Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter"

Transkript

1 N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg, praksisplanudvalg, vækstforum, diverse bestyrelser m.v.). Honoreringen fremgår endvidere af beskrivelsen af de enkelte fora i Blå Bog på KKR s hjemmeside. Reglerne for honorering er fastsat af KL s bestyrelse og gælder for valgperioden Hvis ikke der er nævnt andet, er de anførte beløb de gældende satser pr. 1. januar Den 20. februar 2014 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/7 1. Oversigt over honoreringen af KKR KKR-medlemmer Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) Transportgodtgørelse Dagpenge 2) 2) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora Honorar Mødediæter 3) Tabt arbejdsfortjeneste 1) Transportgodtgørelse Dagpenge 2) 2) Hovedregel: Den eksterne organisation står for honoreringen (efter de regler og satser, som er fastsat af den pågældende organisation). KL yder ikke yderligere (supplerende) honorering Hvis den eksterne organisation ikke yder nogen form for honorering eller udgiftsdækning - - X X X 1) Hvis der kan dokumenteres et indtægtstab, kan der udbetales erstatning for tabt a r- bejdsfortjeneste. Se nærmere om dokumentationskrav m.v. i afsnit 2 og 3 nedenfor. 2) Se de nærmere betingelser for at få udbetalt transportgodtgørelse og dagpenge i afsnit 4. 3) I enkelte tilfælde kan KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora få udbetalt m ø- dediæter, se nærmere i afsnit 3 nedenfor.

2 2. Honorering af medlemmerne af KKR Fast vederlag (honorar) KKR s formænd og næstformænd modtager honorar. Honorarerne for valgperioden er uændrede i forhold til sidste valgperiode, og de konkrete honorarer (opgjort i 1. april 2013-niveau) er følgende: KKR-formand: ,61 kr. KKR-næstformand: ,64 kr. Udover honoraret kan KKR-formænd og næstformænd få udbetalt transportgodtgørelse samt evt. dagpenge (jf. reglerne herunder). Mødediæter Medlemmerne af KKR modtager mødediæter for deres deltagelse i KKRmøder i Danmark. Der ydes således ikke mødediæter for evt. møder/studieture i udlandet. Mødediæter ydes efter de regler, der er gældende for medlemmer af kommunalbestyrelser, jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr af ( 4): For møder under 4 timers varighed ydes i 2014: kr. 400,00. For møder over 4 timers varighed ydes i 2014: kr. 800,00. Rejsetid medregnes i mødetiden ved møder i KL-regi. Mødediæter er skattepligtig indkomst. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af KKR kan mod dokumentation få udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er skattepligtig indkomst. Det er en forudsætning for, at der kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste, at KKR-medlemmet kan dokumentere, at der er et indtægtstab i forbindelse med deltagelse i KKR s møder. For en lønmodtager kan dokumentationen være en kopi af lønsedlen. Eller evt. en erklæring fra arbejdsgiveren, som dokumenterer, at der er foretaget løntræk, og hvilket konkret beløb der er tale om. Der kan også ydes tabt arbejdsfortjeneste til selvstændige. Forudsætningen er, at det kan dokumenteres, at der er tale om indtægtstab som følge af varetagelsen af det politiske hverv. Før der kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste til en selvstændig, skal KL s formandskab godkende, at den pågældende opfylder forudsætningerne. Godkendelsen gælder for én valgperiode. 2

3 Som tabt arbejdsfortjeneste kan der max. udbetales et beløb, der svarer til 5 gange det diætbeløb, som Indenrigsministeriet har fastsat for møder under 4 timer (i 2014 max. kr ,00). Politikere, som modtager fast honorar af KL, vil få reduceret honoraret med 40 %, hvis de får udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med varetagelsen af hverv, der aflønnes med fast honorar fra KL. 3. Honorering af KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (eksterne organisationer) Hovedregel: Honorering fra den eksterne organisation Det forudsættes som udgangspunkt, at de politiske repræsentanter, som KKR har udpeget til regionale fora, bliver honoreret eller får dækket deres udgifter af den organisation, hvortil de er udpeget. Det sker efter de regler og satser, som er fastsat af den pågældende organisation (også selv om den pågældende organisations regler måtte være mindre favorable end KL s). Når en udpeget repræsentant modtager enten honorar, mødediæter, dagpenge, tabt arbejdsfortjeneste eller transportgodtgørelse fra den eksterne organisation, kan repræsentanten ikke få udbetalt nogen former for yderligere (supplerende) honorering af KL. Alternativ: Udgiftsgodtgørelse fra KL Hvis en udpeget repræsentant hverken får honorar, mødediæter, dagpenge eller dækket rejseudgifter og tabt arbejdsfortjeneste fra den eksterne organisation, kan repræsentanten få dækket transportudgifter og evt. tabt arbejdsfortjeneste (men altså ikke få mødediæter) af KL efter reglerne herunder. Mødediæter Som udpeget repræsentant for KKR i organisationer uden for KL s/kkr s politiske struktur, kan en politiker ikke få udbetalt mødediæter fra KL. Der er dog den undtagelse, at der kan udbetales mødediæter til de repræsentanter, som KKR udpeger til følgende særligt prioriterede regionale organer: Sundhedskoordinationsudvalget Praksisplanudvalget Samarbejdsudvalgene på praksisområdet Praktikpladsforum (pædagoguddannelsen) Dimensioneringsudvalget (SOSU-uddannelserne). Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kræver, at den udpegede repræsentant kan dokumentere tab af indtægt i forbindelse med møderne. 3

4 For en lønmodtager kan dokumentationen være en kopi af lønsedlen. Eller evt. en erklæring fra arbejdsgiveren, som dokumenterer, at der er foretaget løntræk, og hvilket konkret beløb der er tale om. KL yder også erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til selvstændige. Før der kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste til en selvstændig, skal KL s formandskab godkende, at den pågældende opfylder betingelserne og kan dokumentere et indtægtstab som følge af varetagelsen af det politiske hverv. Godkendelsen gælder for én valgperiode. Som tabt arbejdsfortjeneste kan der max. udbetales et beløb, der svarer til 5 gange det diætbeløb, som Indenrigsministeriet har fastsat for møder under 4 timer (i 2014 max. kr ,00). Aktiviteter ud over den almindelige mødeaktivitet Reglerne ovenfor om honorering fra KL gælder for deltagelse i den almindelige mødevirksomhed i det pågældende regionale organ, og der ydes ingen særskilt honorering eller udgiftsdækning til fx forberedelse af møderne. I en række tilfælde kan KKR s udpegede repræsentanter enten blive indbudt til eller selv ønske at deltage i aktiviteter, der ligger ud over den almindelige mødeaktivitet i det pågældende regionale forum. Der kan fx være tale om deltagelse i studieture, konferencer/seminarer m.v. Her må det for det første forudsættes, at deltagelse i aktiviteterne er relevante for de kommunale repræsentanters varetagelse af deres hverv i de respektive regionale organer. Under den forudsætning kan repræsentanterne honoreres eller få dækket udgifterne til deltagelse i aktiviteten. Det sker efter det grundlag, der i øvrigt gælder for godtgørelsen af de kommunale medlemmer i det pågældende regionale forum dvs. enten godtgørelse gennem den nedsættende myndighed/organisation eller honorering/udgiftsdækning efter KL s regler. Det er en betingelse for at få udbetalt honorering/udgiftsdækning fra KL, at deltagelsen i den konkrete aktivitet på forhånd er godkendt af KL kontakt Ledelsessekretariatet i KL for at få en sådan forhåndsgodkendelse. Den kan gives på baggrund af fx indbydelse, program o.l. til den pågældende aktivitet. 4

5 4. Generelle regler for honorering Transportgodtgørelse (dækning af rejseudgifter og udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse) Rejseudgifter til tog og færge refunderes mod dokumentation og efter gældende satser for befordring på 1. klasse. Bilag skal vedlægges (se nærmere i videovejledningen om Acubiz apps på: Rejseudgifter til fly refunderes mod dokumentation. Almindelige gældende rabatordninger skal så vidt muligt benyttes, og der kan ikke rejses på 1. klasse. Bilag skal vedlægges (se nærmere i video-vejledningen om Acubiz apps på: Endvidere refunderes udgifter til bro, parkering, bus og taxa efter dokumentation. Bilag skal vedlægges (se nærmere i video-vejledningen om Acubiz apps på: For kørsel i egen bil ydes der kilometerpenge (skattefrie kørepenge) efter Ligningsrådets gældende satser, der i 2014 er: Kørsel indtil km årligt 3,73 pr. km. Kørsel herudover 2,10 pr. km. Når der anmodes om at få udbetalt skattefrie kørepenge, skal det i den digitale afregning oplyses, hvad der er formålet med kørslen, og der skal gives præcise oplysninger om adresse (vej-/gadenavn, postnummer og by) på såvel start- og bestemmelsessted som evt. delmål for den pågældende kørsel. KL har pligt til at kontrollere, at den digitale afregning indeholder disse oplysninger, idet de er en betingelse for at få skattefri udbetaling af kørepenge. Skattefri dagpenge og refusion af udgifter til fortæring m.v. Udbetaling af dagpenge eller refusion af udgifter til ophold og fortæring kan ske i forbindelse med rejser i KL's tjeneste: der har en varighed af mindst 5 timer og strækker sig ud over 8 km fra, hvor rejsen påbegyndes og/eller hvor overnatning er nødvendig. Uden overnatning eller under 24 timer Ved rejser uden overnatning eller af en varighed på under 24 timer, refunderes rimelige merudgifter til småfornødenheder og bespisning mod dokumentation. Bilag skal vedlægges (se nærmere i video-vejledningen om Acubiz apps på: Med overnatning og af minimum 24 timers varighed Ved rejser med overnatning og af en varighed på min. 24 timer, ydes der dagpenge pr. døgn kr. 464,00 og pr. påbegyndt time herudover kr. 19,33. 5

6 Fradrag for måltider Modtages der under rejsen/opholdet fri kost, fratrækkes kr. 69,60 (15%) for morgenmad, kr. 139,20 (30%) for frokost og/eller middag. Der fratrækkes kr. 348,00 (75%) ved fuld forplejning. Udgifter til overnatning Ved rejser med overnatning refunderes udgifter til logi efter regning. Bilag skal vedlægges (se nærmere i video-vejledningen om Acubiz apps på: Såfremt udgifterne til logi ikke refunderes efter regning, kan der i stedet udbetales et fast nattillæg på kr. 199,00 pr. døgn. Møder i udlandet Efter KL s almindelige regler ydes der ikke mødediæter for møder i udlandet, men udelukkende dækning af rejse- og opholdsudgifter samt evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og evt. dagpenge. Afregningsfrist Der kan ikke udbetales ydelser for rejser og møder, der har fundet sted for mere end et år siden. Offentlighedsloven Efter den nye offentlighedslov er KL (og dermed også KKR) fra den 1. januar 2014 omfattet af reglerne om aktindsigt m.v. Det betyder, at der fremover vil være mulighed for aktindsigt om honoreringen af KKR s medlemmer og udpegede repræsentanter. Offentliggørelse af honorarer De politikere, der modtager honorar for hverv i KKR-regi, skal offentliggøre størrelsen af honorarerne på kommunens hjemmeside. Det skal bemærkes, at kravet om offentliggørelse kun gælder for egentlige honorarer ikke mødediæter o.l. KL oplyser følgende på kl.dk om honoreringen af KL s politikere: Hvem der får honorar og honorarets størrelse KL s honorarpolitik (herunder mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste, kørselspenge m.v.) Forsikringsforhold Ulykkesforsikring Medlemmer af KKR er omfattet af en kollektiv ulykkesforsikring. Forsikringen dækker under udførelsen af det pågældende hverv og under udførelsen af hverv i tilknytning til posten. 6

7 Hvis man ønsker andre end sine livsarvinger indsat som begunstigede, skal der indsendes en begunstigelseserklæring til forsikringsselskabet Gjensidige. Forsikringens policenummer er Spørgsmål vedrørende forsikringen eller ønsker om at få tilsendt en begunstigelseserklæring kan rettes til KL s kontor: Økonomi og Personale på tlf Digital afregning KL afregner digitalt med politikere, som er berettigede til at modtage mødediæter, transportgodtgørelse, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste eller dagpenge for deltagelse i politiske møder. Du finder information om digital afregning her på KL s hjemmeside: Fra denne side er der direkte adgang til selve afregningssystemet (Acubiz). Her findes også vejledninger til digital møde- og rejseafregning samt mulighed for at kontakte Hotline, hvis du skulle få brug for support. Opmærksomhedspunkter i forhold til digital afregning med KL Der afregnes digitalt for ét møde pr. afregning Det anbefales at afregne umiddelbart efter hvert møde Der kan ikke udbetales mødediæter, transportgodtgørelse m.v. for møder og rejser, der har fundet sted for mere end et år siden Alle udgifter skal dokumenteres (bilag skal vedlægges) Udbetaling af kilometerpenge (kørsel i egen bil) forudsætter, at der i den digitale afregning er angivet præcise adresseoplysninger (vej-/gadenavn, postnummer og by) på start- og bestemmelsessted for den pågældende kørsel Har kommunen afholdt udgifter til transport (dog ikke kørsel i egen bil), sender kommunen en elektronisk faktura med bilag til KL Deltagelse i fx studieture, konferencer/seminarer og andre aktiviteter uden for den almindelige mødevirksomhed kræver forhåndsgodkendelse i KL. Kontakt: Anders Kristensen, 7

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Vejledning om ministerens udgifter

Vejledning om ministerens udgifter STATSMINISTERIET Dato: 10. juni 2008 Vejledning om ministerens udgifter 1. Udgifter til ministerrepræsentation 1.1. Generelt om møder og gaver mv. Ministre er øverste administrative chefer for deres respektive

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning.

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning. 1 Indholdsfortegnelse Formålet med politikken... 3 Lovgivning... 3 Hvad er en tjenesterejse?... 3 Rejsesekretariatet... 3 Principper for gennemførelsen af tjenesterejser... 4 Tilrettelæggelse... 4 Særligt

Læs mere