SBM1003 Skovsgårde del 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SBM1003 Skovsgårde del 1"

Transkript

1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af et to-skibet langhus fra den yngste del af yngre stenalder/tidlig ældre bronzealder samt omkringliggende gruber ved Skovsgårde i Hørning. Daglig leder Anja Vegeberg Jensen, november SKANDERBORG MUSEUM 1

2 Indhold Abstract... 3 Undersøgelsens forhistorie... 3 Administrative data... 4 Topografi, terræn og undergrund... 4 Målesystem... 5 Øvrige data... 5 Udgravningsmetode... 5 Undersøgelsens resultater... 6 Fremtidigt arbejde på stedet Tidstavle

3 Abstract Ved udgravningen af det lavtliggende areal på ca m2 blev der undersøgt et velbevaret to-skibet langhus med bevarede indretningsdetaljer, dateret til den yngste del af yngre stenalder/ældre bronzealder. Huset er lidt af en arkæologisk perle, fordi disse huse ikke optræder særlig tit i fundmaterialet. Dateringen af huset er udført på baggrund af hustypologi. Desuden gravedes en håndfuld omkringliggende gruber, hvoraf enkelte kunne dateres til yngre stenalder. En grube er en forhistorisk nedgravning, som kan have haft flere forskellige funktioner, eksempelvis som jordovn/kogestensgrube eller som affaldshul. Figur 1: Her ses huset markeret med rød farve. Dræn er markeret med grå, mens øvrige anlæg er markeret med blå streg. Undersøgelsens forhistorie Udgravningen af arealet er foretaget forud for byggemodning af et knap 6 ha stort område. Det er anden og sidste etape af lokalplan 45. Området på ca m2 er udgravet som det første af flere planlagte udgravninger, da bygherre ønsker at påbegynde byggemodning hurtigst muligt. Forundersøgelsen af SBM1003 Skovsgårde afslørede, foruden føromtalte hus, en hel del anlæg og huse fra yngre stenalder, som er registreret ca. 200 meter længere mod syd og sydvest. 3

4 Administrative data Forud for byggemodning af nyt parcelhuskvarter har bygherre ønsket at få føromtalte delområde udgravet med henblik på snarlig igangsættelse af anlægsarbejde. D. 20. november 2012 indsendes budget til godkendelse ved Kulturstyrelsen. D. 21. november 2012 godkender bygherre budgettet. D. 30. november 2012 godkender Kulturstyrelsen budgettet. Bygherre: Skanderborg Kommune, afd. for Teknik og miljø, Vej og Trafik. Kontaktperson: Herdis Jensen. Ansvarlig for den arkæologiske undersøgelse: Skanderborg Museum, Adelgade 5, 8660 Skanderborg. Dokumentationsmaterialet bestående af fund, fotos, tegninger og beretning opbevares på Skanderborg Museum, Adelgade 5, 8660 Skanderborg. Topografi, terræn og undergrund Det berørte område ligger i en lavning omkring kote 50 over DNN. Mod nord løber et mindre vandløb, kaldet Sommerbæk. Mod syd og sydvest rejser terrænet sig brat til omkring kote 58, mens terrænet mod øst er mere moderat i stigning. Figur 2: Hørning by samt udgravningsfeltet i nederste venstre hjørne (markeret med gult). 4

