Teleledninger i landbrugsjord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teleledninger i landbrugsjord"

Transkript

1 Teleledninger i landbrugsjord 2009 Foto på forsiden: Frits Halvorsen A/S

2 Indhold side Aftalens omfang... 3 Servituterstatning... 3 Afgrødeerstatning... 3 Erstatning for strukturskader... 4 Erstatning for ekstraordinær strukturskade... 4 Erstatning for øvrige ulemper... 4 Udbetaling og forrentning af erstatningsbeløbene... 5 Arbejde i nærheden af teleledninger... 5 Indeksregulering... 6 Ikrafttræden og varighed... 6 Bilag 1 - Afgrødeerstatninger år Bilag 2 - Deklaration... 9

3 Mellem Dansk Landbrug, TDC og Telia er der indgået følgende aftale om vilkår for anbringelse af teleledninger i landbrugsjord. Aftalens omfang Aftalen gælder for telekabler og kabelrør, (herefter under et benævnt teleledninger), der efter aftale med lodsejer placeres i landbrugsjord. Aftalen gælder dog ikke for teleledninger, der placeres i landbrugsjord i udviklingsområder, hvorved forstås landbrugsarealer, der eksempelvis efter udarbejdede offentlige planer kan udnyttes til andet end jordbrugsmæssige formål. For sådanne landbrugsarealer aftales erstatningen særskilt. Aftalen giver mulighed for, at der samlet i en arbejdsgang placeres en eller flere teleledninger, hvis antal skal fremgå af den af lodsejer underskrevne deklaration, og hvis samlede tværprofil er begrænset til et kvadratisk areal på 20 x 20 cm. Aftalen giver endvidere mulighed for efterfølgende etablering af kabler i kabelrør, men ikke for efterfølgende nedlægning af kabler i traceen ved pløjning eller gravning. Det er en forudsætning, at etablering af kabler i kabelrør som alt overvejende hovedregel sker uden indgreb i den jord, der ligger over kabelrørene, og at lodsejer adviseres i rimelig tid, inden arbejdet påbegyndes. Servituterstatning Ved placering af teleledninger i landbrugsjord pålægges der ejendommen en servitut i form af den som bilag 2 viste deklaration. For anbringelse af teleledninger og servitutpålæggelse ydes der en engangserstatning, bestående af et grundbeløb og et beløb pr. løbende meter kabelrende. De første 100 m er indeholdt i grundbeløbet, så der kun afregnes for løbende meter over 100 m. For aftaleåret 2009 gælder følgende grundbeløb kr ,00 beløb pr. løbende meter kabelrende > 100 m kr. 13,47 Det er forudsat, at deklarationen kun har én påtaleberettiget. Opstår der i særlige tilfælde behov for flere påtaleberettigede, indgås der særlig aftale med de berørte lodsejere. Afgrødeerstatning Der ydes erstatning for afgrødetab ved nedlægning af teleledninger, ved senere etablering af kabler i kabelrør og ved efterfølgende reparationsarbejder. Erstatningen for afgrødeskader forvoldt i 2009 kan baseres på de i bilag 1 angivne satser, der er udarbejdet af Dansk Landbrug og godkendt af TDC og Telia. Satserne revideres hvert år. I særlige tilfælde f.eks. ved specialafgrøder kan der rettes henvendelse til landbrugsorganisationernes planteavlskonsulenter vedrørende fastsættelse af afgrødeerstatningernes størrelse. I tilfælde af, at det ved udbytteniveau og afregningspriser kan dokumenteres, at der er tale om større afgrødetab, fastsættes erstatningen i henhold hertil. Kan der ved flerårige afgrøder påvises efterfølgende afgrødetab, vil dette blive godtgjort mod dokumentation.

4 Der betales altid afgrødeerstatning for minimum et 4 m bredt bælte over ledningen. De støttemæssige konsekvenser af et ekspropriativt eller ekspropriationslignende indgreb fremgår af "Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation". Heraf fremgår ligeledes reglerne for indberetning til Direktoratet for FødevareErhverv om ekspropriation. Vejledningen kan ses på Erstatning for strukturskader Beløbet dækker strukturskade, der opstår, når arbejdet udføres med kabelplov eller kæderendegraver. Der betales erstatning for minimum 4 meter i bredden. I de beløb, som fremgår af bilag 1, er ikke indregnet et beløb for strukturskade. Dette beløb udgør i ,38 kr./m 2 for konventionelt dyrkede afgrøder og 0,76 kr./m 2 for økologisk dyrkede afgrøder. Erstatning for ekstraordinær strukturskade Hvor der undtagelsesvis anvendes gravemaskine eller lignende materiel ved nedlægning af teleledninger, udbetales strukturskadeerstatning til dækning af jordens forringede ydeevne de følgende år. Der betales erstatning for hele arbejdsarealet efter følgende regler: Grundværdi kr. pr. ha Erstatning kr. pr. 1 m 2 Indtil , , , ,98 over ,26 Grundværdi: Kontantværdi efter seneste almindelige vurdering eller årsregulering. Priserne gælder for aftaleåret Ved fastsættelse af ovennævnte beløb for strukturskade er det forudsat, at anlægsarbejdet udføres på en rimelig og ordentlig måde. Herved forstås bl.a. at muld- og råjord så vidt muligt holdes adskilt ved opgravningen, at muldjorden søges lagt øverst ved retableringen, og at arbejdsarealet afleveres ryddet, planeret og enten pløjet, grubet eller harvet efter nærmere aftale med lodsejeren. For udyrkbare arealer (f.eks. klitarealer, mosearealer og lignende) eller meget lette jorder vil der kun, når ganske særlige forhold gør sig gældende, kunne ydes erstatning for strukturskade. Viser der sig senere at være ekstraordinært store skader på arbejdsarealet som følge af gravning og lignende, kan lodsejeren forlange spørgsmålet om en sådan erstatning taget op igen indtil 5 år efter anlægsarbejdets afslutning. Parterne, eventuelt med bistand af en planteavlskonsulent, søger ved forhandling at nå til enighed om størrelsen af en sådan regulering. Såfremt enighed ikke opnås, fastsættes erstatningen af en voldgiftsret. Erstatning for øvrige ulemper For øvrige ulemper, som er en følge af anlægsarbejdet, betales der særskilt erstatning. Erstatningen for disse ulemper er ofte skønsprægede beløb.

5 Der kan nævnes følgende eksempler på mulige ulemper: a. Skade som følge af berøring af markdræn, vandingsanlæg og lignende b. Retablering af privat vej eller haveanlæg c. Rydning af læhegn eller markdiger eller gennembrydning af samme. Udbetaling og forrentning af erstatningsbeløbene TCD/Telia udbetaler erstatning til lodsejer snarest muligt efter afslutningen af anlægsarbejdet på lodsejers ejendom. Erstatningsbeløbene forrentes i perioden fra 2 måneder efter deklarationens underskrift indtil den dag, erstatningsbeløbene udbetales. Erstatningsbeløb, der skal forrentes, tillægges rente efter renteloven. Erstatning for bortforpagtede arealer udbetales efter nærmere aftale mellem lodsejer og forpagter og under hensyntagen til de foreliggende forpagtningsaftaler. De i medfør af aftalen udbetalte erstatningsbeløb er ikke momspligtige. Arbejde i nærheden af teleledninger Teleledninger nedlægges normalt i en dybde af 110 cm. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan der træffes aftale om nedlægning i anden dybde. Når teleledninger nedlægges i en dybde af 110 cm, kan jorden omkring dem frit bearbejdes ned til en dybde af 60 cm. Lægges teleledningerne dybere, kan jorden frit bearbejdes tilsvarende dybere. Eksempelvis kan jorden frit bearbejdes til en dybde af 80 cm, hvis teleledningerne ligger i 130 cm s dybde. Bearbejdes jorden dybere end angivet ovenfor indenfor 1 m fra teleledningerne, er der risiko for, at teleledningerne beskadiges. Arbejdet skal derfor, når det går dybere end 60 cm, anmeldes til TDC/Telia senest 5 dage før start på arbejdet. TDC/Telia vil herefter for egen regning påvise eller om nødvendigt frilægge teleledningerne. Såfremt bearbejdningen af jorden sker til byggeri til landbrugsmæssigt formål, flytter eller sikrer TDC/Telia teleledningerne for egen regning. Kabelskader Erfaringen viser, at lodsejere yderst sjældent forvolder skade på teleledninger, som er nedlagt på deres ejendom. Uheldet kan dog være ude, og med henblik på den situation er der aftalt følgende regler om begrænsning af lodsejeres erstatningsansvar i forbindelse med kabelskader: A. For lodsejere, der indgår aftale med TDC/Telia om nedlægning af teleledninger på deres jord ved at underskrive en deklaration svarende til bilag 2, gælder de i deklarationen anførte regler om begrænsning af et eventuelt erstatningsansvar ved kabelskade. B. Ansvaret begrænses til det beløb, der er udbetalt i servituterstatning og til maksimalt kr ,-. Har skadevolder handlet groft uagtsomt, gælder ansvarsbegrænsningen ikke. Det er dog aftalt, at graden af uagtsomhed skal fortolkes lempeligt. Eksempelvis vil det ikke i sig selv blive betragtet som grov uagtsomhed, at lodsejer glemmer at indhente nærmere oplysning hos TDC/Telia om teleledningernes placering, inden han foretager opgravning i nærheden af teleledningerne, ligesom det heller ikke i sig selv vil blive betragtet som grov uagtsomhed, at jorden omkring teleledningerne er blevet bearbejdet med markredskaber, der går dybere end 60 cm med kabelskade til følge.

6 C. Lodsejere, der før 1. januar 1998 har indgået aftale med TDC/Telia om nedlægning af teleledninger på deres jord, kan naturligvis påberåbe sig eventuelle bestemmelser om ansvarsbegrænsning i deres egen aftale med TDC/Telia. Men lodsejerne kan også vælge i stedet at påberåbe sig de nye bestemmelser om ansvarsbegrænsning i Teleledningsaftalen for 2009, jf. punkt A ovenfor og deklarationen i bilag 2. Bestemmelserne om ansvarsbegrænsning opregnet under punkt A og B gælder for skader forvoldt af lodsejer eller af en person, der handler på dennes vegne og ansvar. Det er endvidere aftalt, at disse bestemmelser også gælder for skader forvoldt af en eventuel forpagter af ejendommen, men ikke for skader forvoldt af maskinstationer eller entreprenører, der bestilles til at udføre arbejde for lodsejer/forpagter. Har skadevolder en forsikring, der dækker skaden helt eller delvis, gælder ansvarsbegrænsningen kun for den del af erstatningskravet, som ikke dækkes af forsikringen. Indeksregulering Satserne for servituterstatning, strukturskade og ekstraordinær strukturskade indeksreguleres hvert år pr. 1. januar. Reguleringen sker proportionalt med det seneste års udvikling i nettoprisindekset for september måned. Således sker reguleringen pr. 1. januar 2010 med en reguleringsfaktor, der beregnes som forholdet mellem nettoprisindekset for henholdsvis september 2009 og september Nettoprisindekset for september 2008 er 120,7. Ikrafttræden og varighed Aftalen løber indtil den opsiges. Aftalen kan opsiges med ½ års varsel til udgangen af december måned.

7 Bilag 1 - Afgrødeerstatninger år 2009 Konventionelle afgrøder Afgrøde Erstatning ekskl. afkoblet EUstøtte øre pr. m² 1 Vinterhvede inkl. halm 92 2 Vinterrug alm. inkl. halm 53 3 Vinterug, hybrid, inkl. halm 85 4 Vinterbyg inkl. halm 83 5 Havre, inkl. halm 67 6 Vårbyg inkl. halm 70 7 Maltbyg 85 8 Vintertriticale inkl. halm 73 9 Helsæd af vårsæd og bælgplanter Helsæd af vintersæd Vårsæd til modenhed inkl. halm med udlæg af lucerne Vårsæd til modenhed inkl. halm med udlæg af græs til blivende stand Helsæd af vårsæd og bælgplanter inkl. efterafgrøder Helsæd af vårsæd og bælgplanter med udlæg af græs til blivende stand Helsæd af vintersæd og efterafgrøder Helsæd af vintersæd med udlæg af græs Korn med udlæg af frøafgrøder inkl. halm 1) 1) 18 Udlæg til efterafgrøde Markærter incl. koblet EU-støtte Sukkerroer inkl. diverse tillæg Foderroer Spisekartofler Industrikartofler Græs Majs Vårraps inkl. halm Vinterraps inkl. halm Lucerne Hvidkløver Hundegræs inkl. halm 2) Rajgræs, Ital. inkl. halm Rajgræs, Alm. inkl. halm 2) Strandsvingel Alm. rapgræs inkl. halm Engrapgræs inkl. halm 2) Rødsvingel inkl. halm 2) Engsvingel inkl. halm 2) Braklagte arealer og udyrkede arealer 3) 39 Pløjejord inkl. ekstra jordbehandling 22 Økologiske og biodynamiske afgrøder 40 Vinterhvede inkl. halm Brødhvede 142

8 42 Vinterrug inkl. halm Brødrug inkl. halm Vårbyg inkl. halm Havre inkl. halm Grynhavre Vintertriticale inkl. halm Vårtriticale inkl. halm Korn med udlæg til afgræsning inkl. halm Udlæg til efterafgrøder Markærter incl. koblet EU-støtte Foderroer Græs Majs Lucerne Pløjejord inkl. ekstra jordbehandling Hestebønner incl. koblet EU-støtte Lupiner incl. koblet EU-støtte Spisekartofler Raps Hvidkløver Rajgræs, Alm. inkl. halm 3) 150 1) Beregnes individuelt afhængig af korn- og frøart. Retableringsomkostninger og frøafgrødeerstatning for efterfølgende høstår skal medregnes. 2) Ved flerårige frøgræsafgrøder skal tillige ydes afgrødeerstatning for det eller de efterfølgende høstår. 3) På braklagte og udyrkede arealer, der oppebærer EU-støtte, ydes 10 øre pr. m², hvor det er nødvendigt at foretage en retablering af plantedækket ved udsåning af græsblanding eller lignende, dog 20 øre for økologiske afgrøder. Pr. 1. januar 2005 er Danmark overgået til en ny landbrugsstøtteordning, den såkaldte "enkeltbetalingsordning". De støttemæssige konsekvenser af et ekspropriativt eller ekspropriationslignende indgreb fremgår af "Vejledning om enkeltbetaling, afsnit 4.4. Særlige omstændigheder. Vejledningen kan ses på Ved anlægsarbejder, der højst strækker sig over mere end 5 arbejdsdage, skal direktoratet altid kontaktes. Direktoratet afgør da ud fra en konkret vurdering, om arealet fortsat er støtteberettiget.

9 Bilag 2 - Deklaration Undertegnede meddeler herved på egne og efterfølgende ejeres vegne TDC/Telia ret til på den mig tilhørende ejendom, matr. nr. at nedlægge i en og samme arbejdsgang x telekabler og y kabelrør i trace, som vist på vedhæftede kortskitse. TDC/Telia har ret til senere at etablere telekabler i kabelrørene, men ikke ret til at nedlægge nye kabler i traceen ved pløjning eller gravning. TDC/Telia har i tjenesteanliggender ret til uhindret adgang til kabler og kabelrør med værktøj og materiel. Så vidt muligt skal ejeren af ejendommen adviseres forinden, og vedkommendes anvisninger vedrørende færdsel på ejendommen skal efterkommes. TDC/Telia betaler servituterstatning i forbindelse med underskrift på nærværende deklaration. Erstatningen dækker retten til at have kabler og kabelrør liggende, til senere at etablere kabler i de nedlagte kabelrør og til uhindret adgang i tjenesteanliggender. TDC/Telia yder erstatning for skader ved nedlægning af kabler og kabelrør, ved senere etablering af kabler i kabelrør og ved andet efterfølgende arbejde med kabler og kabelrør. Udgifterne til udbedring af skader, som først kommer for dagen på et senere tidspunkt, erstattes ligeledes, såfremt skaderne er forvoldt ved arbejde med kabler og kabelrør. Skaderne skal anmeldes til og besigtiges af TDC/Telia, forinden reparation foretages. Kabler og kabelrør (herefter under et kaldet teleledninger) er nedlagt samlet i en dybde på 110 cm. Jorden omkring teleledningerne kan frit bearbejdes med markredskaber, der ikke går dybere end 60 cm. Ved arbejde indenfor en afstand af 1 m fra teleledningerne i større dybde med f.eks. grubning, dræning, plantning af træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, som medfører risiko for beskadigelse af teleledningerne, skal arbejdet anmeldes til TDC/TELIA senest 5 arbejdsdage før det påbegyndes, hvorefter TDC/Telia for egen regning påviser eller om nødvendigt frilægger teleledningerne. For byggeri til landbrugsmæssige formål flytter eller sikrer TDC/Telia teleledningerne for egen regning. Beskadiges en af deklarationen omfattet teleledning, erstatter skadevolder TDC/Telia's udgifter til udbedring af skaden i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Er skaden forvoldt af enten ejeren eller forpagteren af arealet eller af en person, der handler på disses vegne og ansvar, begrænses TDC/Telia's erstatningskrav til det beløb, arealejer har fået udbetalt i servituterstatning, og til maksimalt kr ,-. Ansvarsbegrænsningen bortfalder, hvis skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke for skader forvoldt af maskinstationer eller entreprenører, der bestilles til at udføre arbejde for lodsejer/forpagter. Har skadevolder en forsikring, der dækker skaden helt eller delvis, gælder begrænsningen af TDC/Telia's erstatningskrav kun den del af kravet, som ikke dækkes af forsikringen. TDC/Telia kan for egen regning lade nærværende deklaration tinglyse som servitut på den førnævnte mig tilhørende ejendom. Påtaleberettiget er TDC Totalløsninger A/S/Telia. Med hensyn til de på ejendommen påhvilende pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Deklarationen respekterer uden yderligere samtykke alle kommende pantehæftelser samt kommende servitutter. den (ejers underskrift)

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 42 313 000 / Januar 2007

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 42 313 000 / Januar 2007 Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 42 313 000 / Januar 2007 Januar 2007 Principper for skadeopgørelse Bygningsforsikring - Landbrug

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV Samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune, Miljøministeriet v/naturstyrelsen og vandværkerne omkring Gulddysse Skov om videreudvikling af skov- og naturområdet Gulddysse Skov imellem Jyllinge og Gundsømagle.

Læs mere