Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning)"

Transkript

1 Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning) Nr.: XXXXX Bortforpagter: Herning Kommune Torvet 7400 Herning CVR.nr: Forpagter: navn vejnavn og nr. postnr evt. evt. Tlf CVR:nr: Mærke om landbrugspligt ved ejendomsnummeret: Ingen landbrugsejendom I En landbrugsejendom i dens helhed H En del af en landbrugsejendom D Ejendomsnr (mærke).: xxxxxxxx Adresse: xxxxxxxxxxx Beliggenhed: xxxxxxxxx Lejet areal: xxxxxxx ha Afgiftspligtigt areal, incl. evt. randzoner: xxxxxxx ha Det lejede er, med mindre andet er angivet, et omdriftsareal. Herning Kommune gør forpagteren bekendt med, at da forpagtningsarealet ikke er nøjagtigt opmålt, kan den angivne størrelse normalt ikke anvendes i forbindelse med tilskudsordninger. Det forpagtede er inkl. læhegn, grøfter o. lign., og overtages som det er og forefindes, medmindre andet er særskilt aftalt. Betalingsrettighederne tager udgangspunkt i det forpagtede areal. Ved afvigelser i forhold til EU s registreringer, vil EU s registreringer lægges til grund for det endelige antal betalingsrettigheder. Kortbilag vedlagt. 1 Forpagtningsperioden. Forpagtningsaftalen gælder fra X og vedvarer indtil XX, og ophører derefter uden yderligere varsel. 1

2 . 2 Forpagtningsafgiften. Forpagtningsafgiften er aftalt til XX,00 kr./ha/år., i alt XX,00 kr. årligt. Skriver: XXXXXXXXXXXXXXXXX 00/100 Beløbet betales kontant en gang årligt, efter fremsendt regning. I tilfælde af misligholdelse med betaling af forpagtningsafgiften kan Herning Kommune opsige forpagteren med en måneds varsel, efter forpagteren har fået et skriftligt påkrav, som udtrykkeligt angiver, at kontrakten opsiges, hvis beløbet ikke betales eller der ikke stilles betryggende sikkerhed for betaling inden en angiven frist på mindst 14 dage. Hvis en del af arealet i forpagtningsperioden af Herning Kommune ønskes til disposition, jf. 3, sker der en regulering af forpagtningsafgiften for restarealet i forhold til størrelsen før efterfølgende opkrævning.. 3 Almindelig opsigelse. I forpagtningsperioden er kontrakten uopsigelig fra Herning Kommunes side, bortset fra misligholdelse, jævnfør 2, eller forpagters død eller konkurs, eller såfremt Herning Kommune ønsker at disponere over hele eller dele af det bortforpagtede areal til andet end bortforpagtning til landbrugsformål. Såfremt arealet skal overgå til sådan anden anvendelse, skal opsigelsen fra Herning Kommunes side ske med et skriftligt opsigelsesvarsel på 14 dage. Fristen regnes fra skrivelsens dato. Herefter er kontrakten ophørt for så vidt angår det opsagte areal. I tilfælde af forpagters død eller konkurs skal en eventuel opsigelse fra Herning Kommunes side ske med 14 dages skriftligt varsel. Såfremt Herning Kommune lader hele eller dele af kontrakten ophøre, så forpagteren mister høsten af den tilrettelagte afgrøde, har forpagteren krav på erstatning jf. 4. Den nuværende aftale om EU s landdistrikspolitik og landbrugsstøtteordninger forventes at udløbe 31/ er genforhandlet i sommeren Udmøntningen heraf forventes at træde i kraft 1. januar Da udmøntningen er ukendt ved kontraktindgåelsen kan A aftalen kan af begge parter opsiges som følge af væsentlige ændringer herii forudsætningerne for nærværende kontrakt. 4 Fastsættelse af erstatning. Erstatning fastlægges til og med 30. april i forpagtningsåret, som de faktisk anvendte dokumenterbare indsatsstoffer i forpagtningsåret. Der ydes ikke erstatning for indsatsstoffer, der er anvendt efter modtagelsen af opsigelsen, medmindre der indgås særskilt aftale herom. Evt. høstede afgrøder modregnes. Der betales ikke forpagtningsafgift for det pågældende år og eventuelt betalt leje refunderes i sin helhed. Fra og med 1. maj i forpagtningsåret fastlægges erstatningen generelt som afgrødens forventede dækningsbidrag i kr. pr. ha, for den pågældende afgrøde og bonitet, inkl. evt. ha-støtte og miljø- 2

3 eller økologibetingede tilskud, hvis denne ikke kommer til udbetaling for det pågældende år. Evt. høstede afgrøder modregnes. Forpagtningsafgiften refunderes forholdsmæssigt. Erstatningen for inddragelse af jord i bælter i forbindelse med ledningsarbejder og såfremt der opstår tab af afgrøder i forbindelse med anbringelse af ledningsanlæg på det forpagtede areal, ydes der erstatning for afgrødetab i overensstemmelse med de satser, der er aftalt imellem Landbrug & Fødevarer og den pågældende ledningsejer. Tilsvarende erstatning ydes ved senere drifts-, reparations- og udskiftningsarbejder. I tilfælde af, at der er tale om afgrøder, som ikke er omfattet af den pågældende ledningsejers tabel, eller når det kan dokumenteres ved udbytteniveau og afregningspriser, at der er tale om et væsentligt større eller mindre afgrødetab, aftales erstatningen særskilt, eventuelt under medvirken af en af landbrugsorganisationernes planteavlskonsulenter og en af anlægsvirksomhedernes konsulenter. Strukturskade erstatning tilfalder Herning Kommune. Beløbet skal i første omgang opgøres af forpagteren og fremsendes til Herning Kommune, med henblik på aftale om erstatningsstørrelsen. Herning Kommune dækker op til 1½ times konsulent bistand i forbindelse hermed. Udbetaling af erstatning sker senest 1. oktober i forpagtningsåret. Afgrødekontraktlige forhold, herunder indgåelse af flerårige miljø- eller økologibetingede tilskud, som måtte påhvile forpagteren er ejeren uvedkommende og erstattes ikke. Der ydes ikke erstatning, herunder tilbagebetaling af forpagtningsafgift, som følge af forpagterens forhold. 5 Driften, generelle forhold. Jorderne kan af forpagteren drives i fri drift, når dette sker på landbrugsmæssig fuldt ud forsvarlig måde, herunder gældende lovgivning, dog med de begrænsninger der fremgår af nærværende. Dyrkningsarealer skal i lejeperioden som min. dyrkes i én sæson med anden afgrøde end græs, således at arealets omdriftsstatus bibeholdes og arealet ikke får status af permanent græs. Randzoner. Forpagteren erklærer sig ved sin underskrift bekendt med at der på arealet kan være randzoner mod vandløb, og søer, jf. lov nr. 591 af 14/6-2011, og efterfølgende ændringer. Forpagteren er bekendt med anvendelse af arealet i medfør heraf. Dyrkning af træer, energipil og lignende. Det lejede må ikke uden Herning Kommunes skriftlige godkendelse anvendes til dyrkning af flerårige vedagtige afgrøder. Afbrænding. Afbrænding er ikke tilladt. Der kan gives tilladelse til afbrænding i særlige tilfælde. Dræn og afvandingsforhold m.m. Den af hensyn til driften sædvanlige vedligeholdelse af dræn- og afvandingsledninger, grøfter, veje, overkørsler, læhegn og beplantninger påhviler forpagteren. 3

4 Hvis der i forpagtningsperioden sker væsentlig forringelse af afvandingsforholdene, som ikke er forårsaget ved forpagterens forsømmelser, skal spørgsmålet om afholdelse af udgifterne til udbedringer heraf afgøres ved forhandling. Flyvehavre, plantesygdomme og særlige ukrudtsarter. Forpagteren er forpligtet til på en effektiv måde at bekæmpe ukrudt, herunder især flyvehavre, samt eventuelle plantesygdomme i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovregler herom samt efter god skik og brug. Da Herning Kommune ikke selv har dyrket arealet, har Herning Kommune ikke fuldt kendskab til, hvorvidt der eventuelt forefindes flyvehavre på arealet. Herning Kommune vil som ejer ikke påtage sig en eventuel risiko herfor, hvorfor forpagteren ved kontraktens indgåelse erklærer sig indforstået med, at der måske forefindes flyvehavre på arealet. Herning Kommune oplyser, at man ikke er bekendt med særlige forskrifter for arealets drift som følge af plantesygdom eller lignende. Forpagteren er forpligtet til at bekæmpe arter af brandbæger, som er giftige for dyr. Forpagteren er forpligtet til at bekæmpe Kæmpe Bjørneklo. Bekæmpelsen skal rettes imod, at der ikke produceres spiredygtige frø fra ovennævnte plantearter. Affaldsprodukter Anvendelse af affaldsprodukter under slambekendtgørelsen på arealet kan kun ske efter Herning Kommunes skriftlige tilladelse. Afslåning. Braklagte og udtagne jorder afslås til 15 cm højde, min. 1 gang pr. år i perioden 10. juli 1. august, med mindre andet særskilt aftales. Baggrunden herfor er ønsket om ikke at få en uønsket kraftig opformering af tidsler og gråbynke. Særligt for vedvarende græsarealer. Afvandningsforhold Uanset ovenstående om afvandingsforholdene er følgende gældende for arealet: Vedligeholdelse og udbedring af væsentlige forringelser af afvandingsforholdene skal altid aftales med Herning Kommune. Det er forvaltningens holdning, at der ikke vil blive givet tilladelse til sådanne vedligeholdelser og udbedringer af afvandingssystemet, hvis det alene har indflydelse på det forpagtede eller lignende forhold. Jorderne må ikke lægges om uden Herning Kommunes tilladelse Afgræsning Der må ikke anvendes pigtråd. Afgræsning må tidligst påbegyndes den 1. maj og skal afsluttes senest den 1. november, Arealerne skal afgræsses med et efter forholdene passende antal dyr, så arealerne fremstår afgræssede den 1. august, med mindre andet særskilt aftales. Fennen forsynes ved led/fangefold med info om forpagters navn og telefonnr., så man nemt kan informere forpagter om evt. undslupne dyr. Ved forpagtningens ophør afleveres arealet fri for hegn og andre installationer i forbindelse med afgræsningen, med mindre andet aftales. 4

5 6 Ved ophør. Formateret: Venstre Ved forpagtningens ophør afleveres ager- /omdriftsjord i afslået eller afhøstet stand, med mindre andet aftales. I det sidste forpagtningsår, er Herning Kommune berettiget til at overgive de afhøstede eller afslåede arealer til en anden forpagter, uanset at tidspunktet for kontraktens udløb ikke er kommet. Såfremt afslåning må foretages af den nye forpagter eller af Herning Kommune af hensyn til arealets landbrugsmæssige forsvarlige drift, er den pågældende berettiget til at få sine rimelige udgifter hertil dækket hos den tidligere forpagter. 7 Betalingsrettigheder. Herning Kommune udlejer som led i nærværende forpagtningsaftale et antal betalingsrettigheder, svarende til det støtteberettigede areal. Ved forpagtningsaftalens begyndelse, eller snarest muligt herefter, indsender Herning Kommune meddelelse til Naturerhverv om midlertidig overdragelse af de af aftalen omfattede betalingsrettigheder. Betalingsrettighederne bortforpagtes for den i 1 angivne periode, hvorefter de tilbageføres til Herning Kommune. Forpagter er forpligtet til at udnytte de betalingsrettigheder, som forpagter, ved forpagtningsaftalens begyndelse, har forpagtet, således at disse ikke inddrages i den nationale reserve. Såfremt betalingsrettighederne ikke kan tilbageleveres til bortforpagter ved forpagtningsaftalens ophør på grund af forpagters manglende udnyttelse eller andre forhold, der kan tilskrives forpagter, skal forpagter betale en erstatning til Herning Kommune svarende til værdien af betalingsrettighederne. Såfremt betalingsrettighederne omfattet af nærværende aftale tvangssælges, inddrages eller lignende som følge af Herning Kommunes forhold (uberettiget tildeling, pantsætning eller lignende), således at forpagter ikke længere kan råde over disse, nedsættes forpagtningsafgiften årligt med det støttebeløb forpagter mister, eller der overdrages et tilsvarende antal betalingsrettigheder. Hvis der forekommer væsentlige ændringer i betalingsrettighederne, kan kontrakten tages op til genforhandling af begge parter. 8 Jagt, og fiskeri og opstilling af bistader. Forpagtningsretten omfatter ikke jagt- og fiskeretten til, eller retten til at opstille bistader på det forpagtede areal. Herning Kommune har ret til at udleje disse rettigheder til anden side. Indehaverne heraf har adgangsret til det forpagtede areal i forbindelse med udøvelse af fiskeri, jagt og vildtpleje og i forbindelse med opstilling, nedtagning og røgtning af bistader. 5

6 9 Servitutter. Forpagteren skal tåle og respektere de på ejendommen hvilende byrder, servitutter og andre forpligtelser, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. 10 Fremleje. Enhver form for fremleje eller videreforpagtning af det forpagtede areal er ikke tilladt uden Herning Kommunes skriftlige tilladelse. 11 Skatter og afgifter. Alle de på det forpagtede areal hvilende skatter og afgifter af enhver art til det offentlige udredes af Herning Kommune. 12 Lov om landbrug. Af hensyn til lov om landbrugsejendomme erklærer forpagteren på tro og love, at han, såfremt det forpagtede er en landbrugsejendom i dens helhed, opfylder betingelserne i landbrugslovens 27, lov nr. 616 af 1. juni 2010, for at forpagtningen kan ske uden Fødevareministerens tilladelse og at forpagteren, såfremt det forpagtede er en del af en landbrugsejendom, opfylder betingelserne i landbrugslovens 28 for, at forpagtningen kan ske uden Fødevareministerens tilladelse. Tillige erklærer forpagteren at være bekendt med disse bestemmelser i landbrugsloven. 13 Voldgift. Ved uoverensstemmelse om forståelsen af kontraktens bestemmelser og om erstatningsfastsættelse eller om andre forhold, der er begrundet i kontrakten, skal afklaring ske ved voldgift, hvortil hver af parterne udpeger en med landbrugsforhold kyndig mand. De udpegede mænd skal inden sagens påbegyndelse udpege en uvildig opmand. Kan de ikke enes herom, udpeges denne af dommeren i 3. afdeling i retten i Herning. Hver part har kun ret til 2 skriftlige indlæg og har kun en frist på 14 dage hver gang til at udfærdige dem, medmindre voldgiftsmændene tillader en længere frist. Oversiddes fristen, har vedkommende tabt retten til at fremsende yderligere skriftlige bemærkninger. I kendelse fastsætter voldgiftsmændene, hvem der skal udrede de med sagens behandling forbundne omkostninger. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt. De her vedtagne bestemmelser om voldgift er ikke forbindende for forpagterens eventuelle konkursbo eller dødsbo, der behandles som arv og gældsfragåelsesbo. 14 Omkostninger. 6

7 Alle omkostninger af enhver art i forbindelse med oprettelse og eventuel tinglysning af nærværende forpagtningskontrakt udredes af forpagteren ved kontraktens underskrivelse. Den originale forpagtningskontrakt forbliver hos Herning Kommune, medens forpagteren modtager en bekræftet genpart heraf. 15 Særlige forhold. 16 Underskrift. Herning, den, den Som ejer: Som forpagter: Herning Kommune Teknik og Miljø 7

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT Notark Sagsnr. 04.14.00-G01-1-14 Sagsbehandler Johan Stadil Petersen 24.7.2014 Mellem undertegnede Hedensted kommune, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted som bortforpagter, og medundertegnede xxx som forpagter,

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Tilbud på køb af ejendom

Tilbud på køb af ejendom Pkt. 111 Tilbud på køb af ejendom Sagsnr. 90980 Byrådet Lukket punkt Resume I arbejdet for at fremtidssikre arealerne omkring Dyrskuepladsen med hensyn til afholdelse af Roskilde Dyrskue, Roskilde Festival

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD

2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD GRÆSNINGSAFTALE Bilag 2. Ejer: Navn: Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse: Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg Dyreholder (rettighedstager): Navn: Adresse: 1 AFTALENS PARTER Herved indgås græsningsaftale for arealet

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Indhold 1 Aftalen... 3 2 Leveringsaftalens ikrafttræden mv.... 4 3 Tilskud og priser... 5 4 Optioner...

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014:

RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014: RETTEN I HORSENS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014: Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted mod Ole Flemming Lyse Overvej 26, Vrigsted 7140 Stouby

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Tilbud på finansiel leasing af Tankvogn 21. februar 2011 Som ønsket

Læs mere

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Indholdsfortegnelse PARTERNE side 3 A. DEN LEASEDE BIL side 3 B. LEASINGPERIODEN side 4 C. LEASINGYDELSERNE side 4 D. FORSIKRING

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere