HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl."

Transkript

1 HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet

2 Indhold 1. Indledning Vederlag... 3 Udvalgsvederlag... 5 Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester... 5 Tillægsvederlag for børn under 10 år - børnetillæg... 5 Formandsvederlag Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Godtgørelse af udgifter... 8 Befordringsgodtgørelse... 8 Godtgørelse for fravær fra hjemmet - fraværsgodtgørelse... 9 Godtgørelse af nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap... 9 Godtgørelse af nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende Stedfortrædere Vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer Generelt...11 Bilag a...12 Bilag b...12 Side2/13

3 1. Indledning I forbindelse med varetagelsen af det kommunale hverv ydes der vederlag, diæter og godtgørelser. Regler for udbetaling af disse er beskrevet i dette regelsæt. Reglerne tager udgangspunkt i lovgivningen på området som de er beskrevet i den Kommunale styrelseslovs 16 og 16a. Disse er uddybet i Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv og i den tilhørende vejledning. Reglerne er gældende for byrådsperioden 1. januar december Vederlag Fast vederlag Byrådsmedlemmerne i Slagelse Kommune modtager vederlag for at varetage deres hverv i byråd og udvalg. Medlemmerne af byrådet er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkommer dem i henhold til lovreglerne. Det faste vederlag udgør i Slagelse Kommune kr. Det faste vederlag reguleres efter de reguleringssatser der gælder for tjenestemænd i staten. Den aktuelle sats fremgår af bilag a. Det faste vederlag ydes til alle medlemmer bortset fra borgmesteren, og er som udgangspunkt en vederlæggelse for alt kommunalpolitisk arbejde som udføres af et byrådsmedlem. Vederlaget udbetales månedsvis forud og ydes for hver påbegyndt kalendermåned. Vederlagene ophører ved udgangen af den måned, hvor medlemmet fratræder hvervet eller har været forhindret i at varetage hvervet i en uafbrudt periode på 3 måneder. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption har man dog ret til vederlag i indtil 9 måneder. Et byrådsmedlem kan vælge af få udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag. Se afsnit 3 for mere information om dette Vederlaget omfatter jf. Styrelseslovens 16 stk. 1 litra a-g a) byrådsmedlemmernes deltagelse i møder i byrådet, økonomiudvalg og stående udvalg, herunder eventuelle underudvalg Om mødekravet - Der skal have været afholdt et møde, hvortil alle medlemmer af det pågældende organ har været indkaldt - Der har fundet en forhandling sted - Der er truffet en beslutning eller har været mulighed for det

4 - Også deltagelse i møder med observatørstatus er omfattet af mødebetingelsen ligesom møder mellem to udvalg er omfattet af bestemmelsen Mødekravet omfatter ikke formøder, kontormøder, møder med borgmester, administrationen, møder i politiske grupper o.l. Side4/13 b) møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af byrådet (dog ikke, hvis der er fastlagt bestemmelser om særskilt vederlæggelse) Om kommunale hverv, der udføres efter valg af byrådet - Efter valg af byrådet indebærer jf. vederlagsbekendtgørelsen at vedkommende reelt skal være udpeget af byrådet. Bestemmelsen omfatter ikke hverv, der udføres efter valg af et udvalg eller andre c) kurser, konferencer, seminarer, årsmøder mv. der har betydning af varetagelsen hvervet som byråds- eller udvalgsmedlem eller andre kommunale hverv, jf. punkt a og b. Om kursusbegrebet - Arrangementer hvor en ikke uvæsentlig del af angår egentlig kursusvirksomhed Herudover omfatter bestemmelsen også kursuslignende arrangementer som konferencer, seminarer, årsmøder og orienteringsmøder d) seminarer for byrådsmedlemmerne; f.eks. budgetseminar Om seminarer - Der skal være mødepligt til seminaret. Bestemmelsen angår ikke seminarer for udvalg e) revisionens fremlæggelse af beretninger Der er mødepligt for det enkelte medlem af byrådet, hvorfor deltagelse berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste f) andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra byrådet eller udvalg; Om andre angivne kommunale hverv Det kan f.eks. være forhandlinger med andre myndigheder, repræsentativt arbejde, studieture, borger- eller orienteringsmøder, besigtigelser og venskabsbybesøg. g) alle andre aktiviteter forbundet med det kommunale hverv end dem, der er nævnt under punkt a f: Om andre aktiviteter Aktiviteter som ikke finder sted efter anmodning fra byrådet eller udvalg; f.eks. mødeforberedelse samt repræsentativt arbejde, studieture, besigtigelser mv. Der gives ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med disse aktiviteter. Vederlaget dækker således hele det kommunalpolitiske arbejde og der ydes derfor ikke diæter til byrådsmedlemmer bortset fra ved deltagelse i det kon-

5 stituerende møde og ved eventuel deltagelse i valg og folkeafstemninger. Stedfortrædere, som indkaldes til enkelte møder i byrådet ydes diæter i forhold til de gældende regler. Side5/13 Udvalgsvederlag Udvalgsvederlaget ydes for medlemskab af Økonomiudvalg og de syv stående udvalg. Udvalgsvederlaget udgør 3,5 pct. af borgmesterens vederlag. Udvalgsvederlag ydes ikke til formændene for de pågældende udvalg. Der ydes ikke vederlag til de medlemmer af Børn- og Ungeudvalget, som ikke er valgt af byrådet. Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester Borgmestervederlag er lovbestemt og gradueres efter kommunestørrelse. Den aktuelle sats fremgår af bilag a. Byrådet har jf. styrelsesvedtægten besluttet, at der til 1. viceborgmesteren ydes et vederlag på 10 pct. af borgmestervederlaget, svarende til lovens maksimum. Den aktuelle sats fremgår af bilag a. Varetages borgmesterens opgaver ud over 5 uger indenfor et kalenderår ydes forholdsmæssigt funktionsvederlag. Der ydes efterløn samt pension til en borgmester, der fratræder hvervet jf. vederlagsbekendtgørelsen. Tillægsvederlag for børn under 10 år - børnetillæg Byrådsmedlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et fast årligt Tillægsvederlag, det såkaldte børnetillæg, uanset antallet af børn. Størrelsen på tillægsvederlaget er lovbestemt og udgør kr. årligt i 1997-niveau. Den aktuelle sats fremgår af bilag a. Tillægsvederlaget ophører med udgangen af den måned, hvor det yngste barn fylder 10 år. De ydes ikke børnetillæg til en borgmester, der har hjemmeboende børn under 10 år Formandsvederlag Byrådet har besluttet jf. styrelsesvedtægten, at der til formanden for de syv stående udvalg ydes et vederlag på 20,33 pct. af borgmesterens vederlag. Den aktuelle sats fremgår af bilag a. Formanden for Det Særlige Børne- og Ungeudvalg modtager et vederlag på 10,5 pct. af Borgmesterens vederlag, mens formanden for Folkeoplysningsudvalget modtager et vederlag der udgør 5,5 pct. af Borgmesterens vederlag. De aktuelle satser fremgår af bilag a.

6 Under en formands fraværsperiode kan et medlem af udvalget konstitueres som formand, hvis fraværet udgør mindst 2 uger. Den konstituerede formand vil herefter modtage formandsvederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode - dog højst i 9 måneder. Side6/13 Udvalgsformænd ydes ikke udvalgsvederlag som medlem af det udvalg, de er formænd for. Som medlem af andre udvalg ligestilles de med de øvrige medlemmer og oppebærer udvalgsvederlag for dette/disse udvalg. Der ydes efterløn til udvalgsformænd, der ophører med hvervet efter at have varetaget det uafbrudt i mindst 1 år. Efterlønnen udgør højst 3 gange det sidst ydede månedlige formandsvederlag. 3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Hvis et medlem af byrådet vælger at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste reduceres det faste vederlag med kr. (beløbet pristalsreguleres ikke) Valget skal foretages forud for og med virkning for et regnskabsår af gangen, men skal dog i det første år i valgperioden blot foretages inden 1. februar. Der er ikke hjemmel til at fravige bestemmelsen om at valget sker for et år af gangen selv om der i løbet af året indtræder uforudsete hændelser i byrådsmedlemmets indtægtsforhold som ændrer forudsætningerne for det foretagne valg Der er fastsat et maksimum for erstatningsbeløbet. Erstatningsbeløbet kan således højest udgøre det femdobbelte af diætsatsen for møder, der ikke varer over fire timer (den lille diætsats). I 2014 er denne diætsats 5* 400= 2000 kr. De aktuelle satser fremgår af bilag a For at kunne få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal forelægge et dokumenteret tab. Den tabte arbejdsfortjeneste gælder både i forbindelse med hoved- og bierhverv. Retten til erstatning omfatter alle økonomiske ydelser herunder feriegodtgørelser og pensionsudbetalinger m.v. Tabet behøver ikke alene at være af økonomisk art men kan også være tab af tid. Anvendelse af timer på fleks- eller afspadseringskonto samt brug af ferie og fridage man er berettiget til i forhold til overenskomsten kan således også udløse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Hvis et byrådsmedlem vælger erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning i forbindelse med deltagelse i møder, kurser, seminarer mv. i henhold til Styrelseslovens 16 st. 1 litra a - f. Det betyder at der gives erstatning for deltagelse i a) Møder i Byrådet, dettes udvalg, underudvalg og deltagelse i møder med observatørstatus

7 b) Møder i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv, der udføres efter valg af Byrådet (dog ikke hvis der vederlægges på andet grundlag) c) Kurser, konferencer, årsmøder og orienteringsmøder d) Seminarer e) revisionens fremlæggelse af beretninger f) f) andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra byrådet eller udvalg; f.eks. Side7/13 For en nærmere præcisering af ovenstående se afsnit 2 Da der gives et særskilt vederlag for hvervet som udvalgsformand, kan der ikke gives erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med varetagelsen af dette hverv. Der kan derimod godt ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervet som udvalgsmedlem også selv om dette vederlægges Erstatning ydes for selve mødetiden og den samlede rejsetid i forbindelse med mødet. Forberedelsestiden i forbindelse med møderne kan ikke indgå i erstatningsberegningen Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan udbetales til alle byrådsmedlemmer for deltages i det konstituerende byrådsmøde. Denne bestemmelse gælder også for det medlem der vælges til borgmester for den kommende valgperiode samt til den evt. deltagende borgmester for indeværende valgperiode. Erstatning til lønmodtagere Erstatning ydes for lønmodtagere med de beløb, der dokumenteres fratrukket på lønspecifikation eller som dokumenteres ved attest fra arbejdsgiver. Dog højest 2000 kr. pr. dag. Erstatning til selvstændige erhvervsdrivende For selvstændige erhvervsdrivende, som driver virksomhed i selskabsform vil det tab der lides i anledning af varetagelsen af det kommunale hverv i mange tilfælde ikke give anledning til en reduceret lønudbetaling, men vil i stedet manifestere sig i formuetab i selskabet. Principielt har dette ingen betydning for retten til at få erstattet tabt arbejdsfortjeneste. Dokumentationskravet for selvstændige erhvervsdrivende kan opfyldes ved en skriftlig erklæring om indtægtstabets størrelse fra den pågældende, hvis omstændighederne i øvrigt sandsynliggør at det påstående tab er lidt Selvstændige erhvervsdrivende afgiver som grundlag for udbetaling af erstatning en gang om året ved regnskabsårets begyndelse (i 2014 dog inden d.1. februar) erklæring om, at deltagelse i mødevirksomhed inden for normal arbejdstid medfører tab af arbejdsfortjeneste.

8 Erstatningen til selvstændige udbetales i henhold til en erklæring om tabets størrelse, der afgives af medlemmet selv eller pågældendes revisor. Dog højest 2000 kr. pr. dag. Side8/13 Til selvstændige udbetales erstatningen for mødevirksomhed inden for normal arbejdstid, kl , eller inden for pågældendes virksomheds normale åbningstid/forretningstid 4. Godtgørelse af udgifter Befordringsgodtgørelse Det er en grundlæggende betingelse for at få udbetalt befordringsgodtgørelse at der er tale om udgifter afholdt i forbindelse med de møder mv. der er beskrevet i Styrelseslovens 16 stk 1 litra a-g jf. afsnit 2. Formændene for de stående udvalg er herudover berettigede til godtgørelse for de praktisk kørte kilometer eller til refusion af udgifter til billigste offentlige transportmiddel i forbindelse med udøvelse af hvervet For byrådsmedlemmers deltagelse i andet end nævnt under afsnit 2 ydes kun befordringsgodtgørelse efter Økonomiudvalgets godkendelse Retten til at befordringsgodtgørelse gælder ved enhver transport. Som hovedregel ydes befordringsgodtgørelsen for transport mellem bopæl og stedet, hvor det kommunale hverv varetages. Der kan dog også være krav på godtgørelse af transportudgifter fra et andet opholdssted f.eks. sommerhus til mødestedet. Det afgørende i disse tilfælde er, om det under hensyn til transporttiden og udgifterne er naturligt, at den pågældende deltager i mødet. Hvis byrådsmedlemmet har mødepligt (f.eks. ved deltagelse i byrådsmøder) vil der således som udgangspunkt være pligt til at yde godtgørelse, hvor det modsatte gør sig gældende hvis der ikke er mødepligt. Der betales godtgørelse for kørsel i egen bil efter Skatterådets standardsatser. Befordringsgodtgørelsen er skattefri og der godtgøres efter to takster: kørsel under km. årligt og kørsel over km årligt (en lavere takst). De aktuelle takster fremgår af bilag a. Det er forudsat, at kommunen fører kontrol med de kørte kilometer. Der kan kun ydes skattefri befordringsgodtgørelse til samme adresse 60 gange inden for en periode af 24 på hinanden følgende måneder. Derefter betragtes godtgørelsen som skattepligtig. Når et nyt byråd tiltræder, indledes en ny 60-dages periode også for medlemmerne af det tidligere byråd. Udbetaling af befordringsgodtgørelse finder sted ved anvendelses af kørselsskemaet, som findes i Politikerhåndbogen på kommunens hjemmeside. Den kan også findes her (LINK).

9 Det er meget vigtigt at der i kørselsskemaet er en fuldstændig angivelse af adressen på hvor der køres fra og til. Desuden skal der være tydeligt angivelse af formålet med kørslen. Det skærpede regler til udfyldelsen af kørselsskemaet skyldes krav fra SKAT. Side9/13 Det udfyldte skema sendes til Byrådssekretariatet, som attesterer skemaet og sender den til udbetaling via Personaleafdelingen. Kørselsskemaer skal som udgangspunkt indsendes kvartalsvis og som minimum én gang årligt inden udgangen af det regnskabsår, hvor kørslen har fundet sted. Udbetaling af øvrig befordringsgodtgørelse sker som udlæg efter regning. Bilag afleveres til Byrådssekretariatet påført CPR-nr. samt omlysning om befordringens formål. I forbindelse med rejser godtgøres nødvendige udgifter til taxakørsel Godtgørelse for fravær fra hjemmet - fraværsgodtgørelse Fraværsgodtgørelsen omfatter typisk merudgifter til forplejning og logi i forbindelse med rejser. Der ydes således en godtgørelse/lommepenge på 200 kr. Beløbet er skattepligtigt, og kan derfor kun udbetales via Byrådssekretariatet. For deltagelse i rejser til udlandet gælder samme regler Hvis det enkelte byrådsmedlem selv skal sørge for overnatning og logi er det lovens udgangspunkt, at det, der skal godtgøres er (nødvendige) merudgifter som følge af at byrådsmedlemmet i en vis periode i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv er tvunget til at opholde sig borte fra sit hjem. Godtgørelsen sker mod dokumentation og efter regning. Godtgørelsen er skattefri I forbindelse med rejser godtgøres nødvendige udgifter til taxakørsel Rejser til udlandet indenfor Europas grænser besluttes i de stående udvalg. Rejser uden for Europas grænser godkendes i Økonomiudvalget Godtgørelse af nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap Byrådsmedlemmer med et fysisk handicap har ret til at få godtgjort dokumenterede nødvendige udgifter, så de i videste muligt omfang kan deltage på lige vilkår som andre byrådsmedlemmer. Som eksempler kan nævnes udgifter til sekretærbistand til blinde eller svagtseende og tolkebistand til hørehandicappede. Godtgørelsen af udgifter til hjælpemidler mv. forudsætter at de almindelige muligheder for at få hjælpemidler mv. efter den sociale lovgivning er udtømt.

10 Godtgørelse af nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende Byrådsmedlemmer kan få godtgjort dokumenterede nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende. Godtgørelsen ydes under forudsætning af, at den pågældende normalt passer den syge, men pga. deltagelse i møder mv., er nødsaget til at afholde udgifter til anden pasning. Ved nære pårørende forstås forældre, børn, søskende, ægtefælle eller samlever. Side10/13 5. Stedfortrædere Det fremgår af vederlagsbekendtgørelsen, at en stedfortræder ved deltagelse i et enkelt møde alene vil modtage diæter, evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt befordringsgodtgørelse. Hvis en stedfortræder indkaldes i en længere periode vederlægges denne efter samme regler som de øvrige byrådsmedlemmer. Vederlaget ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor stedfortræderen er medlem af byrådet. Indtræder stedfortræderen endvidere i et udvalg, ydes en forholdsmæssigt del af udvalgsvederlaget 6. Vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer Der ydes diæter og tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i de møder mv. som fremgår af Styrelseslovens 16 stk. 1 litra a-f. For en oversigt over disse se afsnit 2 Ved oprettelsen af hvert nyt udvalg mv. og valg af medlemmer træffer Byrådet beslutning om, hvorvidt medlemskabet af udvalget er diætberettigede efter gældende regler og således kan modtage diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. En oversigt over de råd, nævn mv. der aktuelt er diætberettigede fremgår af bilag b De aktuelle satser for diætbeløbet og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fremgår af bilag a Der kan ydes befordringsgodtgørelse, godtgørelse for fravær for hjemstedet samt rejsegodtgørelse efter gældende regler, med mindre hvervet ikke honoreres eller vederlægges særskilt efter andre regler. Der gives godtgørelse for dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap, godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til børnepasning samt godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med pasning af syge nære pårørende jf. Styrelseslovens 16 stk. 10 ved deltagelse i de møder der fremgår af Styrelseslovens 16 stk. 1 litra a-c nævnte møder. Se afsnit 2 for en oversigt over disse møder.

11 7. Generelt I forbindelse med nedsættelse af udvalg eller valg til et kommunalt hverv tages bestemmelse om, hvorvidt disse skal være omfattet af bestemmelserne i nærværende regelsæt. Side11/13 Dette regelsæt administreres af Byrådssekretariatet, der i fornødent omfang forelægger konkrete eller principielle sager for økonomiudvalget med henblik på afgørelse og eventuel ændring af regelsættet. Godtgørelse af nødvendige udgifter i forbindelse med fravær fra hjemmet samt rejse- og befordringsgodtgørelse udbetales via Byrådssekretariatet. Mødediæter, fast vederlag, tillægsvederlag, udvalgsvederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og de lovbestemte godtgørelser i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv kan kun udbetales via Byrådssekretariatet. Slagelse Byråd den 27. januar 2014

12 Bilag a Aktuelle satser for vederlag, diæter og andre godtgørelser Fast vederlag Borgmestervederlag Vederlag til 1.viceborgmester Udvalgsvederlag Formandsvederlag Vederlag formand for Det Særlige Børn- og Ungeudvalg Formand for Folkeoplysningsudvalget Børnetillæg Max diætsats pr. dag tabt arbejdsfortjeneste Kørselsgodtgørelsen Pr. km. Under km Over km Diæter Møder under 4 timer Møder over 4 timer kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 3,73 km 2,10 km 400 kr. 800 kr. Bilag b Råd, nævn mv. der er omfattes af reglerne i dette regelsæt jf. afsnit 6. Beredskabskommission Bevillingsnævn Beboerklagenævn Det Lokale Beskæftigelsesråd Folkeoplysningsudvalget Grundlisteudvalg Handicaprådet Hegnssynet Huslejenævn Skolebestyrelse inkl. Elevrepræsentanter Ungdomsskolebestyrelse

13 Side13/13 Ældrerådet Ø-udvalg (Bilag justeres løbende i takt med beslutninger i Byrådet, i forbindelse med nedsættelse af udvalg eller valg til et kommunalt hverv, hvor der tages konkret stilling til om, hvorvidt disse skal være omfattet af bestemmelserne i nærværende regelsæt.)

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Økonomi og Personale REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Sorø Kommune Godkendt af Byrådet den 25. maj 2016. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl.

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Allerød Kommune Forslag Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Indhold 1. Indledning...2 2. Vederlag til byråds- og udvalgsmedlemmer...2 2.1 Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester...2

Læs mere

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Indledning. Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse. Uddybende regler findes i bekendtgørelse om vederlag, diæter

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv.

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Indledning Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven). Uddybende regler

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE // Godkendt af byrådet den xxxxx 1 Indhold VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. 1 Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd 1. Indledning Lovhjemlen til at udbetale vederlag og godtgørelser samt at yde anden støtte til medlemmer

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter:

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter: Staben Sagsnr. 00.22.00-P21-1-15 Dato:3.6.2015 Vejledning om befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Retten til befordringsgodtgørelse har helt overordnet

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen NOTAT DATO 4. juni 2007 JOURNAL NR. 326-2007-49642 Revideret marts 2008 Revideret 21. september 2011 Revideret den 26. juni 2013 Folkevalgte SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen Regler for udbetaling af godtgørelser,

Læs mere

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer 26. november 2013 Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Ifølge styrelsesloven ydes der befordringsgodtgørelse i forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag... 3

Læs mere

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur.

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Sekretariat og analyse 6. december 2016 2016-006400-2 Retningslinjer - Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Ifølge styrelseslovens ydes der befordringsgodtgørelse

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik.

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Region Midtjylland Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 5 Bilag 1: Regler

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 18. november 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark.

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. UDKAST Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Forberedelsesudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd 10. juni 2009. OPLÆG TIL Regelsæt om Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 8970 1312 kirsten.deichmann@silkeborg.dk Fællesstaben, Byrådssekretariatet,

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 9 af 9/2 2007. Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Indledning Vederlagsregulativet

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde Kandidatuddannelse 2017 Byrådets arbejde Konstituering Mellem 1.-15. december i valgåret fastsat til den 4. december 2017 kl. 18.30 Byrådsmedlem med højst anciennitet indkalder og leder mødet indtil borgmester

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv.

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. 1. januar 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Oversigt over vederlag og

Læs mere

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd 8. september 2014 1.6.2016 beløb opd. Regelsæt om vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Vedtaget af Silkeborg Byråd i mødet 22. september 2014 (beløb opdateret for 2016)

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Nærværende notat har derfor til formål at præcisere de regler, der følger af styrelsesloven, de skattemæssige regler og de regler KL har aftalt

Nærværende notat har derfor til formål at præcisere de regler, der følger af styrelsesloven, de skattemæssige regler og de regler KL har aftalt Kørselsgodtgørelse til politikere og ansatte i Odder Kommune gældende fra 1. januar 2017 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk 23-11-2016 Sags Id. 727-2016-23282 Baggrund.

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Hvem er omfattet af retningslinjerne? Retningslinjerne omfatter kun udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MVO, LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2016-3481 Doknr. 403886 Dato 04-11-2016 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Vejledning nr. 10 af 9. februar 2007 Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledning... 2 Kapitel 2. Vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer...

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Notat g Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Gennemgang

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Ydelser til medlemmer af regionsrådet II.1. Fast vederlag til regionsrådets medlemmer II.2.

Læs mere

Værd at vide som byrådsmedlem rettigheder og pligter. v/ juridisk konsulent Karen Svane

Værd at vide som byrådsmedlem rettigheder og pligter. v/ juridisk konsulent Karen Svane Værd at vide som byrådsmedlem rettigheder og pligter v/ juridisk konsulent Karen Svane Rettigheder og pligter Konstituerende møde mellem 1. og 15. december 2017 Valg af borgmester og viceborgmester Valg

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Byrådet Økonomiudvalget Teknik og Miljø Børn Unge og Kultur Voksne Den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse KAPITEL I Byrådet... 3 KAPITEL II Borgmesteren... 3 KAPITEL

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen

Udvalget for Forretningsordenen Sidenr. 27 Udvalget for Forretningsordenen Protokol Mødedato: 7. marts 2011 Mødetidspunkt: 8:55 Sluttidspunkt: 9:00 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 12.941 12.941 12.941 12.941

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster besættes

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer

Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer Statsforvaltningen Afdelingskontor Aabenraa Storetorv 10 6200 Aabenraa Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT 2015 Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår aftale

Læs mere