Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8."

Transkript

1 VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for fokusmaterialerne papir, pap, plast, glas, metal, træ og organisk husholdningsaffald Ideen med dette værktøj er, at brugeren ved få indtastninger af affaldsmængder og befolkningsdata dels kan beregne den aktuelle genanvendelsesprocent, dels kan få en hurtig og oversigtlig vurdering af konsekvenserne ved bestemte indsamlingsordninger for fokusmaterialerne papir, pap, plast, glas, metal, træ og organisk mad- og køkkenaffald fra husholdninger. Værktøjet kan med fordel bruges til vurdering af forskellige scenarier, men det skal pointeres, at det alene er en oversigtlig vurdering baseret på forenklede forudsætninger, der ikke kan forventes at tage højde for alle detaljer i relation til konkrete ordninger. Beregninger foretaget med indeværende model, og med kommunespecifikke data som ikke er trukket af ADS, kan ikke stå i stedet for Miljøstyrelsens egne beregninger af de enkelte kommuneres genanvendelsesprocent, men udelukkende fungere som rettesnor for kommunens arbejde. Værktøjet er et enkelt regneark, som er forudfyldt med landsgennemsnitlige data fra relevante undersøgelser, herunder især Miljøprojekt nr : Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal, og organisk affald fra dagrenovation. Hvor man i kommunen har kendskab til mere korrekte lokale data, kan man erstatte dem i regnearket. Regnearket er helt åbnet for ændringer i både forudsætninger og beregningsmodeller. Det er op til brugerne selv at beslutte eventuelle ændringer, som brugerne dermed naturligvis også har ansvaret for. Værktøjet omfatter en beregning af genanvendelsesprocenten, som den er beskrevet i Ressourceplanens bilag 5 2 samt en vurdering af de mængdemæssige konsekvenser ved alternative indsamlingssystemer (scenarier) baseret på materialepotentialer og indsamlingseffektiviteter. Desuden opgøres for hver enkelt fraktion, hvor meget der indsamles af potentialet

2 Opbygning Regnearket er opbygget i følgende moduler: Genanvendelsesprocent: Beregning af genanvendelsesprocent ud fra affaldsdatasystemets tal Befolkning: Indtastnings- og beregningsmodul for befolkning og boliger Affaldsanalyse: Beregning af materialepotentialer og indsamlingspotentialer, herunder den maksimalt mulige genanvendelsesprocent ved de for tiden kendte højeste indsamlingseffektiviteter Scenarieanalyser: Beregning af genanvendelsesprocenten ved forskellige scenarier Forudsætninger: Grunddata for materialepotentialer og indsamlingseffektiviteter I regnearket er de orangefarvede felter beregnet til udfyldelse med lokale affalds- og boligdata. De mørkegrå felter er præudfyldt med landsgennemsnitsdata, og det er disse data, der anvendes i beregningerne. Hvis man ønsker at bruge andre data som forudsætninger, ændres disse blot. Alle øvrige felter er beregningsfelter. Beregning af genanvendelsesprocenten I første ark Genanvendelsesprocent sker en beregning af genanvendelsesprocenten ud fra de affaldsfraktioner, som indgår i beregningen af 50 målsætningen ud fra formelen beskrevet i ressourceplanens bilag 5: De udvalgte genanvendelige affaldsfraktioner udsorteret til genanvendelse x 100 (Dagrenovation i alt + Forbrændingsegnet i alt + Storskrald i alt + ovennævnte genanvendelige i alt) Tallene fra affaldsdatasystemet (ADS) indtastes i de orangefarvede felter. Der indtastes alle relevante husholdnings-affaldsfraktioner, der er registreret til enten genanvendelse eller forbrænding. Hvis en delmængde af en genanvendelig fraktion er registreret som leveret til forbrænding, tæller mængden med i den samlede mængde til forbrænding ikke til genanvendelsen. Affaldsdata fra for den enkelte kommune findes på følgende side:

3 Her kan indberetningsår og kommune vælges. Som kodesæt vælges affaldsfraktion, ved behandling vælges behandlingsform tilslut vælges mængdeangivelse som Absolut (mængder i tons). Der kan herefter trækkes en rapport der kan indtastes i modellen. Ud fra de indtastede data beregnes genanvendelsesprocenten i række 24. Hvis ADS-tallene ikke passer med kommunens egne tal, kan kommunen foretage en kvalitetssikring ved at kontakte de virksomheder, som indberetter de relevante data til ADS for at sikre, at de indberetter korrekte data for kommunens affald. Alternativt kan Miljøstyrelsen kontaktes for at få støtte til at identificere forskelle mellem kommunens egne tal og ADS. I bilag 1 er knyttet en række kommentarer til de husholdnings-affaldsfraktioner, der anvendes i formlen. Der er ikke taget højde for fordelingen mellem affald fra husholdninger og erhverv i dagrenovationsindsamlingerne, idet Miljøstyrelsen fortsat overvejer, hvordan man vil forholde sig til problemstillingen om blandet bolig-erhverv. Gennem dialog med en række interessenter arbejder Miljøstyrelsen på at udarbejde retningslinjer for visse fordelingsmæssige aspekter. Affald fra genbrugspladser derimod har Miljøstyrelsen besluttet at skulle medregnes som 100 husholdningsaffald. De indtastede tal bruges også i arkene Affaldspotentialer og Scenarieanalyser, hvor der sammenlignes med potentialer for de fraktioner, der findes i dagrenovationen. For glas er det vanskeligt at fastsætte et dækkende potentiale det landsdækkende tal kan være for lavt, hvilket kan medføre et beregningsteknisk problem med negative tal. I stedet beregnes potentialet baglæns ud fra de faktisk indsamlede mængder, og derfor skal det angives, om man vurderer at have en indsamlingseffektivitet svarende til kubeindsamling (typisk 72 effektivitet) eller henteordning (typisk 85 effektivitet) 3. Genanvendelsesprocenten omfatter både småt affald fra dagrenovation og stort affald fra storskraldsindsamling og genbrugspladser. Da ADS ikke opdeler disse affaldstyper i mere specifikke affaldsgrupper, er der brug for en vurdering af, hvor meget af det indsamlede plast (H08) samt jern og metal (H19), der er hhv. småt og stort. Det skal bruges til beregning af materialepotentialerne i affaldsanalysen jf. afsnittet om forudsætninger. Befolkning Materialepotentialer er opgjort som mængder pr. enfamilie- eller flerfamiliebolig og tilsvarende regnes med forskellige indsamlingseffektiviteter for enfamilie- og flerfamilieboliger. Derfor skal der indtastes data for boliger og befolkning i kommunen. Data hentes her: statistikbanken.dk 3 Miljøprojekt 1458

4 Indbyggere: Skriv BOL201 i søgefeltet på Statistikbanken.dk. Opslaget oplyser ved at klikke på kommunen og de relevante enheder om antallet af indbyggere i Parcel/stuehuse, Række-, kædeog dobbelthuse, Etageboliger, Kollegier, Døgninstitutioner, Fritidshuse og Andet. Disse data indtastes (eller indkopieres via Statistikbankens regnearks-funktion), og værktøjet summerer automatisk Parcel/stuehuse, Række-, kæde- og dobbelthuse samt Fritidshuse som enfamilieboliger og resten som etageboliger. Beboede boliger og ubeboede fritidshuse: Skriv BOL101 i søgefeltet. Opslaget oplyser om antallet af beboede Parcel/stuehuse, Række-, kæde- og dobbelthuse, Etageboliger, Kollegier, Døgninstitutioner, Beboede Fritidshuse og Andet samt antallet af ubeboede Fritidshuse (fremkommer ved at klikke både beboede boliger og ubeboede fritidshuse af i valg-menuen). Værktøjet summerer automatisk Parcel/stuehuse, Række-, kæde- og dobbelthuse samt Beboede Fritidshuse som enfamilieboliger, Ubeboede Fritidshuse som sommerhuse og resten som etageboliger. Sommerhusbeboere Værktøjet beregner også affaldsmængderne fra sommerhuse (de såkaldt ubeboede fritidshuse, hvor der ikke er tilmeldt beboere med fast adresse), idet sommerhusene som default-værdi regnes som beboede af udefrakommende gæster i 10 uger af året (med et antal beboere, der svarer til det gennemsnitlige antal beboere i enfamilieboliger i den enkelte kommune og en tilsvarende affaldssammensætning). Belægningsgraden kan ændres, hvis man har et mere præcist bud. Antal affaldsproducerende beboere i alt Samlet beregnes dermed antal affaldsproducerende beboere i kommunen i statusåret (2014) fordelt på enfamilie- og flerfamilieboliger. De gennemsnitlige husstandsstørrelser i kommunen sammenlignes desuden med de tilsvarende størrelser på landsplan. Affaldspotentialer I dette beregningsmodul opgøres de indsamlede mængder af genanvendelige fokusmaterialer samt dagrenovation og forbrændingsegnet affald i kommunen ud fra de indtastede data i første ark Genanvendelsesprocent. Desuden beregnes de samlede teoretiske materialepotentialer og de teoretiske indsamlingspotentialer under anvendelse af de enhedsdata, der er angivet i arket Befolkning og arket Forudsætninger. Se faktaboks. På den baggrund beregnes desuden en ideel genanvendelsesprocent, hvis man kunne indsamle hele materialepotentialet til genanvendelse og en mere realistisk genanvendelsesprocent baseret

5 på de teoretiske indsamlingspotentialer. De præindtastede data er her baseret på de pt. mest effektive indsamlingsmetoder jvf. Miljøprojekt Fakta: Materialepotentialet er den mængde af et givent fokusmateriale, der formodes at være i den del af affaldsstrømmen fra husholdninger, der indgår i beregningen af genanvendelsesprocenten, dvs. som er omfattet af definitionen i ressourceplanens Bilag 5. Materialepotentialet varierer for hhv. enfamilie- og etageboliger målt i mængde pr. husstand og i mindre grad i mængde pr. beboer. Fakta Indsamlingspotentialet er den mængde af et givent fokusmateriale i husholdningsaffaldsstrømmen, som det er realistisk at få udsorteret og indsamlet med henblik på genanvendelse ved anvendelse af den bedste tilgængelige indsamlingsmetode fra såvel enfamilie- som etageboliger. Sorteringseffektiviteten varierer for materialetyper og hhv. enfamilie- og etageboliger og dermed varierer også indsamlingspotentialet. Indsamlingspotentialet udgør den teoretiske maksimale mængde af et givent fokusmateriale, en kommune vil kunne forvente at indsamle med henblik på genanvendelse og derfor kan indsætte i tælleren i beregningen af genanvendelsesprocenten efter Bilag 5. I den sidste kolonne i affaldsanalysen sammenlignes mellem de faktisk indsamlede mængder og indsamlingspotentialet, hvilket gør det muligt hurtigt at se, hvor det gør mest nytte at gøre en indsats. Da potentialerne ikke er opdelt i samme fraktioner som i ADS summeres disse til de fraktioner, der er omfattet af potentialerne. F.eks. summeres H05 Papir og H09 Emballagepapir i arket Genanvendelsesprocent til den samlede fraktion papir de efterfølgende ark. Af forskellige årsager kan de indsamlede mængder vise sig at være større end det teoretiske indsamlingspotentiale. Det behøver ikke være en fejl, men kan f.eks. skyldes, at borgerne i kommunen simpelthen producerer mere af den pågældende fraktion end den gennemsnitlige borger. Det kan også skyldes, at den indsamlede mængde fra f.eks. genbrugspladser omfatter affald fra virksomheder, hvilket der ikke kan tages højde for i materialepotentialet og dermed heller ikke i indsamlingspotentialet. Det er muligt at ændre i de angivne indsamlingseffektiviteter i Forudsætninger, hvis man ønsker at sammenligne med andre ordninger, og der er i bilag 2 angivet både de anvendte gennemsnitsværdier (udtrykt i procent af materialepotentialet) samt alternative defaultværdier for forskellige indsamlingsmetoder, som kan indtastes efter eget valg. Genanvendelsesprocenten beregnes i række 24 for de indsamlede mængder, for det samlede materialepotentiale og for indsamlingspotentialet. Ændringer i de angivne materialepotentialer

6 og/eller indsamlingseffektiviteter vil medføre ændringer i genanvendelsesprocenterne for materiale- og indsamlingspotentialet. Der er kun angivet potentialer for de 7 genanvendelige fokusmaterialer. Værktøjet går således ud fra, at den totale mængde indsamlet husholdningsaffald er gældende uanset indsamlingsscenarium. Summen af fokusmaterialer indsamlet til genanvendelse og den resterende del - indsamlet til forbrænding - er derfor fast. Det materialepotentiale for forbrændingsegnet, der fremkommer i regnearket, er således beregnet som den samlede, indsamlede mængde, minus det samlede materialepotentiale for genanvendelige fokusmaterialer. Normalisering til kg/indbygger Ud over at beregne de samlede materiale- og indsamlingspotentialer i ton pr. kommune pr. år, beregnes også mængderne i kg/indbygger (regnet som gennemsnit på tværs af enfamilie- og flerfamilieboliger). Det gør det dels muligt at sammenligne forskellige kommuner, dels muligt at tilvejebringe tal, som i formidlingssammenhænge vil være lettere at overskue for borgerne. Scenarieanalyser I scenarieanalysen sammenlignes statusmængder fra det første ark Genanvendelsesprocent med de mængder, der forventes at kunne samles med de mest effektive ordninger som beregnet i arket: Affaldspotentialer. Ved at sammenligne dem, kan man indtaste de mængder, som man i et bestemt scenarium af affaldsordninger forventer at kunne indsamle i kommunen og dermed beregne genanvendelsesprocenten for dette scenarium. Der er alene vist et scenarium. Man kan selv vælge at opstille flere scenarier i selve arket eller gemme et regneark for hvert særskilt scenarium. Forudsætninger I forudsætningsarket er indtastet defaultværdier for materialepotentiale og de potentielle indsamlingseffektiviteter. Materialepotentialet stammer primært fra Miljøprojekt 1458 s 157 tabel 50, hvor der er angivet potentialer for en række genanvendelige affaldstyper i dagrenovationen. Disse potentialer er opgjort pr bolig fordelt på enfamilie- og flerfamilieboliger og omregnes her til potentiale pr indbygger ud fra den landsgennemsnitlige husstandsstørrelse. Derved tages der højde for, at den gennemsnitlige husstandsstørrelse kan være anderledes lokalt end på landsplan. For en række affaldstyper er der inddraget andre vurderinger, hvilket er beskrevet nedenfor. Det gælder særligt de storskraldslignende affaldstyper, som ikke indgår i potentialeopgørelsen i Miljøprojekt 1458, da denne alene er baseret på det dagrenovationslignende affald.

7 De potentielle indsamlingseffektiviteter stammer ligeledes fra Miljøprojekt 1458 s. 169 tabel 55 og 56. Tallene er baseret på erfaringstal i en række kommuner, som blev indhentet i forbindelse med projektet. Defaultværdierne er her valgt som de mest effektive, der kan opnås med almindelige indsamlingsordninger best practice. For de storskraldslignende affaldstyper, som ikke er omfattet af Miljøprojekt 1458 er indsamlingseffektiviteterne sat til 100, idet det antages, at de mængder, der aktuelt indsamles af stort plast og stort metal, udgør både det maksimale materiale- og indsamlingspotentiale. Materialepotentialet for glas er i Miljøprojekt 1458 baseret på en forsyningsmængde. Det er erfaringen, at de fleste kommuner i praksis indsamler mere glas end der burde være ifølge potentialet. Det er ikke retvisende og medfører problemer i affaldsanalysen og potentialeanalysen, og det har derfor været nødvendigt at definere et andet potentiale. Her er valgt at fastlægge glaspotentialet baglæns ud fra de faktisk indsamlede mængder samt en angivet indsamlingseffektivitet, som typisk er 72 ved kubeindsamling og 85 ved husstandsindsamling. Det betyder, at det ikke giver samme mening at vurdere den faktiske indsamling i forhold til potentialet, som for de andre fraktioner, da det er fastlagt på forhånd. Materialepotentialet for pap er i Miljøprojekt 1458 opgjort som den andel af forsyningsmængden, som ville kunne findes i dagrenovationen, mens den storskraldslignende del af pappet ikke er medregnet. Da alt pap medregnes i genanvendelsesprocenten, er denne del tillagt materialepotentialet i dette regneark svarende til ekstra 4 kg 4 pr indbygger pr år. En vis andel af det pap, der indsamles på genbrugspladserne, må formodes at stamme fra erhverv. Nogle kommuner vil derfor kunne opleve, at de tilsyneladende samler mere pap ind, end der teoretisk er i husholdningsaffaldet. Materialepotentialet for træ er vurderet ud fra erfaringstal fra 22 syd- og vestsjællandske genbrugspladser. Potentialet er baseret på de faktisk modtagne mængder træaffald og med den forudsætning, at disse udgør 90 af det samlede potentiale. Mængden omfatter alt modtaget træaffald på genbrugspladser altså også den del, der stammer fra erhverv, idet det forudsættes, at der i beregningen af genanvendelsesprocenten ikke fraregnes andelen af erhvervsaffald på genbrugspladserne. Materialepotentialerne for plast og metal er - ligesom for pap - kendetegnet ved, at ADS fraktionerne kan omfatte både dagrenovationslignende og storskraldslignende affaldstyper. Men her findes ikke potentialetal for det storskraldslignende plast og metal, som kan tillægges materialepotentialerne. I steder er valgt at udskille den indsamlede mængde storskraldslignende 4 Jf. s. 154 i Miljøprojekt 1458 forudsættes 32 af papemballagen at være bølgepap, hvor 80 er storskraldslignende svarende til ton/år og 4 kg/ indbygger/år.

8 metal og plast og definere potentialet baglæns ligesom for glas. I mangel af bedre sættes den indsamlede mængde = potentialet svarende til en indsamlingseffektivitet på 100. Det betyder dermed også, at værktøjet ikke kan tilbyde ny viden om potentialet for genanvendelse af disse fraktioner. Det må baseres på lokal viden. Andre opmærksomhedspunkter i forhold til materialepotentialerne er at: Papirpotentialet i Miljøprojekt 1458 er højere end Miljøstyrelsens officielle potentialetal fra 2012, som kommunerne skal måle sig op imod i f.t. det lovfæstede minimums-indsamlingsmål i affaldsbekendtgørelsen. Det skyldes, at miljøprojektets potentiale og dermed også regnearkets - er baseret på en bredere definition af papir. Potentialerne for organisk mad- og køkkenaffald fra enfamilie- og etageboliger er forholdsvis usikre, idet de ikke har kunnet baseres på samme forsyningsmængdeovervejelser som de øvrige fraktioner. (Madaffald kan ikke entydigt følges fra produkt til affald, da det bl.a. ender i både affald og spildevand). Potentialet kan derfor være vurderet for højt jf. s 156 i Miljøprojekt Vejledning og beregningsværktøj er udarbejdet af Affaldskontoret ApS for Miljøstyrelsen maj 2015.

9 Bilag 1 Kommentarer til indsamlet affald Her er knyttet en række kommentarer til husholdnings-affaldsfraktionerne i ADS set i forhold til de affaldskategorier, der anvendes i affaldsanalysen og som typisk registreres i forhold til de kommunale ordninger. Kommentarerne er vejledende ikke endelige og ej heller fuldt dækkende. Materialepotentiale H01 Dagrenovation H02 Organisk affald H03 Forbrændingsegnet H05 Papir H06 Pap H07 Glas H08 Plast H09 Emballagepapir H10 Emballage pap Definition og kommentarer Alt dagrenovation, der indsamles til forbrænding fra husholdninger. Hvis dagrenovationslignende affald fra erhverv indsamles i samme kommunale ordning medregnes det, hvis det indberettes i ADS som H01. Hvis indsamleren i stedet har indberettet dette særskilt som E- affald, er det ikke omfattet. Organisk affald fra dagrenovation ekskl. haveaffald. Hvis grønt haveaffald indsamles sammen med organisk affald fra dagrenovationen, vil det dog naturligt blive registreret sammen med den organiske dagrenovation. Alt forbrændingsegnet fra husholdninger, som ikke er registreret som dagrenovation - eller i enkelte tilfælde som storskrald til forbrænding. Papir fra husstandsindsamling, papirkuber og genbrugsplads, der ikke er registreret som H09 emballagepapir. Hvis papir, pap og karton indsamles sammen, kan det være registreret her. Pap fra særskilt indsamling, kuber, storskrald og genbrugsplads, der ikke er registreret som H10 emballagepap. Pap (både H06 og H10) kan være både dagrenovationslignende pap og karton (ofte husstandsindsamling) og storskraldslignende pap (ofte genbrugsplads og fortovsindsamling). Glasaffald, fra f.eks. husstandsindsamling, kuber og genbrugsplads, der ikke er registreret som H11 glasemballage. Plastaffald fra særskilt indsamling, der ikke er registreret som H13 emballageplast. Plast kan være både dagrenovationslignende plast (ofte husstandsindsamling) og storskraldslignende plast (ofte genbrugsplads og fortovsindsamling). Emballagepapir, hvis det ikke er registreret sammen med H05 Papir. Pap vil typisk være registreret som emballagepap frem for H06 Pap. Men i øvrigt gælder samme som for H06.

10 H11 Emballage glas H12 Emballage metal H13 Emballage plast H15 Træ H 19 Jern og metal H27 storskrald H29 Øvrigt affald H30 Emballagetræ Glas vil typisk være registreret som emballageglas frem for H07 Glas. Emballagemetal vil ofte være småt metalaffald fra husstandsindsamling og kuber bl.a. dåser. Her kan også være registreret andet småt metal, hvis det er indsamlet sammen med emballagemetal. Emballageplast vil ofte være småt plastaffald fra husstandsindsamling og kuber bl.a. dunke og folier. Men det kan også omfatte store folier, der modtages på genbrugspladser. I beregningsarket forudsættes, at emballageplast er småt plastaffald. Rent træ typisk fra storskrald og genbrugspladser - fra f.eks. møbler som ikke er registreret under H30 emballagetræ. Kan omfatte både storskraldslignende jern og metal fra storskrald, f.eks. møbler og cykler og småt (dagrenovationslignende) metalaffald, som i nogle tilfælde indsamles sammen med emballagemetal. Fraktionen kan være storskrald, som er leveret til genanvendelse eller forbrænding og bruges ikke så tit. Her medregnes H27 storskrald som en del af nævneren i genanvendelsesformlen, mens storskrald, der er registreret leveret til genanvendelse medregnes som en del af tælleren. Blandet emballageaffald som kildeopdeles i samme spand med henblik på efterfølgende sortering. Denne H-kode benyttes kun i kombination med EAK (Blandet emballage). Emballagetræ, hvis det ikke er registreret som H15 træ. Kan være f.eks. paller og kasser.

11 Bilag 2 Indsamlingseffektiviteter ved forskellige indsamlingssystemer Anvendt effektivitet Kildesorteret effektivitet Kildeopdelt effektivitet Kuber effektivitet Genbrugsplads effektivitet Indsamlingseffektivitet Enfamilie, Etage Enfamilie Etage Enfamilie Etage Enfamilie Etage Enfamilie Etage, Papir Karton & pap Plastemballage Andet plast Stor plast, GBP* Glas Metalemballa ge Andet småt metal Stort metal, GBP* Organisk Træ* *) Skønnede De tal, der ikke er skønnede stammer fra Miljøprojekt nr side 169 og 170:

Affaldsplanværktøj. Udarbejdet for Miljøstyrelsen af Affaldskontoret ApS, 11. august 2016 Side 1 af 12

Affaldsplanværktøj. Udarbejdet for Miljøstyrelsen af Affaldskontoret ApS, 11. august 2016 Side 1 af 12 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for fokusmaterialerne papir, pap, plast, glas, metal,

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne NOTAT HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne samlet set Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune NOTAT Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune HEW Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend mere - forbrænd

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Byrådet den 8. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

Bilagsrapport 4: Systembeskrivelse for affaldsindsamling Århus Kommune

Bilagsrapport 4: Systembeskrivelse for affaldsindsamling Århus Kommune Bilagsrapport 4: Systembeskrivelse for affaldsindsamling Århus Kommune 16. juni, 2007 Anna Warberg Larsen Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold DIESELMÅLINGER... 2 RESTAFFALD...

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.2014 til høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer...

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen NOTAT Dato: 27. juni 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner Om oversigten Dette notat giver et kort overblik over nuværende og planlagte

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Økonomien i sorteringsanlæg

Økonomien i sorteringsanlæg Økonomien i sorteringsanlæg Miljøstyrelsen 1 INDLEDNING 2 2 OVERORDNEDE RESULTATER 3 Forfatter: MB/LH Dato: 11-08-2017 Version: 8 3 AFFALDSTYPER OG MÆNGDER 5 3.1 Affaldstyper 5 3.2 Mængder 5 4 METODE 6

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

NOTAT. 1. Økonomisk konsekvens af nye affaldsordninger i Stevns Kommune

NOTAT. 1. Økonomisk konsekvens af nye affaldsordninger i Stevns Kommune NOTAT Projekt Økonomisk konsekvens af nye affaldsordninger i Stevns Kommune Kunde KARA/NOVEREN Notat nr. 3 Dato 21. oktober 2016 Til Fra Kopi til Ejvind Mortensen, KARA/NOVEREN Dorte Hvid-Jacobsen og Marianne

Læs mere

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 Billede ind i bølgen (grønne farver), som klimatilpasningsplan FORSLAG TIL Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 Indhold Bilag A Affaldsmængder for husholdningsaffaldet

Læs mere

NOTAT Dato: 11. februar 2015 J.nr.: nir

NOTAT Dato: 11. februar 2015 J.nr.: nir Dato: 11. februar 2015 J.nr.: nir-4.11.6-06 Anbefalinger om anvendelse af formlen i ressourceplanens bilag 5 Regeringens Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 Danmark uden affald har 4 hovedindsatsområder:

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Affaldsplan for Sorø Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Sorø Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Sorø Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast af 23. marts 2014 Godkendt af Byrådet 20. maj 2014 til offentlig høring 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning...

Læs mere

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE OKTOBER 2015 MILJØSTYRELSEN FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE HAVEBOLIGER 11 L. SPANDE ETAGEBOLIGER 20 L. SPANDE MULEPOSER Fra køkken til genanvendelse - Forsøg i Frederiksberg

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Forklaringer og bemærkninger til de enkelte rapporter J.nr. MST Ref. eikri Den 23. marts 2015

Forklaringer og bemærkninger til de enkelte rapporter J.nr. MST Ref. eikri Den 23. marts 2015 NOTAT Forklaringer og bemærkninger til de enkelte rapporter Jord & Affald J.nr. MST-7761-00714 Ref. eikri Den 23. marts 2015 Aktuelle kommentarer til rådata i Affaldsdatasystemet Tallene for 2013 og 2014

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

: Grontmij A/S, Mette P. Jørgensen og Birgitte Fjeldberg

: Grontmij A/S, Mette P. Jørgensen og Birgitte Fjeldberg Notat Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Plastkortlægning 4. december 2014 Vores reference: 30.5802.84 Til Fra : Vestforbrænding,

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

Affaldsplan for Vordingborg Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Vordingborg Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Vordingborg Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 25.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Analyse af dagrenovation i Randers

Analyse af dagrenovation i Randers Analyse af dagrenovation i Randers Dagrenovationens sammensætning i to områder beliggende i de tidligere Nørhald og Langå Kommuner Affaldet er analyseret i perioden 27. maj 5. juni 2008 Rapport udarbejdet

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i affaldet - hvor går grænsen? Alan Sørensen AC-Specialkonsulent Jord og Affald +45 72 54 41 80 +45 91 47 29 alsoe@mst.

Udnyttelse af ressourcerne i affaldet - hvor går grænsen? Alan Sørensen AC-Specialkonsulent Jord og Affald +45 72 54 41 80 +45 91 47 29 alsoe@mst. Udnyttelse af ressourcerne i affaldet - hvor går grænsen? Alan Sørensen AC-Specialkonsulent Jord og Affald +45 72 54 41 80 +45 91 47 29 alsoe@mst.dk - DEN Ja 8. JUNI Johannes, - NATUR & MILJØ lige 2016

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015.

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2159173 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat om ny affaldsordning til private husstande 7. august 2015 Dette

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Affalds- og ressourceplan 2014-2024 for Sønderborg Kommune Uddrag af Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Affald i Sønderborg Kommune 5 Affaldsmængder 6 Husholdninger 7

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Mængde og sammensætning for helårsboliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen og

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Affaldsplan for Sorø Kommune Bilag 1: Handleplaner

Affaldsplan for Sorø Kommune Bilag 1: Handleplaner Affaldsplan for Sorø Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast af 23. marts 2014 Godkendt af Byrådet 20. maj 2014 til offentlig høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 03.12.12

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 03.12.12 Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 03.12.12 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 3 3. Handleplaner... 4 3.1. Husholdninger... 4 3.1.1. Dagrenovation

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG

Læs mere