Teleledninger i landbrugsjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teleledninger i landbrugsjord"

Transkript

1 Teleledninger i landbrugsjord 2009 Foto på forsiden: Frits Halvorsen A/S

2 Indhold side Aftalens omfang... 3 Servituterstatning... 3 Afgrødeerstatning... 3 Erstatning for strukturskader... 4 Erstatning for ekstraordinær strukturskade... 4 Erstatning for øvrige ulemper... 4 Udbetaling og forrentning af erstatningsbeløbene... 5 Arbejde i nærheden af teleledninger... 5 Indeksregulering... 6 Ikrafttræden og varighed... 6 Bilag 1 - Afgrødeerstatninger år Bilag 2 - Deklaration... 9

3 Mellem Dansk Landbrug, TDC og Telia er der indgået følgende aftale om vilkår for anbringelse af teleledninger i landbrugsjord. Aftalens omfang Aftalen gælder for telekabler og kabelrør, (herefter under et benævnt teleledninger), der efter aftale med lodsejer placeres i landbrugsjord. Aftalen gælder dog ikke for teleledninger, der placeres i landbrugsjord i udviklingsområder, hvorved forstås landbrugsarealer, der eksempelvis efter udarbejdede offentlige planer kan udnyttes til andet end jordbrugsmæssige formål. For sådanne landbrugsarealer aftales erstatningen særskilt. Aftalen giver mulighed for, at der samlet i en arbejdsgang placeres en eller flere teleledninger, hvis antal skal fremgå af den af lodsejer underskrevne deklaration, og hvis samlede tværprofil er begrænset til et kvadratisk areal på 20 x 20 cm. Aftalen giver endvidere mulighed for efterfølgende etablering af kabler i kabelrør, men ikke for efterfølgende nedlægning af kabler i traceen ved pløjning eller gravning. Det er en forudsætning, at etablering af kabler i kabelrør som alt overvejende hovedregel sker uden indgreb i den jord, der ligger over kabelrørene, og at lodsejer adviseres i rimelig tid, inden arbejdet påbegyndes. Servituterstatning Ved placering af teleledninger i landbrugsjord pålægges der ejendommen en servitut i form af den som bilag 2 viste deklaration. For anbringelse af teleledninger og servitutpålæggelse ydes der en engangserstatning, bestående af et grundbeløb og et beløb pr. løbende meter kabelrende. De første 100 m er indeholdt i grundbeløbet, så der kun afregnes for løbende meter over 100 m. For aftaleåret 2009 gælder følgende grundbeløb kr ,00 beløb pr. løbende meter kabelrende > 100 m kr. 13,47 Det er forudsat, at deklarationen kun har én påtaleberettiget. Opstår der i særlige tilfælde behov for flere påtaleberettigede, indgås der særlig aftale med de berørte lodsejere. Afgrødeerstatning Der ydes erstatning for afgrødetab ved nedlægning af teleledninger, ved senere etablering af kabler i kabelrør og ved efterfølgende reparationsarbejder. Erstatningen for afgrødeskader forvoldt i 2009 kan baseres på de i bilag 1 angivne satser, der er udarbejdet af Dansk Landbrug og godkendt af TDC og Telia. Satserne revideres hvert år. I særlige tilfælde f.eks. ved specialafgrøder kan der rettes henvendelse til landbrugsorganisationernes planteavlskonsulenter vedrørende fastsættelse af afgrødeerstatningernes størrelse. I tilfælde af, at det ved udbytteniveau og afregningspriser kan dokumenteres, at der er tale om større afgrødetab, fastsættes erstatningen i henhold hertil. Kan der ved flerårige afgrøder påvises efterfølgende afgrødetab, vil dette blive godtgjort mod dokumentation.

4 Der betales altid afgrødeerstatning for minimum et 4 m bredt bælte over ledningen. De støttemæssige konsekvenser af et ekspropriativt eller ekspropriationslignende indgreb fremgår af "Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation". Heraf fremgår ligeledes reglerne for indberetning til Direktoratet for FødevareErhverv om ekspropriation. Vejledningen kan ses på Erstatning for strukturskader Beløbet dækker strukturskade, der opstår, når arbejdet udføres med kabelplov eller kæderendegraver. Der betales erstatning for minimum 4 meter i bredden. I de beløb, som fremgår af bilag 1, er ikke indregnet et beløb for strukturskade. Dette beløb udgør i ,38 kr./m 2 for konventionelt dyrkede afgrøder og 0,76 kr./m 2 for økologisk dyrkede afgrøder. Erstatning for ekstraordinær strukturskade Hvor der undtagelsesvis anvendes gravemaskine eller lignende materiel ved nedlægning af teleledninger, udbetales strukturskadeerstatning til dækning af jordens forringede ydeevne de følgende år. Der betales erstatning for hele arbejdsarealet efter følgende regler: Grundværdi kr. pr. ha Erstatning kr. pr. 1 m 2 Indtil , , , ,98 over ,26 Grundværdi: Kontantværdi efter seneste almindelige vurdering eller årsregulering. Priserne gælder for aftaleåret Ved fastsættelse af ovennævnte beløb for strukturskade er det forudsat, at anlægsarbejdet udføres på en rimelig og ordentlig måde. Herved forstås bl.a. at muld- og råjord så vidt muligt holdes adskilt ved opgravningen, at muldjorden søges lagt øverst ved retableringen, og at arbejdsarealet afleveres ryddet, planeret og enten pløjet, grubet eller harvet efter nærmere aftale med lodsejeren. For udyrkbare arealer (f.eks. klitarealer, mosearealer og lignende) eller meget lette jorder vil der kun, når ganske særlige forhold gør sig gældende, kunne ydes erstatning for strukturskade. Viser der sig senere at være ekstraordinært store skader på arbejdsarealet som følge af gravning og lignende, kan lodsejeren forlange spørgsmålet om en sådan erstatning taget op igen indtil 5 år efter anlægsarbejdets afslutning. Parterne, eventuelt med bistand af en planteavlskonsulent, søger ved forhandling at nå til enighed om størrelsen af en sådan regulering. Såfremt enighed ikke opnås, fastsættes erstatningen af en voldgiftsret. Erstatning for øvrige ulemper For øvrige ulemper, som er en følge af anlægsarbejdet, betales der særskilt erstatning. Erstatningen for disse ulemper er ofte skønsprægede beløb.

5 Der kan nævnes følgende eksempler på mulige ulemper: a. Skade som følge af berøring af markdræn, vandingsanlæg og lignende b. Retablering af privat vej eller haveanlæg c. Rydning af læhegn eller markdiger eller gennembrydning af samme. Udbetaling og forrentning af erstatningsbeløbene TCD/Telia udbetaler erstatning til lodsejer snarest muligt efter afslutningen af anlægsarbejdet på lodsejers ejendom. Erstatningsbeløbene forrentes i perioden fra 2 måneder efter deklarationens underskrift indtil den dag, erstatningsbeløbene udbetales. Erstatningsbeløb, der skal forrentes, tillægges rente efter renteloven. Erstatning for bortforpagtede arealer udbetales efter nærmere aftale mellem lodsejer og forpagter og under hensyntagen til de foreliggende forpagtningsaftaler. De i medfør af aftalen udbetalte erstatningsbeløb er ikke momspligtige. Arbejde i nærheden af teleledninger Teleledninger nedlægges normalt i en dybde af 110 cm. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan der træffes aftale om nedlægning i anden dybde. Når teleledninger nedlægges i en dybde af 110 cm, kan jorden omkring dem frit bearbejdes ned til en dybde af 60 cm. Lægges teleledningerne dybere, kan jorden frit bearbejdes tilsvarende dybere. Eksempelvis kan jorden frit bearbejdes til en dybde af 80 cm, hvis teleledningerne ligger i 130 cm s dybde. Bearbejdes jorden dybere end angivet ovenfor indenfor 1 m fra teleledningerne, er der risiko for, at teleledningerne beskadiges. Arbejdet skal derfor, når det går dybere end 60 cm, anmeldes til TDC/Telia senest 5 dage før start på arbejdet. TDC/Telia vil herefter for egen regning påvise eller om nødvendigt frilægge teleledningerne. Såfremt bearbejdningen af jorden sker til byggeri til landbrugsmæssigt formål, flytter eller sikrer TDC/Telia teleledningerne for egen regning. Kabelskader Erfaringen viser, at lodsejere yderst sjældent forvolder skade på teleledninger, som er nedlagt på deres ejendom. Uheldet kan dog være ude, og med henblik på den situation er der aftalt følgende regler om begrænsning af lodsejeres erstatningsansvar i forbindelse med kabelskader: A. For lodsejere, der indgår aftale med TDC/Telia om nedlægning af teleledninger på deres jord ved at underskrive en deklaration svarende til bilag 2, gælder de i deklarationen anførte regler om begrænsning af et eventuelt erstatningsansvar ved kabelskade. B. Ansvaret begrænses til det beløb, der er udbetalt i servituterstatning og til maksimalt kr ,-. Har skadevolder handlet groft uagtsomt, gælder ansvarsbegrænsningen ikke. Det er dog aftalt, at graden af uagtsomhed skal fortolkes lempeligt. Eksempelvis vil det ikke i sig selv blive betragtet som grov uagtsomhed, at lodsejer glemmer at indhente nærmere oplysning hos TDC/Telia om teleledningernes placering, inden han foretager opgravning i nærheden af teleledningerne, ligesom det heller ikke i sig selv vil blive betragtet som grov uagtsomhed, at jorden omkring teleledningerne er blevet bearbejdet med markredskaber, der går dybere end 60 cm med kabelskade til følge.

6 C. Lodsejere, der før 1. januar 1998 har indgået aftale med TDC/Telia om nedlægning af teleledninger på deres jord, kan naturligvis påberåbe sig eventuelle bestemmelser om ansvarsbegrænsning i deres egen aftale med TDC/Telia. Men lodsejerne kan også vælge i stedet at påberåbe sig de nye bestemmelser om ansvarsbegrænsning i Teleledningsaftalen for 2009, jf. punkt A ovenfor og deklarationen i bilag 2. Bestemmelserne om ansvarsbegrænsning opregnet under punkt A og B gælder for skader forvoldt af lodsejer eller af en person, der handler på dennes vegne og ansvar. Det er endvidere aftalt, at disse bestemmelser også gælder for skader forvoldt af en eventuel forpagter af ejendommen, men ikke for skader forvoldt af maskinstationer eller entreprenører, der bestilles til at udføre arbejde for lodsejer/forpagter. Har skadevolder en forsikring, der dækker skaden helt eller delvis, gælder ansvarsbegrænsningen kun for den del af erstatningskravet, som ikke dækkes af forsikringen. Indeksregulering Satserne for servituterstatning, strukturskade og ekstraordinær strukturskade indeksreguleres hvert år pr. 1. januar. Reguleringen sker proportionalt med det seneste års udvikling i nettoprisindekset for september måned. Således sker reguleringen pr. 1. januar 2010 med en reguleringsfaktor, der beregnes som forholdet mellem nettoprisindekset for henholdsvis september 2009 og september Nettoprisindekset for september 2008 er 120,7. Ikrafttræden og varighed Aftalen løber indtil den opsiges. Aftalen kan opsiges med ½ års varsel til udgangen af december måned.

7 Bilag 1 - Afgrødeerstatninger år 2009 Konventionelle afgrøder Afgrøde Erstatning ekskl. afkoblet EUstøtte øre pr. m² 1 Vinterhvede inkl. halm 92 2 Vinterrug alm. inkl. halm 53 3 Vinterug, hybrid, inkl. halm 85 4 Vinterbyg inkl. halm 83 5 Havre, inkl. halm 67 6 Vårbyg inkl. halm 70 7 Maltbyg 85 8 Vintertriticale inkl. halm 73 9 Helsæd af vårsæd og bælgplanter Helsæd af vintersæd Vårsæd til modenhed inkl. halm med udlæg af lucerne Vårsæd til modenhed inkl. halm med udlæg af græs til blivende stand Helsæd af vårsæd og bælgplanter inkl. efterafgrøder Helsæd af vårsæd og bælgplanter med udlæg af græs til blivende stand Helsæd af vintersæd og efterafgrøder Helsæd af vintersæd med udlæg af græs Korn med udlæg af frøafgrøder inkl. halm 1) 1) 18 Udlæg til efterafgrøde Markærter incl. koblet EU-støtte Sukkerroer inkl. diverse tillæg Foderroer Spisekartofler Industrikartofler Græs Majs Vårraps inkl. halm Vinterraps inkl. halm Lucerne Hvidkløver Hundegræs inkl. halm 2) Rajgræs, Ital. inkl. halm Rajgræs, Alm. inkl. halm 2) Strandsvingel Alm. rapgræs inkl. halm Engrapgræs inkl. halm 2) Rødsvingel inkl. halm 2) Engsvingel inkl. halm 2) Braklagte arealer og udyrkede arealer 3) 39 Pløjejord inkl. ekstra jordbehandling 22 Økologiske og biodynamiske afgrøder 40 Vinterhvede inkl. halm Brødhvede 142

8 42 Vinterrug inkl. halm Brødrug inkl. halm Vårbyg inkl. halm Havre inkl. halm Grynhavre Vintertriticale inkl. halm Vårtriticale inkl. halm Korn med udlæg til afgræsning inkl. halm Udlæg til efterafgrøder Markærter incl. koblet EU-støtte Foderroer Græs Majs Lucerne Pløjejord inkl. ekstra jordbehandling Hestebønner incl. koblet EU-støtte Lupiner incl. koblet EU-støtte Spisekartofler Raps Hvidkløver Rajgræs, Alm. inkl. halm 3) 150 1) Beregnes individuelt afhængig af korn- og frøart. Retableringsomkostninger og frøafgrødeerstatning for efterfølgende høstår skal medregnes. 2) Ved flerårige frøgræsafgrøder skal tillige ydes afgrødeerstatning for det eller de efterfølgende høstår. 3) På braklagte og udyrkede arealer, der oppebærer EU-støtte, ydes 10 øre pr. m², hvor det er nødvendigt at foretage en retablering af plantedækket ved udsåning af græsblanding eller lignende, dog 20 øre for økologiske afgrøder. Pr. 1. januar 2005 er Danmark overgået til en ny landbrugsstøtteordning, den såkaldte "enkeltbetalingsordning". De støttemæssige konsekvenser af et ekspropriativt eller ekspropriationslignende indgreb fremgår af "Vejledning om enkeltbetaling, afsnit 4.4. Særlige omstændigheder. Vejledningen kan ses på Ved anlægsarbejder, der højst strækker sig over mere end 5 arbejdsdage, skal direktoratet altid kontaktes. Direktoratet afgør da ud fra en konkret vurdering, om arealet fortsat er støtteberettiget.

9 Bilag 2 - Deklaration Undertegnede meddeler herved på egne og efterfølgende ejeres vegne TDC/Telia ret til på den mig tilhørende ejendom, matr. nr. at nedlægge i en og samme arbejdsgang x telekabler og y kabelrør i trace, som vist på vedhæftede kortskitse. TDC/Telia har ret til senere at etablere telekabler i kabelrørene, men ikke ret til at nedlægge nye kabler i traceen ved pløjning eller gravning. TDC/Telia har i tjenesteanliggender ret til uhindret adgang til kabler og kabelrør med værktøj og materiel. Så vidt muligt skal ejeren af ejendommen adviseres forinden, og vedkommendes anvisninger vedrørende færdsel på ejendommen skal efterkommes. TDC/Telia betaler servituterstatning i forbindelse med underskrift på nærværende deklaration. Erstatningen dækker retten til at have kabler og kabelrør liggende, til senere at etablere kabler i de nedlagte kabelrør og til uhindret adgang i tjenesteanliggender. TDC/Telia yder erstatning for skader ved nedlægning af kabler og kabelrør, ved senere etablering af kabler i kabelrør og ved andet efterfølgende arbejde med kabler og kabelrør. Udgifterne til udbedring af skader, som først kommer for dagen på et senere tidspunkt, erstattes ligeledes, såfremt skaderne er forvoldt ved arbejde med kabler og kabelrør. Skaderne skal anmeldes til og besigtiges af TDC/Telia, forinden reparation foretages. Kabler og kabelrør (herefter under et kaldet teleledninger) er nedlagt samlet i en dybde på 110 cm. Jorden omkring teleledningerne kan frit bearbejdes med markredskaber, der ikke går dybere end 60 cm. Ved arbejde indenfor en afstand af 1 m fra teleledningerne i større dybde med f.eks. grubning, dræning, plantning af træer, opførelse af bygninger og de dermed forbundne jordarbejder, som medfører risiko for beskadigelse af teleledningerne, skal arbejdet anmeldes til TDC/TELIA senest 5 arbejdsdage før det påbegyndes, hvorefter TDC/Telia for egen regning påviser eller om nødvendigt frilægger teleledningerne. For byggeri til landbrugsmæssige formål flytter eller sikrer TDC/Telia teleledningerne for egen regning. Beskadiges en af deklarationen omfattet teleledning, erstatter skadevolder TDC/Telia's udgifter til udbedring af skaden i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Er skaden forvoldt af enten ejeren eller forpagteren af arealet eller af en person, der handler på disses vegne og ansvar, begrænses TDC/Telia's erstatningskrav til det beløb, arealejer har fået udbetalt i servituterstatning, og til maksimalt kr ,-. Ansvarsbegrænsningen bortfalder, hvis skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke for skader forvoldt af maskinstationer eller entreprenører, der bestilles til at udføre arbejde for lodsejer/forpagter. Har skadevolder en forsikring, der dækker skaden helt eller delvis, gælder begrænsningen af TDC/Telia's erstatningskrav kun den del af kravet, som ikke dækkes af forsikringen. TDC/Telia kan for egen regning lade nærværende deklaration tinglyse som servitut på den førnævnte mig tilhørende ejendom. Påtaleberettiget er TDC Totalløsninger A/S/Telia. Med hensyn til de på ejendommen påhvilende pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Deklarationen respekterer uden yderligere samtykke alle kommende pantehæftelser samt kommende servitutter. den (ejers underskrift)

Teleledninger i landbrugsjord

Teleledninger i landbrugsjord Teleledninger i landbrugsjord 2010 Indhold side Aftalens omfang...3 Servituterstatning...3 Afgrødeerstatning...4 Erstatning for strukturskader...5 Erstatning for ekstraordinær strukturskade...5 Erstatning

Læs mere

1 Indledning... 2 2 Aftalens gyldighedsområde og principper... 2 3 Erstatning for anbringelse af jordkabler og mindre transformerstationer...

1 Indledning... 2 2 Aftalens gyldighedsområde og principper... 2 3 Erstatning for anbringelse af jordkabler og mindre transformerstationer... Indhold side 1 Indledning... 2 2 Aftalens gyldighedsområde og principper... 2 3 Erstatning for anbringelse af jordkabler og mindre transformerstationer... 4 4 Erstatning for anbringelse af luftledningsanlæg...

Læs mere

Elanlæg på landbrugsjord

Elanlæg på landbrugsjord Elanlæg på landbrugsjord Landsaftale for elanlæg på landbrugsjord 2007 2 Indhold 1 Indledning 2 2 Aftalens gyldighedsområde og principper 3 3 Erstatning for anbringelse af jordkabler og mindre transformerstationer

Læs mere

EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD

EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Tlf. 35 300 400 Fax. 35 300 401 de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk I SAMARBEJDE MED: EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD LANDSAFTALE FOR EL- OG FIBERANLÆG

Læs mere

EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD

EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD ISSN: 2246-6843 Dansk Energi Vodroffsvej 59 1900 Frederiksberg C Tlf. 35 300 400 Fax. 35 300 401 de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk I SAMARBEJDE MED: EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD LANDSAFTALE FOR

Læs mere

Elanlæg på landbrugsjord

Elanlæg på landbrugsjord Elanlæg på landbrugsjord Landsaftale for elanlæg på landbrugsjord 2004 1 Indledning Dansk Landbrug og Dansk Energi har med virkning fra 1. september 2004 indgået en aftale om standardiserede principper

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C. I samarbejde med: Tlf. 35 300 400 Fax. 35 300 401 de@danskenergi.dk www.danskenergi.

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C. I samarbejde med: Tlf. 35 300 400 Fax. 35 300 401 de@danskenergi.dk www.danskenergi. Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C I samarbejde med: Tlf. 35 300 400 Fax. 35 300 401 de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Elanlæg på landbrugsjord Landsaftale for elanlæg på landbrugsjord

Læs mere

Elanlæg på landbrugsjord

Elanlæg på landbrugsjord Elanlæg på landbrugsjord Landsaftale for elanlæg på landbrugsjord 2008 2 Indhold 1 Indledning 3 2 Aftalens gyldighedsområde og principper 3 3 Erstatning for anbringelse af jordkabler og mindre transformerstationer

Læs mere

El- og fiberanlæg på landbrugsjord

El- og fiberanlæg på landbrugsjord Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Tlf. 35 300 400 Fax. 35 300 401 de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk I samarbejde med: El- og fiberanlæg på landbrugsjord Landsaftale for el- og fiberanlæg

Læs mere

ISSN: EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD

ISSN: EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD ISSN: 2246-6843 EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD LANDSAFTALE FOR EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD 2016 INDHOLD 1 INDLEDNING 03 2 AFTALENS GYLDIGHEDSOMRÅDE OG PRINCIPPER 03 3 ERSTATNING FOR ANBRINGELSE

Læs mere

Landsaftale 2009. om erstatninger for anbringelse af vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Landsaftale 2009. om erstatninger for anbringelse af vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord S:\Landboret\Landsaftaler\Aftaler 2009\Aftale om erstatning-ny landsaftale 2009 Landsaftale 2009 om erstatninger for anbringelse af vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 1. Indledning Når et vandforsyningsanlæg

Læs mere

Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 2012 vfl.dk Layout Tryk Videncentret for Landbrug, Erhvervsjura Printbutikken, Videncentret for Landbrug 2 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord Vand- og spildevandsanlæg

Læs mere

Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 2013 vfl.dk Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 2013 Layout Tryk Videncentret for Landbrug, Erhvervsjura Printbutikken, Videncentret for Landbrug 2 Vand-

Læs mere

VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2015

VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2015 VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2015 2 VAND- OG SPILDEVANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2015 VAND- OG SPILDEVANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2015 er udgivet af

Læs mere

Aftalen omfatter vandforsynings- og spildevandsanlæg, der efter aftale med lodsejer etableres i almindelig landbrugsjord.

Aftalen omfatter vandforsynings- og spildevandsanlæg, der efter aftale med lodsejer etableres i almindelig landbrugsjord. Indhold 1. Indledning... 2 2. Grundlag... 2 3. Grundbeløb... 3 4. Deklarationer... 4 5. Erstatning for ledningsdeklaration... 4 6. Erstatning for inspektions- og servicebrønde samt overvågningsboringer...

Læs mere

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer.

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Regulativ for erstatninger ved etablering af vandforsynings- og spildevandsanlæg. 2008. Regulativ for erstatning for anlæg

Læs mere

VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2016

VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2016 VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2016 2 VAND- OG SPILDEVANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2016 VAND- OG SPILDEVANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2016 er udgivet af

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 09.03.2012-1003408036 TINGLYSNINGSDATO: 09.03.2012 10:42:01 EJENDOM: Adresse: Dalgårdsvej 2 0172 0083 0042 1153 0032 0032 Adresse: Vestagervej 4B 1229

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 10.12.2015-1006943794 TINGLYSNINGSDATO: 10.12.2015 13:37:10 EJENDOM: Adresse: Tusindfryd 1 0004a 0004e SERVITUT: MYNDIGHED: Silkeborg Kommune Søvej

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100% alle aktier Thisted Drikkevand A/S Før

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er vi Projektleder Flemming Geipel Mobil 30 51 57 07 Projektmedarbejder Keld Kjeldsen

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 29.11.2012-1004109289 TINGLYSNINGSDATO: 29.11.2012 14:56:10 EJENDOM: Adresse: Kejlstrup Tværvej 11 0001hk Balle By, Balle 0031q Ø. Kejlstrup, Gødvad

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL vedr. Ekspropriation til rådighedsret over spildevandsledning i Fårup Åstedsforretning afholdt den 21. marts 2017 I anledning af påtænkt ekspropriation vedrørende erhvervelse af

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Til beboermøde vedr. transportledning fra Sorring til Linå via Mollerup inkl. regnvandsbassin. Onsdag den 18. januar 2012

Til beboermøde vedr. transportledning fra Sorring til Linå via Mollerup inkl. regnvandsbassin. Onsdag den 18. januar 2012 Til beboermøde vedr. transportledning fra Sorring til Linå via Mollerup inkl. regnvandsbassin Onsdag den 18. januar 2012 Dagsorden 1. Velkommen v/ Jan Pedersen, Spildevandschef 2. Baggrund for projektet

Læs mere

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning Landbrugs- og gartneritællingen 2006 Vejledning Landbrugs- og gartneritælling 2006 Til brug for den årlige statistik over landbrugs- og gartneribedrifternes struktur mv. bedes De give de ønskede oplysninger

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 29.08.2014-1005600294 TINGLYSNINGSDATO: 29.08.2014 08:52:43 EJENDOM: Adresse: Gammelskovvej 14 6534 Agerskov Matrikelnummer: 0070 Matrikelnummer: 0171

Læs mere

Anmelder: Geopartner Landinspektører A/S Birk Centerpark 24 7400 Herning Tlf. 9712 5811 CVR-nr. 20014784 J.nr. 1705512 - tgj Deklaration om transformerstation med teknikskabe og underjordisk kabelanlæg

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg Matr.nr.: Ejerlav : Kommune: Amt: 2b og 3b mfl. Uttrup, Aalborg Jorder Aalborg Nordjyllands 3 Anmelder: Landinspektør-firmaet Nellemann & Bjørnkjær Strandvejen 18 9 Aalborg Tlf. 98134655 Sagsnr. 1632 Afgift

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 26.03.2010-1000697446 TINGLYSNINGSDATO: 0040ax Adresse: Bauneholmvej 54 0015m 0012d 0012a 0015o 0012e 0015i Adresse: Klodgårdsvej 4 0024i 0024h 0024c

Læs mere

Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT

Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Horsens Kommune forpagter herved til: XXXXXX XXXXXX XXXXXX CVR nr. XXXXXXXX det på vedhæftede kort med rød indramning viste areal, som

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 05.03.2015-1006152099 Senest påtegnet: 05.03.2015 22:18:16 Ejendom: Adresse: Japanvej 17 4200 Slagelse 0006k 0006bk 0006bq 0006br 0006bt : Tekniske

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521 Fast afgift: kr. Procentafgift: kr. I alt: kr. Akt: skab nr. / (Udfyldes af tinglysningskontoret) Ø:j L't 2 E 'Ejerlav: Matr. nr.: Ejerlejlighedsnr.: Gade og husnr.: a 5 a,,5 93,9r Roma lt Sy, Kristrup

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

Revidering. Da der har hersket uklarhed omkring gødning af jorden ved Bogenses Grønne Hjerte, har vi set os nødsaget til at lade udbuddet gå om.

Revidering. Da der har hersket uklarhed omkring gødning af jorden ved Bogenses Grønne Hjerte, har vi set os nødsaget til at lade udbuddet gå om. nordfyns ko m e Revidering Da der har hersket uklarhed omkring gødning af jorden ved Bogenses Grønne Hjerte, har vi set os nødsaget til at lade udbuddet gå om. Det skal pointeres, at der IKKE må gødes

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT Tingbogen AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 20.05.2016-1007301872 TINGLYSNINGSDATO: 20.05.2016 07:51:00 EJENDOM: Adresse: Sømandshvilevej 35 0005hx Adresse: Sømandshvilevej 33 0005hy

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Eksempel på kontrakt MED betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT

Eksempel på kontrakt MED betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Eksempel på kontrakt MED betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Horsens Kommune forpagter herved til: XXXXXX XXXXXX XXXXXX CVR nr. XXXXXXXX det på vedhæftede kort med rød indramning viste areal, som

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 24.01.2013-1004244873 Senest påtegnet: Ejendom: Adresse: Baunehøjvej 7 Veddelev By, Himmelev 0011l Adresse: Klostervej 23 Himmelev By, Himmelev 0004ck

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT FORPAGTNINGSKONTRAKT Underskrevne (herefter benævnt bortforpagter) NN (CPR-nr) (adresse) bortforpagter herved til medunderskrevne (herefter benævnt forpagter): Pilelauget (CVR-nr) (adresse) en del af jorden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger LE34 Hillerød Helsingørgade 50 3400 Hillerød Tlf: 4826 4888 Web: www.le34.dk Projekt: 131853 Dokument: D14-057800 Side 1 af 4 UDKAST AF 15.05.2014 Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings-

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

AREALFORTEGNELSE NR. 1 Etablering af transmissionsledning til Hørby. Hobro Varmeværk a.m.b.a.

AREALFORTEGNELSE NR. 1 Etablering af transmissionsledning til Hørby. Hobro Varmeværk a.m.b.a. Hobro Varmeværk a.m.b.a. AREALFORTEGNELSE NR. 1 Etablering af transmissionsledning til Hørby Fortegnelse over ejere og brugere af ejendomme, der vil blive berørt af en ekspropriation, som Mariagerfjord

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til FORPAGTNINGSKONTRAKT Journalnr.: Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til [Navn] [Vejnavn] [Postnr. og by] (i det følgende kaldt forpagter)

Læs mere

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Flade Engvej 7 Landsejerlav: Flade, Frederikshavn Jorder Matrikelnummer: 0014a EJER: Frederikshavn kommune Rådhus Alle 100 CVR: 29189498 PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Senest påtegnet: Adresse: Dronningevænget 18 0008af Adresse: Kongevejen 41 0001al Adresse: Kongevejen 51 0016u Adresse: Kongevejen 65 0024a Adresse: Kongevejen 66 0008b

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Til interesserede. den 7. juli Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup

Til interesserede. den 7. juli Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup Til interesserede Den 7. juli 2013 Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for regnvandsbassin ved Gråmøllevej i Lystrup, som er annonceret til salg første gang

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Senest påtegnet: Grædstrupvej 5L 0002aa 0002p 0019f Horsensvej 2 0003a 0003dn 0003do Ring Søpark 53 0003ek Søkildevej 11P 0004ga Søkildevej 11L 0004ka : 09.12.2016 10:28:57

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning)

Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning) Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning) Nr.: XXXXX Bortforpagter: Herning Kommune Torvet 7400 Herning CVR.nr: 29189919 Forpagter: navn vejnavn og nr. postnr evt. email evt. Tlf CVR:nr: Mærke om landbrugspligt

Læs mere

Det økonomiske økosædskifte

Det økonomiske økosædskifte Det økonomiske økosædskifte Peter Mejnertsen og Michael Tersbøl Emner i præsentationen: Økonomisk vurdering af sædskifterne Betydningen af dyrkningsfaktorer Bekæmpelse af rodukrudt økonomisk set Forslag

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt 40000/ssc Forpagtningskontrakt Kolding Herreds Landbrugsforening har udarbejdet denne formular til en forpagtningskontrakt, der er beregnet til, at parterne selv kan udfylde den. Kolding Herreds Landbrugsforening

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup, tlf. 7254390 som bortforpagter og Nnnnnnnnnnn som forpagter. indgås følgende forpagtningsaftale for

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

PAS. Forsvarets olieledning løber gennem Deres grund. Tlf Information og vejledning fra POL-Divisionen - en del af flyvevåbnet.

PAS. Forsvarets olieledning løber gennem Deres grund. Tlf Information og vejledning fra POL-Divisionen - en del af flyvevåbnet. PAS Forsvarets olieledning løber gennem Deres grund Information og vejledning fra POL-Divisionen - en del af flyvevåbnet. Tlf. 9846 1455 Vær forsigtig med pløjning og gravearbejde Forsvarets olieledning

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/" qu n ^ AU/ JfU *"//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.:

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/ qu n ^ AU/ JfU *//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.: Mtr. nr., ejerlav, sognøct^m- ^- '** Stempel: 2b kr. *2? (7 København kvarter) /Yl. Aj. eller (i de sønderjydske lands-.,. < J dele)bd.ogbl.itingbogen, h

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere