John Peter Andensen, Advokat (H), lic.jur. Kreditorbeskyttelse efter retsplejelovens ny retspraksis indfører formelt beviskrav.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "John Peter Andensen, Advokat (H), lic.jur. Kreditorbeskyttelse efter retsplejelovens 513 - ny retspraksis indfører formelt beviskrav."

Transkript

1 John Peter Andensen, Advokat (H), lic.jur. Kreditorbeskyttelse efter retsplejelovens ny retspraksis indfører formelt beviskrav. 1. Udlægsfritagelse for personskadeerstatninger Efter Retsplejelovens 513, stk. 1 er en udbetalt personskadeerstatning - erstatning for erhvervsevnetab, erstatning for varigt men og tab af forsørger m.m. - beskyttet mod udlæg. Rpl 513 blev indført på grundlag af Betænkning nr. 634 af 1971 om Udlæg og Udpantning. Ifølge betænkningen var det tanken med reglen at understøtte det formål, som ligger bag de omhandlede erstatningsbeløb. Det hedder i betænkningen s. 85: "Erstatning for invaliditet skal kompensere for fremtidigt indtægtstab, og dette formål vil ikke kunne opnås, hvis erstatningen inddrages under udlæg. Både sociale hensyn og etiske betragtninger taler afgørende for en så vid beskyttelse, som det er praktisk muligt at give." Rpl. 513, stk. 1 kom herefter til at lyde således: "Udlæg kan ikke foretages i erstatning for invaliditet eller tab af forsørger eller i godtgørelse i forbindelse hermed, hvis beløbet tilkommer skadelidte eller den, som har mistet en forsørger. Er beløbet udbetalt, kan udlæg dog ske, medmindre summen ved indsættelse på særskilt konto i bank eller sparekasse eller på anden måde er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue. Tilsvarende gælder om renter og udbytte af kapitalen." Medens første punktum drejer sig om det endnu ikke udbetalte erstatningsbeløb, har andet 2 punktum sigte på den situation, at erstatningsbeløbet er udbetalt til den skadelidte, som herefter har fri rådighed over midlerne. Efter almindelige grundsætninger i dansk ret er beskyttelse mod kreditorforfølgning normalt betinget af, at den part, som påberåber sig beskyttelsen, må have påtaget sig en effektiv rådighedsindskrænkning i relation til de formuemidler, som ønskes friholdt for kreditorforfølgning. Dette princip er klart udtrykt i Rpl. 514, stk. 3 om udlægsfritagelse for diverse aktiver - gaver, andele i visse foreninger og interessentskaber m.v. - hvor udlægsfritagelsen går tabt, hvis skyldneren har fri rådighed over aktiverne, eller hans råden ikke er hindret ved rimelige foranstaltninger. Udlægsfritagelsen for udbetalte personskadeerstatninger er derfor betydeligt mere vidtgående, idet udlægsfritagelsen gælder, uanset at skyldneren har fri rådighed over sine erstatningspenge. 2. Adskillelseskravet

2 Bestemmelsen stiller imidlertid en vigtig betingelse, formuleret i to varianter, der nøje må efterleves, om udlægsfritagelsen skal bevare sin gyldighed i relation til udbetalte erstatninger. Enten må det udbetalte erstatningsbeløb indsættes på "en særskilt konto i bank eller sparekasse". Eller der må være forholdt således over beløbet, at det "på anden måde er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue" (1). Den grundlæggende tanke bag dette adskillelseskrav er, at beskyttelse mod kreditorforfølgning mod aktiver, hvorover skyldneren kan råde frit, er en ganske særegen undtagelse, der alene er tænkt at omfatte de udtrykkeligt angivne aktiver, som netop fortjener en sådan beskyttelse - her altså personskadeerstatninger i nærmere afgrænset omfang - og ikke formuemidler, som skyldneren i øvrigt måttet have erhvervet ad anden vej end fra den erstatningsudløsende personskade. Adskillelseskravet tjener til at afgrænse kreditorbeskyttelsens omfang snævert til erstatningspengene. Når skadelidte er blevet invalideret og har modtaget en økonomisk kompensation herfor, er der tale om midler, som ingen kreditorer fra starten af kunne regne med. Disse midler er så nært knyttet til skadelidtes ødelagte helbredssituation, at de efter forarbejderne just bør være fredet mod udlæg. Kreditorerne skal ikke kunne berige sig på debitors legemlige ulykke. Sålænge skyldneren holder erstatningspengene skarpt adskilt fra sine øvrige formuemidler, er erstatningspengene i sikkerhed. Det interessante er, at loven ikke opstiller noget formkrav til, hvorledes denne adskillelse skal finde sted. Efter forarbejderne kræves det blot, at den udbetalte erstatning ikke blandes sammen med andre af skyldnerens formuemidler - sker det blot én gang, er udlægsfritagelsen tabt og kan ikke genskabes. Skyldneren må derfor ikke sætte andre penge ind på den særskilte konto, hvis han har valgt at opfylde adskillelseskravet ved oprettelse af en sådan "erstatningskonto". Skyldneren kan heller ikke hæve fra kontoen og senere indsætte et beløb af samme størrelse som det hævede og dermed genskabe beskyttelsen for det hævede beløb. Konsekvensen af en sådan disposition må tværtimod befrygtes at være, at udlægsfritagelsen fortabes for hele kontoens indestående, fordi det genindsatte beløb må betragtes som et fremmed beløb, der vandrer ind på kontoen og blander sig med de ægte erstatningspenge, som stod på kontoen. Derimod er renter og udbytte af kapitalen beskyttet på tilsvarende måde som kapitalen, jfr. tredie punktum i Rpl. 513, stk. 1. Vil skyldneren ikke benytte sig af en særskilt konto i en bank eller sparekasse, må adskillelseskravet iagttages på anden måde. Loven opregner ikke hvilke måder, der er tilstrækkelige i så henseende. Dette ligger helt i tråd med, at det afgørende er adskillelsens realitet, ikke valget af anbringelsesmåde for erstatningspengene. En placering af beløbet på en klientkonto hos en advokat er en farbar vej, forudsat at skyldneren ikke har andre klienttilgodehavender hos advokaten, således at de to fordringsforhold derved blandes sammen, jfr. U Ø. Er der sådanne andre

3 fordringsforhold, må erstatningsbeløbet hensættes på særskilt underklientkonto for sig. Adskillelseskravet tjener ikke alene til at sikre, at udlægsfritagelsen kun tildeles det omfang, som loven har for øje - det beskyttelsesværdige erstatningsbeløb, der skal kompensere skadelidte for personskaden. Adskillelseskravet er også en pendant til det gængse fogedretlige og panteretlige forlangende om sikker identifikation. Hvis skyldneren ikke formår at udpege de formuemidler, som han hævder er fredet mod udlæg, fordi midlerne er blevet blandet sammen andre ikke-udlægsfritagne midler, så svigter muligheden for at identificere de formuemidler, som han kræver særstatus for. Bevisbyrden er skyldnerens, ikke kreditors. Glipper skyldnerens bevisførelse, må udfaldet blive, at kreditor kan gå løs på hele skyldnerens formue. 3. Surrogater for erstatningsbeløbet Det er almindeligt antaget, at skyldneren kan anbringe sine erstatningsmidler i andet end rede penge. Midlerne kan anbringes i værdipapirer, fast ejendom og løsøre og også i anparter i et anpartsselskab, som skyldneren selv driver, jfr. Jens Anker Andersen i Fuldmægtigen 1987, s. 56 ff med omtale af Varde Fogedrets kendelse af 10. april At erstatningsbeløbet veksles om til et surrogat ødelægger således ikke udlægsfritagelsen - sålænge adskillelseskravet er iagttaget, og skyldneren uforandret kan godtgøre, at surrogatet er anskaffet for erstatningspengene. På tilsvarende måde som Rpl. 513, stk. 1 ikke angiver formkrav til adskillelsens gennemførelse, indeholder bestemmelsen heller ikke formelle krav til beviset for, at "revisorsporet" fra surrogatet og tilbage til pengenes udspringskilde i en beskyttet personskadeerstatning er intakt. Formuleringen af adskillelseskravet udtaler sig ikke direkte om surrogater, men peger blot på, at det udbetalte ertstaningsbeløb kan adskilles fra skyldnerens øvrige formue ved indsættelse på den særskilte konto - eller ved adskillelse på "anden måde". Når det er situationen, må udgangspunktet for bevisførelsen være dansk rets almindelige princip om fri bevisbedømmelse, der som altovervejende hovedregel ikke stiller formkrav til beviset, men tillader enhver relevant og lovlig bevisførelse, som er egnet til at opklare sagen. Det er navnlig ved surrogater, at spørgsmålet om udlægsfritagelsens gyldighed presser sig på i praksis. Her kan der nemt opstå reel tvivl om, hvorvidt dette eller hint aktiv vitterligt er købt for erstatningsmidler, eller måske kun delvist (2) er købt for erstatningsmidler. Betænkningen var inde på spørgsmålet. Det blev medgivet, at erstatningspengene efter omstændighederne også ville kunne anbringes "på tilstrækkelig klar måde" i fast ejendom. Det kunne ske i form af et tinglyst pantebrev, "der angiver, hvorfra midlerne stammer". Hvis hele ejendommen var erhvervet for erstatningspenge, kunne der endvidere også tinglyses en deklaration på ejendommen (om at den var

4 fritaget for udlæg som følge af, at den var købt for en udlægsfritaget erstatning). 4. To landsretsafgørelser om udlægsfritagelse ved surrogater To nyere landsretsafgørelser har ved prøvelsen af surrogattilfælde slået ind på en kurs, som synes problemfyldt og vanskelig forligelig både med ordlyden af Rpl. 513 og princippet om fri bevisbedømmelse. I Østre Landsrets dom af 30 august 1995, 13 afd., B (trykt i TfS 1995, 615), var der tale om en kvinde, som havde købt en bil for sin invaliditetserstatning. Da hun fik erstatningspengene udbetalt i maj 1993, blev pengene indsat på hendes almindelige økonomikonto i Den Danske Bank. På det tidspunkt var kontoen negativ. Købesummen for bilen, der var købt ved slutseddel af 23 maj 1993, blev betalt den 8 juni 1993 med en check trukket på økonomikontoen. Der var ikke gået andre penge ind på kontoen i tidsrummet mellem erstatningspengenes indsættelse og bilkøbet. Fogedretten fandt på det grundlag, at beløbet på kontoen havde været adskilt fra debitors øvrige formue, således at beskyttelsen efter Retsplejelovens 513, stk. 1, 2. pkt. fandtes at bestå. Men, fortsatte fogedretten, da det ikke af slutsedlen om bilkøbet fremgik eller på anden måde var deklareret, at midlerne til købet stammede fra en invaliditetserstatning, fandtes beskyttelsen i retsplejelovens 513, stk. 1, 2. pk t. at være bortfaldet, og kreditor fik derfor medhold i sin udlægsbegæring. Østre Landsrets kendelse stadfæstede med følgende begrundelse: "I hvert fald under de foreliggende omstændigheder, hvor det ikke på nogen måde er tilkendegivet, at den erhvervede bil er købt for invaliditetserstatningen, findes betingelsen for fritagelse for udlæg efter retsplejelovens 513, stk. 1, ikke at være opfyldt". Det bemærkelsesværdige i præmisserne ligger i, at udlægsfritagelse nægtes, skønt det efter bevisførelsen synes lagt til grund, at bilen rent faktisk var erhvervet for ellers udlægsfritagne erstatningspenge, idet der ikke var andre penge på kontoen end erstatningspengene. Sagen faldt altså ikke på adskillelseskravet, men på et opstillet formkrav om, at det ikke var tilkendegivet - hverken i slutsedlen eller på anden måde - at surrogatet, bilen, var købt for invaliditetserstatningen. I en Vestre Landsrets kendelse af 22 januar 1996, 2. afd., V.L. B , var der tale om en skyldner, der for en arbejdsskadeerstatning havde købt en fast ejendom. Ejendommen var købt kontant og var ubehæftet. Den udlægssøgende kreditor bestred ikke, at skyldneren udelukkende havde anvendt erstatningspenge til at købe ejendommen for. Kreditor henholdt sig i stedet til den førnævnte afgørelse fra Østre Landsret og anførte, at skyldneren alene kunne løfte sin bevisbyrde for, at erstatningsbeløbet havde været holdt klart adskilt fra skyldnernes øvrige formue og dermed opnå udlægsfritagelse, såfremt det i skødet klart var

5 tilkendegivet, at ejendommen var erhvervet for et erstatningsbeløb. Da det ikke var tilfældet, fordi skødet intet meddelte her om, måtte udlæg kunne foretages. Fogedretten fulgte kreditor. Ved anvendelse af et udlægsfritaget erstatningsbeløb til køb af fast ejendom skulle det, sagde fogedretten, fremgå af en redegørelse i skødet, at den kontante købesum var betalt med et besky ttet beløb. Da det ikke fremgik af skødet, at det kontant betalte beløb hidrørte fra skyldnerens erstatningssum, gav fogedretten kreditor medhold i udlægsbegæringen. Vestre Landsret stadfæstede i henhold til grundene. 5. Diskussion I surrogatsagerne vil der være to beviskrav, som skyldneren skal opfylde for at beskytte sit surrogat mod udlæg. For det første skal skyldneren bevise, at surrogatet er købt for erstatningsmidler. Hvis dette bevis ikke kan føres, er der selvsagt ingen udlægsfritagelse for surrogatet. Surrogatet er i så fald ikke et surrogat for erstatningsmidlerne. Kan beviset imidlertid føres, må skyldneren for det andet bevise, at erstatningsbeløbet - eller surrogatet - er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue (3). Bevis for surrogatets ægthed er én sag. Bevis for adskillelseskravets efterlevelse indtil surrogatets anskaffelse er en anden sag. Skønt der er tale om to forskellige bevisspørgsmål, er der dog en indre sammenhæng mellem de to spørgsmål, som ikke bør overses. Bevis for, at erstatningspengene har været holdt klart adskilt fra skyldnernes øvrige formue, er normalt en forudsætning for at bevise, at surrogatet faktisk er anskaffet for erstatningspenge. Hvis pengene er blandet sammen, er det jo umuligt at sige, hvilke penge, der blev brugt til hvad. Hvis kreditor imidlertid ikke bestrider, at surrogatet er anskaffet udelukkende for erstatningspenge, men i stedet hævder, at adskillelseskravet ikke er opfyldt, må man tage stilling til, om erstatningspengene da var beskyttede (fordi de var holdt behørigt adskilt), eller ikke var beskyttede (fordi adskillelseskravet ikke blev respekteret). Det var denne situation, der forelå i sagen fra Vestre Landsret. Omvendt er det også tænkeligt, at kreditor medgiver, eller bevisførelsen godtgør, at adskillelseskravet er opfyldt, men at tvivlsspørgsmålet går på, om surrogatet er købt for erstatningspenge. Denne situation forelå i sagen fra Østre Landsret. I Østre Landsretssagen fandt fogedretten, at der var ført bevis for, at adskillelseskravet var opfyldt - d.v.s. erstatningspengene, der jo var gået ind på en konto med negativ saldo, var ikke blevet blandet sammen med andre penge, således at udlægsfritagelsen af den grund kunne gå tabt. Det næste spørgsmål var derfor, om bilen var købt for disse erstatningspenge. Med det resultat, som bevisførelsen var nået til om adskillelseskravet, synes det vanskeligt at nå til andet resultat, end at bilen var betalt med erstatningsmidler, eftersom der kun var erstatningsmidler på kontoen i tiden fra erstatningens indsættelse og til bilens

6 betaling med checken fra kontoen. Et bekræftende svar på adskillelsesspørgmålet, som fogedretten giver i sine præmisser, udelukker fremmede pengemidler på den konto, der betaler bilen - eller udtrykt med et tankebillede fra logikkens enkle verden: hvis der ikke er blandet vand i vinen, fordi flasken var tom, da vinen blev hældt på, så har den, der drikker af flasken, kun fået vin at drikke. Når både fogedretten og landsret til trods herfor ikke vil tillægge bilen udlægsfritagelse, skyldes det, at begge retsinstanser opstiller en rent formel bevisregel, der fortrænger det faktiske resultat, som den frie bevisførelse måtte nå til. Da "...det ikke på nogen måde er tilkendegivet, at den erhvervede bil er købt for invaliditetserstatningen, findes betingelsen for fritagelse for udlæg efter retsplejelovens 513, stk. 1, ikke at være opfyldt". I Rpl. 513, stk. 1 vil man imidlertid spejde forgæves efter noget krav om, at det skal "tilkendegives", "deklareres" eller på anden vis nedfældes i surrogatets erhvervelsesdokument, at anskaffelsen sker for erstatningspenge. Bestemmelsen formulerer kun selve adskillelseskravet, ikke noget formkrav til arten af de bevismidler, der kan godtgøre, at kravet er opfyldt. Når 513, stk. 1 udtrykkeligt udtaler, at den fornødne adskillelse kan ske på flere måder - særskilt konto eller på "anden måde" - lægger bestemmelsen netop op til, at det afgørende ikke er formen, men realiteten i adskillelsesarrangementet - alt under det synspunkt, der bærer bestemmelsen - at erstatningen skal beskyttes mod kreditorforfølgning, men beskyttelsen ikke må brede sig ud over sit formål og skabe kreditorly for formuemidler, som ikke stammer fra erstatningen. I det lys virker det mindre velbegrundet at pode en kunstig bevisregel på bestemmelsen, der får til følge, at en materielt vellykket bevisførelse om adskillelseskravet strander som utilstrækkelig, blot fordi man ikke fik optaget den formular i skødet eller købekontrakten, at det var erstatningspengene, der blev brugt til at finansiere anskaffelsen. I betænkningen om udlæg og udpantning er der kun tvivlsom støtte for en sådan formel bevisregel. Bemærkningerne i betænkningen om mulig anbringelse af erstatningen i fast ejendom omtaler øjensynligt kun spørgsmålet om angivelse i pantebrevet eller i en deklaration på ejendommen som en fremgangsmåde, der efter omstændighederne baner vej for "på tilstrækkelig klar måde" at anbringe erstatningspengene i en fast ejendom. Det er en metode til at rydde bevisusikkerhed af vejen på, fordi erstatningen, som det siges i betænkningen, dermed må dokumenteres ved tinglysningen af pantebrevet eller deklarationen (betænkningen s. 85, 2. spalte, nederst). At ophøje denne praktiske bevissikringsmulighed til en gyldighedsbetingelse for udlægsfritagelsen har ikke god støtte i betænkningens udsagn og savner i hvert fald fuldstændig støtte i lovens ordlyd. I afgørelsen fra Vestre Landsret er begrundelsen lagt en kende anderledes an. I den sag var det ikke bevisfast, at

7 adskillelseskravet var opfyldt. Derimod var det bevisfast - fordi kreditor netop ikke bestred det - at ejendommen udelukkende var erhvervet for erstatningspenge. Den første forhindring i skyldnerens bevissituation var dermed overvundet, og spørgsmålet måtte følgeligt være, om disse erstatningspenge så også havde været holdt klart adskilt fra skyldnerens andre formuemidler og derved havde bevaret deres udlægsfritagelse. Havde de det, kan der jo ikke være tvivl om, at ejendommen, som netop ikke var bestridt at være anskaffet for erstatningspenge, dermed måtte være omfattet af udlægsfritagelsen. Men som i Østre Landsrets sagen, so m fogedretten givetvis har følt sig bundet af - kreditor procederede direkte på afgørelsen - nåede fogedretten til, at det formelle beviskrav om "tilkendegivelse" ikke var opfyldt, da det ikke fremgik af skødet, at det kontant betalte beløb hidrørte fra skyldnerens erstatningssum. De to retsafgørelser må påkalde sig betydelig interesse (4). Der er markant forskel på at løfte en bevisbyrde ved en fri bevisførelse om sammenhængen mellem erstatning og surrogat, og at kræve, at de materielle forhold også skal artikulere sig i en skriftlig tilkendegivelse i kontraktsgrundlaget for surrogatets anskaffelse. Dertil kommer, at det formelle beviskrav i mangfoldige tilfælde virker som et akademisk forlangende uden hold i realiteterne. Mens det ved tinglysningen kan søges efterprøvet i medfør af tinglysningsdommerens prøvelsesret, om anskaffelsessummen hidrører fra en beskyttet erstatningssum, kan man næppe forlange af brugtvognhandleren, at han på skyldnerens begæring skal protokollere i slutsedlen og lade efterprøve, om bilkøbet sker med penge fra en beskyttet personskadeerstatning. Brugtvognhandelren er ikke en prøvelsesmyndighed, og mange handler i denne verden sker jo mundtligt uden omstændige dokumenter. Hvor køberen har sine penge fra, er hans eget anliggende. Derfor virker en bemærkning om disse emner i slutsedlen som en uvedkommende juridisk frase uden reel forbindelse med parternes retshandel. For landsretterne må vel have ment, at en rent ensidig tilføjelse fra skyldnerens hånd på erhvervelsesdokumentet ikke er tilstrækkelig til at sikre udlægsfritagelsen. Det forekommer i det hele taget ikke let forståeligt, at adgangen til at anskaffe udlægsfritagne surrogater skal bero på, om man kan motivere brugtvognshandleren, frimærke- og guldmønthandleren, antikvitetshandleren, eller banken, hvor erstatningen måske omsættes i præmieobligationer, til at forsyne standardkvitteringen med et forkyndende udsagn om, at det hele skam stammer fra en personskadeerstatning. I den af Jens Anker Andersen i Fuldmægtigen 1987, s. 56 ff omtalte sag var der tale om, at skyldneren havde brugt sin erstatning til at stifte et anpartsselskab, hvori han drev murervirksomhed. Med den retstilstand, som de to landretsafgørelser er udtryk for, skulle murermesteren tabe sin sag idag, hvis det ikke fremgik af selskabets stiftelsesdokument eller af indbetalingsdokumentationen efter anpartsselskabslovens 6, stk. 2, 2 pkt., at selskabskapitalen hidrørte fra en personskadeerstatning.

8 De to sager skaber også problemer på anden vis. Den retsopfattelse, som de indfører, var ikke gængs doktrin blandt juridiske praktikere førhen. Der er uden tvivl oprettet overordentligt mange handelsdokumenter om aktiver af mangfoldig art - købt for erstatningspenge til forsødelse af den skadelidtes tilværelse - hvor det ikke har været skænket en tanke, heller ikke hos den medvirkende rådgiver, at det under en fogedsag engang ude i fremtiden kunne blive absolut udslagsgivende, om det i sagens natur sensible og private personskadeerstatningsspørgsmål var omtalt i handelspapirerne. Hvis klienten var gældfri på anskaffelsestidspunktet, har anledningen til at berøre spørgsmålet været endnu mere fjerntliggende. Når spørgsmålet var fremme, har man typisk disponeret efter de kendingmærker, der står at læse i retsplejelovens 513, nemlig ved at tilrettelægge en faktisk og dokumenterbar forbindelse mellem erstatningspengene og det anskaffede formueaktiv, således at det lod sig påvise, at anskaffelsen de facto var sket med udlægsfritagne midler. De to landsretsafgørelser knytter vidtgående og meget alvorlige virkninger til tilfældigheder i kontraktspraksis, fordi skyldneren nu mister sin udlægsfritagelse for aktiver, som for enhver sædvanlig bevisførelse ubetvivleligt er købt for beskyttede erstatningsmidler. Det spørgsmål, der kan tænkes at melde sig, er, om de involverede rådgivere kan klandres ansvarsmæssigt for deres manglende forudseenhed med hensyn til landsretternes syn på sagen. Det forekommer vel næppe troligt; men nogle skyldnere, som har opfattet situationen på den ikke urigtige måde, at en enkelt sætning i skødet eller slutsedlen, kunne have vendt hele sagen dramatisk til deres fordel, kan med god ret komme på den tanke. Det er uheldigt, når lovgivning tillægges tilbagevirkende kraft og derved udløser kaptiøse og negative følger for allerede trufne og uomgørlige dispositioner. Skønt rækkevidden ikke er den samme af domstolsafgørelser, forekommer det uheldigt, at erstatningsreglernes lovbestemte værn om personskadeerstatningerne og deres surrogater skal komme i modvind på grund af en formel bevisregel, som ikke kan læses ud af lovteksten. Noter: Note (1): Med udtrykket "skyldnerens øvrige formue" er det angivet, at det ikke udelukker kreditorbeskyttelse, at pengene blandes sammen med andres formue. Det er sammenblandingen med egne formuemidler, der ikke må finde sted - ud fra det bærende hovedsynspunkt, at beskyttelsen skænkes til nogle af skyldnernes penge, ikke til andre af hans penge, hvorfor der må opretholdes en klar skillelinie mellem disse to formueområder inden for skyldnernes egen formuesfære, jfr. tilsvarende betænkningen side 85, spalte 2, 3 afsnit. Hvis skyldneren udlåner erstatningspengene til trediemand, opstår der en fordring. Fordringen er et surrogat for

9 erstatningsbeløbet. Såfremt denne fordring ikke blandes sammen med andre fordringer, som udlåneren har på låntageren, opretholdes kreditorbeskyttelsen, jfr. U ØLD. Note (2): Det er uafklaret, hvorledes surrogater, som er erhvervet delvist med beskyttede erstatningsmidler, skal behandles. Da det anerkendes, at den friværdi, som opstår ved nedbringelse af restgæld i surrogatet, er beskyttet, kunne det tale for, at løsningen måtte være den samme som ved blandede anskaffelser med særejemidler og fællesbomidler, hvor praksis er liberal med hensyn til at statuere særeje for hele surrogatet. En tilsvarende liberal praksis foreligger ved gaver fra trediemand, hvor trediemand har bestemt, at gaven skal være modtagerens særeje, jfr. U H (51% af ejendommens værdi var berigtiget som gave: hele ejendommen særeje) og U H (kun ca. 13% af ejendommens værdi var berigtiget som gave: hele ejendommen særeje). Problemstillingen efter Rpl. 513 er imidlertid en ganske anden end ved ægtefællesæreje og gavesæreje, og det er derfor ikke givet, at løsningen skal følge samme retningslinier. Hvis udbetalingen på et surrogat er sammensat af beskyttede og ubeskyttede midler, vil adskillelseskravet i en del tilfælde ikke være opfyldt, og beskyttelsen går allerede af den grund tabt. Selv om den mest håndterbare løsning synes at være at følge reglerne fra særejeområdet, må det ikke overses, at der derved skabes mulighed for at opbygge et levedygtigt kreditorly ved blot at anskaffe et dyrt aktiv for en beskeden udbetaling med beskyttede erstatningsmidler i parring med en ubeskyttet restfinansiering. Da den efterfølgende nedbringelse af restgælden efter fast opfattelse netop ikke skaber ubeskyttet friværdi, kan surrogatet efter omstændighederne komme til at tjene skyldneren som et sikkert refugium, hvor frie midler kan anbringes effektivt uden for kreditorernes rækkevidde. Note (3): Adskillelseskravet går både på erstatningspengene og surrogatet. Hvis surrogatet er genus og som sådan sammenblandelig med tilsvarende formuegoder - f.eks. unummererede guldmønter eller andre artsbestemte værdigenstande - kan udlægsfritagelsen gå tabt ved sammenblanding med ligeartede genstande. Er surrogatet, som det typisk er tilfældet, en individuel genstand, en fast ejendom eller en bil, er sammenblanding i praksis umulig. Note (4): Professor Erik Werlauff anfører om Østre Landsretsafgørelsen, at den tager stilling til bevisstyrkekravet i relation til retsplejelovens 513, stk. 1, 2 pkt., jfr. Werlauffs "Visdomsbog" på MAGNUS CD-Rom fra A/S Skattekartoteket. Ditlew Wad kommenterer Østre Landsretsafgørelsen med en konstatering af, at det altså ikke er nok at dokumentere, at individualisering (d.v.s. adskillelse af erstatningsbeløbet fra skyldnerens øvrige formue) er sket og opretholdt, men at der åbenbart også kræves visse formalitetskrav opfyldt, hvad disse så går ud på, jfr. Adv. nr , Fagligt Nyt, s. 233.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter Juridisk Kandidatuddannelse Juni 2014 Speciale Aarhus Universitet Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter The legal position of personal injury damages in the administration

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Betragtninger over en denuntiation

Betragtninger over en denuntiation Betragtninger over en denuntiation af lektor Leif Heiselberg 1. Indledning I forbindelse med erhvervsretsundervisningen for et års tid siden fik jeg, efter at have gennemgået reglerne om pengefordringer,

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

BETÆNKNING. om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre)

BETÆNKNING. om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre) BETÆNKNING om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre) Afgivet af den ved justitsministeriets skrivelse af 30. september I959 udpegede delegerede BETÆNKNING

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Speciale Ikke-genstandsrelateret gæld: Placering og ægtepagtsregulering Non-object related debt: Placement and regulation by prenuptial agreement

Speciale Ikke-genstandsrelateret gæld: Placering og ægtepagtsregulering Non-object related debt: Placement and regulation by prenuptial agreement Speciale Ikke-genstandsrelateret gæld: Placering og ægtepagtsregulering Non-object related debt: Placement and regulation by prenuptial agreement 27. maj 2009 Navn: Ditte Johannne Sarto Årskortnummer:

Læs mere

BETÆNKNING EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

BETÆNKNING EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K BETÆNKNING ANGÅENDE EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 13. JUNI 1950 NEDSATTE UDVALG Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12

Læs mere

En bemærkning om»lejekøb«

En bemærkning om»lejekøb« En bemærkning om»lejekøb«i relation til finansielle leasingkontrakter af Hans Viggo Godsk Pedersen Med det formål at hindre omgåelse af reglerne om ejendomsforbehold indeholder kreditaftaleloven i 6, stk.

Læs mere

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Bachelor projekt, 6. semester Titelblad Projektets titel:! Direkte krav ved fast ejendom Fag:!!! Formueret - Obligationsret

Læs mere

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål. Civilretligt og strafferetligt 137 Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987 Anders Vinding Kruse Jesper Lett Ansvar for rådgivning vedrørende

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

UNDERPANTSÆTNING AF LØSØRE

UNDERPANTSÆTNING AF LØSØRE BETÆNKNING VEDRØRENDE UNDERPANTSÆTNING AF LØSØRE AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 9. MAJ 1955 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 172 1957 J. H. SCHULTZ A/S - UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI - KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

af BIRGITTE KJER CHRISTENSEN

af BIRGITTE KJER CHRISTENSEN Ansvarlig lånekapital særligt med henblik på indfrielse, herunder indfrielse gennem modregning Subordinated loan capital particularly in view of repayment, including repayment through set-off af BIRGITTE

Læs mere

Rækkevidden For Lovlig Selvfinansiering i Aktietransaktioner

Rækkevidden For Lovlig Selvfinansiering i Aktietransaktioner Rækkevidden For Lovlig Selvfinansiering i Aktietransaktioner af MORTEN WISTOFT Formålet med denne afhandling er at redegøre for rækkevidden af selvfinansieringsforbuddet særligt med henblik på efterfølgende

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse

Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Ejendomsret 2.1, 2.4 og 2.9 Tinglysning 11.2, 11.3, 11.9 og 15.9 Forkøbs- og køberettigheders tinglige beskyttelse Artiklen redegør for den tingsretlige kategorisering af begreberne forkøbs- og køberet

Læs mere

Betænkning om Åger. Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604

Betænkning om Åger. Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604 Betænkning om Åger Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604 1971 SCHULTZJBOGTRYKKERI. KØBENHAVN Indhold Side Kapitel 1: Indledning 5 Kapitel 2: Ugyldighedsreglen

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold Af advokat Line Støving og advokat Morten Hoveroust (begge LETT Advokatpartnerselskab) Det er positivt, at der i dansk ret nu er taget stilling til anvendelsen af repræsentanter (herunder security agents)

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3 Formodningsreglen i Arbejdsskadesikringslovens 12 en analyse af retspraksis med særligt fokus på anvendelse af prognosesynspunkter ved nedsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne The presumption

Læs mere

Finansielle virksomheders rådgivningsansvar. The Professional Liability of Financial Institutions

Finansielle virksomheders rådgivningsansvar. The Professional Liability of Financial Institutions Finansielle virksomheders rådgivningsansvar The Professional Liability of Financial Institutions af MICHAEL SKJØTT ANDERSEN Afhandlingen undersøger, hvorvidt rådgivningsansvaret for finansielle virksomheder

Læs mere

Erstatning en antologi

Erstatning en antologi JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 1 SESS: 56 OUTPUT: Fri Oct 20 11:47:15 2006 /BookPartner/thomson/bog ombryd/706783_erstatning/00 titel Erstatning en antologi JOBNAME: Forbruger ret PAGE: 2 SESS: 53 OUTPUT:

Læs mere