BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S"

Transkript

1 BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S GÆLDENDE FRA 1. JULI Anvendelsesområde og forhold til lovgivningen 1.1 Anvendelsesområde Disse Forretningsbetingelser gælder for Pakkebefordringer til og fra alle Modtagere og Afsendere i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland) udført af enten DAO A/S eller en af DAO A/S udpeget underleverandør. 1.2 Forhold til lovgivningen Forretningsbetingelserne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Postloven (lov nr af 21. december 2010) med dertil hørende bestemmelser Alle Pakkebefordringer er derudover underlagt dansk ret, herunder CMR-loven (lovbekendtgørelse nr. 602 af 9. september 1986) med undtagelse af CMR-lovens 1, stk. 3, med de modifikationer, der følger af disse Forretningsbetingelser. 2. Definitioner 2.1 Ved DAO A/S forstås Dansk Avis Omdeling A/S (binavn: DAO Distribution A/S), Niels Finsensvej 11, 7100 Vejle, CVR-nr og de af dette selskab udpegede underleverandører. 2.2 Ved Kunde forstås den fysiske eller juridiske person, der har afgivet en Transportordre, eller på hvis vegne en Transportordre er afgivet. 2.3 Ved Transportordre forstås en af Kunden eller på Kundens vegne afgivet Transportordre. 2.4 Ved Afsender forstås den fysiske eller juridiske person, der overdrager eller indleverer en Pakke til DAO A/S til befordring.

2 2.5 Ved Modtager forstås den fysiske eller juridiske person, til hvem Pakken er adresseret. 2.6 Ved DAO-Pakkeshop forstås et indleverings- og afhentningssted for de Pakker, der opfylder kravene i disse Forretningsbetingelser. Alle DAO-Pakkeshops er personlig betjent. 2.7 Ved DAO-systemet forstås det distributionsnetværk, der benyttes af DAO A/S til befordring af Pakker. 2.8 Ved Hverdage forstås mandag til fredag, ekskl. helligdage og undtagen den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. 2.9 Ved Pakkebefordring forstås befordringer af de Pakker, der opfylder kravene i disse Forretningsbetingelser Ved Pakker forstås Pakker, der opfylder kravene i disse Forretningsbetingelser. 3. Service- og kvalitetskrav 3.1 Servicekrav Servicekravet for Pakkebefordringer er aflevering til Modtager eller omdeling til Modtagers DAO-Pakkeshop senest Hverdagen efter ovedragelse/indlevering til befordring, undtagen til og mellem ikke-brofaste øer, hvor en ekstra Hverdag må påregnes. 3.2 Kvalitetskrav Kvalitetskravet er, at 93 % af Pakkerne skal være befordret i overensstemmelse med servicekravet. Herudover har DAO A/S som mål, at levere med en maksimal reklamationsprocent på 0,5 %. 4. DAO-Pakkeshop 4.1 Køb af Pakkebefordring Pakkelabels til brug ved Pakkebefordring i DAO-systemet kan købes i de enkelte DAO-Pakkeshops. For at kunne købe Pakkebefordring i DAO-systemet forudsættes det, at følgende betingelser er opfyldt: Side 2

3 Kunden er fyldt 15 år, Kunden er i besiddelse af en adresse og en mobiltelefon, Kunden oplyser ved købet sit fornavn, efternavn, adresse, adresse og mobiltelefonnummer, og Kunden accepterer disse Forretningsbetingelser og DAO A/S Persondatapolitik Den enkelte Pakkebefordring afregnes i henhold til DAO A/S til enhver tid gældende prisliste, med mindre andet skriftligt er aftalt. Den til enhver tid gældende prisliste for Pakkebefordring i DAO-systemet kan blandt andet ses på Oprettelse af en brugerprofil på giver brugeren adgang til blandt andet at følge købte Pakkebefordringer via Track & Trace og mulighed for at benytte DAO-systemets mobil-app. Læs mere om oprettelse af brugerprofil på og under DAO A/S Persondatapolitik. 4.2 DAO-pakkelabels Afsender skal anvende en original DAO-pakkelabel til frankering og adressering af Pakken For at sende Pakker via DAO-systemet skal de til enhver tid gældende regler for DAO-pakkelabels iagttages. Pakkestregkoden i DAO-pakkelabelen bruges til sortering og genkendelse af en betalende Kunde. Kunden hæfter overfor DAO A/S for ethvert misbrug af DAO-pakkelabels, uanset hvem misbruget er begået af. Dette gælder også DAO-pakkelabels, som Kunden selv udskriver og anvender ved benyttelse af det software-forsendelsessystem, der er stillet til rådighed af DAO A/S. 4.3 Indlevering af Pakker til forsendelse til en DAO-Pakkeshop Indlevering af Pakker til befordring til en DAO-Pakkeshop kan kun ske i en anden DAO-Pakkeshop, med mindre andet skriftligt er aftalt. 5. Krav til Pakker 5.1 Fysiske formater Pakken må maksimalt veje 20 kg, inklusive emballage. Pakken må maksimalt måle: længde 50cm x højde 50cm x bredde 50cm. Side 3

4 Såfremt en Pakke har form som en rulle eller en stang, må længden ikke overstige 100 cm og diameteren ikke overstiger 40 cm. 5.2 Indhold DAO A/S påtager sig ikke befordring af Pakker, hvis Pakkens udformning eller indhold, eller hvis transport eller opbevaring af den, overtræder lovgivningen, eller kræver særlige foranstaltninger (som f.eks. køle- eller frostvarer), sikkerhedsforhold eller tilladelser En Pakke må ikke have følgende indhold: Farligt indhold. Ved farligt indhold forstås alle stoffer eller materialer, der gennem deres fysiske eller kemiske egenskaber kan frembyde en fare for mennesker, dyr, omgivelser (eksempelvis produktionsmaskiner og andre forsendelser) eller transportmidler, herunder alt hvad der til enhver tid betegnes som farligt gods i UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations (FN s modelbestemmelser) og den Europæiske Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR-konventionen). Levende eller døde dyr. Våben og våbendele samt aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive elementer. Efterligninger af våben, våbendele, ammunition og eksplosive elementer. Letfordærvelige varer. Varer, der har været påfyldt væsker eller som fortsat indeholder væsker (f.eks. gearkasser, benzintanke el.lign.). Kopiprodukter. Varer, som det strider mod lovgivningen at befordre. Glasemballerede varer og varer med flydende indhold, med mindre varerne sendes i ydre emballage, der er velegnet til forsendelse. Her skal også benyttes en indre emballage, der beskytter varerne mod ydre påvirkninger samt absorberer og forhindrer evt. udsivning fra varerne DAO A/S kan afvise eller afbryde befordringen ved mistanke om ovennævnte indhold i en Pakke. DAO A/S kan efter forholdene aflæsse, uskadeliggøre, tilintetgøre eller bortskaffe en sådan Pakke uden pligt til at betale erstatning. Aflæsning, uskadeliggørelse, tilintetgørelse eller bortskaffelse sker for Kundens regning og risiko DAO A/S er ikke forpligtet til at undersøge, om Pakken indeholder genstande mv. oplistet i pkt Side 4

5 5.2.5 DAO A/S gør særskilt opmærksom på, at samtlige befordringer, herunder befordring af genstande af særlig værdi, såsom men ikke begrænset til penge, checks, ihændehaverpapirer, værdifulde dokumenter, herunder pas, tilbud til licitation, noterede papirer, aktier og andre værdipapirer, ædelmetaller, herunder guld og sølv, smykker, værdifulde sten, elektrisk udstyr og Hi-fi-udstyr, kunst, glas, porcelæn, antikviteter, memory cards, usb-nøgler eller enhver anden form for ting til elektronisk opbevaring af data eller billeder, disketter, bånd og film er underlagt et begrænset ansvar. Derudover sker befordringen på Kundens/Afsenders risiko. Der henvises i det hele til punkt 12 nedenfor. 5.3 Emballage Det er Afsenders ansvar, at en Pakke er emballeret på en måde, der sikrer, at indholdet er tilstrækkeligt beskyttet ved sædvanlig pakkehåndtering, herunder maskinsortering, og som endvidere forhindrer, at Pakken volder skade på andre forsendelser, DAO A/S eller tredjemand. Emballagen skal være transportegnet Porcelæn, glas og tilsvarende skrøbelige genstande skal emballeres i en kraftig kasse, der er fyldt op med et velegnet materiale til at beskytte indholdet, for eksempel kugler eller chips af skumpolystyren. Det skal sikres, at der under transporten ikke kan ske gnidninger eller stød både mellem genstandene i forsendelsen og mellem genstandene og siderne på emballagen Væsker og stoffer, der har let ved at kondensere, skal være anbragt i beholdere, der er fuldstændigt sikrede mod udsivning. Den enkelte beholder skal være anbragt i en særlig solid kasse indeholdende et beskyttende materiale, som er velegnet til at absorbere væsken i tilfælde af brud på beholderen Teknisk udstyr, herunder computer-, edb- og laserudstyr og lignende, skal sendes i en kraftig kasse og skal inde i kassen være emballeret med tætsiddende formstøbt stødabsorberende materiale, f.eks. flamingo. Emballagen skal være tilpasset det pågældende tekniske udstyr, således at det tekniske udstyr er tilstrækkeligt sikret mod stødpåvirkninger og ikke under transporten kan bevæge sig i forhold til emballagen eller andre genstande i samme forsendelse DAO A/S er ikke forpligtet til at kontrollere emballagen. Såfremt DAO A/S ved indleveringen eller under omdelingen af en Pakke opdager, at Pakken ikke er emballeret forsvarligt, er DAO A/S berettiget til at afbryde befordringen. DAO A/S kan efter forholdene aflæsse, uskadeliggøre, tilintetgøre eller bortskaffe en sådan Side 5

6 Pakke uden pligt til at betale erstatning. Aflæsning, uskadeliggørelse, tilintetgørelse eller bortskaffelse sker for Kundens regning og risiko Pakker skal være emballeret, så de kan behandles i et sorteringsanlæg, hvor det ikke er muligt at tage hensyn til pileafmærkninger, glasmærker, forsigtig-mærker m.v. Pakker skal kunne stables og tåle stød, tryk og rystelser. 6. Omdeling til og afhentning af Pakker i DAO-Pakkeshop 6.1 Omdeling Der sker omdeling af Pakker til DAO-Pakkeshops alle 365 dage om året. Det tages forbehold for begrænsede åbningstider, da disse kan være begrænsede af søn- og helligdage. Når en forsendelse bliver omdelt til en DAO-Pakkeshop, sendes der automatisk meddelelse til Modtageren via SMS eller Afhentning Ved afhentning af Pakken i en DAO-Pakkeshop skal der fremvises billedlegitimation i form af pas eller kørekort, samt kvitteres for modtagelsen af Pakken. Pakken udleveres udelukkende til den person, der legitimerer sig som Modtager, jf. den på DAO-pakkelabelen angivne Modtager. Afhentning af Pakker i en DAO-Pakkeshop kan ske i åbningstiden for DAO-Pakkeshoppen Pakken henligger i DAO-Pakkeshoppen i 10 dage, med mindre andet skriftligt er aftalt. Sidste afhentningsdato oplyses i den meddelelse, der sendes til Modtageren ved Pakkens ankomst til DAO-Pakkeshoppen. Der kan ikke ændres på henliggeperioden. Pakker, som ikke er afhentet i DAO-Pakkeshoppen inden henliggefristens udløb, vil blive returneret til Afsenderen for Kundens regning. 7. Aflevering af Pakker der ikke omdeles til en DAO-Pakkeshop 7.1 Medmindre andet skriftligt er aftalt, afleveres Pakken til Modtager personligt eller i Modtagers postkasse/brevsprække. 8. Afmeldelse 8.1 Afmeldelse af brugerstatus i DAO-systemet foretages hos DAO A/S via til Pakker, der omdeles til en DAO-Pakkeshop efter, at afmeldelsen er modtaget hos DAO A/S, vil blive returneret til Afsenderen for Kundens regning. Side 6

7 9. SMS/ -advisering 9.1 Kunden, Afsender og Modtager identificeres i DAO A/S elektroniske distributionssystem via deres adresser, der sammen med de pågældendes mobiltelefonnumre benyttes til blandt andet advisering. Ved indlevering af en Pakke til befordring i en DAO-Pakkeshop adviseres for eksempel Modtageren per SMS eller om, at der er en Pakke på vej, således at Modtager herefter ved, at Pakken er klar til afhentning inden for den i punkt anførte tidshorisont. 9.2 DAO A/S er uden ansvar for SMS-/ adviseringernes indhold, forsinkelse eller manglende fremkomst uanset årsagen hertil. Der kan ikke gøres krav gældende mod DAO A/S af nogen art for afsendt SMS/ -advisering eller mangel på samme. Der henvises i øvrigt til DAO A/S Persondatapolitik på vedrørende DAO A/S behandling af personlige oplysninger. 10. Afsenderens og Kundens erstatningsansvar 10.1 Afsenderen og/eller Kunden er forpligtet til at erstatte ethvert direkte eller indirekte tab, som påføres DAO A/S, dennes underleverandører, andre Kunder, Afsendere, Modtagere eller tredjemænd som følge af, at en Pakkes indhold eller emballering ikke overholder kravene til indhold og emballage i disse Forretningsbetingelser. Herudover er Afsender erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. 11. Råderet 11.1 Afsender kan, så snart Pakken er overdraget til DAO A/S eller dennes underleverandør til befordring i DAO-systemet, ikke længere omdirigere denne til en anden Modtager eller en anden DAO-Pakkeshop eller kræve denne tilbageleveret. 12. Erstatning 12.1 Erstatning ved bortkomst og beskadigelse DAO A/S er erstatningspligtig for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af Pakkens indhold, eller beskadigelse af Pakker, hvis bortkomsten eller beskadigelsen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, der kan tilregnes DAO A/S Udlevering af en Pakke via DAO-Pakkeshop til en anden person end den behørigt legitimerede Modtager, sidestilles med bortkomst, såfremt Pakken ikke Side 7

8 efterfølgende er kommet Modtager i hænde. Et afleveringsscan foretaget af DAO A/S ved aflevering af Pakken, anses i ethvert tilfælde som tilstrækkelig dokumentation for, at Pakken er afleveret til Modtager DAO A/S yder ikke erstatning, hvis Afsender ikke har overholdt kravene i nærværende Forretningsbetingelser til emballering eller til hvilket indhold, der må være i Pakken. DAO A/S erstatningspligt bortfalder desuden, hvis Afsender eller Modtager har begået fejl eller forsømmelse af betydning for bortkomsten eller beskadigelsen DAO A/S erstatter ikke beskadigelser på eller bortkomst af Pakker, der er strappet eller tapet sammen, og som kun har én DAO-pakkelabel, hvis Pakkerne kommer fra hinanden. I så fald erstatter DAO A/S kun den Pakke, der har DAOpakkelabelen på Der ydes alene erstatning for den bortkomne tings værdi på skadestidspunktet eller den værdiforringelse, der er sket ved beskadigelsen af Pakken. Der ydes ikke erstatning for hverken Kunden, Afsenders, Modtagers eller tredjemands tab af avance, for afsavn, driftstab, kurstab eller for andre indirekte følger af skaden Hvis hele Pakken er bortkommet, ydes foruden erstatning, godtgørelse for Pakkens forsendelsespris ekskl. tillæg for eventuelle serviceydelser. Det samme gælder, når en Pakke er blevet beskadiget, eller dens indhold helt eller delvis er gået tabt, og dette har givet anledning til, at den må tilbagesendes DAO A/S yder kun erstatning og godtgørelse, hvis det kan bevises, at Pakken er overdraget/indleveret til DAO A/S, herunder til en af DAO A/S udpeget underleverandør Udbetaling af erstatning for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af indhold, kan betinges af, at Modtager underskriver en erklæring på tro og love om, at Modtager ikke har modtaget Pakken eller det pågældende indhold Erstatning kan med frigørende virkning udbetales til Kunden/Afsender. Hvis Pakken er udleveret til Modtager, udbetales erstatningen dog med frigørende virkning til Modtager Erstatning ved forsinkelse DAO A/S er erstatningspligtig for forsinkelse af Pakker, såfremt forsinkelsen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, der kan tilregnes DAO A/S. Side 8

9 DAO A/S yder ikke erstatning for forsinkelse, hvis Afsender eller Modtager har begået fejl eller forsømmelse af betydning for forsinkelsen Pakker anses alene for at være forsinkede, hvis det faktiske omdelingstidspunkt til DAO-Pakkeshoppen eller det faktiske afleveringstidspunkt, jf. afleveringsscan foretaget ude hos Modtager, ligger senere end det tidspunkt, som under de foreliggende omstændigheder med rimelighed kunne forventes Der ydes alene erstatning for enten Kundens, Afsenders eller Modtagers dokumenterede økonomiske tab. Erstatningen kan dog maksimalt udgøre et beløb svarende til forsendelsesprisen DAO A/S kan i særlige tilfælde stille krav om, at Kunden eller Afsender indsender en skriftlig erklæring fra Modtager om, at Pakken var forsinket Erstatning ved flytning og nedlægning af en DAO-Pakkeshop m.v DAO A/S yder ikke erstatning, såfremt den enkelte DAO-Pakkeshop flyttes eller nedlægges, eller såfremt anvendelsen af DAO-Pakkeshoppen forhindres som følge af forhold, som DAO A/S ikke er herre over. 13. Reklamationsfrister og forældelse 13.1 Reklamationsfrister Reklamation til DAO A/S i anledning af synlig beskadigelse af en Pakke, eller ved helt eller delvist tab af indholdet i Pakken, skal ske straks efter afhentning/aflevering af Pakken. Ved ikke synlig beskadigelse eller helt eller delvist tab af indholdet i Pakken skal reklamation ske til DAO A/S inden 7 dage efter afhentning/aflevering, søn- og helligdage ikke medregnet. Alle reklamationer skal være skriftlige Krav i anledning af forsinkelse af en Pakke skal fremsættes skriftligt af Afsender eller Modtager senest 7 dage efter, at Pakken er blevet afleveret til Modtager eller omdelt til Modtagers DAO-Pakkeshop Senest 7 dage efter at DAO A/S overtog Pakken til befordring, skal der reklameres til DAO A/S, såfremt Pakken inden da ikke er blevet afleveret til Modtager eller omdelt til Modtagers DAO-Pakkeshop. Reklamation skal ske skriftligt. Side 9

10 Pakken kan med henblik på udbetaling af erstatning betragtes som bortkommet, hvis den ikke er afleveret til Modtager eller omdelt til Modtagers DAO-Pakkeshop inden 60 dage efter, at DAO A/S overtog Pakken til befordring Øvrige krav skal fremsættes skriftligt og uden ugrundet ophold og senest 7 dage efter Pakkens overdragelse/indlevering til befordring Kunden, Afsender henholdsvis Modtager fortaber sit krav mod DAO A/S, såfremt der ikke er foretaget behørig reklamation inden for de angivne frister Reklamationer skal sendes til DAO A/S, via på følgende adresse 13.2 Forældelse Krav mod DAO A/S forældes 1 år efter Pakkens overdragelse/indlevering til befordring, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Forældelsen afbrydes ved anlæggelse af retssag. 14. Klager 14.1 Såfremt Afsender eller Modtager ønsker at klage over DAO A/S befordring af en Pakke, skal klagen indgives uden ugrundet ophold til DAO A/S, Niels Finsensvej 11, 7100 Vejle eller via på følgende adresse Klagen skal senest indgives inden 6 måneder efter Pakkens overdragelse/indlevering til befordring For så vidt angår erstatningskrav henvises til de særlige reklamations- og forældelsesfrister, som er fastsat i pkt DAO A/S behandler klagen inden for 1 måned fra klagens modtagelse, medmindre der foreligger særlige forhold. 15. Posthemmeligheden og poståbning 15.1 DAO A/S behandler enhver information om Kundens, Afsenders og Modtagers brug af Pakkebefordringer fortroligt. Pakker, der er overdraget/indleveret til befordring, kan i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde Modtager eller Afsender eller i de tilfælde, hvor det måtte være nødvendigt for at fastslå omfanget af en eventuel beskadigelse af Pakken, åbnes af DAO A/S i henhold til Postlovens bestemmelser herom. Side 10

11 16. Lovvalg og værneting 16.1 Alle tvister, der relaterer sig til disse Forretningsbetingelser, herunder tvister, der udspringer af en Pakkebefordring, skal afgøres efter dansk ret, herunder CMRloven (lovbekendtgørelse nr. 602 af 9. september 1986) med undtagelse af CMRlovens 1, stk. 3 med de modifikationer, der følger af disse Forretningsbetingelser. Samtlige tvister afgøres i første instans ved DAO A/S hjemting, Retten i Kolding. Side 11

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige Betingelser, skal de have følgende betydning:

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere