Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej Hørsholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm"

Transkript

1 Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere ikke, at der er hjemmel til, at kommunen kan tildele den pågældende borger kr. som økonomisk godtgørelse pr. kulance Vedr.: Udbetaling af økonomisk godtgørelse til borger Kommunens anmodning Ved brev af 17. december 2007 (genfremsendt til statsforvaltningen ved brev af 4. februar 2008, idet statsforvaltningen ikke havde modtaget det) har Hørsholm Kommune anmodet statsforvaltningen om en udtalelse om, hvorvidt der er hjemmel til at udbetale kr. til en borger. Kommunen har oplyst, at Hørsholm Kommunalbestyrelse den 17. december 2007 har besluttet at tildele en borger kr. med det formål at afslutte en klagesag rejst mod kommunen af den pågældende borger. Beslutningen forudsætter, at statsforvaltningen kan godkende dispositionen. Kommunen har endvidere oplyst, at sagen har sit udspring i 1993, hvor Hørsholm Kommunes socialforvaltning modtog en anmeldelse fra en borger vedrørende en mor, som blev anmeldt for at have begået omsorgssvigt over for sine 2 børn på henholdsvis 7 og 12 år. Anmeldelsen blev modtaget den 1. juli Moren blev først den 17. august 1993, ca. 1½ måned efter, orienteret om anmeldelsen i forbindelse med et rutinebesøg i socialforvaltningen. Moren blev stærkt chokeret over anmeldelsen om omsorgssvigt af sine børn og bad om at få oplyst anmelderens identitet. STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /335 SAGSBEHANDLER:LSCKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag - Onsdag Torsdag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Torsdag Anmelderen havde ved anmeldelsen oplyst sit navn og beskæftigelse til kommunen, men anmodede samtidig om anonymitet i forhold til børnenes mor. Af kommunens journalark fremgår imidlertid, at anmelderen er anonym. Dette var som anført ikke tilfældet. Anmelderen navngav sig, men ønskede ikke, at moren skulle kende hans identi-

2 tet. Oplysningen om anmelderens navn var imidlertid bortkommet, hvorfor kommunen ikke kunne oplyse navnet til moren, hvilket den sagsbehandler, der havde modtaget anmeldelsen, telefonisk oplyste moren om den 26. august Kommunen undersøgte anmeldelsen, der viste sig grundløs. Anmelderen henvendte sig i 2000 til kommunen og oplyste, at vedkommende var anmelderen, hvorefter kommunen kunne oplyse moren om navnet på anmelderen. Moren anlagde i 2001 sag mod anmelderen for ærekrænkende ytringer. Hun tabte sagen først ved byretten og senere ved landsretten med den begrundelse, at et eventuelt strafansvar var forældet. Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at kommunen har begået flere fejl i sagen. Dels skulle navnet på anmelderen have været noteret på sagen, dels skulle moren have været orienteret om, at kommunen var bekendt med anmelderens identitet. Endvidere har kommunen kun været berettiget til at tilbageholde navnet på anmelderen, så længe det var berettiget af hensyn til anmelderen. Da det stod klart, at der ikke var hold i anklagen, burde kommunen straks have informeret moren om navnet på anmelderen med henblik på at give hende mulighed for at tage eventuelle retslige skridt overfor anmelderen, ligesom kommunen også burde have overvejet at anmelde den pågældende for falsk anklage. Moren har henvendt sig adskillige gange til kommunen med krav om dels at få godtgjort sine udgifter forbundet med retssagen (ca kr.), dels at få udbetalt yderligere ca kr. for tort på grund af den traumatisering, som hele sagen ifølge moren har påført hende. Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at kommunen ikke er forpligtet til at yde erstatning. Derimod finder kommunalbestyrelsen, at kommunen ved sin håndtering af sagen har begået en række fejl, der samlet har medført, at morens retsstilling er blevet forringet. Kommunalbestyrelsen har derfor den 17. december 2007 vurderet, at kommunens håndtering af anmeldelsen har været utilfredsstillende. Det begrundes med, at moren ikke med det samme modtog klar information om, hvorvidt hun kunne få oplyst navnet på anmelderen, der ønskede SIDE 2

3 at være anonym. Såfremt navnet kunne have været oplyst til moren, blev dette ikke gjort betids fra kommunens side pga. et bortkommet dokument på sagen, hvilket afskar moren fra at anlægge sag mod anmelderen for ærekrænkende ytringer. Således vurderede flertallet i kommunalbestyrelsen, at moren herved er blevet påført udgifter og tort, som kommunen kulancemæssigt burde erstatte gennem betaling af et beløb til fuld og endelig afslutning af sagen. Udskrift af protokollen fra kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2007 med tilhørende bilag er vedlagt kommunens henvendelse. Statsforvaltningens kompetence Det tilsyn, som statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48 i den kommunale styrelseslov. Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Efter 50 i den kommunale styrelseslov kan statsforvaltningen udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. Efter denne bestemmelse kan statsforvaltningen også efter anmodning fra kommunen afgive en vejledende udtalelse om lovligheden af en påtænkt kommunal disposition, inden kommunen træffer en beslutning, eller som i dette tilfælde, når kommunen har truffet en beslutning, som er betinget af, at statsforvaltningen finder dispositionen lovlig. En sådan vejledende udtalelse omhandler alene lovligheden af en kommunal disposition i henhold til den lovgivning, hvis overholdelse statsforvaltningen er beføjet til at prøve i medfør af 48 i den kommunale styrelseslov. Statsforvaltningens udtalelse Efter kommunalfuldmagtsreglerne antages en kommunes adgang til uden lovhjemmel at gennemføre foranstaltninger blandt andet at være afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekriterium. Det følger heraf, at en kommune normalt ikke uden lovhjemmel kan gennemføre foranstaltninger, der udelukken- SIDE 3

4 de eller i det væsentligste er motiveret i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner. Understøttelse af enkeltpersoner kan således ikke ske inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Hvor der i øvrigt er et lovligt kommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition er til fordel for en enkelt person eller virksomhed, ikke i sig selv, at den pågældende disposition bliver ulovlig. Forbuddet mod begunstigelse af enkeltpersoner uden lovhjemmel hindrer ikke, at kommuner udbetaler erstatning til en borger. Dette gælder oplagt, hvis erstatningskravet er fastslået ved endelig dom. Et erstatningsbeløb kan imidlertid også betales, hvis kommunen på anden relevant måde er nået frem til, at der er grundlag for det. Der skal være et relevant og relativt sikkert grundlag, før erstatning kan udbetales, uden at kommunen handler i strid med forbuddet mod begunstigelse af enkeltpersoner. Der henvises til Kommunernes opgaver af Karsten Revsbech, 2005, s. 59 og Det fremgår af kommunens henvendelse, at det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at kommunen ikke er forpligtet til at yde erstatning. Statsforvaltningen finder henset til sagens oplysninger, herunder at der ikke foreligger bevis for et konkret økonomisk tab, ikke at der er det fornødne sikre grundlag for, at kommunen kan udbetale erstatning. Statsforvaltningen finder endvidere ikke, at der er hjemmel til, at Hørsholm Kommune kan tildele den pågældende borger kr. som økonomisk godtgørelse pr. kulance, idet der herved efter statsforvaltningens opfattelse vil være tale om ulovlig begunstigelse af en enkeltperson. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på Internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Lone B. Christensen Kontorchef Louise Schmidt Fuldmægtig SIDE 4

5 «brevdato» STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: «Sagsnummer» SAGSBEHANDLER:LSCKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Torsdag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Torsdag

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere