Er du ramt af stormflod?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er du ramt af stormflod?"

Transkript

1 Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra oversvømmelse fra hav eller fjord. Når du har din forsikring hos Alm. Brand, er det os, der behandler din stormflodsskade på vegne af Stormrådet. Den statslige pulje kommer fra en afgift til staten på 30 kr. om året, som alle med en brandforsikring betaler. Det er Stormrådet, der fastsætter regler og vilkår for udbetaling af erstatning. Selvom Alm. Brand behandler din skade, er det altså Stormrådets regler, vi følger. Det er også Stormrådet, der udbetaler erstatningen. Stormrådet bestemmer, om der har været stormflod Du kan kun få erstatning efter stormflodsordningen, hvis Stormrådet har erklæret stormflod. Stormrådet træffer afgørelsen hurtigst muligt på baggrund af oplysninger fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet. Stormrådet definerer, hvilke områder der har været ramt ved at markere på et landkort og ved at opliste de postnumre, som kan være ramt. Du skal handle med det samme, når du er ramt af stormflod Hvis dit hus har stået under vand, skal du være opmærksom på, at der meget hurtigt kan dannes skimmelsvamp og andre skader. Som ejer eller ansvarlig for huset eller ejendommen har du pligt til at skadesbegrænse: Gå i gang med at fjerne vand fra din ejendom og få tørret ud kontakt vores skadeservicefirma. Fjern hurtigst muligt alt vådt indbo og løsøre i huset. Få husets varmeanlæg op at køre igen, så huset kan udtørres. Du kan bestille vores skadeservicefirma til udtørring. Hvis husets varmeanlæg ikke kan komme i gang, skal du sikre mod frostskader. Du skal f.eks. få tømt vandet af rørene eller få varme på huset, så rørene ikke frostsprænges. I forbindelse med udtørring kan det være nødvendigt at fjerne byggematerialer f.eks. gips og isolering for at sikre hurtigere udtørring. Hvis der fjernes byggematerialer som f.eks. gips, skal det fjernes cm. over vandlinjen. Isolering fjernes, hvis det er vådt. Hvis du i forbindelse med udtørring og oprydning fjerner byggematerialer skal du huske at tage billeder, før du går i gang. Se også afsnit om Billeder og dokumentation.

2 Når du kontakter skadeservice Hos Alm. Brand bruger vi Recover Nordic som skadeservicefirma. Du kan kontakte dem på telefon Du kan bestille skadeservice, så snart skaden er indtruffet. Det er dig som ejer og ansvarlig for ejendommen, der skal bestille skadeservice. Du skal være opmærksom på, at du i første omgang selv skal betale udgifterne til skadeservice. Hvis Stormrådet efterfølgende erklærer Stormflod, kan du få en del af disse udgifter dækket. Du bestiller til det arbejde, som du finder nødvendigt for at redde og bevare. Her kan Recover Nordics medarbejdere også rådgive og hjælpe dig. Sådan gør du, når du skal anmelde din skade Når Stormrådet har besluttet, at der har været Stormflod, kan du anmelde din skade. Det er naturligvis også muligt at anmelde skaden inden Stormrådets beslutning, men skadebehandlingen kan tidligst gå i gang, når Stormrådet har erklæret stormflod. Når du har haft en stormflodsskade, kan du søge om erstatning inden for to måneder. Du skal anmelde skaden elektronisk på Stormrådets hjemmeside: Hvis du ikke har mulighed for at anmelde din skade elektronisk, kan du printe en papiranmeldelse (Pdf-format) fra hjemmesiden, som du skal udfylde. Du kan også kontakte Alm. Brand, og så vil vi sende papiranmeldelsen til dig med posten. Når du anmelder via en papiranmeldelse, skal du sende anmeldelsen til Alm. Brand Forsikring, hvis det er her, du har dit hus brandforsikret. Hvis dit hus er brandforsikret i ét selskab og dit indbo i et andet, skal du anmelde skaden til det selskab, hvor dit hus er brandforsikret. Hvis du bor til leje, skal du anmelde skaden til det forsikringsselskab, hvor du har din indbo- eller løsøreforsikring. Papiranmeldelser sendes til: Alm. Brand Forsikring Stormflodsskader Ny Østergade Roskilde

3 Du får besøg af en taksator fra Alm. Brand Når du har anmeldt din skade via Stormrådets hjemmeside, overtager Alm. Brand selve skadebehandlingen og sørger for, at du får besøg af en taksator. Vær opmærksom på, at vi ikke kan sende en taksator ud til dig, før vi har modtaget din skadesanmeldelse (enten via Stormrådets hjemmeside eller via papiranmeldelse med posten). Du kan ikke bruge andre taksatorer end dem, der er stillet til rådighed fra forsikringsselskaberne. Der er typisk kommet rigtig mange stormflodsskader flere end vi kan håndtere i den fart, de anmeldes. Du må derfor forvente, at der er ventetid, men vi gør vores bedste for at hjælpe alle hurtigst muligt, da vi ved, der er meget på spil for den enkelte. Vi vil kontakte dig, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Ellers sender vi sagen til en taksator, som så vil kontakte dig for at lave en aftale om, hvornår dine skader kan blive besigtiget. Inden taksator besøger dig, får du tilsendt et løsøreskema, som du skal udfylde. Skemaet kan du også finde på Stormrådets hjemmeside. For at gøre arbejdet nemmere og hurtigere skal du have skemaet klar til taksatorens besøg. Efter besøget sender taksatoren dig en opgørelse af skaderne. Her kan du bl.a. finde priserne på det håndværksarbejde, der skal udføres. Denne opgørelse skal du bruge til at aftale reetablering af din ejendom. Stormrådet trækker fra i erstatningen på grund af alder, slid og nedsat anvendelighed. Hvis du selv har betalt udgifter til rengøring og oprydning efter stormfloden, kan du få dem erstattet i rimeligt omfang. Du sender dine udgiftsbilag til os, og vi sørger for udbetaling til dig. Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til opgørelsen, skal du sende dem til taksatoren. Billeder og dokumentation Du skal tage billeder undervejs, især hvis det er nødvendigt at renovere, reparere eller bortskaffe ødelagte genstande, inden skaden bliver set af en taksator. På den måde kan du dokumentere skadens omfang, selvom taksator ikke selv kan nå at se skaden. Du bør også gemme et par gulvbrædder, loftbrædder eller den slags, så vores taksator har mulighed for at vurdere kvaliteten af de ødelagte materialer.

4 Stormrådet trækker altid selvrisiko fra i erstatningen Når du får erstatning fra stormflodsordningen, bliver der altid fratrukket en selvrisiko i erstatningsbeløbet. Selvrisikoen er typisk større end den, du er vant til fra dine forsikringer hos Alm. Brand. Selvrisikoen er afhængig af, hvad du får erstatning for. Her kan du se, hvad selvrisikoen er for de forskellige skadestyper: Indbo / løsøre 10 % af den samlede erstatning, dog minimum kr. Private bygninger 8 % ved første stormflodsskade 13 % ved anden stormflodsskade og 18 % ved tredje og senere stormflodsskader, dog minimum kr. Fritidshuse 13 % ved første stormflodsskade, 18 % ved anden stormflodsskade og 23 % ved tredje og senere stormflodsskader, dog minimum kr. Erhvervsbygninger 13 % ved første stormflodsskade 18 % ved anden stormflodsskade og 23 % ved tredje og senere stormflodsskader, dog minimum kr. Det vil altid være den laveste selvrisiko, hvis det er mere end 50 år siden en tilsvarende hændelse af tilsvarende omfang. Alm. Brand Forsikring afgør, om du kan få erstatning Du får besked fra os, om du kan få erstatning. Det sker, når vi har vurderet alle de nødvendige oplysninger i sagen fra bl.a. dig og taksator. Hvis du kan få erstatning, får du også besked om erstatningens størrelse. Du kan få udbetalt noget af erstatningen med det samme (typisk for indbogenstande), mens du først kan få en del af erstatningen for bygningsdele udbetalt, når du har indsendt dokumentation for, at dine skader er udbedret. Alm. Brand Forsikring anmoder Stormrådet om udbetalinger direkte til dig. Det vil sige, at din erstatning kommer direkte fra Stormrådet og ikke fra Alm. Brand Forsikring. Når der har været mange stormflodsskader, kan der godt gå et par måneder, før vi har afgjort det fulde omfang af din skade, og dermed hvor meget du kan få i erstatning.

5 Nogle skader kan du ikke få erstatning for (negativlisten) Der er nogle skader/udgifter, som du ikke kan få erstatning for: Indirekte tab, f.eks. genhusning, flytteudgifter og driftstab. For private husstande er der dog mulighed for at få dækket rimelige udgifter på op til kr. om måneden for genhusning, opmagasinering og flytning. Dog dækkes udgifter til genhusning ikke den første måned. Følgeskader som f.eks. skimmelsvamp. Fast ejendom og løsøre, hvis du i almindelighed (f.eks. i flere forsikringsselskaber) har mulighed for at tegne forsikring mod skader forårsaget af stormflod altså også selvom du i disse særlige tilfælde ikke har tegnet sådan en forsikring. Fast ejendom og løsøre, hvor du har en forsikring, der dækker skaden. Løsøre i kældre og rum under terræn. Jord. Saltskader på afgrøder. Fast ejendom, der ligger uden for et dige. Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet. Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lignende. Haveanlæg og løsøre placeret i haven. Både, joller og lignende beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet. Trailere, campingvogne, campletter, containere, skurvogne og lignende samt løsøre placeret heri. Badehuse og lignende placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet. Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet. Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet. Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug. Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, som befinder sig i virksomhedens lagerbygninger eller lignende bygninger, medmindre det er placeret mindst 10 centimeter over gulvniveau eller terræn. Hvis de skader, du har anmeldt, er helt eller delvist omfattet af negativlisten, så vil vi afvise din anmeldelse. Hvis du er i tvivl, om en skade kan være omfattet af negativlisten, så kontakt os.

6 Udbedring af skader For at du kan få erstatning for en del af skaderne efter stormflod, skal skaderne først være udbedret. Du kan her læse mere her om, hvordan du kan få skaderne udbedret. Håndværkere Du skal bede om et tilbud, hvis du vil have en håndværker til at udbedre skaderne. Tilbuddet skal svare til taksators beskrivelse af de skader, som skal repareres. Hvis de tilbud, du modtager, er væsentlig dyrere eller billigere end det beløb, taksator har fastsat, skal du henvende dig til os, inden du accepterer tilbuddet. Husk at gemme alle regninger fra håndværkerne. De skal bruges, hvis der skal udbetales erstatning. Gør det selv Hvis du selv ønsker at udbedre skaderne, skal du fortælle det til taksator. Dette kan være, hvis du f.eks. selv vil stå for oprydning og rengøring. Hvis du selv udfører noget af arbejdet, skal du huske at gemme kvitteringer for indkøb af materialer. De skal bruges som dokumentation, når eventuel erstatning for arbejdet skal udbetales. Ud over udgiften til materialer erstattes gør-det-selv-arbejde med 80 kroner i timen, hvor du får betaling for 25 % flere timer end dem, en håndværker skulle have brugt på det samme arbejde. Hvis skaden er større Hvis skaden under udbedringen viser sig at være mere omfattende, end den er vurderet til i taksatoropgørelsen, skal du henvende dig til din sagsbehandler hos os, som vil vurdere, om der er behov for at besigtige dine skader igen. Du kan ikke flytte rundt på posterne i taksatoropgørelsen Når taksatorrapporten er færdigbehandlet, er det ikke muligt at flytte rundt på posterne. Hvis det f.eks. viser sig, at et malerarbejde bliver billigere end antaget i opgørelsen, kan man ikke overføre pengene til andet arbejde. Du kan altså ikke få erstatning for dyrere byggematerialer end de beskadigede. Erstatningen tager udgangspunkt i de materialer og byggemetoder, der er normale at bruge på skadestidspunktet. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til din stormflodssag Hvornår kommer taksator ud? Kan jeg gå i gang med genopbygning? Kan jeg sætte en affugter op? Alle disse spørgsmål opstår naturligt umiddelbart efter en stormflod. Du kan kontakt Alm. Brand Forsikring på telefon eller på mail hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om dine muligheder for at få en erstatning udbetalt.

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08.

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08. De store storme De danske kyster blev i 2006 og 2007 ramt af flere storme. Særligt alvorlig var stormen den 1. og 2. november 2006. Læs mere Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Rådets

Læs mere

hjælpeguide når ulykken er sket...

hjælpeguide når ulykken er sket... hjælpeguide når ulykken er sket... Ly n g b y - Ta a r b æ k B r a n d væ s e n når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

HJÆLPEGUIDE NÅR ULYKKEN ER SKET... 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler,

HJÆLPEGUIDE NÅR ULYKKEN ER SKET... 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, HJÆLPEGUIDE NÅR ULYKKEN ER SKET... 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker NÅR SKADEN ER SKET Denne

Læs mere

Dit liv. Dine forsikringer

Dit liv. Dine forsikringer Dit liv. Dine forsikringer a Velkommen codan.dk 2 Alle mennesker er forskellige. Derfor har vi brug for forskellige forsikringer. Hos os sammensætter du selv dine forsikringer, så de passer til, hvem du

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering

Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering Gør noget ved togstøjen få tilskud til isolering INDHOLD GØR NOGET VED TOGSTØJEN 5 STØJ OG TILSKUD 6 Hvad er togstøj? Hvem får tilskud? Forskel på tilskud Tilskud til opholdsrum Målsætning TIDSPLANEN

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer...

Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer... Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Fra forsikringstilbud til -police... 10

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på under 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Rådgivningsmødet Velkommen Forventninger til mødet Udarbejdelse af forsikringsforslag Gennemgang af forsikringer Når du skifter forsikringsselskab Du er ekstra godt

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368 Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere