Årsrapport Lønmodtagernes Garantifond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. Lønmodtagernes Garantifond"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Lønmodtagernes Garantifond

2 Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen Virksomhedsophør 11 Udbetalinger 12 Indtægter 15 Ledelsespåtegning 16 Intern revisors erklæringer 17 Den uafhængige revisors erklæringer 18 Anvendt regnskabspraksis 20 Resultatopgørelse for 1. januar 31. december 21 Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse for Noter 25 Bestyrelse 26 Repræsentantskab 27 Forretningsudvalg og daglig ledelse 28 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv 1

3 Femårsoversigt Hovedtal i mio. kr Indtægter Bidrag Dividende Indtægter i alt Udbetaling af løn mv. Løn, konkurs Løn, betalingsstandsning/rekonstruktioner Erstatning Feriegodtgørelse Udbetalt i alt Tilbagebetalt fra lønmodtagere Forskydning i skyldig lønkrav mv Udgifter i alt Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Kursregulering Renteindtægter Renteudgifter Årets resultat Balance Tilgodehavende bidrag Likvider, netto Lønkrav mv Dispositionsfond Balancesum Hovedaktiviteter (antal) Anmeldelser fra lønmodtagere Godkendte virksomhedsophør Godkendte betalingsstandsninger Lønmodtagere, der er udbetalt til, konkurs Lønmodtagere, der er udbetalt til, betalingsstandsning Gennemsnitlig udbetaling pr. lønmodtager, konkurs: (kr.) Arbejdere Funktionærer Gennemsnitlig udbetaling under konkurs i alt Gennemsnitlig udbetaling pr. virksomhed, betalingsstandsning

4 Ledelsens beretning Antal lønmodtageranmeldelser Antal Godkendte virksomhedsophør Antal Udbetaling af løn mv Mio. kr Resultatet for Lønmodtagernes Garantifond i 2011 blev et overskud på 311 mio. kr. Udbetalinger til løn, erstatning, betalingstandsninger og feriegodtgørelse udgjorde 751 mio. kr. Indtægter fra arbejdsgiverbidrag og dividende udgjorde mio. kr. Resultatet er overført til dispositionsfonden. Dispositionsfonden, som er den reserve, der er til rådighed for de fremtidige udbetalinger, udgjorde 363 mio. kr. ultimo Antallet af lønmodtageranmeldelser til LG var i 2011 på et højt niveau uden dog at nå samme omfang som i 2009 og I årets første fem måneder registrerede LG en jævn nedgang i antallet af anmeldelser, men fra juli måned steg antallet af anmeldelser igen. Det største antal anmeldelser indgik i november måned. Antal anmeldelser, virksomhedsophør og udbetalinger I 2011 modtog LG lønmodtageranmeldelser - en nedgang på 13,8 pct. i forhold til 2010, hvor antallet var Antallet af godkendte virksomhedsophør faldt med 15 pct. i 2011 og var mod i I gennemsnit modtog LG lønmodtageranmeldelser pr. måned i Året var især præget af virksomhedsophør i mindre og mellemstore virksomheder, mens der ikke har været meget store konkurser som i 2008 og Den største konkurs omfattede 373 lønmodtagere. Denne konkurs medførte også den største samlede udbetaling til de omfattede lønmodtagere på godt 8 mio. kr. I 2011 var der i gennemsnit 8,2 lønmodtagere involveret pr. konkurs, svarende til niveauet i Udbetalinger til løn, erstatning, betalingsstandsning og feriegodtgørelse i ophørssituationer udgjorde 751 mio. kr. et fald på 6,2 pct. i forhold til 2010, hvor der blev udbetalt 815 mio. kr. I alt lønmodtagere modtog udbetalinger fra LG, og den gennemsnitlige udbetaling pr. lønmodtager udgjorde i kr. mod kr. i Den lille stigning fandt sted hos både funktionærer og arbejdere. Betalingsstandsning hedder nu rekonstruktion Med virkning fra 1. april 2011 trådte en ændring af konkursloven i kraft. Muligheden for at forlænge eller opnå en betalingsstandsning ophørte, og virksomhederne kan i stedet begære rekonstruktionsbehandling. Formålet med ændringen er at styrke indsatsen, så virksomhederne kan undgå at ende i en konkurs. LG besluttede ved den lejlighed at fortsætte med de bestående lånemuligheder også under en virksomheds rekonstruktion. I 2011 modtog LG ansøgninger fra 11 virksomheder om rekonstruktioner mod 29 virksomheder i Der blev udbetalt knap 17 mio. kr. til lønmodtagere. Ud af de 11 virksomheder kom fire virksomheder positivt ud af insolvenssituationen i Af de fire virksomheder betalte en virksomhed det udlagte beløb tilbage ved betalingsstandsningens/rekonstruktionens ophør, og de resterende tre virksomheder indgik en afdragsordning med LG. Hvis LG har foretaget udbetaling, og virksomheden går konkurs, indtræder LG som kreditor for de udbetalte beløb på samme måde som ved en almindelig konkurs, dvs. LG s krav har fortrinsstilling. Ultimo 2011 var to af de elleve virk- 3

5 Bidrag og dividende Arbejdsgiverbidrag pr. fuldtidsansat Mio. kr. Kr Dividende Bidrag somheder, der i rekonstruktion modtog hjælp fra LG i løbet af året, endt med en konkurs. I en af disse sager var de levedygtige dele af virksomheden med ansatte dog forinden afhændet til anden side. De sidste fem virksomheder var ved årets udgang fortsat under rekonstruktion. Dækning til lønmodtagere, beskæftiget af udenlandske arbejdsgivere i Danmark LG dækker både lønmodtagere beskæftiget i Danmark for en dansk arbejdsgiver, og lønmodtagere beskæftiget i Danmark hos arbejdsgivere fra et andet EU- eller EØS-land. I 2011 modtog seks lønmodtagere, beskæftiget af udenlandske arbejdsgivere udbetaling fra LG efter disse regler. Der er typisk tale om få ansatte pr. udenlandsk arbejdsgiver. Finansiering Indtægterne til LG består af arbejdsgiverbidrag samt dividende. Dividenden modtages efter realiseringen af et konkursbos aktiver eller inkasseres hos arbejdsgivere, som er ophørt på grund af insolvens. I 2011 blev det historisk set meget høje arbejdsgiverbidrag fra 2010 på 693 kr. pr. fuldtidsansat fastholdt. LG modtog dermed et samlet bidrag på i alt mio. kr. mod mio. kr. i Dividendeindtægterne var 160 mio. kr. mod 106 mio. kr. i Indtægterne fra bidrag og dividende samt de faldende udbetalinger betød, at LG i 2011 fik et positivt driftsresultat på 311 mio. kr. Dispositionsfonden udgør herefter 363 mio. kr. ved udgangen af 2011 efter regulering for hensættelser. Sagsbehandlingstider På baggrund af den markante vækst i antallet af lønmodtageranmeldelser og virksomhedsophør i 2009 og 2010 blev det administrative beredskab udvidet. Da der blev konstateret et faldende antal anmeldelser i begyndelsen af 2011, blev organisationen tilpasset. Men i sommermånederne skete der en uforudset stigning i anmeldelser, som medførte, at sagsbehandlingstiden i en periode var uacceptabel lang. Der blev hurtigt taget skridt til at styrke administrationen, og ved en stor indsats blev sagsbehandlingstiden nedbragt betydeligt. Ved udgangen af året var sagsbehandlingstiden ca. syv uger i gennemsnit. Målet i 2012 er at nå ned på seks uger for 96 pct. af sagerne. Ultimo 2011 var der i alt ikke-færdiggjorte sager. Det er en lille stigning i forhold til primobeholdningen, hvor der var uafsluttede anmeldelser. Årets undersøgelse af kundetilfredsheden i LG, foretaget i oktober 2011, viste en lille tilbagegang i forhold til året før. Den generelle tilfredshed faldt fra 78 pct. i 2010 til 74 pct. i

6 Administrationsomkostningerne udgjorde i 2011 i alt 71 mio. kr. Den gennemsnitlige omkostning pr. udbetaling var således kr. I 2010 var den tilsvarende omkostning kr., hvilket skyldes, at der har været flere projektomkostninger end forventet. supplerende oplysninger. Hændelser efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb, der har betydning for den aflagte årsrapport. Samfundsansvar LG udøver som en del af ATP-koncernen forretningsdrevet samfundsansvar, hvilket omfatter såvel hensyn til miljø og ressourceforbrug, som de medarbejdere, der administrerer LG. Medarbejderne er ansat i ATP Koncernen, hvor der blandt andet er sat fokus på at have en stabil og veluddannet medarbejderportefølje, der trives og leverer toppræstationer baseret på løbende kompetenceudvikling, et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø samt fleksibilitet. Der henvises til ATP Koncernens årsrapport for 2011, hvor samfundsansvar er omtalt i ledelsesberetningen, herunder Forventninger til 2012 I 2012 forventes antallet af lønmodtageranmeldelser og virksomhedsophør at stige væsentligt i forhold til For året forventes ligevægt mellem indtægter og udgifter, og der budgetteres derfor med et nul-resultat. Dispositionsfonden var ved udgangen af 2011 positiv med 363 mio. kr. På denne baggrund er bidraget for 2011 fastsat til 540 kr. pr. fuldtidsansat svarende til en reduktion på 22,1 pct. i forhold til Jørgen Søndergaard formand Lars Rohde direktør 5

7 Administrationen 2011 Antallet af anmeldte konkurser overfor LG var forholdsvis stabilt set hen over året, og udgjorde i alt i 2011, mens antallet af lønmodtageranmeldelser var mere volatile hen over året. I alt modtog LG anmeldelser. Antallet af lønmodtagere, berørt af konkurser eller andet ophør, viste i årets første måneder en klart vigende tendens. Dette afspejlede på mange måder de daværende tegn på, og forventninger til, at et moderat opsving i dansk økonomi var på vej. Udsigten til at antallet af konkurser ville falde, blev af LG i forsommeren fulgt op af en organisationstilpasning i form af en reduktion i medarbejderstaben i forbindelse med naturlig afgang. Imidlertid udeblev opsvinget, og efter sommeren steg antallet af lønmodtageranmeldelser igen. Det, i kombination med den reducerede medarbejderstab, førte i en periode til en betydelig forøgelse af sagsbehandlingstiden, der dog blev væsentligt reduceret hen over fjerde kvartal bl.a. gennem fornyet opnormering. Den langvarige økonomiske krise rammer ikke kun små og nyetablerede virksomheder, men nu også større og ældre virksomheder med mange funktionærer. Samtidig ses det, at en efterhånden større del af medarbejdere på de traditionelt timelønnede områder, ansættes på funktionærlignende vilkår. Denne forskydning imellem typerne af anmeldelser betyder, at et stadig større antal anmeldelser end tidligere kræver at blive behandlet over flere gange og tager derfor længere tid. Det betyder dels en længere samlet ekspeditionstid pr. anmeldelse, og dels et større administrativt ressourcetræk i den enkelte sag. Dividende fra konkursboerne LG s indtægter af dividende fra konkursboer steg i 2011 markant i forhold til 2010 som følge af, at der nu udbetales dividende fra de mange konkurser i 2009 og I 2011 modtog LG 160 mio. kr. sammenlignet med 106 mio. kr. for Det største enkeltbeløb i 2011 er modtaget fra konkursboet efter stålværket Vorskla Steel Denmark A/S, hvorfra der er modtaget 16,6 mio. kr. Overgang til digital selvbetjening I 2011 er der forberedt en omfattende digitalisering af LG. Den nye løsning indebærer bl.a. nye muligheder for selvbetjening på LG s hjemmeside. Anmeldelser fra lønmodtagere, hvor arbejdsgivers konkurs bliver godkendt i LG i 2012, vil blive behandlet i det nye system. Anmeldelser, hvor arbejdsgiver er blevet godkendt tidligere, vil blive færdigbehandlet i det gamle system. I det nye system vil LG fortsat sende et afgørelsesbrev ved udbetaling, men lønmodtager og fagforening skal fremover se specifikationen af den enkelte udbetaling på LG s selvbetjeningsløsning LG-WEB. LG fik i 2009 hjemmel i LG-loven til at implementere en obligatorisk elektronisk selvbetjeningsløsning for kuratorer og bobestyrere. Med iværksættelsen af LG-WEB er kurator og bobestyrer herefter forpligtet til selv at holde sig orienteret om LG s krav. Det gælder for alle konkursboer og dødsboer, uanset hvornår sagen er godkendt i LG. Det nye system har en række fordele for brugerne, bl.a. at aktuelle oplysninger altid er tilgængelige, og at der kan beregnes renter af LG s krav. Medio 2012 forventer LG at åbne for digital anmeldelse, så anmeldelse af lønmodtagernes krav derefter kan ske via LG s hjemmeside. Anmeldelsen kan udfyldes af lønmodta- 6

8 ger selv eller af fx. en faglig organisation, der repræsenterer lønmodtageren. Den digitale anmeldelse giver en række fordele for brugerne, fordi LG har mulighed for at vejlede i selve anmeldelsessituationen om, hvordan de enkelte felter skal udfyldes. Anmelderen vil umiddelbart kunne se hvilke oplysninger, der skal meddeles, for at LG kan starte sagsbehandlingen. Der må på den baggrund forventes færre afvisninger af anmeldelser pga. manglende oplysninger, fejludfyldelse mm. LG s indsats ved betalingsstandsning/rekonstruktion LG har hidtil haft mulighed for at yde lån til lønudgifter i tilfælde af, at virksomheden var gået i betalingsstandsning. Betalingsstandsning blev fra den 1. april 2011 ændret til rekonstruktionsbehandling. Indgiver en virksomhed begæring om rekonstruktionsbehandling til skifteretten, kan LG efter ansøgning fortsat lægge ud for udgiften til aflønning af de ansatte ekskl. skat. I 2011 modtog LG ansøgninger fra 11 virksomheder mod 29 virksomheder i Der blev udbetalt 17 mio. kr. til lønmodtagere. Det lån, som LG yder i forbindelse med rekonstruktionsbehandlingen, kan senere afdrages på særlige vilkår, når rekonstruktionen er ophørt. De virksomheder, der kom positivt ud af rekonstruktionsbehandling i 2011, betalte det udlagte beløb tilbage ved rekonstruktionsbehandlingens ophør. Hvis LG har foretaget udbetaling til en virksomhed under rekonstruktionsbehandling, som efterfølgende bliver erklæret konkurs, indtræder LG som kreditor for de udbetalte beløb på samme måde som ved en almindelig konkurs. Ultimo 2011 var 2 af de 11 virksomheder, der søgte om lån til de ansattes løn under rekonstruktionsbehandlingen endt med en konkurs. I disse sager var de levedygtige dele af virksomhederne med ansatte dog forinden afhændet til anden side. Siden starten af denne ordning i 2005 har LG i alt udbetalt løn til lønmodtagere, og der er udbetalt 95 mio. kr. i forbindelse med betalingsstandsning/rekonstruktion. Internationalt samarbejde Arbejdsmarkederne bliver i stigende grad transnationale, og EU-reglerne tilskynder til tættere informationsudveksling og samarbejde mellem de nationale løngarantiordninger. I 2011 deltog LG i et møde med de nordiske garantiordninger, Norge, Sverige og Finland, hvor man bl.a. drøftede de transnationale udfordringer for garantiordningerne. Endvidere fik deltagerne en grundig vurdering og overblik over den udvikling, der sker i de deltagende landes garantiordning i forhold til EU-regler og det enkelte lands nationale konkurslovgivning. I en international sammenhæng er det karakteristisk, at den danske LG-model yder lønmodtagerne en dækning, der er blandt de bedste i Europa. Dette forhold har bl.a. ført til, at udenlandske lønmodtagere ved konkurs søger mod Danmark for at få udbetalt dækningen her. 7

9 Retsager Ni retssager blev afsluttet i LG fik medhold eller delvist medhold i otte af sagerne. I seks sager blev der afsagt dom, hvor LG fik medhold. Tre af sagerne vedrørte spørgsmålet om konkursregulering af fratrædelsesaftaler og af tillidsmænds og sikkerhedsrepræsentanters særlige lange opsigelsesvarsler. To sager drejede sig om elevforhold og vedrørte godtgørelse til elever for ophævelse af en uddannelsesaftale og spørgsmålet om elevers ret til svendeløn på grund af manglende uddannelsesaftale. En sag omhandlede spørgsmålet om funktionærstatus. Herudover er én sag blevet hævet af modparten, og i én sag blev der indgået forlig, idet sagens indhold var konkret og ikke af principiel betydning for LG. LG tabte én sag, som vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en daglig leder var omfattet af garantiordningen. Afgørelsen blev af landsretten begrundet med manglende beføjelser og faldt derfor ind under LG s praksis. Ultimo 2011 havde LG 11 verserende retssager. Herunder er LG blevet stævnet i en sag, som omhandler transnationale udbetalinger, hvor det er arbejdsstedet, der afgør, hvilket land der skal dække lønmodtagernes tilgodehavende løn. I forbindelse med konkursen i Sterling Airlines A/S i 2008 henviste LG lønmodtagerne med base i Norge og Sverige til de respektive landes garantiordninger. Garantiordningerne i Norge og Sverige var enige i LG s vurdering og udbetalte til lønmodtagerne. Landene har udbetalt løn, feriepenge mm. til de ca. 300 personer, der havde base i de to lande. LG er efterfølgende blevet mødt med et krav om at skulle betale løn og erstatning til lønmodtagerne med base i Norge og Sverige. Da sagerne vedrører fortolkning af et EU-direktiv, vil spørgsmålet blive forelagt EU-domstolen. Taber LG sagen vurderes det, at det kan betyde en ekstra udgift for LG i størrelsesorden 30 mio. kr. 8

10 Virksomhedsophør Virksomhedens alder ved ophør Virksomhedens alder ved ophør 2010 og 2011 Fordeling efter virksomhedsform 2011 Pct. Antal Pct år år Over 11 år år 9-11 år år 3-5 år 6-8 år 9-11 år Over 11 år 0 Enkeltmandsvirksomheder Anpartsselskaber Aktieselskaber Interessentskaber m.v. Øvrige I 2011 godkendte LG virksomhedsophør, som var omfattet af LG-loven. Ikke alene er det et fald fra 2010, faldet er også større end faldet fra De virksomhedsophør, der blev godkendt som omfattet af LG-loven i 2011, svarer til ca. 1,5 pct. af det samlede antal private virksomheder. Tilsvarende andel i 2010 var 1,8 pct. Siden 1990 erne har der været en tendens til, at det i højere og højere grad var blandt de unge virksomheder, at virksomhedsophørene findes. Denne tendens vendte dog i , hvor de virksomheder, der ophører, i stigende grad er at finde blandt de ældre virksomheder. Forklaringen kan i nogen grad henføres til den langvarige krise, hvor de ældre virksomheder ofte vil være mere modstandsdygtige, men til sidst også vil have opbrugt kapitalen. Særligt tydelig er væksten iblandt de ældste virksomheder (11+ år), der udgjorde 17 pct. af virksomhedsophørene i Også i 2011 er andelen vokset, så de ældste virksomheder nu udgør 18 pct. af samtlige konkurser. Udviklingen fra 2010 til 2011 er dog begrænset, hvilket kunne tyde på, at denne udvikling igen er ved at stabilisere sig. Ophør efter virksomhedsform Enkeltmandsvirksomheder udgjorde 24 pct. af de registrerede ophør i 2011, mens anpartsselskabernes og aktieselskabernes andel af virksomhedsophørene i 2011 samlet udgjorde 71 pct. Dette er stort set samme billede som i Ophør efter brancher Ligesom i 2010 er antallet af virksomhedsophør størst i hovedbranchen bygge- og anlægsvirksomheder. 489 virksomheder, svarende til 2,6 pct. af samtlige virksomheder i branchen, gik konkurs i Den hårdest ramte branche er træ- og møbelindustrien, hvor 4,7 pct. af virksomhederne gik konkurs i Som næstmest trængte branche var entreprenørvirksomheder, hvor 4,4 pct. er gået konkurs. I 2010 var entreprenørvirksomheder den hårdest ramte branche. 9

11 Virksomhedsophør i 2011, fordelt på brancher 1 Erhvervsgrupper Arbejdsgivere Heraf ophør, omfattet af LG Udbetalt af LG I alt Antal Pct. Kr. Landbrug, jagt, skovbrug, fiskeri m.v , Landbrug , Øvrige landbrugserhverv , Fiskeri , Råstofudvinding , Fremstillingsvirksomhed , Nærings- og nydelsesmiddelindustri , Tekstil-, beklædnings- og læderindustri m.v , Træ- og møbelindustri , Papir- og grafisk industri , Kemisk industri m.v , Sten-, ler- og glasindustri , Jern- og metalindustri , Anden fremstillingsindustri , El-, gas-, varme- og vandforsyning , Bygge- og anlægsvirksomhed , Entreprenørvirksomhed , Murerforretninger , Tømrer- og snedkerforretninger , Øvrig bygge- og anlægsvirksomhed , Handel og reparationsvirksomhed , Engroshandel , Detailhandel , Reparationsvirksomhed , Hotel- og restaurationsvirksomhed , Transportvirksomhed m.v , Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed , Fast ejendom, udlejning og forretningsservice m.v , ,0 IT-virksomheder , Øvrige virksomheder , Tjenesteydelser, administration m.v , Uoplyste erhverv , I alt , ) Tabellen afviger marginalt fra den regnskabsmæssige opgørelse af virksomhedsophør i 2011 grundet forskel i periodisering. 10

12 Udbetalinger Udbetalinger (ekskl. betalingsstandsning), fordelt på arbejdere og funktionærer i 2011 Pct Arbejdere Funktionærer I alt Løn Erstatning Feriegodtgørelse Fald i udbetalinger I 2011 udbetalte LG 734 mio. kr. til dækning af lønmodtageres krav på løn, erstatning og feriegodtgørelse ved konkurs og andet ophør. Det er et fald på 81 mio. kr. eller 9,9 pct. i forhold til Faldet i udbetalinger skyldes et fald i antal lønmodtageranmeldelser, hvilket mere end opvejer den stigning der er sket i gennemsnitsudbetalingen pr. lønmodtager på 715 kr. Betalingsstandsning/rekonstruktion LG udbetalte i 2011 i alt 17 mio. kr. i forbindelse med rekonstruktion. Udbetalingerne gik til 11 virksomheder og omfattede lønmodtagere, der helt eller delvist i rekonstruktionsperioden fik dækket nettolønnen fra LG. Skat på udbetalinger Der er på forhånd fratrukket A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af de udbetalte beløb. Garantien omfatter ikke den del af kravet, som arbejdsgiveren skulle have tilbageholdt i A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Lønmodtagerne stilles imidlertid over for SKAT, som om disse beløb er indbetalt, hvis der er tale om en konkurs. Den godskrevne skattebetaling rejser SKAT som et privilegeret krav mod konkursboet. For virksomheder under rekonstruktion påhviler det arbejdsgiveren at indbetale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag til SKAT. Udbetalinger fordelt på lønmodtagergrupper I 2011 fik arbejderne i gennemsnit udbetalt hver kr., mens funktionærerne fik udbetalt kr. hver i gennemsnit. Forskellene i beløbenes størrelse skyldes primært, at funktionærer har et længere opsigelsesvarsel end arbejdere, og at der ikke modregnes for evt. arbejdsindtægter i opsigelsesperioden (minimalerstatning). De gennemsnitlige udbetalinger i 2011 sammenlignet med 2010 er steget med 851 kr. for arbejdere, svarende til en stigning på 5,0 pct., og for funktionærer er det tilsvarende tal steget med kr., en stigning på 3,9 pct. I alt blev der udbetalt 302 mio. kr. til arbejdere og 432 mio. kr. til funktionærer. For arbejdere udgør løn og feriegodtgørelse den største del, henholdsvis 37 pct. og 37 pct. af den samlede udbetaling. Erstatning, der primært består af løn i opsigelsesperioden udgør 26 pct. For funktionærer udgør erstatning langt den største andel, nemlig 53 pct., mens løn og feriegodtgørelse udgør henholdsvis 24 pct. og 23 pct. 11

13 Indtægter Dividende og bidrag Arbejdsgiverbidrag pr. fuldtidsansat , nominelle tal Mio. kr. Kr Dividende Bidrag Arbejdsgiverbidrag I 2011 blev bidraget fra 2010 fastholdt på 693 kr. pr. fuldtidsansat. Bidraget blev fastholdt, da LG skulle opbygge dispositionsfondens beholdning, som var tæt på nul ultimo Bidragsindtægterne i 2011 fra virksomhederne blev i alt 982 mio. kr., og beholdningen i dispositionsfonden udgør 363 mio. kr. ultimo Dividendeindbetalinger I 2011 modtog LG i alt 160 mio. kr. i indtægter i form af dividende. Dette var 54 mio. kr. mere end i Stigningen skyldes, at de mange virksomheder, der gik konkurs i 2009 og 2010, nu er begyndt at betale dividende til LG. LG s dækningsgrad på samtlige sager i perioden svarede til 31 pct. Af restkravet blev 46 pct. afskrevet, mens der fortsat er et uafklaret udestående på 23 pct. Af de sager, der har ophørsår før 2006 og nu er endeligt afsluttet, opnåede LG en samlet dividende på 42 pct., mens 56 pct. af kravene blev afskrevet som tab. Tilbagebetalinger fra rekonstruktioner I 2011 udbetalte LG 17 mio. kr. i forbindelse med rekonstruktioner, og der blev i årets løb tilbagebetalt 0,4 mio. kr. LG havde, med udgangen af 2011, et samlet udestående vedrørende disse udbetalinger på 13,6 mio. kr. hos virksomheder, der fortsat var aktive. Dividendens fordeling på ophørssituationer Fordeling på konkurs- og dødsboer LG s dividende afhænger af den måde, virksomheden er ophørt på. LG opnår størst dividende i forbindelse med konkurs- eller dødsboer. Det skyldes, at LG ifølge reglerne i konkursloven har en fortrinsstilling (privilegerede krav) i disse situationer. Behandlingen af konkursboer afsluttes i de fleste tilfælde inden for de første fem år. LG har fra ordningens start i 1972 til og med 2011 fra disse boer modtaget 32 pct. i dividende af de udbetalte beløb, og der er afskrevet 43 pct. som tab. Fra dødsboer har LG i samme periode modtaget 61 pct. i dividende og afskrevet 34 pct. Fordeling på andre ophørssituationer Når en virksomhed ophører som insolvent, uden egentlig bobehandling, opnår LG en relativt mindre dividendeindtægt. Det skyldes, at LG i disse situationer er sidestillet med de øvrige kreditorer. LG har i forbindelse med denne type virksomhedsophør til og med 2011 modtaget 11 pct. i dividende. Der er indtil videre afskrevet 86 pct. som tab, og restkravet 12

14 forventes også i vidt omfang afskrevet. Fordeling på virksomhedsform Dividendens størrelse varierer også med virksomhedsformen. For de ophørte aktieselskabers vedkommende modtages den relativt største andel retur. 38 pct. af udbetalingerne fra 1972 og til og med 2011 kom tilbage som dividende, mens 34 pct. er afskrevet som tab. For anpartsselskaber er de tilsvarende tal 22 pct. og 60 pct. For enkeltmandsvirksomheder er tallene 29 pct. og 60 pct. Øvrige virksomhedsformer giver også relativt mindre i dividendeindtægt sammenlignet med aktieselskaber, og der afskrives forholdsmæssigt mere i disse sager. 13

15 Finansiering Fordeling på ophørssituation Udbetalt mio. kr. Dividende pct. Afskrevet pct. Udestående pct. Konkurs Dødsbo Andet ophør I alt Virksomhedsophør fordelt på virksomhedsform Udbetalt mio. kr. Dividende pct. Afskrevet pct. Udestående pct. Aktieselskaber Enkeltmandsvirksomheder Anpartsselskaber Interessentskaber Øvrige I alt Udbetalinger, dividender, afskrivninger og udestående krav fordelt på ophørsår Udbetalt mio. kr. Dividende pct. Afskrevet pct. Udestående pct I alt

16 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for LG. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af LG s aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af LG s aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. København, den 31. januar 2012 Direktion: Lars Rohde /Lars Damgaard Sørensen direktør økonomidirektør Bestyrelse: Jørgen Søndergaard bestyrelsesformand Torben Dalby Larsen Kim Graugaard Harald Børsting Lizette Risgaard bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Jørn Neergaard Larsen Steen Bach Nielsen Ingerlise Buck Kim Simonsen bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Pejter Søndergaard Niels Gotfredsen Erik Jylling Bente Sorgenfrey bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Godkendt af repræsentantskabet. København, den 31. januar 2012 Repræsentantskab: Jørgen Søndergaard repræsentantskabets formand 15

17 Intern revisors erklæringer Til repræsentantskabet i LG Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for LG for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond og efter internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod ordningens rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ordningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af ordningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 31. januar 2012 Peter Jochimsen revisionschef 16

18 Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i LG Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for LG for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond. relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af LG s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af LG s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 31. januar 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor Henrik Wellejus statsautoriseret revisor 17

19 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for 2011 for LG er aflagt i medfør af Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond. LG er ikke omfattet af årsregnskabsloven. I det omfang, årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed omfatter yderligere oplysningskrav, er disse medtaget i årsrapporten. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde LG, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Der redegøres i det følgende for regnskabspraksis anvendt for væsentlige regnskabsposter. Resultatopgørelse Bidrag omfatter arbejdsgiverbidrag vedrørende regnskabsåret. Dividende indgået fra boer indregnes ved indbetaling. LG har som tidligere valgt ikke at indregne forventet dividende, idet kun dividende modtaget fra boer er indregnet i årsrapporten. Dette skyldes, at LG vurderer, at det ikke er muligt at få pålidelige oplysninger om forventet dividende pr. 31. december. Oplysninger om udestående restkrav og historisk dividendeprocent medtages dog i noterne. Udbetaling af løn, erstatning og feriegodtgørelse omfatter årets udbetalinger vedrørende tab af løn og feriegodtgørelse, og forventede fremtidige udbetalinger vedrørende igangværende sager. Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til personale, it, husleje mv. Finansielle poster omfatter rente af indeståender, renter vedrørende gæld samt bankgebyrer. Skat afsættes ikke i regnskabet, da LG ikke er skattepligtig. Balance Tilgodehavende bidrag omfatter endnu ikke forfaldne arbejdsgiverbidrag vedrørende regnskabsåret. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Feriegodtgørelse omfatter gæld til FerieKonto vedrørende godtagne krav på feriegodtgørelse. Lønkrav mv. udgør anmeldte krav under ekspedition på balancedagen samt forventede fremtidige udgifter til løn, erstatning og feriegodtgørelse vedrørende regnskabsåret. Interne transaktioner Interne transaktioner er transaktioner mellem nærtstående parter, der for LG s vedkommende omfatter Arbejdsmarkedets Tillægspension, Supplerende arbejdsmarkedspension 18

20 for førtidspensionister, Arbejdsgivernes Elevrefusion, Bonus til Elever, Skolepraktik, Tilskud fra Staten til skolernes praktikpladsopsøgende arbejde, Løntilskud til arbejdsgivere med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, Feriekonto, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, Barsel.dk, Lønmodtagernes Garantifond, Finansieringsbidrag, Skattenedslag for Seniorer, Udbetaling Danmark, ATP PensionsService A/S, ATP Ejendomme A/S, ATP Private Equity K/S, ATP Private Equity Partners I K/S, ATP Private Equity Partners II K/S, ATP Private Equity Partners III K/S, ATP Private Equity Partners IV K/S, Private Equity Advisors ApS, ATP PE GP ApS, ATP Invest III F.M.B.A, ATP Alpha Fondsmæglerselskab A/S, ATP Real Estate Partners I K/S, ATP Real Estate Partners II K/S, ATP Real Estate GP ApS, Via Venture Partners Fond I K/S, Via Venture Partners Fond II K/S, Via Venture Partners A/S, ATP Timberland Invest K/S, ATP Tim GP ApS, ATP Alternative Investment K/S, CP2 (X) (3) Investments Trust, NOW:Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab, ATPPFA K/S, Ejendomsselskabet Norden I K/S, Greenhills Real Estate ltd., Nordic Biotec Public Equity K/S, ATPPD Lyngby A/S, ATPPD Århus A/S, ATPPD Odense A/S, FIH Holding A/S. Samhandel og andre interne transaktioner mellem nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkende basis. Pengestrømsopgørelse LG s pengestrømsopgørelse viser pengestrømme for året på drift, årets forskydning i likvide beholdninger samt de likvide beholdninger ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres direkte som bidragsindbetalinger med fradrag af udbetalinger. Endvidere medtages renter mv. samt betalinger til leverandører og medarbejdere. Likvide beholdninger omfatter indestående og gæld i pengeinstitutter. Definitioner af nøgletal i femårsoversigt Gennemsnitlig udbetaling pr. lønmodtagere, konkurs (arbejdere) = Udbetalt i forbindelse med konkurs/antal udbetalte arbejdere. Gennemsnitlig udbetaling pr. lønmodtager, konkurs (funktionærer) = Udbetalt i forbindelse med konkurs/antal udbetalte funktionærer. Gennemsnitlig udbetaling under konkurs i alt = Udbetalt i forbindelse med konkurs/antal udbetalte lønmodtagere. Gennemsnitlig udbetaling pr. virksomhed, betalingsstandsning = Udbetalt i forbindelse med betalingsstandsning/antal godkendte betalingsstandsninger. 19

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2011. Barsel.dk

Årsrapport 2011. Barsel.dk Årsrapport 2011 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Ledelsens beretning 3 Påtegninger 4 Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Lønmodtagernes Garantifond

Årsrapport 2012. Lønmodtagernes Garantifond Årsrapport 2012 Lønmodtagernes Garantifond Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen 2012 9 Virksomhedsophør 11 Udbetalinger 12 Indtægter 14 Ledelsespåtegning 15 Intern

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Årsrapport 2013. Lønmodtagernes Garantifond

Årsrapport 2013. Lønmodtagernes Garantifond Årsrapport 2013 Lønmodtagernes Garantifond Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen 2013 9 Virksomhedsophør 11 Ledelsespåtegning 12 Intern revisors erklæringer 13 Den

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen København Ø CVR-nr ApS Juventusvej Komplementar

ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen København Ø CVR-nr ApS Juventusvej Komplementar ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 29 63 68 69 ApS Juventusvej Komplementar Årsrapport 2015 INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 LEDELSENS BERETNING 3 Beretning 4 LEDELSESPÅTEGNING

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere