Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til en journalist Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt T i l s y n e t Struer Dagblad har den 26. marts 2014 meddelt Struer Kommune, at kommunens afgørelse af 17. marts 2014 om afslag på aktindsigt ønskes indbragt for Statsforvaltni n- gen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Struer Kommune ikke med den anførte begrundelse kan afslå aktindsigt i timesedlerne for tabt arbejdsfortjeneste. Statsforvaltningen har bedt Struer Kommune om at genoptage sagens behandling. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v A a b e n r a a J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : M E R P A A D I R E K T E T E L E F O N : T e l e f o n : E A N - N r t i l s y n e s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O N S - O G T E L E F O N T I D E R f i n d e s p å w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k / t i d e r Sagens baggrund Den 14. marts 2014 anmoder Struer Dagblad om aktindsigt i de timesedler som ligger til grund for to byrå dsme d- lemmers u dbetaling af tabt arbejdsfortjeneste har i 2013 og Ved a fgørelse a f 1 7. ma rts meddeler Stru er Komm u- ne afslag på aktindsigt. Kommunen skriver i afgørelsen følgende: Det er Stru er Kommunes opfattelse, at oplysninger om h vad et byrådsmedlem modtager i tabt arb ejdsfortjeneste, som følge af sammenhængen mellem erstatningsb e- løbet og den pågældende personlige indkom st, er undt a- get fra aktindsigt, j f. o ffentlighedslovens 30, nr. 1. Jeg kan derfor ikke frem sende timesedler angående tabt arbejdsfortjeneste på NN og NN.

2 [ ]. Den 26. marts 2014 fremsender Struer Dagblad klage til kommunen og henviser i den forbindelse til, at aktindsigt bør meddeles efter offentlighedslovens 21, stk. 3. Struer Dagblad henviser endvidere til en udtalelse af Fol ketingets O mbudsmand. Struer Kommune har den 3. april 2014 fremsendt sagen til Statsforvaltningen. Det er i fremsendelsesskrivelsen a n- ført, at klagen ikke giver anledning til at ændre afg ørelsen. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører efter kommunestyrelseslovens 48, stk. 1, tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lo v- givning. Det tilsyn som Statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til spørgsmål v e drøre nde sk ønsu døv e lse n, så længe sk ønne t u døv e s i n- de n for de ra mme r, de r følge r a f de n off e ntligre tlige lo v- givning og de offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan i medfør af kommunestyrelsesl o- vens 50 udtale sig om lovligheden af kommunens disp o- sitioner eller undladelser. Retsgrundlaget Følgende fremgår af offentlighedslovens (lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen) 7, stk. 1 og 2, 21, stk. 1-3 og 30: 7 Stk. 1. Enh ver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en m y n- digh ed m.v. som led i adm inistrativ sagsbeh andling i forbindelse med dens virksomhed. Stk.2. Retten til aktindsigt om fatter med de i nævnte undtagelser 1)alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, og 2)indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter. 21 S I D E 2

3 Stk. 1. Retten til aktindsigt om fatter ikke sager om a n- sættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Stk.2. Retten til aktindsigt om fatter bortset fra bestemmelsen i 8 heller ikke andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforh old i det offentliges tjeneste, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. I sager som nævnt i stk. 2 skal der i overen s- stemmelse med lovens almindelige regler meddeles in d- sigt i oplysninger om den ansattes navn, stilling, u dda n- nelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forh old og tjenest e- rejser. For så vidt angår ansatte i ch efstillinger, gælder lovens almindelige regler endvidere for oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advars el eller derover. Det gælder dog ku n for et tidsrum af 2 år e fter, at den endelige afgørelse er tru ffet. 30 Retten til aktindsigt om fatter ikke oplysninger om 1)enkeltpersoners private, h erunder økonomiske, forh old og 2)tekniske indretninger eller fr em gangsm åder eller om dri fts- eller forretningsforh old el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anm odningen ikke im ødekommes. Statsforvaltningens vurdering Struer Dagblad har anmodet om aktindsigt i timesedler angående tabt arbejdsfortjeneste, som byrådsmedle m- merne NN og NN har indleveret i 2013 og Struer Kommune har undtaget dokumenterne under he n- visning til offentlighedslovens 30, nr , nr. 1, svarer indholdsmæssigt til 12, stk. 1, i den tidligere offentlighedslov (lov nr. 572 af 19. december 1985). Bestemmelsen er begrundet i hensynet til privatl i- vets fred. O m bestemmelsen fremgår følgende a f bemærkningerne til 30, nr. 1, i lovforslag L 144 af 7. februar 2013 om offentlighedsloven: Efter nr. 1 om fatter retten til aktindsigt ikke oplysni n- ger om enkeltpersoners private, h eru nder økonomiske, forh old. Ved vu rderingen af, h vilke oplysninger der kan anses for at vedrøre»private forh ol d«, m å der - som efter den gældende lov - tages udgangspunkt i, om oplysningerne S I D E 3

4 er af en sådan karakter, at de efter den alm indelige o p- fattelse i sam fundet bør kunne forlanges unddraget o f- fentlighedens kendskab. Det er således ikke enh ver ko n- kret oplysning om enkeltpersoners forhold, der kan ti l- bageholdes med hjemmel i bestemmelsen. Ved vu rderingen af, om en oplysning kan undtages fra aktindsigt efter nr. 1, er det dermed afgørende, om o p- lysningen u d fra en generel betragtning efter sin kara kter vedrører oplysninger om enkeltpersoners private, h eru n- der økonomiske, forh old. Det er derimod ikke en beti n- gelse for at u ndtage oplysninger, at h emmeligh o ldelse i det konkrete tilfælde er af betydning for den pe rson, oplysningerne angår. En m yndighed m.v. kan ikke i alm indelighed give et ti l- sagn om anonym itet til bl.a. enkeltpersoner (diskretio n- stilsagn) og med henvisning hertil meddele afslag på en anm odning om aktindsigt i oplysninger om fattet af det nævnte (diskretions)tilsagn. Det er endvidere u den b e- tydning for spørgsm ålet om aktindsigt, om en person i forbindelse med afgivelsen af de pågældende oplysni n- ger til en myndighed m.v. h ar taget forbehold om, at o p- lysningerne skal være u ndtaget fra aktindsigt (diskret i- onsforbeh old). Om fattet af nr. 1 er særligt følsomme oplysninger, såsom oplysninger om race og religion, oplysninger om strafbare forh old, helbredsforh old og lignende. Endvid e- re er mindre følsomme oplysninger om fattet, f.eks. o p- lysninger om CPR-num re, beskyttede adresser i folker e- gisteret, beskyttede tel efonnumre og oplysninger om e k- samenskarakterer. Bestemmelsen om fatter også oply s- ninger, der afspejler, at en person har været indstillet til Kongehu set til en orden, som den pågældende imi d- lertid ikke fik. U den for bestemmelsen falder oplysninger af rent objektiv karakter, såsom oplysninger om udstedelse af pas og jagttegn, oplysninger om civilstand og oplysninger om indgåelse af ægteskab. Det samm e gælder oplysninger om, h vem der h ar tru ffet afgørelse i en sag eller i øvrigt medvirket ved sagens behandling, sam t oplysninger, der er offentligt tilgængelige, f.eks. i offentlige registre, s å- som folkeregisteroplysninger. I det om fang et dokument indeholder oplysninger om fa t- tet af nr. 1, bør forvaltningsm yndigheden efter anm o d- ning fra den aktindsigtssøgende ge nnem føre en anon y- misering af de pågældende oplysninger efter et princip svarende til lovforslagets 14 (meroffentlighedsprinci p- pet), h vis anonym iseringen kan foretages u den nævn e- S I D E 4

5 værdig bru g af m yndighedens ressou rcer. Det er dog en betingelse, at en eventu el anonymisering er tilstrækkelig effekti v, jf. betænkningens kapitel 17, pkt (side 703 ff. ). De r h e nv ise s om be ste mme lse ns nærme re indh old til b e- skrivelsen af gældende ret (tidligere 12, stk. 1, nr. 1) i Justitsministeriets betænkning nr /2009 om offentlighedsloven, kapitel 17, side 703. Efter 12, stk. 1, nr. 1, kan oplysninger om enkeltpe r- soners økonomiske forh old også u ndtages fra aktindsigt. Bestemmelsens formulering -»private, h eru nder økon o- miske, forh old«- indebærer, at der skal være tale om oplysninger, som vedrører den pågældendes privatøk o- nomi, h vis der skal ske undtagelse af oplysninger med den begrundelse, at der er tale om enkeltpersoners øk o- nomiske forh old. Oplysningen om, at en person h ar modtaget en ydelse af en bestem t størrelse fra det offentlige, vil således kun kunne u ndtages fra aktindsigt i m edfør af bestemme l- sen, h vis oplysningen i øvrigt afslører noget om den p å- gældendes privatøkonomi som sådan. Det vil eksempe l- vis ku nne være tilfældet for så vidt angår oplysnin ger om, at en person modtager boligsikring af en bestemt størrelse eller får en indtægtsafhængig pension m v., idet m an på baggrund af oplysning om den pågældende ydelse, vil ku nne slutte sig til oplysninger om modtag e- rens privatøkonomi. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i udtalelse af 22. september 2014, sag nr udtalt sig om aktin d- sigt i oply sninge r om u dbe ta ling a f e rst a tning for dok u- menteret tabt arbejdsfortjeneste for et regionsmedlem. Ministeriet udtaler i den forbindelse: [ ] U dbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste foru dsætter, at det pågældende regionsrådsmedlem h ar dokumenteret et økonomisk tab på gru nd af deltagelse i de i den kommunale styrelseslovs 16, stk. 1, litra a e, nævnte møder m.v. Sammenhængen mellem u dbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og det økonomiske tab, som den pågældende regionsrådsmedlem h ar lidt, medfører, at u dbetalingens størrelse afspejler den p å- gældendes indkom stforh old i den periode, h vor ve d- kommende h ar lidt et økonomisk tab grundet varetagelse af h vervet som regionsrådsmedlem. S I D E 5

6 Oplysninger om u dbetaling af erstatning for dokument e- ret tabt arbejdsfortjeneste vil således efter om stændi g- hederne eksempelvis ku nne danne baggru nd for en opg ø- relse af den tim eløn, som regionsrådsmedlemmet opp e- bærer. For selvstændige erh vervsdri vende, der driver virksomhed i selskabsform, vil det lidte tab ofte ikke umiddelbart give sig u dtryk i reduceret indtjening, men tabet vil i stedet manifestere sig som et formuetab i se l- skabet. I disse tilfælde kan størrelsen på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste på samme m åde indeh olde o p- lysninger om den pågældende selvstændiges personlige indkom stforhold og derved om den pågældendes priva t- økonomi som sådan. Oplysninger om u dbetaling af ersta tning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste indeholder således på grund af samm enhængen med det økonomiske tab, der er lidt, efter m inisteriets opfattelse oplysninger om den pågæ l- dendes økonomiske forh old i det tidsrum, h vor vedko m- mende som regionsrådsm edlem h ar deltaget i det møde m.v., der søges erstatning for. Oplysningerne m å derfor betragtes som oplysninger om enkeltpersoners økonom i- ske forh old. [ ] H vorvidt oplysningerne herefter ku nne u ndtages fra re t- ten til aktindsigt i medfør af den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1, m å efter ministeriets opfa t- telse bero på en vu rdering af, h vorvidt oplysningerne, som anført i betænkning nr. 1510/2009 efter den almi n- delige opfattelse i sam fu ndet bør kunne forlanges un d- draget offentlighedens kendskab. Det er Økonomi - og Indenrigsministeriets opfattelse, at Region Sjælland ikke generelt kunne afslå aktindsigt i oplysninger om u dbetaling af erstatning for dokument e- ret tabt arbejdsfortjeneste i medfør af den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1, u den at h ave foretaget en konkret vu rdering. Det er endvidere m inisteriets opfattelse, at den konkrete vu rdering skulle om fatte, h vorvidt der e fter offentli g- hedslovens regler ville være adgang til aktindsigt i de oplysninger om lønmæssige forh old, som måtte kunne u dledes af de oplysninger om u dbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, der var søgt aktindsigt i. M inisteriet finder i den forbindelse, at R e- gion Sjælland i vu rderingen sku lle inddrage, om det e n- kelte regionsrådsm edlem var o ffentligt eller privat ansat m.v. Det bemærkes herved, at der som u dgangspunkt er ret til aktindsigt i oplysninger om de vederlag, so m region s- S I D E 6

7 rådsm edlemmer oppebærer for varetagelsen af h vervet i regionsrådet og rådets u dvalg. Endvidere er det ved 16 e i lov om kommunernes styrelse, der tillige gælder for regionsrådsm edlemmer, jf. regionslovens 12, pålagt regionsrådene at offentliggøre oplysninger om vederlag, som regionsrådsmedlemmer m åtte oppebære for u dføre l- sen af andre h verv end medlemskab af regionsrådets u d- valg eller underu dvalg, når h vervet u dføres e fter valg e l- ler forslag fra regionen. Det er im idlertid Økonomi - og Indenrigsministeriets opfattelse, at erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfo r- tjeneste adskiller sig fra den øvrige vederlæggelse gru n- det sammenhængen med det pågældende regionsråd s- medlem s indkom stforh old, jf. ovenfor, på en sådan m å- de, at oplysninger om u dbetaling af erstatning for d o- kumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter en konkret vu r- dering ku nn e undtages fra aktin dsigt i m edfør af den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1, h vis de oplysninger om lønmæssige forh old, som måtte kunne u dledes af oplysningerne om u dbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, efter den daværende offentligh edslovs regler kunne undtages fra ak t- indsigt. Der h envises h erved til, at fo rm ålet m ed 12, stk. 1, nr. 1, var beskyttelse af privatlivets fred, og at bestemme l- sen efter sin ordlyd direkte om fatter enkeltpersoners økonomiske oplysninger. M inisteriet bem ærker i den sammenhæng, at det følger af 12, stk. 1, n r. 1, og af betænkning nr. 1510/2009, at det derim od ikke er en betingelse for an vendelse af bestemmelsen, at hemm e- ligholdelse i det konkrete tilfælde er af betydning for den person, oplysningerne vedrører. Der skal således i k- ke foretages en konkret interesseafvejning af, om en o p- lysning kan undtages efter 12, stk. 1, nr. 1. For så vidt angår offentligt ansatte fandt offentlighed s- loven som omtalt ovenfor anvendelse i forh old til oply s- ninger om bl.a. den ansattes lønmæssige forhold, jf. den dagældende offentlighedslovs 2, stk. 3. Ret ten til ak t- indsigt i oplysninger om lønmæssige forhold efter 2, stk. 3, ku nne dog begrænses, når oplysningerne i øvrigt afslørede forh old om den pågældendes privatøko nomi, herunder, som omtalt ovenfor, oplysninger om skatt e- fradrag og løntræk. 16 Økonomi- og Indenrigsm inisteriet finder ikke grundlag for at antage, at h ensynet til privatlivets fre d i forh old til enkeltpersoners lønmæssige forh old uden for an ve n- delsesom rådet af 2, stk. 3, skal tillægges forskellig vægt afh ængig af, om der søges om aktindsigt direkte i S I D E 7

8 oplysninger om lønmæssige forhold, eller om der søges aktindsigt i oplysninger om u dbetaling for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, h vo raf selvsamme oplysninger om lønmæssige forh old kan u dledes. I det om fang der efter en konkret vu rdering ville være adgang til aktindsigt i oplysninger om et regionsråd s- medlem s lønmæssige forhold efter offentlighedslovens 2, stk. 3, fandt offentligheds lovens 12, stk. 1, nr. 1, efter økonomi - og indenrigsministeriets opfattelse ikke anvendelse på oplysninger om erstatning for dokument e- ret tabt arbejdsfortjeneste. M inisteriet lægger i den fo r- bindelse vægt på, at det beskyttelseshensyn i forh old til afsløring af oplysninger om regionsrådsmedlemmers lønmæssige forh old, der ku nne begrunde undtagelse for retten til aktindsigt, ikke ku nne antages at gøre sig gæ l- dende, når der efter o ffentlighedsloven ku nne m eddeles aktindsigt i disse oplysninger. Oplysningern e ville da ikke h ave en sådan karakter, at de efter den alm indelige opfattelse i sam fundet bu rde kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Der er derimod ikke efter lovgivningen en tilsvarende adgang til oplysninger om privatansattes lønmæssig e forh old sam t om selvstændiges personlige indkom stfo r- hold, idet sådanne oplysninger som u dgangspunkt vil være om fattet af den dagældende offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1. Det er Økonomi - og Indenrigsministeriets opfattelse, at Region Sjælland i forbindelse med sin afgørelse om ak t- indsigt i oplysninger om u dbetaling af erstatning for d o- kumenteret tabt arbejdsfortjeneste ikke h ar foretaget den konkrete vu rdering, som var foru dsat i lovgivni n- gen. I offentlighedsloven med kommentarer, Mohammad Ahsan, 1. udgave, 2014, side 518, er der bl.a. anført følgende: Heru dover vil oplysninger om privatpersoners indtægts - og formueforhold, h erunder oplysninger om privat ansa t- tes lønmæssige forhold, der er i en m yndigheds besi d- delse, også ku nne undtages efter 3 0, nr. 1, da oplysningerne har en sådan karakter, at de efter den almind e- lige opfattelse i sam fundet bør kunne forlanges u nddr a- get offentlighedens kendskab. Det samme gælder de (særlige) tilfælde, h vor en myndighed m åtte være i b e- siddelse af en offentlig ansats lønmæssige forh old, der relaterer sig til den pågældendes private bibeskæftige l- se (f.eks. u nde rvisningsvirksomhed), jf. også pkt. 3.4 i kommentaren til 21, stk. 3. I sådanne tilfælde er det således ikke et krav, at de lønmæssige oplysninger a f- S I D E 8

9 slører noget om den pågældendes privatøkonomi som sådan, da oplysningerne i sig selv vedrører e nkeltpers o- ners private, h erunder økonomiske forh old. Derim od vil oplysninger om offentligt ansattes lønmæssige forh old ikke være om fattet af 30, nr. 1, m en vil væ re undergivet aktindsigt efter 21, stk. 3. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Struer Kommune ikke med den anførte begrundelse kan afslå aktindsigt i timesedlerne for tabt arbejdsfortjeneste. Statsforvaltningen lægger vægt på, at Struer Kommune ikke har foretaget en konkret vurdering af hvorvidt, der v ille v ære a dga ng til a k tindsigt i oply sninge r om lønmæ s- sige forhold, som eventuelt ville kunne udledes af de o p- lysni nge r om ta bt a rbe jdsfort je ne ste, som de r e r søgt a k t- indsigt i. Struer Kommune anmodes på den baggrund om at geno p- ta ge sa ge ns be h andling og ta ge forn ye t st illing til a nmo d- ningen om aktindsigt i de timesedler som ligger til grund for to byrå dsmedlemmers udbetaling af tabt arbejdsfo r- tjeneste i 2013 og Udtalelsen vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Struer Kommune. Med venlig hilsen Hanne Villumsen Kontorchef Merete Paasch Fuldmægtig S I D E 9

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune om aktindsigt

Aktindsigt i korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune om aktindsigt Aktindsigt i korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2015-1 4 3 2 6 D a t o : 2 8-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune om aktindsigt Du har den 6. februar 2015 anmodet om, at

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge. Sendt pr. e-post. Henvendelse vedrørende Køge Kommune

Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge. Sendt pr. e-post. Henvendelse vedrørende Køge Kommune Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Sendt pr. e-post 02-10- 2014 Henvendelse vedrørende Køge Kommune T i l s y n e t Pårørenderådet ved Agerbækhuse i Køge har den 14. februar 2013 rettet henvendelse til Statsforvaltningen,

Læs mere

Aktindsigt i responsum. Statsforvaltningens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende Københavns Brandvæsen om aktindsigt

Aktindsigt i responsum. Statsforvaltningens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende Københavns Brandvæsen om aktindsigt Aktindsigt i responsum Statsforvaltningens brev til en advokat 2014-2 1 4 5 4 5 D a t o : 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Københavns Brandvæsen om aktindsigt Du har den 24. september 2014 anmodet om,

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist 05-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen har via e -post modtaget din henvendelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt som e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Arne Erdmann:

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt som e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Arne Erdmann: Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt som e-post 0 7-11- 2014 T i l s y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Arne Erdmann: Din henvendelse vedrørende Faxe Kommune Du har den

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juni 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 18. juni 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 18. juni 2009 til en borger 1 8-0 6-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget din

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 07-07- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Sagsbehandlingsfrister på det sociale område A har den 11. juni 2010 henvendt sig til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører det statslige tilsyn med kommune r- ne i Midtjylland.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed.

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. 0 4-0 9-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget [navnet på virksomheden]s henvendelse af 21. april 2009 vedrørende klage over delv is afslag

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Aktindsigt i kontrakt Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-182202 Dato:28-01- 2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Dagbladet Ringkøbing-Skjern har ved e-mail af 30. september

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum.

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum. Sønderborg Kommune aktindsigt i personalesag 0 3-0 7-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 14. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i personalesag. Statsforvaltningen

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 21-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Anders Buhl-Christensen og Hans Kortbæk, byrådsme d- lemmer i Randers, rettede

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr.

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 15-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Statsforvaltningen Midtjylland har i perioden fra oktober 2010 til februar 2011 modtaget en række

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 26-05- 2 0 1 4 T i l s y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Din henvendelse vedrørende Faxe Kommune

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup. Sendt pr. e-post. Vi har skrevet således til

Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup. Sendt pr. e-post. Vi har skrevet således til Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup Sendt pr. e-post 02-10- 2014 T i l s y n e t Vi har skrevet således til S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v 1 0 Din henvendelse om Favrskov Kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere