Opsætning af nye vindmøller erstatninger til naboer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsætning af nye vindmøller erstatninger til naboer"

Transkript

1 M.Sc. International Economic Consulting Forfattere: Simon Immersen Jensen Lasse Müller Olsen Vejleder: Jan Bentzen Opsætning af nye vindmøller erstatninger til naboer En undersøgelse af Taksationsmyndighedens afgørelser Business and Social Sciences Aarhus Universitet Marts 2013

2 Abstract The Danish Energy Agreement from 2008 introduced a new compensation scheme for neighbours harmed by wind turbines. This is a rather unique situation, where owners of wind turbines pay the negative externalities directly to the affected neighbours. The authority Taksationsmyndigheden decides the size of the compensation assigned to neighbours. The compensation is based on a number of individual parameters for each property. The main objectives of this thesis are to investigate how Taksationsmyndigheden determines the rate of compensation and evaluate whether the size of compensation is correct. 527 settlements have been collected to answer these questions. This thesis finds that the average compensation is equal to the average willingness to pay for avoiding the disamenities of wind turbines found in a Danish study from The generalisability of this result is difficult due to a large time difference where wind turbines have been subject to major development. In order to establish a Tobit model for predicting the rate of compensation, a number of parameters have been tested. Based on these tests only minor differences were found. This suggests that an overall model for predicting the rate of compensation can be used. The established model shows differences in the rates of compensation between east and west Denmark. It also shows that residential properties are given higher rate of compensation than farms. The number of wind turbines, level of noise and existing wind turbines are included in the model as well. The model finds that the most important factors in order to determine the rate of compensation are subjective assessments of visual, noise and shadow disamenities. The results have been tested through different models and have shown robustness throughout these tests, furthermore the findings are in line with the literature. Therefore, the results of this thesis can be seen as robust.

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Litteratur Opgavens struktur 6 2 Juridisk baggrund Lov om fremme af vedvarende energi Værditabsordningen Kritik af værditabsordningen Delkonklusion 14 3 Eksternaliteter Indirekte omkostninger Eksternaliteter Prisfastsættelse af eksternaliteter Willingness to pay Udbuds- og Efterspørgselsdiagram Værditabsordningens effekt på opstiller Taksationsmyndighedens værdifastsættelse Delkonklusion 25 4 Datasættet Dataindsamlingsprocessen Udeladelse af variable Udeladelse af observationer Variable Afhængige variable Uafhængige variable Delkonklusion 44 5 Valg af model og forudsætningstests Valg af estimationsmetode Tobit Model Forudsætninger OLS og Tobit Forudsætningstests Opsummering af forudsætninger 55 6 Resultater Komplette og signifikante modeller Subjektive og objektive modeller Afstandsmodeller Regionsmodeller Ejendomsmodeller Test af dummy variable Endelig subjektiv model 76 1

4 6.8 Endelig objektiv model Fortolkning af endelige modeller Delkonklusion 79 7 Diskussion og perspektivering Diskussion af datasættet Robusthed Opstillers omkostninger Perspektivering 83 8 Konklusion 85 Litteraturliste 88 Appendiksliste 93 2

5 Figuroversigt Figur 1: Afgrænsning 3 Figur 2: Diagram over forløb 11 Figur 3: Udbud/Efterspørgselsdiagram med negativ eksternalitet, værditab 21 Figur 4: Værditabsordningens meromkostning for opstiller pr. projekt 23 Figur 5: Udeladelse af observationer 27 Figur 6: Placering af vindmølleprojekter 29 Figur 7a & b: Værditab - alle afgørelser (a) afgørelser tilkendt værditab (b) 30 Figur 8a & b: Ln(værditab) - alle afgørelser (a) afgørelser tilkendt værditab (b) 30 Figur 9a & b: Erstatningsgrad - alle afgørelser (a) afgørelser tilkendt værditab (b) 31 Figur 10a & b: Fordeling af antal afgørelser (a). Erstatningsgrad tilkendt og alle (b) 32 Figur 11: Årligt skyggekast fra vindmølle i timer, totalhøjde 80 meter, 4x og 6x møllens højde 38 Figur 12: Histogram over residualer for signifikant OLS model 51 Figur 13: Residualplot & Breusch-Pagan test 53 Figur 14: Model oversigt 56 3

6 Tabeloversigt Tabel 1: Omkostningsfordeling ved værditabsordning 22 Tabel 2: Opstillers gennemsnitlige meromkostninger til værditabsordningen 22 Tabel 3: Estimeret WTP 24 Tabel 4: Inkluderede afgørelser 28 Tabel 5: Vindmølleprojekter 28 Tabel 6: Oversigt over værditab 30 Tabel 7: Oversigt over erstatningsgrad 31 Tabel 8: Variabel oversigt 32 Tabel 9: Middelværdier for kontrolvariable fordelt på region 33 Tabel 10: Fordeling af værditab og erstatningsgrad på ejendomstype 34 Tabel 11: Middelværdier for kontrolvariable fordelt på ejendomstype 34 Tabel 12: Vindmøllepark information, fordelt på regioner 35 Tabel 13: Afgørelser fordelt pr. år 37 Tabel 14: Tests for forskelle i middelværdier for oplyste og estimerede skyggeværdier 39 Tabel 15: Tests for forskelle i middelværdier for oplyste og estimerede støjniveauer 40 Tabel 16: Gennemsnitlig værdi af ejendom i tusinde kr. 41 Tabel 17: Gennemsnit for visuelt vurderinger 42 Tabel 18: Gennemsnit for støj vurdering 43 Tabel 19: Gennemsnit for skygge vurderinger 43 Tabel 20: Uobserverede variable 46 Tabel 21: Forudsætninger for OLS og Tobit 49 Tabel 22: Test for endogenitet 52 Tabel 23: Korrelationer mellem udvalgte variable 53 Tabel 24: Komplet og signifikant model for erstatningsgrad og ln(værditab), marginale effekter 58 Tabel 25: Subjektive og objektive modeller for erstatningsgrad og ln(værditab) 64 Tabel 26: Test for relativ afstand større og mindre end 6 68 Tabel 27: Robuste Tobit estimater, afhængig variabel: erstatningsgrad, region med subjektive variable 70 Tabel 28: Robuste Tobit estimater, afhængig variabel: erstatningsgrad, region uden subjektive variable 71 Tabel 29: Robuste Tobit estimater, afhængig variabel: erstatningsgrad, ejendomstype subjektive og objektive modeller 73 Tabel 30: Dummy variable med forklaringsgrad og antal observationer 75 Tabel 31: Endelig subjektiv og objektiv model 78 4

7 1 Indledning Igennem de senere år har udbygningen af vedvarende energi været et centralt punkt i dansk politik. Alle nyere indgåede energiaftaler har haft udbredelsen af vedvarende energi som et centralt mål. I Danmark udgjorde andelen af vedvarende energi i ,8 % af det samlede danske energiforbrug. Vindenergi udgjorde 28,1 % af det samlede danske elforbrug i 2011 (Energistyrelsen 2012). Målsætningen for 2020 er, at 50 % af det danske elforbrug skal udgøres af vindenergi (Lidegaard 2012) Dette er et skridt mod målsætningen om i 2050 at være uafhængig af fossile brændstoffer. Dette betyder næsten en fordobling af vindmøllekapaciteten i Danmark. Udbygningen af vindkapaciteten sker igennem havvindmøller og vindmøller på land. Opstillingen af nye vindmøller på land forventes frem til 2020 at udgøre MW, heraf er MW repowering - udskiftning af ældre vindmøller. Dermed øges kapaciteten af landvindmøller med 500 MW. I takt med det voksende antal vindmøller og den teknologiske udvikling, hvor vindmøller bliver større, berøres omkringliggende ejendomme i højere grad af gener fra vindmøller. Dette ses blandt andet ved, at antallet af protestgrupper mod kæmpevindmøller er mangedoblet de seneste år. Formålet med disse grupper er at reducere urimelige gener fra vindmøller (Stilhed.eu 2013). Gener, der opstår i forbindelse med vindmøller, er ofte i form af visuelle, støj- og skyggemæssig karakter. I Energiforliget fra 2008 blev Lov om fremme af vedvarende energi vedtaget. Loven inkluderer en værditabsordning, hvor naboer til vindmøller kompenseres for de gener, som opstilling af nye vindmøller medfører. Formålet med loven er at fremme accepten af vedvarende energi. Værditabsordningen har siden tilblivelsen medført mere end 550 søgsmål for værditab på fast ejendom. Værditabsordningen har gennem årene været genstand for en del debat. Blandt andet i form af en favorisering af naboer til vindmøller, sammenlignet med naboer, der udsættes for lignende gener. Desuden har erstatningsstørrelsen været et debatemne i medierne, idet kompensationen ikke altid svarer til det forventede. Værditabsordningen er fra et økonomisk perspektiv interessant. En unik situation er indført, hvor opstiller direkte kompenserer for generne fra vindmøllen, som påføres naboer. På baggrund af kritikken og den unikke situation er en undersøgelse af værditabsordningen derfor yderst relevant. 1

8 1.1 Problemformulering Formålet med dette speciale er at undersøge værditabet til naboer ved opsætning af nye vindmøller inden for værditabsordningens rammer. Værditabet opgøres som prisreduktionen i handelsværdien på en ejendom, når nye vindmøller opstilles. Dette vurderes af Taksationsmyndigheden. Målet med opgaven er at konstruere en model til forklaring af Taksationsmyndighedens afgørelser. Dette gøres gennem en analyse af faktorer, der påvirker erstatningsudmålingen. Desuden testes afgørelsernes konsistens på tværs af faktorer. Endvidere vurderes det, hvorvidt erstatningerne fra Taksationsmyndigheden kan antages at være korrekt fastsat. Mere specifikt vil specialet søge at besvare følgende hovedspørgsmål: - Hvordan fastsætter Taksationsmyndigheden værditabet? Til at besvare hovedspørgsmålet opstilles følgende underspørgsmål: - Hvordan fastsættes værditabet økonomisk korrekt og fastsætter Taksationsmyndigheden efter dette? - Hvilke faktorer ligger til grund for Taksationsmyndighedens værditabsfastsættelse? - Hvordan tillægges faktorer betydning på tværs af regioner og ejendomstyper? Til besvarelse af problemformuleringen vil en økonometrisk model opbygges til forklaring af erstatningsgraden. Eksternalitetsteori vil benyttes til at analysere niveauet for Taksationsmyndighedens afgørelser. Data til at besvare problemformuleringen vil blive opbygget omkring 553 indsamlede afgørelser fra Taksationsmyndigheden. 1.2 Afgrænsning Formålet med opgaven er ikke at vurdere Taksationsmyndighedens eksistensberettigelse. Derimod ønskes det at give et objektivt billede af, hvad der lægges vægt på ved afgørelser og sammenholde det med sammenlignelige undersøgelser. Specialet tager udgangspunkt i Taksationsmyndighedens afgørelser offentliggjort frem til 31. oktober Værditabsordningen i VE-lovens kapitel 2 omhandler ikke havvindmøller samt vindmøller lavere end 25 meter, såkaldte husstandsvindmøller. Derfor inkluderes disse ikke i specialet. Idet specialet koncentrerer sig omkring Taksationsmyndighedens afgørelser, inkluderes frivillige forlig ikke i specialet. 2

9 Specialet afgrænses til ejendomme, der benyttes til beboelse eller kan anvendes til dette formål. Derfor udelades 26 afgørelser jf. afsnit 4.3. Analyserne skal forklare de privatøkonomiske effekter af værditabsordningen. Derfor afgrænses specialet fra samfundsøkonomiske effekter ved opsætning af vindmøller, dette illustreres ved Figur 1. Figur 1: Afgrænsning Kilde: Egen tilvirkning og Jysk Analyse (2012) På baggrund af specialets tidsmæssige begrænsning og omfang vil der ikke blive foretaget undersøgelser af betalingsvilligheden for gener hos naboer til vindmøller. I stedet vil tidligere undersøgelser af betalingsvilligheden blive benyttet til at analysere niveauet for Taksationsmyndighedens afgørelser Definitioner Erstatningsgraden opgøres som værditab i forhold til ejendomsværdi og vil blive angivet som et procenttal. En erstatningsgrad på 0,05 angives som 5%. 1.3 Metode Specialet analyserer et nyt emne, hvor der kun findes få studier omhandlende værditabsordningen. Specialet tager udgangspunkt i en analytisk tilgang, hvor verden ses objektivt og forsøges forklaret igennem en årsags- effektsammenhæng, som findes i Taksationsmyndighedens afgørelser (Arbnor& Bjerke 1997). For at besvare problemformuleringen udføres en empirisk undersøgelse gennem dataindsamling og analyse, med inspiration i Blumberg et al. (2008). En del af processen vil være at etablere et validt datasæt, der ligger til grund for den senere estimering af Taksationsmyndighedens afgørelser. Dataindsamlingen genereres gennem primær- og 3

10 sekundærdata. Primærdata defineres som informationer, der direkte kan aflæses i Taksationsmyndighedens afgørelser. Sekundærdata defineres som supplerende data udsprunget fra andre kilder, såsom Skat, Totalkredit og Danmarks Meteorologiske Institut. Indsamlingen har været en census metode, hvor alle tilgængelige afgørelser inkluderes (Blumberg et al. 2008). Dataindsamlingsprocessen er nærmere forklaret i afsnit 4.1. Analyserne kan opdeles i tre kategorier: teoretisk fastsættelse af værditab, test af datasættet og estimering af erstatningsgradsmodel. I den første del analyseres Taksationsmyndighedens niveau for udbetaling af værditab. Erstatningsniveauet evalueres ved brug af metoderne Hedonic Pricing og Contingent Valuation/Choice Experiment. Dette gøres for at sammenligne udbetalte erstatninger med betalingsvillighed. Anden del af analysen analyserer det indsamlede datasæts brugbarhed gennem beskrivende statistik af variable og tests for forskelle i middelværdier. I den sidste del af analysen bygges en model til estimering af erstatningsgraden. De økonometriske modeller udspringer af multipel regressions analyse, gennem en analytisk tilgang, hvor modellerne nedbrydes i mindre delelementer og analyseres. Der anvendes Ordinary Least Squares og Corner solution Tobit estimation, med udgangspunkt i Wooldridge (2009). 1.4 Litteratur Ved udmåling af værditabet tillægges afstand, det visuelle, støj- og skyggemæssige gener alle betydning (Pihl-Andersen 2012). Derfor tager denne litteraturgennemgang udgangspunkt i disse faktorer. Litteraturen inden for vindmølleeksternaliteter bærer i høj grad præg af en praktisk tilgang, hvor påvirkning og holdning analyseres. Emnet har de seneste år modtaget større opmærksomhed, især op gennem 00 erne er litteraturen vokset. Den anvendte litteratur kan opdeles i to hovedkategorier: 1) Studier, der gennem Contingent Valuation og Choice Experiments søger at estimere værdien af eksternaliteten gennem holdning. 2) Markedsobserverede data, der sætter værdi på genen i form af prisforskelle på ejendomme. Genen fastsættes gennem Hedonic Pricing (Husprismetoden). Meyerhoff et al. (2010) anvender Choice Eksperiment til at undersøge, hvilke attributter der tillægges størst værdi ved opsætning af vindmøller, i to tyske regioner. Resultaterne viser, at vindmøller medfører negative landskabseksternaliteter samt, at afstan- 4

11 den til vindmøllen påvirker holdningen. Tilsvarende finder Ladenburg & Dubgaard (2007), Bishop (2002), Stiborek (2008) og Krueger (2007) en positiv holdning i takt med en stigende afstand til vindmøller. Holdningen til vindmølleparkers størrelse undersøges og modsatrettede resultater findes. I Sverige og Skotland finder Ek (2005) og Bergmann et al. (2006), at mindre parker foretrækkes. Modsat finder Navrud & Bråten (2007) i Norge, at større men færre vindmølleparker foretrækkes. Støj og visuelle gener findes som de mest betydende ved vindmøller hos Wolsink (2007), Comer (2007) og Eltham et al. (2008). Desuden finder Meyerhoff et al. (2010) og Wolsink (2000), at landskabet, hvori vindmøller opstilles, har signifikant betydning for holdningen til vindmøller. Ovenstående gennemgang viser, at opbygningen af undersøgelserne har stor indflydelse på resultaterne. Jordal-Jørgensen et al. (1995) undersøger priseffekten af støj og visuelle gener fra vindmøller gennem Contingent Valuation og Hedonic Pricing. Undersøgelserne viser, at flere vindmøller øger den negative påvirkning. Sammenlignes resultaterne mellem de to tilgange i Jordal-Jørgensen et al. (1995) s undersøgelse, findes der store forskelle i værdierne. Dette skyldes, at undersøgelserne bærer præg af få observationer og simplificeret problemstillinger. Sterzinger et al. (2003) forsøger at forklare priseffekten af vindmøller gennem et kontrolgruppeeksperiment. Der findes en prisstigning på ejendomme i nærheden af vindmøller. Lothian (2008) finder ingen sammenhæng mellem afstand og visuel effekt. Begge studier bærer præg af, at store afstande anvendes, og resultaterne er derfor ikke direkte sammenlignelige med dette speciales. For kortere afstande (mindre end 1.6 km) finder Hoen et al. (2011) ingen signifikant påvirkning af ejendomsprisen, baseret på 280 ejendomstransaktioner i USA. Sims & Dent (2007) finder en korrelation mellem afstand og værdi. Studiets detaljeringsgrad er lav, derfor udbygges studiet i Sims et al. (2008). I dette findes der ikke en sammenhæng mellem afstand og huspriser. Derimod findes der tegn på, at både støj og skyggekast kan have negativ påvirkning på ejendomsprisen. Der er ikke direkte lavet undersøgelser af støjpåvirkningen fra vindmøller på ejendomspriser. For vejstøj finder Damgaard (2003) og Duarte & Tamez (2009) gennem Hedonic Pricing en negativ priseffekt. Dette kan til en vis grad sammenlignes med støj fra vindmøller. Orbicon A/S (2008) foretager en forundersøgelse af værditabsordningen for Energistyrelsen. Der estimeres værditab på baggrund af subjektive ejendomsvurderinger, med og uden vindmøller. Forundersøgelsen finder en række faktorer, der påvirker 5

12 værdien af ejendommen. Specielt nævnes den visuelle effekt, antal vindmøller og tekniske installationer. Særligt vindmøllens dominans viser sig at have en effekt på ejendomsprisen. Undersøgelsen tager ikke højde for støj- og skyggemæssige gener. Der findes et gennemsnitligt værditab på kr. for alle undersøgte ejendomme Afvigelse fra eksisterende litteratur Dette speciale afviger fra den eksisterende litteratur, idet der gennem specialet analyseres, hvilke faktorer der ligger til grund for et givet værditab. I litteraturen forsøges det at estimere et værditab gennem en række faktorer. Dermed er der ikke direkte sammenlignelige studier, der kan drages paralleller til i konklusionerne. 1.5 Opgavens struktur For at undersøge det opstillede problem og strukturere resultaterne er specialet opbygget på følgende måde. Kapitel 2 indeholder en redegørelse for baggrunden for værditabsordningen og dens virke. Kapitel 3 introducerer eksternalitetsteori, som teoretisk danner grundlag for fastsættelse af værditab. Endvidere sammenholdes værditabet fastsat af Taksationsmyndighedens med historiske resultater. Kapitel 4 opsummerer de indsamlede data og kodning 1, samt præsenterer variable, der danner grundlaget for videre analyse. Kapitel 5 indeholder valg af estimeringsmetode og forudsætningstest. Dette efterfølges af kapitel 6, hvori resultaterne fra analysen af Taksationsmyndighedens værditabsudmåling præsenteres og diskuteres. Den sidste del af specialet indeholder kapitel 7, der diskuterer og perspektiverer specialets resultater. Til sidst opsummerer konklusionen specialet. 1 Kodning betyder, at beskrivelser transformeres til talværdier 6

13 2 Juridisk baggrund For at kunne analysere, hvordan et værditab ved opsætning af nye vindmøller fastsættes, er forståelsen af de lovbestemte forudsætninger vigtige. Dette afsnit giver en kort introduktion til de juridiske bestemmelser, der danner grundlag for fastsættelse af værditabet. Bestemmelser vedrørende erstatning til naboer ved opsætning af nye vindmøller, findes i Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) kapitel 2, der findes i appendiks 1. De følgende afsnit klarlægger og redegør for erstatningsbestemmelserne, processerne omkring erstatningssager og beskrivelse af, hvordan Taksationsmyndigheden opererer. Relevante paragraffer vil kort blive gennemgået og dernæst vil dele af bestemmelserne for værditabsordningen blive uddybet. 2.1 Lov om fremme af vedvarende energi VE-loven indgår i Energiforliget fra 2008, der med et bredt flertal blev vedtaget i Folketinget i december 2008 (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 2008). Formålet med VE-loven er, under hensyntagen til samfundsøkonomiske, klima- og miljømæssige forhold, at udbrede produktionen af vedvarende energi. Derigennem ønskes udledningen af CO2 og drivhusgasser reduceret, samt at nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer. VE-loven skal ses som et virkemiddel til at sikre opfyldelsen af internationale og nationale mål for produktion af vedvarende energi (Basse 2011). Centralt i VE-loven er fire ordninger: en grøn ordning, køberetsordningen, garantiordningen og værditabsordningen. Disse skal være med til at fremme accepten af vindmøller i lokalbefolkningen. Alle fire ordninger skal tages i betragtning for at kunne give et samlet billede af VE-loven (Olsen & Anker 2011). I dette speciale lægges hovedvægten på værditabsordningen, da denne danner grundlag for Taksationsmyndighedens virke og afgørelser. De øvrige tre ordninger vil kort blive præsenteret Grøn ordning Den grønne ordning giver kommuner incitament til at planlægge flere områder til opstilling af vindmøller mod et økonomisk tilskud. For hver opstillet MW kan kommunerne søge et tilskud på kr. Tilskuddet skal anvendes til kulturelle initiativer, projekter der styrker landskabet og rekreative muligheder, til fremme af accepten af vedvarende energi. 7

14 2.1.2 Køberetsordning Køberetsordningen foreskriver, at mindst 20 % af et vindmølleprojekt skal udbydes som ejerandele til borgere i den pågældende kommune. Borgere inden for en radius af 4,5 km har forkøbsret til udbudte ejerandele, som opstiller er forpligtiget til at udbyde. Opstiller skal annoncere i lokalaviser vedrørende udbud af ejerandele, til dette skal opstiller udarbejde udbudsmateriale. Overstiger antallet af efterspurgte ejerandele udbuddet, fordeles ejerandele ligeligt blandt købere. Udnyttelse af køberetsordningen fraskriver ikke retten til værditab. Køberetsordningen har ved enkelte projekter givet anledning til problemer med vindmøllenomader. Vindmøllenomader er personer, der skifter folkeregisteradresse for at blive berettiget til at købe ejerandele. Dette har været genstand for kritik fra opstiller og lokalbefolkningen (Rothenborg& Andersen 2012) Garantiordningen Garantiordningen muliggør, at vindmøllelaug og initiativgrupper med mindst ti medlemmer kan søge om garanti på op til kr. til optagelse af lån, i forbindelse med finansiering af forundersøgelser af nye vindmølleprojekter. Dette kan eksempelvis være undersøgelse af placering af vindmøller, tekniske og økonomiske vurderinger, redegørelser for vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelser) o. lign. I garantiordningen var der afsat 10 millioner kr. til dette formål. Pr. 27. februar 2013 var restbeløbet på kr. (Energinet.dk 2013). 2.2 Værditabsordningen Værditabsordningen er fastlagt i 6-12 i Lov om fremme af vedvarende energi og gælder kun for vindmøller opført efter loven trådte i kraft (Energinet.dk 2010). Denne ordning udgør det lovmæssige grundlag for værditabsudmåling. For at kunne redegøre for de nuværende bestemmelser vedrørende erstatning til naboer er det relevant at opridse situationen, som den så ud inden værditabsordningen trådte i kraft Naboret Værditabsordningen tager erstatningsafgørelser vedrørende gener fra vindmøller et skridt videre end naboretten. Naboretten opererer med tålegrænser. Dette betyder, at domstolene kan bringe gener til ophør eller ned til et acceptabelt niveau, hvis tålegrænsen er overskredet. Kan disse gener ikke forbydes, kan der tilkendes kompensationserstatning for de gener, der i væsentlig grad overstiger områdets sædvanlige ka- 8

15 rakter eller overstiger den samfundsmæssige udvikling (Olsen & Anker 2011). Tålegrænsen er ikke fast defineret, men afhænger af det pågældende område. Højesteret har fastslået, at erstatning efter naboretten ikke opnås i situationer, hvor reglerne for vindmøllestøjbekendtgørelsen og vindmøllecirkulæret er overholdt (Basse 2011). Centrale punkter i disse er afstand: en minimumsafstand på fire gange møllens højde til nærmeste ejendom og støjgrænserne på 42 og 44 db(a) ved hhv. 6 og 8 m/s. Er disse præcise krav overholdt, vurderer Højesteret, at der ikke kan udbetales erstatning under naboretten. Erstatningskrav under naboretten vurderes først efter genens indtræden, og derefter udmåles erstatningskravet ved domstolene. Værditabsordningen tager gener i forbindelse med vindmøller skridtet videre således, at der kan udbetales værditab, hvor reglerne i vindmøllestøjbekendtgørelsen og vindmøllecirkulæret ikke nødvendigvis er overtrådt Anvendelse af værditabsordningen Værditab under VE-loven vurderes modsat naboretten, før genen indtræder og igennem en mere tilgængelig myndighed end domstolene (Olsen& Anker 2011). Bestemmelserne omkring værditab finder anvendelse for vindmøller på land, der er højere end 25 meter. Endvidere gælder betingelserne, der er fastsat i vindmøllestøjbekendtgørelsen og vindmøllecirkulæret. I VE-lovens 6 fastsættes det, at den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller forårsager værditab på ejendom, skal betale herfor. Erstatningen for værditabet kan bortfalde, hvis ejeren af den faste ejendom selv har medvirket til tabet. Eksempelvis, hvis en jordejer har frasolgt eller udlejer jord til vindmølleopstillere og derigennem allerede har opnået en økonomisk gevinst. For at udbetalingen af erstatning kan foretages, skal værditabet udgøre mindst 1 % af ejendommens værdi, dvs. markedsprisen vurderet ved Taksationsmyndighedens besigtigelse. Denne bagatelgrænse betyder, at to ens gener kan få vidt forskelligt udfald, idet udbetaling af erstatning er afhængig af ejendommens værdi. Formand for Taksationsmyndigheden i Midtjylland Birgitte Egelund Olsen skriver, at særligt store eller værdifulde ejendomme kan komme i den situation, at de i modsætning til naboer på mindre (eller mindre værdifulde ejendomme) ikke kan opnå erstatning for sammen gene (Olsen& Anker 2011) Taksationsmyndigheden Taksationsmyndigheden træffer afgørelser om erstatning for værditab på ejendomme, der påvirkes af nye vindmøller, efter gældende bestemmelser i VE-loven. Denne myn- 9

16 dighed har eksisteret siden indførelsen af VE-loven, og de første afgørelser fandt sted i juli Taksationsmyndigheden er en uafhængig, offentlig myndighed, der består af seks formænd, fordelt på fem regioner, samt en række sagkyndige i vurdering af fast ejendom. Alle er udpeget af Klima-, energi- og bygningsministeren. Formændene har de juridiske kompetencer til at vurdere værditabet og opfylder alle betingelserne for at kunne udnævnes som dommere. De sagkyndige er statsautoriserede ejendomsmæglere. For at mindske interessekonflikter i vurderingen må sagkyndige ikke drive virksomhed i lokalområdet, men skal have kendskab til lokalområdets priser og prisudviklingen på ejendomme i området (Olsen& Anker 2011). Afgørelsen om værditabet træffes ud fra en individuel vurdering af ejendommen, hvor de lokale forhold indgår i vurderingen. I tilfælde af uenighed mellem formand og sagkyndig er formandens stemme afgørende. I Jyllands Posten 9. november 2012 fortæller formand for Taksationsmyndigheden Birgitte Egelund Olsen, hvilke faktorer myndigheden lægger vægt på i forbindelse ved udmålingen af værditabet. vi foretager en selvstændig vurdering i hvert enkelt tilfælde hvor flere ting spiller ind: Afstand til møllerne, det visuelle, støj, skygge, ejendommens karakter og den markedsmæssige vurdering af området. (Pihl-Andersen 2012). Af citatet fremgår, at der lægges vægt på både subjektive og objektive variable. Dette bakkes op af formand for Taksationsmyndigheden i Nordjylland Søren H. Mørup (Hansen 2013). Taksationsmyndighedens afgørelser kan ikke ankes, men kan indbringes for domstolene som et civilt søgsmål mellem opstiller og ejeren af den berørte ejendom Tidsmæssigt aspekt Ønskes en vindmølle opstillet, der er omfattet af VE-loven og kræver en VVM-tilladelse ud fra lov om planlægning, gælder følgende procedure, der ses illustreret i Figur 2. Ansøgning om opstilling af vindmøller fremsendes til kommunen, der tager stilling til retningslinjer, planlægning for det konkrete projekt og udarbejder en VVMredegørelse, der sendes i offentlig høring (Energistyrelsen 2010). Senest fire uger inden høringsfristens udløb skal der afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for projektet og dets konsekvenser. Det offentlige møde skal annonceres igennem lokale aviser med rimelig varsel. Energinet.dk står for godkendelse af det orienteringsmateriale, der præsenteres på det offentlige møde. På orienteringsmødet 10

17 klarlægges, hvilke ejendomme der ligger inden for seks gange vindmøllens højde, idet der gælder særlige regler for disse. Skønnes det, at opstilling af vindmøller vil forårsage værditab på fast ejendom, skal der senest fire uger efter afholdelsen af det offentlige møde fremsendes en anmeldelse om værditab. Denne tidsfrist kan kun overskrides ved særlige omstændigheder, som ved længere tids bortrejse eller sygdom (Olsen& Anker 2011). Fire uger efter fristen for anmeldelse videregives sagen til Taksationsmyndigheden, såfremt der ikke i mellemtiden er indgået forlig. Efter høringsfristen planlægger kommunen det endelige plangrundlag for vindmølleprojektet. Taksationsmyndigheden afventer vedtagelsen af den endelige lokalplan, før besigtigelsen af de ansøgte ejendomme planlægges (Olsen& Anker 2011). Anmelder får besked om besigtigelsen senest fire uger inden denne. Efter besigtigelsen offentliggøres afgørelsen pr. brev og på Taksationsmyndighedens hjemmeside. Opstiller og anmelder kan gennem hele processen indgå forlig omkring værditab. Værditabet skal udbetales, såfremt projektet gennemføres. Undlader opstiller at opfylde sine forpligtigelser, kan Energinet.dk undlade at udbetale pristillæg, jf. 54 i VEloven. Figur 2: Diagram over forløb Kilde: Egen tilvirkning Forlig Det er vidt forskelligt, hvordan værditabssituationen takles af opstillere. Olsen & Anker (2011) opsummerer dette meget præcist; nogle opstillere har helt afvist at indgå sådanne aftaler, almindeligvis med henvisning til, at det er vanskeligt at fastlægge det rigtige niveau for værditabet, og at man derfor hellere vil overlade opgaven til Taksa- 11

18 tionsmyndigheden. ( ) Andre opstillere har været rundt ved alle berørte i området med det særlige mål for øje at opnå aftale uden Taksationsmyndighedens mellemkomst. De opstillere, der umiddelbart ser ud til at have størst succes med denne fremgangsmåde, er ofte opstillere med en stærk lokal forankring. En vurdering foretaget af Taksationsmyndigheden er kun aktuel, hvis vindmølleopstilleren og naboen ikke har indgået en frivillig aftale. Dette betyder, at der kan være flere generamte ved vindmøller, end dem Taksationsmyndigheden vurderer og som er indeholdt i denne analyse Afholdelse af omkostninger Af VE-loven fremgår det, at for afgørelser af ejendomme inden for seks gange møllens højde afholdes sagsomkostningerne af Energinet.dk. Ved afgørelser, hvor afstanden er større end seks gange møllens højde, betales et gebyr på kr. I afgørelser, hvor der tilkendes erstatning, afholder opstiller alle sagsomkostninger uanset afstand. Energinet.dk afholder omkostninger, der overskrider gebyret, hvis der ikke tilkendes erstatning. Gebyret på kr. er medtaget for at nedsætte lysten til at fremsætte grundløse krav (Mørup 2009) Visualiseringer Opstiller anmodes om at udarbejde visualiseringsmateriale samt støj- og skyggeberegninger for hver enkelt ejendom. Lovmæssigt er opstiller ikke forpligtet til at udarbejde dette materiale, derfor afviser nogle opstillere at udarbejde dette materiale og henviser til VVM-redegørelsen. I disse tilfælde bygger vurderingen i højere grad på skøn af gener end ved individuelt udarbejdede visualiseringer og beregninger (Olsen& Anker 2011) Vurdering Ved besigtigelsen inddrages faktorer som afstand til vindmøllen, dens højde og de forventede genevirkninger. Der foretages desuden en vurdering af den visuelle betydning med udgangspunkt i udsynet til møllerne fra de primære opholdsarealer såvel inde i boligen som udenfor på terrasse eller i have (Olsen& Anker 2011). Vurderingen tager udgangspunkt i visualiseringer udarbejdet af opstiller. Desuden skal der tages hensyn til de muligheder og restriktioner, der gælder for ejendommen i medfør af det kommunale plangrundlag samt tinglysningsbladet for ejendommen (Olsen& Anker 2011). I vurderingen tages der også højde for skygge- og støjmæssige gener. Endvidere lægges der vægt på områdets karakter, herunder tekniske installationer såsom eksiste- 12

19 rende vindmøller, elmaster og større infrastrukturelle anlæg (Olsen & Anker 2011). Desuden vil ejendommens placering i forhold til andre genekilder, såsom svinefarme, industri o. lign. tillægges betydning. Endvidere tages der højde for landskabets karakter, afskærmning og orientering, hvilket fremgår af Taksationsmyndighedens afgørelser, jf. vedlagte afgørelse i appendiks 2. For at vurdere ejendommens markedsmæssige værdi benyttes specialviden fra sagkyndige, der tager højde for ejendommens stand, omsætningshastighed og salgspriser i lokalområdet (Olsen& Anker 2011). På baggrund af disse informationer træffer Taksationsmyndigheden en afgørelse for ejendommens værditab. 2.3 Kritik af værditabsordningen Værditabsordningen er genstand for meget kritik fra naboer, opstiller og industrien. Dette afsnit vil opridse væsentlige kritikpunkter af værditabsordningen. Et centralt kritikpunkt er bagatelgrænsen på 1 %, hvor samme gene hos flere ejendomme ikke nødvendigvis udløser samme erstatning. Dette kan betyde, at selv store erstatninger ikke udbetales på grund af ejendomsværdien. Ud fra høringsforslaget (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 2012) til ændring af VE-loven fremgår det, at denne praksis ønskes ændret. Det foreslås, at værdien af ejendommen opgøres i forhold til beboelsesejendommens værdi frem for hele den faste ejendomsværdi. Dette betyder, at ejendomme med store landarealer ikke påvirkes af landarealernes værdi. Derved kommer bagatelgrænsen til sin ret vedrørende mindre beløb. Værditabsordningen omfatter udelukkende værditab vedrørende vindmøller. Dette kan skabe en følelse af forskelsbehandling, da gener fra infrastruktur, industri og lignende ikke underlægges samme retslige vilkår og må nøjes med erstatninger i form af naboretten. Afgørelser er i bredt omfang baseret på subjektive skøn. Derfor kan der opstå problemer på tværs af afgørelser. Dette fremhæves af Olsen & Anker (2011) samlet set er den endelige afgørelse i høj grad skønspræget og afhængig af, at de forskellige vurderinger, der indgår i afgørelsen er retvisende. Dette gør, at samme skade ikke nødvendigvis vurderes ens, hvilket kan give anledning til stridspunkter. Specielt i afgørelser, hvor der ikke foreligger individuelle visualiseringer, men kun VVM-redegørelse, kan dette være problematisk. I høringsforslaget anbefales det, at Taksationsmyndigheden kan pålægge opstiller at tilvejebringe individuelle målinger (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 2012). Endvidere argumenterer Mørup (2009) for, at det kan være hen- 13

20 sigtsmæssigt at vente med besigtigelsen til møllerne er opført, for at sikre en så nøjagtig vurdering af værditabet som muligt. Orienteringsmødets annoncering gennem lokale aviser kritiseres for, at kun læsere af disse orienteres. Under den nuværende version af VE-loven skal opstiller på orienteringsmødet fremhæve, hvilke ejendomme der ligger inden for en radius af seks gange møllens højde. I høringsforslaget foreslås, at ejere af disse ejendomme orienteres skriftligt. Dette betyder, at de potentielt mest genepåvirkede ejendomme altid bliver underrettet. En række aktører med Vindmøllebranchen og Dansk Industri i spidsen anbefaler, at ordningen bør afskaffes. Disse aktører opfatter ikke ordningen som fremmende for opstilling af vindmøller. Der opstår usikkerheder omkring beløbet, der skal udbetales i erstatning, da der ikke er faste rammer for udmålingen. Samtidig mener disse, at ordningen er med til at give vindmøller et dårligt ry. Modsat anbefaler Kommunernes Landsforening, at ordningen fortsættes, da de vurderer, at ordningen fremmer opsætningen af vindmøller (Klima-& Energiministeriet 2011). Disse modsatrettede holdninger kan til dels skyldes økonomiske incitamenter for værditabsordningen og kan dermed ikke ses som objektive vurderinger. Klima- og Energiministeriet vurderer, at der under VE-loven er nemmere at finde egnede opstillingspladser, hvor tilfældige grundejere ikke påføres et økonomisk tab ved opsætning af vindmøller. Hvilket efter deres opfattelse gør værditabsordningen berettiget. 2.4 Delkonklusion Med indførelsen af VE-loven følger fire ordninger, der har til formål at fremme vedvarende energi. Værditabsordningen har gjort det lettere for naboer til nye vindmøller at søge og opnå erstatning for vindmøllegener. Taksationsmyndigheden foretager en mere nuanceret vurdering, da der ikke anvendes faste grænser. Værditabsordningen har stået mål for en del kritik fra forskellige sider. Særligt at der ikke kan opstilles faste kriterier for erstatning, så det er muligt for opstiller at beregne denne. Bagatelgrænsen på 1 % er kritiseret, idet samme gener kan medføre forskelligt udfald. Dette kapitel har opridset forudsætningerne for værditabsordningen og diskuteret anvendelsen af denne. Fokus i resten af specialet vil på baggrund af værditabsordningen være, om værditabet fastsat af Taksationsmyndigheden kan antages at være korrekt, og der opbygges en model til estimering af erstatningsgraden. 14

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE Billund Kommune har den 19. december 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 246 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ Billund Kommune har den 7. juni 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 243 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE FOR VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING I SKIVE KOMMUNE: INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING Skive Kommune har den 12. januar 2011 offentliggjort

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS Herning Kommune har den 5. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 62 samt lokalplan nr. 29.T15.1 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED ILSHØJ i RANDERS KOMMUNE

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED ILSHØJ i RANDERS KOMMUNE 1 INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED ILSHØJ i RANDERS KOMMUNE Randers Kommune har den 13.10.2010 offentliggjort forslag til Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, vedrørende etablering af enten

Læs mere

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov Energiaftalen - Vind Den nye VE-lov Nye højere pristillæg til bl.a. vind - 25 øre oven i markedsprisen i 22.000 fuldlasttimer+ 2,3 øre i ballanceomkostninger Fire nye ordninger til fremme af udbygningen

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Tiltag til at fremme vedvarende energi

Tiltag til at fremme vedvarende energi Tiltag til at fremme vedvarende energi Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet VE-loven) indeholder 4 ordninger, som administreres af Energinet.dk: Garantiordning som garanterer lån til finansiering

Læs mere

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg Værditabsordningen - ændringer til VE-loven v/signe Maj Holm og Janine Lindberg 1 Grundlag for værditab ( 6, stk. 1) En eller flere vindmøller Tilknyttede lysmarkeringsmaster Vindmøller ved Kragerup Gods

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energiog bygningsministeriet Ejer og driver

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller

Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller AARHUS UNIVERSITET Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller Dansk Energi s og Vindmølleindustrien s seminar den 27. maj 2013 Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Juridisk Institut, School

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller.

Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller. Energistyrelsen Att.: Jens Bengtsson Amaliegade 44 København K 13. marts 2009 Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller. Vindmølleindustrien finder det positivt og helt nødvendigt,

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 99, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther.

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bonkenvej 108, 9493 Saltum som følge af opstilling af vindmøller ved Østrup i henhold til lokalplan nr. 24-003 for Jammerbugt Kommune

Læs mere

9. marts 2016 SHM/LVN

9. marts 2016 SHM/LVN Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Guldagervej 239, 9760 Vrå som følge af opstilling af vindmøller ved Høgsted i henhold til lokalplan nr. 800.8111-L02 for Hjørring Kommune

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 125, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED KOLSTRUPVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED KOLSTRUPVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED KOLSTRUPVEJ Billund Kommune har den 10. maj 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 245 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 117, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Erfaringer fra arbejdet med VE-lovens værditabsordning Temadag - Danmarks Vindmølleforening 24. april 2015 - Fredericia. Bent Ole Gram Mortensen

Erfaringer fra arbejdet med VE-lovens værditabsordning Temadag - Danmarks Vindmølleforening 24. april 2015 - Fredericia. Bent Ole Gram Mortensen Erfaringer fra arbejdet med VE-lovens værditabsordning Temadag - Danmarks Vindmølleforening 24. april 2015 - Fredericia Om oplægget Tak for invitationen Taler gerne for alle interessenter Oplægsholderen

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ Randers Kommune har den 15. august 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 113 samt lokalplan nr. 573 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

21. januar 2013 LBA/HKU

21. januar 2013 LBA/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Klitvejen 40, 7700 Thisted som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret ved

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther.

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Løkkenvej 108, 9490 Pandrup som følge af opstilling af vindmøller ved Østrup i henhold til lokalplan nr. 24-003 for Jammerbugt Kommune

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

7. marts 2013 SHM/HKU

7. marts 2013 SHM/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Bredlundvej 22, 7741 Frøstrup som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren H. Mørup og ejendomsmægler

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren H. Mørup og ejendomsmægler Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Dalsmarkvej 39, 9800 Hjørring som følge af opstilling af vindmøller ved Gårestrup i henhold til lokalplan nr. 900.8111-L11 for Hjørring

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Landvind - planlægning, tilskud. Energistrategi maj 2011

Landvind - planlægning, tilskud. Energistrategi maj 2011 Landvind - planlægning, tilskud Energistrategi 2050 11. maj 2011 Landvind tilvækst på land Landmøller er billigere end havvindmøller, hvorfor der er fordele ved en fortsat udbygning på land. Der er behov

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans Debatoplæg om Vindmøller ved Blans - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Blans Visualiseringen på forsiden viser 3 stk. V112 vindmøller

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

21. januar 2013 SHM/HKU

21. januar 2013 SHM/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Gl. Aalborgvej 12, 7741 Frøstrup som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 De fire ordninger: Værditabsordning Køberetsordning (forkøbsret for lokale) Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Kærbyvej 41, Mostrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Ågårdsvej 17, 4281 Gørlev som følge af opstilling af vindmøller ved Aagaard i henhold til lokalplan nr. 545 for Kalundborg Kommune 8.

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse:

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen matr.nr. 36 Sønden Åen, Tim som følge af opstilling af vindmøller ved Tim i henhold til lokalplan nr. 281 for Ringkøbing-Skjern Kommune sagsnr.

Læs mere

Hjørring Kommune. Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa. Hjørring den

Hjørring Kommune. Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa. Hjørring den Hjørring Kommune Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Borgmesterkontoret Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler

Afgørelsen er truffet af formanden Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Gerringvej 10, 4970 Rødby, som følge af opstilling af vindmøller ved Rødby Fjord i henhold til lokalplan nr. 360-53 for Lolland Kommune

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Den 18. august 2016 samledes Taksationsmyndigheden på Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg.

Den 18. august 2016 samledes Taksationsmyndigheden på Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg. Mollerupvej 22 8600 Silkeborg Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende beboelsesejendommen Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg som følge af opstilling af vindmøller ved Thorsminde Vest for Låsby

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED STOKHØJVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED STOKHØJVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED STOKHØJVEJ Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde på 100 m ved Stokhøjvej på Thyholm. Møllerne vil stå på en lige linje,

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere