frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen"

Transkript

1 OE2012.B FED F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte F et erhvervsevnetab på 75 % og udbetalte ca. 1,9 mio. kr. efter EAL. Efterfølgende traf Arbejdsskadestyrelsen, A, afgørelse om, at X ligeledes skulle have erstatning efter ASL for 75 % erhvervsevnetab. Dette ville kapitaliseret svare til ca. 1,6 mio. kr. F og X var enige om, at kravet efter ASL fuldt ud var kompenseret ved den udbetalte EAL-erstatning, og at X derfor ikke havde krav mod arbejdsskadeforsikringen. [Dommen er anket til Højesteret] F påstod A dømt til at anerkende, at A's afgørelse om, at kun 50 % ASL-erstatning kunne kapitaliseres og at de resterende 25 % skulle udbetales som løbende ydelser, var ugyldig. F anførte bl.a., at dette ville medføre, at F, når differencen mellem ASL- og EAL-erstatningen var udlignet, skulle betale løbende ydelser til X frem til pensionsalderen, jf. ASL 17, stk. 7, selv om X allerede var fuldt ud kompenseret ved den udbetalte kapitalerstatning. Dette ville stride mod forudsætningen i ASL's forarbejder om, at skadelidte ikke må opnå dobbelterstatning. Det ville endvidere være forsikringsteknisk vanskeligt at administrere en sådan ordning, der også ville få skattemæssige konsekvenser. F henviste endvidere til den aftalefrihed mellem skadelidte og skadevolder, der følger af EAL 27. Landsretten var enig med A i, at der efter ordlyden af den dagældende ASL 43 (nugældende 27) ikke kan ske kapitalisering af erhvervsevnetabserstatning ud over 50 %, og A blev derfor frifundet Arbejdsskadeforsikring Skadeopgørelse, personskade Øvrige spørgsmål om erstatningskravet Øvrige spørgsmål Ø.L.D. af 10. oktober Sag: 5.afd., nr. B (Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)) If Skadeforsikring Filial af If Skadeforsikring AB (adv. Michael S. Wiisbye) mod Ankestyrelsen (Kammeradv. v/adv. Henrik Nedergaard Thomsen) Østre Landsrets dom Denne sag, der er anlagt ved Retten i Glostrup den 22. december 2010, er ved kendelse af 6. oktober 2011 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen drejer sig om, hvorvidt arbejdsskadesikringslovens bestemmelser om kapitalisering af erhvervsevnetabserstatning er til hinder for, at den fulde erhvervsevnetabserstatning kan begæres kapitaliseret i en sag som den foreliggende, hvor skadelidtes erhvervsevnetab overstiger 50 pct., og hvor der på tidspunktet for udbetaling af erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven allerede er udbetalt en fuldt kapitaliseret erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven, og skadelidte har anerkendt derved at være fyldestgjort også i henhold til arbejdsskadesikringsloven. Sagsøgeren, If Skadeforsikring, Filial af If Skadeforsikring AB (herefter benævnt If Skadeforsikring), har nedlagt følgende påstande: 1. Sagsøgte, Ankestyrelsen, tilpligtes at anerkende, at Ankestyrelsens afgørelse af 26. juni 2009 ikke er gyldig. 2. Sagsøgte, Ankestyrelsen, tilpligtes at anerkende, at If Skadeforsikring med den erstatning, selskabet har udbetalt til X i henhold til erhvervsansvarsforsikringen, fuldt ud har opfyldt sin pligt til at erstatte X's erhvervsevnetab efter ulykken den 14. maj 2003 i henhold til arbejdsskadeforsikringen, og at If Skadeforsikring således ikke har pligt til at udbetale yderligere erhvervsevnetabserstatning i henhold til arbejdsskadeforsikringen. Sagsøgte har over for If Skadeforsikrings påstand 1 påstået frifindelse og over for påstand 2 principalt afvisning, subsidiært frifindelse. Sagsfremstilling X var den 14. maj 2003 udsat for en arbejdsulykke, da han under arbejde som arbejdsmand blev skubbet ned fra et stillads af nogle væltende spær. Efter at være faldet ned fik X spærene over sig, hvorved han pådrog sig kraniebrud og blødning i kraniet. Arbejdsskadestyrelsen anerkendte den 30. september 2003 hændelsen som en arbejdsskade. X's arbejdsgiver havde tegnet såvel erhvervsansvarsforsikring som arbejdsskadeforsikring hos If Skadeforsikring, og det er ubestridt, at X var berettiget til erstatning efter såvel erstatningsansvarsloven som arbejdsskadesikringsloven. I henhold til erhvervsansvarsforsikringen udbetalte If Skadeforsikring i 2005 a conto ,63 kr. i erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven, svarende til et erhvervsevnetab på 65 pct. Ved afgørelse af 22. februar 2006 vurderede Arbejdsskadestyrelsen X's erhvervsevnetab til 75 pct. og fastsatte samtidig den løbende erstatning til kr. månedligt. På baggrund af en klage fra X fornøjede Arbejdsskadestyrelsen den 6. marts 2006 den for X fastsatte årsløn og ændrede derfor den løbende erstatning til kr. månedligt. If Skadeforsikring ankede Arbejdsskadestyrelsens afgørelse dels på grund af fastsættelsen af årslønnen, dels fordi X efter If Skadeforsikrings opfattelse ikke havde krav på yderligere erstatning på grund af udbetalingen efter erstatningsansvarsloven. Den 13. november 2006 stadfæstede Ankestyrelsen Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Om spørgsmålet om betydningen af den allerede udbetalte erstatning efter erstatningsansvarsloven udtalte Ankestyrelsen blandt andet: " Derudover bemærker vi, at arbejdsskadelovgivningen er primær i forhold til erstatningsansvarsloven, hvorfor den, der allerede har betalt erstatning efter erstatningsansvarsloven, har krav på at få udbetalt det erstatningsbeløb af samme art, som forsikringsselskabet i henhold til arbejdsskadeloven har pligt til at betale. Hvis der således er betalt erstatning efter erstatningsansvarsloven, og dette beløb overstiger det beløb, der skal betales efter arbejds- Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 skadeloven, har den tilskadekomne ikke krav på yderligere erstatning. Hvis De ønsker en konkret beregning af størrelsen af det beløb X er berettiget til efter arbejdsskadeloven kan De henvende Dem til Arbejdsskadestyrelsen. " Efter en begæring om kapitalisering af det størst mulige beløb af den løbende erhvervsevnetabserstatning fastsatte Arbejdsskadestyrelsen ved afgørelse af 6. december 2006 et kapitalbeløb pr. 1. januar 2007 til kr. (svarende til et erhvervsevnetab på 50 pct.) og den løbende ydelse pr. samme dato til kr. månedligt (svarende til de resterende 25 pct. af erhvervsevnetabet). If Skadeforsikring anmodede herefter Arbejdsskadestyrelsen om at beregne hele erhvervsevnetabserstatningen på 75 pct. som et kapitalbeløb, da X efter If Skadeforsikrings opfattelse ikke havde krav på yderligere erstatning, fordi den allerede udbetalte erstatning efter erstatningsansvarsloven oversteg den erstatning, han efter If Skadeforsikrings beregninger havde krav på efter arbejdsskadesikringsloven. I marts 2007 udbetalte If Skadeforsikring yderligere kr. til X i erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven, således at der i alt var udbetalt erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven med kr., svarende til et erhvervsevnetab på 75 pct. X's advokat Lasse Dalberg meddelte ved af 22. januar 2007 og brev af 27. marts 2007 til If Skadeforsikring, at X accepterede, at erhvervsevnetabserstatningen (i arbejdsskadesagen) kapitaliseredes fuldt ud, og at erstatningssagen blev afsluttet uden yderligere erstatningsudbetaling i arbejdsskadesagen. Ved afgørelse af 2. juli 2007 fastholdt Arbejdsskadestyrelsen, at der ikke kunne ske kapitalisering af erhvervsevnetabserstatning ud over, hvad der svarer til 50 pct. erhvervsevnetab, da der ikke var lovhjemmel hertil. Ved brev af 16. juli 2007 oplyste Arbejdsskadestyrelsen efter ønske fra If Skadeforsikring endvidere, at hvis tilskadekomne efter arbejdsskadelovens regler kunne kapitalisere hele den efter arbejdsskadeloven tilkendte løbende erstatning for erhvervsevnetab, ville kapitalbeløbet for 75 pct. erhvervsevnetab udgøre kr. opgjort pr. 1. januar If Skadeforsikring ankede Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 2. juli 2007 til Ankestyrelsen, som den 26. juni 2009 stadfæstede afgørelsen. Af Ankestyrelsens afgørelse fremgår blandt andet: "Resultatet er: - Erstatning for tab af erhvervsevne kan ikke kapitaliseres ud over 50 procent. Vi er således kommet til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen. ( ) Begrundelsen for afgørelsen Der er ikke lovhjemmel til at kapitalisere erstatning for tab af erhvervsevne ud over 50 procent. Vi har lagt vægt på, at det fremgår af 43 i Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, at løbende årlig erstatning på 50 procent og derover efter begæring fra den skadelidte kan omsættes til et kapitalbeløb svarende til 50 procents erhvervsevnetabserstatning. Vi har endvidere lagt vægt på, at der ikke er hjemmel til at gøre undtagelser, heller ikke efter en konkret vurdering. I X's sag er der tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne svarende til 75 procent. Det fremgår af sagens oplysninger, at der er anmodet om kapitalisering og at Arbejdsskadestyrelsen ved afgørelse af 6. december 2006 kapitaliserede størst muligt beløb af den løbende erstatning. Det fremgår endvidere, at resten af erstatningen vil blive udbetalt som en månedlig ydelse. Henset til, at der er kapitaliseret størst muligt beløb af den løbende erstatning, kan der ikke kapitaliseres yderligere. I X's sag er der også tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne efter Erstatningsansvarsloven. Forsikringsselskabet har oplyst, at erstatningen efter Erstatningsansvarsloven udgør 75 procent og at hele erstatningen er udbetalt som kapitalbeløb. Da erstatning efter arbejdsskadelovgivningen er primær i forhold til erstatning efter Erstatningsansvarsloven eksisterer der derfor et krav mellem skadevolders forsikringsselskab på ansvarssiden og forsikringsselskabet i arbejdsskadesagen, der i aktuelle sag for begges vedkommende er if skadeforsikring. Den resterende månedlige ydelse skal på baggrund af kravet derfor udbetales til skadevolders forsikringsselskab og dette skal ske, indtil skadevolders forsikringsselskab på ansvarssiden ikke længere har et modkrav. Det skal bemærkes, at Arbejdsskadestyrelsen alene vejledende har oplyst if Skadesikring om kapitalværdien for erhvervsevnetabserstatning svarende til 75 procent efter arbejdsskadelovgivningen. Retsgrundlag De relevante bestemmelser i den dagældende arbejdsskadesikringslov (lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000) har følgende ordlyd: " 32.( ) Stk. 4. Erstatningen tilkendes som en løbende ydelse, medmindre denne kapitaliseres efter reglerne i 43. " 40. ( ) Stk. 2. Er der som følge af arbejdsskaden udbetalt skadelidte eller dennes efterladte erstatning af en erstatningsansvarlig skadevolder eller dennes forsikringsselskab, har skadevolderen henholdsvis forsikringsselskabet krav på af arbejdsskadeforsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring at få godtgjort det erstatningsbeløb af samme art, som arbejdsskadeforsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har pligt til at betale på det tidspunkt, hvor kravet fremsættes." " 43. Løbende årlig erstatning tilkendt efter 32 for tab af erhvervsevne på mindre end 50 pct. skal normalt og uden den erstatningsberettigedes samtykke omsættes til et kapitalbeløb. Af løbende årlig erstatning tilkendt for tab af erhvervsevne på 50 pct. og derover omsættes efter den erstatningsberettigedes begæring herom den del af erstatningen, der svarer til 50 pct. erhvervsevnetab, til kapitalbeløb. " 59. ( ) Skadelidtes eller dennes efterladtes krav mod den erstatningsansvarlige nedsættes, i det omfang der er betalt eller er pligt til at betale ydelser til de pågældende efter denne lov." Bestemmelsen i 59, 2. pkt., der er citeret ovenfor, svarer til den tidligere lovs 55, stk. 2, der blev indført ved lov nr. 79 af 8. marts 1978 om arbejdsskadeforsikring. Af de specielle bemærkninger til lovforslaget vedrørende 55, stk. 2, fremgår følgende om bestemmelsen (Folketingstidende , Tillæg A, spalte 946): "Stk. 2. Hensigten med bestemmelsen er at udelukke mulighed for dobbelterstatning til skadelidte i det omfang, forsikringsselskabets regresret bortfalder. Dette opnås ved at fastslå, at skadelidte ikke kan fremsætte krav mod den erstatningspligtige i anledning af et tab, han har fået eller vil få erstattet over den lovpligtige arbejdsskadeforsikring." Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 Bestemmelserne i 40, stk. 2, og 43, stk. 1, 2. pkt, blev affattet ved lovnr. 390 af 20. maj 1992 om forsikring mod følger af arbejdsskade. Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår følgende om kapitalisering af erstatning for tab af erhvervsevne (Folketingstidende , tillæg A, sp ): Ved erhvervsevnetabserstatninger på 50 pct. eller derover foreslås det, at der efter begæring udbetales et kapitalbeløb svarende til 50 pct. erhvervsevnetab, mens den resterende erhvervsevnetabserstatning betales som løbende ydelse. Der er således tale om en stramning i forhold til gældende praksis for så vidt angår omfanget af kapitalisering, men også en lempelse, idet kapitaliseringsbegæring altid skal imødekommes. Forslaget skal ses i sammenhæng med ILO-konvention 102 og Den Europæiske Kodeks for Social Sikring, hvorefter erhvervsevnetabserstatning ydes som periodisk ydelse. Endvidere skal forslaget ses i sammenhæng med den fremtidige udvikling af området for forsørgelsesmuligheder ved indkomstbortfald for eksempel gennem opbygning af en egentlig arbejdsmarkedspension. Målet i et sådant system må være en samordning af løbende ydelser, som sikrer en fremtidig forsørgelse, samtidig med at det sociale pensionssystem aflastes." Af de specielle bemærkninger til 40 fremgår følgende (Folketingstidende , tillæg A, sp ): Bestemmelsens stk. 2, som er ny, må ses i sammenhæng med den gældende lovs 55, efter hvilken skadelidtes krav mod en erstatningsansvarlig skadevolder nedsættes svarende til arbejdsskadeerstatningen. Den foreslåede bestemmelse tager højde for de situationer, hvor skadelidte eller de efterladte har modtaget erstatningsbeløb fra skadevolderen eller dennes ansvarsforsikringsselskab, men endnu ingen eller kun delvis erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven. Bestemmelsens sigte er undgåelse af dobbelterstatning. Ved bestemmelsen pointeres, at erstatningskravet og erstatningsforpligtelsen skal vedrøre samme erstatningsart (erhvervsevnetabserstatning contra erhvervsevnetabserstatning, méngodtgørelse contra méngodtgørelse og så videre). Endvidere pointeres, at arbejdsskadeforsikringsselskabet kun kan forpligtes indenfor det beløb, det på tidspunktet for kravets fremsættelse stadig er pligtigt at betale efter arbejdsskadeforsikringsloven. Har skadelidte på dette tidspunkt eksempelvis fået udbetalt erhvervsevnetabserstatning som éngangskapital, skal arbejdsskadeforsikringsselskabet naturligvis ikke godtgøre et fremsat krav for tab af erhvervsevne." Endvidere er der i de specielle bemærkninger anført følgende om 43 (Folketingstidende , tillæg A, sp. 3765): Med de nye kapitaliseringsregler indføres en ret for den erstatningsberettigede til at vælge mellem løbende erstatning og kapitalerstatning. For den efterladtes vedkommende kan den fulde erstatning for hele erstatningsperioden begæres kapitaliseret, hvorimod der for den, der er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne, er lagt loft på kapitaliseringsmuligheden. Specielt med hensyn til erhvervsevnetabserstatningen er bestemmelsen for så vidt angår valgfriheden en videreførelse af den allerede efter gældende lov meget lempelige kapitaliseringsadgang, hvorimod omfanget af kapitaliseringsmuligheden er en begrænsning i forhold til gældende lov, som giver mulighed for total kapitalisering. Forklaringer Advokat Lars Lindevang Madsen har forklaret blandt andet, at han er chef for advokatfunktionen i If Skadeforsikring og rådgiver If Skadeforsikring, blandt andet i forbindelse med drøftelser med Ankestyrelsen. I If Skadeforsikring er det to forskellige afdelinger, der tager sig af erstatning efter erstatningsansvarsloven og erstatning efter arbejdsskadesikringsloven. Den problemstilling, der er opstået i denne sag, er ikke opstået tidligere, hverken med If Skadeforsikring som ansvarsforsikringsselskab eller som arbejdsskadeforsikringsselskab. If Skadeforsikring har ikke tidligere lagt så stort et beløb ud, da det er dyrt at tage fejl. Ankestyrelsens afgørelse i denne sag vil intet nyt indebære for arbejdsskadeforsikringsafdelingen, men for ansvarsforsikringsafdelingen, der skal modtage erhvervsevnetabserstatningen som en løbende ydelse, er det et problem, da man ikke har et system, der kan håndtere dette, og da det vil være tidskrævende. Erstatningsansvarsloven kender ikke begrebet "løbende ydelse", hvorfor ansvarsforsikringsafdelingen ikke er vant til at arbejde hermed. Det er et problem, at sagerne ikke kan afsluttes. Den løbende ydelse er desuden en bruttoydelse, hvilket indebærer, at skadelidte skal betale skat af det beløb, der udbetales. Ankestyrelsens afgørelse giver således også praktiske problemer for skadelidte. Det kan også have betydning, hvis skadelidte søger offentlig hjælp. For forsikringsselskabet giver skattepligten også problemer, for når bruttoydelsen er betalt af arbejdsskadeforsikringsafdelingen tilstrækkeligt mange gange til, at det beløb, der er udbetalt efter erstatningsansvarsloven, er betalt, kommer ansvarsforsikringsafdelingen til at mangle den del af ydelsen, der er betalt til SKAT. Modregningen kan således ikke gennemføres fuldt ud. Erhvervsevnetabserstatningen bør anses som en kapitalydelse, hvorfra skal trækkes en anden kapitalydelse. Ellers kan der ikke modregnes. De løbende ydelser vil også sammenlagt blive et større beløb end det kapitaliserede. Hvis skadelidte døde to år efter udbetalingen af en kapitaliseret erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven, ville man kontakte Arbejdsskadestyrelsen vedrørende spørgsmålet om den løbende ydelse. I den situation, hvor der træffes midlertidig afgørelse om erhvervsevnetabserstatning, og hvor erstatningen derfor ikke kan kapitaliseres efter arbejdsskadesikringsloven, kapitaliserer If Skadeforsikring heller ikke en udbetaling efter erstatningsansvarsloven. Skadelidte i denne sag har tilkendegivet, at han anser sig som fyldestgjort efter arbejdsskadesikringsloven. If Skadeforsikring har ikke været i dialog med Finanstilsynet om, hvordan problemet med hensættelser skal løses. Procedure If Skadeforsikring har til støtte for påstand 1 gjort gældende, at det fremgår udtrykkeligt af arbejdsskadesikringslovens forarbejder, at de almindelige erstatningsretlige regler gælder ved siden af arbejdsskadesikringsloven. Den erhvervsevnetabserstatning, X har fået udbetalt efter erstatningsansvarsloven, overstiger erstatningen efter arbejdsskadesikringsloven, hvorfor der ikke foreligger et tab. Det fremgår af såvel arbejdsskadesikringslovens forarbejder som den juridiske teori, at reglen om, at arbejdsskadesikringsloven skal dække forud for erstatningsansvarsloven ved arbejdsskader, skyldes, at man vil sikre, at skadelidte ikke modtager dobbeltkompensation. I denne sag sikres dette hensyn netop ved, at If Skadeforsikring og X har aftalt, at der er gjort endeligt op med X's krav efter begge love med den udbetalte erstatning efter erstatningsansvarsloven. Hvis man fulgte Ankestyrelsens synspunkt, ville skadelidte blive overkompenseret. Samspillet mellem arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven begrænser ansvarsforsikringens pligt til at udbetale erstatning til skadelidte, men det kan ikke antages, at det samtidig har været meningen at begrænse ansvarsforsikringens mulighed for at udbetale erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven, når en sådan erstatning kan opgøres uden at afvente opgørelsen efter arbejdsskadesikringsloven. Det harmonerer med, at der Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 som udgangspunkt er aftalefrihed mellem skadelidte og skadevolder. Erstatningsansvarsloven 27 gør endeligt op med, hvilke begrænsninger der gælder i aftalefriheden ved personskade. I denne sag har skadelidte, der var bistået af advokat, indgået aftale om, at erhvervsevnetabserstatning kapitaliseres fuldt ud, og at der herefter ikke skal betales yderligere fra arbejdsskadeforsikringen. Ankestyrelsen kan ikke tilsidesætte denne aftalefrihed. Af forarbejderne til lov nr. 390 af 20. maj 1992 fremgår, at bestemmelsen i arbejdsskadesikringslovens 40, stk. 2, har til formål at undgå dobbelterstatning, og såfremt "skadelidte på dette tidspunkt eksempelvis [har] fået udbetalt erhvervsevnetabserstatning som éngangskapital, skal arbejdsskadeforsikringsselskabet naturligvis ikke godtgøre et fremsat krav for tab af erhvervsevne ". Denne udtalelse i lovens forarbejder støtter If Skadeforsikrings standpunkt. Hensynet til, at erhvervsevnetabserstatningen kan få karakter af en forsørgelsesydelse ved løbende udbetaling, gør sig ikke gældende i denne sag, hvor der allerede er udbetalt fuld erhvervsevnetabserstatning. Erstatning efter erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven opgøres i vidt omfang efter samme erstatningsretlige principper, og lovgiver tog også ved tilblivelsen af erstatningsansvarsloven højde for bl.a. sociale hensyn. En konsekvens af Ankestyrelsens afgørelse vil være, at skadelidte stilles ringere i en arbejdsskadesag end i andre personskadesager, f.eks. trafikskadesager, hvor skadelidte ville få udbetalt et kapitalbeløb svarende til erhvervsevnetabet på 75 pct. Hvis Ankestyrelsens afgørelse følges, skal X principielt betale skat hver måned af et beløb, som han ikke modtager, hvorved værdien af den udbetalte erhvervsevnetabserstatning reduceres væsentligt. Endvidere skal der principielt ske modregning af den fiktive løbende ydelse, hvis X modtager sociale ydelser. Om det efter skadens indtræden stod ansvarsforsikringen frit for at aftale med X, at erhvervsevnetabserstatningen efter erstatningsansvarsloven skulle udbetales som en løbende ydelse, er ikke relevant i denne sag, hvor If Skadeforsikring først kunne opgøre erstatningen efter erstatningsansvarslovens regler. Det ville være helt usædvanligt at udbetale en erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven som en løbende ydelse. Under alle omstændigheder har skadelidte krav på at få erhvervsevnetabserstatningen efter erstatningsansvarsloven udbetalt som en kapitalerstatning og på at få udbetalt erstatningen en måned efter, at skadevolder har været i stand til at indhente de oplysninger, der er fornødne til bedømmelse af erstatningens størrelse. Rent praktisk vil det være meget vanskeligt at beregne, med hvilke beløb og med hvilken takt fiktive løbende udbetalinger efter arbejdsskadesikringsloven skal modregnes i den udbetalte erstatning efter erstatningsansvarsloven. Sådanne forsikringsretlige problemer kan ikke have været tilsigtet. Det er en forudsætning for begge loves regler, at de kan administreres af forsikringsselskaberne. Højesteret har i andre sager lagt vægt på, at erstatningsreglerne i erstatningsansvarsloven skal være klare og lette at administrere. Den retstilstand, som følger af Ankestyrelsens afgørelse, vil være både urimelig og i strid med de formål og hensyn, som ligger bag bestemmelserne i arbejdsskadesikringsloven. Til støtte for påstand 2 har If Skadeforsikring gjort gældende, at Ankestyrelsens afgørelse og forudsætningerne bag har direkte betydning for If Skadeforsikrings samlede opgørelse og udbetaling af den erhvervsevnetabserstatning, der i henhold til samspillet mellem arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven tilkommer X. Det er If Skadeforsikrings opfattelse, at Ankestyrelsens afgørelse ikke er korrekt, og If Skadeforsikring har derfor en retlig interesse i at få afgjort, om If Skadeforsikring er forpligtet til at opgøre erhvervsevnetabserstatning i en arbejdsskadesag som den foreliggende på den måde, som Ankestyrelsen forudsætter - eller om If Skadeforsikring er berettiget til at opgøre og udbetale erhvervsevnetabserstatning efter de principper, som If Skadeforsikring under denne sag gør gældende, at man er berettiget til at anvende. At Ankestyrelsen ved den omtvistede afgørelse har forudsat, at If Skadeforsikring ved erstatningsopgørelsen har en pligt, som If Skadeforsikring bestrider, indebærer tillige, at der foreligger en konkret tvist. Påstand 2 vedrører If Skadeforsikring som arbejdsskadeforsikringsselskab, og Ankestyrelsens afgørelser har i sagens natur retsvirkning for arbejdsskadeforsikringen. Ankestyrelsen har til støtte for påstanden om frifindelse over for påstand 1 gjort gældende, at det følger af arbejdsskadesikringslovens 32, stk. 4, at udgangspunktet efter loven er, at en erhvervsevnetabserstatning tilkendes som en løbende ydelse. Udgangspunktet fraviges dog, i det omfang erstatningen kan kapitaliseres efter arbejdsskadesikringslovens 43. Det springende punkt er herefter, om skadevolders forsikringsselskab skal tåle at få erhvervsevnetabserstatningen efter arbejdsskadesikringsloven udbetalt som en til dels løbende ydelse, eller om selskabet har krav på at få erstatningen udbetalt som et kapitalbeløb i videre omfang, end den skadelidte ville have ret til. Arbejdsskadesikringslovens 43 er efter sin ordlyd ganske klar: Erstatning for erhvervsevnetab på mindre end 50 pct. skal normalt og uden den skadelidtes samtykke omsættes til et kapitalbeløb, og af erstatning for erhvervsevnetab på 50 pct. eller derover omsættes på begæring kun den del af erstatningen, der svarer til 50 pct. erhvervsevnetab, til et kapitalbeløb, mens resten udbetales som en løbende ydelse. Der er efter arbejdsskadesikringsloven 43 således alene hjemmel til at kapitalisere op til 50 pct. af den erhvervsevnetabserstatning, der som udgangspunkt skal udbetales som en løbende ydelse, og der er ikke hjemmel til at dispensere fra denne bestemmelse. Forarbejderne til 43 giver et lige så klart billede af, at Folketinget ikke havde i tankerne, at der skulle dispenseres fra reglen. Ved indførelsen af 43 i 1992 blev der netop foretaget en stramning, som betød, at omfanget af kapitaliseringsmuligheden blev begrænset i forhold til gældende lov, som ellers gav mulighed for fuld kapitalisering ud fra et skøn. En kapitalisering af mere end 50 pct. af erhvervsevnetabet vil dermed stride mod både lovreglens ordlyd, motiver og formål. Den omstændighed, at X fra sin arbejdsgivers erhvervsansvarsforsikringsselskab fik udbetalt erstatning efter erstatningsansvarsloven svarende til et erhvervsevnetab på 75 pct. præjudicerer ikke arbejdsskadesikringslovens system. Det følger af arbejdsskadesikringslovens 59, at den skadelidtes krav mod den erstatningsansvarlige nedsættes, i det omfang der er betalt eller er pligt til at betale ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Erstatningen efter arbejdsskadeforsikringsloven er dermed principal. Desuden bygger erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven på vidt forskellige og ikke sammenlignelige hensyn. Erstatningsansvarsloven har et erstatningsretligt sigte, mens arbejdsskadesikringsloven også har et socialt sigte. Det bestrides, at Ankestyrelsens afgørelse af 26. juni 2009 begrænser den aftalefrihed, der gælder efter erstatningsansvarslovens 27, stk. 1, modsætningsvis. Det stod således ansvarsselskabet frit for at aftale med X (efter skadens indtræden), at erhvervsevnetabserstatningen efter erstatningsansvarsloven skulle udbetales som en løbende ydelse. If Skadeforsikrings standpunkt synes reelt at hvile på en de lege ferenda betragtning, nemlig at der bør findes en hjemmel i loven, så forsikringsselskaberne slipper for det besvær at skulle administrere en månedlig indbetaling, henholdsvis udbetaling. Det er Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 imidlertid et politisk lovgivningsspørgsmål, som en domstolsafgørelse ikke kan besvare. Til støtte for afvisningspåstanden over for If Skadeforsikrings påstand 2 har Ankestyrelsen gjort gældende, at det ikke kan prøves i en sag mod Ankestyrelsen, om If Skadeforsikring er frigjort fra sin erstatningsforpligtelse over for X, allerede fordi Ankestyrelsen ikke er part i det privatretlige aftaleforhold mellem disse parter. Spørgsmålet om, i hvilket omfang arbejdsskadeselskabet er frigjort over for X, behandles direkte i arbejdsskadesikringslovens 40, stk. 2. Bestemmelsen tager højde for de situationer, hvor skadelidte har modtaget erstatning fra ansvarsselskabet, men endnu ingen eller kun delvis erstatning fra arbejdsskadeselskabet. X har af ansvarsselskabet fået udbetalt i alt kr. i erhvervsevnetabserstatning i henhold til erstatningsansvarsloven, svarende til et erhvervsevnetab på 75 pct., og Ankestyrelsen har noteret sig, at X med dette beløb faktisk anser sig for fyldestgjort også i forhold til sit krav efter arbejdsskadesikringsloven. Sådan som If Skadeforsikring har formuleret sin påstand 2 er der ikke en konkret tvist, som skaber en retlig interesse for påstanden. Til støtte for den subsidiære frifindelsespåstand gøres de samme anbringender gældende, som er anført til støtte for afvisningspåstanden. Thi kendes for ret: Ankestyrelsen frifindes for If Skadeforsikrings påstand 1. If Skadeforsikrings påstand 2 afvises. I sagsomkostninger for landsretten skal If Skadeforsikring betale kr. til Ankestyrelsen. Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a. Landsrettens begrundelse og resultat Det følger af den dagældende arbejdsskadesikringslovs 32, stk. 4, at erstatning for erhvervsevnetab tilkendes som en løbende ydelse, medmindre denne kapitaliseres efter reglerne i lovens 43. Af den dagældende 43 fremgår, at af en løbende årlig erstatning tilkendt for tab af erhvervsevne på 50 pct. og derover omsættes efter den erstatningsberettigedes begæring den del af erstatningen, der svarer til 50 pct. erhvervsevnetab, til kapitalbeløb. Det følger modsætningsvis af ordlyden af 43, at der ikke kan ske kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab ud over 50 pct. Heller ikke bestemmelsens forarbejder tilsiger, at der, generelt eller i særlige situationer som den foreliggende, skulle være mulighed for at begære erhvervsevnetabserstatning kapitaliseret i videre omfang. Endvidere giver hverken ordlyden af bestemmelserne i arbejdsskadesikringslovens 59, 2. pkt., og 40, stk. 2, eller disses forarbejder holdepunkter for at antage, at det forhold, at ansvarsforsikringsselskabet har udbetalt en fuldt kapitaliseret erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven, skulle indebære en adgang til at begære kapitalisering af erhvervsevnetabserstatningen efter arbejdsskadesikringsloven i videre omfang, end hvad der følger af ovennævnte 32, stk. 4, og 43. Landsretten finder herefter ikke grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens fortolkning af arbejdsskadesikringslovens bestemmelser om kapitalisering af erhvervsevnetabserstatning. Det forhold, at X har indgået aftale med If Skadeforsikring om fuld kapitalisering af erhvervsevnetabserstatningen efter erstatningsansvarsloven og har anerkendt derved at være fyldestgjort også i forhold til arbejdsskadesikringsloven, kan ikke føre til andet resultat. Ankestyrelsen skal derfor frifindes for If Skadeforsikrings påstand 1. For så vidt angår If Skadeforsikrings påstand 2, som efter sin formulering angår forholdet mellem If Skadeforsikring og skadelidte X, finder landsretten, at en sådan påstand ikke kan prøves i en sag mod Ankestyrelsen, hvor X ikke er part. Denne påstand afvises derfor. Efter sagens udfald og omfang skal If Skadeforsikring betale sagsomkostninger for landsretten til Ankestyrelsen med i alt kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand inkl. moms. Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 5

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., sagsnr. 2010-702-0142 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 29/2012 (1. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) mod Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 NOTAT Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 Baggrund Ved dom af 3. september 2014 i sag C-118/13, X, EU: C: 2014: 2133 (herefter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kunne kun ydes indtil det tidspunkt, hvor retten til erstatning for erhvervsevnetab indtrådte. Godtgørelse for svie og smerte, da afgørelse om méngodtgørelse endnu

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Jeanett Bukhave (kst.) og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-2296-14: A (advokat Mads Krøger Pramming,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Morten Christensen).

D O M. Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Morten Christensen). D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-368-15: Topdanmark Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr.

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr. D O M Afsagt den 23. april 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Birgitte Grønborg Juul og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.)). 15. afd. nr. B-2226-12: A (advokat Erik Bo

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr.

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr. Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. marts 2014 i sag nr. BS 2-1452/2013: (ved advok Palle Viuff, Fredericia) mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg (ved Karnrneradvoken

Læs mere