HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl."

Transkript

1 HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet

2 Indhold 1. Indledning Vederlag... 3 Udvalgsvederlag... 5 Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester... 5 Tillægsvederlag for børn under 10 år - børnetillæg... 5 Formandsvederlag Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Godtgørelse af udgifter... 8 Befordringsgodtgørelse... 8 Godtgørelse for fravær fra hjemmet - fraværsgodtgørelse... 9 Godtgørelse af nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap... 9 Godtgørelse af nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende Stedfortrædere Vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer Generelt...11 Bilag a...12 Bilag b...12 Side2/13

3 1. Indledning I forbindelse med varetagelsen af det kommunale hverv ydes der vederlag, diæter og godtgørelser. Regler for udbetaling af disse er beskrevet i dette regelsæt. Reglerne tager udgangspunkt i lovgivningen på området som de er beskrevet i den Kommunale styrelseslovs 16 og 16a. Disse er uddybet i Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv og i den tilhørende vejledning. Reglerne er gældende for byrådsperioden 1. januar december Vederlag Fast vederlag Byrådsmedlemmerne i Slagelse Kommune modtager vederlag for at varetage deres hverv i byråd og udvalg. Medlemmerne af byrådet er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkommer dem i henhold til lovreglerne. Det faste vederlag udgør i Slagelse Kommune kr. Det faste vederlag reguleres efter de reguleringssatser der gælder for tjenestemænd i staten. Den aktuelle sats fremgår af bilag a. Det faste vederlag ydes til alle medlemmer bortset fra borgmesteren, og er som udgangspunkt en vederlæggelse for alt kommunalpolitisk arbejde som udføres af et byrådsmedlem. Vederlaget udbetales månedsvis forud og ydes for hver påbegyndt kalendermåned. Vederlagene ophører ved udgangen af den måned, hvor medlemmet fratræder hvervet eller har været forhindret i at varetage hvervet i en uafbrudt periode på 3 måneder. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption har man dog ret til vederlag i indtil 9 måneder. Et byrådsmedlem kan vælge af få udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag. Se afsnit 3 for mere information om dette Vederlaget omfatter jf. Styrelseslovens 16 stk. 1 litra a-g a) byrådsmedlemmernes deltagelse i møder i byrådet, økonomiudvalg og stående udvalg, herunder eventuelle underudvalg Om mødekravet - Der skal have været afholdt et møde, hvortil alle medlemmer af det pågældende organ har været indkaldt - Der har fundet en forhandling sted - Der er truffet en beslutning eller har været mulighed for det

4 - Også deltagelse i møder med observatørstatus er omfattet af mødebetingelsen ligesom møder mellem to udvalg er omfattet af bestemmelsen Mødekravet omfatter ikke formøder, kontormøder, møder med borgmester, administrationen, møder i politiske grupper o.l. Side4/13 b) møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af byrådet (dog ikke, hvis der er fastlagt bestemmelser om særskilt vederlæggelse) Om kommunale hverv, der udføres efter valg af byrådet - Efter valg af byrådet indebærer jf. vederlagsbekendtgørelsen at vedkommende reelt skal være udpeget af byrådet. Bestemmelsen omfatter ikke hverv, der udføres efter valg af et udvalg eller andre c) kurser, konferencer, seminarer, årsmøder mv. der har betydning af varetagelsen hvervet som byråds- eller udvalgsmedlem eller andre kommunale hverv, jf. punkt a og b. Om kursusbegrebet - Arrangementer hvor en ikke uvæsentlig del af angår egentlig kursusvirksomhed Herudover omfatter bestemmelsen også kursuslignende arrangementer som konferencer, seminarer, årsmøder og orienteringsmøder d) seminarer for byrådsmedlemmerne; f.eks. budgetseminar Om seminarer - Der skal være mødepligt til seminaret. Bestemmelsen angår ikke seminarer for udvalg e) revisionens fremlæggelse af beretninger Der er mødepligt for det enkelte medlem af byrådet, hvorfor deltagelse berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste f) andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra byrådet eller udvalg; Om andre angivne kommunale hverv Det kan f.eks. være forhandlinger med andre myndigheder, repræsentativt arbejde, studieture, borger- eller orienteringsmøder, besigtigelser og venskabsbybesøg. g) alle andre aktiviteter forbundet med det kommunale hverv end dem, der er nævnt under punkt a f: Om andre aktiviteter Aktiviteter som ikke finder sted efter anmodning fra byrådet eller udvalg; f.eks. mødeforberedelse samt repræsentativt arbejde, studieture, besigtigelser mv. Der gives ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med disse aktiviteter. Vederlaget dækker således hele det kommunalpolitiske arbejde og der ydes derfor ikke diæter til byrådsmedlemmer bortset fra ved deltagelse i det kon-

5 stituerende møde og ved eventuel deltagelse i valg og folkeafstemninger. Stedfortrædere, som indkaldes til enkelte møder i byrådet ydes diæter i forhold til de gældende regler. Side5/13 Udvalgsvederlag Udvalgsvederlaget ydes for medlemskab af Økonomiudvalg og de syv stående udvalg. Udvalgsvederlaget udgør 3,5 pct. af borgmesterens vederlag. Udvalgsvederlag ydes ikke til formændene for de pågældende udvalg. Der ydes ikke vederlag til de medlemmer af Børn- og Ungeudvalget, som ikke er valgt af byrådet. Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester Borgmestervederlag er lovbestemt og gradueres efter kommunestørrelse. Den aktuelle sats fremgår af bilag a. Byrådet har jf. styrelsesvedtægten besluttet, at der til 1. viceborgmesteren ydes et vederlag på 10 pct. af borgmestervederlaget, svarende til lovens maksimum. Den aktuelle sats fremgår af bilag a. Varetages borgmesterens opgaver ud over 5 uger indenfor et kalenderår ydes forholdsmæssigt funktionsvederlag. Der ydes efterløn samt pension til en borgmester, der fratræder hvervet jf. vederlagsbekendtgørelsen. Tillægsvederlag for børn under 10 år - børnetillæg Byrådsmedlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et fast årligt Tillægsvederlag, det såkaldte børnetillæg, uanset antallet af børn. Størrelsen på tillægsvederlaget er lovbestemt og udgør kr. årligt i 1997-niveau. Den aktuelle sats fremgår af bilag a. Tillægsvederlaget ophører med udgangen af den måned, hvor det yngste barn fylder 10 år. De ydes ikke børnetillæg til en borgmester, der har hjemmeboende børn under 10 år Formandsvederlag Byrådet har besluttet jf. styrelsesvedtægten, at der til formanden for de syv stående udvalg ydes et vederlag på 20,33 pct. af borgmesterens vederlag. Den aktuelle sats fremgår af bilag a. Formanden for Det Særlige Børne- og Ungeudvalg modtager et vederlag på 10,5 pct. af Borgmesterens vederlag, mens formanden for Folkeoplysningsudvalget modtager et vederlag der udgør 5,5 pct. af Borgmesterens vederlag. De aktuelle satser fremgår af bilag a.

6 Under en formands fraværsperiode kan et medlem af udvalget konstitueres som formand, hvis fraværet udgør mindst 2 uger. Den konstituerede formand vil herefter modtage formandsvederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode - dog højst i 9 måneder. Side6/13 Udvalgsformænd ydes ikke udvalgsvederlag som medlem af det udvalg, de er formænd for. Som medlem af andre udvalg ligestilles de med de øvrige medlemmer og oppebærer udvalgsvederlag for dette/disse udvalg. Der ydes efterløn til udvalgsformænd, der ophører med hvervet efter at have varetaget det uafbrudt i mindst 1 år. Efterlønnen udgør højst 3 gange det sidst ydede månedlige formandsvederlag. 3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Hvis et medlem af byrådet vælger at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste reduceres det faste vederlag med kr. (beløbet pristalsreguleres ikke) Valget skal foretages forud for og med virkning for et regnskabsår af gangen, men skal dog i det første år i valgperioden blot foretages inden 1. februar. Der er ikke hjemmel til at fravige bestemmelsen om at valget sker for et år af gangen selv om der i løbet af året indtræder uforudsete hændelser i byrådsmedlemmets indtægtsforhold som ændrer forudsætningerne for det foretagne valg Der er fastsat et maksimum for erstatningsbeløbet. Erstatningsbeløbet kan således højest udgøre det femdobbelte af diætsatsen for møder, der ikke varer over fire timer (den lille diætsats). I 2014 er denne diætsats 5* 400= 2000 kr. De aktuelle satser fremgår af bilag a For at kunne få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal forelægge et dokumenteret tab. Den tabte arbejdsfortjeneste gælder både i forbindelse med hoved- og bierhverv. Retten til erstatning omfatter alle økonomiske ydelser herunder feriegodtgørelser og pensionsudbetalinger m.v. Tabet behøver ikke alene at være af økonomisk art men kan også være tab af tid. Anvendelse af timer på fleks- eller afspadseringskonto samt brug af ferie og fridage man er berettiget til i forhold til overenskomsten kan således også udløse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Hvis et byrådsmedlem vælger erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning i forbindelse med deltagelse i møder, kurser, seminarer mv. i henhold til Styrelseslovens 16 st. 1 litra a - f. Det betyder at der gives erstatning for deltagelse i a) Møder i Byrådet, dettes udvalg, underudvalg og deltagelse i møder med observatørstatus

7 b) Møder i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv, der udføres efter valg af Byrådet (dog ikke hvis der vederlægges på andet grundlag) c) Kurser, konferencer, årsmøder og orienteringsmøder d) Seminarer e) revisionens fremlæggelse af beretninger f) f) andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra byrådet eller udvalg; f.eks. Side7/13 For en nærmere præcisering af ovenstående se afsnit 2 Da der gives et særskilt vederlag for hvervet som udvalgsformand, kan der ikke gives erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med varetagelsen af dette hverv. Der kan derimod godt ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervet som udvalgsmedlem også selv om dette vederlægges Erstatning ydes for selve mødetiden og den samlede rejsetid i forbindelse med mødet. Forberedelsestiden i forbindelse med møderne kan ikke indgå i erstatningsberegningen Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan udbetales til alle byrådsmedlemmer for deltages i det konstituerende byrådsmøde. Denne bestemmelse gælder også for det medlem der vælges til borgmester for den kommende valgperiode samt til den evt. deltagende borgmester for indeværende valgperiode. Erstatning til lønmodtagere Erstatning ydes for lønmodtagere med de beløb, der dokumenteres fratrukket på lønspecifikation eller som dokumenteres ved attest fra arbejdsgiver. Dog højest 2000 kr. pr. dag. Erstatning til selvstændige erhvervsdrivende For selvstændige erhvervsdrivende, som driver virksomhed i selskabsform vil det tab der lides i anledning af varetagelsen af det kommunale hverv i mange tilfælde ikke give anledning til en reduceret lønudbetaling, men vil i stedet manifestere sig i formuetab i selskabet. Principielt har dette ingen betydning for retten til at få erstattet tabt arbejdsfortjeneste. Dokumentationskravet for selvstændige erhvervsdrivende kan opfyldes ved en skriftlig erklæring om indtægtstabets størrelse fra den pågældende, hvis omstændighederne i øvrigt sandsynliggør at det påstående tab er lidt Selvstændige erhvervsdrivende afgiver som grundlag for udbetaling af erstatning en gang om året ved regnskabsårets begyndelse (i 2014 dog inden d.1. februar) erklæring om, at deltagelse i mødevirksomhed inden for normal arbejdstid medfører tab af arbejdsfortjeneste.

8 Erstatningen til selvstændige udbetales i henhold til en erklæring om tabets størrelse, der afgives af medlemmet selv eller pågældendes revisor. Dog højest 2000 kr. pr. dag. Side8/13 Til selvstændige udbetales erstatningen for mødevirksomhed inden for normal arbejdstid, kl , eller inden for pågældendes virksomheds normale åbningstid/forretningstid 4. Godtgørelse af udgifter Befordringsgodtgørelse Det er en grundlæggende betingelse for at få udbetalt befordringsgodtgørelse at der er tale om udgifter afholdt i forbindelse med de møder mv. der er beskrevet i Styrelseslovens 16 stk 1 litra a-g jf. afsnit 2. Formændene for de stående udvalg er herudover berettigede til godtgørelse for de praktisk kørte kilometer eller til refusion af udgifter til billigste offentlige transportmiddel i forbindelse med udøvelse af hvervet For byrådsmedlemmers deltagelse i andet end nævnt under afsnit 2 ydes kun befordringsgodtgørelse efter Økonomiudvalgets godkendelse Retten til at befordringsgodtgørelse gælder ved enhver transport. Som hovedregel ydes befordringsgodtgørelsen for transport mellem bopæl og stedet, hvor det kommunale hverv varetages. Der kan dog også være krav på godtgørelse af transportudgifter fra et andet opholdssted f.eks. sommerhus til mødestedet. Det afgørende i disse tilfælde er, om det under hensyn til transporttiden og udgifterne er naturligt, at den pågældende deltager i mødet. Hvis byrådsmedlemmet har mødepligt (f.eks. ved deltagelse i byrådsmøder) vil der således som udgangspunkt være pligt til at yde godtgørelse, hvor det modsatte gør sig gældende hvis der ikke er mødepligt. Der betales godtgørelse for kørsel i egen bil efter Skatterådets standardsatser. Befordringsgodtgørelsen er skattefri og der godtgøres efter to takster: kørsel under km. årligt og kørsel over km årligt (en lavere takst). De aktuelle takster fremgår af bilag a. Det er forudsat, at kommunen fører kontrol med de kørte kilometer. Der kan kun ydes skattefri befordringsgodtgørelse til samme adresse 60 gange inden for en periode af 24 på hinanden følgende måneder. Derefter betragtes godtgørelsen som skattepligtig. Når et nyt byråd tiltræder, indledes en ny 60-dages periode også for medlemmerne af det tidligere byråd. Udbetaling af befordringsgodtgørelse finder sted ved anvendelses af kørselsskemaet, som findes i Politikerhåndbogen på kommunens hjemmeside. Den kan også findes her (LINK).

9 Det er meget vigtigt at der i kørselsskemaet er en fuldstændig angivelse af adressen på hvor der køres fra og til. Desuden skal der være tydeligt angivelse af formålet med kørslen. Det skærpede regler til udfyldelsen af kørselsskemaet skyldes krav fra SKAT. Side9/13 Det udfyldte skema sendes til Byrådssekretariatet, som attesterer skemaet og sender den til udbetaling via Personaleafdelingen. Kørselsskemaer skal som udgangspunkt indsendes kvartalsvis og som minimum én gang årligt inden udgangen af det regnskabsår, hvor kørslen har fundet sted. Udbetaling af øvrig befordringsgodtgørelse sker som udlæg efter regning. Bilag afleveres til Byrådssekretariatet påført CPR-nr. samt omlysning om befordringens formål. I forbindelse med rejser godtgøres nødvendige udgifter til taxakørsel Godtgørelse for fravær fra hjemmet - fraværsgodtgørelse Fraværsgodtgørelsen omfatter typisk merudgifter til forplejning og logi i forbindelse med rejser. Der ydes således en godtgørelse/lommepenge på 200 kr. Beløbet er skattepligtigt, og kan derfor kun udbetales via Byrådssekretariatet. For deltagelse i rejser til udlandet gælder samme regler Hvis det enkelte byrådsmedlem selv skal sørge for overnatning og logi er det lovens udgangspunkt, at det, der skal godtgøres er (nødvendige) merudgifter som følge af at byrådsmedlemmet i en vis periode i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv er tvunget til at opholde sig borte fra sit hjem. Godtgørelsen sker mod dokumentation og efter regning. Godtgørelsen er skattefri I forbindelse med rejser godtgøres nødvendige udgifter til taxakørsel Rejser til udlandet indenfor Europas grænser besluttes i de stående udvalg. Rejser uden for Europas grænser godkendes i Økonomiudvalget Godtgørelse af nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap Byrådsmedlemmer med et fysisk handicap har ret til at få godtgjort dokumenterede nødvendige udgifter, så de i videste muligt omfang kan deltage på lige vilkår som andre byrådsmedlemmer. Som eksempler kan nævnes udgifter til sekretærbistand til blinde eller svagtseende og tolkebistand til hørehandicappede. Godtgørelsen af udgifter til hjælpemidler mv. forudsætter at de almindelige muligheder for at få hjælpemidler mv. efter den sociale lovgivning er udtømt.

10 Godtgørelse af nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende Byrådsmedlemmer kan få godtgjort dokumenterede nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende. Godtgørelsen ydes under forudsætning af, at den pågældende normalt passer den syge, men pga. deltagelse i møder mv., er nødsaget til at afholde udgifter til anden pasning. Ved nære pårørende forstås forældre, børn, søskende, ægtefælle eller samlever. Side10/13 5. Stedfortrædere Det fremgår af vederlagsbekendtgørelsen, at en stedfortræder ved deltagelse i et enkelt møde alene vil modtage diæter, evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt befordringsgodtgørelse. Hvis en stedfortræder indkaldes i en længere periode vederlægges denne efter samme regler som de øvrige byrådsmedlemmer. Vederlaget ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor stedfortræderen er medlem af byrådet. Indtræder stedfortræderen endvidere i et udvalg, ydes en forholdsmæssigt del af udvalgsvederlaget 6. Vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer Der ydes diæter og tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i de møder mv. som fremgår af Styrelseslovens 16 stk. 1 litra a-f. For en oversigt over disse se afsnit 2 Ved oprettelsen af hvert nyt udvalg mv. og valg af medlemmer træffer Byrådet beslutning om, hvorvidt medlemskabet af udvalget er diætberettigede efter gældende regler og således kan modtage diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. En oversigt over de råd, nævn mv. der aktuelt er diætberettigede fremgår af bilag b De aktuelle satser for diætbeløbet og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fremgår af bilag a Der kan ydes befordringsgodtgørelse, godtgørelse for fravær for hjemstedet samt rejsegodtgørelse efter gældende regler, med mindre hvervet ikke honoreres eller vederlægges særskilt efter andre regler. Der gives godtgørelse for dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap, godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til børnepasning samt godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med pasning af syge nære pårørende jf. Styrelseslovens 16 stk. 10 ved deltagelse i de møder der fremgår af Styrelseslovens 16 stk. 1 litra a-c nævnte møder. Se afsnit 2 for en oversigt over disse møder.

11 7. Generelt I forbindelse med nedsættelse af udvalg eller valg til et kommunalt hverv tages bestemmelse om, hvorvidt disse skal være omfattet af bestemmelserne i nærværende regelsæt. Side11/13 Dette regelsæt administreres af Byrådssekretariatet, der i fornødent omfang forelægger konkrete eller principielle sager for økonomiudvalget med henblik på afgørelse og eventuel ændring af regelsættet. Godtgørelse af nødvendige udgifter i forbindelse med fravær fra hjemmet samt rejse- og befordringsgodtgørelse udbetales via Byrådssekretariatet. Mødediæter, fast vederlag, tillægsvederlag, udvalgsvederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og de lovbestemte godtgørelser i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv kan kun udbetales via Byrådssekretariatet. Slagelse Byråd den 27. januar 2014

12 Bilag a Aktuelle satser for vederlag, diæter og andre godtgørelser Fast vederlag Borgmestervederlag Vederlag til 1.viceborgmester Udvalgsvederlag Formandsvederlag Vederlag formand for Det Særlige Børn- og Ungeudvalg Formand for Folkeoplysningsudvalget Børnetillæg Max diætsats pr. dag tabt arbejdsfortjeneste Kørselsgodtgørelsen Pr. km. Under km Over km Diæter Møder under 4 timer Møder over 4 timer kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 3,73 km 2,10 km 400 kr. 800 kr. Bilag b Råd, nævn mv. der er omfattes af reglerne i dette regelsæt jf. afsnit 6. Beredskabskommission Bevillingsnævn Beboerklagenævn Det Lokale Beskæftigelsesråd Folkeoplysningsudvalget Grundlisteudvalg Handicaprådet Hegnssynet Huslejenævn Skolebestyrelse inkl. Elevrepræsentanter Ungdomsskolebestyrelse

13 Side13/13 Ældrerådet Ø-udvalg (Bilag justeres løbende i takt med beslutninger i Byrådet, i forbindelse med nedsættelse af udvalg eller valg til et kommunalt hverv, hvor der tages konkret stilling til om, hvorvidt disse skal være omfattet af bestemmelserne i nærværende regelsæt.)

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune omfatter Politik om fleksibel arbejdstid og tjenestefrihed Vejledning om tjenestefrihed med og uden løn Rådhusgruppens forslag til Flexordning på Laksetorvet

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København 2014-2017 Overenskomstparternes kontaktoplysninger: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Skindergade 7 1159

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere