ELMER & PARTNERE ADVOKATER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELMER & PARTNERE ADVOKATER"

Transkript

1 Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 11. september 2012 Sagsnr.: 51( Jurist: Søren Kjær Jensen Sekretær: Helene Frandsen Erstatning til voldsofre - Erstatningsnævnet og eventuelt behov for regelænd ringer Indledende bemærkninger I lyset af den igangværende debat om Erstatningsnævnets praksis, navnlig vedrørende udbetaling af forsørgertabserstatning i anledning af drab, finder vi det nærliggende at gøre Folketingets Retsudvalg opmærksom på, at der efter vores opfattelse allerede med de eksisterende regler er ganske gode muligheder for i sådanne tilfælde at udbetale erstatning fra Erstatningsnæv net. Hvis det imidlertid af en eller anden grund skulle være Nævnets opfat telse (hvad det åbenbart er), at dette ikke skulle være muligt, tillader vi os ligeledes at fremkomme med enkle forslag til regelændringer/præcisering af ændringer. Vi vedlægger en sagsfremstilling i en sag, der netop er afsluttet med afgørel se fra Erstatningsnævnets side den 4. september d.å.; men vel og mærke efter at der blev afsagt dom med præcis det samme beløb i maj måned Afslutning er først sket efter, at vi som advokat for den afdødes ægte fælle både før og efter dommens afsigelse utallige gange har anmodet om betaling, herunder ~ conto betaling, ligesom vi efter dommens afsigelse i maj 2011 gentagne gange har rykket Nævnet for udbetaling af det opgjor te erstatningskrav. Den afdøde socialrådgivers ægtefælle er indforstået med, at sagen anvendes til brug for præcisering af praksis eller om nødvendigt ændring af reglerne. Peter Breum (H) Søren Kjær Jensen (H) Jacob Goldschmidt (I-I) Karsten Høj (H) Gert Willerslev (H) Jesper Rossau Jensen (H) Joachim Faber-Rod (L) Julie Krag-Juel-Vind-Frijs (L) Birgitte Filtenborg Filip Augustin Hansen Asger Segel (adv.fm.) Nikolaj Nielsen (adv.fm.) Kira Kolby Christensen (adv.fm.) Louise Gefke Nielsen (adv.fm.) Gry Krarup Kristiansson (adv.fm.) Anne Signora Toft (adv.fm.) Mie Andersen (adv.fm.) ELMER & ST. KONGENSGADE 23 BAGHUSET 1264 KØBENHAVN K TELEFON TELEFAX ADVOKATAKTIESEL5KAB CVR.NR KLIENTKONTO:

2 Erstatningsnævnets formand (landsdommer Michael Lerche) har udtalt: Jeg vil meget gerne se politikerne lave praktiske regler for en â conto løsning, der er rimelig for skatteyderne og ofrene og det system, der skal administrere ordningen. Til det skal vi bemærke følgende: Vi kan ikke rigtigt se det store behov for at tage det store hensyn til det system, der skal admini strere ordningen. Det må være ofrene, der skal være i centrum. I den sammenhæng er det helt centralt at fremhæve, at ~ conto betalinger i vidt omfang vil være helt udgiftsneutrale i forhold til skatteyderne set i forhold til i dag. De nugældende regler giver allerede mulighed for hurtig udbeta ling til ofret. I. Reglerne er gode nok Nævnet vil nemlig kunne udbetale den erstatning, vedkommende med sikkerhed skal have; selvom pågældende måske vil få dette dækket af 1) arbejdsskadeforsikringen eller 2) en ansvarlig skadevolder. Dermed koster det ikke skatteyderne mere end nu. Forskellen er alene, at Staten lægger pengene ud. Enten får Staten pengene igen - fordi det viser sig, at enten arbejdsskadesforsikringen eller skadevolder/forsikringsselskabet skal dække; eller også dækker de ikke og så vil Staten jo alligevel skulle betale. Ad 1). I forhold til arbeidsskader hedder det udtrykkeligt i Arbejdsskadesikringsloven 29, stk. 2: ben erstatningsansvarlige skadevolder eller dennes ansvarsforsikringsselskab har krav på at få godtgjort erstatning og godtgørelse fra arbejdsskadeforsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdonissikring, når der er udbetalt erstatning eller godtgørelse som følge af arbejds skaden til tilskadekomne eller dennes efterladte. I bemærkningerne til 2003-loven hedder det til 29 (sammenholdt med 77), at det ikke forhindrer den ansvarlige skadevolder eller dennes ansvarsforsikringsselskab i at udbe tale erstatning m.v. efter Erstatningsansvarsloven m.v. inden erstatning m.v. efter Arbejdsska desikringsloven er opgjort Ad 2). Offererstatningslovens 17 lyder: staten indtræder, i det omfang der ydes erstatning, i skadelidtes krav mod skadevolder ~ Det gælder også i forhold til skadevolders forsikringsselskab, jf. Forsikringsaftaleloven

3 Skulle der være nogen tvivl om, hvorvidt sådan erstatningsudbetaling fra Nævnets side efterfølgen de skulle kunne kræves tilbage fra henholdsvis arbejdsskadeforsikringen (1) eller skadevolders an svarsforsikring (2), burde det for længst have været afprøvet af Nævnet. II. Det tager uanset reglerne uforståeligt lang tid Som det bl.a. fremgår af beskrivelsen af den tragiske sag, som vi har vedlagt, har der siden oktober måned 2011 ikke været noget som helst, der kan begrunde, at erstatningen ikke bare blev udbetalt. Erstatningen var opgjort og dokumenteret forud for straffesagen i maj 2011, og Retten har allerede godkendt den. Når man samtidig kan se, at Erstatningsnævnet gentagne gange har været i stand til efter få dage at sende et brev med et afslag på at behandle sagen, afvise erstatning m.m., er det uforståeligt, at det samme nævn ikke før efter måneder var i stand til at træffe en simpel afgørelse om udbetaling af det betydelige erstatningsbeløb. En sådan sagsbehandlingstid i den for ofret værst tænkelige sag om erstatning for et drab er helt uacceptabel. Her til kommer, at det koster skatteyderne penge. Ifl. Den nuværende sagsbehandling i Erstatningsnævnet koster skatteyderne nencie Som det fremgår af det, som vi har skrevet ovenfor, sparer Staten ingen penge ved at afvente af gørelse i arbejdsskadesagen, eller om gerningsmandens ansvarsforsikring helt undtagelsesvis dæk ker skaden. Tværtimod betyder den meget langvarige sagsbehandling, at Staten kommer til at ud betale ganske store rentebeløb. I sagen, der vedlægges, skal der betales renter af kr. Et års rente udgør kr. Sta ten kommer nemlig til at betale morarente, og den udgør i øjeblikket 7,45 %. Der er ingen, der i dagens Danmark kan forrente penge med en så høj rente, så derfor mister Staten penge for hver dag, der går. Hertil kommer, at jo længere sagsbehandlingstid, jo større administrationsomkostnin ger (løn, husleje m.m.) løber der på i Erstatningsnævnet, og i de alvorlige sager påføres også større udgifter til advokatbistand. Men den, der betaler den højeste pris, er selvsagt den, der venter i hal ve og hele år på at få sin erstatning. IV. Forslag til ændringer 1. Hvis Erstatningsnævnet ikke mener, at de nugældende regler giver mulighed for at udbetale erstatning tidligere, end det sker i dag, må reglerne præciseres, så Erstatningsnævnet kan tilkende erstatning, så snart de grundlæggende betingelser er opfyldt (at der er tale om straffelovsovertrædelse) og kravet er dokumenteret. Det skal ske uafhængigt af og der med uden at vente på om der er krav på erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven og fra skadevolder/dennes ansvarsforsikring, idet Staten blot indtræder (overtager) disse krav og bagefter kan opnå dækning, hvis der er krav på det. -3-

4 2. Der skal også i oplagte sager kunne udbetales et forskud på erstatning, selvom straffesagen ikke er afsluttet. 3. Særligt i de alvorlige sager skal den almindelige sagsbehandling forkortes i betydelig grad; eventuelt således at der indsættes frister for, hvor lang tid det må tage. Det er efter vores opfattelse helt ukomplicerede præciseringer af de gældende regler, der vil være omkostningsneutrale for Staten, men som vil forbedre ofres adgang til hurtig erstatningsudbetaling markant. Vi foreslår derfor følgende ændring/præcisering af Lovens 7: Efter nugældende: Erstatning ydes ikke i det omfang, skaden godtgøres af skadevolderen eller dækkes af forsikrings ydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning ~ tilføjes som stk. 2: Nævnet kan dog forinden de i stk. i. nævnte erstatningsmuligheder er afklarede tilkende skadelidte erstatning, når betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Staten indtræ der i skadelidtes krav mod skadevolderen og dennes forsikringsselskab, jf. Forsikrings aftalelovens 95, ligesom Staten kan indtræde i et eventuelt krav efter Arbejdsskade si kringsloven, jf. Arbejdsskadesikringslovens 29. V. Andre Droblemer Det er endvidere vores opfattelse, at der er en lang række øvrige problemer i relation til Erstat ningsnævnets praksis, navnlig vedrørende dækning af skader som ansatte udsættes for som led i deres arbejde, men som efter Nævnets praksis ikke fuldt ud omfattes af voldsbegrebet i Straffelo vens forstand. Det er vores opfattelse, at der ved revision af Loven tillige bør medinddrages eksempler herpå. Med veni -4-

5 Advokat Søren Kjær Jensen 11. september 2012 St. Kongensgade 23, Baghuset SKJ /hf 1264 København K Telefon Telefax Socialrådgiver B bliver dræbt 27. januar SAGSFREMSTILLING: Vi indhenter oplysninger med henblik på beregning af forsørgertabserstatning og skriver til Politiet 2. marts 2010 (bilag 1), hvori vi beder om oplysning om forsvarer; berammelse og meddeler, at vi ved Voldsoffernævnet normalt gerne vil have, at erstatningsopgørelse fremsendes fra Politiets side, og der for gerne hører, hvorledes man fra politiets side ønsker, at dette mest hensigtsmæssigt foranledi ges. 27. maj 2010 fremsender vi til Politiet, jf. bilag 2, foreløbig erstatningsopgørelse; gør opmærksom på at sagen verserer i Arbejdsskadestyrelsen, og en præcis opgørelse derfor først kan udarbejdes efter Ar bejdsskadestyrelsens afgørelse, men opfordrer til, at der foretages acontoudbetaling i sagen og går ud fra, at Politiet oversender den foreløbige erstatningsopgørelse til anklagedes forsvarsadvokat med henblik på at rejse krav i straffesagen. 28. juni 2010, jf. bilag 3, rykker vi Politiet, der svarer pr. mail 5. juli 2010, bilag 4, at opgørelsen er oversendt til sigtedes forsvarer, og at sagen endnu ikke er berammet. 13. juli 2010, bilag 5, rykker vi Politiet for at få bekræftet, at den fremsendte erstatningsopgørelse er anmeldt til Erstatningsnævnet. Samme dag skriver vi til Erstatningsnævnet, bilag 6, med kopi af brevet til Politiet (bilag 5) og kopi af erstatningsopgørelsen (bilag 7). Vi skriver til Nævnet blandt andet: Idet der uomtvisteligt er tale om et stort forsørgertabserstat ningskrav, skal jeg dog allerede nu opfordre Erstatningsnævnet til at udbetale en åcontoerstatning for forsørgertab ~... Det bemærkes, at kravet i erstatningsopgørelsen udgør ca. kr (inklu sive et overgangsbeløb som senere betales af arbejdsskadesikringen) Nævnet svarer 29. juli 2010, bilag 8, at man ikke vil behandle sagen og returnerer ansøgningen, for sagen ses ikke at være afsluttet,. Man henviser til 6, stk. 2 i Bekendtgørelsen, der omtaler, at sagen først kan fremsendes ved sagens afslutning hos Politiet, men kan dog fremsendes, forinden den er færdigbehandlet... såfremt forholdene taler for det, men anfører dernæst, at Nævnet har ikke fundet, at forholdene taler for at behandle sagen, herunder stillingtagen til eventuel åcontoud betaling..., og henviser til Lovens 7, stk. 1, hvorefter Nævnet ikke kan betale erstatning i det om fang, kravet kan erstattes af en forsikring..., og at sagen endvidere behandles i Arbejdsskadestyrel sen.

6 23. juli 2010, bilag 9, anerkender Arbejdsskadestyrelsen sagen som værende en arbejdsskade og ud betaler et overgangsbeløb på kr september 2010, bilag 10, anerkender Arbejdsskadestyrelsen tillige efterladtes krav til særlig godtgørelse med kr og træffer samtidig afgørelse, bilag 11, om, at Karsten Nybo ikke har ret til erstatning for tab af forsørger efter Arbejdsskadesikringsloven, fordi han har en større lønindtægt end hustruens; i højere grad bidrog til forsørgelsen og ikke har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn. Dette skyldes de særlige regler i Arbejdsskadesikringsloven, som er væsensforskellige fra forsør gertabserstatni ngskravet efter Erstatni ngsansvarsloven. 12. oktober 2010, bilag 12, fremsender vi med overskriften HASTER Arbejdsskadesl:yrelsens afgørel se til Erstatningsnævnet, og gør opmærksom på at vi ikke ser behov for at anke Arbejdsskadestyrel sens afgørelse, men at ankefristen i givet fald er 22. oktober da straffe- Nævnet svarer 15. oktober 2010, bilag 13, at man fortsat ikke agter at behandle sagen sagen ikke er afsluttet da sagen skal indsendes af Politiet. Brevet til Erstatningsnævnet af 12. oktober 2010 (bilag 12) er tillige fremsendt til forsvareren ved brev af 12. oktober 2010, bilag 14, og også forsvareren er oplyst om, at vi ikke ser grund til, at sagen skal indbringes for Ankestyrelsen, og at ægtefællen derved vil få yderligere udgifter til advokat i den forbin delse. Straffesagen berammes i marts måned 2011 til foretagelse i maj Vi sender erstatningsopgørelse til Statsadvokaten og forsvareren 15. marts 2011, bilag 15. Ankestyrelsen afgør 15. april 2011, bilag 16, at ægtefællen ikke er berettiget til forsørgertabserstat ning, og tiltræder dermed Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Straffesagen behandles i maj 2011, og herunder også erstatningskravet. REVIDERET OPGØRELSE FREMSENDES I APRIL kr. Retten i Holstebro, afsiger dom 9. maj 2011, bilag 17. Den tiltalte vurderes at have været utilregnelig på grund at sindssygdom eller en tilstand, der må side stilles med sindssygdom og straffes derfor ikke, men anbringes på sikringsafdelingen, Nykøbing Sjæl land. Erstatningskravet tages til følge med betaling af kr (overgangsbeløbet på kr er jo tidligere betalt efter afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen). Dommen fremsendes herefter til Erstatningsnævnet 17. maj 2011, bilag 18, hvor vi anmoder om ud betaling at det nu ved dom tilkendte forsørgertabserstatningsbeløb og oplyser, at vi vil holde Nævnet orienteret, såfremt sagen ankes at tiltalte. Nævnet afviser 19. maj 2011, bilag 19, at behandle sagen (fremfor at afvente ankefristens udløb??), og beder endnu engang om at ansøgning skal indsendes til Nævnet via politiet når sagen er ende ligt afgjort ved retten,... og henviser til Nævnets tidligere breve til os herom. -2-

7 Vi skriver 28. juli 2011, bilag 20, til Politiet og sender kopi til Nævnet samme dato, bilag 21. Efter nogle måneder modtager vi brev fra Nævnet, 6. oktober 2011, bilag 22, hvor man på ny afviser og henviser os til at søge erstatning og godtgørelse dækket hos skadevolderens forsikringsselskab. Vi svarer herpå 19. oktober 2011, bilag 23, bilagt brev fra forsvarsadvokaten, hvoraf fremgår, at den tiltalte ikke havde nogen forsikringer. Da vi stadig ikke havde hørt fra Nævnet, rykkede vi 3. september 2012, bilag 28, og modtog 6. sep tember meddelelse om, at det søgte beløb (domsbeløbet svarende til vores opgørelse) ville blive betalt, bilag 29, MEN med renter fra og ikke som krævet og fastslået ved dommen fra 16. april Vi skriver og udbeder os en forklaring herpå 7. september bilag 30. København, den 11. september 2012 Søren Kjær Jensen Vi har så rykket 2. december 2011, bilag 24. I begyndelsen af januar 2012 rykker vi Nævnet telefo nisk, og får oplyst at der forventes afgørelse sidst i januar Nævnet skriver herefter 14. marts 2012, bilag 25, at man vedrørende en lille del af erstatningsberegningen - nemlig spørgsmålet om ud valgshonorarer - ønsker yderligere dokumentation. Vi svarer 29. marts 2012, bilag 26, og har derefter rykket 27. juni 2012, bilag 27. Vi gør i dette brev opmærksom på, at der nu er gået mere end et år siden, det ved dommen blev fastslået, at Karsten Ny bo var berettiget til forsørgertabserstatning, og at størrelsen endvidere blev procederet under hovedforhandlingen. -3-

ELMER & PARTNERE. Til Folketingets Retsudvalg og partiernes retsordførere. Vedrørende L 136 bemærkninger til lovforslaget og anmodning om foretræde

ELMER & PARTNERE. Til Folketingets Retsudvalg og partiernes retsordførere. Vedrørende L 136 bemærkninger til lovforslaget og anmodning om foretræde Retsudvalget 2010-11 L 136 Bilag 5 Offentligt ELMER PARTNERE ADVOKAT KR Til Folketingets Retsudvalg og partiernes retsordførere 21. marts 2011 Sagsnr.: KH 8018842 Jurist: Karsten Høj kh@elmer-adv.dk Sekretær:

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2005

Erstatningsnævnet Årsberetning 2005 Erstatningsnævnet Årsberetning 2005 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

E LMER PARTN ERE ADVOKA T ER HØRING OM VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN - OFFERETS VANSKELIGE VEJ TIL ERSTATNING FÆLLESSALEN CHRISTIANSBORG

E LMER PARTN ERE ADVOKA T ER HØRING OM VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN - OFFERETS VANSKELIGE VEJ TIL ERSTATNING FÆLLESSALEN CHRISTIANSBORG E LMER PARTN ERE ADVOKA T ER SKJ 8027504 HØRING OM VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN - OFFERETS VANSKELIGE VEJ TIL ERSTATNING FÆLLESSALEN CHRISTIANSBORG TORSDAG DEN 10. OKTOBER 2013, Kl. 9.00-13.00 ELMER PARTNERE

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 37/2009 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. juli 2009 har Statsadvokaten

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere