Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS"

Transkript

1 Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Det Danske Spejderkorps reviderede 1. januar 2007 forsikringsvilkårene for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS. Før denne revidering havde alle søfartøjer hos DDS en ansvarsforsikring såvel som en kaskoforsikring. Den væsentligste ændring i vilkårene var, at de mindre både herefter ikke skulle kaskoforsikres i et forsikringsselskab. Fra 1. januar 2007 skulle bådenes kaskoskader i stedet dækkes af DDS kollektive skadesdækning. Den kollektive skadesdækning blev oprettet for at fjerne de høje omkostninger til kaskoforsikringerne, hvor der også indgik 1 % i statsafgift af søfartøjernes værdi. Med de nye forsikringsvilkår opnåede man en besparelse for grupperne såvel som for korpset. De nye vilkår skulle samtidig sikre, at eventuelle skader på søfartøjerne blev udbedret hurtigst muligt. Hos DDS har alle søspejder-enheder tegnet ansvarsforsikring for deres søfartøjer igennem korpset. Søfartøjer med en værdi på op til kr. indgår desuden i DDS kollektive skadesdækning, som er DDS modstykke til en kaskoforsikring. Såfremt grupperne ønsker yderligere forsikring, er det deres eget ansvar at etablere dette. Korpset afholder gruppernes udgifter til søfartøjernes ansvarsforsikring. For at deltage i den kollektive skadesdækning betaler søspejder-enhederne en fast procentsats af søfartøjernes værdi. Betalingen har indtil videre været 1,2 % af søfartøjernes værdi og forventes at forblive på dette niveau fremover. For at DDS kan sikre, at alle søfartøjer er ansvarsforsikret og indskrevet i DDS kollektive skadesdækning, sørger grupperne for, at der hvert år indsendes fartøjscertifikater. Korpskontoret har ansvaret for at udsende årets fartøjscertifikater med de oplysninger, grupperne har afgivet tidligere år. Grupperne har ansvaret for at rette de udsendte certifikater til og indsende dem igen. Grupperne skal indsende deres fartøjscertifikater senest 15. juni hvert år. Grupper, der indsender deres certifikater rettidigt opnår en besparelse på 10 % af den opkrævede betaling. Når korpskontoret har returneret fartøjscertifikaterne underskrevet af korpsets søsikkerhedsansvarlige, er søenhedens søfartøjer noteret i den kollektive skadesdækning, ligesom korpset har sørget for at ansvarsforsikre søfartøjerne. Søspejder-enhedernes årlige betaling til den kollektive skadesdækning beregnes ud fra værdien af gruppernes fartøjer på tidspunktet for frist af indsendelse af fartøjscertifikater. Grupperne skal igennem hele året meddele korpskontoret om tilgang og afgang af fartøjer. Dette gøres for at sikre, at alle fartøjer er ansvarsforsikret på alle tidspunkter. Søfartøjer, der lånes eller lejes af en søspejder-enhed, skal ligeledes ansvarsforsikres og indskrives i DDS kollektive skadesdækning på årsbasis. Der skal således indsendes fartøjscertifikater for disse søfartøjer på samme måde, som for de ejede søfartøjer. Søfartøjer med en værdi over kr. indgår ikke i den kollektive skadesdækning og skal derfor tegne selvstændige kaskoforsikringer igennem korpset. Ansvarsforsikringer på disse søfartøjer skal stadig tegnes igennem korpset og korpset afholder ligeledes udgifterne til denne forsikring. Vilkår og betingelser for søfartøjernes ansvarsforsikring kan læses i policen fra Topdanmark med forsikringsnr Topdanmark dækker ikke ansvarsskader, hvor det er en af DDS egne både, som forvolder skade på en anden af DDS både, og hvor begge både kun har tegnet ansvarsforsikring. Sådanne skader er dækket af Den kollektive skadesdækning. Selvrisikoen opkræves kun for den båd, der er ansvarlig for skaden. Se afsnit om selvrisiko på side 5. 1

2 Generelle betingelser for den kollektive skadesdækning Omfang Den kollektive skadesdækning dækker udgifter til udbedring af materielle skader sket på søfartøjer, der er tegnet et fartøjscertifikat på. Den kollektive skadesdækning dækker skader sket, mens ejer og enhver, der med ejers accept uden vederlag har søfartøjet i deres varetægt. Den kollektive skadesdækning dækker ikke Den kollektive skadesdækning dækker ikke skade: - der er opstået som følge af, at fartøjet har været anvendt til ulovligt formål, også selvom ejer ikke har vidst dette - der er sket, når fartøjet benyttes i erhvervsmæssigt øjemed, herunder udlejning - der er forvoldt forsætligt eller under påvirkning af spiritus, narkotika eller andre euforiserende stoffer - der er en følge af, at fartøjet har været på slæb, medmindre slæbet var nødvendigt på grund af havari, eller fartøjet uden brugbar motor på grund af vindstille slæbes til nærmeste havn Omfattede genstande Den kollektive skadesdækning dækker følgende genstande ved hændelser nævnt i senere afsnit: - Fartøjets skrog - Fartøjets motor - Fartøjets inventar og sædvanlige udstyr. Hertil regnes mast, bom, rig, sejl, kaleche, cockpitpressening, tovværk, anker, ankerkæde, pumpe, lanterne, navigationsinstrumenter, redningsbælte og vest, ildslukker, kikkert, fastmonteret radio og telefon, varmeapparat, køleskab, kahytsudstyr og montering samt andre genstande, der kan ligestilles dermed. Ikke omfattede genstande Den kollektive skadesdækning omfatter ikke følgende genstande: - Anlæg for fartøjets opbevaring på land, vinter presenninger, vintertag, fast fortøjning, fortøjningsbøjer, ankre, stativer og bukke. - Jollevogn eller trailere. - Proviant samt udredningsgenstande f.eks. olie, benzin, petroleum eller lignende. Skadesdækningssum Den fartøjsværdi, der står på søfartøjets fartøjscertifikat, skal altid svare til handelsværdien for en tilsvarende båd af samme art, alder, stand og med samme udstyr. Viser det sig ved skade, at handelsværdien på skadestidspunktet overstiger den værdi, der står på fartøjscertifikatet, vil der kun blive udbetalt erstatning svarende til den oplyste værdi. Ved handelsværdi forstås genanskaffelsesværdien for et tilsvarende fartøj af samme art, alder, stand og med samme udstyr. 2

3 Hændelser dækket hele året Den kollektive skadesdækning dækker skade som følge af: - Brand, når den ikke opstår forsætligt eller på grund af manglende vedligehold - Eksplosion eller direkte lynnedslag - Tyveri og hærværk: o Tyveri af løst inventar, sædvanligt udstyr og personlige effekter er kun dækket ved indbrud eller voldeligt opbrud af lås. o Løse påhængsmotorer skal efter endt brug opbevares i lukket, aflåst rum eller fastlåses til fartøjet med tilstrækkelig låseanordning. o Løst inventar, sædvanligt udstyr og påhængsmotor dækkes udelukkende udenfor sejladstiden, når det er hjemtaget og opbevaret i lukket og aflåst rum. Personlige effekter er kun dækket i sejladsperioden. o Genstande, der fjernes fra fartøjet uden anvendelse af vold eller værktøj, erstattes ikke. - Andre hændelser: o Skade som følge af fartøjets væltning eller sammenstød med andet fartøj eller genstande under henståen på land. o Skade som følge af ulykkelig hændelse under fartøjets ophaling eller udsætning eller inder mastens af- og påmontering. o Skade som følge af en ulykkelig hændelse indtruffet under transport. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes utilstrækkelig afstivning og fastgøring af fartøjet til transportmiddel, ligesom det er en betingelse, at transportmidlet er tilstrækkelig kraftig konstrueret og egnet til transporten. Yderligere hændelser dækket i sejladsperioden Den kollektive skadesdækning dækker følgende hændelser indtruffet i sejladsperioden: - Skade som følge af fartøjets kæntring, stranding, grundstødning og kollision. - Skade som følge af fartøjets synken, dog ikke hvis årsagen hertil er langsomt indtrængende vand - Anden skade på skroget, som skyldes ulykkelig hændelse - Skade på mast, bom og spilerstage, der knækker under sejlads, og følgerne heraf, forudsat riggen har været forsvarligt sat og vedligeholdt. - Skade på eller tab af påhængsmotorer som følge af skade på skroget eller sprængning af motorens beslag, forudsat såvel den pågældende del af skroget som selve beslaget har været af en forsvarlig dimension og i forsvarlig stand. - Bjærgeløn 3

4 Skader, der ikke dækkes Den kollektive skadesdækning dækker ikke skader som følge af: - at fartøjet ikke var sødygtigt, forsvarligt lænset og behørigt udrustet og bemandet - at de til fartøjet benyttede fortøjninger og ankergrejer ikke har været forsvarlige, og at fortøjningen af fartøjet ikke har været forsvarlig. - at åbne eller delvis åbne fartøjer har henligget udenfor en havn uden at cockpittet har været forsvarligt overdækket med presenning - at fartøjet under henliggen og oplægning ikke har været under effektivt og regelmæssigt tilsyn - at fartøjet under henståen på land ikke har været anbragt på fast grund og forsvarligt afstivet - at fartøjet ligger på land på åben kyst og er blevet taget af søen eller beskadiget, fordi søen har kunnet nå det - slid, alder, råd, rust, tæring, glasfiberpest, rotter, mus, orm, svamp eller andre årsager, som kan ligestilles hermed - almindeligt brug, ridser, småskrammer, tilsmudsning samt vejrligets påvirkning, herunder sejl og kaleche, der blæser i stykker - at skaden alene påstår i og er begrænset til mekaniske eller elektroniske dele - materiale- eller konstruktionsfejl samt skader omfattet af garantiordning - overtrædelse af offentlige myndigheders sikkerhedsforskrifter - isskader, hvorved der forstås al skade forsaget af is og frost - tidstab, rejseudgifter, hyre og kostpenge samt tab af anvendelse af fartøjet Beregning af erstatning Skade skal anmeldes straks til korpskontoret. Tyveri og hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet. Kvittering for anmeldelse indsendes til korpskontoret. Når skaden indtræffer, skal skadens omfang straks søges begrænset. Skadens opgørelse ved partiel skade Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte fartøjet i samme stand som før skaden. Udbetaling af erstatningen sker, når korpskontoret modtager regningen for reparationen. Den kollektive skadesdækning kan vælge at bede om indhentelse af tilbud på sammenlignelig reparation. Den kollektive skadesdækning skal desuden have mulighed for at besigtige skaden inden reparation påbegyndes. Forøgede udgifter ved reparation foretaget udenfor normal arbejdstid samt eventuel forringelse af fartøjets handelsværdi samt skønhedsfejl som følge af reparation af skaden erstattes ikke. For maling og lakering ydes kun erstatning i det omfang, berørt materiale kræver dette. Eventuelle nuanceforskelle i ny og gammel maling/lakering/gelcoat erstattes ikke. Udgifter til midlertidig reparation erstattes kun, hvis der derved opnås besparelse ved en endelig reparation. Ved erstatning for fast installeret motor og genstande herunder personlige effekter, ydes der erstatning for dagsværdien. Ved dagsværdien forstås genanskaffelsesprisen med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller individuelle omstændigheder. Skadens opgørelse, totalskade Den kollektive skadesdækning beregner en skade som en totalskade, når: - fartøjet er gået helt til grunde - fartøjet er forulykket, og det må antages, at det ikke for en rimelig omkostning kan bjærges - fartøjet er blevet således beskadiget, at det ikke er istandsættelse værd Erstatningen kan ikke overstige fartøjets handelsværdi incl. motor, inventar og sædvanligt udstyr. Ved handelsværdi forstås genanskaffelsesværdien for et tilsvarende fartøj af samme art, alder, stand og med samme udstyr. 4

5 Hvis omkostningerne ved bjærgeforanstaltninger plus omkostningerne ved at reparere fartøjets skader vil overstige handelsværdien, udbetales erstatning svarende til totalskade. Når den skadelidte gruppe har modtaget meddelelse om, at den kollektive skadesdækning vil benytte sig af denne ret, dækker den kollektive skadesdækning kun omkostninger ved og følger af bjærgningsforanstaltninger, som den skadelidte gruppe allerede hæfter for på tidspunktet, hvor meddelelsen modtages. Ved erstatning for genstande, herunder personlige effekter, ydes der erstatning for dagsværdien. Ved dagsværdien forstås genanskaffelsesprisen med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller individuelle omstændigheder. Begrænsning i erstatningsbeløbet - Erstatning for mast, bom, spilerstage med monteret tilbehør kan ikke overstige 50% af fartøjets forsikringssum. - Erstatning for sejl kan ikke overstige 50% af fartøjets forsikringssum. - Erstatning for påhængsmotor kan ikke overstige 50% af fartøjets forsikringssum. - Personlige effekter erstattes med maks kr. pr. skadesbegivenhed i alt. - Påhængsmotorer, der ikke er registrerede i forhold til det konkrete fartøj erstattes med maksimum kr. Disse påhængsmotorer erstattes dog kun hvis skaden opstår når fartøjet er bemandet, og der ydes således ikke erstatning hvis fartøjet står på land. Erstatningsbeløbet til påhængsmotoren fratrækkes den maksimale erstatning for personlige effekter, som anført ovenfor. - Sejl, kaleche, cockpitpresenning, gummibåde og påhængsmotorer, der er mistet eller således beskadiget, at de ikke kan repareres, erstattes med nyværdi, hvis alderen ikke er over 1 år. For hvert følgende 7 år fratrækkes 10 % af nyværdien, indtil genstanden er 8 år eller derover, hvorefter der fratrækkes 70 % af nyværdien. Erstatningen kan dog ikke overstige handelsværdien. Ved handelsværdi forstås genanskaffelsesværdien for en tilsvarende genstand af samme art, alder, stand og med samme udstyr. Transportomkostninger Normale omkostninger ved transport af det beskadigede til nærmeste reparatør betales af den kollektive skadesdækning, såfremt transport på grund af beskadigelse er nødvendig. Udgiften afholdes af den kollektive skadesdækning uafhængigt af bådens værdi. Selvrisiko For at sikre at korpsets søaktiviteter udføres så ansvarligt som muligt, og at grupperne lærer spejderne at udvise godt sømandskab, skal grupperne medvirke til en istandsættelse med kr. for et fartøj med en værdi under kr., med kr. for et fartøj med en værdi mellem kr. og kr. og med kr. for et fartøj med en værdi mellem kr. og kr. Dette gælder dog ikke skader, der skyldes brand. 5

6 Forretningsgang ved skadeshændelser Når en gruppe har haft en skade, anmelder de skade til korpskontoret på følgende måde: - Korpskontoret mailer/sender DDS særlige anmeldelsesblanket for søfartøjsskader. Korpskontoret opretter samtidig sagen i sit eget sagsbehandlingssystem. - Når korpskontoret modtager en skadesanmeldelse samt et estimat på pris for reparation behandles de således: o Ved skader, der estimeres til under kr. vurderes og afgøres de af korpskontoret. Såfremt den skadelidte gruppe er utilfreds med den administrative afgørelse, kan der klages over sagsbehandlingen til arbejdsgruppen for den kollektive skadesdækning o Ved skader, der estimeres til mere en kr. vurderes og afgøres de af korpsets søarbejdsgruppe - Den kollektive skadesdækning eller personer udpeget af den kollektive skadesdækning skal have mulighed for at besigtige den anmeldte skade. Ved tvivlsspørgsmål kan den kollektive skadesdækning søge ekstern bistand. - Gruppen modtager svar på anmeldelsen inden for 4 uger fra modtagelse af anmeldelsen på korpskontoret. I svaret vil det fremgå: o om skaden kan dækkes af den kollektive skadesdækning, o beløbet, som reparationen af skaden takseres til. Beløbet svarer til den maksimale udbetaling fra den kollektive skadesdækning, o deadline for indsendelse af regning for reparationen - Når gruppen har fået udført reparationen, sendes regningen til korpskontoret, som betaler denne med maksimalt det bevilligede beløb. Administration af den kollektive skadesdækning Til at styre evt. klager og den daglige administration af søspejderfartøjernes aktivitetssikring er der nedsat en arbejdsgruppe på 3 personer, bestående af 1 ansat på korpskontoret, 1 udpeget af Søarbejdsgruppen samt 1 udpeget af Økonomiledelsen. Gruppen mødes 4 gange årligt. På møderne orienteres om de administrativt afgjorte sager, ligesom der behandles sager, der estimeres til mere end kr. Søarbejdsgruppen behandler desuden indankede administrativt afgjorte sager. 6

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-2 100% coverholder for Lloyd's of London. 1 KASKODÆKNING: Der indtegnes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2015-2 Søassurancen Danmark A/S er 100% coverholder for Lloyd's of London.

Læs mere

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring Betingelser Lystfartøjsforsikring Lystfartøjsforsikring Nr LF 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor og hvornår dækker forsikringen? 3 13 Flytning og

Læs mere

PS. Hos Codan får du en bedre sikring af dine værdier. Vi tilbyder dig nemlig dækninger, skadebehandling og service, der er mere end det normale.

PS. Hos Codan får du en bedre sikring af dine værdier. Vi tilbyder dig nemlig dækninger, skadebehandling og service, der er mere end det normale. Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Frederikssund Sejlklub Att. Jan R Lau Kongshøjparken 61 3550 Slangerup Tlf. 33 55 40 40 Fax 33 55 40 39 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Lystbådforsikring. Ansvarsforsikring. 3 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 4 Anerkendelse af erstatningsansvar

Lystbådforsikring. Ansvarsforsikring. 3 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 4 Anerkendelse af erstatningsansvar Lystbådforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsforsikring For ansvarsforsikringen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Lystbådforsikring. * Se ordforklaring 1 Hvad omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Lidt om First bådforsikring Med mindre andet fremgår af policen, består bådforsikringen af: En kaskoforsikring, der dækker skade på båden

Læs mere

Lystfartøjsforsikring - Ribbåd

Lystfartøjsforsikring - Ribbåd Forsikringsbetingelser for lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvilke fartøjer er omfattet 2 3 Hvor gælder forsikringen 2 4 Sikkerhedsforskrifter 2 5 Kaskoforsikring

Læs mere

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R For Fiskefartøjer Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 Indholdsfortegnelse : 1. Optagelse af fartøj til forsikring. 2. Fartøjernes værdiansættelse.

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere