HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl."

Transkript

1 HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet

2 Indhold 1. Indledning Vederlag... 3 Udvalgsvederlag... 5 Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester... 5 Tillægsvederlag for børn under 10 år - børnetillæg... 5 Formandsvederlag Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Godtgørelse af udgifter... 8 Befordringsgodtgørelse... 8 Godtgørelse for fravær fra hjemmet - fraværsgodtgørelse... 9 Godtgørelse af nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap... 9 Godtgørelse af nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende Stedfortrædere Vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer Generelt...11 Bilag a...12 Bilag b...12 Side2/13

3 1. Indledning I forbindelse med varetagelsen af det kommunale hverv ydes der vederlag, diæter og godtgørelser. Regler for udbetaling af disse er beskrevet i dette regelsæt. Reglerne tager udgangspunkt i lovgivningen på området som de er beskrevet i den Kommunale styrelseslovs 16 og 16a. Disse er uddybet i Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv og i den tilhørende vejledning. Reglerne er gældende for byrådsperioden 1. januar december Vederlag Fast vederlag Byrådsmedlemmerne i Slagelse Kommune modtager vederlag for at varetage deres hverv i byråd og udvalg. Medlemmerne af byrådet er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkommer dem i henhold til lovreglerne. Det faste vederlag udgør i Slagelse Kommune kr. Det faste vederlag reguleres efter de reguleringssatser der gælder for tjenestemænd i staten. Den aktuelle sats fremgår af bilag a. Det faste vederlag ydes til alle medlemmer bortset fra borgmesteren, og er som udgangspunkt en vederlæggelse for alt kommunalpolitisk arbejde som udføres af et byrådsmedlem. Vederlaget udbetales månedsvis forud og ydes for hver påbegyndt kalendermåned. Vederlagene ophører ved udgangen af den måned, hvor medlemmet fratræder hvervet eller har været forhindret i at varetage hvervet i en uafbrudt periode på 3 måneder. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption har man dog ret til vederlag i indtil 9 måneder. Et byrådsmedlem kan vælge af få udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag. Se afsnit 3 for mere information om dette Vederlaget omfatter jf. Styrelseslovens 16 stk. 1 litra a-g a) byrådsmedlemmernes deltagelse i møder i byrådet, økonomiudvalg og stående udvalg, herunder eventuelle underudvalg Om mødekravet - Der skal have været afholdt et møde, hvortil alle medlemmer af det pågældende organ har været indkaldt - Der har fundet en forhandling sted - Der er truffet en beslutning eller har været mulighed for det

4 - Også deltagelse i møder med observatørstatus er omfattet af mødebetingelsen ligesom møder mellem to udvalg er omfattet af bestemmelsen Mødekravet omfatter ikke formøder, kontormøder, møder med borgmester, administrationen, møder i politiske grupper o.l. Side4/13 b) møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af byrådet (dog ikke, hvis der er fastlagt bestemmelser om særskilt vederlæggelse) Om kommunale hverv, der udføres efter valg af byrådet - Efter valg af byrådet indebærer jf. vederlagsbekendtgørelsen at vedkommende reelt skal være udpeget af byrådet. Bestemmelsen omfatter ikke hverv, der udføres efter valg af et udvalg eller andre c) kurser, konferencer, seminarer, årsmøder mv. der har betydning af varetagelsen hvervet som byråds- eller udvalgsmedlem eller andre kommunale hverv, jf. punkt a og b. Om kursusbegrebet - Arrangementer hvor en ikke uvæsentlig del af angår egentlig kursusvirksomhed Herudover omfatter bestemmelsen også kursuslignende arrangementer som konferencer, seminarer, årsmøder og orienteringsmøder d) seminarer for byrådsmedlemmerne; f.eks. budgetseminar Om seminarer - Der skal være mødepligt til seminaret. Bestemmelsen angår ikke seminarer for udvalg e) revisionens fremlæggelse af beretninger Der er mødepligt for det enkelte medlem af byrådet, hvorfor deltagelse berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste f) andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra byrådet eller udvalg; Om andre angivne kommunale hverv Det kan f.eks. være forhandlinger med andre myndigheder, repræsentativt arbejde, studieture, borger- eller orienteringsmøder, besigtigelser og venskabsbybesøg. g) alle andre aktiviteter forbundet med det kommunale hverv end dem, der er nævnt under punkt a f: Om andre aktiviteter Aktiviteter som ikke finder sted efter anmodning fra byrådet eller udvalg; f.eks. mødeforberedelse samt repræsentativt arbejde, studieture, besigtigelser mv. Der gives ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med disse aktiviteter. Vederlaget dækker således hele det kommunalpolitiske arbejde og der ydes derfor ikke diæter til byrådsmedlemmer bortset fra ved deltagelse i det kon-

5 stituerende møde og ved eventuel deltagelse i valg og folkeafstemninger. Stedfortrædere, som indkaldes til enkelte møder i byrådet ydes diæter i forhold til de gældende regler. Side5/13 Udvalgsvederlag Udvalgsvederlaget ydes for medlemskab af Økonomiudvalg og de syv stående udvalg. Udvalgsvederlaget udgør 3,5 pct. af borgmesterens vederlag. Udvalgsvederlag ydes ikke til formændene for de pågældende udvalg. Der ydes ikke vederlag til de medlemmer af Børn- og Ungeudvalget, som ikke er valgt af byrådet. Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester Borgmestervederlag er lovbestemt og gradueres efter kommunestørrelse. Den aktuelle sats fremgår af bilag a. Byrådet har jf. styrelsesvedtægten besluttet, at der til 1. viceborgmesteren ydes et vederlag på 10 pct. af borgmestervederlaget, svarende til lovens maksimum. Den aktuelle sats fremgår af bilag a. Varetages borgmesterens opgaver ud over 5 uger indenfor et kalenderår ydes forholdsmæssigt funktionsvederlag. Der ydes efterløn samt pension til en borgmester, der fratræder hvervet jf. vederlagsbekendtgørelsen. Tillægsvederlag for børn under 10 år - børnetillæg Byrådsmedlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et fast årligt Tillægsvederlag, det såkaldte børnetillæg, uanset antallet af børn. Størrelsen på tillægsvederlaget er lovbestemt og udgør kr. årligt i 1997-niveau. Den aktuelle sats fremgår af bilag a. Tillægsvederlaget ophører med udgangen af den måned, hvor det yngste barn fylder 10 år. De ydes ikke børnetillæg til en borgmester, der har hjemmeboende børn under 10 år Formandsvederlag Byrådet har besluttet jf. styrelsesvedtægten, at der til formanden for de syv stående udvalg ydes et vederlag på 20,33 pct. af borgmesterens vederlag. Den aktuelle sats fremgår af bilag a. Formanden for Det Særlige Børne- og Ungeudvalg modtager et vederlag på 10,5 pct. af Borgmesterens vederlag, mens formanden for Folkeoplysningsudvalget modtager et vederlag der udgør 5,5 pct. af Borgmesterens vederlag. De aktuelle satser fremgår af bilag a.

6 Under en formands fraværsperiode kan et medlem af udvalget konstitueres som formand, hvis fraværet udgør mindst 2 uger. Den konstituerede formand vil herefter modtage formandsvederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode - dog højst i 9 måneder. Side6/13 Udvalgsformænd ydes ikke udvalgsvederlag som medlem af det udvalg, de er formænd for. Som medlem af andre udvalg ligestilles de med de øvrige medlemmer og oppebærer udvalgsvederlag for dette/disse udvalg. Der ydes efterløn til udvalgsformænd, der ophører med hvervet efter at have varetaget det uafbrudt i mindst 1 år. Efterlønnen udgør højst 3 gange det sidst ydede månedlige formandsvederlag. 3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Hvis et medlem af byrådet vælger at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste reduceres det faste vederlag med kr. (beløbet pristalsreguleres ikke) Valget skal foretages forud for og med virkning for et regnskabsår af gangen, men skal dog i det første år i valgperioden blot foretages inden 1. februar. Der er ikke hjemmel til at fravige bestemmelsen om at valget sker for et år af gangen selv om der i løbet af året indtræder uforudsete hændelser i byrådsmedlemmets indtægtsforhold som ændrer forudsætningerne for det foretagne valg Der er fastsat et maksimum for erstatningsbeløbet. Erstatningsbeløbet kan således højest udgøre det femdobbelte af diætsatsen for møder, der ikke varer over fire timer (den lille diætsats). I 2014 er denne diætsats 5* 400= 2000 kr. De aktuelle satser fremgår af bilag a For at kunne få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal forelægge et dokumenteret tab. Den tabte arbejdsfortjeneste gælder både i forbindelse med hoved- og bierhverv. Retten til erstatning omfatter alle økonomiske ydelser herunder feriegodtgørelser og pensionsudbetalinger m.v. Tabet behøver ikke alene at være af økonomisk art men kan også være tab af tid. Anvendelse af timer på fleks- eller afspadseringskonto samt brug af ferie og fridage man er berettiget til i forhold til overenskomsten kan således også udløse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Hvis et byrådsmedlem vælger erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning i forbindelse med deltagelse i møder, kurser, seminarer mv. i henhold til Styrelseslovens 16 st. 1 litra a - f. Det betyder at der gives erstatning for deltagelse i a) Møder i Byrådet, dettes udvalg, underudvalg og deltagelse i møder med observatørstatus

7 b) Møder i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv, der udføres efter valg af Byrådet (dog ikke hvis der vederlægges på andet grundlag) c) Kurser, konferencer, årsmøder og orienteringsmøder d) Seminarer e) revisionens fremlæggelse af beretninger f) f) andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra byrådet eller udvalg; f.eks. Side7/13 For en nærmere præcisering af ovenstående se afsnit 2 Da der gives et særskilt vederlag for hvervet som udvalgsformand, kan der ikke gives erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med varetagelsen af dette hverv. Der kan derimod godt ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervet som udvalgsmedlem også selv om dette vederlægges Erstatning ydes for selve mødetiden og den samlede rejsetid i forbindelse med mødet. Forberedelsestiden i forbindelse med møderne kan ikke indgå i erstatningsberegningen Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan udbetales til alle byrådsmedlemmer for deltages i det konstituerende byrådsmøde. Denne bestemmelse gælder også for det medlem der vælges til borgmester for den kommende valgperiode samt til den evt. deltagende borgmester for indeværende valgperiode. Erstatning til lønmodtagere Erstatning ydes for lønmodtagere med de beløb, der dokumenteres fratrukket på lønspecifikation eller som dokumenteres ved attest fra arbejdsgiver. Dog højest 2000 kr. pr. dag. Erstatning til selvstændige erhvervsdrivende For selvstændige erhvervsdrivende, som driver virksomhed i selskabsform vil det tab der lides i anledning af varetagelsen af det kommunale hverv i mange tilfælde ikke give anledning til en reduceret lønudbetaling, men vil i stedet manifestere sig i formuetab i selskabet. Principielt har dette ingen betydning for retten til at få erstattet tabt arbejdsfortjeneste. Dokumentationskravet for selvstændige erhvervsdrivende kan opfyldes ved en skriftlig erklæring om indtægtstabets størrelse fra den pågældende, hvis omstændighederne i øvrigt sandsynliggør at det påstående tab er lidt Selvstændige erhvervsdrivende afgiver som grundlag for udbetaling af erstatning en gang om året ved regnskabsårets begyndelse (i 2014 dog inden d.1. februar) erklæring om, at deltagelse i mødevirksomhed inden for normal arbejdstid medfører tab af arbejdsfortjeneste.

8 Erstatningen til selvstændige udbetales i henhold til en erklæring om tabets størrelse, der afgives af medlemmet selv eller pågældendes revisor. Dog højest 2000 kr. pr. dag. Side8/13 Til selvstændige udbetales erstatningen for mødevirksomhed inden for normal arbejdstid, kl , eller inden for pågældendes virksomheds normale åbningstid/forretningstid 4. Godtgørelse af udgifter Befordringsgodtgørelse Det er en grundlæggende betingelse for at få udbetalt befordringsgodtgørelse at der er tale om udgifter afholdt i forbindelse med de møder mv. der er beskrevet i Styrelseslovens 16 stk 1 litra a-g jf. afsnit 2. Formændene for de stående udvalg er herudover berettigede til godtgørelse for de praktisk kørte kilometer eller til refusion af udgifter til billigste offentlige transportmiddel i forbindelse med udøvelse af hvervet For byrådsmedlemmers deltagelse i andet end nævnt under afsnit 2 ydes kun befordringsgodtgørelse efter Økonomiudvalgets godkendelse Retten til at befordringsgodtgørelse gælder ved enhver transport. Som hovedregel ydes befordringsgodtgørelsen for transport mellem bopæl og stedet, hvor det kommunale hverv varetages. Der kan dog også være krav på godtgørelse af transportudgifter fra et andet opholdssted f.eks. sommerhus til mødestedet. Det afgørende i disse tilfælde er, om det under hensyn til transporttiden og udgifterne er naturligt, at den pågældende deltager i mødet. Hvis byrådsmedlemmet har mødepligt (f.eks. ved deltagelse i byrådsmøder) vil der således som udgangspunkt være pligt til at yde godtgørelse, hvor det modsatte gør sig gældende hvis der ikke er mødepligt. Der betales godtgørelse for kørsel i egen bil efter Skatterådets standardsatser. Befordringsgodtgørelsen er skattefri og der godtgøres efter to takster: kørsel under km. årligt og kørsel over km årligt (en lavere takst). De aktuelle takster fremgår af bilag a. Det er forudsat, at kommunen fører kontrol med de kørte kilometer. Der kan kun ydes skattefri befordringsgodtgørelse til samme adresse 60 gange inden for en periode af 24 på hinanden følgende måneder. Derefter betragtes godtgørelsen som skattepligtig. Når et nyt byråd tiltræder, indledes en ny 60-dages periode også for medlemmerne af det tidligere byråd. Udbetaling af befordringsgodtgørelse finder sted ved anvendelses af kørselsskemaet, som findes i Politikerhåndbogen på kommunens hjemmeside. Den kan også findes her (LINK).

9 Det er meget vigtigt at der i kørselsskemaet er en fuldstændig angivelse af adressen på hvor der køres fra og til. Desuden skal der være tydeligt angivelse af formålet med kørslen. Det skærpede regler til udfyldelsen af kørselsskemaet skyldes krav fra SKAT. Side9/13 Det udfyldte skema sendes til Byrådssekretariatet, som attesterer skemaet og sender den til udbetaling via Personaleafdelingen. Kørselsskemaer skal som udgangspunkt indsendes kvartalsvis og som minimum én gang årligt inden udgangen af det regnskabsår, hvor kørslen har fundet sted. Udbetaling af øvrig befordringsgodtgørelse sker som udlæg efter regning. Bilag afleveres til Byrådssekretariatet påført CPR-nr. samt omlysning om befordringens formål. I forbindelse med rejser godtgøres nødvendige udgifter til taxakørsel Godtgørelse for fravær fra hjemmet - fraværsgodtgørelse Fraværsgodtgørelsen omfatter typisk merudgifter til forplejning og logi i forbindelse med rejser. Der ydes således en godtgørelse/lommepenge på 200 kr. Beløbet er skattepligtigt, og kan derfor kun udbetales via Byrådssekretariatet. For deltagelse i rejser til udlandet gælder samme regler Hvis det enkelte byrådsmedlem selv skal sørge for overnatning og logi er det lovens udgangspunkt, at det, der skal godtgøres er (nødvendige) merudgifter som følge af at byrådsmedlemmet i en vis periode i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv er tvunget til at opholde sig borte fra sit hjem. Godtgørelsen sker mod dokumentation og efter regning. Godtgørelsen er skattefri I forbindelse med rejser godtgøres nødvendige udgifter til taxakørsel Rejser til udlandet indenfor Europas grænser besluttes i de stående udvalg. Rejser uden for Europas grænser godkendes i Økonomiudvalget Godtgørelse af nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap Byrådsmedlemmer med et fysisk handicap har ret til at få godtgjort dokumenterede nødvendige udgifter, så de i videste muligt omfang kan deltage på lige vilkår som andre byrådsmedlemmer. Som eksempler kan nævnes udgifter til sekretærbistand til blinde eller svagtseende og tolkebistand til hørehandicappede. Godtgørelsen af udgifter til hjælpemidler mv. forudsætter at de almindelige muligheder for at få hjælpemidler mv. efter den sociale lovgivning er udtømt.

10 Godtgørelse af nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende Byrådsmedlemmer kan få godtgjort dokumenterede nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende. Godtgørelsen ydes under forudsætning af, at den pågældende normalt passer den syge, men pga. deltagelse i møder mv., er nødsaget til at afholde udgifter til anden pasning. Ved nære pårørende forstås forældre, børn, søskende, ægtefælle eller samlever. Side10/13 5. Stedfortrædere Det fremgår af vederlagsbekendtgørelsen, at en stedfortræder ved deltagelse i et enkelt møde alene vil modtage diæter, evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt befordringsgodtgørelse. Hvis en stedfortræder indkaldes i en længere periode vederlægges denne efter samme regler som de øvrige byrådsmedlemmer. Vederlaget ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor stedfortræderen er medlem af byrådet. Indtræder stedfortræderen endvidere i et udvalg, ydes en forholdsmæssigt del af udvalgsvederlaget 6. Vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer Der ydes diæter og tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i de møder mv. som fremgår af Styrelseslovens 16 stk. 1 litra a-f. For en oversigt over disse se afsnit 2 Ved oprettelsen af hvert nyt udvalg mv. og valg af medlemmer træffer Byrådet beslutning om, hvorvidt medlemskabet af udvalget er diætberettigede efter gældende regler og således kan modtage diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. En oversigt over de råd, nævn mv. der aktuelt er diætberettigede fremgår af bilag b De aktuelle satser for diætbeløbet og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fremgår af bilag a Der kan ydes befordringsgodtgørelse, godtgørelse for fravær for hjemstedet samt rejsegodtgørelse efter gældende regler, med mindre hvervet ikke honoreres eller vederlægges særskilt efter andre regler. Der gives godtgørelse for dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap, godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til børnepasning samt godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med pasning af syge nære pårørende jf. Styrelseslovens 16 stk. 10 ved deltagelse i de møder der fremgår af Styrelseslovens 16 stk. 1 litra a-c nævnte møder. Se afsnit 2 for en oversigt over disse møder.

11 7. Generelt I forbindelse med nedsættelse af udvalg eller valg til et kommunalt hverv tages bestemmelse om, hvorvidt disse skal være omfattet af bestemmelserne i nærværende regelsæt. Side11/13 Dette regelsæt administreres af Byrådssekretariatet, der i fornødent omfang forelægger konkrete eller principielle sager for økonomiudvalget med henblik på afgørelse og eventuel ændring af regelsættet. Godtgørelse af nødvendige udgifter i forbindelse med fravær fra hjemmet samt rejse- og befordringsgodtgørelse udbetales via Byrådssekretariatet. Mødediæter, fast vederlag, tillægsvederlag, udvalgsvederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og de lovbestemte godtgørelser i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv kan kun udbetales via Byrådssekretariatet. Slagelse Byråd den 27. januar 2014

12 Bilag a Aktuelle satser for vederlag, diæter og andre godtgørelser Fast vederlag Borgmestervederlag Vederlag til 1.viceborgmester Udvalgsvederlag Formandsvederlag Vederlag formand for Det Særlige Børn- og Ungeudvalg Formand for Folkeoplysningsudvalget Børnetillæg Max diætsats pr. dag tabt arbejdsfortjeneste Kørselsgodtgørelsen Pr. km. Under km Over km Diæter Møder under 4 timer Møder over 4 timer kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 3,73 km 2,10 km 400 kr. 800 kr. Bilag b Råd, nævn mv. der er omfattes af reglerne i dette regelsæt jf. afsnit 6. Beredskabskommission Bevillingsnævn Beboerklagenævn Det Lokale Beskæftigelsesråd Folkeoplysningsudvalget Grundlisteudvalg Handicaprådet Hegnssynet Huslejenævn Skolebestyrelse inkl. Elevrepræsentanter Ungdomsskolebestyrelse

13 Side13/13 Ældrerådet Ø-udvalg (Bilag justeres løbende i takt med beslutninger i Byrådet, i forbindelse med nedsættelse af udvalg eller valg til et kommunalt hverv, hvor der tages konkret stilling til om, hvorvidt disse skal være omfattet af bestemmelserne i nærværende regelsæt.)

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Notat g Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Gennemgang

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 31.10.- 2007 Esbjerg Kommune har ved brev af 2. maj 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen Syddanmark med anmodning om en vejledende udtalelse

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vederlag for arbejde uden for kommuner

Vederlag for arbejde uden for kommuner Vederlag for arbejde uden for kommuner Navn Medlemmer Medlemsvederlag Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalget 5 medlemmer Børn- og Ungeudvalget ( 126-udvalget) Ligestillingsudvalget Skatteankenævnet samt

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Instruks for tilskud til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU-instruks) 2014.1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar.

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. 2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. Resumé: Stasforvaltningen fandt ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, da de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjorde,

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter Ejendomsmæglernes Landsorganisation Vedtægter Kapitel 1. Navn - Hjemsted Formål 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION, EL. Organisationens hjemsted er sekretariatets

Læs mere