John Peter Andensen, Advokat (H), lic.jur. Kreditorbeskyttelse efter retsplejelovens ny retspraksis indfører formelt beviskrav.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "John Peter Andensen, Advokat (H), lic.jur. Kreditorbeskyttelse efter retsplejelovens 513 - ny retspraksis indfører formelt beviskrav."

Transkript

1 John Peter Andensen, Advokat (H), lic.jur. Kreditorbeskyttelse efter retsplejelovens ny retspraksis indfører formelt beviskrav. 1. Udlægsfritagelse for personskadeerstatninger Efter Retsplejelovens 513, stk. 1 er en udbetalt personskadeerstatning - erstatning for erhvervsevnetab, erstatning for varigt men og tab af forsørger m.m. - beskyttet mod udlæg. Rpl 513 blev indført på grundlag af Betænkning nr. 634 af 1971 om Udlæg og Udpantning. Ifølge betænkningen var det tanken med reglen at understøtte det formål, som ligger bag de omhandlede erstatningsbeløb. Det hedder i betænkningen s. 85: "Erstatning for invaliditet skal kompensere for fremtidigt indtægtstab, og dette formål vil ikke kunne opnås, hvis erstatningen inddrages under udlæg. Både sociale hensyn og etiske betragtninger taler afgørende for en så vid beskyttelse, som det er praktisk muligt at give." Rpl. 513, stk. 1 kom herefter til at lyde således: "Udlæg kan ikke foretages i erstatning for invaliditet eller tab af forsørger eller i godtgørelse i forbindelse hermed, hvis beløbet tilkommer skadelidte eller den, som har mistet en forsørger. Er beløbet udbetalt, kan udlæg dog ske, medmindre summen ved indsættelse på særskilt konto i bank eller sparekasse eller på anden måde er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue. Tilsvarende gælder om renter og udbytte af kapitalen." Medens første punktum drejer sig om det endnu ikke udbetalte erstatningsbeløb, har andet 2 punktum sigte på den situation, at erstatningsbeløbet er udbetalt til den skadelidte, som herefter har fri rådighed over midlerne. Efter almindelige grundsætninger i dansk ret er beskyttelse mod kreditorforfølgning normalt betinget af, at den part, som påberåber sig beskyttelsen, må have påtaget sig en effektiv rådighedsindskrænkning i relation til de formuemidler, som ønskes friholdt for kreditorforfølgning. Dette princip er klart udtrykt i Rpl. 514, stk. 3 om udlægsfritagelse for diverse aktiver - gaver, andele i visse foreninger og interessentskaber m.v. - hvor udlægsfritagelsen går tabt, hvis skyldneren har fri rådighed over aktiverne, eller hans råden ikke er hindret ved rimelige foranstaltninger. Udlægsfritagelsen for udbetalte personskadeerstatninger er derfor betydeligt mere vidtgående, idet udlægsfritagelsen gælder, uanset at skyldneren har fri rådighed over sine erstatningspenge. 2. Adskillelseskravet

2 Bestemmelsen stiller imidlertid en vigtig betingelse, formuleret i to varianter, der nøje må efterleves, om udlægsfritagelsen skal bevare sin gyldighed i relation til udbetalte erstatninger. Enten må det udbetalte erstatningsbeløb indsættes på "en særskilt konto i bank eller sparekasse". Eller der må være forholdt således over beløbet, at det "på anden måde er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue" (1). Den grundlæggende tanke bag dette adskillelseskrav er, at beskyttelse mod kreditorforfølgning mod aktiver, hvorover skyldneren kan råde frit, er en ganske særegen undtagelse, der alene er tænkt at omfatte de udtrykkeligt angivne aktiver, som netop fortjener en sådan beskyttelse - her altså personskadeerstatninger i nærmere afgrænset omfang - og ikke formuemidler, som skyldneren i øvrigt måttet have erhvervet ad anden vej end fra den erstatningsudløsende personskade. Adskillelseskravet tjener til at afgrænse kreditorbeskyttelsens omfang snævert til erstatningspengene. Når skadelidte er blevet invalideret og har modtaget en økonomisk kompensation herfor, er der tale om midler, som ingen kreditorer fra starten af kunne regne med. Disse midler er så nært knyttet til skadelidtes ødelagte helbredssituation, at de efter forarbejderne just bør være fredet mod udlæg. Kreditorerne skal ikke kunne berige sig på debitors legemlige ulykke. Sålænge skyldneren holder erstatningspengene skarpt adskilt fra sine øvrige formuemidler, er erstatningspengene i sikkerhed. Det interessante er, at loven ikke opstiller noget formkrav til, hvorledes denne adskillelse skal finde sted. Efter forarbejderne kræves det blot, at den udbetalte erstatning ikke blandes sammen med andre af skyldnerens formuemidler - sker det blot én gang, er udlægsfritagelsen tabt og kan ikke genskabes. Skyldneren må derfor ikke sætte andre penge ind på den særskilte konto, hvis han har valgt at opfylde adskillelseskravet ved oprettelse af en sådan "erstatningskonto". Skyldneren kan heller ikke hæve fra kontoen og senere indsætte et beløb af samme størrelse som det hævede og dermed genskabe beskyttelsen for det hævede beløb. Konsekvensen af en sådan disposition må tværtimod befrygtes at være, at udlægsfritagelsen fortabes for hele kontoens indestående, fordi det genindsatte beløb må betragtes som et fremmed beløb, der vandrer ind på kontoen og blander sig med de ægte erstatningspenge, som stod på kontoen. Derimod er renter og udbytte af kapitalen beskyttet på tilsvarende måde som kapitalen, jfr. tredie punktum i Rpl. 513, stk. 1. Vil skyldneren ikke benytte sig af en særskilt konto i en bank eller sparekasse, må adskillelseskravet iagttages på anden måde. Loven opregner ikke hvilke måder, der er tilstrækkelige i så henseende. Dette ligger helt i tråd med, at det afgørende er adskillelsens realitet, ikke valget af anbringelsesmåde for erstatningspengene. En placering af beløbet på en klientkonto hos en advokat er en farbar vej, forudsat at skyldneren ikke har andre klienttilgodehavender hos advokaten, således at de to fordringsforhold derved blandes sammen, jfr. U Ø. Er der sådanne andre

3 fordringsforhold, må erstatningsbeløbet hensættes på særskilt underklientkonto for sig. Adskillelseskravet tjener ikke alene til at sikre, at udlægsfritagelsen kun tildeles det omfang, som loven har for øje - det beskyttelsesværdige erstatningsbeløb, der skal kompensere skadelidte for personskaden. Adskillelseskravet er også en pendant til det gængse fogedretlige og panteretlige forlangende om sikker identifikation. Hvis skyldneren ikke formår at udpege de formuemidler, som han hævder er fredet mod udlæg, fordi midlerne er blevet blandet sammen andre ikke-udlægsfritagne midler, så svigter muligheden for at identificere de formuemidler, som han kræver særstatus for. Bevisbyrden er skyldnerens, ikke kreditors. Glipper skyldnerens bevisførelse, må udfaldet blive, at kreditor kan gå løs på hele skyldnerens formue. 3. Surrogater for erstatningsbeløbet Det er almindeligt antaget, at skyldneren kan anbringe sine erstatningsmidler i andet end rede penge. Midlerne kan anbringes i værdipapirer, fast ejendom og løsøre og også i anparter i et anpartsselskab, som skyldneren selv driver, jfr. Jens Anker Andersen i Fuldmægtigen 1987, s. 56 ff med omtale af Varde Fogedrets kendelse af 10. april At erstatningsbeløbet veksles om til et surrogat ødelægger således ikke udlægsfritagelsen - sålænge adskillelseskravet er iagttaget, og skyldneren uforandret kan godtgøre, at surrogatet er anskaffet for erstatningspengene. På tilsvarende måde som Rpl. 513, stk. 1 ikke angiver formkrav til adskillelsens gennemførelse, indeholder bestemmelsen heller ikke formelle krav til beviset for, at "revisorsporet" fra surrogatet og tilbage til pengenes udspringskilde i en beskyttet personskadeerstatning er intakt. Formuleringen af adskillelseskravet udtaler sig ikke direkte om surrogater, men peger blot på, at det udbetalte ertstaningsbeløb kan adskilles fra skyldnerens øvrige formue ved indsættelse på den særskilte konto - eller ved adskillelse på "anden måde". Når det er situationen, må udgangspunktet for bevisførelsen være dansk rets almindelige princip om fri bevisbedømmelse, der som altovervejende hovedregel ikke stiller formkrav til beviset, men tillader enhver relevant og lovlig bevisførelse, som er egnet til at opklare sagen. Det er navnlig ved surrogater, at spørgsmålet om udlægsfritagelsens gyldighed presser sig på i praksis. Her kan der nemt opstå reel tvivl om, hvorvidt dette eller hint aktiv vitterligt er købt for erstatningsmidler, eller måske kun delvist (2) er købt for erstatningsmidler. Betænkningen var inde på spørgsmålet. Det blev medgivet, at erstatningspengene efter omstændighederne også ville kunne anbringes "på tilstrækkelig klar måde" i fast ejendom. Det kunne ske i form af et tinglyst pantebrev, "der angiver, hvorfra midlerne stammer". Hvis hele ejendommen var erhvervet for erstatningspenge, kunne der endvidere også tinglyses en deklaration på ejendommen (om at den var

4 fritaget for udlæg som følge af, at den var købt for en udlægsfritaget erstatning). 4. To landsretsafgørelser om udlægsfritagelse ved surrogater To nyere landsretsafgørelser har ved prøvelsen af surrogattilfælde slået ind på en kurs, som synes problemfyldt og vanskelig forligelig både med ordlyden af Rpl. 513 og princippet om fri bevisbedømmelse. I Østre Landsrets dom af 30 august 1995, 13 afd., B (trykt i TfS 1995, 615), var der tale om en kvinde, som havde købt en bil for sin invaliditetserstatning. Da hun fik erstatningspengene udbetalt i maj 1993, blev pengene indsat på hendes almindelige økonomikonto i Den Danske Bank. På det tidspunkt var kontoen negativ. Købesummen for bilen, der var købt ved slutseddel af 23 maj 1993, blev betalt den 8 juni 1993 med en check trukket på økonomikontoen. Der var ikke gået andre penge ind på kontoen i tidsrummet mellem erstatningspengenes indsættelse og bilkøbet. Fogedretten fandt på det grundlag, at beløbet på kontoen havde været adskilt fra debitors øvrige formue, således at beskyttelsen efter Retsplejelovens 513, stk. 1, 2. pkt. fandtes at bestå. Men, fortsatte fogedretten, da det ikke af slutsedlen om bilkøbet fremgik eller på anden måde var deklareret, at midlerne til købet stammede fra en invaliditetserstatning, fandtes beskyttelsen i retsplejelovens 513, stk. 1, 2. pk t. at være bortfaldet, og kreditor fik derfor medhold i sin udlægsbegæring. Østre Landsrets kendelse stadfæstede med følgende begrundelse: "I hvert fald under de foreliggende omstændigheder, hvor det ikke på nogen måde er tilkendegivet, at den erhvervede bil er købt for invaliditetserstatningen, findes betingelsen for fritagelse for udlæg efter retsplejelovens 513, stk. 1, ikke at være opfyldt". Det bemærkelsesværdige i præmisserne ligger i, at udlægsfritagelse nægtes, skønt det efter bevisførelsen synes lagt til grund, at bilen rent faktisk var erhvervet for ellers udlægsfritagne erstatningspenge, idet der ikke var andre penge på kontoen end erstatningspengene. Sagen faldt altså ikke på adskillelseskravet, men på et opstillet formkrav om, at det ikke var tilkendegivet - hverken i slutsedlen eller på anden måde - at surrogatet, bilen, var købt for invaliditetserstatningen. I en Vestre Landsrets kendelse af 22 januar 1996, 2. afd., V.L. B , var der tale om en skyldner, der for en arbejdsskadeerstatning havde købt en fast ejendom. Ejendommen var købt kontant og var ubehæftet. Den udlægssøgende kreditor bestred ikke, at skyldneren udelukkende havde anvendt erstatningspenge til at købe ejendommen for. Kreditor henholdt sig i stedet til den førnævnte afgørelse fra Østre Landsret og anførte, at skyldneren alene kunne løfte sin bevisbyrde for, at erstatningsbeløbet havde været holdt klart adskilt fra skyldnernes øvrige formue og dermed opnå udlægsfritagelse, såfremt det i skødet klart var

5 tilkendegivet, at ejendommen var erhvervet for et erstatningsbeløb. Da det ikke var tilfældet, fordi skødet intet meddelte her om, måtte udlæg kunne foretages. Fogedretten fulgte kreditor. Ved anvendelse af et udlægsfritaget erstatningsbeløb til køb af fast ejendom skulle det, sagde fogedretten, fremgå af en redegørelse i skødet, at den kontante købesum var betalt med et besky ttet beløb. Da det ikke fremgik af skødet, at det kontant betalte beløb hidrørte fra skyldnerens erstatningssum, gav fogedretten kreditor medhold i udlægsbegæringen. Vestre Landsret stadfæstede i henhold til grundene. 5. Diskussion I surrogatsagerne vil der være to beviskrav, som skyldneren skal opfylde for at beskytte sit surrogat mod udlæg. For det første skal skyldneren bevise, at surrogatet er købt for erstatningsmidler. Hvis dette bevis ikke kan føres, er der selvsagt ingen udlægsfritagelse for surrogatet. Surrogatet er i så fald ikke et surrogat for erstatningsmidlerne. Kan beviset imidlertid føres, må skyldneren for det andet bevise, at erstatningsbeløbet - eller surrogatet - er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue (3). Bevis for surrogatets ægthed er én sag. Bevis for adskillelseskravets efterlevelse indtil surrogatets anskaffelse er en anden sag. Skønt der er tale om to forskellige bevisspørgsmål, er der dog en indre sammenhæng mellem de to spørgsmål, som ikke bør overses. Bevis for, at erstatningspengene har været holdt klart adskilt fra skyldnernes øvrige formue, er normalt en forudsætning for at bevise, at surrogatet faktisk er anskaffet for erstatningspenge. Hvis pengene er blandet sammen, er det jo umuligt at sige, hvilke penge, der blev brugt til hvad. Hvis kreditor imidlertid ikke bestrider, at surrogatet er anskaffet udelukkende for erstatningspenge, men i stedet hævder, at adskillelseskravet ikke er opfyldt, må man tage stilling til, om erstatningspengene da var beskyttede (fordi de var holdt behørigt adskilt), eller ikke var beskyttede (fordi adskillelseskravet ikke blev respekteret). Det var denne situation, der forelå i sagen fra Vestre Landsret. Omvendt er det også tænkeligt, at kreditor medgiver, eller bevisførelsen godtgør, at adskillelseskravet er opfyldt, men at tvivlsspørgsmålet går på, om surrogatet er købt for erstatningspenge. Denne situation forelå i sagen fra Østre Landsret. I Østre Landsretssagen fandt fogedretten, at der var ført bevis for, at adskillelseskravet var opfyldt - d.v.s. erstatningspengene, der jo var gået ind på en konto med negativ saldo, var ikke blevet blandet sammen med andre penge, således at udlægsfritagelsen af den grund kunne gå tabt. Det næste spørgsmål var derfor, om bilen var købt for disse erstatningspenge. Med det resultat, som bevisførelsen var nået til om adskillelseskravet, synes det vanskeligt at nå til andet resultat, end at bilen var betalt med erstatningsmidler, eftersom der kun var erstatningsmidler på kontoen i tiden fra erstatningens indsættelse og til bilens

6 betaling med checken fra kontoen. Et bekræftende svar på adskillelsesspørgmålet, som fogedretten giver i sine præmisser, udelukker fremmede pengemidler på den konto, der betaler bilen - eller udtrykt med et tankebillede fra logikkens enkle verden: hvis der ikke er blandet vand i vinen, fordi flasken var tom, da vinen blev hældt på, så har den, der drikker af flasken, kun fået vin at drikke. Når både fogedretten og landsret til trods herfor ikke vil tillægge bilen udlægsfritagelse, skyldes det, at begge retsinstanser opstiller en rent formel bevisregel, der fortrænger det faktiske resultat, som den frie bevisførelse måtte nå til. Da "...det ikke på nogen måde er tilkendegivet, at den erhvervede bil er købt for invaliditetserstatningen, findes betingelsen for fritagelse for udlæg efter retsplejelovens 513, stk. 1, ikke at være opfyldt". I Rpl. 513, stk. 1 vil man imidlertid spejde forgæves efter noget krav om, at det skal "tilkendegives", "deklareres" eller på anden vis nedfældes i surrogatets erhvervelsesdokument, at anskaffelsen sker for erstatningspenge. Bestemmelsen formulerer kun selve adskillelseskravet, ikke noget formkrav til arten af de bevismidler, der kan godtgøre, at kravet er opfyldt. Når 513, stk. 1 udtrykkeligt udtaler, at den fornødne adskillelse kan ske på flere måder - særskilt konto eller på "anden måde" - lægger bestemmelsen netop op til, at det afgørende ikke er formen, men realiteten i adskillelsesarrangementet - alt under det synspunkt, der bærer bestemmelsen - at erstatningen skal beskyttes mod kreditorforfølgning, men beskyttelsen ikke må brede sig ud over sit formål og skabe kreditorly for formuemidler, som ikke stammer fra erstatningen. I det lys virker det mindre velbegrundet at pode en kunstig bevisregel på bestemmelsen, der får til følge, at en materielt vellykket bevisførelse om adskillelseskravet strander som utilstrækkelig, blot fordi man ikke fik optaget den formular i skødet eller købekontrakten, at det var erstatningspengene, der blev brugt til at finansiere anskaffelsen. I betænkningen om udlæg og udpantning er der kun tvivlsom støtte for en sådan formel bevisregel. Bemærkningerne i betænkningen om mulig anbringelse af erstatningen i fast ejendom omtaler øjensynligt kun spørgsmålet om angivelse i pantebrevet eller i en deklaration på ejendommen som en fremgangsmåde, der efter omstændighederne baner vej for "på tilstrækkelig klar måde" at anbringe erstatningspengene i en fast ejendom. Det er en metode til at rydde bevisusikkerhed af vejen på, fordi erstatningen, som det siges i betænkningen, dermed må dokumenteres ved tinglysningen af pantebrevet eller deklarationen (betænkningen s. 85, 2. spalte, nederst). At ophøje denne praktiske bevissikringsmulighed til en gyldighedsbetingelse for udlægsfritagelsen har ikke god støtte i betænkningens udsagn og savner i hvert fald fuldstændig støtte i lovens ordlyd. I afgørelsen fra Vestre Landsret er begrundelsen lagt en kende anderledes an. I den sag var det ikke bevisfast, at

7 adskillelseskravet var opfyldt. Derimod var det bevisfast - fordi kreditor netop ikke bestred det - at ejendommen udelukkende var erhvervet for erstatningspenge. Den første forhindring i skyldnerens bevissituation var dermed overvundet, og spørgsmålet måtte følgeligt være, om disse erstatningspenge så også havde været holdt klart adskilt fra skyldnerens andre formuemidler og derved havde bevaret deres udlægsfritagelse. Havde de det, kan der jo ikke være tvivl om, at ejendommen, som netop ikke var bestridt at være anskaffet for erstatningspenge, dermed måtte være omfattet af udlægsfritagelsen. Men som i Østre Landsrets sagen, so m fogedretten givetvis har følt sig bundet af - kreditor procederede direkte på afgørelsen - nåede fogedretten til, at det formelle beviskrav om "tilkendegivelse" ikke var opfyldt, da det ikke fremgik af skødet, at det kontant betalte beløb hidrørte fra skyldnerens erstatningssum. De to retsafgørelser må påkalde sig betydelig interesse (4). Der er markant forskel på at løfte en bevisbyrde ved en fri bevisførelse om sammenhængen mellem erstatning og surrogat, og at kræve, at de materielle forhold også skal artikulere sig i en skriftlig tilkendegivelse i kontraktsgrundlaget for surrogatets anskaffelse. Dertil kommer, at det formelle beviskrav i mangfoldige tilfælde virker som et akademisk forlangende uden hold i realiteterne. Mens det ved tinglysningen kan søges efterprøvet i medfør af tinglysningsdommerens prøvelsesret, om anskaffelsessummen hidrører fra en beskyttet erstatningssum, kan man næppe forlange af brugtvognhandleren, at han på skyldnerens begæring skal protokollere i slutsedlen og lade efterprøve, om bilkøbet sker med penge fra en beskyttet personskadeerstatning. Brugtvognhandelren er ikke en prøvelsesmyndighed, og mange handler i denne verden sker jo mundtligt uden omstændige dokumenter. Hvor køberen har sine penge fra, er hans eget anliggende. Derfor virker en bemærkning om disse emner i slutsedlen som en uvedkommende juridisk frase uden reel forbindelse med parternes retshandel. For landsretterne må vel have ment, at en rent ensidig tilføjelse fra skyldnerens hånd på erhvervelsesdokumentet ikke er tilstrækkelig til at sikre udlægsfritagelsen. Det forekommer i det hele taget ikke let forståeligt, at adgangen til at anskaffe udlægsfritagne surrogater skal bero på, om man kan motivere brugtvognshandleren, frimærke- og guldmønthandleren, antikvitetshandleren, eller banken, hvor erstatningen måske omsættes i præmieobligationer, til at forsyne standardkvitteringen med et forkyndende udsagn om, at det hele skam stammer fra en personskadeerstatning. I den af Jens Anker Andersen i Fuldmægtigen 1987, s. 56 ff omtalte sag var der tale om, at skyldneren havde brugt sin erstatning til at stifte et anpartsselskab, hvori han drev murervirksomhed. Med den retstilstand, som de to landretsafgørelser er udtryk for, skulle murermesteren tabe sin sag idag, hvis det ikke fremgik af selskabets stiftelsesdokument eller af indbetalingsdokumentationen efter anpartsselskabslovens 6, stk. 2, 2 pkt., at selskabskapitalen hidrørte fra en personskadeerstatning.

8 De to sager skaber også problemer på anden vis. Den retsopfattelse, som de indfører, var ikke gængs doktrin blandt juridiske praktikere førhen. Der er uden tvivl oprettet overordentligt mange handelsdokumenter om aktiver af mangfoldig art - købt for erstatningspenge til forsødelse af den skadelidtes tilværelse - hvor det ikke har været skænket en tanke, heller ikke hos den medvirkende rådgiver, at det under en fogedsag engang ude i fremtiden kunne blive absolut udslagsgivende, om det i sagens natur sensible og private personskadeerstatningsspørgsmål var omtalt i handelspapirerne. Hvis klienten var gældfri på anskaffelsestidspunktet, har anledningen til at berøre spørgsmålet været endnu mere fjerntliggende. Når spørgsmålet var fremme, har man typisk disponeret efter de kendingmærker, der står at læse i retsplejelovens 513, nemlig ved at tilrettelægge en faktisk og dokumenterbar forbindelse mellem erstatningspengene og det anskaffede formueaktiv, således at det lod sig påvise, at anskaffelsen de facto var sket med udlægsfritagne midler. De to landsretsafgørelser knytter vidtgående og meget alvorlige virkninger til tilfældigheder i kontraktspraksis, fordi skyldneren nu mister sin udlægsfritagelse for aktiver, som for enhver sædvanlig bevisførelse ubetvivleligt er købt for beskyttede erstatningsmidler. Det spørgsmål, der kan tænkes at melde sig, er, om de involverede rådgivere kan klandres ansvarsmæssigt for deres manglende forudseenhed med hensyn til landsretternes syn på sagen. Det forekommer vel næppe troligt; men nogle skyldnere, som har opfattet situationen på den ikke urigtige måde, at en enkelt sætning i skødet eller slutsedlen, kunne have vendt hele sagen dramatisk til deres fordel, kan med god ret komme på den tanke. Det er uheldigt, når lovgivning tillægges tilbagevirkende kraft og derved udløser kaptiøse og negative følger for allerede trufne og uomgørlige dispositioner. Skønt rækkevidden ikke er den samme af domstolsafgørelser, forekommer det uheldigt, at erstatningsreglernes lovbestemte værn om personskadeerstatningerne og deres surrogater skal komme i modvind på grund af en formel bevisregel, som ikke kan læses ud af lovteksten. Noter: Note (1): Med udtrykket "skyldnerens øvrige formue" er det angivet, at det ikke udelukker kreditorbeskyttelse, at pengene blandes sammen med andres formue. Det er sammenblandingen med egne formuemidler, der ikke må finde sted - ud fra det bærende hovedsynspunkt, at beskyttelsen skænkes til nogle af skyldnernes penge, ikke til andre af hans penge, hvorfor der må opretholdes en klar skillelinie mellem disse to formueområder inden for skyldnernes egen formuesfære, jfr. tilsvarende betænkningen side 85, spalte 2, 3 afsnit. Hvis skyldneren udlåner erstatningspengene til trediemand, opstår der en fordring. Fordringen er et surrogat for

9 erstatningsbeløbet. Såfremt denne fordring ikke blandes sammen med andre fordringer, som udlåneren har på låntageren, opretholdes kreditorbeskyttelsen, jfr. U ØLD. Note (2): Det er uafklaret, hvorledes surrogater, som er erhvervet delvist med beskyttede erstatningsmidler, skal behandles. Da det anerkendes, at den friværdi, som opstår ved nedbringelse af restgæld i surrogatet, er beskyttet, kunne det tale for, at løsningen måtte være den samme som ved blandede anskaffelser med særejemidler og fællesbomidler, hvor praksis er liberal med hensyn til at statuere særeje for hele surrogatet. En tilsvarende liberal praksis foreligger ved gaver fra trediemand, hvor trediemand har bestemt, at gaven skal være modtagerens særeje, jfr. U H (51% af ejendommens værdi var berigtiget som gave: hele ejendommen særeje) og U H (kun ca. 13% af ejendommens værdi var berigtiget som gave: hele ejendommen særeje). Problemstillingen efter Rpl. 513 er imidlertid en ganske anden end ved ægtefællesæreje og gavesæreje, og det er derfor ikke givet, at løsningen skal følge samme retningslinier. Hvis udbetalingen på et surrogat er sammensat af beskyttede og ubeskyttede midler, vil adskillelseskravet i en del tilfælde ikke være opfyldt, og beskyttelsen går allerede af den grund tabt. Selv om den mest håndterbare løsning synes at være at følge reglerne fra særejeområdet, må det ikke overses, at der derved skabes mulighed for at opbygge et levedygtigt kreditorly ved blot at anskaffe et dyrt aktiv for en beskeden udbetaling med beskyttede erstatningsmidler i parring med en ubeskyttet restfinansiering. Da den efterfølgende nedbringelse af restgælden efter fast opfattelse netop ikke skaber ubeskyttet friværdi, kan surrogatet efter omstændighederne komme til at tjene skyldneren som et sikkert refugium, hvor frie midler kan anbringes effektivt uden for kreditorernes rækkevidde. Note (3): Adskillelseskravet går både på erstatningspengene og surrogatet. Hvis surrogatet er genus og som sådan sammenblandelig med tilsvarende formuegoder - f.eks. unummererede guldmønter eller andre artsbestemte værdigenstande - kan udlægsfritagelsen gå tabt ved sammenblanding med ligeartede genstande. Er surrogatet, som det typisk er tilfældet, en individuel genstand, en fast ejendom eller en bil, er sammenblanding i praksis umulig. Note (4): Professor Erik Werlauff anfører om Østre Landsretsafgørelsen, at den tager stilling til bevisstyrkekravet i relation til retsplejelovens 513, stk. 1, 2 pkt., jfr. Werlauffs "Visdomsbog" på MAGNUS CD-Rom fra A/S Skattekartoteket. Ditlew Wad kommenterer Østre Landsretsafgørelsen med en konstatering af, at det altså ikke er nok at dokumentere, at individualisering (d.v.s. adskillelse af erstatningsbeløbet fra skyldnerens øvrige formue) er sket og opretholdt, men at der åbenbart også kræves visse formalitetskrav opfyldt, hvad disse så går ud på, jfr. Adv. nr , Fagligt Nyt, s. 233.

John Peter Andensen, Advokat (H), lic. jur. Højesteret sætter tingene på ret køl - mere om kreditorbeskyttelse efter Retsplejelovens 513.

John Peter Andensen, Advokat (H), lic. jur. Højesteret sætter tingene på ret køl - mere om kreditorbeskyttelse efter Retsplejelovens 513. John Peter Andensen, Advokat (H), lic. jur. Højesteret sætter tingene på ret køl - mere om kreditorbeskyttelse efter Retsplejelovens 513. --------------------------- 1. To landsretsdomme om surrogater

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR 1 Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM2009.721VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret afviste ved en dom af 16/11 2009 afskrivningsadgang

Læs mere

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller - 1 Gaver mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En celeber sag om det økonomiske opgør mellem ægtefæller ved skilsmisse fik i denne uge stor opmærksomhed, både i offentligheden

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT 8. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT En ny landsretsdom fastslår forsikringsselskabets ret til i kontanterstatningen at fratrække

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM HR - 1 Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til staten

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B 1 Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B-0846-08 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i en sag om udlodning af datterselskabsudbytte taget

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør

Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør Indledning I forbindelse med undervisning på 3. år i Gomards Obligationsret del 2 udskrev underviseren en lille forelæsningskonkurrence

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab

Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab - 1 Forældrekøb af lejlighed i hovedaktionærselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som følge af boligmangel vælger mange forældre at købe en lejlighed til deres barn, der skal i gang med

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

afsagt den af Vestre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Vogter, Deleuran og Vivi Kahr Rasmussen (kst.)) i ankesag

afsagt den af Vestre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Vogter, Deleuran og Vivi Kahr Rasmussen (kst.)) i ankesag Trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 1997 side 28 VLD D O M afsagt den af Vestre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Vogter, Deleuran og Vivi Kahr Rasmussen (kst.)) i ankesag mod Den indankede dom er afsagt

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen.

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen. - 1 Låneomkostninger - udstedelse af virksomhedsobligationer - avanceopgørelse efter kursgevinstlovens 26, stk. 4 - Højesterets dom af 19/10 2015, sag 163/2014. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR - 1 Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM2016.101.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/2 2016, ref. i SKM2016.101.LSR, ikke grundlag

Læs mere

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER DISPOSITION FOR OPLÆG Kort præsentation af mig selv Kort præsentation af mit phd-projekt Baggrunden for maksimalprisreglerne i ABL Udvalgte

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Boafgift - behandling af passivpost vedrørende udlæg til ægtefælle i forhold til beregning af boafgift for afgiftspligtige arvinger - Højesterets kendelse af 25/8 2015, sag 240/2014. Af advokat (L)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere