John Peter Andensen, Advokat (H), lic.jur. Kreditorbeskyttelse efter retsplejelovens ny retspraksis indfører formelt beviskrav.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "John Peter Andensen, Advokat (H), lic.jur. Kreditorbeskyttelse efter retsplejelovens 513 - ny retspraksis indfører formelt beviskrav."

Transkript

1 John Peter Andensen, Advokat (H), lic.jur. Kreditorbeskyttelse efter retsplejelovens ny retspraksis indfører formelt beviskrav. 1. Udlægsfritagelse for personskadeerstatninger Efter Retsplejelovens 513, stk. 1 er en udbetalt personskadeerstatning - erstatning for erhvervsevnetab, erstatning for varigt men og tab af forsørger m.m. - beskyttet mod udlæg. Rpl 513 blev indført på grundlag af Betænkning nr. 634 af 1971 om Udlæg og Udpantning. Ifølge betænkningen var det tanken med reglen at understøtte det formål, som ligger bag de omhandlede erstatningsbeløb. Det hedder i betænkningen s. 85: "Erstatning for invaliditet skal kompensere for fremtidigt indtægtstab, og dette formål vil ikke kunne opnås, hvis erstatningen inddrages under udlæg. Både sociale hensyn og etiske betragtninger taler afgørende for en så vid beskyttelse, som det er praktisk muligt at give." Rpl. 513, stk. 1 kom herefter til at lyde således: "Udlæg kan ikke foretages i erstatning for invaliditet eller tab af forsørger eller i godtgørelse i forbindelse hermed, hvis beløbet tilkommer skadelidte eller den, som har mistet en forsørger. Er beløbet udbetalt, kan udlæg dog ske, medmindre summen ved indsættelse på særskilt konto i bank eller sparekasse eller på anden måde er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue. Tilsvarende gælder om renter og udbytte af kapitalen." Medens første punktum drejer sig om det endnu ikke udbetalte erstatningsbeløb, har andet 2 punktum sigte på den situation, at erstatningsbeløbet er udbetalt til den skadelidte, som herefter har fri rådighed over midlerne. Efter almindelige grundsætninger i dansk ret er beskyttelse mod kreditorforfølgning normalt betinget af, at den part, som påberåber sig beskyttelsen, må have påtaget sig en effektiv rådighedsindskrænkning i relation til de formuemidler, som ønskes friholdt for kreditorforfølgning. Dette princip er klart udtrykt i Rpl. 514, stk. 3 om udlægsfritagelse for diverse aktiver - gaver, andele i visse foreninger og interessentskaber m.v. - hvor udlægsfritagelsen går tabt, hvis skyldneren har fri rådighed over aktiverne, eller hans råden ikke er hindret ved rimelige foranstaltninger. Udlægsfritagelsen for udbetalte personskadeerstatninger er derfor betydeligt mere vidtgående, idet udlægsfritagelsen gælder, uanset at skyldneren har fri rådighed over sine erstatningspenge. 2. Adskillelseskravet

2 Bestemmelsen stiller imidlertid en vigtig betingelse, formuleret i to varianter, der nøje må efterleves, om udlægsfritagelsen skal bevare sin gyldighed i relation til udbetalte erstatninger. Enten må det udbetalte erstatningsbeløb indsættes på "en særskilt konto i bank eller sparekasse". Eller der må være forholdt således over beløbet, at det "på anden måde er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue" (1). Den grundlæggende tanke bag dette adskillelseskrav er, at beskyttelse mod kreditorforfølgning mod aktiver, hvorover skyldneren kan råde frit, er en ganske særegen undtagelse, der alene er tænkt at omfatte de udtrykkeligt angivne aktiver, som netop fortjener en sådan beskyttelse - her altså personskadeerstatninger i nærmere afgrænset omfang - og ikke formuemidler, som skyldneren i øvrigt måttet have erhvervet ad anden vej end fra den erstatningsudløsende personskade. Adskillelseskravet tjener til at afgrænse kreditorbeskyttelsens omfang snævert til erstatningspengene. Når skadelidte er blevet invalideret og har modtaget en økonomisk kompensation herfor, er der tale om midler, som ingen kreditorer fra starten af kunne regne med. Disse midler er så nært knyttet til skadelidtes ødelagte helbredssituation, at de efter forarbejderne just bør være fredet mod udlæg. Kreditorerne skal ikke kunne berige sig på debitors legemlige ulykke. Sålænge skyldneren holder erstatningspengene skarpt adskilt fra sine øvrige formuemidler, er erstatningspengene i sikkerhed. Det interessante er, at loven ikke opstiller noget formkrav til, hvorledes denne adskillelse skal finde sted. Efter forarbejderne kræves det blot, at den udbetalte erstatning ikke blandes sammen med andre af skyldnerens formuemidler - sker det blot én gang, er udlægsfritagelsen tabt og kan ikke genskabes. Skyldneren må derfor ikke sætte andre penge ind på den særskilte konto, hvis han har valgt at opfylde adskillelseskravet ved oprettelse af en sådan "erstatningskonto". Skyldneren kan heller ikke hæve fra kontoen og senere indsætte et beløb af samme størrelse som det hævede og dermed genskabe beskyttelsen for det hævede beløb. Konsekvensen af en sådan disposition må tværtimod befrygtes at være, at udlægsfritagelsen fortabes for hele kontoens indestående, fordi det genindsatte beløb må betragtes som et fremmed beløb, der vandrer ind på kontoen og blander sig med de ægte erstatningspenge, som stod på kontoen. Derimod er renter og udbytte af kapitalen beskyttet på tilsvarende måde som kapitalen, jfr. tredie punktum i Rpl. 513, stk. 1. Vil skyldneren ikke benytte sig af en særskilt konto i en bank eller sparekasse, må adskillelseskravet iagttages på anden måde. Loven opregner ikke hvilke måder, der er tilstrækkelige i så henseende. Dette ligger helt i tråd med, at det afgørende er adskillelsens realitet, ikke valget af anbringelsesmåde for erstatningspengene. En placering af beløbet på en klientkonto hos en advokat er en farbar vej, forudsat at skyldneren ikke har andre klienttilgodehavender hos advokaten, således at de to fordringsforhold derved blandes sammen, jfr. U Ø. Er der sådanne andre

3 fordringsforhold, må erstatningsbeløbet hensættes på særskilt underklientkonto for sig. Adskillelseskravet tjener ikke alene til at sikre, at udlægsfritagelsen kun tildeles det omfang, som loven har for øje - det beskyttelsesværdige erstatningsbeløb, der skal kompensere skadelidte for personskaden. Adskillelseskravet er også en pendant til det gængse fogedretlige og panteretlige forlangende om sikker identifikation. Hvis skyldneren ikke formår at udpege de formuemidler, som han hævder er fredet mod udlæg, fordi midlerne er blevet blandet sammen andre ikke-udlægsfritagne midler, så svigter muligheden for at identificere de formuemidler, som han kræver særstatus for. Bevisbyrden er skyldnerens, ikke kreditors. Glipper skyldnerens bevisførelse, må udfaldet blive, at kreditor kan gå løs på hele skyldnerens formue. 3. Surrogater for erstatningsbeløbet Det er almindeligt antaget, at skyldneren kan anbringe sine erstatningsmidler i andet end rede penge. Midlerne kan anbringes i værdipapirer, fast ejendom og løsøre og også i anparter i et anpartsselskab, som skyldneren selv driver, jfr. Jens Anker Andersen i Fuldmægtigen 1987, s. 56 ff med omtale af Varde Fogedrets kendelse af 10. april At erstatningsbeløbet veksles om til et surrogat ødelægger således ikke udlægsfritagelsen - sålænge adskillelseskravet er iagttaget, og skyldneren uforandret kan godtgøre, at surrogatet er anskaffet for erstatningspengene. På tilsvarende måde som Rpl. 513, stk. 1 ikke angiver formkrav til adskillelsens gennemførelse, indeholder bestemmelsen heller ikke formelle krav til beviset for, at "revisorsporet" fra surrogatet og tilbage til pengenes udspringskilde i en beskyttet personskadeerstatning er intakt. Formuleringen af adskillelseskravet udtaler sig ikke direkte om surrogater, men peger blot på, at det udbetalte ertstaningsbeløb kan adskilles fra skyldnerens øvrige formue ved indsættelse på den særskilte konto - eller ved adskillelse på "anden måde". Når det er situationen, må udgangspunktet for bevisførelsen være dansk rets almindelige princip om fri bevisbedømmelse, der som altovervejende hovedregel ikke stiller formkrav til beviset, men tillader enhver relevant og lovlig bevisførelse, som er egnet til at opklare sagen. Det er navnlig ved surrogater, at spørgsmålet om udlægsfritagelsens gyldighed presser sig på i praksis. Her kan der nemt opstå reel tvivl om, hvorvidt dette eller hint aktiv vitterligt er købt for erstatningsmidler, eller måske kun delvist (2) er købt for erstatningsmidler. Betænkningen var inde på spørgsmålet. Det blev medgivet, at erstatningspengene efter omstændighederne også ville kunne anbringes "på tilstrækkelig klar måde" i fast ejendom. Det kunne ske i form af et tinglyst pantebrev, "der angiver, hvorfra midlerne stammer". Hvis hele ejendommen var erhvervet for erstatningspenge, kunne der endvidere også tinglyses en deklaration på ejendommen (om at den var

4 fritaget for udlæg som følge af, at den var købt for en udlægsfritaget erstatning). 4. To landsretsafgørelser om udlægsfritagelse ved surrogater To nyere landsretsafgørelser har ved prøvelsen af surrogattilfælde slået ind på en kurs, som synes problemfyldt og vanskelig forligelig både med ordlyden af Rpl. 513 og princippet om fri bevisbedømmelse. I Østre Landsrets dom af 30 august 1995, 13 afd., B (trykt i TfS 1995, 615), var der tale om en kvinde, som havde købt en bil for sin invaliditetserstatning. Da hun fik erstatningspengene udbetalt i maj 1993, blev pengene indsat på hendes almindelige økonomikonto i Den Danske Bank. På det tidspunkt var kontoen negativ. Købesummen for bilen, der var købt ved slutseddel af 23 maj 1993, blev betalt den 8 juni 1993 med en check trukket på økonomikontoen. Der var ikke gået andre penge ind på kontoen i tidsrummet mellem erstatningspengenes indsættelse og bilkøbet. Fogedretten fandt på det grundlag, at beløbet på kontoen havde været adskilt fra debitors øvrige formue, således at beskyttelsen efter Retsplejelovens 513, stk. 1, 2. pkt. fandtes at bestå. Men, fortsatte fogedretten, da det ikke af slutsedlen om bilkøbet fremgik eller på anden måde var deklareret, at midlerne til købet stammede fra en invaliditetserstatning, fandtes beskyttelsen i retsplejelovens 513, stk. 1, 2. pk t. at være bortfaldet, og kreditor fik derfor medhold i sin udlægsbegæring. Østre Landsrets kendelse stadfæstede med følgende begrundelse: "I hvert fald under de foreliggende omstændigheder, hvor det ikke på nogen måde er tilkendegivet, at den erhvervede bil er købt for invaliditetserstatningen, findes betingelsen for fritagelse for udlæg efter retsplejelovens 513, stk. 1, ikke at være opfyldt". Det bemærkelsesværdige i præmisserne ligger i, at udlægsfritagelse nægtes, skønt det efter bevisførelsen synes lagt til grund, at bilen rent faktisk var erhvervet for ellers udlægsfritagne erstatningspenge, idet der ikke var andre penge på kontoen end erstatningspengene. Sagen faldt altså ikke på adskillelseskravet, men på et opstillet formkrav om, at det ikke var tilkendegivet - hverken i slutsedlen eller på anden måde - at surrogatet, bilen, var købt for invaliditetserstatningen. I en Vestre Landsrets kendelse af 22 januar 1996, 2. afd., V.L. B , var der tale om en skyldner, der for en arbejdsskadeerstatning havde købt en fast ejendom. Ejendommen var købt kontant og var ubehæftet. Den udlægssøgende kreditor bestred ikke, at skyldneren udelukkende havde anvendt erstatningspenge til at købe ejendommen for. Kreditor henholdt sig i stedet til den førnævnte afgørelse fra Østre Landsret og anførte, at skyldneren alene kunne løfte sin bevisbyrde for, at erstatningsbeløbet havde været holdt klart adskilt fra skyldnernes øvrige formue og dermed opnå udlægsfritagelse, såfremt det i skødet klart var

5 tilkendegivet, at ejendommen var erhvervet for et erstatningsbeløb. Da det ikke var tilfældet, fordi skødet intet meddelte her om, måtte udlæg kunne foretages. Fogedretten fulgte kreditor. Ved anvendelse af et udlægsfritaget erstatningsbeløb til køb af fast ejendom skulle det, sagde fogedretten, fremgå af en redegørelse i skødet, at den kontante købesum var betalt med et besky ttet beløb. Da det ikke fremgik af skødet, at det kontant betalte beløb hidrørte fra skyldnerens erstatningssum, gav fogedretten kreditor medhold i udlægsbegæringen. Vestre Landsret stadfæstede i henhold til grundene. 5. Diskussion I surrogatsagerne vil der være to beviskrav, som skyldneren skal opfylde for at beskytte sit surrogat mod udlæg. For det første skal skyldneren bevise, at surrogatet er købt for erstatningsmidler. Hvis dette bevis ikke kan føres, er der selvsagt ingen udlægsfritagelse for surrogatet. Surrogatet er i så fald ikke et surrogat for erstatningsmidlerne. Kan beviset imidlertid føres, må skyldneren for det andet bevise, at erstatningsbeløbet - eller surrogatet - er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue (3). Bevis for surrogatets ægthed er én sag. Bevis for adskillelseskravets efterlevelse indtil surrogatets anskaffelse er en anden sag. Skønt der er tale om to forskellige bevisspørgsmål, er der dog en indre sammenhæng mellem de to spørgsmål, som ikke bør overses. Bevis for, at erstatningspengene har været holdt klart adskilt fra skyldnernes øvrige formue, er normalt en forudsætning for at bevise, at surrogatet faktisk er anskaffet for erstatningspenge. Hvis pengene er blandet sammen, er det jo umuligt at sige, hvilke penge, der blev brugt til hvad. Hvis kreditor imidlertid ikke bestrider, at surrogatet er anskaffet udelukkende for erstatningspenge, men i stedet hævder, at adskillelseskravet ikke er opfyldt, må man tage stilling til, om erstatningspengene da var beskyttede (fordi de var holdt behørigt adskilt), eller ikke var beskyttede (fordi adskillelseskravet ikke blev respekteret). Det var denne situation, der forelå i sagen fra Vestre Landsret. Omvendt er det også tænkeligt, at kreditor medgiver, eller bevisførelsen godtgør, at adskillelseskravet er opfyldt, men at tvivlsspørgsmålet går på, om surrogatet er købt for erstatningspenge. Denne situation forelå i sagen fra Østre Landsret. I Østre Landsretssagen fandt fogedretten, at der var ført bevis for, at adskillelseskravet var opfyldt - d.v.s. erstatningspengene, der jo var gået ind på en konto med negativ saldo, var ikke blevet blandet sammen med andre penge, således at udlægsfritagelsen af den grund kunne gå tabt. Det næste spørgsmål var derfor, om bilen var købt for disse erstatningspenge. Med det resultat, som bevisførelsen var nået til om adskillelseskravet, synes det vanskeligt at nå til andet resultat, end at bilen var betalt med erstatningsmidler, eftersom der kun var erstatningsmidler på kontoen i tiden fra erstatningens indsættelse og til bilens

6 betaling med checken fra kontoen. Et bekræftende svar på adskillelsesspørgmålet, som fogedretten giver i sine præmisser, udelukker fremmede pengemidler på den konto, der betaler bilen - eller udtrykt med et tankebillede fra logikkens enkle verden: hvis der ikke er blandet vand i vinen, fordi flasken var tom, da vinen blev hældt på, så har den, der drikker af flasken, kun fået vin at drikke. Når både fogedretten og landsret til trods herfor ikke vil tillægge bilen udlægsfritagelse, skyldes det, at begge retsinstanser opstiller en rent formel bevisregel, der fortrænger det faktiske resultat, som den frie bevisførelse måtte nå til. Da "...det ikke på nogen måde er tilkendegivet, at den erhvervede bil er købt for invaliditetserstatningen, findes betingelsen for fritagelse for udlæg efter retsplejelovens 513, stk. 1, ikke at være opfyldt". I Rpl. 513, stk. 1 vil man imidlertid spejde forgæves efter noget krav om, at det skal "tilkendegives", "deklareres" eller på anden vis nedfældes i surrogatets erhvervelsesdokument, at anskaffelsen sker for erstatningspenge. Bestemmelsen formulerer kun selve adskillelseskravet, ikke noget formkrav til arten af de bevismidler, der kan godtgøre, at kravet er opfyldt. Når 513, stk. 1 udtrykkeligt udtaler, at den fornødne adskillelse kan ske på flere måder - særskilt konto eller på "anden måde" - lægger bestemmelsen netop op til, at det afgørende ikke er formen, men realiteten i adskillelsesarrangementet - alt under det synspunkt, der bærer bestemmelsen - at erstatningen skal beskyttes mod kreditorforfølgning, men beskyttelsen ikke må brede sig ud over sit formål og skabe kreditorly for formuemidler, som ikke stammer fra erstatningen. I det lys virker det mindre velbegrundet at pode en kunstig bevisregel på bestemmelsen, der får til følge, at en materielt vellykket bevisførelse om adskillelseskravet strander som utilstrækkelig, blot fordi man ikke fik optaget den formular i skødet eller købekontrakten, at det var erstatningspengene, der blev brugt til at finansiere anskaffelsen. I betænkningen om udlæg og udpantning er der kun tvivlsom støtte for en sådan formel bevisregel. Bemærkningerne i betænkningen om mulig anbringelse af erstatningen i fast ejendom omtaler øjensynligt kun spørgsmålet om angivelse i pantebrevet eller i en deklaration på ejendommen som en fremgangsmåde, der efter omstændighederne baner vej for "på tilstrækkelig klar måde" at anbringe erstatningspengene i en fast ejendom. Det er en metode til at rydde bevisusikkerhed af vejen på, fordi erstatningen, som det siges i betænkningen, dermed må dokumenteres ved tinglysningen af pantebrevet eller deklarationen (betænkningen s. 85, 2. spalte, nederst). At ophøje denne praktiske bevissikringsmulighed til en gyldighedsbetingelse for udlægsfritagelsen har ikke god støtte i betænkningens udsagn og savner i hvert fald fuldstændig støtte i lovens ordlyd. I afgørelsen fra Vestre Landsret er begrundelsen lagt en kende anderledes an. I den sag var det ikke bevisfast, at

7 adskillelseskravet var opfyldt. Derimod var det bevisfast - fordi kreditor netop ikke bestred det - at ejendommen udelukkende var erhvervet for erstatningspenge. Den første forhindring i skyldnerens bevissituation var dermed overvundet, og spørgsmålet måtte følgeligt være, om disse erstatningspenge så også havde været holdt klart adskilt fra skyldnerens andre formuemidler og derved havde bevaret deres udlægsfritagelse. Havde de det, kan der jo ikke være tvivl om, at ejendommen, som netop ikke var bestridt at være anskaffet for erstatningspenge, dermed måtte være omfattet af udlægsfritagelsen. Men som i Østre Landsrets sagen, so m fogedretten givetvis har følt sig bundet af - kreditor procederede direkte på afgørelsen - nåede fogedretten til, at det formelle beviskrav om "tilkendegivelse" ikke var opfyldt, da det ikke fremgik af skødet, at det kontant betalte beløb hidrørte fra skyldnerens erstatningssum. De to retsafgørelser må påkalde sig betydelig interesse (4). Der er markant forskel på at løfte en bevisbyrde ved en fri bevisførelse om sammenhængen mellem erstatning og surrogat, og at kræve, at de materielle forhold også skal artikulere sig i en skriftlig tilkendegivelse i kontraktsgrundlaget for surrogatets anskaffelse. Dertil kommer, at det formelle beviskrav i mangfoldige tilfælde virker som et akademisk forlangende uden hold i realiteterne. Mens det ved tinglysningen kan søges efterprøvet i medfør af tinglysningsdommerens prøvelsesret, om anskaffelsessummen hidrører fra en beskyttet erstatningssum, kan man næppe forlange af brugtvognhandleren, at han på skyldnerens begæring skal protokollere i slutsedlen og lade efterprøve, om bilkøbet sker med penge fra en beskyttet personskadeerstatning. Brugtvognhandelren er ikke en prøvelsesmyndighed, og mange handler i denne verden sker jo mundtligt uden omstændige dokumenter. Hvor køberen har sine penge fra, er hans eget anliggende. Derfor virker en bemærkning om disse emner i slutsedlen som en uvedkommende juridisk frase uden reel forbindelse med parternes retshandel. For landsretterne må vel have ment, at en rent ensidig tilføjelse fra skyldnerens hånd på erhvervelsesdokumentet ikke er tilstrækkelig til at sikre udlægsfritagelsen. Det forekommer i det hele taget ikke let forståeligt, at adgangen til at anskaffe udlægsfritagne surrogater skal bero på, om man kan motivere brugtvognshandleren, frimærke- og guldmønthandleren, antikvitetshandleren, eller banken, hvor erstatningen måske omsættes i præmieobligationer, til at forsyne standardkvitteringen med et forkyndende udsagn om, at det hele skam stammer fra en personskadeerstatning. I den af Jens Anker Andersen i Fuldmægtigen 1987, s. 56 ff omtalte sag var der tale om, at skyldneren havde brugt sin erstatning til at stifte et anpartsselskab, hvori han drev murervirksomhed. Med den retstilstand, som de to landretsafgørelser er udtryk for, skulle murermesteren tabe sin sag idag, hvis det ikke fremgik af selskabets stiftelsesdokument eller af indbetalingsdokumentationen efter anpartsselskabslovens 6, stk. 2, 2 pkt., at selskabskapitalen hidrørte fra en personskadeerstatning.

8 De to sager skaber også problemer på anden vis. Den retsopfattelse, som de indfører, var ikke gængs doktrin blandt juridiske praktikere førhen. Der er uden tvivl oprettet overordentligt mange handelsdokumenter om aktiver af mangfoldig art - købt for erstatningspenge til forsødelse af den skadelidtes tilværelse - hvor det ikke har været skænket en tanke, heller ikke hos den medvirkende rådgiver, at det under en fogedsag engang ude i fremtiden kunne blive absolut udslagsgivende, om det i sagens natur sensible og private personskadeerstatningsspørgsmål var omtalt i handelspapirerne. Hvis klienten var gældfri på anskaffelsestidspunktet, har anledningen til at berøre spørgsmålet været endnu mere fjerntliggende. Når spørgsmålet var fremme, har man typisk disponeret efter de kendingmærker, der står at læse i retsplejelovens 513, nemlig ved at tilrettelægge en faktisk og dokumenterbar forbindelse mellem erstatningspengene og det anskaffede formueaktiv, således at det lod sig påvise, at anskaffelsen de facto var sket med udlægsfritagne midler. De to landsretsafgørelser knytter vidtgående og meget alvorlige virkninger til tilfældigheder i kontraktspraksis, fordi skyldneren nu mister sin udlægsfritagelse for aktiver, som for enhver sædvanlig bevisførelse ubetvivleligt er købt for beskyttede erstatningsmidler. Det spørgsmål, der kan tænkes at melde sig, er, om de involverede rådgivere kan klandres ansvarsmæssigt for deres manglende forudseenhed med hensyn til landsretternes syn på sagen. Det forekommer vel næppe troligt; men nogle skyldnere, som har opfattet situationen på den ikke urigtige måde, at en enkelt sætning i skødet eller slutsedlen, kunne have vendt hele sagen dramatisk til deres fordel, kan med god ret komme på den tanke. Det er uheldigt, når lovgivning tillægges tilbagevirkende kraft og derved udløser kaptiøse og negative følger for allerede trufne og uomgørlige dispositioner. Skønt rækkevidden ikke er den samme af domstolsafgørelser, forekommer det uheldigt, at erstatningsreglernes lovbestemte værn om personskadeerstatningerne og deres surrogater skal komme i modvind på grund af en formel bevisregel, som ikke kan læses ud af lovteksten. Noter: Note (1): Med udtrykket "skyldnerens øvrige formue" er det angivet, at det ikke udelukker kreditorbeskyttelse, at pengene blandes sammen med andres formue. Det er sammenblandingen med egne formuemidler, der ikke må finde sted - ud fra det bærende hovedsynspunkt, at beskyttelsen skænkes til nogle af skyldnernes penge, ikke til andre af hans penge, hvorfor der må opretholdes en klar skillelinie mellem disse to formueområder inden for skyldnernes egen formuesfære, jfr. tilsvarende betænkningen side 85, spalte 2, 3 afsnit. Hvis skyldneren udlåner erstatningspengene til trediemand, opstår der en fordring. Fordringen er et surrogat for

9 erstatningsbeløbet. Såfremt denne fordring ikke blandes sammen med andre fordringer, som udlåneren har på låntageren, opretholdes kreditorbeskyttelsen, jfr. U ØLD. Note (2): Det er uafklaret, hvorledes surrogater, som er erhvervet delvist med beskyttede erstatningsmidler, skal behandles. Da det anerkendes, at den friværdi, som opstår ved nedbringelse af restgæld i surrogatet, er beskyttet, kunne det tale for, at løsningen måtte være den samme som ved blandede anskaffelser med særejemidler og fællesbomidler, hvor praksis er liberal med hensyn til at statuere særeje for hele surrogatet. En tilsvarende liberal praksis foreligger ved gaver fra trediemand, hvor trediemand har bestemt, at gaven skal være modtagerens særeje, jfr. U H (51% af ejendommens værdi var berigtiget som gave: hele ejendommen særeje) og U H (kun ca. 13% af ejendommens værdi var berigtiget som gave: hele ejendommen særeje). Problemstillingen efter Rpl. 513 er imidlertid en ganske anden end ved ægtefællesæreje og gavesæreje, og det er derfor ikke givet, at løsningen skal følge samme retningslinier. Hvis udbetalingen på et surrogat er sammensat af beskyttede og ubeskyttede midler, vil adskillelseskravet i en del tilfælde ikke være opfyldt, og beskyttelsen går allerede af den grund tabt. Selv om den mest håndterbare løsning synes at være at følge reglerne fra særejeområdet, må det ikke overses, at der derved skabes mulighed for at opbygge et levedygtigt kreditorly ved blot at anskaffe et dyrt aktiv for en beskeden udbetaling med beskyttede erstatningsmidler i parring med en ubeskyttet restfinansiering. Da den efterfølgende nedbringelse af restgælden efter fast opfattelse netop ikke skaber ubeskyttet friværdi, kan surrogatet efter omstændighederne komme til at tjene skyldneren som et sikkert refugium, hvor frie midler kan anbringes effektivt uden for kreditorernes rækkevidde. Note (3): Adskillelseskravet går både på erstatningspengene og surrogatet. Hvis surrogatet er genus og som sådan sammenblandelig med tilsvarende formuegoder - f.eks. unummererede guldmønter eller andre artsbestemte værdigenstande - kan udlægsfritagelsen gå tabt ved sammenblanding med ligeartede genstande. Er surrogatet, som det typisk er tilfældet, en individuel genstand, en fast ejendom eller en bil, er sammenblanding i praksis umulig. Note (4): Professor Erik Werlauff anfører om Østre Landsretsafgørelsen, at den tager stilling til bevisstyrkekravet i relation til retsplejelovens 513, stk. 1, 2 pkt., jfr. Werlauffs "Visdomsbog" på MAGNUS CD-Rom fra A/S Skattekartoteket. Ditlew Wad kommenterer Østre Landsretsafgørelsen med en konstatering af, at det altså ikke er nok at dokumentere, at individualisering (d.v.s. adskillelse af erstatningsbeløbet fra skyldnerens øvrige formue) er sket og opretholdt, men at der åbenbart også kræves visse formalitetskrav opfyldt, hvad disse så går ud på, jfr. Adv. nr , Fagligt Nyt, s. 233.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller - 1 Gaver mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En celeber sag om det økonomiske opgør mellem ægtefæller ved skilsmisse fik i denne uge stor opmærksomhed, både i offentligheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE JURIDISK NYT JANUAR 2014 SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE SIDE 4: Rettighed, som kunne påberåbes af lejer over for auktionskøber SIDE 5: Skadelidte har krav på fuld erstatning

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Poul Bostrup og Grete Due: Syn og Skøn efter retsplejelovens regler i skattesager og i andre sager, 2. Udgave Thomson Reuters 2011 Erik Hørlyck: Syn og Skøn 4.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter Juridisk Kandidatuddannelse Juni 2014 Speciale Aarhus Universitet Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter The legal position of personal injury damages in the administration

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus Fødselsdato: Sælger: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail Fødselsdato: Køber: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail SLUTSEDDEL KOLONIHAVE/HUS 1 /

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 KONFLIKTLØSNING Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler... 6 Arrest - kravet om væsentlig forringelse

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

ADVOKATPARTNERSELSKAB KÆRESKRIFT. til Østre Landsret. Nykredit Realkredit A/S

ADVOKATPARTNERSELSKAB KÆRESKRIFT. til Østre Landsret. Nykredit Realkredit A/S ADVOKATPARTNERSELSKAB 4. juni 2013 48985-001 KWE/LCH Kæreskrift 040613 KÆRESKRIFT til Østre Landsret Som advokat for A/B Duegården v/ Formand Lasse Larsen (advokat Finn L. Jepsen) mod Nykredit Realkredit

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere