Årsrapport Lønmodtagernes Garantifond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. Lønmodtagernes Garantifond"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Lønmodtagernes Garantifond

2 Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen Virksomhedsophør 11 Udbetalinger 12 Indtægter 15 Ledelsespåtegning 16 Intern revisors erklæringer 17 Den uafhængige revisors erklæringer 18 Anvendt regnskabspraksis 20 Resultatopgørelse for 1. januar 31. december 21 Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse for Noter 25 Bestyrelse 26 Repræsentantskab 27 Forretningsudvalg og daglig ledelse 28 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv 1

3 Femårsoversigt Hovedtal i mio. kr Indtægter Bidrag Dividende Indtægter i alt Udbetaling af løn mv. Løn, konkurs Løn, betalingsstandsning/rekonstruktioner Erstatning Feriegodtgørelse Udbetalt i alt Tilbagebetalt fra lønmodtagere Forskydning i skyldig lønkrav mv Udgifter i alt Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Kursregulering Renteindtægter Renteudgifter Årets resultat Balance Tilgodehavende bidrag Likvider, netto Lønkrav mv Dispositionsfond Balancesum Hovedaktiviteter (antal) Anmeldelser fra lønmodtagere Godkendte virksomhedsophør Godkendte betalingsstandsninger Lønmodtagere, der er udbetalt til, konkurs Lønmodtagere, der er udbetalt til, betalingsstandsning Gennemsnitlig udbetaling pr. lønmodtager, konkurs: (kr.) Arbejdere Funktionærer Gennemsnitlig udbetaling under konkurs i alt Gennemsnitlig udbetaling pr. virksomhed, betalingsstandsning

4 Ledelsens beretning Antal lønmodtageranmeldelser Antal Godkendte virksomhedsophør Antal Udbetaling af løn mv Mio. kr Resultatet for Lønmodtagernes Garantifond i 2011 blev et overskud på 311 mio. kr. Udbetalinger til løn, erstatning, betalingstandsninger og feriegodtgørelse udgjorde 751 mio. kr. Indtægter fra arbejdsgiverbidrag og dividende udgjorde mio. kr. Resultatet er overført til dispositionsfonden. Dispositionsfonden, som er den reserve, der er til rådighed for de fremtidige udbetalinger, udgjorde 363 mio. kr. ultimo Antallet af lønmodtageranmeldelser til LG var i 2011 på et højt niveau uden dog at nå samme omfang som i 2009 og I årets første fem måneder registrerede LG en jævn nedgang i antallet af anmeldelser, men fra juli måned steg antallet af anmeldelser igen. Det største antal anmeldelser indgik i november måned. Antal anmeldelser, virksomhedsophør og udbetalinger I 2011 modtog LG lønmodtageranmeldelser - en nedgang på 13,8 pct. i forhold til 2010, hvor antallet var Antallet af godkendte virksomhedsophør faldt med 15 pct. i 2011 og var mod i I gennemsnit modtog LG lønmodtageranmeldelser pr. måned i Året var især præget af virksomhedsophør i mindre og mellemstore virksomheder, mens der ikke har været meget store konkurser som i 2008 og Den største konkurs omfattede 373 lønmodtagere. Denne konkurs medførte også den største samlede udbetaling til de omfattede lønmodtagere på godt 8 mio. kr. I 2011 var der i gennemsnit 8,2 lønmodtagere involveret pr. konkurs, svarende til niveauet i Udbetalinger til løn, erstatning, betalingsstandsning og feriegodtgørelse i ophørssituationer udgjorde 751 mio. kr. et fald på 6,2 pct. i forhold til 2010, hvor der blev udbetalt 815 mio. kr. I alt lønmodtagere modtog udbetalinger fra LG, og den gennemsnitlige udbetaling pr. lønmodtager udgjorde i kr. mod kr. i Den lille stigning fandt sted hos både funktionærer og arbejdere. Betalingsstandsning hedder nu rekonstruktion Med virkning fra 1. april 2011 trådte en ændring af konkursloven i kraft. Muligheden for at forlænge eller opnå en betalingsstandsning ophørte, og virksomhederne kan i stedet begære rekonstruktionsbehandling. Formålet med ændringen er at styrke indsatsen, så virksomhederne kan undgå at ende i en konkurs. LG besluttede ved den lejlighed at fortsætte med de bestående lånemuligheder også under en virksomheds rekonstruktion. I 2011 modtog LG ansøgninger fra 11 virksomheder om rekonstruktioner mod 29 virksomheder i Der blev udbetalt knap 17 mio. kr. til lønmodtagere. Ud af de 11 virksomheder kom fire virksomheder positivt ud af insolvenssituationen i Af de fire virksomheder betalte en virksomhed det udlagte beløb tilbage ved betalingsstandsningens/rekonstruktionens ophør, og de resterende tre virksomheder indgik en afdragsordning med LG. Hvis LG har foretaget udbetaling, og virksomheden går konkurs, indtræder LG som kreditor for de udbetalte beløb på samme måde som ved en almindelig konkurs, dvs. LG s krav har fortrinsstilling. Ultimo 2011 var to af de elleve virk- 3

5 Bidrag og dividende Arbejdsgiverbidrag pr. fuldtidsansat Mio. kr. Kr Dividende Bidrag somheder, der i rekonstruktion modtog hjælp fra LG i løbet af året, endt med en konkurs. I en af disse sager var de levedygtige dele af virksomheden med ansatte dog forinden afhændet til anden side. De sidste fem virksomheder var ved årets udgang fortsat under rekonstruktion. Dækning til lønmodtagere, beskæftiget af udenlandske arbejdsgivere i Danmark LG dækker både lønmodtagere beskæftiget i Danmark for en dansk arbejdsgiver, og lønmodtagere beskæftiget i Danmark hos arbejdsgivere fra et andet EU- eller EØS-land. I 2011 modtog seks lønmodtagere, beskæftiget af udenlandske arbejdsgivere udbetaling fra LG efter disse regler. Der er typisk tale om få ansatte pr. udenlandsk arbejdsgiver. Finansiering Indtægterne til LG består af arbejdsgiverbidrag samt dividende. Dividenden modtages efter realiseringen af et konkursbos aktiver eller inkasseres hos arbejdsgivere, som er ophørt på grund af insolvens. I 2011 blev det historisk set meget høje arbejdsgiverbidrag fra 2010 på 693 kr. pr. fuldtidsansat fastholdt. LG modtog dermed et samlet bidrag på i alt mio. kr. mod mio. kr. i Dividendeindtægterne var 160 mio. kr. mod 106 mio. kr. i Indtægterne fra bidrag og dividende samt de faldende udbetalinger betød, at LG i 2011 fik et positivt driftsresultat på 311 mio. kr. Dispositionsfonden udgør herefter 363 mio. kr. ved udgangen af 2011 efter regulering for hensættelser. Sagsbehandlingstider På baggrund af den markante vækst i antallet af lønmodtageranmeldelser og virksomhedsophør i 2009 og 2010 blev det administrative beredskab udvidet. Da der blev konstateret et faldende antal anmeldelser i begyndelsen af 2011, blev organisationen tilpasset. Men i sommermånederne skete der en uforudset stigning i anmeldelser, som medførte, at sagsbehandlingstiden i en periode var uacceptabel lang. Der blev hurtigt taget skridt til at styrke administrationen, og ved en stor indsats blev sagsbehandlingstiden nedbragt betydeligt. Ved udgangen af året var sagsbehandlingstiden ca. syv uger i gennemsnit. Målet i 2012 er at nå ned på seks uger for 96 pct. af sagerne. Ultimo 2011 var der i alt ikke-færdiggjorte sager. Det er en lille stigning i forhold til primobeholdningen, hvor der var uafsluttede anmeldelser. Årets undersøgelse af kundetilfredsheden i LG, foretaget i oktober 2011, viste en lille tilbagegang i forhold til året før. Den generelle tilfredshed faldt fra 78 pct. i 2010 til 74 pct. i

6 Administrationsomkostningerne udgjorde i 2011 i alt 71 mio. kr. Den gennemsnitlige omkostning pr. udbetaling var således kr. I 2010 var den tilsvarende omkostning kr., hvilket skyldes, at der har været flere projektomkostninger end forventet. supplerende oplysninger. Hændelser efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb, der har betydning for den aflagte årsrapport. Samfundsansvar LG udøver som en del af ATP-koncernen forretningsdrevet samfundsansvar, hvilket omfatter såvel hensyn til miljø og ressourceforbrug, som de medarbejdere, der administrerer LG. Medarbejderne er ansat i ATP Koncernen, hvor der blandt andet er sat fokus på at have en stabil og veluddannet medarbejderportefølje, der trives og leverer toppræstationer baseret på løbende kompetenceudvikling, et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø samt fleksibilitet. Der henvises til ATP Koncernens årsrapport for 2011, hvor samfundsansvar er omtalt i ledelsesberetningen, herunder Forventninger til 2012 I 2012 forventes antallet af lønmodtageranmeldelser og virksomhedsophør at stige væsentligt i forhold til For året forventes ligevægt mellem indtægter og udgifter, og der budgetteres derfor med et nul-resultat. Dispositionsfonden var ved udgangen af 2011 positiv med 363 mio. kr. På denne baggrund er bidraget for 2011 fastsat til 540 kr. pr. fuldtidsansat svarende til en reduktion på 22,1 pct. i forhold til Jørgen Søndergaard formand Lars Rohde direktør 5

7 Administrationen 2011 Antallet af anmeldte konkurser overfor LG var forholdsvis stabilt set hen over året, og udgjorde i alt i 2011, mens antallet af lønmodtageranmeldelser var mere volatile hen over året. I alt modtog LG anmeldelser. Antallet af lønmodtagere, berørt af konkurser eller andet ophør, viste i årets første måneder en klart vigende tendens. Dette afspejlede på mange måder de daværende tegn på, og forventninger til, at et moderat opsving i dansk økonomi var på vej. Udsigten til at antallet af konkurser ville falde, blev af LG i forsommeren fulgt op af en organisationstilpasning i form af en reduktion i medarbejderstaben i forbindelse med naturlig afgang. Imidlertid udeblev opsvinget, og efter sommeren steg antallet af lønmodtageranmeldelser igen. Det, i kombination med den reducerede medarbejderstab, førte i en periode til en betydelig forøgelse af sagsbehandlingstiden, der dog blev væsentligt reduceret hen over fjerde kvartal bl.a. gennem fornyet opnormering. Den langvarige økonomiske krise rammer ikke kun små og nyetablerede virksomheder, men nu også større og ældre virksomheder med mange funktionærer. Samtidig ses det, at en efterhånden større del af medarbejdere på de traditionelt timelønnede områder, ansættes på funktionærlignende vilkår. Denne forskydning imellem typerne af anmeldelser betyder, at et stadig større antal anmeldelser end tidligere kræver at blive behandlet over flere gange og tager derfor længere tid. Det betyder dels en længere samlet ekspeditionstid pr. anmeldelse, og dels et større administrativt ressourcetræk i den enkelte sag. Dividende fra konkursboerne LG s indtægter af dividende fra konkursboer steg i 2011 markant i forhold til 2010 som følge af, at der nu udbetales dividende fra de mange konkurser i 2009 og I 2011 modtog LG 160 mio. kr. sammenlignet med 106 mio. kr. for Det største enkeltbeløb i 2011 er modtaget fra konkursboet efter stålværket Vorskla Steel Denmark A/S, hvorfra der er modtaget 16,6 mio. kr. Overgang til digital selvbetjening I 2011 er der forberedt en omfattende digitalisering af LG. Den nye løsning indebærer bl.a. nye muligheder for selvbetjening på LG s hjemmeside. Anmeldelser fra lønmodtagere, hvor arbejdsgivers konkurs bliver godkendt i LG i 2012, vil blive behandlet i det nye system. Anmeldelser, hvor arbejdsgiver er blevet godkendt tidligere, vil blive færdigbehandlet i det gamle system. I det nye system vil LG fortsat sende et afgørelsesbrev ved udbetaling, men lønmodtager og fagforening skal fremover se specifikationen af den enkelte udbetaling på LG s selvbetjeningsløsning LG-WEB. LG fik i 2009 hjemmel i LG-loven til at implementere en obligatorisk elektronisk selvbetjeningsløsning for kuratorer og bobestyrere. Med iværksættelsen af LG-WEB er kurator og bobestyrer herefter forpligtet til selv at holde sig orienteret om LG s krav. Det gælder for alle konkursboer og dødsboer, uanset hvornår sagen er godkendt i LG. Det nye system har en række fordele for brugerne, bl.a. at aktuelle oplysninger altid er tilgængelige, og at der kan beregnes renter af LG s krav. Medio 2012 forventer LG at åbne for digital anmeldelse, så anmeldelse af lønmodtagernes krav derefter kan ske via LG s hjemmeside. Anmeldelsen kan udfyldes af lønmodta- 6

8 ger selv eller af fx. en faglig organisation, der repræsenterer lønmodtageren. Den digitale anmeldelse giver en række fordele for brugerne, fordi LG har mulighed for at vejlede i selve anmeldelsessituationen om, hvordan de enkelte felter skal udfyldes. Anmelderen vil umiddelbart kunne se hvilke oplysninger, der skal meddeles, for at LG kan starte sagsbehandlingen. Der må på den baggrund forventes færre afvisninger af anmeldelser pga. manglende oplysninger, fejludfyldelse mm. LG s indsats ved betalingsstandsning/rekonstruktion LG har hidtil haft mulighed for at yde lån til lønudgifter i tilfælde af, at virksomheden var gået i betalingsstandsning. Betalingsstandsning blev fra den 1. april 2011 ændret til rekonstruktionsbehandling. Indgiver en virksomhed begæring om rekonstruktionsbehandling til skifteretten, kan LG efter ansøgning fortsat lægge ud for udgiften til aflønning af de ansatte ekskl. skat. I 2011 modtog LG ansøgninger fra 11 virksomheder mod 29 virksomheder i Der blev udbetalt 17 mio. kr. til lønmodtagere. Det lån, som LG yder i forbindelse med rekonstruktionsbehandlingen, kan senere afdrages på særlige vilkår, når rekonstruktionen er ophørt. De virksomheder, der kom positivt ud af rekonstruktionsbehandling i 2011, betalte det udlagte beløb tilbage ved rekonstruktionsbehandlingens ophør. Hvis LG har foretaget udbetaling til en virksomhed under rekonstruktionsbehandling, som efterfølgende bliver erklæret konkurs, indtræder LG som kreditor for de udbetalte beløb på samme måde som ved en almindelig konkurs. Ultimo 2011 var 2 af de 11 virksomheder, der søgte om lån til de ansattes løn under rekonstruktionsbehandlingen endt med en konkurs. I disse sager var de levedygtige dele af virksomhederne med ansatte dog forinden afhændet til anden side. Siden starten af denne ordning i 2005 har LG i alt udbetalt løn til lønmodtagere, og der er udbetalt 95 mio. kr. i forbindelse med betalingsstandsning/rekonstruktion. Internationalt samarbejde Arbejdsmarkederne bliver i stigende grad transnationale, og EU-reglerne tilskynder til tættere informationsudveksling og samarbejde mellem de nationale løngarantiordninger. I 2011 deltog LG i et møde med de nordiske garantiordninger, Norge, Sverige og Finland, hvor man bl.a. drøftede de transnationale udfordringer for garantiordningerne. Endvidere fik deltagerne en grundig vurdering og overblik over den udvikling, der sker i de deltagende landes garantiordning i forhold til EU-regler og det enkelte lands nationale konkurslovgivning. I en international sammenhæng er det karakteristisk, at den danske LG-model yder lønmodtagerne en dækning, der er blandt de bedste i Europa. Dette forhold har bl.a. ført til, at udenlandske lønmodtagere ved konkurs søger mod Danmark for at få udbetalt dækningen her. 7

9 Retsager Ni retssager blev afsluttet i LG fik medhold eller delvist medhold i otte af sagerne. I seks sager blev der afsagt dom, hvor LG fik medhold. Tre af sagerne vedrørte spørgsmålet om konkursregulering af fratrædelsesaftaler og af tillidsmænds og sikkerhedsrepræsentanters særlige lange opsigelsesvarsler. To sager drejede sig om elevforhold og vedrørte godtgørelse til elever for ophævelse af en uddannelsesaftale og spørgsmålet om elevers ret til svendeløn på grund af manglende uddannelsesaftale. En sag omhandlede spørgsmålet om funktionærstatus. Herudover er én sag blevet hævet af modparten, og i én sag blev der indgået forlig, idet sagens indhold var konkret og ikke af principiel betydning for LG. LG tabte én sag, som vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en daglig leder var omfattet af garantiordningen. Afgørelsen blev af landsretten begrundet med manglende beføjelser og faldt derfor ind under LG s praksis. Ultimo 2011 havde LG 11 verserende retssager. Herunder er LG blevet stævnet i en sag, som omhandler transnationale udbetalinger, hvor det er arbejdsstedet, der afgør, hvilket land der skal dække lønmodtagernes tilgodehavende løn. I forbindelse med konkursen i Sterling Airlines A/S i 2008 henviste LG lønmodtagerne med base i Norge og Sverige til de respektive landes garantiordninger. Garantiordningerne i Norge og Sverige var enige i LG s vurdering og udbetalte til lønmodtagerne. Landene har udbetalt løn, feriepenge mm. til de ca. 300 personer, der havde base i de to lande. LG er efterfølgende blevet mødt med et krav om at skulle betale løn og erstatning til lønmodtagerne med base i Norge og Sverige. Da sagerne vedrører fortolkning af et EU-direktiv, vil spørgsmålet blive forelagt EU-domstolen. Taber LG sagen vurderes det, at det kan betyde en ekstra udgift for LG i størrelsesorden 30 mio. kr. 8

10 Virksomhedsophør Virksomhedens alder ved ophør Virksomhedens alder ved ophør 2010 og 2011 Fordeling efter virksomhedsform 2011 Pct. Antal Pct år år Over 11 år år 9-11 år år 3-5 år 6-8 år 9-11 år Over 11 år 0 Enkeltmandsvirksomheder Anpartsselskaber Aktieselskaber Interessentskaber m.v. Øvrige I 2011 godkendte LG virksomhedsophør, som var omfattet af LG-loven. Ikke alene er det et fald fra 2010, faldet er også større end faldet fra De virksomhedsophør, der blev godkendt som omfattet af LG-loven i 2011, svarer til ca. 1,5 pct. af det samlede antal private virksomheder. Tilsvarende andel i 2010 var 1,8 pct. Siden 1990 erne har der været en tendens til, at det i højere og højere grad var blandt de unge virksomheder, at virksomhedsophørene findes. Denne tendens vendte dog i , hvor de virksomheder, der ophører, i stigende grad er at finde blandt de ældre virksomheder. Forklaringen kan i nogen grad henføres til den langvarige krise, hvor de ældre virksomheder ofte vil være mere modstandsdygtige, men til sidst også vil have opbrugt kapitalen. Særligt tydelig er væksten iblandt de ældste virksomheder (11+ år), der udgjorde 17 pct. af virksomhedsophørene i Også i 2011 er andelen vokset, så de ældste virksomheder nu udgør 18 pct. af samtlige konkurser. Udviklingen fra 2010 til 2011 er dog begrænset, hvilket kunne tyde på, at denne udvikling igen er ved at stabilisere sig. Ophør efter virksomhedsform Enkeltmandsvirksomheder udgjorde 24 pct. af de registrerede ophør i 2011, mens anpartsselskabernes og aktieselskabernes andel af virksomhedsophørene i 2011 samlet udgjorde 71 pct. Dette er stort set samme billede som i Ophør efter brancher Ligesom i 2010 er antallet af virksomhedsophør størst i hovedbranchen bygge- og anlægsvirksomheder. 489 virksomheder, svarende til 2,6 pct. af samtlige virksomheder i branchen, gik konkurs i Den hårdest ramte branche er træ- og møbelindustrien, hvor 4,7 pct. af virksomhederne gik konkurs i Som næstmest trængte branche var entreprenørvirksomheder, hvor 4,4 pct. er gået konkurs. I 2010 var entreprenørvirksomheder den hårdest ramte branche. 9

11 Virksomhedsophør i 2011, fordelt på brancher 1 Erhvervsgrupper Arbejdsgivere Heraf ophør, omfattet af LG Udbetalt af LG I alt Antal Pct. Kr. Landbrug, jagt, skovbrug, fiskeri m.v , Landbrug , Øvrige landbrugserhverv , Fiskeri , Råstofudvinding , Fremstillingsvirksomhed , Nærings- og nydelsesmiddelindustri , Tekstil-, beklædnings- og læderindustri m.v , Træ- og møbelindustri , Papir- og grafisk industri , Kemisk industri m.v , Sten-, ler- og glasindustri , Jern- og metalindustri , Anden fremstillingsindustri , El-, gas-, varme- og vandforsyning , Bygge- og anlægsvirksomhed , Entreprenørvirksomhed , Murerforretninger , Tømrer- og snedkerforretninger , Øvrig bygge- og anlægsvirksomhed , Handel og reparationsvirksomhed , Engroshandel , Detailhandel , Reparationsvirksomhed , Hotel- og restaurationsvirksomhed , Transportvirksomhed m.v , Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed , Fast ejendom, udlejning og forretningsservice m.v , ,0 IT-virksomheder , Øvrige virksomheder , Tjenesteydelser, administration m.v , Uoplyste erhverv , I alt , ) Tabellen afviger marginalt fra den regnskabsmæssige opgørelse af virksomhedsophør i 2011 grundet forskel i periodisering. 10

12 Udbetalinger Udbetalinger (ekskl. betalingsstandsning), fordelt på arbejdere og funktionærer i 2011 Pct Arbejdere Funktionærer I alt Løn Erstatning Feriegodtgørelse Fald i udbetalinger I 2011 udbetalte LG 734 mio. kr. til dækning af lønmodtageres krav på løn, erstatning og feriegodtgørelse ved konkurs og andet ophør. Det er et fald på 81 mio. kr. eller 9,9 pct. i forhold til Faldet i udbetalinger skyldes et fald i antal lønmodtageranmeldelser, hvilket mere end opvejer den stigning der er sket i gennemsnitsudbetalingen pr. lønmodtager på 715 kr. Betalingsstandsning/rekonstruktion LG udbetalte i 2011 i alt 17 mio. kr. i forbindelse med rekonstruktion. Udbetalingerne gik til 11 virksomheder og omfattede lønmodtagere, der helt eller delvist i rekonstruktionsperioden fik dækket nettolønnen fra LG. Skat på udbetalinger Der er på forhånd fratrukket A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af de udbetalte beløb. Garantien omfatter ikke den del af kravet, som arbejdsgiveren skulle have tilbageholdt i A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Lønmodtagerne stilles imidlertid over for SKAT, som om disse beløb er indbetalt, hvis der er tale om en konkurs. Den godskrevne skattebetaling rejser SKAT som et privilegeret krav mod konkursboet. For virksomheder under rekonstruktion påhviler det arbejdsgiveren at indbetale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag til SKAT. Udbetalinger fordelt på lønmodtagergrupper I 2011 fik arbejderne i gennemsnit udbetalt hver kr., mens funktionærerne fik udbetalt kr. hver i gennemsnit. Forskellene i beløbenes størrelse skyldes primært, at funktionærer har et længere opsigelsesvarsel end arbejdere, og at der ikke modregnes for evt. arbejdsindtægter i opsigelsesperioden (minimalerstatning). De gennemsnitlige udbetalinger i 2011 sammenlignet med 2010 er steget med 851 kr. for arbejdere, svarende til en stigning på 5,0 pct., og for funktionærer er det tilsvarende tal steget med kr., en stigning på 3,9 pct. I alt blev der udbetalt 302 mio. kr. til arbejdere og 432 mio. kr. til funktionærer. For arbejdere udgør løn og feriegodtgørelse den største del, henholdsvis 37 pct. og 37 pct. af den samlede udbetaling. Erstatning, der primært består af løn i opsigelsesperioden udgør 26 pct. For funktionærer udgør erstatning langt den største andel, nemlig 53 pct., mens løn og feriegodtgørelse udgør henholdsvis 24 pct. og 23 pct. 11

13 Indtægter Dividende og bidrag Arbejdsgiverbidrag pr. fuldtidsansat , nominelle tal Mio. kr. Kr Dividende Bidrag Arbejdsgiverbidrag I 2011 blev bidraget fra 2010 fastholdt på 693 kr. pr. fuldtidsansat. Bidraget blev fastholdt, da LG skulle opbygge dispositionsfondens beholdning, som var tæt på nul ultimo Bidragsindtægterne i 2011 fra virksomhederne blev i alt 982 mio. kr., og beholdningen i dispositionsfonden udgør 363 mio. kr. ultimo Dividendeindbetalinger I 2011 modtog LG i alt 160 mio. kr. i indtægter i form af dividende. Dette var 54 mio. kr. mere end i Stigningen skyldes, at de mange virksomheder, der gik konkurs i 2009 og 2010, nu er begyndt at betale dividende til LG. LG s dækningsgrad på samtlige sager i perioden svarede til 31 pct. Af restkravet blev 46 pct. afskrevet, mens der fortsat er et uafklaret udestående på 23 pct. Af de sager, der har ophørsår før 2006 og nu er endeligt afsluttet, opnåede LG en samlet dividende på 42 pct., mens 56 pct. af kravene blev afskrevet som tab. Tilbagebetalinger fra rekonstruktioner I 2011 udbetalte LG 17 mio. kr. i forbindelse med rekonstruktioner, og der blev i årets løb tilbagebetalt 0,4 mio. kr. LG havde, med udgangen af 2011, et samlet udestående vedrørende disse udbetalinger på 13,6 mio. kr. hos virksomheder, der fortsat var aktive. Dividendens fordeling på ophørssituationer Fordeling på konkurs- og dødsboer LG s dividende afhænger af den måde, virksomheden er ophørt på. LG opnår størst dividende i forbindelse med konkurs- eller dødsboer. Det skyldes, at LG ifølge reglerne i konkursloven har en fortrinsstilling (privilegerede krav) i disse situationer. Behandlingen af konkursboer afsluttes i de fleste tilfælde inden for de første fem år. LG har fra ordningens start i 1972 til og med 2011 fra disse boer modtaget 32 pct. i dividende af de udbetalte beløb, og der er afskrevet 43 pct. som tab. Fra dødsboer har LG i samme periode modtaget 61 pct. i dividende og afskrevet 34 pct. Fordeling på andre ophørssituationer Når en virksomhed ophører som insolvent, uden egentlig bobehandling, opnår LG en relativt mindre dividendeindtægt. Det skyldes, at LG i disse situationer er sidestillet med de øvrige kreditorer. LG har i forbindelse med denne type virksomhedsophør til og med 2011 modtaget 11 pct. i dividende. Der er indtil videre afskrevet 86 pct. som tab, og restkravet 12

14 forventes også i vidt omfang afskrevet. Fordeling på virksomhedsform Dividendens størrelse varierer også med virksomhedsformen. For de ophørte aktieselskabers vedkommende modtages den relativt største andel retur. 38 pct. af udbetalingerne fra 1972 og til og med 2011 kom tilbage som dividende, mens 34 pct. er afskrevet som tab. For anpartsselskaber er de tilsvarende tal 22 pct. og 60 pct. For enkeltmandsvirksomheder er tallene 29 pct. og 60 pct. Øvrige virksomhedsformer giver også relativt mindre i dividendeindtægt sammenlignet med aktieselskaber, og der afskrives forholdsmæssigt mere i disse sager. 13

15 Finansiering Fordeling på ophørssituation Udbetalt mio. kr. Dividende pct. Afskrevet pct. Udestående pct. Konkurs Dødsbo Andet ophør I alt Virksomhedsophør fordelt på virksomhedsform Udbetalt mio. kr. Dividende pct. Afskrevet pct. Udestående pct. Aktieselskaber Enkeltmandsvirksomheder Anpartsselskaber Interessentskaber Øvrige I alt Udbetalinger, dividender, afskrivninger og udestående krav fordelt på ophørsår Udbetalt mio. kr. Dividende pct. Afskrevet pct. Udestående pct I alt

16 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for LG. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af LG s aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af LG s aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. København, den 31. januar 2012 Direktion: Lars Rohde /Lars Damgaard Sørensen direktør økonomidirektør Bestyrelse: Jørgen Søndergaard bestyrelsesformand Torben Dalby Larsen Kim Graugaard Harald Børsting Lizette Risgaard bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Jørn Neergaard Larsen Steen Bach Nielsen Ingerlise Buck Kim Simonsen bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Pejter Søndergaard Niels Gotfredsen Erik Jylling Bente Sorgenfrey bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Godkendt af repræsentantskabet. København, den 31. januar 2012 Repræsentantskab: Jørgen Søndergaard repræsentantskabets formand 15

17 Intern revisors erklæringer Til repræsentantskabet i LG Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for LG for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond og efter internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod ordningens rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ordningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af ordningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 31. januar 2012 Peter Jochimsen revisionschef 16

Årsrapport 2012. Lønmodtagernes Garantifond

Årsrapport 2012. Lønmodtagernes Garantifond Årsrapport 2012 Lønmodtagernes Garantifond Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen 2012 9 Virksomhedsophør 11 Udbetalinger 12 Indtægter 14 Ledelsespåtegning 15 Intern

Læs mere

Årsrapport 2013. Lønmodtagernes Garantifond

Årsrapport 2013. Lønmodtagernes Garantifond Årsrapport 2013 Lønmodtagernes Garantifond Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen 2013 9 Virksomhedsophør 11 Ledelsespåtegning 12 Intern revisors erklæringer 13 Den

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr. 29 30 75 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2010

Alka Forsikring Årsrapport 2010 Alka Forsikring Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 2010 - et fornuftigt år for Alka Forsikring Koncernstruktur... 2 2010 - Et fornuftigt år for Alka Forsikring... 3 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Alternative Investments K/S Cvr. nr. 32 29 98 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2009

Alka Forsikring Årsrapport 2009 Alka Forsikring Årsrapport 2009 indholdsfortegnelse Koncernstruktur - forsikringsvirksomhed... 3 Er vi tilbage på sporet?... 4 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter... 7 Livsforsikringsaktiviteter...

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 16

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand (indtrådt den 5. januar 2015) Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand Steen Winther Poulsen Alice Lykke

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2008. Metroselskabet

Årsrapport 2008. Metroselskabet Årsrapport 2008 Metroselskabet i n t e r e s s e n t s k a b Selskabsoplysninger Selskabet Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon: 3311 1700 Telefax: 3311 2301 E-mail: m@m.dk Hjemmeside:

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted

Læs mere

Operate årsrapport 2014

Operate årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på generalforsamlingen den 24. februar 2015 Dirigent 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028 Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 3018 6028 2 ÅRS RAPPORT 2014 Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes

Læs mere