5 På det udgravede område består undergrunden af let sandet ler. Kun i den allersydvestligste del af det afrømmede område er der noget mere sandet. Undergrunden var på udgravningstidspunktet meget våd, men dette forstyrrede dog ikke udgravningen af anlæggene nævneværdigt. Der var drænet massivt i et sirligt system af rør, som lå med 20 meters mellemrum fra nord mod syd, og med 10 meters mellemrum fra vest mod øst. Målesystem Alle anlæg og grøfter blev opmålt med GPS i projektion Euref89 Zone 32. Herefter blev data konverteret til Mapinfo via ArkDigi. Øvrige data Den systematiske udgravning påbegyndtes d. 26 november 2012 og afsluttedes d. 30. november Langhuset blev muldafrømmet totalt i forundersøgelsen, og har indtil udgravningen blev sat i gang, ligget under frostmåtter og presenninger. Dernæst blev der afrømmet en bred bræmme rundt i kanten nær langhuset, så feltet blev ca. 2400m2 stort. Arbejdet blev udført af Cand. Mag. Nanna Kirkeby, Cand. Mag. Kåre Gyldenløve, Cand. Mag. Audur Halldorsdottir samt Cand. Mag. Anja Vegeberg Jensen (daglig leder). Maskinassistancen blev leveret af entreprenørfirmaet Jens Jørgensen A/S med maskinfører Christian Hedegård. Der var tale om en gravemaskine på bånd med en 2 meter bred skovl. Vejrforholdene var præget af overskyet vejr og vekslende mængder af nedbør. Der var en enkelt tørvejrsdag med omkring 5 graders varme. I løbet af ugen faldt temperaturen dog støt, så der sidst på ugen blev gravet i slud og med en temperatur omkring frysepunktet. Anja Vegeberg Jensen stod for indtastning af data i MUD, Museernes udgravningsdatabase samt fundbeskrivelse. Udgravningsmetode Formålet med udgravningen var at fastslå, om der skulle befinde sig yderligere bebyggelse ved det allerede erkendte langhus. Derfor blev der rømmet jord af i et bredt bælte rundt om huset. Der fremkom ikke yderligere huskonstruktioner, men derimod enkelte gruber, som dateres til oldtid/yngre stenalder. Alle anlæg blev GPS-indmålt, og alle anlæg blev snittet og tegnet i profil, eller beskrevet hvis det ikke kunne lade sig gøre at tegne dem. Særlige 5

6 anlæg, heriblandt huskonstruktionen K1, blev afrenset og fotograferet i fladen. Fund fra flade og snit blev indsamlet, og enkelte neolitiske anlæg blev tømt helt for at finde eventuelle yderligere genstande. Undersøgelsens resultater På de ca m2 blev der i alt registreret 114 anlæg, hvoraf 56 var stolpehuller. Herudover blev 3 anlæg tolket som en kulturlagsrest, 26 som gruber, 2 anlæg var ikke tolkbare, 23 anlæg viste sig at være natur og 4 anlægsnumre udgik. Der er anvendt 41 X-numre, hvoraf 16 er indsamlede jordprøver fra huset, 3 er fund af keramik og 22 er flintgenstande og -afslag. Hus K1: Figur 3: Hus K1 med markerede røde stolper. Kogestensgruben i midten er ligeledes markeret med rød. Hustypen er et 2-skibet langhus, også kaldet midtsulehus, og er orienteret VSV-ØNØ. Midtsulehuset var den fremherskende hustype i yngre stenalder. I begyndelsen af ældre bronzealder går man over til at bygge husene med 2 tagbærende stolper stående i par, hvilket danner et 3-skibet hus. Denne nytænkning af huskonstruktionen kommer sydfra sammen med bronzens indtog i Danmark. 6

7 Figur 4: Her ses et tværsnit af et midtsulehus samt et 3-skibet hus, som indføres i ældre bronzealder. Hus K1 er 15,7 meter langt, dog er den østlige gavl ikke umiddelbart erkendbar, og måske har huset derfor været lidt længere. Bredden på huset er 6,8 meter, mens afstanden mellem de tagbærende stolper er hhv. 5,7 og 6,2 meter. Afstanden fra den vestligste midtsule og ud til vestgavlen er 3,6 meter. Ialt har ca. 106 m2 været under tag. Vestgavlen består af 4 stolper, og er stort set ret i udformning. Muligvis kan manglen på stolper i den østlige gavl have at gøre med, at man har haft en anden gavlkonstruktion netop her. Ved flere huse fra denne periode er det sandsynligt at der har været en gavl af "åben-port" type, og at der netop derfor ikke har været jordgravede stolper som i vestenden af dette langhus. De to stolper, som hver især afslutter vægforløbene mod øst er kraftige i forhold til mange af de andre vægstolper, så en port i denne ende af huset er bestemt en mulighed. Huset har 3 tagbærende midtsulestolper, som alle er tydeligt erkendbare i fladen og dybe i snit. Diameteren på stolperne er hhv. 38, 50 og 56 cm, mens dybden er hhv. 44, 47 og 45 cm. Stolperne er noget diffust afgrænsede, og de har den samme fyld ud mod undergrund, dvs. lysegråt let sandet ler spættet med undergrund jævnt fordelt i hele laget. I stolperne observeres stolpespor fra de optrukne stolper, og disse er sortbrune med en del trækulsnister. 7

8 Figur 5: Hus K1 set fra øst. Der er bevaret 33 vægstolper, der står relativt jævnt fordelt på nær i østgavlen, der som nævnt ikke er erkendbar ved stolpehuller. Stolperne står tydeligt frem mod undergrunden såvel i overfladen som i snit. I den sydlige væg står de yderste stolper med en afstand på 120 cm, og dette er ganske konsekvent mellem de 7 stolper, der her er tale om. I den nordlige væg er afstanden mellem de to vestligste vægstolper også 120 cm. Går man derimod længere mod øst i væggen, så stiger mellemrummet til omkring 160 cm. Denne afstand kan iagttages ved fire af stolperne. Måske er denne ændring i vægstolpeafstande en indikator for en udskiftning af et stykke væg. Langs med væggen observeres i alt 11 stolper, som er let indtrukne i forhold til selve langvæggen. Alle de indtrukne stolper står forskudt for de reelle vægstolper, men visse steder parvis over for hinanden på tværs af huset. Dette har sandsynligvis at gøre med, hvorledes tagkonstruktionen er udført. Det formodes at man, omkring midtsulerne, har opbygget husets bærende skelet, hvor flere sæt tværgående stolper således hviler på de indtrukne stolper. Derved tager disse stolpepar meget af tagets vægt væk fra vægkonstruktionen, som så kan udføres i en knapt så svær udgave. I vestenden af huset ses 6 aflange stolpehuller, placeret med 3 styk på hver side af midtsuleaksen, og som er nedgravet ca. 170 cm fra væggen og ca. 160 cm fra den tagbærende stolpeakse. Funktionen af disse stolper er ikke klarlagt, men man kunne forestille sig, at de er funderingen til en form for bænk eller briks. Denne fortolkningsmodel 8

9 er brugt på et stort set identisk materiale fra Hemmed Kirke på Djursland (N. A. Boas, JDA 1991, Hus III) samt på et fund fra Vejen (E. Hertz, Mark og Montre 1997). Det skal ligeledes tages med i betragtningen, at der midt mellem den vestlige og den midterste tagbærende stolpe har ligget en kogestensgrube. Figur 6: Her ses kogestensgruben i hus K1 i snit. Kogestensgruben var ca. 2 meter i længden, men dybden var noget uens i snitforløbet. I den nordvestligste ende var gruben kun omkring 5 cm dyb, og bestod af gråt til mørkegråt, lettere omrodet fyld. I den sydøstlige ende var dybden 37 cm, og i den mørkegrå fyld var der mange ildskørnede sten i bunden af anlægget. Her ved gruben har madlavningen sandsynligvis fundet sted, og dermed har der været varme til de bænkede mennesker og ikke mindst lys til andre huslige gøremål. I den øverste del af kogegrubefylden lå 15 flintafslag, heraf 2 med retouche, samt et stykke groft magret keramik, som var let sekundært brændt. Et decideret ildsted er ikke påtruffet. 9

10 Figur 7: Kogestensgrubens funktion. Der er ikke fundet karakteristisk keramik i huset. Der er fundet en flintskraber i en indtrukken vægstolpe. Ellers består den fundne flint kun af ukarakteristiske afslag. Dateringen af huset hviler derfor på hustypologien, indtil C-14 dateringerne er på plads. Typologisk set er der flest lighedspunkter i huse, som dateres til den yngste del af yngre stenalder og den tidligste del af ældre bronzealder. Andre interessante anlæg: Her kan gruben A316 fremhæves. I det øverste jordlag lå der en del smuldrende granitsten, sikkert ildskørnede. Gruben indeholdt i dette lag 18 flintafslag, 2 skraberægge (heraf én ildskørnet) samt 1 hel skraber. Al flinten blev fundet på et relativt afgrænset område omtrent midt i gruben. 10

11 Figur 8: Skraber og skraberægge fra A316. Skrabere har været brugt til skind- og træforarbejdning. I bundlaget lå 3 stykker groftmagret keramik. Ét af disse stykker havde ornamentik i form af to rækker såkaldte furestik, og kan således med en vis sikkerhed dateres til Enkeltgravskultur. Denne tidsperiode er, ved forundersøgelsen af etape II, fundet repræsenteret ca. 200 meter mod syd i form af en grube med karakteristisk ornamenteret keramik. Figur 9: Keramik fra A316. Stykket med to rækker furestik ses til venstre. 11

12 Anlæg generelt: Generelt var gruber eller gruberester den fremherskende anlægstype ved udgravningen. Også kogestensgruber eller rester af samme observeredes, og anlæggene var i øvrigt oftest var ganske lavbundede. Kun de helt reelle kogestensgruber havde en vis dybde. Stolper sås stort set kun lige ved hus K1, ellers var det et særdeles sparsomt antal, som lokaliseredes. Hus K1 må derfor siges at ligge usædvanligt rent, og de stolper, som er fundet omkring huset, hører efter al sandsynlighed hertil. Fremtidigt arbejde på stedet Undersøgelsen har påvist en bebyggelse fra en periode, hvor der ellers kun er registreret ganske få husfund, såvel lokalt som regionalt. Man har her haft en sjælden lejlighed til at undersøge en anlægstype, som i høj grad bidrager til at klarlægge og forfine hustypologien i overgangsperioden mellem yngre stenalder og ældre bronzealder. Del 1 af udgravningen ved Hørning er nu færdiggjort, og dette område er derfor frigivet til byggemodning og videre anlægsarbejde. Skanderborg Museum d Anja Vegeberg Jensen, arkæolog 12

13 Tidstavle 13

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries 2006 Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab København 2009 2009 Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab Frederiksholms

Læs mere

Hørrens rejse fra mark til mand. Forsøg på Ribe VikingeCenter

Hørrens rejse fra mark til mand. Forsøg på Ribe VikingeCenter Hørrens rejse fra mark til mand Forsøg på Ribe VikingeCenter Birgit Thomsen og Bo Ejstrud Ribe VikingeCenter/Syddansk Universitet 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Et fælles projekt...5 Hør og hørdyrkning...

Læs mere

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT Nikolaj Plads 10 KBM 4014 Jacob Mosekilde Københavns Museum Vesterbrogade 59 1620 København V Telefon: +45 33 21 07 72 Fax: +45 33 25 07 72

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde. Toke Haunstrup

50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde. Toke Haunstrup 50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde Toke Haunstrup Toke Haunstrup 50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde Skandinavisk UFO Information 50 år med ufoer -

Læs mere

Et uldsejl til Oselven

Et uldsejl til Oselven Et uldsejl til Oselven Arbejdsrapport: Af Erik Andersen og Anna Nørgård Et uldsejl til Oselven Arbejdsrapport om fremstillingen af et uldsejl til en traditionel vestnorsk båd Af Erik Andersen og Anna Nørgård

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult.

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult. Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150 Af Mette Risager, RisagerConsult RisagerConsult NORDISK MILJØMÆRKNING LIFE Projekt Restaurering af højmoser I Danmark

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Skovenes udbredelse før landboreformerne

Skovenes udbredelse før landboreformerne Peder Dam Skovenes udbredelse før landboreformerne Skovene blev og bliver generelt stadigt opfattet som en positiv landskabstype der var mangel på skov og tømmer i Danmark efter middelalderen, og forfattere

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

NÅR DU SER ET STJERNESKUD? GUIDE TIL IDENTIFICERING AF HIMLENS FÆNOMENER

NÅR DU SER ET STJERNESKUD? GUIDE TIL IDENTIFICERING AF HIMLENS FÆNOMENER NÅR DU SER ET STJERNESKUD? GUIDE TIL IDENTIFICERING AF HIMLENS FÆNOMENER NÅR DU SER ET STJERNESKUD? - guide til identificering af himlens fænomener NAT Skandinavisk UFO Information (SUFOI) 2. udgave 2005.

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 8 Krop og ydre Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 119 1. Indledning Nutidens unge vokser op omgivet af perfekte kroppe. Hvor de end befinder sig, er der billeder af veltrimmede,

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

Forskningsdatabasen en tids maskine

Forskningsdatabasen en tids maskine Et forskningshistorisk forsøg på en tidsrejse i relationelle databaser af Jette Rostock At foretage tidsrejser er som de fleste ved, ikke muligt i 1998 var arkæologi-studerende Anne Sophie Hansen dog alligevel

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv Niels Ulrik Sørensen, Ane Grubb, Iben Warring Madsen og Jens Christian Nielsen Når det er svært at være ung i DK unges beretninger

Læs mere

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet, Kulturarvstyrelsen 2009 Redaktion: Torben Dehn

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere