for at begrænse sygdomsrisiko og efterfølgende tab. Der kan også ydes erstatning, hvis dyret aflives med henblik på destruktion, og dyrlægen attesterer, at dyret eller dets slagteværdi ikke kan reddes, eller hvis dyret kasseres ved slagtning. Bemærk ordningens bilag med særlige bestemmelser for de enkelte sygdomme. I tilfælde af tab forårsaget af andre sygdomme hos kvæg eller helt ekstraordinære forhold kan der efter særlig beslutning i L&F, Kvægs bestyrelse ydes erstatning. De generelle betingelser for udbetaling af erstatning skal være opfyldt. Gruppe I Bluetongue Bovin Spongiform Encephalopati (BSE) Brucellose Kvægpest Lumpy skin disease Miltbrand Mund- og klovesyge Oksens ondartede lungesyge Rabies Rift Valley fever Tuberkulose (bovin og human type) Vesikulær stomatitis Gruppe II Aujeszkys sygdom BVD (Bovin Virus Diarre) Enzootisk leukose (EBL) Infektion med bovin herpesvirus 1 (IBR/IPV) Oksebremselarve-invasion Salmonella infektion Særlige tilfælde / ekstraordinære forhold 4. Dokumentation Følgende dokumentation er påkrævet: Anmeldelsesformular udfyldt og underskrevet af ejeren med oplysninger til sagens bedømmelse afgivet under ansvar for loven. Formularen fås ved henvendelse til VFL, Kvæg. Dyrlægeerklæring fra den dyrlæge, som har tilset dyret. Erklæring afgives på en formular, som fås sammen med anmeldelsesformularen, men kan suppleres med yderligere erklæring. Dyrets modtagelse på destruktionsanstalten vil blive kontrolleret via Kvægdatabasen. Dokumentation for at dyret er dødt, hvis det ikke er sendt til destruktionsanstalt. Er dyret slagtet, indsendes kassationsattest eller slagteafregning. Analyseresultat fra et af Fødevarestyrelsen godkendt laboratorium, som bekræfter undersøgelse af relevant materiale og/eller bekræfter den stillede diagnose. For visse sygdomme kan erstatning udbetales for dyr, som ikke er undersøgt, når besætningsdiagnosen er klart bekræftet ved laboratorieundersøgelse i den pågældende periode. I visse tilfælde accepteres erstatning efter sandsynlig diagnose. Benyttet handlingsplan. Side 3 af 9

4 Det understreges, at tab opstået mere end 3 måneder før VFL, Kvæg s modtagelse af ansøgning om erstatning ikke dækkes. Ved langvarigt sygdomsforløb kan det være nødvendigt at indsende en indledende ansøgning og derefter følge op i fornødent omfang med supplerende ansøgninger. Alle oplysninger om besætningens dyr, herunder antal, fødselsdatoer og racekombinationer hentes i Kvægdatabasen. VFL, Kvæg kan i forbindelse med sagens behandling indhente yderligere oplysninger og kan ved ansøgningens behandling benytte sig af særligt sagkyndige. 5. Udgifter forbundet med dokumentation Udgifter, der måtte opstå i forbindelse med fremskaffelsen af den under pkt. 4 nævnte dokumentation, er L&F, Kvæg uvedkommende. Udgifter, der måtte opstå i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om støtte, er L&F, Kvæg uvedkommende. 6. Erstatningssatser for enkeltdyr For både handyr og hundyr ydes erstatning på grundlag af skalaværdier beregnet som nedenstående. Bemærk dog særlige regler for nogle sygdomme som omtalt på bilaget vedrørende sygdommen. For racerne RDM, SDM, DRK og Jersey beregnes erstatningen generelt som følger: 1. For kalve, der ikke er fyldt 2 måneder, og for aborterede fostre ydes 0 kr. i erstatning. 2. For kalve, der er fyldt 2 måneder, er skalaværdien ved stor race kr. og ved Jersey 700 kr. 3. For dyr, der er fyldt 24 mdr., udgør skalaværdien 80 % af markedsprisen for en kælvekvie jf. prisstatistik i nyeste udgave af Håndbog til Driftsplanlægning. Disse priser offentliggøres i tilknytning til Kvægerstatningsordningens øvrige dokumenter på internettet. 4. For hver fyldte måned udover 2 måneder øges skalaværdien med 4,55 % af forskellen mellem priserne fra de 2 ovenstående punkter indtil dyret er fyldt 24 mdr. 5. For PI-dyr (BVD) uanset alder ydes erstatning på kr. for kvæg af stor race og 700 kr. for jersey. Hvis værdien af en kælvekvie jf. Håndbog til Driftsplanlægning er kr., bliver skalaværdien for dyr over 24 mdr. således 80 % af kr. = kr. Det månedlige tillæg vil under samme forudsætninger for kalve af stor race blive 4,55 % af kr. ( ) svarende til 246 kr. Det ville give følgende skalaværdier: Side 4 af 9

5 2 mdr.: kr. 3 mdr.: kr. 4 mdr.: kr. 5 mdr.: kr. 6 mdr.: kr. 7 mdr.: kr. 8 mdr.: kr. 9 mdr.: kr. 10 mdr.: kr. 11 mdr.: kr. 12 mdr.: kr. 13 mdr.: kr. 14 mdr.: kr. 15 mdr.: kr. 16 mdr.: kr. 17 mdr.: kr. 18 mdr.: kr. 19 mdr.: kr. 20 mdr.: kr. 21 mdr.: kr. 22 mdr.: kr. 23 mdr.: kr. 24 mdr.: kr. Dyr over 24 mdr.: kr. Krydsninger mellem jerseyrace og andre malkeracer har samme skalaværdi som Jersey. For dyr af ren kødrace, krydsninger mellem rene kødracer og krydsninger mellem stor malkerace og ren kødrace beregnes skalaværdierne som for stor malkerace med tillæg af 35 %. For krydsninger mellem jersey og ren kødrace eller krydsninger af rene kødracer er tillægget 10 %. I tilfælde af, at skalasatserne måtte overstige aktuel handelsværdi, vil erstatningssatserne blive reduceret til højst at udgøre den aktuelle handelsværdi. Hvis der er opkrævet destruktionsafgift for erstatningsberettigede dyr, godtgøres afgiften. Dokumentation for betalt afgift vedlægges ansøgningen. Eventuel slagteafregning fratrækkes ved beregning af erstatningen. 7. Driftstab Tab opstået mere end 3 måneder før VFL, Kvæg s modtagelse af ansøgning om erstatning dækkes ikke. Bemærk de særlige regler vedrørende driftstab, der står omtalt på ordningens bilag vedrørende de enkelte sygdomme/restriktioner. Erstatning for mælketab kan først udbetales efter endelig landsdækkende opgørelse af leverancen i det kvoteår, hvor mælketabet er forekommet. Der kan højest ydes erstatning vedrørende den mængde mælk, som besætningen kunne have leveret i det pågældende kvoteår uden at blive pålagt afgift. Driftstabsperiodens længde er afhængig af bl.a. sygdommens art og øvrige forhold, som har betydning for smittespredning. For visse sygdomme ophører ordningens dækning efter en fastsat periode. Ved langvarigt sygdomsforløb kan det være nødvendigt at indsende en indledende ansøgning og derefter følge op i fornødent omfang med supplerende ansøgninger. Udgifter til påbudt ekstra rengøring og desinfektion kan medregnes i driftstabet, hvis den almindelige hygiejne i besætningen ved tilsynets indførelse kunne betragtes som normal. Side 5 af 9

6 Der kan ikke indregnes beløb til dækning af ekstra arbejde. Der kan ikke indregnes beløb til rådgivning og udarbejdelse af opgørelser. Der kan ikke indregnes beløb til renter eller til finansieringsomkostninger. For at begrænse rentetab og finansieringsomkostninger kan der i sagens forløb foretages á conto udbetalinger, der samlet ligger under det på tidspunktet opståede driftstab. Endeligt driftstab kan udbetales, når forløbet er endt, eller dækningsperioden udløber. Ordningens almindelige regler om selvrisiko gælder også her. Ved længerevarende forløb af sygdomme eller restriktioner gælder følgende: Slagtedyr Dyr, som ikke kan leveres til slagtning på det ønskede tidspunkt, mister ikke deres værdi. Der kan være en marginal betragtning over foderomkostning og værdi af tilvækst, men det vil være et meget begrænset tab. Hvis dyret indgår i en kontraktproduktion, og hvis sygdommen/tilsynet forsinker levering af dyret så meget, at det taber en kontraktligt aftalt merpris, må det medregnes som driftstab. Levedyr Dyr, som ikke må sælges til levebrug i en periode, må beholdes, indtil sygdommen/tilsynet ophører. Ekstra påløbne foderomkostninger kan fratrukket eventuel værdi af tilvækst indregnes som driftstab. Man kan ikke medregne det som tab, hvis dyr solgt efter sygdommens/tilsynets ophør ikke kan opnå den salgspris, besætningsejeren havde forventet. Særlige forhold vedrørende begrænsning af driftstab Ved meget lange sygdomsforløb bliver ejerens forpligtelse til at begrænse tabet mest muligt af særlig betydning. Det forudsættes, at besætningsejeren arbejder aktivt for at minimere det samlede driftstab. Ejer skal løbende være i kontakt med VFL, Kvæg og aftale eventuelle særlige forholdsregler. Hvis ejer afviser anvisninger fremsat af VFL, Kvæg til nedbringelse af driftstab, bortfalder retten til erstatning fra Kvægerstatningsordningen. Anvisningerne skal kunne gennemføres på et niveau, som modsvarer niveauet i besætningen. Der kan ikke ydes erstatning for forholdsregler, som ejer på egen hånd iværksætter, og som efterfølgende viser sig at forøge tabet. Mælkeproduktion Såfremt mælken kan leveres til mejeriet, men der ikke må sælges dyr til levebrug fra besætningen, kan en meget lang tilsynsperiode eventuelt medføre overskridelse af den mælkemængde, besætningen kan levere uden at blive pålagt superafgift. Hvis dyrene kun kan leveres til slagtning (eventuelt specialslagtning) i stedet for levebrug, kan det bevirke et meget stort tab i situationer med behov for en midlertidig reduktion af besætningen for at undgå kvoteoverskridelse. Hvis en sådan situation kan forudses at opstå, skal der foretages en faglig vurdering af, hvordan man begrænser det samlede tab mest muligt, samtidig med at besætningens produktionspotentiale fastholdes på et niveau, der muliggør udfyldelse af ejendommens mælkekvote i det følgende kvoteår. Side 6 af 9

7 Kødproduktion Såfremt der fra besætningen ikke må leveres dyr til levebrug eller slagtning, kan en meget lang tilsynsperiode medføre ophobning af dyr i besætningen. Det medfører ekstra foderomkostninger (vedligeholdelsesfoder), der kan indregnes som tab. Det kan medføre tab af kontraktligt aftalte merpriser. Endelig kan ophobningen af dyr blive så stor, at det ud fra dyrevelfærdsmæssige (og eventuelt dyreværnsmæssige) betragtninger bliver uacceptabelt. I sådanne tilfælde må der foretages en faglig vurdering af, hvordan det samlede tab begrænses mest muligt. Er det eventuelt muligt at opstalde dyr i et nærliggende staldanlæg, eller er det nødvendigt at foretage nedslagning af et antal dyr. 8. Tab ved nedslagning/slagtning For tab ved nedslagning/udslagtning, hvor der ydes fuld erstatning for dyrene (normalt IBR, BVD, BSE), gælder: Drægtige bortsanerede dyr er inden aflivning vurderet ud fra den aktuelle situation, herunder forventet drægtighedsstatus. Dermed er erstatning for evt. manglende kælvninger efter saneringen allerede ydet. Ikke afkoblet handyrpræmie er allerede dækket ind, når dyrene erstattes med genanskaffelsesværdien. Eneste undtagelse er de situationer, hvor dyrene bortsaneres til slagtning, og ellers præmieberettigede dyr ikke har været i saneringsbesætningen så længe, at kravet til holdeperiode er opfyldt på det tidspunkt, hvor dyret bliver slagtet. I disse tilfælde dækker Kvægerstatningsordningen tabet. Påbudt destrueret foder m.v. erstattes med genkøbspris. Påbudt destruerede hjemmeavlede produkter erstattes med genkøbspris. Produktionstab beregnes generelt som mistet dækningsbidrag i den periode, hvor ejendommen er påbudt at skulle stå tom. I situationer, hvor der er meget ringe udbud af kvæg til salg, kan perioden eventuelt forlænges i nødvendigt omfang. Der tages normalt udgangspunkt i standardkalkulerne, men besætningsejeren har naturligvis mulighed for at fremlægge regnskab for besætningen og vil derved kunne få taget udgangspunkt i sit eget driftsresultat. Mistet mælkeleverance beregnes i kg EKM, og der ydes dækning med forventet dækningsbidrag pr. kg mælk. Besætningen reduceres ikke i dækning, selv om den inden for samme kvoteår ved en ændret drift måtte kunne indhente dele af den mistede mælkeproduktion. Vedrørende kødproduktion beregnes antallet af mistede foderdage, og der ydes dækning med forventet dækningsbidrag pr. foderdag. Udgifter til påbudt rengøring betales fuldt ud af den sanerende organisation, som selv forestår indhentning af tilbud og godkendelse af entreprise for rengøringen. Da rengøringen og desinfektion sker i henhold til aftale med entreprenør, er aftale om besætningsejers eventuelle medvirken og honorering herfor et anliggende mellem entreprenør og besætningsejer. Side 7 af 9

8 Saneringsopgørelser Efter saneringer bliver skaden opgjort ved taksationsforretninger, hvor L&F, Kvæg udpeger en repræsentant, og ejeren udpeger en repræsentant. Opgørelse af skaden kan i realiteten ske uden fremlæggelse af regnskabsopgørelser m.v. Derfor kan der ikke ydes dækning af konsulenters eller revisorers forbrug af tid, medmindre dette er bestilt skriftligt af L&F, Kvægs repræsentant for taksationskommissionen. Ved offentligt påbudte saneringer medvirker tre taksatorer ved taksering af dyrenes værdi og tre taksatorer ved taksering af driftstab. Dette betales af det offentlige. 9. Tab forårsaget af andre sygdomme eller ekstraordinære forhold I tilfælde af tab forårsaget af andre sygdomme hos kvæg eller af ekstraordinære forhold kan der efter særlig beslutning i L&F, Kvæg s bestyrelse ydes erstatning. Der ydes dog ikke erstatning, hvis besætningsejer har handlet ansvarspådragende. Det forudsættes, at det beregnede tab kun skyldes ét forhold/udbrud, og at relevante undersøgelser til afklaring af årsagsforhold eller ansvarsplacering er foretaget. I øvrigt gælder generelle betingelser, som anført under pkt. 2. Ansøgning om erstatning sker efter bestemmelserne under pkt. 4, hvor tab opstået mere end 3 måneder før VFL, Kvæg s modtagelse af ansøgning om erstatning ikke dækkes. Dyrlægeerklæringen skal give en fyldig beskrivelse af forholdet, herunder også af det kliniske billede og foretagne undersøgelser, og der skal indsendes dokumentation for det lidte tab. 10. Besætningsejers selvrisiko Besætningsejer har en selvrisiko A på 2,5% af besætningens skalaværdi (jf. pkt. 6), dog udgør selvrisikoen mindst kr. Besætningsejer har endvidere en selvrisiko B på 20% af tab ud over ovennævnte. Procentdelen kan af VFL, Kvæg i hvert enkelt tilfælde fastsættes højere under hensyntagen til niveauet for besætningsejers overholdelse af de generelle betingelser for udbetaling af støtte. Sager med afvigende procentdel på selvrisiko skal altid forelægges L&F, Kvægs bestyrelse til godkendelse. Eksempel 1: Besætningens værdi: kr. Besætningens tab: kr. Sats for selvrisiko B: 20% Selvrisiko A: 2,5% af kr. (dog mindst kr.) = kr. Selvrisiko B: 20% af ( ) kr. = kr. Samlet selvrisiko: kr. Erstatning: kr. Side 8 af 9

9 Eksempel 2: Besætningens værdi: kr. Besætningens tab: kr. Sats for selvrisiko B: 20% Selvrisiko A: 2,5% af kr. = kr. Selvrisiko B: 20% af ( ) kr. = kr. Samlet selvrisiko: kr. Erstatning: kr. Eksempel 3: Besætningens værdi: kr. Besætningens tab: kr. Sats for selvrisiko B: 20% Selvrisiko A: 2,5% af kr. = kr. Selvrisiko B: Bortfalder, da selvrisiko A er større end skaden = 0 kr. Samlet selvrisiko: kr. Erstatning: 0 kr. I sager, der både omfatter dødsfald og driftstab, afholdes selvrisikoen kun én gang. Bemærk, at der for visse sygdomme er særlige regler for selvrisiko og/eller driftstab, som i givet fald er omtalt på bilaget for den pågældende sygdom. I forbindelse med saneringer for IBR eller Leukose (EBL) og ved offentligt foranstaltede saneringer bortfalder selvrisikoen, medmindre besætningsejer har handlet på en sådan måde, at infektionen kan siges at være forskyldt. 11. Klageadgang og ændring af ordningen Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen. Klage indgives skriftligt. Alle klager over afgørelser i en sag forelægges L&F, Kvægs bestyrelse til vurdering eller revurdering. Bestyrelsens endelige afgørelse kan inden 4 uger ankes til fødevareministeren. Ministeren kan desuden ændre afgørelser, uden at der foreligger en klage. L&F, Kvægs bestyrelse kan vedtage ændringer i retningslinierne, det vil sige, at bestyrelsen kan ændre de administrative bestemmelser, ændre erstatningssatserne, ændre i begrænsningerne i erstatningerne samt ophæve ordningen. De vedtagne ændringer forelægges Fødevareministeriet. 12. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser Erstatningsordningen træder i kraft 1. april 2014 og er godkendt af Fødevareministeriet. For sager, hvor erstatningsberettiget tab er begyndt inden 1. april 2014, anvendes det regelsæt, der var gældende indtil denne dato. Side 9 af 9

SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011. Avlssvin. Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport

SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011. Avlssvin. Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport SPF-Selskabets Forretningsbetingelser 2011 Avlssvin Køb, salg og transport mv. i Danmark og ved eksport Gældende fra 20. juli 2011 SPF-Selskabet P/S Side 2 af 39 Baggrund og formål SPF-Selskabet SPF-Danmark

Læs mere

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014 Agria Smådyr og Fugle Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere