Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013"

Transkript

1 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

2 Dagsorden Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO rejseholdet fra Naturstyrelsen Risikovurdering af arealerne indenfor BNBO Anbefalinger til aftaler Hvordan føres tilsyn med aftalerne? Jens Østergaard, Aalborg Forsyning Låsby Vandværk BNBO, hvilke tanker og erfaringer har vi gjort os? Kaffe-pause Diskussion med udgangspunkt i lokale vandværks eksempler Hvordan laves aftaler? Hvad koster det? Hvad skal vi være opmærksomme på? Det videre forløb Skanderborg Kommune og Vandrådet

3 Ordliste beskyttelsesområder mm. Boring fredningsbælte 25 m beskyttelseszone BNBO (Boringsnære beskyttelsesområde) 300 m zone Indvindingsopland (IO) Grundvandsdannede oplande (GO) Områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) Sårbare område OSD Sårbart område IO GO BNBO

4 Hvad er BNBO? Cirkulær areal omkring alle almene boringer BNBO repræsenterer det volumen af vand, som I benytter på ½-2 år. Vejledning om udpegning af BNBO 2007

5 Hvad er BNBO? Radius af BNBO varierer afhængig af geologiske forhold og vandspejlets placering. Udpegningen sker for at undgå fare for forurening af grundvandet. Betingelse er, at det kan begrundes, at en given lovlig aktivitet kan true eller truer med at forurene boringen. Indførelsen af BNBO medfører erstatning til de berørte lodsejere med ophør af lovlig forurenende aktivitet. Evt. udgifter til erstatning for tab som følge af restriktioner afholdes af vandværket/vandselskab, der ejer boringen Resultat Rapport pr. vandværk med begrundelser og anbefalinger

6 Politisk besluttet i Skanderborg Kommune Det er politisk besluttet, at Skanderborg Kommune vil benytte 24 i Miljøbeskyttelsesloven til at pålægge rådighedsindskrænkninger, hvis vandværkerne ønsker det, og der ikke kan opnås frivillige aftaler om ophør af forurenende aktiviteter. Vi arbejder for, at det bliver obligatorisk at udlægge BNBO, hvor Skanderborg Kommune har vurderet, at der er en risiko for forurening af grundvandet. Flere årsager bl.a. : 1. Fælles indsats for grundvandsbeskyttelse, alle vandværker deltager 2. Såfremt Skanderborg Kommunes byråd har vist vilje til at ekspropriere, kan lodsejeren få skattefritagelse for den udbetalte kompensationen. 3. De vandværker der er under vandsektorloven kan afholde udgifterne til udbetaling af erstatning som en del af vandprisen.

7 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO rejseholdet fra Naturstyrelsen

8 Elementer i beregningen af BNBO Indvindingsmængde Kontrolfrekvens mellem org. mikroforurening Porøsitet af magasin Magasinets tykkelse Pejledata/Vandstandsmåling er Figur fra BNBO rapport Låsby Vandværk 2013

9 Risikovurdering af arealerne indenfor BNBO Sand Ler Sand Lertykkelse Vurdering af arealets beskyttelsesgrad Ler Lertykkelse over magasin Vandspejlets placering tykkelse af umættet zone Dybde til magasin Størrelsen af grundvandsdannelse Vandtype

10 Risikovurdering af arealerne indenfor BNBO Nitrat Stor sårbarhed, da der ikke findes lerlag til at beskytte grundvandsmagasinet. Pesticider Stor sårbarhed, da der ikke findes lerlag til at beskytte grundvandsmagasinet. Miljøfremmede stoffer Organiske mikroforureninger Klorerede Olieprodukter opløsningsmidler Nogen sårbarhed, da der ikke findes lerlag til at beskytte grundvandsmagasinet. Dog nedbrydes en forurening primært under aerobe forhold som findes ved Låsby Vandværks kildeplads. Stor sårbarhed, pga. klorerede opløsningsmidlers store mobilitet kombineret med, at der ikke findes lerlag til at beskytte grundvandsmagasinet. Nedbrydning af en forurening vil ske under stærkt reducerede forhold, som ikke er til stede ved Låsby Vandværks kildeplads. Fenoler Nogen sårbarhed, pga. af fenolers store vandopløselighed og hurtige transport kombineret med, at der kun findes en begrænset beskyttelse af grundvandsmagasinet i form af lerlag, Dog nedbrydes en forurening primært nedbrydes under aerobe forhold som findes ved Låsby Vandværks kildeplads. Figur fra BNBO rapport Låsby Vandværk 2013

11 Risikovurdering af arealerne indenfor BNBO Trusler inden for BNBO Fladekilder Liniekilder Punktkilder Landbrug x Kloakledninger x Forurenede grunde x Gartneri Jernbaner Losse- og fyldpladser Plantager Større trafikanlæg Industrigrunde Virksomheder x Olieledninger Olie- og benzinanlæg Private haver x Nedsivning af vejvand x Tanke til husdyrgødning Kommunale arealer x Saltning x Påfyldepladser og vaskepladser for pesticider Spildevandsslam x Opfyldte råstof- og mergelgrave Spildevandsanlæg Regnvandsbassiner Olietanke Vandindvindingsboringer x x Gamle/sløjfede boringer x Jordvarmeanlæg Genbrugsstationer x Figur fra BNBO rapport Låsby Vandværk 2013

12 Samlet vurdering Vurdering af arealets beskyttelsesgrad Arealets sårbarhed overfor forskellige stoffer Arealanvendelsen indenfor BNBO Samlet vurdering udmøntes i en række anbefalinger til vandværkerne

13 Anbefalinger til aftaler Ophør af brug, håndtering og opbevaring af pesticider Ingen brug af spildevandsslam indenfor BNBO Aftaler ang. uheld ved jordvarmeanlæg Aftaler med virksomheder mm.

14 Anbefalinger til vandværket Fej for egen dør først Sikring mod utætte boringer Inspektion af boring jævnligt (ca. hvert 10. år) evt. videoinspektion Hvordan er boringen udført? Miljøstyrelsen nr. 33, 2002 Miljøstyrelsen nr. 33, 2002

15 Hvordan føres tilsyn med aftalerne? Jens Østergaard, Aalborg Forsyning

16 Låsby Vandværk BNBO, hvilke tanker og erfaringer har vi gjort os?

17 Diskussion - lokale vandværks eksempler Låsby Vandværk Overfladenært magasin Sandkasse Bentazon fund Vandtype A

18 Diskussion - lokale vandværks eksempler Tebstrup Vandværk 60 m ler over magasin Ler Sand Ler Sand Vandtype C reduceret vand Fund af BAM i alle boringer

19 Diskussion - lokale vandværks eksempler Er der behov for beskyttelse? Hvordan skal beskyttelsen være? Hvordan kan opgaven løses? Hvert vandværk for sig? Vandsamarbejde?

20 Hvordan laver vandværkerne aftaler? Evt. fælles opstartsmøde for berørte lodsejere indenfor BNBO gennemgang af målsætninger og den kommende forhandlingsproces Indledende møde hos den enkelte lodsejer husk den gode dialog, men også konsekvenserne ved manglende enighed Forhandlinger med lodsejeren evt. med hjælp fra rådgiver Indgåelse af frivillig aftale, inkl. erstatningens størrelse Uenighed - overdrages opgaven til Skb. Kommune - pålæg eller forbud - evt. taksation og overtaksation Løbende tilsyn med overholdelse af deklarationen

21 Hvordan laves aftaler? 4 overordnede ting forhandling skal afklare Hvilke rådighedsindskrænkelser er omfattet? Frivillige aftaler kan favne alt, men som minimum de i rapport indskrevne anbefalinger. Hold jer til det. Hvilke arealer skal omfattes? BNBO rapporten angiver nogle specifikke arealer, men det er frit for at øge arealerne ved frivillige aftaler Hvor stor skal erstatningen være? Husk at loven siger fuldstændig erstatning! Dvs. i princippet ingen forhandling på dette punkt. Hvornår skal deklarationen være gældende fra? Find et hensigtsmæssigt tidspunkt. Evt. slutning af dyrkningssæson, færdigdrift af juletræskultur o.lign.

22 Hvad koster det? Principper for erstatnings-fastsættelse Erstatnings-sammensætning: Ejendommens værdiforringelse Ulemper Driftstab i en periode under omstilling (typisk 1 år) Omstillingsomkostninger (engangs-udgifter) Hegning Såning af græs Udgifter til sagkyndig bistand Defigurering (resterende arealer bliver vanskeligere at dyrke) Hvis parterne ikke er enige om erstatningens størrelse, kan en af parterne indbringe sagen for Taksationskommissionen. Taksationskommis. kendelse kan ankes til Overtaksationskommissionen

23 Aftalearealer Vandværksgrund Landbrugsareal

24 Hvad koster det? Principper for erstatnings-fastsættelse Arealtype Overslag for værditab Ingen anvendelse af pesticider (kr./ha) Ingen pesticider og maks. 25 mg nitrat/l (kr./ha) Ingen pesticider og maks. 50 mg nitrat/l (kr./ha) Landbrug (omdrift) Landbrug (permanent græs) Juletræer/pyntegrønt Skov Læhegn, krat o.lign. (ikke 3) Gårdspladser og udenomsarealer kr/m 2 Parcelhusgrunde kr./grund Omstillingsomkostninger og ulempeerstatning for landbrugsjorde vurderes konkret, men sættes som udgangspunkt til kr. for landbrugsjord i omdrift og på 0 kr. for arealer med permanent græs, skov, læhegn, krat o. lign. Kompensation = værditab + omstillingsomkostninger + ulempeerstatning

25 Figur fra BNBO rapport Låsby Vandværk 2013

26 Hvad skal I være opmærksomme på? Det er AFGØRENDE, at der i selve deklarationen står: At den skal tinglyses foran alt andet så den ikke bortfalder ved konkurs Dispensationer fra aftalen/deklarationen kun kan ske efter accept fra myndigheden så det sikres, at målsætningen med BNBO fortsat overholdes At der løbende kan føres tilsyn på arealet og i den forbindelse få udleveret relevant materiale Der kan kræves bod ved overtrædelse af deklarationens ordlyd Erstatningen udbetales først, når tinglysningen er gennemført anmærkningsfrit, forud for øvrige hæftelser på ejendommen

27 Det videre forløb Udsendelse af rapporter til vandværkerne inklusive indkaldelse til opfølgende møde hos os i Ry De første 13 inden sommerferien; møder i augustseptember resten i løbet af efteråret og vinter Vandværkerne forsøger at indgå frivillige aftaler på de arealer og med de aftaler, der er anbefalet i rapporten Alle aftaler tinglyses på arealerne Skb. Kommune ønsker at være påtaleberettigede. Skb. Kommune ønsker en kopi af aftalen når den er lavet så vi og Naturstyrelsen kan følge fremdriften

28 Tusind tak for i dag kom godt hjem.

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV Samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune, Miljøministeriet v/naturstyrelsen og vandværkerne omkring Gulddysse Skov om videreudvikling af skov- og naturområdet Gulddysse Skov imellem Jyllinge og Gundsømagle.

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

1 Formål. 2 Aftalens omfang

1 Formål. 2 Aftalens omfang Aftale mellem HOFOR Vand København A/S, Miljøministeriet v/naturstyrelsen, og Frederikssund Kommune om et skovrejsningsprojekt ved Hørup Kildeplads: Hørup Skov 1 Formål Formålet med denne aftale er at

Læs mere

Vejledning om miljømål og servicemål. Naturstyrelsens vejledning, 2012

Vejledning om miljømål og servicemål. Naturstyrelsens vejledning, 2012 Vejledning om miljømål og servicemål Naturstyrelsens vejledning, 2012 Titel: Vejledning om miljømål og servicemål Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-7279-403-7

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand

Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand Oktober 2012 Søren Gabriel, Jes Vollertsen Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk institut & Orbicon A/S - 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00067 Ref. sahhe/hvb Den 26. januar 2015 Høringsnotat vedrørende lovforslag om grundvandskortlægning

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune Drejebog for udviklingen af kolonihaveforeningerne i Ballerup Kommune September 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Baggrund... 3 2. Kloakering... 5 2.1 Strategi for kloakeringen

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Almene vandværker i Skanderborg Kommune

Almene vandværker i Skanderborg Kommune Referat repræsentantskabsmøde Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 (kl. 19-22.00), Vandhuset. Mødedeltagere: Bestyrelsen og 57 medlemmer fra 27 ud af samlet 50 vandværker. Kopi af mødereferat: De almene

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere